PENGENALAN Banyak cadangan telah dikemukakan bagi mengehadkan tempoh masa zaman pertengahan.

Namun hasilnya, tiada satu pun tarikh yang ditetapkan untuk menandakan bermula dan berakhirnya zaman pertengahan. Walau bagaimanapun, kebanyakan ahli sejarawan telah meletakkan tarikh permulaan Zaman Pertengahan iaitu pada tahun 500M. dan berakhir pada tahun 1500M. Selepas berakhirnya tahun 1500M, maka Eropah dikenali pula sebagai zaman moden.1 Feudalisme secara umumnya boleh didefinisikan sebagai satu bentuk kerajaan, iaitu kuasa politik dikuatkuasakan secara tempatan oleh individu persendirian dan bukan kerajaan pusat. Pada asasnya, sistem ini seperti yang wujud di Eropah sejak abad ke-9 memperlihatkan hubungan peribadi yang erat antara tuan tanah (lord) dan petani (vassal) yang disyaratkan untuk memberi taat setia kepada lord. Satu pihak akan memberi perlindungan sementara satu pihak lagi memberi perkhidmatan ketenteraan dan keselamatan kepada raja. Selain aspek ketenteraan dan keselamatan, feudotari juga dikehendaki menyediakan keperluan tertentu termasuklah buruh untuk sistem kerah. Hubungan ini menentukan kedua-dua pihak memperoleh faedah dan keuntungan bersama. Sistem feudal menyediakan satu unsure,tetapi secara keseluruhannya berkesan, pertahanan dalam masa peperangan dan rangka yang perlu untuk mengekalkan undangundang dan peraturan.2 Selain itu, feudalisme juga sering dikenali sebagai satu sistem anarki yang dirancang. Dalam mentafsirkan feudalisme, perlu diingat bahawa anarki yang dirancang adalah lebih baik daripada anarki yang tidak mempunyai organisasi dan tanpanya masyarakat Eropah akan mengalami keadaan yang tidak teratur dan kacau-bilau.3 Di samping itu juga, feudalisme turut didefinisikan sebagai satu istilah atau konsep yang terbentuk di Eropah Barat selepas kejatuhan Empayar Charlemagne dan berlanjutan sehingga abad ke-14. Abad tersebut memperlihatkan era yang digelar masyarakat feudal.
1

Wan Abdul Rahman Latif et al. 2001.Sejarah Perkembangan Tamadun Dunia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Hlm. 154. 2 W. N. Weech, terjemahan Abdullah Karim Abdullah et al. 1981. Sejarah Dunia Jilid 2. Hlm. 8. 3 Wan Abdul Rahman Latif et al. 2001. Sejarah Perkembangan Tamadun Dunia. Hlm. 172.

Dalam buku Feudal Society karya Marc Bloch, beliau mentakrifkan istilah feudal digunakan bagi menerangkan seluruh kelakuan dan adab yang sekian lama diterima dan wujud pada ketika itu serta organisasi kelas atasan masyarakat itu yang meliputi perjanjian secara bertulis yang didominasi kekuasaan golongan atasan.4 Jika dilihat dari segi strukturnya, sistem feudal memaparkan satu bentuk piramid.5 Di bahagian bawah sekali ialah golongan rakyat atau petani manakala di bahagian atas sekali ialah raja. Bahagian tengah pula ialah golongan pembesar yang bertanggungjawab menjadi ‘tali penghubung’ antara raja dengan rakyat dan secara praktikalnya turut bertindak sebagai tuan tanah. Dalam pemerintahan bercorak feudal ini, wujud satu hierarki yang jelas antara feudatories dan subfeudatories di bawah pemerintahan seorang raja. Kehidupan sosial masyarakat Eropah pada Zaman Gelap yang berasaskan kepada sistem feudal ini diwakili oleh golongan pemerintah dan golongan yang diperintah seperti rajah yang telah disediakan di bawah ini:

Dalam masyarakat feudal, golongan pemerintah terdiri daripada raja dan di bawah raja terdapat golongan bangsawan yang menjadi pengikut setia raja. Jika dilihat daripada pelbagai aspek, bangsawan lapisan pertama lebih rapat dengan golongan raja manakala bangsawan lapisan kedua lebih rapat dengan bangsawan lapisan pertama.

Raja

4 5

Mohamad Kamal Kamaruddin. 2009. Sejarah Eropah. Selangor : Prentice Hall. Hlm. 49 Ibid. Hlm. 49.

Raja menduduki hierarki tertinggi dalam sistem feudal dan berkuasa mutlak terhadap rakyat dan Negara.6 Dalam sistem yang kompleks daripada pengagihan kuasa pusat ini, idea tentang kerajaan yang terdiri daripada rakyat yang terdiri daripada rakyat yang diperintah secara langsung oleh kerajaan pusat tidak wujud lagi. Namun, di sepanjang zaman feudal, negara dapat mengekalkan kewujudannya dan raja masih terus memerintah walaupun kuasa mereka semakin berkurangan. Pada masa itu, tidak terdapat sistem percukaian, undang-undang atau mahkamah serta tentera kebangsaan. Golongan raja merupakan golongan penaung utama dalam sesebuah negara dengan memiliki tanah di negeri masing-masing secara mutlak. Dalam erti kata lain, golongan raja mempunyai kuasa yang penuh ke atas tanah-tanah di dalam negara dan berhak memutuskan kepada sesiapa untuk memajakkan tanah yang menjadi miliknya. Oleh itu, seseorang yang dipercayai sahaja yang diberikan hak untuk memajak tanah tersebut iaitu daripada golongan puak Vassal. Akan tetapi, Vassal terlebih dahulu dikehendaki untuk mengangkat sumpah sebagai tanda taat setia kepada raja dan harus menjalankan tugas mengikut arahan raja. Kebiasaannya, golongan Vassal ini adalah terdiri daripada golongan lelaki. Di samping itu juga, raja turut memberikan tanah kepada golongan bangsawan yang terdiri daripada Barons, Bishops dan Knight sebagai balasan atau pun ganjaran terhadap perkhidmatan yang telah mereka berikan. Namun, sebagai balasannya, golongan bangsawan haruslah membekalkan askar-askar untuk tujuan peperangan. Dalam masyarakat feudal, kesetiaan yang tidak berbelah bahagi adalah amat penting dan perlu dititikberatkan oleh semua golongan pada masa tersebut.7 Tanah-tanah telah dapat dikumpulkan melalui pemberian oleh generasi, raja yang didorong oleh hasrat untuk menyatukan dirinya dengan Tuhan dan membuat kerja kebajikan supaya dosanya yang lalu dapat diampunkan.8 Sebagai contoh, Henry II (contoh raja yang paling baik pada zaman pertengahan) telah menggunakan hakim Pengadilan di England, mengadakan mahkamah penyiasatan kes atas tindak tanduk pihak berkuasa tempatan yang bertanggungjawab untuk mengekalkan undang-undang dan
6 7

Ibid. Hlm. 52. Ibid. 8 Wan Abdul Rahman Latif et al. 2001. Sejarah Perkembangan Tamadun Dunia. Hlm. 169.

peraturan. Baginda tidak memasuki perang salib, seperti yang telah dilakukan oleh datuknya dan satu daripada kejayaan terpentingnya ialah mengehadkan kuasa Kepausan ke atas Gereja Perancis dengan mengadakan perjanjian atau persetiaan dengan Paus. Baginda kurang menghiraukan Kesatuan Dunia Kristian daripada kemakmuran Perancis tetapi Henry II merupakan salah satu contoh terbaik di antara raja-raja yang ada pada zaman pertengahan.9 Walaupun raja berkuasa dalam sesebuah wilayah namun golongan itu perlu mencari kaedah untuk mengekalkan kedudukannya. Mereka perlu memberikan ganjaran kepada golongan bangsawan untuk mengawal golongan bangsawan tersebut. Secara tidak langsung, golongan bangsawan akan dikurniakan tanah dan sekali gus golongan ini akan terikat dengan pemerintah pada zaman itu. Taat setia akan ditumpahkan kepada raja dan mereka akan melindungi raja daripada sebarang ancaman baik secara luaran mahu pun dalaman. Selain itu, mereka juga akan memaklumkan dan memberi sokongan bersenjata kepada pemerintah. Golongan raja juga turut memperolehi hasil pendapatan daripada cukai-cukai yang dikenakan kepada golongan bangsawan hasil daripada tanah yang telah mereka berikan. Dalam bidang ketenteraan, raja turut bertanggungjawab untuk mengepalai tentera dalam peperangan dan seterusnya mencetuskan kemenangan bagi pihaknya.10 Di bawah sistem feudal, raja diiktiraf sebagai penguasa ke atas semua Lord dan pemilik kesemua tanah dalam kerajaannya. Raja memerintah bukan sekadar raja mutlak atau pun sebagai raja berpelembagaan, tetapi sebagai feudal overlord iaitu golongan bangsawan yang berkuasa penuh ke atas tanah, anak-anak buah dan hamba-hambanya. Hasil perbelanjaan negara juga diperolehi oleh raja menerusi pendapatan daripada tanahnya sendiri, estet-estet di raja dan bantuan daripada pihak vassal.11 Selain itu juga, beliau tidak dapat membentuk pasukan tentera kebangsaan tetapi boleh memanggil hambanya untuk melaksanakan perkhidmatan tentera yang disertai oleh hamba mereka yang lain.12 Di samping itu juga, beliau tidak boleh mengisytiharkan perundangan yang
9

W. N. Weech, terjemahan Abdullah Karim Abdullah et al. 1981. Sejarah Dunia Jilid 2. Hlm. 9-10. Mohamad Kamal Kamaruddin. 2009. Sejarah Eropah. Hlm.52. 11 Ibid. 12 Wan Abdul Rahman Latif et al. 2001. Sejarah Perkembangan Tamadun Dunia. Hlm. 171.
10

megikut semua ahli dalam negeri tetapi beliau boleh mengarahkan hambanya dan mengeluarkan peraturan pihak berkuasa dengan harapan bahawa hambanya akan menyampaikan kepada orang yang berada di bawah pemerintahan mereka. Golongan raja juga tidak mempunyai bidang kuasa terhadap sebahagian besar rakyat tetapi beliau boleh mengadakan mahkamah feudal untuk membicarakan hambanya yang terdekat dan tanggungannya. 13 Dari segi amalan, sememangnya ketua hamba mematuhi raja dan melaksanakan tugas mereka hanya jika difikirkan perlu dan mereka jarang membawa sebahagian hamba mereka bersama apabila dipanggil untuk memberi perkhidmatan ketenteraan. Pada awal zaman feudalisme, kebiasaannya mereka telah mengenepikan perintah raja. Walau bagaimanapun, raja mempunyai faedah yang dapat mengatasi tuan besar feudal yang lain berasaskan teori keagungan keutuhan yang biasa diiktiraf sebagai sah apabila diketepikan secara praktis. Dengan peredaran masa, raja-raja di England dan kemudiannya di Perancis telah berupaya untuk menjadikan teori itu sebagai satu realiti. Manakala, di Jerman dan Itali, kebangkitan pemerintahan beraja telah dirumitkan dengan masalah yang luar biasa yang telah menyekat proses itu daripada menjadi sempurna. 14 Walau bagaimanapun, bahaya yang paling besar dan jelas kepada pemerintahan beraja feudal adalah pergantungannya kepada watak raja.15 Organisasi seluruhnya adalah diasaskan kepada kecekapan pertuanan. Jika baginda gagal menguatkuasakan tanggungan yang harus dijelaskan oleh ketua penyewa, maka keadaan akan menjadi tidak terkawal. Contohnya, pemerintahan Stephen di England telahpun menunjukkan bagaimana dengan cepat sekali seluruh sistem kerajaan berkecai dalam suasana kacau-bilau apabila terdapat orang yang lemah menduduki takhta dan ini adalah merupakan penyebab utama wujudnya keadaan huru hara di Jerman dan di bahagian tenggara Eropah melainkan empayar Byzantine, dari kurun ketiga belas dan seterusnya.16 Di barat, iaitu di Perancis

13 14

Ibid. Ibid. Hlm. 171-172. 15 W. N. Weech, terjemahan Abdullah Karim Abdullah et al. 1981. Sejarah Dunia Jilid 2. Hlm. 9. 16 Ibid.

dan England, pemerintahan beraja feudal tidak lagi memegang tampuk kuasa namun akhirnya kedua-duanya menjadi mangsa kepada sengketa warisan dan raja yang lemah.17 Bangsawan/ Baron Kelas-kelas tradisional Eropah Barat sangat terjejas dengan kepesatan perkembangan ekonomi. Golongan bangsawan kekal mendominasi kumpulan sosial, yang mana kuasa dan pengaruhnya tetap kukuh dalam sistem feudal dan struktur-struktur manor itu. Walau bagaimanapun, perubahan keadaan ekonomi telah membawa perubahan baru yang menjejaskan status dan gaya hidup mereka.18 Golongan bangsawan menduduki hierarki kedua selepas golongan raja. Golongan ini turut memainkan peranan yang penting dalam system pemerintahan pada zaman tersebut. Terdapat banyak gelaran bagi golongan bangsawan antaranya Duke, Baron (Lord), Count dan Vassal. Dalam Empayar Carolingian, kedudukan dan pangkat Count dan Duke telah menjadi sesuatu yang diwarisi secara turun temurun. Keadaan tersebut menjadi mudah kepada golongan Count dan Duke untuk mendapatkan lebih pengaruh kerana dikatakan mereka mempunyai kekuasaan dan hak yang lebih hebat daripada golongan raja. Golongan bangsawan juga diberi sebahagian tanah yang dimiliki oleh raja dan tanah tersebut dikenakan cukai sebagai taat setia kepada raja. Selain itu, tanah yang diberi oleh golongan raja ini boleh diwarisi secara turun temurun oleh keluarga bangsawan. 19 Golongan bangsawan akan memainkan peranan penting dalam sesuatu urusan pentadbiran sekiranya ketiadaan raja dalam wilayah. Peranan golongan bangsawan ialah bertanggungjawab terhadap golongan raja iaitu menyediakan makanan, tempat tinggal dan hiburan. Di samping itu juga, golongan bangsawan perlu menghadirkan diri seandainya terdapat sebarang lawatan atas arahan pemerintah. Golongan ini berkhidmat dengan pemerintah melalui pelbagai kaedah seperti terlibat dalam peperangan, sebagai
17 18

Ibid. ?????????? 19 Mohamad Kamal Kamaruddin. 2009. Sejarah Eropah . Hlm. 53.

penegak keadilan serta melibatkan diri dalam Dewan Majlis. Selain itu, golongan bangsawan juga berperanan dalam memberi nasihat kepada golongan pemerintah dalam membuat sesuatu keputusan. Manakala, dalam hal-hal yang berkaitan dengan ilmu agama pula, golongan bangsawan turut memainkan peranan dalam mentabir hal-hal yang berkaitan dengan gereja di samping mengendalikan urusan pentadbiran dan politik kerajaan.20 Di samping itu, dari segi penempatan golongan bangsawan ini, mereka tinggal di suatu kawasan yang luas berserta dengan rumah yang besar. Secara tidak langsung, rumah yang besar itu melambangkan tahap kekayaan dan taraf hidup golongan bangsawan tersebut. Mereka mencari kawasan yang luas dan selamat kerana bimbang akan serangan daripada pihak musuh. Dalam hal ini, golongan pahlawan atau knight bertanggungjawab untuk melindungi golongan bangsawan. Kebiasannya, rumah golongan bangsawan ini mempunyai dua bilik yang besar, dewan dan bilik tidur yang cantik serta dilengkapi dengan almari pakaian. Dewan yang besar pula terdiri daripada ruang tamu, dewan makan, bilik tetamu dan turut disediakan bilik untuk hamba-hamba mereka. Dalam dewan tersebut, golongan ini turut menjalankan urusan dengan pembantu mereka, vassal dan para petani. Kebiasaannya, petani yang tidak berkemampuan untuk membayar cukai menyerahkan tanah mereka kepada golongan tuan tanah dan terpaksa menjadi hamba. Selain itu, semua penghuni istana tersebut akan makan di meja yang diperbuat daripada kayu panjang manakala para tetamunya akan duduk di tempat yang agak tinggi di hujung dewan tersebut. Pada malam hari pula, semua ahli keluarga golongan bangsawan akan tidur di bilik persendirian, manakala golongan hamba mereka akan tidur di atas lantai. Bilik tidur pula merupakan ruangan untuk berehat bagi seisi keluarga. Di samping itu, kelengkapan almari pula digunakan oleh golongan bangsawan untuk menyimpan kesemua pakaian mereka. Di dalam rumah itu juga, turut disediakan sebuah gereja kecil yang digunakan untuk memudahkan mereka mengadakan upacara keagamaan yang kecil atau pun sebagai tempat sembahyang secara persendirian.21

20 21

Ibid. Ibid.

Di sebalik teori keutuhan pemerintahan beraja feudal, dapat dilihat yang feudalisme adalah berbentuk tagonistik kepada kerajaan pusat. Semua kerajaan pusat adalah berada di dalam tangan golongan bangsawan. Kuasa langsung raja hanyalah setakat kepada hambanya sendiri sahaja. Dalam lingkungan feudalnya sendiri, setiap bangsawan mempunyai bidang kuasa penuh dan menjalankan semua kuasa-kuasa kerajaan. Seperti kata seorang ahli undang-undang pada abad ke-13, “ Setiap baron merupakan raja berdaulat dalam kawannya sendiri.” Beliau boleh mengadakan mahkamah bagi tanggungnya, mengenakan cukai, tol di jalan raya dan jambatan serta boleh membentuk tentera yang terdiri daripada hambanya untuk menjalankan tugas yang diarahkan oleh baron-baron tersebut.
22

Sebagai

contoh, Wencesles II, yang
23

meninggal pada tahun 1305 telah Berjaya menguasai kedua-dua Hungary dan Poland.

Namun, tidak ada seorang pun yang telah berjaya menguasai ketiga-tiga kerajaan dalam masa yang lama dan kematian setiap raja bermakna perang baru akan meletus dalam percubaan untuk membahagi-bahagikan warisannya. Akhirnya, ketiga-tiga kerajaan yang telah dipelopori oleh golongan bangsawan iaitu daripada golongan Magnates telah menjadi begitu kuat dan cukup merdeka untuk mengelakkan mana-mana keluarga dan menaiki takhta melalui hak pewarisan. Sebaliknya mereka mewujudkan pemerintahan beraja yang dipilih dengan mereka sendiri mempunyai keistimewaan dan hak untuk memilih raja mereka supaya mereka dapat melemahkan lagi kerajaan pusat serta berusaha untuk memanjangkan anarki kurun ketiga belas selama tiga ratus tahun.24

Kedudukan kaum wanita Kedudukan wanita pada zaman pertengahan adalah dipandang rendah dalam masyarakat. Peranan mereka adalah terhad kepada aktiviti memasak, menenun dan menjahit sahaja. Wanita pada zaman pertengahan mempunyai pelbagai status seperti
22 23

Wan Abdul Rahman Latif et al. 2001. Sejarah Perkembangan Tamadun Dunia Sejarah. Hlm 172. W. N. Weech, terjemahan Abdullah Karim Abdullah et al. 1981. Sejarah Dunia Jilid. Hlm 6-7 24 Ibid.

seorang isteri, seorang anak, seorang bangsawan, seorang petani, seorang janda, seorang hamba mahupun seorang rahib. Rahib wanita dikenali sebagai golongan yang zuhud kerana mempunyai hubungan yang rapat dengan gereja. Rahib wanita pada zaman pertengahan ini tidak dibenarkan menjalankan tugas-tugas gereja seperti melakukan upacara keagamaan dan menyampaikan sermon. Hanya bishop berkuasa penuh dalam gereja dan dibantu oleh rahib lelaki. Walaupun wanita berada pada kedudukan status yang berbeza namun tidak dapat dinafikan bahawa mereka mempunyai satu persamaan iaitu hak-hak mereka sering dihadkan di bawah kekuasaan lelaki. Mereka juga turut dinafikan hak dan sering dikecualikan daripada menyertai aktiviti-aktiviti luar iaitu aktiviti-aktiviti yang sangat penting bagi masyarakat ketika itu seperti kebajikan, kerajaan, falsafah, sains, perundangan dan keagamaan.25 Selain itu juga, pada awal zaman pertengahan isteri-isteri orang kebanyakkan adalah dianggap sebagai barang, iaitu suri rumahtangga yang membuat kerja-kerja berat tanpa upah.26 Petani-petani sering memaksa kaum wanita membuat kerja berat di ladang dan ia menjadi satu amalan yang masih wujud sehingga hari ini. Sedangkan dalam kalangan kelas pemerintah, kaum wanita diberi kebebasan yang sedikit dalam tindakan dan pemikiranya. Mereka juga tidak dibenarkan memegang jawatan dalam pemerintahan dan juga dalam sistem sosial itu sendiri. Mereka tidak mempunyai hak untuk bersuara dalam politik atau berkhidmat sebagai komander tentera, hakim dan peguam sebagaimana kaum lelaki melakukannya dalam sistem pemerintahan.27 Namun demikian, bagi seorang wanita yang belum berkahwin mereka masih berguna sebagai alat perundingan, jika seseorang wanita itu mempunyai emas kahwin yang tinggi dia adalah dianggap bahan bernilai untuk dimiliki oleh tuan-tuan tanah. Apabila berkahwin, tugas mereka ini ialah menjadi isteri yang patuh kepada perintah dan melahirkan waris. Manakala sekiranya seseorang wanita itu tidak berkahwin mereka akan menghilangkan diri ke biara.28
25 26

Mohamad Kamal Kamaruddin. 2009. Sejarah Eropah. Selangor : Prentice Hall. Hlm. 61 W. N. Weech, terjemahan Abdullah Karim Abdullah et al. 1981.Sejarah Dunia Jilid 2. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Hlm. 44. 27 Mohamad Kamal Kamaruddin. 2009. Sejarah Eropah. Hlm. 63. 28 W. N. Weech, terjemahan Abdullah Karim Abdullah et al. 1981.Sejarah Dunia Jilid 2. Hlm. 44.

Golongan wanita juga turut membantu dalam kerja-kerja perladangan dan bertanggungjawab menjaga ladang ternakan sewaktu suami mereka keluar rumah untuk berdagang, ke bandar atau memburu di hutan.
29

Mereka turut membawa bayi semasa

mereka bekerja ataupun membiarkan anak-anak mereka berlatih berjalan sementara anak mereka yang agak dewasa memerhatikan kambing biri-biri atau memberi makanan kepada binatang ternakan.30 Wanita atasan bagi keluarga yang kaya dan mempunyai ramai hamba ditugaskan untuk membantu kerja-kerja di ladang ternakan. Dalam situasi seperti ini seorang isteri bertanggungjawab terhadap hamba dan juga ladang ketika ketiadaan suami mereka.31 Zaman keperwiraan telah banyak mengubah status wanita, wanita menjadi objek pemujaan yang romantis dan sering dipuja dengan hebat dalam pantun. 32 Di samping itu juga, pada zaman pertengahan, hamba wanita merupakan lambang atau pengaruh dan kekayaan kepada tuannya. Semakin ramai hamba maka makin besar pengaruhnya. Biasanya, wanita yang menjadi hamba tidak mempunyai sebarang hak kerana dirinya boleh dibeli dan dijual kepada pemilik hamba yang lain. Seorang wanita yang menjadi hamba tidak mendapat keadilan yang sepatutnya kerana jika mereka dibunuh oleh pemiliknya maka pemilik itu tidak akan dianggap sebagai pembunuh. Pemilik hamba berkuasa penuh terhadap hamba yang dimiliknya dan harga seorang hamba boleh disamakan dengan harga sebidang ladang ternakan. Sekiranya hamba wanita itu mempunyai anak, secara automatik anak itu adalah milik tuannya.33 Pada zaman pertengahan ini terdapat juga wanita yang terlibat dalam pertempuran. Antaranya ialah kemunculan Joan Of Arc. Joan Of Arc dilahirkan pada tanggal 16 Januari 1412 M di Domremy, Perancis. Ayahnya bernama Jacques d’Arc dan ibunya Isabelle Romee. Seperti kanak-kanak perempuan yang lain pada masa itu, Jeanne tidak bersekolah dan tidak dapat membaca dan menulis. Dia lebih dikenali dengan nama Joan Of Arc. Di Perancis dia digelar Jeanne la Pucelle yang bererti Joan “si dara” atau “si
29 30

Mohamad Kamal Kamaruddin. 2009. Sejarah Eropah. Hlm. 63 Ibid 31 Ibid 32 W. N. Weech, terjemahan Abdullah Karim Abdullah et al. 1981.Sejarah Dunia Jilid 2. Hlm. 44 33 Mohamad Kamal Kamaruddin. 2009. Sejarah Eropah. Hlm. 63

perawan”. Sekitar tahun 1424M, Jeanne mula mendapat visi mengenai Malaikat Mikail serta Santa Catherine dan Santa Margaret yang menyuruhnya mengusir tentera Inggeris.34 Dia percaya yang dia telah mendengar bunyi loceng gereja, berdering memecah suasana padang di mana dia mengembala lembu ternakan bapanya, suara wali mendesaknya menyelamatkan Perancis. Sungguhpun dia hanya berumur lapan belas tahun dan buta huruf, dia telah pergi ke istana Perancis untuk menaikkan semangat pemimpin tentera dengan wahyu yang diterimanya dari St.Michael.35 Institusi Gereja Pada zaman pertengahan, kehidupan para paderi di rahib-rahib dan masyarakat umum hanyalah untuk mengabdikan diri kepada agama dan sentiasa memikirkan untuk menyucikan dosa dan membuat amal ibadat. Tetapi ramai orang tidak sanggup untuk menjalani kehidupan sebagai paderi dan hidup di rahib-rahib untuk membuat amal ibadat dan menyucikan diri dari dosa.36 Pada zaman masa zaman pertengahan ini gereja mengawal seluruh aspek kehidupan penduduk Eropah.37Gereja secara realitinya dikawal oleh pemerintah negara iaitu raja. Raja menggunakan gereja sebagai alat untuk memanipulasikan golongan rakyat bagi mengaut keuntungan. Gereja ialah sebuah badan bebas dan mempunyai kuasa yang luas.38 Hilang ketaatan kepada gereja atau mempersoalkan arahan atau ajaran dianggap sebagai pengkhianatan terhadapa gereja dan boleh dihukum mati.39 Penekanan ke atas peranan bebas gereja membolehkan kemunculan dua struktur kuasa antara gereja dan negara yang salah satunya membentuk elemen terpenting pada zaman Pertengahan. 40 Gereja pada zaman Pertengahan tidak bergantung pada sumbangan ahli-ahlinya. Gereja memperoleh pendapatan melalui hasil daripada tanah ladang yang
34 35

Ibid.Hlm 102. W. N. Weech, terjemahan Abdullah Karim Abdullah et al. 1981.Sejarah Dunia Jilid 2. Hlm.14 36 Wan Abdul Rahman Latif et al. 2001.Sejarah Perkembangan Tamadun Dunia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Hlm:175. 37 Mohamad Kamal Kamaruddin. 2009. Sejarah Eropah. Hlm 68. 38 Ibid. 39 Ibid. 40 Ibid.

luas, pelbagai bayaran yang besar dan hasil daripada pungutan cukai tetap iaitu tithe. Raja, putera raja dan tuan tanah yang kaya memberi sumbangan derma kepada gereja dan biara.41 Fungsi gereja bukan hanya sebagai badan keagamaan tetapi mempunyai sistem perundangan yang teliti. Gereja juga mempunyai organisasi tersendiri. Pope sebagai ketua agung semua anggota gereja dan persatuan keagamaan pada zaman Pertengahan Eropah.42 Gereja di Eropah semasa zaman Pertengahan ialah gereja Katholik.43 Gereja Katholik di Eropah semasa zaman Pertengahan terdiri daripada beberapa tingkat hierarki. Pope berada pada kedudukan yang tertinggi diikuti oleh cardinal, archbishop, bishop, priest, deacons, monk, abbot, vicar dan paling bawah ialah nuns.44 Pope dianggap sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Jawatan Pope wujud dalam institusi agama Roman Khatolik dengan penyenaraian Saint Peter sebagai Pope pertama dalam Annurio Pontificio ( buku tahunan rasmi Vatican).
45

Pengaruh dan kekuasaan Pope

adalah luas. Antara perkara yang tertakluk di bawah kuasa Pope ialah hal-hal yang berkaitan dengan perlantikan archbishop, bishops dan abbot di mana Pope berkuasa dalam melantik archbishop, bishops dan abbot.46 Cardinal ialah jawatan kedua tertinggi dalam institusi gereja Katholik selepas Pope. Cardinal merupakan pegawai tinggi gereja Roman Khatolik yang kanan di bawah Pope dan mewakili Golongan paderi Roman. Tugas cardinal ialah membantu Pope dalam menguruskan gereja. Selain itu, cardinal juga turut membantu Pope dalam mahkamah yang dikenali sebagai curia. Tugas cardinal yang paling besar ialah dalam memilih Pope.47 Selepas cardinal ialah archbishop. Archbishop merupakan orang yang berada atau orang kaya serta berpengaruh dalam gereja terutamanya dalam aspek perniagaan.48 Antara tugas lain archbishop ialah menjalankan fungsi membaca doa umum dan upacara pertabalan raja. Archbishop mempunyai kawalan ke atas semua bishop dalam wilayahnya
41 42

Ibid. Ibid. 43 Ibid. 44 Ibid. Hlm.70. 45 Ibid. 46 Ibid. 47 Ibid. 48 Ibid. Hlm.71.

dan juga berkuasa ke atas semua wilayah bishop.49 Seterusnya adalah jawatan bishop iaitu orang yang memegang jawatan bishop adalah dilarang untuk berkahwin. Sama seperti archbishop bishop juga merupakan orang yang berada ataupun kaya serta berpengaruh dalam gereja terutamanya dalam aspek perniagaan. Bishop dianggap sebagai pengganti kepada pemimpin dan kuasa yang dipegang dipindahkan kepada mereka dengan kekuasaan tuhan.50 Bishop mewakili gereja Sedunia dalam daerah masing-masing. Adalah menjadi tanggungjawab bishop untuk mengawasi tanah dan pemilikan dalam wilayahnya. Bishop mempunyai kuasa yang besar ke atas harta, priest dan juga kakitangan gereja yang lain dalam daerah mereka.51 Kuasa Bishop merangkumi pelbagai aspek. Pertama dan paling penting ialah kerohanian. Bishop secara rasmi diiktiraf untuk menjalankan tanggungjawab dalam gerejanya iaitu penyelamatan jiwa. Bishop merupakan pusaka kepada saint tempatan dan bertanggungjawab untuk semua perayaan dan upacara yang diperlukan oleh saint.52 Kedua ialah bishop biasanya datang daripada keluarga yang berkuasa. Penulis dan ahli sejarah yang terkenal iaitu Gregory, Bishop Tours ( 573-594) datang daripada keluarga Gallo-Roman yang lama dan kaya dan selama beberapa generasi memegang kuasa ke atas Tours and Langers dan hampir sebagai hak milik kekeluargaan.53 Seterusnya di bawah hierarki bishop ialah pries. Priest merupakan paderi atau pendeta. Tugas yang dilakukan oleh priest ialah mentadbir jemaah gereja dan ahli-ahlinya serta mengurus gereja di bawah pengendalianya.54 Latar belakang antara priest bandar dengan priest luar bandar adalah berbeza. Priest di bandar kemungkinan berasal daripada keluarga yang penting dan menikmati pendidikan yang baik. Priest luar bandar berasal daripada keluarga miskin seperti jemaah gerejanya dan tidak mampu membaca kitab dan mengendalikan upacara sembahyang di gereja dengan baik.55 Deacons merupakan jawatan di bawah priest dan terletak pada kedudukan yang paling rendah dalam hierarki atasan gereja. Deacon merupakan pegawai gereja yang menyelenggara hal-hal duniawi
49 50

Ibid. Ibid.

51 52

Mohamad Kamal Kamaruddin. 2009. Sejarah Eropah. Hlm 72. Ibid. 53 Ibid. 54 Ibid. Hlm.73. 55 Ibid.

dan juga hal-hal yang berkenaan dengan gereja.56 Deacon juga menjalankan kewajipan penting yang bukan berkaitan dengan gereja seperti memberi sumbangan derma kepada golongan miskin. Jawatan deacon ini boleh menjadi pekerjaan seumur hidup atau langkah permulaan ke arah kepaderian.57 Di bawah hierarki deacon ialah monk . Menurut peraturan Saint Benedict, monk mementingkan aktiviti pemujaan.58 Selain itu tugas yang dilakukan oleh monk juga termasuklah melakukan meditasi peribadi dan membaca.59 Seterusnya ialah jawatan Abbot yang juga dikenali sebagai ‘father of the monastery’. Jawatan abbot adalah bersifat tradisional, kekuasaan yang tidak boleh dipersoal tetapi sejak kekuasaan ini bersifat kebapaan, ianya perlu diimbangkan dengan kasih bapa.60 Jawatan vicar wujud dalam hierarki institusi agama Kristian Katholik dan berada di bawah abbot. Tugas utama vicar adalah pembantu kepada abbot. Dengan kata lain vicar bertindak sebagai pembantu atau pengganti kepada abbot dalam menguruskan jemaah gereja jika abbot tidak ada.61 Dalam hierarki institusi agama, jawatan nuns merupakan jawatan yang paling rendah. Seperti monk nuns juga berkait dengan institusi kebiaraan.62 Namun semasa kemerosotan moral gereja berlaku, telah wujud rasa tidak puas hati yang menyeluruh terhadap kekayaan dan keistimewaan yang dipunyai oleh rahib dan golongan paderi atasan. Dan kecenderungan ini jelas disuarakan dalam syair seperti Piers Plowman oleh Langland dan Canterbury Tales oleh Chaucer.63 Langland melahirkan penyataan penderitaan kelas yang tertindas dan kelihatan putus asa mengharapkan belas kasihan biskop kaya dan paderi yang menerima rasuah.64 Beliau bukanlah seorang revolusioner dan dia mencintai gereja, tetapi dia mendapati semua kelas dalam kalangan golongan paderi bersedia menipu orang ramai untuk kepentingan diri mereka sendiri. Biskop membenarkan cap mohar mereka digunakan dalam “Pengampunan” yang dijualkan kepada orang yang jahil yang menganggap mereka boleh membeli
56 57

Ibid. Ibid. 58 Ibid. Hlm.74. 59 Ibid. 60 Mohamad Kamal Kamaruddin. 2009. Sejarah Eropah. Hlm 75. 61 Ibid. 62 Ibid. 63 W. N. Weech, terjemahan Abdullah Karim Abdullah et al. 1981.Sejarah Dunia Jilid 2. Hlm 25. 64 Ibid.

pengampunan dosa yang mereka lakukan.65 Manakala Chaucer menulis dalam masa yang sama , memberi gambaran yang serupa walaupun dari kacamata berlainan. Chaucer lebih merupakan seorang ahli satire, seorang penyair istana yang bijak dan tidak sibuk dengan pemulihan, tetapi berpuas hati melukiskan kepada para pembacanya mengenai jenis golongan gereja lelaki dan perempuan yang sedang mengalami kemerosotan akhlak iaitu rahib yang ghairah pergi memburu, pengampun yang menjual tulang babi sebagai bahan suci, paderi perempuan yang bodoh dengan sifat duniawinya mengapit anjing kecil dan akhirnya yang boleh disanjung hanyalah seorang paderi.66 Manakala John Huss memperlihatkan dirinya lebih revolusioner dan bersifat sederhana dan beliau merupakan salah seorang yang pertama menjadi pemimpin kebangsaan yang agung selain daripada menjadi seorang pemulih agama.67 Dia mengecam gereja sama seperti golongan Lollard, menyebut tentang keburukan upacara yang berlebih-lebihan dan menunjukkan bahawa tiada kuasa boleh didapati dalam kitab Injil Baru mengenai kekayaan, keistimewaan dan kebebasan yang dinikmati oleh golongan paderi.68 Huss mengecam golongan paderi lebih hebat dari yang pernah dilakukan oleh Wycliffe dan mengumumkan doktrin iaitu orang ramai tidak perlu mematuhi kewibawaan agama orang yang membiarkan diri mereka hidup dalam dosa besar iaitu ajaran paderi yang melakukan dosa dan maksiat tidak patut dipatuhi bila mereka sendiri sudah pasti dilaknati.69 Dan ini akhirnya membawa dia lebih jauh merumuskan dari segi logik menolak kuatkuasa pemerintah sekular, raja dan menteri mengabaikan Hukum Isa. Doktrin seperti itu jelas melemahkan semua undang-undang dan peraturan sama ada golongan awam atau gereja dan menentang setiap institusi yang teratur sama ada di pihak gereja atau kerajaan. Ini membangkitkan tentangan serta merta dari pihak gereja dan maharaja serta golongan Huss ini merebak dengan cepat ke seluruh Bohemia menjadikanya satu lagi skandal yang mengancam untuk melemahkan kesatuan dan prestij gereja.70
65 66

Ibid. Ibid. 67 Ibid. Hlm.28. 68 Ibid. 69 Ibid. 70 W. N. Weech, terjemahan Abdullah Karim Abdullah et al. 1981.Sejarah Dunia Jilid 2. Hlm 28.

Gerakan untuk menamatkan penyalahgunaan kuasa dalam kalangan gereja melalui usaha bersama telah mendapat sokongan sama kuatnya dari pihak rakyat biasa, peguam dan saudagar juga pegawai-pegawai gereja. Dalam tahun 1381 Universiti Paris mula mengemukakan idea Majlis Am Gereja yang membuat keputusan antara Paus yang berseteru dan mengembalikan perpaduan dan peraturan.71 Pada zaman akhir Empayar Rom, Majlis Am ini merupakan kuasa tertinggi dalam Gereja Kristian. Biskop-biskop yang berhimpun di Nicaea dalam zaman pemerintahan Constatine telah merumuskan Akidah-Kristian.72 Dalam masa lima abad berikutnya,terdapat banyak perhimpunan seperti itu yang bertujuan memberi pengertian baru kepada doktrin Kristian dan membasmi fahaman sesat. Masyarakat percaya Majlis ini mendapat inspirasi dari Makhluk Suci luar biasa dan telah mengiktiraf keputusannya yang meliputi juga Paus dan Kuasabaka.73 Sejak pemisahan gereja Timur dan Barat terdapat majlis lain di Barat tetapi ini dijalankan oleh Paus atau wakil yang menjadi sebagai pengerusi dan dianggap olehnya sebagai majlis perundingan di mana perintah yang dikeluarkan tiada sah melainkan diakui dan dikeluarkan olehnya sendiri.74 Dakwaan Paus sebagai hakim tertinggi di dunia dan mempunyai kuatkuasa yang lebih tinggi yang boleh mewakili kehendak dan semangat yang tidak berbelah bahagi. Wycliffe dan Huss telah pun menolak untuk menerima dakwaan Kepausan kerana mereka mendapati kebenaran dalam Kitab Suci menjelang awal kurun ke lima belas ramai orang alim gereja yang taat dan jujur mahu kembali kepada amal-amal sejarah gereja terdahulu.75 Kesatuan Petukang dan Pedagang Perubahan sosial yang penting telah berlaku di bandar dan juga di kampung. Dan ini bukanlah khusus kepada tempat tertentu di Eropah. Perdagangan dan industri pada awal zaman pertengahan bergantung seluruhnya atas kesatuan tukang tiap-tiap pekerja di bandar terpaksa menjadi aprantis kepada seorang yang mahir dan belajar segala
71 72

Ibid. Ibid. 73 Ibid. 74 Ibid. 75 Ibid.

kemahiran.76 Setelah tamat, dia boleh bekerja sebagai tukang yang boleh disewa dan jika dia cermat dan rajin dia ada harapan menjadi seorang yang mahir pada masa hadapan dengan pertukanganya sendiri dan tukang-tukang yang bekerja denganya.77 Keseluruhan sistem kesatuan adalah satu peraturan yang teliti dengan batas-batas tertentu. Ini adalah percubaan zaman pertengahan untuk menyusun kehidupan bandar dan industri atau prinsip yang sama menjadi asas organisasi feudal atas tanah. Perubahan sosial yang paling utama ialah pertumbuhan kelas pertengahan di bandar-bandar. Kelas ini dikenali sebagai burghers.78 Mereka digelar burghers kerana mereka tinggal di bandar yang bertembok atau dinamakan burgs dan mereka ini merupakan kelas baru dalam masyarakat feudalisme. Pada asalnya mereka terdiri daripada orang bebas dan bukan orang bangsawan atau golongan knights. Mereka telah berjaya dalam kehidupanya sebagai pedagang dan peniaga serta dalam sektor perindustrian dan menjadi kaya hasil daripada usahanya sendiri. Dengan pengaruh dan kuasa kewangan yang ada di tanganya, pada akhirnya mereka ini telah dapat memusnahkan struktur sosial feudal lama yang masih wujud pada zaman pertengahan lanjutan ini.79 Kesatuan pedagang adalah satu pertubuhan yang dianggotai oleh kesatuan kesemua kelas burghers dalam bandar yang bergantung hidup pada penjualan dan perniagaan barang. Mereka ini termasuklah juga para artisan yang membuat dan menjual barang-barang pembuatan kepada pembeli. Satu ikatan yang kuat dan tanggungjawab korporat wujud dalam kalangan ahli persatuan. Ini amat penting kerana untuk menjamin kebebasan hak dan mengelakkan persaingan yang tidak sihat dalam kalangan pedagang. Begitu juga kesatuan petukang dan pedagang ini jualah yang menentukan dan mengawal harga barang, gaji dan masa bekerja.80 Kesatuan petukang adalah mereka yang melibatkan diri dalam pembuatan dan industri dan pada masa sama mereka juga adalah pedagang. Mereka ini termasuklah para artisan yang membuat barangan dan menjualkan kepada pembeli secara terus , contohnya
76 77

W. N. Weech, terjemahan Abdullah Karim Abdullah et al. 1981.Sejarah Dunia Jilid 2. Hlm 39. Ibid. 78 Wan Abdul Rahman Latif et al. 2001.Sejarah Perkembangan Tamadun Dunia.Hlm. 180. 79 Ibid. 80 Ibid.

para petukang kasut. Mereka yang hendak menjadi anggota kesatuan petukang mestilah mempunyai kemahiran dan kepandaian membuat sesuatu barang dan mesti terlebih dahulu menjalani latihan tertentu yang dikenali sebagai apprentice. Jangka masa apprentice ini memakan masa lebih kurang selama sepuluh hingga dua belas tahun. Selepas mereka menjalani masa apprentice ini dengan jayanya mereka dinaikkan ke taraf journeyman atau buruh harian. Golongan ini adalah pekerja bebas yang dibayar upah secara harian dan boleh bekerja dengan mana-mana tuan yang inginkan perkhidmatan mereka.81 Pada masa itu juga journeyman dimestikan memperoleh lebih banyak pengalaman dan kecekapan dan dapat mengeumpul wang untuk mereka mendirikan dan memiliki sebuah kedai sendiri. Dengan cara itu barulah mereka dapat memohon menjadi ahli penuh dalam kesatuan petukang. Selain itu, mereka juga mesti menjalani ujian dan peperiksaan di hadapan ketua petukang dengan menghantar sebuah hasil rekaan aslinya dan juga mesti mempunyai kelakuan yang baik.82 Setelah journeymen ini berjaya melalui halangan dan ujian barulah mereka diiktiraf menjadi ketua petukang. Tujuan diadakan kesatuan petukang ialah untuk mengawal ahli-ahli daripada membuat sesuatu yang akan menjejaskan perniagaan ahli yang lain. Di samping itu kesatuan ini juga menjaga keselamatan dan kebajikan para ahlinya jika ia ditimpa kesusahan atau kemalangan. “Each guild enacted specific rules governing prices to be charged, trading

practices to be observed and the conditions under which trade could be conducted. The craft guilds similarly imposed regulations on their members concerning prices, quality of goods, conditions of labor and quantity of production. They also controlled the conditions for entering a trade. Boys began as apprentice to a master, working from two to seven years under his guidance and living in his household. The apprentice then became a journeymen who worked for hire until he saved sufficient money and developed adequate skill to open his own shop and become a master.”83
81 82

Wan Abdul Rahman Latif et al. 2001.Sejarah Perkembangan Tamadun Dunia.Hlm. 183. Ibid. 83 John B.Harrison et al. A Short History Of Western Civilization. New York: Library of Congress Cataloging in Publication Data. Hlm. 235.