Leksikografi Bahasa Melayu

jbea 3303
NOR SURIANA BINTI YUSOF JEA070129 NUR FAREZALIANI BINTI AWAB JEA070162

Tajuk:
Berdasarkan Perbendaharaan Kata ItaliMelayu Antonio Pigafetta, tulisan A. Bausani (1961), huraikan ciri-ciri penting kamus tersebut.

N E P

N A L A N E G

MAKSUD KAMUS
 

Berasal daripada bahasa Arab yang membawa maksud ‘kitab’ yang memberi keterangan tentang erti katakata atau lautan samudera yang dalam-dalam dan berbahaya. Abdullah Hussain (1970) - kamus bukan berasal daripada bahasa Arab, tetapi berasal daripada bahasa Parsi. Harimurti Kridalaksana (1982) - buku rujukan yang memuatkan daftar kata-kata atau gabungan kata dengan keterangan pelbagai makna dan penggunaan dalam bahasa, biasanya mengikut abjad. The American College Dictionary (1990) - kamus ialah buku yang berisi pilihan kata-kata sesuatu bahasa atau sesuatu kelas kata khusus, biasanya disusun mengikut abjad dengan penjelasan makna serta maklumat lain dinyatakan atau dilahirkan dalam bahasa yang sama atau dalam bahasa lain.

Maksud leksikografi
Kamus Dewan Edisi Ketiga - proses atau profesion menyusun kamus.  Teeuw (1964) - bidang leksikografi merupakan bidang linguistik terapan yang garapannya mencakup teknik dan metodologi penyusunan.  Landau - ‘a global sense of busyness with language’.  Hartmann 1983 - ‘Lexicography is no longer an obscure past time performed by a small minority of introverted word collectors, but a professional activity with its own establish practices and international contact’.
 

Permasalahan kajian


Kesukaran dalam mentafsir makna ayat Kesulitan mendapatkan bahan kajian untuk dijadikan rujukan utama Percanggahan dalam mentafsir makna

 

OBJEKTIF KAJIAN:

Mengkaji aspek pengumpulan makna ItaliMelayu dalam bidang perkamusan. Menganalisis data makna yang terdapat dalam Perbendaharaan Kata Itali-Melayu. Menghurai proses ejaan, sebutan dan makna.

 

 

L I S N A A H JI A K

DAFTAR KATA ITALI-MELAYU

Menurut catatan sejarah, Portugis telah menakluk Melaka pada tahun 1511 M di bawah pimpinan Alfonso d'Albuquerque yang menggunakan bala tentera lautnya. Pada ketika itu, Ferdinand Magellan merupakan nakhoda bagi kapal tersebut. Ketika dalam perjalanan kembali ke Portugal, Magellan telah membawa seorang lelaki Melayu yang merupakan seorang panglima di Melaka. Panglima Awang atau lebih lebih dikenali sebagai Henry The Black atau digelar sebagai Enrique merupakan seorang yang sangat memahami selok-belok pelayaran di nusantara. Di samping itu, Magellan menggunakan khidmat Enrique sebagai jurubahasa Melayunya kerana beliau selalu berulang-alik antara Lisbon dan Kepulauan Melayu.

 Pada

10 Ogos 1519, Ferdinand Magellan telah belayar dari Seville dan mengelilingi beberapa pelabuhan besar di dunia sambil berniaga dengan ditemani oleh seorang ketua kelasi kapal yang dikenali sebagai Antonio Pigafetta dari Vicenza. Sejak meninggalkan bandar Pelabuhan Seville di Sepanyol, Pegafetta tertarik dengan perbualan antara Magellan dan Enrique. Pegafetta berminat dan mula mempelajari bahasa yang dituturkan oleh Enrique yang kemudiannya diketahui bahasa tersebut merupakan bahasa Melayu.

Pada tahun 1521, kapal tersebut singgah di Tidore, Kepulauan Maluku untuk membeli rempah-ratus. Pegafetta mengambil kesempatan ini untuk bercakap secara langsung dengan orang tempatan. Pegafetta menyalin beberapa perkataan Melayu berdasarkan ejaan Itali dengan bantuan Enrique. Disebabkan Pegafetta bukanlah seorang ahli bahasa, maka pertuturan yang disalinnya itu adalah berdasarkan kepada ejaan Itali dengan pendengaran orang Itali. Akhirnya, Pegafetta berjaya mengumpulkan 426 patah perkataan dan rangkai kata bahasa Melayu. Senarai perkataan tersebut kemudian disusun semula oleh Alessandro Bausani dan dijadikan buku yang bertajuk Perbendaharaan Kata Itali-Melayu yang Pertama.

ANALISIS SEBUTAN
 Sebutan

merupakan kategori maklumat yang mengajar pengguna bagaimana untuk menyebut sesuatu kata dalam sesuatu bahasa Melayu biasanya mengelirukan kepada penutur bukan asli bahasa Melayu terutama untuk huruf [e] yang mewakili [e] pepet dan [e] taling

  Sebutan

Sebutan

ini juga lazimnya digunakan oleh Pigafetta : Øbebere (bibir) Ølaher (leher) Øpremata (permata)

Contohnya

Pigafetta

juga menggunakan huruf [u] dalam perbendaharaan katanya

Contohnya:

Øgumbili untuk kembili Øtubu untuk tebu Øhurimau untuk harimau

ANALISIS EJAAN
Ejaan bahasa Melayu yang digunakan dalam perbendaharaan Itali-Melayu Pigafetta memperlihatkan kelainannya.  Ejaan rumi yang digunakan oleh Pigafetta adalah berdasarkan kepada ejaan bahasa Itali.  Hal ini bermaksud satu fonem Melayu dirakamkan dengan pelbagai grafem dan sebaliknya satu grafem pula melambangkan pelbagai fonem yang difikirkannya sesuai dengan pendengaran dan kemudahan untuk mengujarkan mengikut cara penyebutan bahasa Vicentin, iaitu bahasa ibunda Pigafetta.

Aspek

yang dikaji:

ØEjaan vokal ØEjaan konsonan ØPenambahan fonem ØPengguguran fonem ØTanda baca

Aspek ejaan vokal
Vokal a-e e-i i-e i-u o-e o-u u-a u-e u-o Ejaan Pigafetta talingha batis lelin pirac naghiri biritan poranpoan telor roza hurimau tumbaga cupiah cuta Ejaan Masa Kini telinga betis lilin perak negeri buritan perempuan telur rusa harimau tembaga kopiah kota

Aspek ejaan konsonan
Konsonan
b­p c­k c­s ch­k ch­j ch­k

Ejaan Pigafetta
gurab catip capala baci cepot cuchu chielamin mischit anach balachan

Ejaan Masa Kini
gurap khatib kepala besi siput kuku cermin masjid anak belakang

Konsonan g­j g­k gh­g

Ejaan Pigafetta tugu golos talingha langhan saudala bolon pizam poranpoan garan

Ejaan Masa Kini tujuh kurus telinga lengan saudara burung pisang perempuan garam

l­r

m­ng n­m

Konsonan n­m ph­f ph­p r­l s­c s­sy th­t x­s

Ejaan Pigafetta poranpoan garan Caphre  cophia raiar sinsin saytan minthua catha amax pixao

Ejaan Masa Kini perempuan garam kafir kopiah layar cincin syaitan mertua kata emas pisau

Aspek penambahan fonem
Fonem /t/ /k/ /s/ /h/ /g/ Ejaan Pigafetta buri tumi tida na mani tima linta guntin dulan Ejaan Masa Kini burit tumit tidak nak manis timah lintah gunting dulang

Aspek pengguguran fonem
Fonem /t/ /s/ Ejaan Pigafetta matta missai sussu sissir gulla bullan appi appa Ejaan Masa Kini mata misai susu sisir gula bulan api apa

/l/

/p/

Aspek tanda baca
Tanda baca Ejaan Pegafetta Ejaan masa kini

Sempang (­)

cana cana casicasi siama siama

kanak­kanak kasih­kasih sama­sama

Analisis makna

Maklumat semantik atau makna ialah kategori maklumat yang lazimnya digunakan oleh pengguna kamus, tidak kira kamus umum ataupun kamus khusus. Sebahagian besar pengguna membuka kamus untuk mencari makna atau untuk memastikan ketetapan makna kata yang dirujuk. Kamus dianggap sebagai autoriti yang memberi kata putus dalam menentukan makna.

 

 

Daftar kata  Itali al christiano al turco al fratello al avo al homo a le palpebre al mento a la macella a la golla

Bahasa  Inggeris Christian Turk Brother Grandfather  Man Eyelids Chin Jaw Throat

Bahasa  Melayu kini nasrani rumi saudara nenek orang  kening ayai pipi leher

Makna  sebenar Kristian peribumi Turki saudara lelaki datuk orang lelaki kelopak mata dagu rahang kerongkong

S E K

U P IM

N A L

Bidang leksikografi atau perkamusan telah mencapai tahap kematangan yang amat memberansangkan.  Penghasilan kamus oleh Dewan Bahasa dan Pustaka dan ahli leksikografi lain dapat mengalakkan lagi aktiviti perkamusan dalam disiplin ilmu ini  Oleh itu, wajar sekali ditubuhkan sebuah pusat pengajian dan pengajaran ilmu perkamusan di negara ini yang bukan sahaja meliputi bidang leksikografi, malah leksikologi.  Oleh yang demikian, subjek yang berkaitan dengan bidang leksikografi perlulah diperbanyakkan dan ditawarkan di setiap universiti tempatan. Hal ini dapat menggalakkan dan menarik minat pelajarpelajar untuk mendalami bidang perkamusan.
 

Sekian terima kasih

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.