ULASAN ARTIKEL JURNAL

Oleh No. Matriks Tajuk Artikel Penulis Artikel

: Rauzan bin Mat : D 2003 20 17251 : Hujan Asid dan Implikasinya Terhadap Kesihatan : Zailina Hashim, Shairah Zakaria, Azman Zainal Abidin dan

Lim Sze Fook. (Julai, 1997) Bahan Ulasan Penerbit : Jurnal : Universiti Kebangsaan Malaysia.

1. Pengenalan / Latarbelakang : Konteks Artikel ini yang bertajuk “Hujan Asid dan Implikasinya Terhadap Kesihatan” oleh Zailina et. al (1997) telah diterbitkan di dalam ‘Akademika’ iaitu jurnal Fakulti Sains Kemasyarakatan dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Kajian ini telah mengambil kawsan perindustrian Petaling Jaya sebagai sampel dan juga kawasan Tanah Rata sebagai perbandingan untuk mengetahui tahap keasidan air hujan. Kajian yang dijalankan ini adalah untuk mengkaji keasidan air hujan sebagai penunjuk kandungan hidrogen (H+) di atmosfera dan mengkaji korelasi di antara pH air hujan dengan kandungan plumbum di dalamnya. Daripada kajian yang dijalankan ini juga pengkaji ingin melihat implikasi dari hujan asid ini terhadap persekitaran dan kesihatan masyarakat secara langsung sekiranya air hujan dijadikan sebagai sumber air minuman. Pengkaji telah mengambil masa selama setahun iaitu pada tahun 1994 untuk mendapatkan hasil kajian yang jitu. Sebanyak 32 sampel komposit air hujan telah dikumpul setiap minggu sepanjang tahun 1994 untuk diuji dan dianalisis.

1

2.

Sasaran Pembaca Artikel ini amat berguna kepada para pelajar di institusi pengajian tinggi yang

mengikuti program atau bidang geografi dan alam sekitar. Ia juga sesuai kepada orang ramai sebagai bahan bacaan tambahan mereka. Selain itu artikel ini juga berguna kepada pihak berkuasa khususnya Pihak Berkuasa Tempatan dan Jabatan Alam Sekitar sebagai penunjuk kepada tahap pencemaran yang udara yang berlaku di kawasan kajian. 3. Penilaian a) Tema kesan daripada udara yang tercemar yang disebabkan pembebasan gas-gas pencemar oleh industri dan juga kenderaan. b) i. Tesis Aktiviti industri dan pembangunan perbandaran yang pesat telah menyebabkan kualiti udara di Petaling Jaya dan juga Lembah Kelang merosot. ii. Pembebasan gas-gas pencemar seperti sulfur dioksida dan nitrogen dioksida ke atmosfera telah menyebabakan berlakunya fenomena hujan asid kesan dari aktiviti industri yang mengeluarkan asap tanpa kawalan. iii. Hujan asid dapat memberikan kesan negatif iaitu mengancam dan memusnahkan alam sekitar dan mengancam kesihatan manusia. c) Adakah artikel tersebut menarik, menyeronokkan, spekulatif, analitikal atau preskriptif? Aktikel ini mudah difahami walaupun ia diselitkan dengan laras bahasa sains untuk menerangkan bagaimana proses kejadian hujan asid dan kaitannya dengan gas-gas Tema kajian ini ialah berkaitan dengan hujan asid yang berlaku di bandar-bandar

Beberapa tesis boleh dikenalpasti dalam kajian ini iaitu;

2

pencemar yang dihasilkan oleh kilang-kilang dan juga aktiviti perbandaran khususnya kenderaan. Penulis cuba memberikan penerangan yang ringkas tetapi penyampainannya tersusun serta padat. Penulis juga telah membuat kajian ilmiah yang baik daripada pengkaji-pengkaji lain selain teori-teori yang berkaitan untuk menyokong hasil kajiannya. Penulis telah mempersembahkan kajiannya secara analitikal menggunakan data primer dengan menjalankan kajian lapangan selama setahun di kawasan perindustrian Petaling Jaya dan di buat perbandingan dengan kawasan dalaman di Tanah Rata, Cameron Highland.. Sampel-sampel air hujan telah diambil untuk dianalisis. Pengkaji telah mengambil sebanyak 32 sampel komposit yang dikumpul setiap minggu sepanjang tahun 1994 menarik minat pembaca kerana kajian ini telah dijalankan secara bersistematik. Selain itu penulis juga telah mendapatkan data sekunder daripada hasil kajian yang dijalankan oleh World Health Organization (WHO), Agensi Perlindungan Persekitaran Amerika (EPA) dan juga Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk melengkapkan lagi kajian ini. Penulis juga menggunakan penunjuk dari agensiagensi ini untuk mengukur tahap keasidan air hujan dan juga jumlah pengeluaran bahan kimia di kawasan Lembah Kelang. Bahasa yang digunakan difahami dan mempunyai kesinambungan di antara satu topik dengan topik yang seterusnya. Penulis juga menerangkan bagaimana kejadian hujan asid telah menyebabkan kesihatan penduduk di kawasan yang terlibat terjejas jika ia diminum dan apabila ia meresap ke dalam tanah sehingga mempengaruhi kandungan plumbum yang berbahaya kepada hidupan. Pembaca juga dapat memahami apa yang ingin disampaikan oleh penulis melalui huraian, jadual dan rajah yang terdapat di dalam artikel ini. d) Kesinambungan Teori dan Amalan Terdapat teori-teori yang dimasukkan oleh penulis di dalam artikel ini. Teori-teori yang dikemukakan adalah sebagai sokongan kepada dapatan kajian yang diperolehi oleh

3

pengkaji seperti proses pembentukan hujan asid oleh Roth et al. (1985). Tokoh-tokoh pengkaji lain adalah seperti Nordberg et a.l (1985), Spengler et al. (1990), Gerhardson et al. (1994) dan Sham Sani (1982) yang mana penulis telah memetik pandanganpandangan dan teori mereka. Selain itu amalan yang dirujuk untuk membuat perbandingan dari data primer yang diperolehi adalah melalui perbandingan yang dibuat dengan tahap keasidan pH air hujan normal iaitu 5.6 oleh Agensi Perlindungan Persekitaran, Amerika (EPA). e) Kandungan: Penting dan Terkini Secara keseluruhannya, kandungan artikel ini penting sebagai pengetahuan dan dan boleh memberi kesedaran kepada pembaca betapa besarnya kesan hujan asid kepada alam sekitar san juga manusia. Apa yang dapat diperhatikan ialah daripada data dan hasil kajian yang dikemukan ini agak lama sedikit iaitu awal 1990-an. Namun begitu data-data kajian ini masih relevan dan boleh digunakan sebgai rujukan. Ia juga boleh digunakan sebagai perbandingan untuk melihat perubahan tahap keasidan yang telah berlaku di Petaling Jaya sama ada bertambah atau berkurangan jika ada kajian-kajian baru yang dijalankan. f) oleh Fakta Utama Kajian ini menunjukkan berlakunya masalah pencemaran udara yang disebabkan proses pembangunan dan perindustrian seperti pembakaran bahan api fosil, peleburan logam dan aktiviti manusia yang merupakan punca gas-gas beracun seperti sulfur dioksoda (SO2) dan nitrogen dioksida (NO2) dalam udara. Ia telah dibuktikan oleh pengkaji melalui kajian lapangan yang telah dijalankan di Petaling Jaya. g) Gaya Penulisan. Penulisan dalam artikel ini jelas dan mudah untuk difahami walaupun sebahagaiannya di dalam laras bahasa sains.yang merangkan tindakbalas-tindakbalas kimia yang berlaku di antara gas-gas dan air dan juga simbol-simbol seperti SO2 (sulfur dioksoda), NO2 (nitrogen dioksida), NH4HSO4 (ammonia bisulfit) dan sebaginya.

4

h)

Kredibiliti kandungan: meneroka isu-isu yang dikemukakan. Artikel ini adalah sahih dan dihasilkan melalui kajian yang mendalam melalui

kerja lapangan yang dijalankanoleh ahli kademik dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Kajian ini penting kerana ia telah dapat mendedahkan tentang sesuatu isu yang berlaku iaitu berkaitan hujan asid yang kurang diberi perhatian memandangkan ia kurang ketara berlaku di Malaysia. i) Kekuatan ; Apakah Isu-isu yang dibangkitkan. Kekuatan artikel ini dapat ditonjolkan melalui isu-isu yang dikemukakan seperti berikut: i) Proses pembangunan dan perindutrian di Petaling Jaya seperti pembakaran bahan api fosil, peleburan logam dan beberpa aktiviti manusia merupakan punca gas-gas beracun udara. ii) Hujan asid yang berlaku membri kesan terhadap persekitaran dan masyarakat secara langsung berpunca sekiranya air hujan ini dijadikan sebagai sumber air minuman. j) Kelemahan : Perkara yangtidak disentuh. Penulis hanya menyatakan secara umum kesan udara yang tercemar dan hujan asid ke atas manusia dan persekitaran tanpa memberikan dimana kejadian tersebut telah berlaku dan juga statistik yang menunjukkan jumlah pesakit yang terlibat. Selain itu penulis juga hanya membincangkan secara umum sahaja langkah-langkah untuk mengatasi atau mengurangkan penghasilan bahan pencemar di udara. 4. Kesimpulan Secar keseluruhannya artikel ini telah menerangkan secara jelas berkaitan dengan kajian tentang hujan asid di Petaling Jaya. Penulis juga telah menerangkan dengan terperinci bermula dari bagaimana pembentukannya, sebab-sebab berlakunya hujan asid, seperti sulfur dioksida dan nitrogen dioksida di

5

gas-gas yang terlibat, proses-proses yang berlaku dan kesannya kepada alam sekitar dan juga kesan kepada manusia khususnya dari segi kesihatan. Kajian ini juga dijalankan secara bersistematik iaitu melalui kerja lapangan yang dijalankan selama setahun untuk mendapatkan hasil yang baik. Penulis telah mengemukakan bukti yang kukuh di dalam kajian ini berdasarkan data primer dan sekunder yang diperlehi. Artikel ini bagus kepada orang ramai kerana ia dapat menjelaskan bagaimana hujan asid boleh membahayakan hidupan khususnya manusia di dalam jangka masa panjang. Oleh itu ia boleh menyedarkan khalayak pembaca agar bersama-sama bertanggungjawab untuk mengelakkan dari berlakunya hujan asid ini agar alam sekitar kita terpelihara dan kesihatan manusia terjamin.

6