P. 1
AYAT PENYATA 07 (2) Tatabahasa

AYAT PENYATA 07 (2) Tatabahasa

|Views: 2,076|Likes:
Published by hafizoro

More info:

Published by: hafizoro on Mar 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/02/2013

pdf

text

original

Ayat ialah unit pengucapan yang paling tinggi

Ayat ialah unit pengucapan yang paling tinggi
dalam susunan tatabahasa dan mengandungi
dalam susunan tatabahasa dan mengandungi
makna yang lengkap.
makna yang lengkap.
Ayat boleh terbentuk daripada satu perkataan
Ayat boleh terbentuk daripada satu perkataan
atau susunan beberapa perkataan yang
atau susunan beberapa perkataan yang
pengucapannya dimulakan dengan
pengucapannya dimulakan dengan
kesenyapan dan diakhiri dengan kesenyapan
kesenyapan dan diakhiri dengan kesenyapan
serta mengandungi intonasi yang sempurna.
serta mengandungi intonasi yang sempurna.
Ayat bahasa Melayu boleh dibahagikan
Ayat bahasa Melayu boleh dibahagikan
kepada empat jenis seperti yang berikut, iaitu:
kepada empat jenis seperti yang berikut, iaitu:


(a) Ayat penyata
(a) Ayat penyata


(b) Ayat tanya
(b) Ayat tanya


(c) Ayat perintah
(c) Ayat perintah


(d) Ayat seruan
(d) Ayat seruan
Ayat penyata ialah ayat yang diucapkan dengan Ayat penyata ialah ayat yang diucapkan dengan
maksud membuat satu penyataan. maksud membuat satu penyataan.
Ayat penyata mempunyai tujuan menyatakan atau Ayat penyata mempunyai tujuan menyatakan atau
memberikan keterangan tentang sesuatu hal. memberikan keterangan tentang sesuatu hal.
Ayat jenis ini juga disebut sebagai ayat berita atau Ayat jenis ini juga disebut sebagai ayat berita atau
ayat keterangan. ayat keterangan.
(Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga)
Yang berikut ialah contoh-contohnya:
Yang berikut ialah contoh-contohnya:

adia jurutaip.
adia jurutaip.

!ia "arta"an.
!ia "arta"an.

Abdullah sedang tidur.
Abdullah sedang tidur.

#enjual ikan itu sentiasa tersenyum.
#enjual ikan itu sentiasa tersenyum.

$uru mengajar murid.
$uru mengajar murid.

orlia membeli pakaian dari kedai itu.
orlia membeli pakaian dari kedai itu.

#esakit itu berada di hospital.
#esakit itu berada di hospital.

Musa menjadi pega"ai polis.
Musa menjadi pega"ai polis.

%unga cempaka itu "angi.
%unga cempaka itu "angi.

#okok di hadapan sekolah itu amat tinggi.
#okok di hadapan sekolah itu amat tinggi.
Ayat berita ialah ayat yang menceritakan suatu Ayat berita ialah ayat yang menceritakan suatu
kejadian & peristi"a, pandangan atau perasaan kejadian & peristi"a, pandangan atau perasaan
seseorang. seseorang.
(Nahu Melayu Moden)
!i ba"ah ini diberikan beberapa contoh lagi. !i ba"ah ini diberikan beberapa contoh lagi.

!atuk #enghulu itu bapa saudara saya. !atuk #enghulu itu bapa saudara saya.

'ni buku saya. 'ni buku saya.

(ujan pagi ini lebat. (ujan pagi ini lebat.

%adan saya terlampau gemuk. %adan saya terlampau gemuk.

!ia suka makan durian. !ia suka makan durian.

)emua orang tahu hal itu. )emua orang tahu hal itu.
Ayat berita sebenarnya boleh dibahagikan menjadi Ayat berita sebenarnya boleh dibahagikan menjadi ayat ya ayat ya
dan dan ayat ayat tidak tidak. .
Ayat ya Ayat ya ialah ayat yang menyungguhkan sesuatu berita ialah ayat yang menyungguhkan sesuatu berita
atau pernyataan. atau pernyataan.
Ayat tidak Ayat tidak ialah ayat yang mena*ikan sesuatu berita atau ialah ayat yang mena*ikan sesuatu berita atau
pernyataan. pernyataan.
+ontoh contoh ayat di atas ialah ayat ya. +ontoh contoh ayat di atas ialah ayat ya.
Ayat ya boleh dijadikan ayat tidak dengan menyisipkan Ayat ya boleh dijadikan ayat tidak dengan menyisipkan
kata na*i tidak atau bukan antara subjek dengan predikat, kata na*i tidak atau bukan antara subjek dengan predikat,
misalnya ayat ya yang diberi sebelum ini boleh dijadikan misalnya ayat ya yang diberi sebelum ini boleh dijadikan
ayat tidak seperti berikut: ayat tidak seperti berikut:
%erikut ialah contoh-contoh ayat tidak yang "ujud sebagai %erikut ialah contoh-contoh ayat tidak yang "ujud sebagai
ayat penyata: ayat penyata:

!atuk #enghulu itu !atuk #enghulu itu bukan bukan bapa saudara saya. bapa saudara saya.

'ni 'ni bukan bukan buku saya. buku saya.

(ujan pagi ini (ujan pagi ini tidak tidak lebat. lebat.

%adan saya %adan saya tidak tidak terlampau gemuk. terlampau gemuk.

!ia !ia tidak tidak suka makan durian. suka makan durian.

)emua orang )emua orang tidak tidak tahu hal itu. tahu hal itu.
Ayat berita ialah ayat yang tujuannya menyampaikan berita dan Ayat berita ialah ayat yang tujuannya menyampaikan berita dan
tidak mensyaratkan adanya gerak balas, baik yang bersi*at tidak mensyaratkan adanya gerak balas, baik yang bersi*at
kebahasaan mahupun yang bersi*at perbuatan *i,ikal. kebahasaan mahupun yang bersi*at perbuatan *i,ikal.
Ayat berita dalam bahasa Melayu ditandai oleh intonasi yang Ayat berita dalam bahasa Melayu ditandai oleh intonasi yang
tersendiri, yakni yang mempunyai nada yang menurun sebelum tersendiri, yakni yang mempunyai nada yang menurun sebelum
kesenyapan. kesenyapan.
Ayat jenis ini boleh dibahagikan kepada jenis-jenis menurut Ayat jenis ini boleh dibahagikan kepada jenis-jenis menurut
sistem-sistem yang berlaku dalam strukturnya. !i samping itu, sistem-sistem yang berlaku dalam strukturnya. !i samping itu,
ayat berita boleh dijeniskan menurut judul dan *okus, dan juga ayat berita boleh dijeniskan menurut judul dan *okus, dan juga
menurut jumlah klausa. menurut jumlah klausa.
(Nahu Melayu Mutakhir Edisi Keempat)
Maklumat yang Maklumat yang
disampaikan melalui ayat disampaikan melalui ayat
berita, tentang apa sahaja, berita, tentang apa sahaja,
baik konkrit mahupun baik konkrit mahupun
abstrak. #ernyataan jenis abstrak. #ernyataan jenis
ini boleh mempunyai apa ini boleh mempunyai apa
sahaja sistem. sahaja sistem.
#ernyataan yang #ernyataan yang
menghuraikan sesuatu konsep menghuraikan sesuatu konsep
dengan memberi ciri-ciri atau dengan memberi ciri-ciri atau
si*at si*at - -si*at khusus yang dimiliki si*at khusus yang dimiliki
oleh konsep itu, yang dengan oleh konsep itu, yang dengan
sendirinya membe,akan sendirinya membe,akan
konsep itu dari konsep lain. konsep itu dari konsep lain.
•Kerbau ialah sejenis binatang.
•Padi ialah sejenis tanaman kawasan
tropika.
•Orang itu guru saya
•Dia adik saya
%erdasarkan cerita pemenang tempat pertama
%erdasarkan cerita pemenang tempat pertama
bagi setiap kategori:
bagi setiap kategori:
a)
a)
-ategori )ekolah .endah
-ategori )ekolah .endah
b)
b)
-ategori )ekolah Menengah
-ategori )ekolah Menengah
c)
c)
-ategori $uru-guru
-ategori $uru-guru

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->