Masalah Pendidikan, 31(1) PERANCANGAN DAN PERSEDIAAN GURU DALAM PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI DI SEKOLAH MENENGAH

PLANNING AND READINESS OF TEACHERS IN IMPLEMENTATION OF TEACHING AND LEARNING OF PHYSICAL EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS Syed Kamaruzaman Syed All Julismah Jani Shabeshan Rengasamy Zawawi Ismail Universiti Malaya Physical education is a core subject at secondary school level. Hence an obligation to perform an effective curriculum should be conveyed in a meaningful role for those involved in the field, especially the physical educators. This article discusses various aspects of preparation and planning in relation to the teacher's role in dealing with physical education. Planning and readiness in handling the smoothness of teaching physical education when implementing the subject are also illustrated. Perancangan adalah langkah awal proses pengajaran sebelum sesuatu program pengajaran dilaksanakan. Bagi memastikan perancangan dapat dibuat dengan lebih teliti, guru perlu mempunyai pengetahuan tentang kandungan program pengajaran terlebih dahulu. Begitu juga dalam merancang pengajaran Pendidikan Jasmani. Guru Pendidikan Jasmani perlu terlebih dahulu mengenal pasti aspek-aspek tertentu yang akan digunakan dalam membuat persediaan untuk melaksanakan pengajaran Pendidikan Jasmani. Dengan demikian guru Pendidikan Jasmani dapat membuat satu rancangan kerja dengan teliti dan sempuma. Menurut Mok (2008), dengan adanya rancangan kerja ini, guru boleh melaksanakan program pengajaran dan pembelajarannya berdasarkan sukatan pelajaran secara sistematik serta mengikut pemeringkatan yang sesuai. Oleh itu guru Pendidikan Jasmani perlu terlebih dahulu memahami tentang peranan mereka sebagai guru Pendidikan Jasmani dan seterusnya diikuti proses perancangan dan penyediaan yang perlu dilakukan bagi memastikan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani dapat berjalan dengan lancar dan berkesan. Peranan Guru Pendidikan Jasmani Guru Pendidikan Jasmani sama ada yang opsyen ataupun bukan opsyen memainkan peranan yang penting dalam melaksanakan kurikulum Pendidikan Jasmani di sekolah menengah. Sebelum melaksana kurikulum Pendidikan Jasmani, mereka terlebih 23 Masalah Pendidikan, 31(1) dahulu perlu merujuk kepada aspek-aspek yang terkandung di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Ini kerana, falsafah dapat membantu manusia berfikir secara cermat, teliti dan penuh dengan kejujuran (Abu Bakar Nordin & Ikhsan, 2003). Falsafah juga dianggap sebagai ilmu yang tertinggi atau sebagai dasar kepada ilmuilmu lain (Abu Bakar Nordin & Ikhsan, 2003). Stillwell dan Willgoose (1997) telah membuktikan bahawa dalam pembentukan kurikulum Pendidikan Jasmani terdapat hubungan antara Falsafah Pendidikan dengan

Kurikulum seperti dalam Rajah 1. Berdasarkan kepada rajah tersebut, didapati Falsafah Pendidikan dan Falsafah Pendidikan Jasmani merupakan dua komponen utama yang perlu dirujuk sebelum membentuk matlamat dan objektif kurikulum Pendidikan Jasmani. Selepas terbentuknya matlamat dan objektif kurikulum Pendidikan Jasmani yang selaras dengan falsafah pendidikan atau falsafah pendidikan Jasmani, barulah wujudnya kurikulum Pendidikan Jasmani. Ini menunjukkan bahawa aspek Falsafah merupakan aspek yang penting dalam pelaksanaan kurikulum Pendidikan Jasmani. Guru Pendidikan Jasmani yang ditugaskan untuk mengajar Pendidikan Jasmani perlu memastikan segala aktiviti pengajaran Pendidikan Jasmani dapat dijalankan selaras dengan elemen-elemen yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan di negara ini. Oleh yang demikian adalah wajar bagi guru Pendidikan Jasmani untuk merujuk dan memahami tentang elemen-elemen yang terkandung di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan terlebih dahulu sebelum memasuki proses merancang dan menyediakan segala maklumat pengajaran dalam kurikulum Pendidikan Jasmani di sekolah menengah. Falsafah Pendidikan Falsafah Pendidikan Jasmani Matlamat/Objektif Pendidikan Jasmani KURIKULUM Sumber-sumber pengajaran Penilaian Rajah 1. Hubungan antara falsafah pendidikan dengan kurikulum. Sumber. Stillwell, J. L., & Willgoose, C. E. (1997). The Physical education curriculum (5th ed.). Boston: Allyn & Bacon. 24 Masalah Pendidikan, 31(1) Di samping itu, guru Pendidikan Jasmani perlu juga mengenal pasti dan memahami tentang matlamat dan objektif dalam kurikulum Pendidikan Jasmani. Ini kerana kedua-dua matlamat dan objektif tersebut perlu disesuaikan dengan situasi pengajaran di lapangan (Rink, 2002). Objektif yang hendak dicapai pula perlu ada kaitan dengan potensi yang ada pada pelajar (Stillwell & Willgoose, 1997). Dengan demikian ini akan dapat membantu guru Pendidikan Jasmani melaksanakan pengajaran Pendidikan Jasmani dengan lebih sistematik. Menurut Stillwell dan Willgoose (1997) juga, setiap guru perlu memikirkan tentang hubungan antara matlamat dengan aktiviti yang hendak dijalankan dalam proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani. Misalnya, memastikan agar aktiviti yang akan dijalankan dapat mencapai matlamat yang telah ditetapkan dalam program Pendidikan Jasmani, iaitu menjadikan pelajar sihat dan cergas. Selain itu, guru Pendidikan Jasmani hendaklah menguasai kandungan yang terdapat di dalam kurikulum Pendidikan Jasmani. Menurut Rink (2002), kandungan adalah bahagian yang penting dalam kurikulum, iaitu apa yang akan dipelajari oleh pelajar. Mengenal pasti dan menguasai sesuatu kandungan kurikulum akan memudahkan guru Pendidikan Jasmani merancang pengajaran sesuai dengan kumpulan pelajar tertentu. Dalam Kandungan Kurikulum Pendidikan Jasmani Sekolah

Menengah tiga tunjang utama yang perlu didedahkan kepada pelajar ialah tunjang kecergasan, tunjang kemahiran, dan tunjang kesukanan (Kementerian Pelajaran Malaysia, 1999). Seharusnya guru Pendidikan Jasmani sudah dapat mengenal pasti dan memahami ketiga-tiga tunjang tersebut sebelum melaksanakan pengajaran Pendidikan Jasmani secara teori mahupun amali. Setelah memahami dan mengenal pasti tentang elemen yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan, matlamat, objektif dan kandungan kurikulum Pendidikan Jasmani, guru Pendidikan Jasmani juga perlu mengetahui tentang proses penilaian dalam kurikulum Pendidikan Jasmani. Penilaian merupakan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan secara berterusan di dalam kurikulum Pendidikan Jasmani (Kementerian Pelajaran Malaysia, 1999). Melalui pelaksanaan penilaian dalam kurikulum Pendidikan Jasmani, guru Pendidikan Jasmani akan dapat mengesan perkembangan, kebolehan, kemajuan dan pencapaian murid (Kementerian Pelajaran Malaysia, 1999). Selain itu, penilaian juga digunakan untuk tindakan susulan bagi meningkatkan pembelajaran murid dan memperbaiki pengajaran guru Pendidikan Jasmani (Kementerian Pelajaran Malaysia, 1999). Bagi melaksanakan penilaian dalam kurikulum Pendidikan Jasmani, guru Pendidikan Jasmani dikehendaki menjalankan ujian ataupun peperiksaan yang berbentuk amali dan teori. Kedua-dua bentuk jenis ujian atau peperiksaan itu dijalankan bagi menentukan pencapaian pelajar dalam domain psikomotor, kognitif, dan afekif. Perancangan dan Persediaan untuk Pengajaran yang Berkesan Pengajaran merupakan sesuatu proses yang berkaitan dengan penyebaran ilmu pengetahuan atau kemahiran supaya murid-murid dapat mempelajari dan menguasainya dengan berkesan (Mok, 2006). Proses pengajaran melibatkan tiga aspek, iaitu perancangan, pelaksanaan dan penilaian (Mok, 2006). Perancangan merupakan perkara utama sebelum melaksana dan menilai pengajaran. Oleh yang demikian guru Pendidikan Jasmani perlu membuat perancangan yang lebih rapi sebelum melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani. Ini 25 Masalah Pendidikan, 31(1) kerana perancangan adalah kunci kepada pembentukan pengajaran yang baik (Schempp, 2003). Terdapat beberapa perkara yang perlu dirancang sebelum melaksanakan pengajaran, antaranya ialah berkaitan dengan kandungan pelajaran, peruntukan waktu pengajaran, rancangan strategi pengajaran dan pembelajaran, bahan dan sumber pengajaran, kemudahan dan peralatan, hasil pembelajaran dan objektif kandungan. Kandungan Pelajaran Kandungan merujuk kepada pengenalpastian terhadap pengetahuan, pemahaman, dan kemahiran yang akan dikembangkan dalam pengajaran (Bailey & Macfadyen, 2000). Kandungan pelajaran Pendidikan Jasmani di sekolah menengah dibahagikan kepada tunjang kecergasan, kemahiran dan kesukanan. Bagi tunjang kecergasan is meliputi topik kecergasan berlandaskan kesihatan dan kecergasan berlandaskan kemahiran. Manakala tunjang kemahiran pula meliputi jenis-jenis permainan seperti bola sepak, bola tampar, hoki, bola baling, bola jaring, dan sebagainya. Seterusnya tunjang kesukanan. Melalui kandungan pelajaran itu, guru Pendidikan Jasmani botch mengenalpasti dan menyusun kandungan pengajaran pula untuk dilaksanakan di dalam kelas mahupun di padang dengan lebih sistematik. Komponen kandungan pengajaran adalah idea utama merancang untuk mengajar (Jacobsen, Eggen, &

Kauchak 2002). Menurut Bailey dan Macfadyen (2000), di dalam merancang tentang kandungan, guru Pendidikan Jasmani seharusnya dapat menjawab beberapa soalan asas seperti berikut: Apa yang akan dicapai di akhir pengajaran? Apakah aktiviti yang akan dilaksanakan untuk menjayakan objektif? Apakah tahap kepayahan yang diperlukan bagi memenuhi keperluan murid? Bagaimana saya botch meningkat dari objektif kepada objektif yang lain? e. Bagaimana murid patut segera ditingkatkan melalui aktiviti? Melalui soalan-soalan tersebut guru Pendidikan Jasmani akan dapat mengenal pasti elemen-elemen yang perlu dirancang ketika membuat persediaan mengajar. Berdasarkan kepada soalan-soalan itu, guru terlebih dahulu perlu mengenal pasti basil pembelajaran yang akan di capai oleh pelajar. Setelah mengenal pasti basil pembelajaran tersebut, guru perlu merancang aktiviti selaras dengan basil pembelajaran. Di sallying itu, guru perlu memastikan tahap aktiviti pengajaran adalah sesuai dengan kemampuan pelajar. Selain itu guru juga perlu memastikan adanya kesinambungan antara hasil pembelajaran dengan hasil pembelajaran yang lain. Akhir sekali, mengenal pasti kaedah yang sesuai bagi memastikan pelajar dapat menguasai hasil pembelajaran melalui aktiviti-aktiviti yang berkesan. Dengan cara yang dcmikian proses pengajaran dan pembelajaran akan dapat berjalan dengan efektif. Peruntukan Waktu Pengajaran Perancangan yang baik akan memaksimumkan penggunaan masa yang diperuntukkan (Shahabuddin, Rohizani, & Mohd Zohir, 2003). Olch itu, waktu yang diperuntukkan perlu digunakan sepenuhnya dalam melaksanakan pengajaran Pendidikan Jasmani dengan lebih berkesan. Penggunaan masa secara efisien merupakan salah satu daripada aspek pedagogi yang botch menyumbang kepada keberkesanan pengajaran (Collier & Matanin, 2003). Semasa membuat persediaan pengajaran, guru hendaklah 26 Masalah Pendidikan, 31(1) bijak merancang pengurusan tentang masa supaya bilangan waktu yang diperuntukkan sesuai dengan sub-tajuk dan isi-isi penting yang hendak disampaikan kepada murid. Ini perlu bagi memastikan tidak terlalu banyak kandungan atau sedikit sahaja maklumat yang disampaikan dalam waktu pengajaran. Misalnya guru perlu bijak menentukan isi kandungan antara satu waktu pengajaran 40 minit dan satu waktu pengajaran untuk 80 minit. Ini kerana dalam jumlah masa tersebut ada masa untuk sesi pengenalan, pemanasan badan, demonstrasi guru, demontrasi pelajar, gerak kerja kelas, gerak kerja kumpulan, permainan kecil, pengenduran, dan penutup. Kesemua sesi itu merupakan komponen utama dalam pelaksanaan pengajaran Pendidikan Jasmani di sekolah menengah. Stillwell dan Willgoose (1997) turut menegaskan supaya masa yang diperuntukkan kepada semua aktiviti semasa merancang kandungan kurikulum Pendidikan Jasmani patut dikekalkan dalam kerangka pengajaran guru. Jumlah masa yang diperuntukkan untuk meningkatkan kemahiran dan kecergasan secara langsung akan mempengaruhi apa yang ingin dicapai dalam program Pendidikan Jasmani (Pangrazi, 1997). Di samping itu, sebagaimana yang diketahui di dalam pengajaran Pendidikan Jasmani lebih banyak masa melibatkan aktiviti latihan. Aktiviti latihan sangat perlu dalam melaksanakan pengajaran Pendidikan Jasmani. Dengan adanya pelbagai aktiviti latihan, pelajar akan lebih tertarik dengan program Pendidikan Jasmani (Coelho, 2000). Oleh yang demikian, masa yang mencukupi adalah

diperlukan untuk semua pelajar melakukan latihan dalam Pendidikan Jasmani (Rink, 2002). Rancangan Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Pengajaran ialah satu proses yang komplcks yang memerlukan pelbagai aktiviti jika ingin sesuatu proses pembelajaran dapat dilaksanakan dengan jayanya (Siti Hawa, Mazlen, Norasmah, & Zamri, 2006). Menurut Joyce, Weil, dan Calhoun (2000), istilah pengajaran selalunya tidak dapat dipisahkan daripada pembelajaran kerana pengajaran dalam erti kata sebenar bermaksud mengajar pelajar untuk belajar. Mengikut perinsip-prinsip pengajaran, guru perlu merancang pengajaran mereka terlebih dahulu sebelum memulakan pengajaran (Zaidatol Akmaliah & Habibah, 2000). Pengajaran merujuk kepada apa yang guru lakukan. Ini termasuk semua kaedah dan strategi yang digunakan guru untuk melaksanakan pengajaran (Gentzler, 2005). Pembelajaran pula ialah perubahan yang berlaku terhadap kelakuan hasil daripada pengalaman dan latihan serta tindak balas hasil daripada faktor biologi (Rink, 2002). Dalam membuat perancangan, guru perlu memikirkan apa yang patut murid pelajari. Oleh yang demikian guru hendaklah memastikan bahawa strategi pengajaran dan aktiviti yang dipilih untuk kumpulan murid tertentu mestilah konsisten dengan apa yang ingin dicapai (Gentzler, 2005). Aktiviti pengajaran yang akan dijalankan mestilah dapat menarik perhatian pelajar untuk belajar (Schempp, 2003). Selain itu, aktiviti pembelajaran pelajar juga perlu diberi perhatian agar aktiviti tersebut boleh dilakukan oleh pelajar (Zulkilli Abdullah & Mohd Sofian Omar Fauzee, 2006). Perancangan pengajaran yang balk dalam Pendidikan Jasmani seharusnya mempunyai perkara-perkara seperti objektif, persediaan pelajar, penerapan nilai, persediaan guru, dan butiran pengajaran yang mengandungi langkah/masa pengajaran, isi pelajaran, aktiviti pengajaran dan pembelajaran, dan catatan (Mohd Sofian, 2006). Selain itu, guru Pendidikan Jasmani boleh gunakan pelbagai strategi bagi melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani. 27 Masalah Pendidikan, 31( I ) Strategi demonstrasi merupakan cara yang paling sesuai digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani. Ini kerana sebahagian besar objektif Pendidikan Jasmani boleh dicapai melalui aktiviti fizikal. Oleh yang demikian guru Pendidikan Jasmani perlu membuat demonstrasi dengan cara betul dan selamat tentang sesuatu pergerakan fizikal agar pelajar dapat mengikuti dan memahami setiap kemahiran fizikal yang diberikan. Misalnya kemahiran fizikal seperti melakukan tendangan bola sepak, memukul bola hoki, menjaring bola dalam bola jaring dan sebagainya. Dalam pada itu, guru hendaklah memastikan setiap pelajar diberi peluang untuk bertanya dan melakukan latihan pengukuhan. Ini kerana tahap kemampuan pelajar dalam sesuatu kumpulan berkemungkinan tidak sama. Latihan pengukuhan ini melibatkan sesi latihan yang berulang dalam kelas Pendidikan Jasmani. Melalui latihan yang berulang, lama kelamaan pelajar akan dapat menguasai kemahiran yang diajarkan. Bagi memastikan pelajar benar-benar telah dapat menguasai sesuatu kemahiran tersebut, guru boleh mengadakan aktiviti permainan kecil yang diubah suai dari segi peraturan permainan yang sebenarnya. Misalnya mengadakan pertandingan menendang dalam permainan bola sepak, memukul bola dalam permainan hoki, menjaring dalam permainan bola jaring dan sebagainya. Aktivi-aktiviti seperti ini, selain daripada dapat mengukuhkan sesuatu kemahiran, ia juga akan dapat meningkatkan motivasi pelajar untuk terus terlibat dalam proses pengajaran dan

pembelajaran Pendidikan Jasmani. Selain itu, guru juga boleh menggunakan strategi pengajaran secara langsung dalam proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani. Pengajaran secara langsung (direct teaching) boleh dikenali sebagai pengajaran ekspositori (expository teaching) yang dikaitkan dengan pengajaran berpusatkan guru (teacher-centered) dan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pengajaran seseorang guru (Cruickshank, Jenkins, & Metcalf, 2003). Teknik ini boleh digunakan oleh guru Pendidikan Jasmani untuk melaksanakan pengajaran Pendidikan Jasmani. Menumt Cruickshank et al. (2003), dalam mengamalkan teknik pengajaran berpusatkan guru biasanya kelas akan dikawal sepenuhnya oleh guru. Dalam situasi ini, guru akan membuat pilihan tentang apa, bila, dan bagaimana untuk mengajar. Guru yang menggunakan teknik ini juga cenderung melaksanakan perkara-perkara seperti menentukan matlamat pelajaran, menyusun urutan bahan pengajaran, menggariskan apa yang pelajar akan buat dan bagaimana pelajar akan buat, memantau perkembangan pelajar dan memberikan maklum balas yang positif, dan membenarkan menggunakan masa dengan secukupnya untuk belajar tentang bahan yang disediakan. Walau bagaimanapun claim satu kajian yang pernah dijalankan oleh Odom, Stoddard, dan LaNasa (2007), teknik pengajaran berpusatkan guru ini mempunyai hubungan yang negatif dengan teknik pengajaran berpusatkan pelajar (p<.01; menyalin nota) tetapi dengan pengajaran berpusatkan pelajar ia mempunyai hubungan yang positif dengan pencapaian pelajar. Berdasarkan kepada perbincangan di atas didapati teknik pengajaran berpusatkan pelajar adalah lebih baik berbanding dengan teknik pengajaran berpusatkan guru. Untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran, guru boleh menggunakan pelbagai teknik pengajaran asalkan mencpati objektif pelajaran (Mohd Zohir & Hazri, 2004). Guru yang berkesan adalah guru yang menggunakan pelbagai pendekatan dalam pengajaran (Cruickshank et al., 2003). Ciri-ciri guru yang istimewa juga adalah guru yang pandai mempelbagaikan kaedah mengajar dan menyesuaikannya dengan tahap pencapaian pelajar (Hamidah, Siti Salina, & Farah, 2004). Oleh itu guru seharusnya tidak terikat dengan hanya satu atau dua kaedah dan teknik sahaja, 28 Masalah Pendidikan, 31(1) sebaliknya perlu mempelbagaikan kaedah kerana tahap keupayaan pelajar dan cara pembelajaran mereka adalah berbeza (Mohd Zohir & Hazri, 2004). Sekiranya terdapat kekurangan pelbagai corak dalam pengajaran guru, is boleh memberi kesan yang negatif kepada pembelajaran pelajar (Cruickshank et al., 2003). Tambahan pula jangka masa pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani adalah di antara 35 hingga 40 minit bagi setiap satu waktu dan ini botch membosankan murid jika guru hanya menggunakan satu atau dua kaedah sahaja (Mohd Zohir & Hazri, 2004). Cruickshank et al. (2003) telah menjelaskan bahawa guru yang menggunakan pelbagai corak dalam pengajaran akan dapat mencegah kebosanan dan sebaliknya pelajar akan menjadi lebih aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Di samping itu, semasa pengajaran dan pembelajaran berlangsung guru perlu peka dengan masa yang dirancang supaya tiada aktiviti yang tertinggal atau dipendekkan daripada masa yang dirancang (Shahabuddin et al., 2003). Selain daripada menggunakan teknik-teknik tertentu dalam pengajaran, guru juga perlu memberi peluang kepada pelajar melakukan latihan dan menggalakkan mereka melaksanakan latihan dengan menggunakan kemudahan dan peralatan yang sesuai

dengan topik pengajaran (Shahabuddin et al., 2003). Semasa di dalam kelas, guru perlu sentiasa memantau dan fokus kepada langkah-langkah pelajaran dan pastikan kemajuan pelajar selaras dengan matlamat pembelajaran (Schempp, 2003). Bahan atau Sumber Pengajaran Bahan atau sumber pengajaran merupakan salah satu faktor yang dapat membantu dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan balk. Menurut Shahabuddin et al. (2003), gangguan di dalam kelas boleh dielakkan dengan melaksanakan pengajaran dengan menggunakan bahan atau sumber yang menarik. Oleh yang demikian, guru perlu merancang dengan menentukan dan menyediakan bahan atau sumber yang sesuai untuk pengajaran. Orlich (2001, dalam Wandberg & Rohwer, 2003) ada menyatakan bahawa salah satu daripada teknik guru yang berkesan dalam proses merancang ialah mengumpul pelbagai bahan pengajaran. Bagi melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani khususnya bagi tunjang kecergasan, guru Pendidikan Jasmani boleh menggunakan bahan-bahan seperti rajah otot, jantung, sistem pernafasan, contoh aktiviti latihan kecergasan, majalah kesihatan atau kecergasan, dan contoh jadual latihan kecergasan. Manakala bagi tunjang kemahiran, guru botch menggunakan bahan-bahan seperti video yang menayangkan secara sistematik cara-cara melakukan pergerakan yang betul, rajah strategi permainan, dan rajah gelanggang permainan; untuk tunjang kesukanan pula, guru botch menggunakan bahan-bahan seperti buku-buku rujukan berkaitan dengan sesuatu pertandingan, etika dalam bersukan, kerjaya dalam sukan, dan artiket-artikel yang berkaitan dengan isu-isu dalam sukan. Penyediaan bahan atau sumber pengajaran itu membolehkan guru menyediakan alat bantu mengajar yang sesuai ketika melaksanakan pengajaran dan pembelajaran (Mok, 2006). Ketika membuat persediaan sumber pengajaran, sebaik-baiknya guru hendaklah mengenal pasti bahan atau sumber yang diperlukan dan berbincang dengan guru-guru lain yang berkenaan dengan bahan tersebut. Bahan pelajaran juga perlu dianalisis selepas mengkaji sesuatu kandungan pelajaran (Mok, 2006). Siti Hawa et al. (2006) mencadangkan agar perlu dibuat pemilihan dan pengadaptasian bahan pengajaran tersebut mengikut tahap perkembangan pelajar. Ini kerana tahap kemampuan dalam kalangan pelajar adalah berbeza. Sekiranya guru tidak mengambil 29 Masalah Pendidikan, 31(1) kira tentang tahap kemampuan pelajar, kemungkinan ada di antara pelajar yang ketinggalan dari segi penguasaan sesuatu pengetahuan ataupun kemahiran. Selain daripada itu minat pelajar terhadap kelas Pendidikan Jasmani juga akan menurun. Kemudahan dan Peralatan Sesuatu kurikulum yang dibentuk bergantung kepada kemudahan dan peralatan yang sedia ada (Stillwell & Willgoose, 1997). Sekolah sebagai tempat pelaksanaan kurikulum bertanggungjawab ke atas kemudahan dan peralatan untuk kegunaan kelas pengajaran dan juga untuk aktiviti-aktiviti bukan pengajaran (Darst & Pangrazi, 2006). Ini menunjukkan bahawa kemudahan dan peralatan merupakan salah satu aspek yang penting dalam pelaksanaan sesuatu kurikulum, termasuk kurikulum Pendidikan Jasmani. Penglibatan pelajar akan menjadi lebih aktif sekiranya peralatan yang digunakan adalah mencukupi (Mohd Sofian, 2006). Bucher dan Krotte (2002) juga ada menegaskan bahawa pengendalian program yang berkualiti dalam Pendidikan Jasmani

memerlukan kemudahan. Seterusnya, pengajaran akan dipermudahkan sekiranya terdapat banyak peralatan yang boleh digunakan. Pendidikan Jasmani tidak dapat dijalankan tanpa peralatan yang lengkap. Mengajar Pendidikan Jasmani tanpa peralatan samalah seperti mengajar subjek akademik tanpa buku dan bahan-bahan sokongan yang lain (Pangrazi, 1997). Kemudahan dalam pengajaran Pendidikan Jasmani meliputi padang, gelanggang permainan, kolam renang, dewan serbaguna, gimnasium dan balapan. Manakala peralatan pula ialah kayu hoki, bola sepak, raket badminton dan sebagainya. Untuk tajuk kecergasan, peralatan yang disarankan ialah seperti portable treadmill, lightweight dumbbells, gym balls, chairs, benches, desks, mats, rowing machine and computer (Bucher & Krotte, 2002). Peralatan-peralatan kecergasan seperti ini adalah agak mahal dan sukar diperolehi oleh sekolah. Oleh yang demikian guru Pendidikan Jasmani boleh juga mereka bentuk alatan yang sesuai ba gi menjalankan aktiviti kecergasan dalam kalangan pelajar di sekolah. Guru Pendidikan Jasmani perlu merancang dan rnenyediakan kemudahan dan peralatan dengan baik bagi memastikan kurikulum Pendidikan .lasmani dilaksanakan dengan sempurna. Perancangan tentang peralatan biasanya dibuat sebelum kelas bermula (Schempp, 2003). Sebelum memulakan kelas, guru perlu tahu jenis peralatan yang boleh digunakan dalam aktiviti pengajaran. Dengan demikian guru akan dapat menyusun pengajaran dan membentuk kumpulan dalam kalangan pelajar (Pangrazi, 1997). Misalnya, jika alatan sukan hanya ada 16 unit dan pelajar terdiri dari 30 orang, maka alat boleh digunakan secara berkongsi ataupun digunakan dalam bentuk station (Pangrazi, 1997). Kaedah ini boleh diaplikasikan dalam permainan hoki, bola sepak, bola jaring dan sebagainya. Jika dalam permainan hoki alatan seperti kayu hoki tidak mencukupi, guru Pendidikan Jasmani boleh membentuk pelajar kepada beberapa kumpulan kecil seramai tiga hingga empat orang. Setiap kumpulan seterusnya boleh menggunakan satu kayu hoki secara bergilir-gilir untuk memukul bola. Dengan demikian masalah kekurangan alatan seperti kayu hoki secara tidak langsung dapat di atasi. Walau bagaimanapun kaedah ini boleh dilakukan sekiranya ada kemudahan seperti padang yang luas. Sekiranya kawasan padang adalah kecil, agak sukar untuk pelajar melakukan latihan memukul bola hoki. 30 Masalah Pendidikan, 31(1) Dalam membuat perancangan berkaitan dengan peralatan, pertimbangan perlu dibuat tentang lokasi dan kawasan aktiviti yang akan digunakan (Schempp, 2003). Lokasi dan kawasan aktiviti yang tidak jauh akan menjimatkan masa seterusnya pengajaran akan dapat dilaksanakan dengan sempurna (Schempp, 2003). Ini kerana ketika mengendalikan aktiviti pengajaran, is akan dapat mengurangkan masa peralihan kelas (Schempp, 2003). Oleh yang demikian, sekiranya lokasi kelas pelajar jauh daripada kawasan aktiviti seperti padang, guru Pendidikan Jasmani perlu memastikan peralatan yang akan digunakan disediakan lebih awal di padang ataupun menempatkan peralatan yang sering digunakan dalam aktiviti Pendidikan Jasmani berhampiran dengan padang. Oleh itu setiap sekolah perlu ada stor untuk menyimpan peralatan sukan. Menurut Pangrazi (1997), selain daripada mempunyai alat yang lengkap, sekolah juga perlu ada kemudahan stor Pendidikan Jasmani yang sesuai untuk menyimpan peralatan tersebut. Di dalam stor tersebut peralatan hendaklah diletakkan dengan betul. Semua guru perlu tahu cara meminjam dan memulangkan peralatan yang

diambil dari stor; jika tidak, sukar untuk mendapatkan semula peralatan yang akan digunakan untuk pengajaran. Bagi memudahkan pelaksanaan pengajaran Pendidikan Jasmani juga, kemudahan seperti dewan serbaguna perlu disediakan. Majoriti aktiviti pengajaran Pendidikan Jasmani lebih baik dilaksanakan di dalam dewan serbaguna (Pangrazi,1997). Sekiranya aktiviti dijalankan di dalam dewan serbaguna, faktor kebisingan dapat dikurangkan dan peralatan yang digunakan tidak perlu dibawa masuk dan keluar dari stor ke tempat aktiviti (dewan serbaguna). Peralatan tersebut boleh disimpan di dalam dewan serbaguna tersebut. Selain itu, sekiranya keadaan cuaca di luar tidak balk, aktiviti pengajaran boleh dijalankan atau diteruskan di dalam dewan serbaguna (Pangrazi, 1997). Oleh yang demikian, menurut Pangrazi (1997), bagi menjayakan program Pendidikan Jasmani, kemudahan dan peralatan perlu mempunyai kepentingannya kepada setiap aktiviti dan mencukupi seperti sumbersumber lain di sekolah. Kemudahan dan peralatan yang digunakan dalam program Pendidikan Jasmani juga mesti selamat digunakan (Darst & Pangrazi, 2006). Guru Pendidikan Jasmani perlu memastikan kemudahan seperti padang dan gelanggang permainan tidak berlubang dan tidak mempunyai objek-objek yang merbahaya yang boleh mencederakan anggota badan pelajar. Sebaik-baiknya, pemeriksaan perlu dijalankan terlebih dahulu sebelum melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani. Begitti juga dengan peralatan yang akan digunakan di dalam aktiviti pengajaran Pendidikan Jasmani. Seharusnya guru Pendidikan Jasmani membuat pemeriksaan dan memastikan tidak ada alat sukan yang sudah rosak dan boleh mendatangkan risiko jika digunakan. Alatan seperti kayu hoki pecah atau patah, bola sepak bocor, tilam yang rosak, dan scbagainya sebenarnya boleh mendatangkan kecederaan kepada pelajar sekiranya digunakan di dalam aktiviti pengajaran Pendidikan Jasmani. Hasil Pembelajaran Hasil atau "outcomes" ialah suatu perkara yang menjelaskan tentang apa yang pelajar akan tahu dan mampu lakukan setelah menyertai aktiviti dalam satu program (Siedentop & Tannehill, 2000). Hasil pembelajaran pula adalah pernyataan tentang pengetahuan, kemahiran, dan kemampuan pelajar dan dapat dilihat selepas melalui satu pengalaman pembelajaran (Barr, McCabe, & Sifferlen, 2001). Hasil pembelajaran 31 Masalah Pendidikan, 31(1) juga merupakan pernyataan yang khusus tentang apa yang pelajar akan tahu atau mampu lakukan selepas mengikuti sesuatu aktiviti (Writing Learning Outcomes, 2008). Berdasarkan kepada surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1999, basil pembelajaran perlu disediakan di dalam Rancangan Kerja Tahunan yang dipecahkan mengikut penggal, atau men gikut bulan (Shahabuddin et al., 2003). Menyediakan basil pembelajaran adalah satu langkah yang baik di dalam amalan pendidikan, kerana dapat menjelaskan apa yang akan cuba dicapai dan apa yang mereka patut jangka dapat dari sesuatu topik pelajaran (Writing Learning Outcomes, 2008). Di dalam merangka sesuatu kursus atau pengajaran, hasil pembelajaran didapati disusun dan diletakkan sebelurn objektif pengajaran (Determining Learning Objectives, 2008). Ini adalah kerana objektif dibentuk berdasarkan kepada hasil yang telah ditetapkan terlebih dahulu (Siedentop & Tannehill, 2000). Secara tidak langsung hasil pembelajaran memainkan peranan penting dalam membentuk sesuatu objektif

dalam merancang pengajaran Pendidikan Jasmani. Dengan adanya hasil pembelajaran juga, guru akan dapat mereka bentuk pengajaran berdasarkan topik yang telah ditetapkan. Oleh yang demikian guru Pendidikan Jasmani perlu mengenal pasti terlebih dahulu topik-topik yang telah sedia ada di dalam kurikulum Pendidikan Jasmani. Mengenal pasti topik yang lebih khusus terlebih dahulu akan dapat membantu guru merancang pengajaran (Jacobsen et al., 2002). Selain itu, basil pembelajaran juga dapat dijadikan sebagai panduan dalam merancang sesuatu aktiviti, misalnya a) mengenal pasti perubahan tingkah laku yang akan berlaku kepada pelajar, b) sebagai panduan untuk menentukan kandungan pelajaran, pengajaran, dan penilaian; c) mengenal pasti secara lebih khusus apa yang patut diajar, dan d) menjelaskan kepada pelajar apa yang boleh dicapai (Writing Learning Outcomes, 2008). Disamping itu guru juga boleh menggunakan basil pembelajaran untuk menjelaskan kepada pelajar apa yang mereka akan pelajari (Aims and Learning Outcomes, 2008). Tajuk di dalam tunjang kecergasan, kemahiran dan kesukanan mempunyai hasil pembelajaran yang telah ditetapkan. Misalnya, bagi tajuk daya tahan kardiovaskular, hasil pembelajarannya ialah pelajar dapat menyatakan maksud atau konsep tentang daya tahan kardiovaskular, mengenal pasti aktiviti daya tahan kardiovaskular, menyatakan kaitan antara sistem peredaran darah dan sistem jantung, melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti daya tahan kardiovaskular, memilih alatan yang sesuai untuk digunakan semasa aktiviti daya tahan kardiovaskular, menjelaskan kepentingan aktiviti daya tahan kardiovaskular, dan menghuraikan kesan fisiologi hasil daripada latihan daya tahan kardiovaskular (Kementerian Pelajaran Malaysia, 2001). Manakala basil pembelajaran daya tahan otot ialah pelajar dapat menyatakan konsep daya tahan otot, melakukan aktiviti daya tahan otot dengan cara yang betul dan selamat, menyatakan aktiviti penguncupan isometrik, melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti penguncupan isometrik, menyenaraikan dua faedah latihan daya tahan otot, menjelaskan maksud penguncupan isometrik, dapat menyatakan otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot, mengenal pasti kesan latihan penguncupan isometrik ke atas atlit, dan dapat menghuraikan kepentingan latihan isometrik claim permainan (Kementerian Pelajaran Malaysia, 2001). Selanjutnya basil pembelajaran kekuatan otot pula ialah pelajar dapat menyatakan maksud kekuatan otot, melaksanakan langkah-langkah keselamatan semasa menjalankan aktiviti kekuatan, melakukan sekurang-kurangnya tiga aktiviti kekuatan otot dengan cara yang betul dan selamat, menghuraikan kesan latihan 32 Masalah Pendidikan, 31(1) kekuatan otot, menyatakan otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot dan menghuraikan kepentingan latihan kekuatan otot dalam permainan (Kementerian Pelajaran Malaysia, 2001). Objektif Pelajaran Objektif boleh dikenali juga sebagai objektif pelajaran, objektif pengajaranpembelajaran, dan objektif pengajaran. Bagi Shahabuddin et al. (2003) objektif pengajaran ialah suatu keterangan mengenai prestasi yang perlu ditunjukkan oleh pelajar sebelum dianggap berupaya (competent). Menurut Mok (2006), objektif pelajaran ialah matlamat yang ditentukan berdasarkan kemahiran pelajaran supaya pelajar dapat menguasainya selepas aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Abdul

Ghafar (2003) pula menjelaskan objcktif pengajaran - pembelajaran merupakan suatu perkara yang hendak dicapai setelah tamat sesi pengajaran. Berdasarkan kepada maksud yang dihuraikan oleh Mok (2006) dan Abdul Ghafar (2003), kedua-duanya melibatkan basil daripada proses pengajaran yang diikuti oleh pelajar. Maka, guru Pendidikan Jasmani perlu merancang aspek yang berkaitan dengan objektif pelajaran sebelum memulakan proses pengajaran dan pembelajaran. Menurut Jacobsen et al. (2002), membentuk objektif adalah perkara utama dalam merancang pengajaran dan terdapat 3 fungsi dalam menyediakan objektif. Pertama, dapat mengembangkan matlamat setiap unit dengan menjelaskan secara lebih terperinci. Kedua, dapat mengkhususkan apa yang pelajar patut tahu dan mampu lakukan di akhir pengajaran. Ketiga, menterjemahkan setiap unit kandungan ke dalam hasil yang boleh diukur. Selain itu, objektif juga dapat membantu guru merancang aktiviti pengajaran dengan teliti. Objektif ini juga perlu bagi seseorang guru dalam menentukan kandungan dan prosedur pengajaran; menyusun strategi dan aktiviti; dan menilai serta mengukur keberkesanan pengajaran dan pembelajaran (Shahabuddin et al., 2003). Abdul Ghafar (2003) pula, menghuraikan tujuan menulis objektif seperti berikut: Memberi panduan bagi menentukan teknik atau kaedah pengajaran. Sesuatu bahan pengajaran yang hendak disampaikan perlu menggunakan teknik atau kaedah yang sesuai. Berdasarkan objektif pengajaran, guru boleh mengenal pasti kaedah yang paling relevan. Misalnya, sekiranya antara objektif pengajaran adalah untuk menunjukkan kepada pclajar cara-cara atau teknik menendang bola, kaedah yang paling sesuai ialah kaedah demonstrasi atau tunjuk cara. Membantu guru mengenal pasti bahan atau alat bantu mengajar. Berdasarkan objektif pengajaran, guru boleh menyediakan bahan atau alat bantu mengajar yang sesuai digunakan dalam proses pengajaran untuk mencapai objektif tersebut. Misalnya, untuk mengajar pelajar menendang bola dengan betul, tentulah guru perlu menyediakan bahan seperti bola sepak dan kon. c) Memberi panduan untuk membina ujian. Soalan ujian boleh dibina berdasarkan objektif pengajaran-pembelajaran. Soalan yang dibina berdasarkan objektif pengajaran akan menentukan kesahan dan kebolehpercayaan ujian tersebut. Mok (2006) pula menjelaskan 6 kepentingan objektif pengajaran dan pembelajaran. a) Objektif pengajaran-pembelajaran adalah ditentukan berdasarkan objektif Sukatan Pelajaran. Oleh itu, is menjadi panduan asas untuk menentukan segala 33 Masalah Pendidikan, 31(1) proses pengajaran-pembelajaran, supaya tidak menyeleweng daripada tujuan yang sebenar. Berdasarkan kepada objektif pengajaran-pembelajaran, pengajar akan memahami tugas-tugas yang sebenar semasa merancang persediaan mengajar dan melaksanakannya di dalam kelas. Dengan adanya objektif tersebut, pengajar boleh memilih sumber pelajaran serta isi pelajaran yang sesuai. Objektif pengajaran-pembelajaran juga membolehkan pengajar menentukan jenis penilaian yang akan digunakan untuk mengukur pencapaian pelajar dalam aktiviti pembelajaran mereka.

Di samping itu, ia juga membolehkan pengajar mengukur prestasi pengajarannya. Kesimpulan yang diperolehi daripada penilaian ini akan digunakan untuk membaiki pengajaran selanjutnya. f) Selain itu, ia membolehkan pengajar menentukan strategi pengajaran dan pembelajaran serta aktiviti susulan yang berkesan. Penulisan objektif pengajaran dan pembelajaran boleh dibuat berdasarkan kepada tiga domain iaitu domain kognitif, domain afektif, dan domain psikomotor (Shahabuddin et al., 2003). Domain Kognitif Objektif pengajaran dan pembelajaran domain kognitif menegaskan hasil intelek seperti pengetahuan dan pemahaman sesuatu istilah, fakta, konsep, prinsip, hukum, kaedah, cara dan prosedur serta kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Hasil Pembelajaran yang diharapkan boleh dikategorikan kepada enam kategori Taksonomi Bloom iaitu pengetahuan, kefahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan penilaian. Domain Afektif Objektif pengajaran dan pembelajaran domain afektif merupakan objektif yang menegaskan aspek rohani dan emosi seperti sikap, nilai dan perasaan. c) Domain Psikomotor Objektif pengajaran dan pembelajaran domain psikomotor pula menegaskan tingkah laku atau kemahiran pergerakan seperti menulis, melukis, bermain, dan berenang. Terdapat beberapa perkara yang perlu diberi perhatian semasa merancang dan menyediakan objektif pengajaran-pembelajaran. Dengan mematuhi cara yang betul menulis objektif pengajaran-pembelajaran, objektif tersebut akan lebih tersusun dan berfungsi (Abdul Ghafar, 2003). Antara perkara penting yang boleh dijadikan panduan semasa menulis objektif pengajaran-pembelajaran adalah seperti berikut: Perlakuan pelajar Menulis objektif hendaklah dari segi perlakuan pelajar: iaitu perlakuan yang perlu mereka tunjuk atau hasilkan. Suatu ketika dahulu, perlakuan guru yang diberi perhatian semasa proses pengajaran-pembelajaran. Tetapi kini dirasakan perlakuan pelajar yang lebih relevan dan penting. Guru boleh membuat berbagai-bagai aktiviti, tetapi sekiranya pelajar pasif, proses pembelajaran tidak akan berkesan. Perlakuan yang jelas Perlakuan yang diharapkan pelajar lakukan hendaklah perlakuan yang nyata dilihat dan mudah diukur. Perlakuan yang subjektif atau abstrak sukar untuk dilihat dan dinilai. Perlakuan seperti membaca, menyebut, mengeja, dan 34 Masalah Pendidikan, 31( 1) mengira adalah perlakuan-perlakuan yang jelas dan boleh diukur. Tetapi perlakuan seperti membayangkan, menghayati, mengandaikan, dan menjangkakan adalah contoh-contoh perlakuan yang kabur, abstrak, dan sukar untuk dinilai. Situasi Pembelajaran Di samping menentukan perlakuan pelajar yang perlu mereka lakukan, guru juga perlu menyatakan situasi dalam mana perlakuan itu dipraktikkan. Situasi pembelajaran yang sesuai akan membantu pelajar dalam proses pembelajaran.

Kriteria Pencapaian Sesuatu objektif pengajaran-pembelajaran perlu menentukan kriteria yang setara bagi menilai pencapaian perlakuan tersebut. Fungsi utama kriteria yang disediakan ini adalah untuk mengukur atau menilai perlakuan pelajar. Pencapaian seseorang pelajar, sama ada baik, sederhana, atau Iemah, dapat ditentukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. e) Pencapaian minimum Ada baiknya sekiranya guru menetapkan apakah pencapaian minimum yang perlu diperolehi oleh pelajar dalam objektif pengajaran-pembelajaran. Dengan menyatakan tahap minimum yang perlu dicapai, pelajar akan dapat mengetahui kebolehan atau keupayaan mereka. t) Objektif yang munasabah Guru perlu memikirkan objektif pengajaran-pembelajaran yang boleh dicapai dalam satu atau dua waktu pelajaran. Guru tidak sepatutnya mcnyediakan objektif yang terlalu ideal dan tinggi sehingga tidak memadai dengan masa yang ada. Guru juga boleh membina objektif pengajaran-pembelajaran berdasarkan soalan-soalan panduan seperti berikut: Adakah objektif ini relevan dengan kurikulum yang perlu pelajar ketahui? Bolehkah pelajar ini mencapai objektif tersebut? Adakah objektif ini bersesuaian dengan kesediaan dan tahap kebolehan pelajar? Adakah objektif ini mengambil kira perbezaan individu? e) Adakah objektif ini melibatkan pembelajaran ketiga-tiga domain (kognitif, afektif, psikomotor)? t) Adakah objektif ini ditulis berdasarkan apa yang pelajar patut ketahui atau lakukan, dan ditulis dengan jelas agar pelajar benar-benar faham apa yang patut mereka ketahui dan lakukan? Sebaik-baiknya guru Pendidikan Jasmani perlu menjawab terlebih dahulu soalan-soalan seperti di atas sebelum merancang tentang objektif pengajaran dalam kurikulum Pendidikan Jasmani. Ini kerana pelajar yang akan mengikuti aktiviti pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani tidak semuanya mempunyai kemampuan dan kebolehan yang sama. Kemungkinan ada di antara mereka mempunyai tahap kemahiran atau kecergasan yang tinggi dan sebaliknya. Di samping itu kemungkinan ada di antara mereka yang tidak pernah mengikuti sebarang aktiviti fizikal sebelum kelas Pendidikan Jasmani. Oleh yang demikian guru Pendidikan Jasmani perlu membuat tinjauan terlebih dahulu ke atas kemampuan dan kebolehan pelajar sebelum merancang tentang objektif pengajaran Pendidikan Jasmani. Dengan 35 Masalah Pendidikan, 31(1) demikian guru Pendidikan Jasmani akan dapat mengenal pasti objektif yang sesuai untuk dilaksanakan. Terdapat dua jenis objektif pengajaran dan pembelajaran yang perlu ada semasa merancang pengajaran iaitu objektif umum dan ohjektif khusus (Shahabuddin et al., 2003). Objektif umum ialah objektif yang hendak dihasilkan secara keseluruhan bagi pelajaran yang berbentuk implisit pada hari tersebut. Ia menggunakan kata kerja bagi menerangkan pencapaian murid yang dihasratkan dari segi kognitif, alektif, dan psikomotor di samping memberikan skop bidang kajian (Kementerian Pelajaran

Malaysia, 1999). Kata kerja yang sering digunakan bagi menyatakan/menulis objektif am ialah mengetahui, memahami. mentafsir, menggunakan/mengaplikasi, menyelesaikan masalah, hertutur/berucap, menulis, merancang dan menilai (kognitif); menyedari, menerima dan menghargai (afektif); dan bermain, melakar, memasang, membina, mereka cipta, melukis, membaiki dan menghasilkan (psikomotor). Contoh objektif umum dalam pengajaran Pendidikan Jasmani ialah di akhir pengajaran pelajar akan dapat melakukan kemahiran menyangga dalam permainan bola tampar. Objektif khusus pula ialah objektif yang dinyatakan secara khusus, berbentuk eksplisit. Objektif ini memperincikan objektif umum, ditulis dalam bentuk perlakuan yang boleh dicerap atau diukur yang menggambarkan kedalaman bidang kajian (Kementerian Pelajaran Malaysia, 1999). Kata kerja yamg digunakan perlu menampakkan sifat eksplisit dan boleh diukur misalnya melabel, mendefinisi, menyenarai, menerang, memberi contoh, mengira, menggunakan, membandingkan, memilih, mengelaskan, merumus, mengkritik dan menyokong (kognitif) dan membuat, menimbang (psikomotor). Sebaik-baiknya dalam satu pelajaran perlu ada lebih daripada satu ohjektif khusus dan dibuat mengikut nombor. Contoh objektif khusus dalam pengajaran Pendidikan Jasmani dapat dibahagikan kepada domain psikomotor, kognitif, dan afektif. Contoh objektif khusus bagi domain psikomotor ialah pelajar dapat melakukan teknik menyangga dengan betul, objektif khusus bagi domain kognitif pula ialah pelajar dapat mengenalpasti otot-otot tangan yang terlibat claim aktiviti menyangga. Seterusnya objektif khusus bagi domain afektif ialah mewujudkan kerjasama antara satu sama lain dalam kumpulan. Dalam menyatakan objektif pengajaran-pembelajaran. Abdul Ghafar (2003) menyarankan empat perkara penting yang perlu disebut atau ditulis, iaitu: Pelajar Ketika menulis objektif pengajaran-pembelajaran, guru hendaklah memastikan siapakah pelakunya. Dalam contoh di atas, pelakunya ialah pelajar. Setelah melihat peta Kenyataan ini adalah contoh situasi pembelajaran; iaitu keadaan yang disediakan oleh guru untuk membantu pelajar dalam proses pembelajaran. Menyebut dan menulis Kenyataan ini adalah contoh perlakuan pelajar yang boleh dilihat dan diukur. Guru boleh memerhatikan perlakuan yang akan dilakukan oleh pelajar dan botch menentukan sama ada pelajar itu boleh melakukannya atau tidak. Sekurang-kurangnya tiga daripada lima Ini adalah kenyataan yang menentukan kriteria untuk menilai pencapaian dan juga peringkat pencapaian yang minimum. Pelajar boleh dianggap berjaya sekiranya dia dapat mencapai tahap pencapaian minimum yang ditetapkan. 36 Masalah Pendidikan, 31( 1 ) Berdasarkan kepada penjelasan tentang panduan dan kepentingan menyediakan objektif tersebut, guru Pendidikan Jasmani sebaik-baiknya sudah mendapat pendedahan lebih awal tentang cara menyediakan objektif pengajaran Pendidikan Jasmani semasa menjalani kursus sama ada di maktab ataupun di universiti. Ini kerana apabila guru Pendidikan Jasmani ditugaskan untuk mengajar Pendidikan Jasmani di sekolah, mereka akan terus diberi tanggungjawab untuk mengajar Pendidikan Jasmani. Masa untuk belajar bagaimana merancang tentang objektif pelajaran tidak

sesuai lagi pada waktu tersebut. Kesimpulan Secara keseluruhannya dapat dilihat bahawa untuk menjadi seorang guru Pendidikan Jasmani yang berkesan dalam melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran bukanlah satu perkara yang mudah. Terdapat pclbagai aspek yang perlu diperhatikan sebelum melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani. la memerlukan perancangan pengajaran yang rani dan teratur. Perancangan akan memastikan bahawa guru tidak mensia-siakan waktu pengajaran dengan hal-hal yang tidak berkaitan dengan topik-topik yang dibincangkan. Melalui perancangan juga, guru dapat menentukan setiap topik dapat dihabiskan sebelum tamat persekolahan pada tahun berkenaan (Mohd Zohir & Hazri, 2004). Seterusnya menurut Noraini (2001), perancangan pengajaran yang dibuat dengan teratur dan sesuai dengan peringkat pencapaian pelajar juga akan menghasilkan kejayaan dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik dadah. Oleh yang demikian perancan gan pengajaran sebelum melaksanakan pengajaran perlu ditekankan oleh guru Pendidikan Jasmani sekiranya mahu memastikan proses pengajaran Pendidikan Jasmani dapat dilaksanakan dengan berkesan di sekolah menengah. 37 Masalah Pendidikan, 31(1) Rujukan Abdul Ghafar Md. Din. (2003). Prinsip dan amalan pengajaran. Kuala Lumpur: Utusan Publications. Abu Bakar Nordin, & Ikhsan Othman. (2003). Falsafah pendidikan dan kurikulum. Tanjong Malim: Quantum Books. Aims and Learning Outcomes. (2008). Dimuat turun pada 2 February, 2008, daripada http://www.flinders.edu.au/teach/t41/eur_des/aims.php Bailey, R., & Macfadyen, T. (2000). Teaching physical education 5-11. London: Continuum. Barr, R., McCabe, R., & Sifferlen, N. (2001). Defining and teaching learning outcomes. Dimuat turun pada 12 February, 2008, daripada http://www.league.org/league/projects/1cp3/Leaming Outcome.htm. Bucher, C. A., & Krotte, M. L. (2002). Management of physical education and sport (I2th ed.). New York: McGraw-Hill. Coelho, J. D. (2000). Students perceptions of physical education in a mandatory college program. Journal of Teaching in Physical Education, 19, 222-245. Collier, C., & Matanin, M. (2003). Longitudinal analysis of preservice teachers' beliefs about teaching physical education. Journal of Teaching in Physical Education, 22, 153-168. Cruickshank, D. R., Jenkins, D. B., & Metcalf, K. K. (2003). The act of teaching (3rd ed.). New York: McGraw-Hill. Darst, P. W., & Pangrazi, R. P. (2006). Dynamic physical education for secondary school students (5th ed.). San Francisco: Pearson. Determining Learning Objectives. (2008). Dimuat turun pada 12 February, 2008, daripada http://learningforlife.fsu.edu/cl/explore/onlineresources/docs/chptr2. pdf.12.2.2008. Gentzler, Y. (2005). A new teacher's guide to best practices. New York: Corwin Press. Hamidah binti Sulaiman, Siti Salina Abdullah, & Farrah Dina Yusop. (2004). Peranan

ibu bapa dan guru dalam membantu pelajar-pelajar yang menghadapi masalah pencapaian akademik. Masalah Pendidikan, 27, 75-86. Jacobsen, D. A., Eggen, P., & Kauchak, D. (2002). Methods for teaching: Promoting student learning (6th ed.). Columbus, OH: Prentice Hall. Joyce, B., Weil, M., & Calhoun, E. (2000). Models of teaching. Boston: Allyn & Bacon. Kementerian Pelajaran Malaysia. (1999). Kemahiran berfikir dan strategi berfikir dalam pengajaran dan pembelajaran SUMS. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. Kementerian Pelajaran Malaysia. (1999). Sukatan pelajaran rendah dan menengah: Pendidikan Jasmani. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. Kementerian Pelajaran Malaysia. (2001). Huraian sukatan pelajaran hersepadu sekolah menengah: Pendidikan Jasmani. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. 38 Masalah Pendidikan, 31(1) Kementerian Pelajaran Malaysia. (2005). Laporan kajian penilaian pelaksanaan mata pelajaran Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan sekolah rendah. Kuala Lumpur: Unit Penilaian dan Pengesanan Dasar, Bahagian Perancangan & Penyelidikan Dasar Pendidikan. Mohd Sofian Omar Fauzee. (2006). Kaedah mengajar Pendidikan Jasmani. Shah Alam: Karisma. Mohd Zohir Ahmad, & Hazri Jamil. (2004). Kaedah perbincangan. Dalam Hazri Jamil, Hashim Othman, & Rohizani Yaakub, Pengantar kaedah mengajar mata pelajaran kemanusiaan. Shah Alam: Karisma. Mok Soon Sang. (1995). Asas pendidikan 3. Kurikulum dan praktikum. Kuala Lumpur: Budiman. Mok Soon Sang. (2006). Pengurusan pengajaran pembelajaran untuk pensyarahpensyarah institut perguruan, matrikulasi, politeknik dan kolej komuniti. Selangor: Multimedia. Mok Soon Sang. (2008). Pengurusan kurikulum. Ipoh: Multimedia. Noraini Idris. (2001). Pedagogi dalam pendidikan matematik. Selangor: Utusan Publications. Odom, A. L., Stoddard, E. R., & LaNasa, S. (2007). Teacher practices and middleschool science achievements. International Journal of Science Education, 29(11), 1329-1346. Pangrazi, R. P. (1997). Teaching elementary physical education: A handbook for the classroom teacher. Boston: Allyn & Bacon. Rink, J. E. (2002). Teaching physical education for learning (4th ed.). Dubuque: Mc Graw-l-lill. Schempp, P. G. (2003). Teaching sport and physical activity: Insights on the road to excellence. Champaign, IL: Human Kinetics. Shahabuddin Hashim, Rohizani Yaakub, & Mohd Zohir Ahmad. (2003). Pedagogi: Strategi dan teknik mengajar dengan berkesan. Shah Alam: PTS. Siedentop, D., & Tannehill, D. (2000). Developing teaching skills in physical education (4th ed.). Mountain View, CA: Mayfield. Siti Hawa Othman, Mazlen Arepin, Norasmah Othman, & Zamri Mahamod. (2006).

Strategi guru novis dalam pengajaran dan pembelajaran. Dalam Norasmah Othman, Zamri Mahamod, & Mohammed Sani (Sid. Ed.), Kesediaan projesionalisme guru novis: Cadangan model latihan. Bangi: UKM. Stillwell, J. L., & Willgoose, C. E. (1997). The Physical Education curriculum (5th ed.). Boston: Allyn & Bacon. Surat Pekeliling lkhtisas Bil. 25/1998: Pelaksanaan mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan. Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia. Wandberg, R., & Rohwer, J. (2003). Teaching to standards of effective practice: A guide to becoming a successful teacher. Boston: Allyn & Bacon. Writing Learning Outcomes. (2008). Dimuat turun pada 2 February, 2008, daripada http://www.aallnet.org/prodev/outcomes.asp Zaidatol Akmaliah Lope Pihie, & Habibah Elias. (2000). Pengajaran dan pembelajaran perdagangan, keusahawanan dan ekonoini asas. Serdang: Penerbit UPM. Zulkifli Abdullah, & Mohd Sofian Omar Fauzee. (2006). Merekabentuk pengalaman pembelajaran dan aktiviti. Dalam Mohd Sofian Omar Fauzee (Ed.), Kaedah mengajar Pendidikan Jasmani (hlm. 43-57). Shah Alam: Karisma.