SUTINA MUHAMMAD HANIP 830706-05-5058 KDP 14M KPM-OUM JUN 2009

1.0 Pengenalan Pertumbuhan dan perkembangan manusia melibatkan perubahan. Kanak-kanak berubah dari segi rupa bentuk, kebolehan mental dan sahsiah. Terdapat dua jenis perubahan yang boleh berlaku. Pertama, perubahan kuantitatif dan kedua perubahan kualitatif. Perubahan kuantitatif adalah perubahan yang mudah diperhati, mudah diukur dan mudah diramal. Contohnya, perubahan tinggi, berat badan dan penguasaan perbendaharaan. Manakala perubahan kualitatif pula ialah perubahan yang berlaku secara mendadak, sukar diukur dan sukar diramalkan. Sebagai contoh, perubahan dari segi jasmani, emosi, sosial dan mental.

1.1 Perkembangan Perkembangan pada manusia ialah perubahan yang bersifat kualitatif. Sifat perubahan ini tidak dapat diukur, tetapi jelas berlaku jika dibandingkan dengan peringkat yang lebih awal. Ia berubah mengikut peredaran masa. Sebagai contoh, bayi hanya tahu menangis sekiranya dia lapar. Tetapi apabila bayi tersebut berusia 3 tahun, dia akan pandai menggunakan perkataan untuk menyatakan bahawa dia lapar. Di sini jelas menunjukkan bahawa kanak-kanak itu telah mengalami proses perkembangan. Menurut ahli psikologi D.S Wright dan Ann Taylor, mereka mentakrifkan perkembangan sebagai perubahan yang berlaku dalam warisan hayat (baka) dan organisasi kepada struktur organisma dalam keadaan yang saling berkait rapat serta berhubung dengan pertambahan umur. Manakala menurut Atan Long, perkembangan tidak dapat di ukur secara kuantitatif tetapi jelas dilihat perubahan telah berlaku kerana sifat baru berlainan daripada peringkat yang lebih awal. Tambahan lagi, perkembangan sentiasa berlaku secara berterusan dari mula percambahan hingga ke akhir hayat sesuatu organisma.

1

SUTINA MUHAMMAD HANIP 830706-05-5058 KDP 14M KPM-OUM JUN 2009

Crow dan Crow pula berkata, perkembangan merupakan perubahan secara kualitatif serta cenderung ke arah yang lebih baik dari segi pemikiran, rohani, moral dan sosial. Perkembangan juga adalah hasil dari segala aspek manusia. Manakala Karl Garrison pula berpendapat bahawa perkembangan manusia adalah hasil daripada tindakan manusia yang saling berkait dengan perkembangan jasmani. Semua perkembangan sama ada dari segi tingkah laku atau perkembangan sahsiah adalah mengikut perkembangan semula jadi. Secara keseluruhannya, dapat dirumuskan bahawa perkembangan ialah proses di mana seseorang itu mencapai kematangan. Ia berbeza dengan pertumbuhan kerana ia berlaku daripada peringkat permulaan percambahan sehingga tamatnya hayat sesuatu organisma. Ini bermakna pekembangan berlaku secara berterusan.

1.2 Pertumbuhan Pertumbuhan ialah perubahan yang boleh diukur dan dinilai dari satu peringkat ke satu peringkat yang lain. Pertumbuhan melibatkan perubahan dari segi aspek mental dan fizikal. Ia akan mencapai kemuncaknya apabila seseorang itu mencapai kematangannya. Contohnya, perubahan yang bersifat jasmani seperti saiz tinggi dan berat badan. Menurut Atan Long, pertumbuhan adalah satu perubahan yang dapat diukur secara dari satu peringkat ke peringkat yang lain. Kuantiti perubahan tersebut dapat dilihat dengan jelas daripada pengukuran yang dibuat ke atas organisma hidup dari masa ke semasa. Pertumbuhan biasanya berhenti mengikut umur tertentu. Sebagai contoh, ketinggian seseorang itu akan terhenti apabila dia mencapai umur 21 tahun. Menurut ahli psikologi Karl E. Garrison, beliau menyatakan bahawa pertumbuhan merupakan perkembangan seseorang individu dalam bentuk saiz badan iaitu perubahan otot, tulang, kulit, rambut dan kelenjar.

2

SUTINA MUHAMMAD HANIP 830706-05-5058 KDP 14M KPM-OUM JUN 2009

Manakala D.S Wright dan Ann Taylor menyifatkan pertumbuhan sebagai pertambahan dalam pelbagai sifat luaran seseorang. Contohnya, perubahan dari bersifat jasmani dari segi saiz, tinggi dan berat badan. Menurut Murugiah Velayutham (1996), pertumbuhan bermaksud perubahan yang boleh diukur dan dinilai dari satu peringkat ke peringkat perkembangan yang lain seperti perubahan fizikal, tinggi dan berat badan. Maka jelas di sini bahawa proses pertumbuhan dan perkembangan yang berlaku adalah saling berkait. Kedua-duanya meliputi perubahan dari segi bentuk tubuh dan tingkah laku. Ia melibatkan perubahan jasmani, emosi, mental dan sosial dari segi kualitatif.

1.3 Definisi Baka Baka atau dalam bahasa Inggeris disebut sebagai heredity berasal dari perkataan Latin iaitu heres. Ernest R. Hilgard mengatakan bahawa baka ialah ciri- ciri biologi yang diturunkan melalui ibu bapa kepada anak-anaknya melalui gen. Definisi yang diberikan oleh Derville (1979) hampir sama iaitu keseluruhan cirri-ciri mental dan emosi fizikal yang telah diwariskan dari segi biologi daripada ibu bapa kepada anak- anaknya . Gregor Mendel (1822-1889), mempelopori kajian pengaruh genetik terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia di Austria. Beliau menjalankan kajian pengaruh genetik terhadap perubahan warna bunga kacang hijau di kebunnya. Beliau telah menemui faktor baka dalam sel gamet yang didapati memainkan peranan penting penentu ciri-ciri anaknya. Faktor baka ini dikenali sebagai gen yang terdiri daripada nucleoprotein yang menentukan baka atau ciri keturunan. Penjelasan dan huraian tentang baka menghasilkan beberapa ciri yang nyata seperti berikut iaitu baka diturunkan melalui gen ibu bapa kepada anak- anaknya. Jika 3

SUTINA MUHAMMAD HANIP 830706-05-5058 KDP 14M KPM-OUM JUN 2009

dilihat dari segi ciri fizikal adalah sama dengan ibu bapa sebagai contoh warna anak mata dan warna mata. Baka juga menetukan potensi seseorang individu contohnya bakat dan kebolehan dan menentukan struktur organ individu itu. Setiap orang mewarisi sifat- sifat tertentu melalui perwarisan gen atau baka daripada kedua- dua ibu bapanya. Sebahagian besar daripadanya adalah paras rupa seperti warna mata, rambut, kulit, jenis rambut, tahap kecerdasan, personaliti, sikap, minat dan sebagainya.

1.4 Definisi Persekitaran Selain daripada baka, persekitaran juga besar pengaruhnya ke atas pertumbuhan dan perkembangan manusia. Menurut Amram Schienfeld, persekitaran merujuk kepada luaran seseorang individu dan faktor bakanya yang bermula daripada peringkat persenyawaan. Manakala Norman L. Munn pula mentaktifkan persekitaran sebagai segala benda yang terdapat disekeliling unit-unit kebakaan. W.Edger pula menerangkan bahawa persekitaran ialah kuasa ekstrinsik rumit yang boleh mempengaruhi tingkah laku seseorang individu. Menurut Lee Shok Mee (1994), beliau mengatakan persekitaran ialah segala keadaan di sekeliling termasuk keadaan fizikal, iklim, sosiobudaya, politik dan interaksi sesama manusia serta dengan alam sekitarnya. Dari aspek amalan kehidupan seperti pemakanan, ibu yang mengambil makanan yang seimbang akan melahirkan anak yang sihat. Perkembangan fetus akan terjejas sekiranya ibu mengalami malnutrisi. Perkembangan mental dan fizikal anak akan sihat sekiranya diberi gizi yang seimbang selepas dilahirkan. Protein perlu untuk membina otot dan mengelakkan penyakit kwasyiorkor; manakala kalsium membantu pertumbuhan gigi dan tulang yang kuat. Di sini jelas menunjukkan bahawa persekitaran merujuk kepada alam sekitar seseorang individu itu sama ada pada peringkat pralahir atau selepas lahir.

4

SUTINA MUHAMMAD HANIP 830706-05-5058 KDP 14M KPM-OUM JUN 2009

2.0 Faktor-faktor persekitaran yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan Beberapa ahli psikologi telah menjalankan kajian berkaitan dengan perkembangan individu dan mengemukakan pelbagai jenis teori. Diantara beberapa teori utama mengenai peringkat perkembangan individu teori perkembangan sosio-budaya Robert Havingshurst, teori perkembangan kognitif-jasmani Jean Piaget, teori perkembangan Sigmund Freud, teori pembelajaran social Albert Bandura, teori perkembangan emosi fizikal Erikson, teori ekologikal Bronfrenbrenner dan teori moral Lawrence Kohlberg. Menurut kajian ahli psikologi, perkembangan manusia berlaku dari segi perubahan jasmani, kognitif, emosi, sosial dan rohani. Ia dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Persekitaran yang dimaksudkan itu berubah ubah dan secara tidak langsung boleh mempengaruhi tingkah laku dan perkembangan seseorang sama ada sebelum dan selepas kelahiran. Terdapat dua kategori faktor persekitaran yang mempengaruhi perkembangan. Kategori pertama ialah faktor pralahir dan kategori kedua ialah faktor selepas lahir. Faktor-faktor pralahir ialah pemakanan bayi di dalam kandungan, kesihatan ibu sewaktu mengandung, penyalahgunaan dadah oleh ibu sewaktu hamil, kesan x-ray terhadap ibu mengandung, emosi ibu sewaktu hamil dan umur ibu ketika mengandung. Manakala faktor- faktor persekitaran selepas lahir yang mempengaruhi perkembangan seseorang ialah rakan sebaya, guru dan sekolah, pemakanan, tempat tinggal, sumber teknologi, sosioekonomi keluarga, asuhan ibu bapa, masyarakat sekeliling, pusat ibadat, kebudayaan dan kepercayaan masyarakat.

5

SUTINA MUHAMMAD HANIP 830706-05-5058 KDP 14M KPM-OUM JUN 2009

2.1 Faktor Rakan sebaya Rakan sebaya memainkan peranan dalam pertumbuhan dan perkembangan sseorang individu itu. Rakan-rakan juga mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan individu. Pengaruh rakan sebaya adalah penting dalam perkembangan intelek, sahsiah, emosi dan sosial. Pergaulan dengan rakan sebaya yang rajin belajar akan mendorong kepada perkembangan intelek dan potensi ke tahap yang optimum. Kanak-kanak yang bersosial dengan rakan sebaya yang bersopan santun akan menyerap nilai-nilai murni yang positif daripada mereka. Sebaliknya seseorang yang terdedah kepada kumpulan rakan sebaya yang kurang bertanggungjawab, tidak sopan serta tidak mementingkan pelajaran akan menyebabkan nilai negatif dalam dirinya terbina. Faktor rakan sebaya berkait dengan teori perkembangan Emosi-Fizikal Sigmund Freud. Menurut Freud, perkembangan emosi manusia adalah berkait rapat dengan perkembangan fizikalnya. Perkembangan manusia terbahagi kepada lima peringkat mengikut peringkat pertambahan umur dan selari dengan perkembangan fizikal. Pada peringkat Latency, kanak-kanak akan mula mengambil tahu tentang rakan sebaya, mula mejauhkan diri sedikit daripada anggota keluarga dan mengalirkan perasaan sentimen kepada orang lain. Pengaruh rakan sebaya yang akan mempengaruhi tahap perkembangan dan pertumbuhan seseorang individu itu sama ada positif atau negatif. 2.2 Faktor Asuhan Keluarga Ibu bapa bukan sahaja terikat oleh pertalian darah dengan seseorang individu tetapi ia juga mempunyai pertalian sosial dan emosi. Sebagai contoh kanak- kanak daripada keluarga yang kecil biasanya akan mendapat perhatian dan layanan yang lebih sempurna daripada ibu bapanya. Kemungkinan segala permintaannya akan di penuhi. Kesannya boleh menyebabkan kanak- kanak itu bersikap angkuh dan terlalu bergantung kepada ibu bapanya.

6

SUTINA MUHAMMAD HANIP 830706-05-5058 KDP 14M KPM-OUM JUN 2009

Selain daripada itu, faktor asuhan keluarga juga banyak mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan individu. Bentuk asuhan keluarga terbahagi kepada empat iaitu bentuk authoritarian, authoritatif, abaikan dan ‘Indulgent’. Autoritarian ialah bentuk asuhan yang menggunakan peraturan dan hukuman dalam mendidik anak. Ibu bapa authotitatif pula sentiasa menggalakkan anak-anak mereka berdikari di samping sedikait kawalan ke atas tingkah laku mereka. Manakala Ibu bapa yang abaikan anakanak pula tidak terlibat dengan kehidupan anak-anak mereka. Ibu bapa ‘indulgent’ pula terlibat dengan anak-anak tetapi kurang mendisiplinkan anak-anak. Faktor asuhan keluarga ini berkaitan dengan teori perkembangan Moral Lawrence Kohlberg. Menurut teori Kohlberg, seseorang individu itu biasanya mengalami tiga tahap perkembangan moral yang utama. Tahap yang pertama ialah awal kanak-kanak, tahap kedua masa kanak-kanak dan tahap ketiga masa remaja. Ketiga-tiga tahap ini menyatakan bahawa kanak-kanak dan remaja mematuhi sesuatu peraturan kerana untuk mendapatkan ganjaran atau mengelakkan hukuman. Peraturan yang dibuat oleh ibu bapa mempengarui tindakan seseorang kanak-kanak. Sebagai contoh, peraturan yang dibuat oleh ibu bapa authoritarian terhadap anak-anaknya adalah supaya mereka mematuhi peraturan tersebut. Anak-anak itu perlu mematuhi peraturan yang dibuat oleh ibu bapanya supaya mereka tidak dikenakan sebarang hukuman. Ini bermakna faktor asuhan keluarga menyumbang ke arah pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak itu.

2.3 Faktor Guru dan Sekolah Persekitaran guru dan sekolah juga amat penting dalam mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan individu dari segi fizikal, intelek, emosi dan sosialnya. Pengaruh guru dan persekitaran sekolah adalah berterusan dalam membentuk perubahan sikap dan tingkah laku pelajar melalui sikap guru, pegurusan aktiviti pengajaran dan pembelajaran, dan budaya sekolah. Guru yang bersifat penyayang dan mempunyai nilai yang baik akan melahirkan pelajar yang berilmu, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri, bertanggungjawab dan turut serta membantu

7

SUTINA MUHAMMAD HANIP 830706-05-5058 KDP 14M KPM-OUM JUN 2009

memberi sumbangan kepada keharmonian terhadap keharmonian dan kemakmuran negara. Iklim sekolah yang kondusif dengan dilengkapi kemudahan-kemudahan pengajaran dan pembelajaran akan membantu perkembangan kognitif, afektif dan psikomotor bersepadu. Faktor guru dan sekolah berkait rapat dengan teori Ekologikal Brofrenbrenner. Teori ini menekankan pengaruh persekitaran ke atas perkembangan organisma. Beliau melihat persekitaran ekologikal berdasarkan hubungannya dengan konteks dimana individu itu berinteraksi. Ia terbahagi kepada 5 sistem iaitu sistem mikro, meso, ekso, makro dan krono. Sistem mikro ialah persekitaran yang paling hampir dengan individu, sistem pula ialah hubungan antara individu dengan individu yang lain dalam persekitaran di mana individu itu berkembang. Sistem ekso pula ialah keadaan yang tidak melibatkan individu tetapi peristiwa yang berlaku mempengaruhi sistem individu dan keluarga. Manakala sistem makro pula ialah persekitaran abstrak yang mendokong sesuatu budaya. Sistem yang terakhir ialah sistem krono. Sistem ini merujuk kepada pola peristiwa individu sepanjang hayatnya. Sistem ini saling lengkap melengkapi dengan persekitaran yang paling dalam atau dekat dengan tempat individu itu berkembang. Sebagai contoh, berdasarkan teori Brofenbrenner ini, pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak dipengaruhi oleh persekitaran rumah dan bilik darjahnya. Ini bermakna, tindakan dan perlakuan kanak-kanak dipengaruhi oleh sikap seseorang terhadap dirinya. Iklim bilik darjah juga turut menjadi faktor penyumbang ke arah pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. Ini jelas menunjukkan bahawa faktor guru dan sekolah akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan seseorang kanakkanak itu. pelajar. Guru dan sekolah merupakan agen perubahan yang bertanggungjawab memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan

8

SUTINA MUHAMMAD HANIP 830706-05-5058 KDP 14M KPM-OUM JUN 2009

2.4 Faktor Sumber Teknologi Sumber teknologi dan pengaruh media massa boleh mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan individu secara positif atau negatif bergantung kepada bagaimana bentuk teknologi yang diterima oleh individu terbabit. Sumber teknologi tersebut adalah merujuk kepada maklumat-maklumat yang diperolehi daripada bahan-bahan bacaan seperti media cetak; suratkhabar, majalah, buku, iklan dan media elekronik seperti filem, radio, televisyen, komputer dan internet. Adalah diketahui bahawa individu yang terdedah kepada sumber teknologi yang sihat akan mempengaruhi perkembangan kognitif, emosi dan sosial yang baik tetapi pengaruh sumber teknologi yang berunsur keganasan, budaya kuning atau kezaliman akan membentuk sikap yang negatif dan personaliti yang tidak diingini. Pengaruh sumber teknologi terhadap pertumbuhan dan perkembangan seseorang individu itu ada kaitan dengan teori pembelajaran sosial yang dipelopori oleh Albert Bandura. Beliau menyatakan bahawa kelakuan manusia saling bertindak antara kognitif, kelakuan dan ejen penentu persekitaran. Ini bermakna kebanyakan kelakuan manusia dipelajari melalui pemerhatian terhadap permodelan. Di dalam skop sumber teknologi, individu yang terdedah kepada sumber teknologi seperti televisyen, radio, majalah dan sebagainya akan memberi kesan terhadap perkembangan dan pertumbuhan dirinya. Walau bagaimanapun, kesan baik atau buruk sesuatu perlakuan itu bergantung kepada cara seseorang itu mentafsirkan maklumat yang diperolehi melalui sumber teknologi. Berdasarkan artikal yang disiarkan oleh The Public Health Genetic Unit, mereka membuat kajian bagaimana faktor persekitaran bolrh mempengaruhi perkembangan kanak-kanak. Sebagai contoh, mereka akan meminta ibu bapa untuk membuat laporan mengenai sekerap mana anak-anak mereka menonton televisyen, sama ada anak-anak mereka dihantar ke pusat jagaan harian dan apakah jenis makanan yang anak mereka makan. Melalui kajian ini, mereka boleh membuat kesimpulan sama ada pertumbuhan dan perkembangan seseorang kanak-kanak dipengaruhi oleh faktor persekitaran.

9

SUTINA MUHAMMAD HANIP 830706-05-5058 KDP 14M KPM-OUM JUN 2009

2.5 Faktor Pemakanan Faktor persekitaran selepas kelahiran yang mempengaruhi perkembanganya ialah pemakanan. Pemakanan seorang bayi perlu dijaga sejak peringkat awal lagi. Ini penting untuk menjamin perkembangan jasmani dan mental yang sihat. Makanan yang berzat dan seimbang amat diperlukan, ia bukan sekadar membantu pertumbuhan dan perkembangan malahan dapat melindungi individu daripada sebarang penyakit. Menurut jurnal The Pediatric clinic of North America yang ditulis oleh Birch Leann Lipps dan Davidson Kirsten Krahnstoever pada muka surat 263, mereka menyatakan bahawa faktor pemakanan ibu bapa boleh mempengaruhi corak pemakanan anak-anak mereka. Sebagai contoh ibu bapa yang obesiti akan membahayakan anakanaknya melalui cara pemilihan makanan untuk mereka setiap hari. Cara pemakanan dan corak pemakanan ibu bapa mereka juga akan menyebabkan anak-anak mereka terikutikut dan kesannya akan menyebabkan mereka menjadi obesiti. Contoh ini jelas menunjukkan bahawa faktor pemakanan sesebuah keluarga menyumbang ke arah pertumbuhan dan perkembangan individu. 2.6 Faktor Kebudayaan dan Kepercayaan Masyarakat Kebudayaan dan kepercayaan masyarakat juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan individu dari aspek sosio-emosi, personaliti dan mental. Perbezaan nilsi hidup membentuk falsafah hidup yang berbeza di kalangan individu. Begitu juga dengan perbezaan agama dan kebudayaan akan melahirkan cara hisup serta tingkah laku yang berbeza. Masyarakat yang suka mengamalkan gaya hidup yang sihat akan mempengaruhi anggotanya membentuk sikap yang sihat seperti mengamalkan sikap yang bertanggungjawab, rajin berusaha, bermoral, beretika, dan mengamalkan nilai kerohanian yang sempurna. Manakala masyarakat yang menitikberatkan soal kebendaan akan mempengaruhi sikap memntingkan diri sendiri dan bersikap materialistik, abaikan nialai kerohanian dan nilai kejiwaan. Amalan masyarakat yang pentingkan keagamaan akan

10

SUTINA MUHAMMAD HANIP 830706-05-5058 KDP 14M KPM-OUM JUN 2009

membentuk individu yang beriman dan mengamalkan nilai-nilai murni dalam kemasyarakatan. Robert J. Havinghurst adalah ahli psikologi yang memperkenalkan teori perkembangan yang bercorak sosio-budaya dan antropologi. Teori yang diperkenalkannya berkaitan dengan faktor kebudayaan dan kepercayaan masyarakat. Beliau menekankan bahawa perkembangan seseorang kanak-kanak amat dipengaruhi alam sekitarnya. Beliau juga menyatakan bahawa perkembangan personaliti seseorang dipengaruhi oleh norma serta budaya masyarakatnya. Sebagai contoh, budaya masyarakat melayu yang mengamalkan cara bersalaman ketika bertemu dengan seseorang. Manakala budaya masyarakat cina pula yang percaya pada amalan feng shui. Masyarakat India pula percaya pada amalan mandi minyak. Ini menunjukkan bahawa budaya sesetengah masyarakat mempengaruhi pertumbuhandan perkembangan seseorang individu itu

3.0 Faktor Baka Baka juga memainkan peranan dalam ke atas pertumbuhan dan perkembangan seseorang itu. Antara faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ialah ciri fizikal, fisiologi, kecacatan mental, sahsiah dan kecerdasan. Contohnya ialah warna kulit, bentuk mata dan jenis darah. Manakala ciri fisiologi pula bermaksud kanak-kanak daripada ibu bapa yang sihat juga merupakan individu yang sihat. Sesetengah penyakit seperti hemofilia, dan kekerdilan adalah disebabkan oleh faktor baka. Kecacatan mental adalah disebabkan disebabkan oleh pewarisan gen yang resesif daripada kedua-dua ibu dan bapa yang mempunyai tali persaudaraan yang rapat. Manakala kecerdasan seseorang bergantung kepada ciri-ciri fizikal yang sihat. Jika kesemua faktor adalah sihat, maka kecerdasan seseorang itu juga akan berkembang dengan baik. Walaupun sahsiah seseorang itu banyak dipengaruhi oleh persekitaran, baka juga memainkan peranan yang penting. Contohnya, seseorang yang cepat marah dan bimbang banyak dipengaruhi oleh baka. 11

SUTINA MUHAMMAD HANIP 830706-05-5058 KDP 14M KPM-OUM JUN 2009

4.0 Kesimpulan /Penutup Sebagai kesimpulannya, baka dan persekitaran mempunyai pengaruh yang seimbang terhadap pertumbuhan dan perkembangan individu. Kedua-dua faktor ini amat penting dalam menentukan tahap pertumbuhan dan perkembangan individu dari aspek fizikal, sahsiah, intelek, emosi dan sosial. Baka mempengaruhi dalaman dan luaran (fizikal, intelek dan emosi) individu sedangkan persekitaran mempengaruhi perkembangan individu secara berterusan sejak sebelum dilahirkan (amalan hidup ibu) sehinggalah individu lahir dan dewasa. Menurut Glenn Myers Blair, R,Stewart Jones dan Ray H. Simpson, terjemahan Noran Fauziah Yaakub (1991), berpendapat tingkah laku seorang anak adalah hasil daripada faktor biologi dan persekitaran yang bertindak serentak. Anak berkelakuan sedemikian kerana dia mempunyai keperluan dan dikelilingi oleh kuasa persekitaran dan kebudayaan yang menentukan bagaimana keperluan ini dipenuhi. Baka yang diturunkan kepada anak juga adalah berterusan dan seiringan dengan pengaruh persekitaran tetapi pengaruh baka yang diwarisi individu akan berubah dengan adanya persekitaran yang sesuai dan baik untuk perkembangan diri individu. Contohnya, individu yang cacat masih boleh dididik dengan kaedah yang sesuai dengan dirinya seperti pendidikan khas yang diberi oleh guru khas yang dilatih. Oleh yang demikian, pengaruh baka dan persekitaran yang seimbang dapat membantu individu membentuk perkembangan sosial yang sihat dan menikmati kualiti hidup yang lebih baik. Dengan ini, jelaslah kedua-dua faktor iaitu antara baka dan persekitaran memainkan peranan utama dalam menentukan keupayaan mental, jasmani atau sosioemosi seseorang individu.

12

SUTINA MUHAMMAD HANIP 830706-05-5058 KDP 14M KPM-OUM JUN 2009

RUJUKAN
1. Abd Majid Mohd Isa, Rahil Mahyuddin (2000), Psikologi Pendidikan 1: Pertumbuhan dan Perkembangan, Selangor: Longman Malaysia Sdn Bhd 2. Ee Ah Meng (1994), Psikologi dalam Bilik Darjah, Selangor: Penerbit Fajar Bakti Bhd 3. Ee Ah Meng (2000), Psikologi Pendidikan 1: Psikologi Perkembangan semester 1, Selangor: Penerbit Fajar bakti Sdn Bhd 4. Mok Soon Sang (2004), Ilmu Pendidikan untuk KPLI: Komponen 1 & 2 Sekolah Rendah Psikologi Pendidikan dan Pedagogi, Subang Jaya: Kumpulan Budiman Sdn Bhd. 5. Mok Soon Sang (2002), Psikologi Pendidikan untuk Kursus Diploma Perguruan Semester, Subang Jaya: Kumpulan Budiman Sdn Bhd. 6. Murugiah Velayutham (1996), Psikologi Pendidikan 1: Psikologi Perkembangan, Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn Bhd JURNAL 7. Jay Belsky & Michael Pluess (2009), The Nature (and Nuture) of Plasticity in Early Human Developmen, Perspective on Psychological Science,volume 4 (4) 345-351
http://education.calumet.perdue.edu/vorkell/EdPsyBook/EdPsy4/edpsy4_environment.htm http://genome.wellcome.ac.uk/doc_WTD0208893.html http://pediactrics.aappublication.org.cgi/content/abstract/26/2/210 http://cat.inist.fr/?aModels=efficheN&cpsidt=14111271 http://seab.envmd.rochester.edu/jeab/article/2003/jeab-79-01-0137.pdf

13

SUTINA MUHAMMAD HANIP 830706-05-5058 KDP 14M KPM-OUM JUN 2009

LAMPIRAN

14