Tajuk Jurnal: MOTIVASI GURU DAN PENGURUSAN BUDAYA KOLABORATIF PENGURUS PENDIDIKAN WANITA Abdul Ghani Abdullah & Tang

Keow Ngang(2006)

Pendahuluan: Jurnal ini bertujuan mengenal pasti amalan pengurusan budaya kolaboratif oleh pengurus pendidikan wanita (pengetua) dan pengaruhnya terhadap motivasi guru. Penemuan penulis berdasarkan kajian yang berbentuk kuantitatif deskriptif ini dilakukan secara tinjauan dengan menggunakan kaedah soal selidik The Leader Behavior Description Questionnaire (LBDQ) dan A Questionnaire Measure of Individual Differences in Achieving Tendency (QMAT) adalah seperti berikut:

Amalan pengurusan budaya kolaboratif oleh pengurus pendidikan wanita (pengetua) diamalkan, tetapi fokusnya lebih tertumpu kepada menjana dan mengekalkan dimensi kolaboratif guru dan kepimpinan sahaja;

Wujud perhubungan yang signifikan antara budaya kolaboratif dengan motivasi guru; dan

Hubungan budaya pengurusan kolaboratif kejelekitan dan keperluan bersatu mempunyai pengaruh terhadap motivasi guru.

Cabaran Pengurus Pendidikan: Penulis mendapati cabaran pengurus pendidikan pada akhir-akhir ini adalah

lebih bertambah rumit. Harapan masyarakat dan tuntutan tanggungjawab pengetua semakin meningkat dan pengurus harus menggerakkan pengamalan budaya cemerlang

dalam pengurusan agar berlaku perubahan dari segi sikap, nilai dan prestasi kerja warga organisasi (sekolah).

Kepentingan budaya kerja berpasukan (Kolaboratif): Di dalam kajian ini, penulis juga menyentuh tentang dapatan kajian yang diperolehi daripada penyelidik luar yang mana sekolah yang mengamalkan budaya kolaboratif menunjukkan:
 

Ciri sebuah organisasi yang sihat. Kuasa yang hebat dalam membentuk dan menterjemah corak pemikiran dan tindakan warga organisasi (Barth 2002).

  

Menyuburkan amalan pedagogi guru-guru (Gable 2004). Meningkatkan motivasi kerja guru (Johnson 2003). Meningkatkan keakraban hubungan yang seterusnya menyebabkan guru mengalami kepuasan bekerja yang tinggi dan meningkatkan produktiviti (Cheng 1993).

Kesan yang sangat besar terhadap fungsi dan keberkesanan sekolah (Beare, Caldwell & Milikin 1989; Cheng 1993; Sergiovanni 1984).

Membantu sekolah menghadapi cabaran dan kesulitan secara bersama (Deal & Kennedy 1982, Schein 1992).

Kajian literator hubungan budaya kolaboratif dengan budaya kerja guru: 1. Wan Mohd Zahid (1994: 84):

Guru atau pendidik adalah tunjang dan pelaksana yang paling utama menjayakan reformasi pendidikan pembangunan sumber manusia dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Oleh itu, guru sepatutnya didedahkan dengan budaya sekolah yang positif dan kolaboratif supaya dapat menjalankan tugas dengan cemerlang dan motivasi yang tinggi.

2. Che Asiah (1998):

Tingkah laku kepimpinan sekolah yang menghala kepada gaya kerja kolaboratif mempengaruhi kesan positif dengan motivasi guru.

3. Ishak (1993) dan Noor Hashimah (2000):

Guru lebih bermotivasi apabila mereka mengamati pengetua yang mengamalkan budaya kolaboratif.

Dapatan Kajian:
1. Dapatan Deskriptif pengkaji:  Pengurusan budaya kolaboratif memang diamalkan oleh pengurus wanita,

tetapi fokusnya lebih tertumpu kepada menjana dan mengekalkan dimensi kolaboratif guru dan kepimpinan sahaja.
 Ada hubungan antara kepimpinan dengan guru dan staf, menghargai idea

guru, melibatkan staf dalam membuat keputusan dan percaya terhadap guru serta dilibatkan dalam perancangan sekolah, pemantauan dan perbincangan.
 Kurang memberi penekanan dalam membina budaya kolaboratif antara

guru-guru, ibubapa dan pelajar.
2. Anilisis Kolerasi:

Wujudnya

perhubungan yang signifikan, kukuh dan positif antara

pengurusan budaya kolaboratif guru dengan motivasi guru.

Selari dengan dapatan kajian lepas seperti Che Asiah (1998), Ishak (1993) dan Noor Hashimah (2000).

1. Dapatan Regresi:  Pengurusan budaya kolaboratif kejelekitan berterusan dan keperluan

bersatu mempunyai pengaruh terhadap motivasi guru.
 Tetapi pengaruh tersebut berbeza berdasarkan tahap motivasi guru. Ini

bermakna kolaboratif guru lebih mantap apabila tahap motivasi guru tinggi.

Perbandingan antara journal: Dapatan Kajian Luar oleh Norhannan Ramli dan Jamaliah Abdul Hamid melalui journal kajian mereka bertajuk Gaya Kepimpinan Pengetua Wanita dan Hubungannya dengan Tahap Motivasi Guru Sekolah Menengah Tahun 2006 mendapati ada hubungan signifikan terhadap budaya kerja pengurus atau pengetua wanita terhadap tahap motivasi guru di sekolah.

Mereka mendapati pengurus wanita menumpukan hampir 85% kerja-kerja pengurusan di sekolah berdasarkan struktur tugas semata-mata. Iaitu lebih mementingkan masalah disiplin guru-guru dan kepatuhan kepada arahan serta undangundang penjawat awam. Manakala kurang memberi penumpuan dalam soal Pengajaran dan pembelajaran, Pemantauan di kelas dan tidak mengajar subjek beliau. Keadaan ini ternyata menyebabkan budaya kolaborasi dan motivasi guru-guru di sekolah beliau kurang peningkatannya. Keadaan ini jika berterusan boleh menyebabkan budaya kolaboratif dan iklim pengajaran dan pembelajaran yang sihat di skeolah akan terabai dan berkurangan.

Kesimpulan Berdasarkan dapatan kajian ini ianya memberikan gambaran bahawa:

Pengurus wanita mengamalkan budaya kolaboratif di sekolah tetapi, fokusnya lebih kepada kolaboratif antara guru dan kepimpinan sahaja.

Wujudnya hubungan yang signifikan dan kukuh antara pengurusan kolaboratif dengan motivasi guru.

Pengurusan kolaboratif lebih bermakna sekiranya tahap motivasi guru tinggi.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.