KEPERLUAN KEMAHIRAN ASAS GURU DAN GURU SEBAGAI KAUNSELOR DAN MOTIVATOR DALAM PERKEMBANGAN PSIKOLOGI KANAK-KANAK

.

Oleh: Nor Anisa Musa Pendidikan Psikologi, Fakulti Pendidikan Abstrak Artikel penyelidikan ini mengumpulkan hasil dapatan kajian ke atas pandangan guru terhadap kemahiran asas interpersonal dan guru sebagai kaunselor dan motivator. Pandangan cadangan responden diadaptasikan dalam bentuk jadual dan graf bagi membincangkan bilangan responden dan peratus dapatan. Terdapat juga beberapa yang dikemukakan oleh pakar psikologi. Dapatan kajian menunjukkan peratus setuju responden adalah lebih tinggi berbanding peratus tidak setuju dan tidak pasti responden. Pengenalan Kepentingan hubungan interpersonal dapat membantu melahirkan persefahaman yang baik antara guru dan pelajar serta wujud rasa percaya mempercayai di kalangan mereka serta dapat memberi kesan yang positif kepada proses pengajaran dan pembelajaran (Sarina dan Yusmini, 2007). Abdullah dan Ainon (2002) menyatakan, antara kemahiran asas interpersonal ialah kemahiran penampilan. Mok Soon Sang (2004) menyatakan, kecerdasan interpersonal merupakan kecerdasan interaksi sosial termasuk semangat bekerjasama, kepandaian memimpin serta berkomunikasi dengan berkesan. Manakala Arkes (1982) menyatakan tentang definisi motivasi; ialah those processes that influence the arousal, strength or direction of behavior. Kaunseling pula adalah bergantung kepada kecekapan guru bimbingan menggunakan prinsip-prinsip psikologi individu, khasnya kemahiran mewujudkan perasaan empati, memahami perasaan, kemahiran berkomunikasi dan kemahiran mendengar. Sarina dan Yusmini (2007) menyatakan, kepentingan hubungan interpersonal dapat membantu melahirkan persefahaman yang baik. 1 komunikasi, kemahiran mendengar, kemahiran bertanya dan

Objektif Kajian ini bertujuan untuk: 1. Mengenalpasti pandangan guru-guru terhadap keperluan kemahiran generik seorang pendidik dalam perkembangan psikologi kanak-kanak. 2. Mengenalpasti pandangan guru-guru terhadap keperluan kemahiran kaunseling dan sebagai motivator murid. Sampel Populasi kajian terdiri daripada guru-guru Sekolah Kebangsaan Tengku Mahmood Iskandar (1), Pontian. Bilangan guru yang terlibat seramai 36 orang dan dipilih secara rawak. Instrumen Dan Pengutipan Data Instrumen yang digunakan untuk mengumpul data terdiri daripada 14 soalan yang dibahagikan kepada 2 komponen objektif. 7 soalan terdiri daripada keperluan kemahiran generik seorang guru dan 7 soalan lagi untuk mengenal pasti pandangan guru terhadap keperluan kemahiran kaunseling dan motivator terhadap murid. Kaedah Analisis Data Data yang dianalisis dikumpulkan dengan menggunakan perisian SPSS version 16 dan statistik yang digunakan ialah bilangan responden dan peratus. Skala yang digunakan ialah ”setuju” dengan skor 2, ”tidak pasti” dengan skor 1 dan ”tidak setuju” dengan skor 0. Metodologi Kajian Kajian yang dilaksanakan menggunakan borang soal selidik dan melibatkan kajian kuantitatif. Borang soal selidik yang dibina adalah untuk mengenal pasti bilangan pandangan guru-guru terhadap kemahiran interpersonal dan guru sebagai kaunselor dalam perkembangan psikologi kanak-kanak. Dalam konteks kajian, pengkaji akan membuat pentaksiran secara menyeluruh berasaskan data yang diperolehi. Maka penyelidikan ini adalah bercorak kuantitatif. Manakala teknik mengunakan borang soal selidik merupakan instrumen yang bertepatan dalam tujuan mengumpulkan dapatan. 2

Dapatan Kajian Keperluan Kemahiran Interpersonal
Bil 1. 2. Item Guru perlu menggunakan bahasa yang mudah untuk murid memahami pengajaran. Guru perlu menggunakan bahasa yang baik supaya tingkah laku murid juga akan menjadi baik. Guru perlu meminta penjelasan murid terlebih dahulu jika murid mendatangkan apa sahaja permasalahan di dalam mahupun di luar kelas. Guru perlu ada kemahiran memuji terhadap murid apabila mereka berketrampilan dan menarik perhatian. Guru perlu memberi salam terlebih dahulu atau senyum apabila bertemu dengan murid di manamana. Murid akan lebih aktif dan bersemangat dalam pembelajaran jika guru berpenampilan menarik pada hari-hari tertentu. Murid seringkali bertanya guru berkenaan pengetahuan am dan menganggap guru sebagai pakar dalam mana-mana bidang. Tidak setuju 0% 0% Tidak pasti Setuju 91.7% (33 orang)

8.3% (3 orang) 2.8% (seorang) 8.3% (3 orang) 2.8% (seorang) 25.0% (9 orang) 25.0% (9 orang) 13.9% (5 orang)

97.2% (35 orang) 91.7% (33 orang) 97.2% (35 orang) 69.4% (25 orang) 72.2% (26 orang) 83.3% (30 orang)

3. 4. 5. 6.

0% 0%

5.6% (2 orang) 2.8% (seorang) 2.8% (seorang)

7.

Jadual 1: Pandangan Guru Terhadap Kemahiran Interpersonal
120 100 80 60 40 20 0 Guru perlu menggunakan bahasa yang mudah untuk murid memahami pengajaran. Guru perlu menggunakan bahasa yang baik supaya tingkah laku murid juga akan menjadi baik. Guru perlu meminta penjelasan murid terlebih dahulu jika murid mendatangkan apa sahaja permasalahan Guru perlu ada kemahiran memuji terhadap murid apabila mereka berketrampilan dan menarik perhatian. Guru perlu memberi salam terlebih dahulu atau senyum apabila bertemu dengan murid di mana-mana. Murid akan lebih aktif dan bersemangat dalam pembelajaran jika guru berpenampilan menarik pada hari-hari Murid seringkali bertanya guru berkenaan pengetahuan am dan menganggap guru sebagai pakar dalam mana-mana

Tidak Setuju Tidak Pasti Setuju

Graf 1: Keperluan Kemahiran Interpersonal

Jadual 1 dan Graf 1, menunjukkan peratus pandangan responden setuju adalah tinggi berbanding peratus tidak pasti dan tidak setuju. Keseluruhan peratus setuju adalah melebihi 60% dan keseluruhan peratus tidak setuju responden adalah kurang dari 6%. Bilangan responden yang tidak pasti dengan kenyataan item pula menunjukkan hanya kurang daripada 10 orang.

3

Dapatan Kajian Keperluan Guru Sebagai Kaunselor
Bil 8. Item Seorang guru perlu kerap membaca buku-buku ilmiah dan buku-buku motivasi. Guru perlu sering memberi inspirasi dan panduan kepada murid dalam apa sahaja bidang tugasan di dalam aktiviti kurikulum, kokurikulum mahupun halhal lain. Guru perlu sentiasa menyediakan insentif (ganjaran) untuk peneguhan dalam pembelajaran murid. Guru perlu menggunakan kaedah kaunseling ketika menasihati murid yang bermasalah tingkah laku dan pembelajaran. Guru yang mengajar mata pelajaran yang sukar atau telah dikenalpasti kebosanannya perlu mempunya trade mark tersendiri supaya murid berminat dengan mata pelajaran tersebut. Bagi murid yang mempunyai masalah tingkah laku dan pembelajaran, motivasi intrinsik dan extrinsik mereka perlu datang daripada sekolah. Kemahiran interpersonal guru boleh mempengaruhi tingkah laku dan pembelajaran murid. Tidak setuju 0% Tidak pasti Setuju

5.6% (2 orang)
0%

94.4% (34 orang)
100%

9. 10 . 11 . 12 . 13 . 14 .

0%

(36 orang) 58.3% (21 orang) 94.4% (34 orang) 80.6% (29 orang) 66.7% (24 orang) 88.9% (32 orang)

8.3 (3 orang)
0%

33.3% (12 orang) 5.6% (2 orang) 19.4% (7 orang) 16.7% (6 orang) 11.1% (4 orang)

0%

16.7% (6 orang)
0%

Jadual 2: Pandangan Guru Terhadap Guru Sebagai Kaunselor dan Motivator
120 100 80 60 40 20 0 Seorang guru Guru perlu Guru perlu Guru perlu Bagi murid yang Bagi murid yang Kemahiran perlu kerap sering memberi sentiasa menggunakan mempunyai mempunyai interpersonal membaca buku- inspirasi dan menyediakan kaedah masalah masalah guru boleh buku ilmiah dan panduan insentif kaunseling tingkah laku tingkah laku mempengaruhi buku-buku kepada murid (ganjaran) untuk ketika dan dan tingkah laku motivasi. dalam apa peneguhan menasihati pembelajaran, pembelajaran, dan sahaja bidang dalam murid yang motivasi motivasi pembelajaran tugasan di pembelajaran bermasalah intrinsik dan intrinsik dan murid. dalam aktiviti murid. tingkah laku extrinsik extrinsik

Tidak Setuju Tidak Pasti Setuju

Graf 2: Guru Sebagai Kaunselor dan Motivator

Jadual 2 dan Graf 2 juga menunjukkan peratus responden setuju adalah lebih tinggi berbanding peratus responden tidak pasti dan tidak setuju iaitu hampir kepada 60% responden. Bilangan responden tidak setuju pula tidak melebihi 10 orang, manakala responden yang tidak pasti dengan item yang dikemukakan tidak lebih dari 12 orang. Terdapat juga item yang kesemua 36 responden setuju iaitu item 9 yang menyatakan bahawa guru perlu sering memberi inspirasi dan panduan kepada murid dalam apa sahaja bidang
tugasan di dalam aktiviti kurikulum, kokurikulum mahupun hal-hal lain.

4

Cadangan Sebagai guru yang bijak berkomunikasi dan mempunyai kemahiran mendengar yang baik ketika mendekati muridnya, guru perlu lebih banyak mendengar dari bercakap. Minta pendapat murid dan sumbangan idea daripadanya berkenaan perbualan kosong mahupun perkara yang sedang diperbincangkan. Melalui sumbang saran dan memberi laluan giliran mereka bercakap hendaklah ditunjukkan rasa minat kepada apa yang sedang dipercakapkan (Fadzilah dan Ahmad, 2007). Untuk mewujudkan interaksi yang memenuhi keperluan psikologi, gunakanlah gaya bahasa yang positif, memberi lebih pengiktirafan, teguran, nasihat dan jangan sekali-kali suka membuktikan kesalahan (Habibah dan Noran, 2002). Menurut Sarina dan Yusmini (2007), kaedah pengalaman atau pendedahan kendiri dianggap dapat memberi ruang kepada pelajar bagi meluahkan perasaan, emosi dan pemikiran. Kaedah ini juga memudahkan murid memperolehi maklumat. Masa dan pengalaman mereka haruslah selari (Mc Farland, 1965). Oleh itu, kanak-kanak memerlukan waktu panjang dan tidak boleh digesa-gesa untuk melakukan penerokaan. Berikan waktu untuk melihat segala kemungkinan, berpindah dari idea popular kepada idea yang lebih unik dan asli untuk menjana pemikiran positif mereka. Kanak-kanak biasanya sukar menjadi kreatif tanpa inspirasi yang konkrit. Justeru itu, menurut Azhar et. al (2006), pendidik berupaya memupuk dan memperkayakan kebolehan dan bakat kreativiti orang yang dididiknya. Selain daripada itu, murid lebih senang menggambarkan sesuatu secara langsung menurut rasa atau memori mereka. Seperti yang digambarkan oleh Bruner berkenaan faktor kesediaan belajar murid adalah dari kemahiran asas, pengalaman, minat dan sikap murid yang dipupuk oleh guru dalam set induksi yang menarik perhatiannya (Mok Soon Sang, 2004). Memori ini akan jadi lebih cemerlang dan mudah dijangkakan melalui persiapan dan provokasi orang dewasa. Oleh itu, perspektif yang berbeza harus diperkenalkan. Budaya, adat, kepercayaan, nilai, norma, institusi dan produk-produk komuniti yang diturunkan dan diwarisi oleh generasi-generasi memberi impak ke atas pemikiran, perasaan dan tingkah laku seseorang itu (Rahil dan Habibah, 2007). Menurut Mansur dan Nordinar (2003) pula, keaslian seorang kaunselor boleh dilihat daripada keadaan spontan dan bersahaja. Justeru itu kaunselor digalakkan

5

menampilkan nilai diri yang sebenar atau tulen walau pun baru di peringkat permulaan. Kemahiran diri yang ditonjolkan mudah dan senang diterima oleh klien. Sebagai guru yang mampu beranggapan diri mereka sebagai kaunselor perlulah mengambil kira panduan mengendalikan sesi tolong bantu anak-anak. Menurut Mansur dan Nordinar (2003), terdapat peringkat-peringkat proses kaunseling yang telah dirumuskan dan disimpulkan secara ringkas seperti berikut: 4.1 Keseluruhan proses kaunseling mempunyai kekuatan psikologi tersendiri yang boleh memecahkan benteng-benteng permasalahan. Agenda pertama iaitu menerima klien seadanya seterusnya kepada pembinaan hubungan merupakan suatu pendekatan awal untuk memulakan sesi pernyataan masalah. 4.2 Seterusnya, di peringkat meneroka masalah sekaligus mencari puncanya memerlukan kemahiran-kemahiran asas dalam mengajukan soalan dan memahami serta empati oleh kaunselor dan ia merupakan suatu usaha ke arah menyelesaikan masalah klien dalam menentukan rawatan yang perlu mereka jalani. 4.3 Membina matlamat bersama merupakan suatu peringkat yang menunjukkan klien hampir berubah dari segi kepercayaan, keyakinan dan tingkah lakunya bahkan semakin matang dalam perancangan hidupnya. Bantuan kaunselor juga memberi ruang lebih luas untuk klien melihat peluang-peluang kejayaan dengan sikap, minda dan emosi yang bermotivasi. 4.4 Di peringkat alternatif-alternatif yang disarankan, klien akan belajar bagaimana membuat keputusan yang sesuai dan terbaik tentang dirinya demi masa hadapan. Segala buruk baik diberi renungan bersama yang mendalam serta penilaian dalam apa sahaja pilihan klien berkenaan alternatif yang disenaraikan. 4.5 Strategi dan langkah-langkah yang dikendalikan oleh kaunselor merupakan jenis rawatan yang hendak dipilih bersesuaian dengan masalah klien. Apa sahaja strategi yang dilakukan hendaklah memberi penekanan dalam perubahan tingkah lakunya. Kaunselor juga akan mewujudkan beberapa unsur kritikal jika terdapat risiko yang perlu dihadapi oleh klien dan bagaimana cara mereka mengatasinya. 4.6 Penilaian dalam pelan tindakan yang dibina oleh kaunselor dan dilaksanakan oleh klien perlu dibuat dan melihat sejauh mana maklum balas yang diterima sama ada ia berkesan atau pun tidak. Di peringkat terakhir dalam sesi kaunseling ini

6

pengubahsuaian dalam tindakan boleh dilakukan jika keadaan sedemikian memerlukan. Oleh itu, kesungguhan, usaha dan penguasaan kemahiran kaunseling mengendalikan sesi kaunseling untuk mencapai objektif bergantung kepada kemampuan guru. Melalui pengalaman, latihan, pembacaan dan pendedahan berkenaan kaunseling juga dapat membantu sesebuah kejayaan dalam proses kaunseling dan membantu perkembangan psikologi kanak-kanak di sekolah. Kesimpulan Keseluruhan pandangan respon terhadap keperluan kemahiran interpersonal serta guru sebagai kaunselor dan motivator menyatakan bilangan yang positif dan dinilai secara kuantitatif. Peratus setuju adalah tinggi berbanding kenyataan tidak pasti dan tidak setuju. Ini menunjukkan responden berpotensi melakukan sebagaimana pernyataanpernyataan soal selidik yang dikemukakan. Andaian bahawa, pandangan respon tentang keperluan-keperluan tersebut adalah dari pengetahuan, common sense, secara semula jadi, melalui kursus-kursus yang mereka sertai atau merupakan kurikulum yang mereka pelajari di institut-institut perguruan. Bagaimana pun, terdapat juga kemungkinan amalan tidak selari dengan sesetengah kenyataan, yang masih belum dikaji kerana sifat dan sikap individu sukar dieksperimentasi dan dinilai kerana menurut teori Bandura berhubungan dengan tingkah laku individu adalah dipengaruhi dan bergantung kepada kehendak individu itu sendiri untuk melakukannya (Arkes, 1982).

7

Rujukan Abdullah Hassan Dan Ainon Mohd. 2002. Kemahiran Interpersonal Guru. PTS Professional Publishing Sdn. Bhd. Bentong, Pahang. Arkes, H.A. 1982. Psychological Theories Of Motivation. Belmont, California: Wadworth. Fadzilah Kamsah Dan Ahmad Naim Jaafar. 2007. Tip Menjadi Individu Menarik. PTS Professional Publishing Sdn. Bhd. Wangsa Melawati, Kuala Lumpur. Habibah Elias Dan Noran Fauziah Yaakub. 2002. Psikologi Personaliti. Dewan Bahasa Dan Pustaka. Kuala Lumpur. Jas Laile Suzanna Jaafar. 2002. Psikologi Kanak-Kanak & Remaja. Dewan Bahasa Dan Pustaka. Kuala Lumpur. Mc Farland. 1965. Psychology And Teaching Second Edition. George G. Harrap & Co. LTD. London. Mohd. Azhar Abd. Hamid, Mohd. Nasir Markom, Othman A. Kassim. 2006. Permainan Kreatif Untuk Guru Dan Jurulatih. PTS Professional Publishing Sdn. Bhd. Wangsa Melawati, Kuala Lumpur. Mok Soon Sang. 2004. Ilmu Pendidikan Untuk KPLI Sekolah Menengah Edisi Ketiga. Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. Subang Jaya. Muhd. Mansur Abdullah, S. Nordinar Mohd. Tamin. 2003. Proses Kaunseling Edisi Kedua. Dewan Bahasa Dan Pustaka. Kuala Lumpur. Rahil Mahyuddin Dan Habibah Elias. 2007. Psikologi Pendidikan Untuk Perguruan Edisi Kedua. Karisma Publications Sdn.Bhd. Shah Alam. Robiah K. Hamzah. 2003. Teknik Dan Strategi Membimbing Remaja Berbudaya Positif. PTS Professional Publishing Sdn. Bhd. Wangsa Melawati, Kuala Lumpur. Shukri Abdullah. (2006). Anakku Bijak Belajar. Al-Ameen Serve Holdings Sdn. Bhd. Setapak, Kuala Lumpur. Tengku Sarina Aini Tengku Kasim, Yusmini Md. Yusoff. (2007). Kaedah Mengajar Dan Kemahiran Interpersonal Guru. PTS Professional Publishing Sdn. Bhd. Wangsa Melawati, Kuala Lumpur.

8