REKABENTUK KURIKULUM

Kuliah 7 PLG 517 Dr. Shuki Osman

Apakah yang terdapat dalam kuriklum?
 Kurikulum
– –

terdiri daripada komponenkomponen, yang
Saling berkaitan Terancang dan tersusun secara tertentu

 Penyampaian

kurikulum – perlukan cara terbaik menyusun komponen-komponen kurikulum

Apakah Reka bentuk Kurikulum?
 Sebagai

kata nama: Penyusunan elemenelemen kurikulum menjadi satu entiti yang mempunyai isi

Maka reka bentuk kurikulum boleh dipilih

 Sebagai

kata kerja: Proses menghasilkan rancangan kurikulum dengan susunan elemen-elemen
– –

Maka reka bentuk boleh dibina dan dirancang Maka Rekabentuk kurikulum = pembinaan kurikulum

Komponen Kurikulum

Matlamat, tujuan dan objektif

What is the purpose of the curriculum? Apakah isi kandungan yang akan dimasukkan? Apakah strategi, sumber, aktiviti yang akan digunakan? Apakah instrumen yang digunakan untuk menaksir hasil kurikulum?

Isi kandungan

Objektif

Pengalaman pembelajaran

Isi kandungan

Pengalaman pembelajaran

Pendekatan Penilaian

Penilaian Interaksi Komponen Kurikulum

Sumber idea bagi mereka bentuk kurikulum

Kaedah dan pemikiran sains
– –

Bagaimanakah kita mengetahui sesuatu, sebagai boleh dipercayai, sah dan benar? Adakah terdapat bukti, adakah ia logik dan rational ? Bagaimanakah kita dapat memenuhi kehendak individu, kumpulan dan masyarakat secara umum? Bagaimanakah ilmu pengetaahuan dicipta, dihasilkan dan distrukturkan? Bagaimana mereka belajar? Apakah minat mereka? Bagaaimana psikologi membantu kita menghasilkan aktiviti pembelajaran yang bermakna? Apakah kebenaran mutlak? Apakah pengetahuan yang lalu yang dapat membimbing?

Masyarakat

 

Pengetahuan
– – –

Pelajar

Sumber eternal dan divine

Dimensi organisasi kurikulum

Organisasi Melintang

Organisasi Menegak
– – –

– –

Susunan sebelah menyebelah elemen kurikulum Susunan isi kandungan daripada berbagai mata pelajaran menjadi satu matal pelajaran lain Fiziks + Biologi + Kimia  Sains Am Sains Kesihatan, Pendidikan Alam Sekitar, Pertanian, Kewarnegaraan, dsb.

– –

Susunan Atas-Bawah elemen kurikulum Berdasarkan kebiasaan, kesukaran, jarak dsb Matematik: Mengira, Menambah, Menolak, Mendarab, Membahagi Geografi: Tempatan, Negara, Wilayah dan Dunia Kandungan Darjah Satu mesti mudah daripada kandungan Darjah Dua dan Tiga

Menimbang dimensi melintang: Skop

Luas dan Mendalam
– – – – – –

Apakah yang patut dimasukan?

Apakah yang penting dalam mata pelajaran? Apakah yang pelajar sudah pelajarari? Bolehkah pelajar belajar dengan sendiri? Kognitif atau afektif? Pengetahuan atau Kemahiran? Yang dapat memenuhi matlamat dan tujuan Yang dapat memenuhi kepelbagaian pelajar

Sejauh manakah terperincinya perincian isi kandungan?

Isi kandungan manakah perlu ditinggalkan?

Yang manakah perlu diberi penekanan?

Yang manakah paling bernilai?

Sejauh manakah kepelbagaian boleh dimasukkan?

Menimbang dimensi melintang: Kesepaduan

Kadar hubungan antara jenis-jenis pengetahuan dan pengalaman berbeza yang dipilih

Antara topik-topik dan tema-tema Due to division of knowledge by nature of disciplines

  

Avoid disjointed, fragmented curriculum

Pengetahuan bersepadu dalam minda pelajar! Ke arah kurikulum bersepadu: pelbagai disiplin, antara disiplin, tematik

Berdasarkan isu-isu yang dihadapi masyarakat, berkait dengan kehidupan sebenar

Menimbang dimensi menegak: Urutan

Urutan elemen bagi mengalakan pembelajaran yang berterusan dan berhimpun

Kandungan dan pengalaman pembelajaran yang berulangulang yang dapat memupuk kefahaman pelajar Dari fakta  konsep prinsip  generalisasi  teori  hukum

Berdasarkan urutan logikal mata pelajaran

ATAU 

Berdasarkan cara psikologikal tentang bagaimana pelajar memproses pengetahuan
– –

Peringkat pembelajaran (Based on Piaget’s theory) Prinsip pembelajaran

Menimbang dimensi menegak: Urutan(Cont.)
Prinsip Pembelajaran:  Daripada mudah kepada sukar

Drp mudah, konkrit, kepada sukar dan abstrak

 Daripada

seluruh kepada bahagian

Drp. Umum, ‘gestalt’ kepada khusus

 Urutan

kronologi

Daripada mula kepada akhir Daripada peringkat rendah kepada peringkat tinggi

 Prasyarat

Menimbang dimensi menegak: Kesinambungan

Pengulangan elemen kurikulum pada peringkat yang berbeza beberapa kali Idea & kemahiran menjadi semakin mendalam dan maju sepanjang kurikulum “Spiral curriculum’ (Bruner)

Spiral Curriculum

Menimbang dimensi melintang dan menegak: Urutan : Artikulasi

Saling kaitan antara berbagai aspek dalam kurikulum, yang saling menjelaskan Artikulasi Melintang: Konsep pada peringkat yang sama secara serentak menjelaskan satu sama lain
– –

Bahasa, Matematik, Pemikiran, Nilai Merentas Kurikulum

Artikulasi Menegak: Konsep terdahulu menjelaskan konsep kemudian pada peringkat berikutnya
– –

Purata, Peratus dalam matematik sekolah rendah Menjelaskan min, sisihan piawai, varians dalam statistik

Menimbang dimensi melintang dan menegak: Keseimbangan
 

‘Pemberatan’ yang diberikan terhadap setiap elemen dalam kurikulum Memberi penekatan kepada satu elemen tanpa meninggalakan elemen lain
– – – –

Antara kehendak individu dan masyarakat Antara kelebaran dan kedalaman Antara berpusatkan pelajar dan berpusatkan mata pelajaran Antara yang pandai dan yang lemah

Menghadapi tekanan luaran tentang sesuatu aspek isu

Model-model Rekabentuk Kurikulum 3 Pendekatan
 Pendekatan
– –

Berpusatkan Isikandungan

Paling popular & meluas Pengetahuan adalah sebahagian kurikulum

 Pendekatan

Berpusatkan Pelajar Berpusatkan Masalah

Pelajar adalah fokus kurikulum Kehidupan individu dan masyarakat yang berdepan dengan masalah

 Pendekatan

Pendekatan Berpusatkan Isikandungan
 Rekabentuk

ikut mata pelajaran  Rekabentuk ikut disiplin  Rekabentuk ikut bidang umum  Rekabentuk korelasi  Rekabentuk proses

Pendekatan Berpusatkan Pelajar
 Rekabentuk

berpusatkan kanak-kanak  Rekabentuk berpusatkan pengalaman  Rekabentuk humanistik  Rekabentuk radikal

Pendekatan Berpusatkan Masalah
 Rekabentuk

situasi kehidupan  Rekabentuk teras  Rekabentuk masalah sosial