PENILAIAN KURIKULUM

Kuliah 10 PLG 517 Dr. Shuki Osman

Is it good? Do I like it? Is it better? Should I choose the other one?

Penilaian ialah…
 

Aktiviti manusia: sedar atau tanpa sedar Membuat pertimbangan bermaklumat (informed judgment) tentang nilai sesuatu perkara, dari segi:
– –

Merit: betapa baik/bagus sesuatu perkara (dilakukan) Harga (Worth): kepentingan sesuatu perkara menerima ATAU mengubah ATAU menolak

Bagi membuat keputusan tentang sesuatu perkara

 

Berdasarkan bukti (maklumat, data) Suatu proses bertaakul berdasarkan bukti.

Kurikulum ialah ‘sesuatu’ yang …
     

Maka, kurikulum perlu diberi penilaian

Memberi impak ke atas manusia, pada masa kini dan masa depan. Mempunyai matlamat, tujuan dan objektif yang ingin dicapai. Menggunakan wang, masa dan usaha. Dipertanggunjawabkan kepada sekolah. Mengandungi pengetahuan dan kemahiran yang akan dipelajarai. Mewakili kualiti pendidikan.

Apakah penilaian kurikulum?
 Aktiviti

mengumpul data bagi menghakimi pelajar ATAU program kurikular
Menghakimi pelajar: menaksir apa yang pelajar tahu dan boleh buat sebagai hasil mengalami isi kandungan kurikulum Menghakimi program:
 Menilai

isi kandungan tertentu, organisasinya, dan kaedah penyampaiannya  Iaitu, menentukan sama ada kurikulum (seperti yang dibina, direka bentuk, dan dilaksana) menerbitkan hasil yang diharapkan.

Penilaian Pengajaran lwn. Penilaian Kurikulum

Penilaian Pengajaran:
– – –

Menaksir sama ada pelajar mencapai objektif pengajaran Melihat kepada pelajarn (sebagai hasil pengajaran) Menaksir pelajar secara langsung, menaksir program secara tidak langsung. Menentukan sama ada tujuan dan objektif kuriklum diambil tindakan Melihat kepada bahan-bahan, kaedah pengajaran dan pelajar (sebagai hasil sekolah) Menaksir program secara langsung, pelajar secara tidak langsung.
(Oliva, 2001)

Penilaian Kurikulum:
– – –

Menilai kurikulum: Apa yang dinilai?

Nilai Intrinsik:

Adakah ia bagus dan sesuai? Adakah ia terkini? Adakah ia yang terbaik? Untuk apa ia ditujukan? Adakah ia menuju kepada AGO ? Bolehkah AGO dicapai? Untuk siapa ia ditujukan? Bolehkah mereka mendapat manfaat daripada program tersebut? Adakah ia lebih baik daripada program sebelum ini? Untuk AGO manakah ia lebih baik? Adakah ia lebih mudah/murah untuk dilaksanakan? Adakah ia bejalan seperi yang dirancang? Adalah terdapat cara lain yang lebih baik? Bolehkan ia dimurnikan lagi? Adakah kita kekalkan/ubahsuai/tangguhkan program berkenaan? Adakah kita membuat keputusan yang bernilai?

Nilai Instrumental:
– –

Nilai Komparatif:
– – –

Nilai kecapaian:
– –

Nilai keputusan:
– –

Talmage (1985)

Model-model Penilaian Kurikulum
 Model-model
– –

penilaian terhad – menilai komponen/aspek kurikulum tertentu
Menilai objektif kurikulum Menilai prinsip kurikulum

 Model-model
– –

penilain menyeluruh – menilai keseluruhan kurikulum
Model Saylor, Alexander & Lewis Model Context, Input, Process & Product (CIPP)

Model Penilaian Terhad
 Menilai

Objektif Kurikulum

Menaksir pencapaian objektif program
 Penglibatan

dalam ko-kurikulum  Pencapaian dalam Matematik, Bahasa Inggeris, dsb.  Pontek Sekolah
– –

Jika objektif tercapai, keutamaan baru disasarkan Jika tidak tercapai, langkah baru diambil ATAU objektif dikeluarkan daripada program

Model Penilaian Terhad

Menilai prinsip-prinsip organisasi kurikulum: skop, urutan, integrasi, dsb.
– – – – –

Menaksir sejauh manakan sekolah/guru mentaati / mengikuti prinsip-prinsip asas tersebut. Menaksir kecukupan skop dalam pemilihan isi kandungan Menaksir keseimbangan dalam pengajaran sesuatu mata pelajaran Menaksir urutan isi kandungan Memetakan kurikulum: menganalisis isi kandungan yang diajar dan masa yang diperuntukan bagi setiap topik

Model Penilaian Komprehensif

Model Saylor, Alexander & Lewis

Tujuan, sub-tujuan & Objektif
“Adalah tujuan memenuhi keperluan masyarat atau keperluan pelajar?”  “Adakah tujuan bersesuaian dengan disiplin tertentu?”  “Perlukah pendidikan seks dimasukkan dalam kurikulum?”

Kenapa pelajar perlu tahu tentang seks? – Bolehkah ibubapa mengajar tentang seks kepada anak-anak mereka? – Aspek manakah tentang seks yang perlu diketahui oleh pelajar? – Bagaimana pendidikan seks mampu memperbaiki masyarakat?

Model Penilaian Komprehensif

Model Saylor, Alexander & Lewis

Pengajaran
Menilai pelbagai konteks yang menentukan kejayaan pengajaran: persekitaran pembelajaran, ciri-ciri guru, ciri-ciri pelajar, interaksi bilik darjah, susunan isi kandungan.  Menggunakan ujian objektif (URK & URN) bagi mengutip data

Segmen-segmen khusus program pendidikan
Menilai domain, kursus, aktiviti, perkhidmatan, serta peluang pembelajaran formal/informal lain  Keupayaan membaca, matematik, pemikiran (kritikal, kreatif, inovatif dsb.)  Pada peringkat berbeza: negara, negeri, daerah.

Model Penilaian Komprehensif

Model Saylor, Alexander & Lewis

Penilaian instrumen penilaian
Menilai teknik dan instrumen mengutip data  Yang mana lebih sesuai?: Bilang kepala, ujian, ujian-pra-ujianpasca, ujian objektif atau ujian esei, kuantitatif atau kualitatif.

Penilaian program secara total
Mengaudit kurikulum: menyemak rekod, peristiwa, proses, produk, tindakan, kepercayaan berkaitan dengan kurikulum  Memeriksa dokumen dan amalan dalam sekolah.  Menggunakan kaedah tinjauan, kajian berterusan, penghakiman pakar, ibubapa, pandangan pelajar dan keputusan ujian.

Model Penilaian Komprehensif Model CIPP
 

Dibina oleh Daniel Stufflebeam Empat komponen:
– –

Konteks – Apa yang perlu dilakukan ?

Kenalpasti audien yang dituju dan keperluan yang dihasratkan Tentukan sumber yang sedia ada, strategi alternatif, dan bagaimana memenuhi kehendak yang ditetapkan Memeriksa sejauh mana perancangan dilaksanakan. Memeriksa keputusan yang dicapai, sama ada keperluan dipenuhi, apakah perancangan yang diperlukan pada masa depan

Input- Bagaimana ia patut dilakukan ?

– –

Proses- Bagaimana ia dilakukan?

Hasil – Adakah ia berjaya?

MODEL PENILAIAN CIPP

KONTEK

INPUT

PROSES

PRODUK

MAKLUM BALAS Stufflebeam, D. L. (1966-1970)

CIPP
Stufflebeam et al., 1971

CONTEXT

CURRICULUM PLANNING & DEVELOPMENT CURRICULUM OPERATION & REFINEMENT

INPUT

PRODUCT

PROCESS

CIPP: Elemen-elemen Penaksiran
Dua langkah pertama: mengumpul maklumat dan membuat keputusan:  Kontek – sama ada kursus ditawarkan atau tidak;apakah tujuan dan objektif yang perlu difokuskan; melihat bahagian perkembangan kurikulum.  Input- sumber dan strategi yang digunakan; melihat bahagian reka bentuk pengajaran.

CIPP: Elemen-elemen Penaksiran (samb.)

Dua langkah berikutnya: mengukur kesan kurikulum: Proses – kesan ke atas pelajar Produk – kesan ke atas bekas pelajar

Contoh-contoh Penilaian CIPP
 Penilaian

kurikulum sekolah  Penilaian Pengajaran guru  Penilaian Ko-kurikulum

Isu-isu Penilaian

Penilaian Pertaruhan Tinggi (High-Stakes)
– – –

Sekolah diberi ganjaran atau dihukum berdasarkan pencapaian dalam ujian/peperiksaan umum Reputasi sekolah dan guru dalam keadaan genting Sekolah menjadi galak untuk meningkatkan pencapaian dalam ujian piawaian

Bermulanya pertandingan, antara sekolah dan guru Dalam memilih kandugan untuk mengajar Peringkat negara, negeri, daerah

Piawaian menjadi petunjukan kepada guru untuk mengajar

Menguji menjadi aktiviti utama sekolah

Isu-isu Penilaian
 Kesan
– – –

buruk penilaian bertaruhan tinggi:

Mengajar untuk ujian Kurikulum ikut ujian, bukan sebaliknya Keputusan ujian tidak menunjukan kebolehan sebenar pelajar, kaedah mengajar, atau kesesuaian kurikulum Bahan-bahan komersial menggantikan silibus dan buku teks.

Evaluation Issues

Consequence of external testing on curriculum delivery:
– – – – – –

Affect choice of content, neglecting materials not in the tests Encourage use of instructional methods that resemble the tests, e.g. drilling, quizzes Reduces variety of instructional activities, more on coaching on test items Reduces time available to teach, more on testing Emphasize test-wise, more on memorization & pattern recognition, less on thinking and understanding Results

Evaluation Issues
 Alternative
– – – – – –

assessment

An on-going assessment on accumulated products, activities over a time period Curriculum affect students’ performance Engaged students in real life performance
 Using

real life knowledge and skills

Evidence of performance in compiled in portfolios Portfolios represent a comprehensive picture of their ability, understanding, disposition & affects Portfolios replace certificates & grades

Tugasan Kedua
 Pengenalan
– – –

Isu dan persoalan Kajian tentang persoalan Tujuan kajian

 Kaedah

kajian  Dapatan kajian dan Perbincangan  Kesimpulan  Lampiran

Soalselidik (semua yang dianalisis)