PENGHARGAAN

Saya bersyukur ke hadrat Allah S.W.T. kerana limpah kurnianya hasrat saya untuk menyempurnakan folio ini tercapai. Seterusnya, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pengetua SMK Raja Muda Musa, Datin Hjh Roiga bt Taib kerana memberi kebenaran kepada saya untuk menyempurnakan folio ini dan guru Geografi saya Pn Hartini bt Ali Osman yang memberi tunjuk ajar kepada saya. Tidak lupa juga kepada ibu saya, Idawiyah bt Usop dan bapa saya Shamsudin bin Mat Nor kerana meluangkan masa, tenaga dan wang untuk membantu saya dalam projek ini. Kepada rakan-rakan yang telah membantu saya yang bernama Muhd Sufi bin Razman dan Muhd Hazlami bin Abdul Razak sepanjang penyiapan folio ini. Akhir sekali, saya ingin merakamkan penghargaan kepada 20 orang responden termasuk Ketua Penghulu Kg Jerlun, Encik Ahmad bin Yusof yang memberi maklumat semasa saya melakukan kajian ini.

1

Pendahuluan
Saya, Anas bin Shamsudin merupakan murid Tingkatan 2 RK di Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Muda Musa Kuala Kangsar, Perak. Saya bersama-sama dua orang rakan sekelas, Muhd Sufi bin Razman dan Muhd Hazlami bin Abdul Razak telah menjalankan satu kajian tempatan di Kampung Jerlun, Kuala Kangsar, Perak. Tajuk kajian saya ialah Komposisi Penduduk dan Kaitannya dengan Jenis Pekerjaan di Kampung Jerlun, Kuala Kangsar, Perak. Melalui kajian ini, saya dapat mengenal pasti taburan penduduk, komposisi penduduk dan jenis pekerjaan penduduk di Kampung Jerlun.

2

OBJEKTIF KAJIAN
Objektif kajian Geografi Tempatan ini adalah untuk mengenal pasti • • • • komposisi penduduk di kawasan kajian dari segi kaum dan jantina faktor-faktor yang berkemungkinan mempengaruhi komposisi penduduk cara-cara untuk mempertingkatkan taraf hidup penduduk kawasan kajian bilangan kenderaan yang lalu lalang di berhampiran Kampung Jerlun

3 KAWASAN KAJIAN Saya telah memilih Kampung Jerlun sebagai kawasan kajian saya. Kampung Jerlun terletak di Kuala Kangsar, Perak. Di sebelah tenggaranya terletak Pekan Jerlun (rujuk peta). Jarak antara Kg. Jerlun dengan Pekan Kg. Jerlun ialah 2 km. Kampung Jerlun terletak di Lembah Sungai Jerlun. Kawasannya yang rendah dan rata sesuai untuk kegiatan pertanian dan petempatan. Terdapat juga kawasan tanah tinggi kira-kira 50 m yang dikerumuni dengan semak samun.
U

Kg Jerlun

Ke Pekan Kuala Kangsar

Ke Pekan Manong

Pekan Jerlun

Sg Jerlun

Petunjuk Jambatan Sungai Kawasan Kajian

Petempatan

Jalan raya

Peta 2.1 Kedudukan Kg. Jerlun dan kawasan sekitarnya

KAEDAH KAJIAN 4
Saya telah menggunakan kaedah pemerhatian dan temu bual untuk mengumpul dan memperoleh maklumat. Pemerhatian telah dijalankan dari semasa ke semasa terutamanya pada waktu pagi dan petang. Penduduk Kampung Jerlun keluar untuk bekerja dan pulang ke rumah pada kedua-dua waktu tersebut. Keadaan ini memudahkan kami untuk mengenal pasti taburan dan komposisi penduduk di Kampung Jerlun. Saya telah menemu bual ketua kampung. Encik Ahmad bin Yusof dan 20 orang penduduk kampung yang lain. Borang soal selidik telah disediakan untuk memudahkan kerja pengumpulan maklumat (rujuk lampiran). Melalui kaedah ini, maklumat sebenar tentang komposisi jantina dan kaum serta pekerjaan penduduk dapat diperoleh.

HASIL 5KAJIAN
Taburan penduduk di Kampung Jerlun adalah tidak sekata. Kebanyakan penduduknya tertumpu di bahagian utara kampung seperti ditunjukkan oleh peta di bawah.
Petunjuk
50 30 10

Jambatan Petempatan Jalan raya Sungai Kebun sayur Pokok getah Buah-buahan U

Peta 4.1 Peta lakar Kampung Jerlun

Jumlah penduduk di Kampung Jerlun adalah lebih kurang 190 orang. Lebih daripada 50% penduduk kampung terdiri daripada kaum

6

Melayu. Bakinya adalah kaum Cina dan India. Dari segi jantina, saya mendapati bahawa kaum perempuan lebih banyak daripada lelaki. Jadual dan rajah (Rajah 4.1 dan 4.2) menunjukkan komposisi penduduk di kawasan kajian mengikut kaum dan jantina. Penduduk di Kampung Jerlun melibatkan diri dalam empat sektor ekonomi utama, iaitu pertanian, perkilangan, perniagaan dan perkhidmatan. Rajah 4.3 menunjukkan jenis pekerjaan 20 orang responden mengikut kaum di Kampung Jerlun. Berdasarkan graf tersebut, didapati kebanyakan orang Melayu bekerja dalam sektor pertanian. Seramai 7 orang Melayu daripada 20 responden melibatkan diri dalam sektor pertanian. Kebanyakan kawasan pertanian dimiliki oleh orang Melayu. Mereka telah mengusahakan tanah tersebut untuk penanaman getah, buah-buahan dan sayur-sayuran (Peta 4.1). Penduduk yang terlibat dalam sector perkilangan pula kebanyakannya ialah kaum India. Daripada 4 orang pekerja kilang yang ditemu bual, 2 orang daripadanya adalah orang India. Penduduk di Kampung Jerlun juga menjalankan perniagaan kecilkecilan. Mereka mebuka gerai buah-buahan, gerai makanan dan kedai runcit. Pelanggan mereka majoritinya terdiri daripada penduduk kampung itu. Terdapat juga segelintir responden yang melibatkan diri dalam sektor perkhidmatan. 3 orang daripada 4 responden tersebut berkhidmat sebagai guru di Sekolah Kebangsaan Ulu Kenas manakala yang selebihnya berkhidmat sebagai pegawai kerajaan di Pejabat Majlis Perbandaran Kuala Kangsar (MPPK).

4.1

Cara-cara untuk meningkatkan taraf hidup penduduk
9

Kampung Jerlun.

Taraf Kebersihan

Peluang Pekerjaan

Cara-cara meningkatka n taraf hidup penduduk Kg Jerlun

Pengangkuta n Awam

Tahap Keselamatan

4.1.1 Taraf Kebersihan juga penduduk

11 - Sampah-sampah bertaburan di sekitar kawasan perniagaan. Terdapat yang membuang sampah ke dalam sungai. Pengeluaran asap kenderaan bermotor pula menyebabkan berlakunya pencemaran udara. Hal ini berpotensi menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes, banjir lumpur dan juga penyakit asma. Kerajaan haruslah membuat kempen yang dapat menyedarkan penduduk tentang akibat pembuangan sampah merata-rata. Selain itu, kerajaan juga boleh menggalakkan penduduk agar berjalan kaki jika pergi ke destinasi yang kurang daripada 500m. 4.1.2 Peluang Pekerjaan - Oleh sebab peluang pekerjaan kurang di Kampung Jerlun ini, terdapat banyak belia yang menganggur. Malah ada juga yang terjebak dalam kegiatan dadah, rempit dan seumpamanya. Kerajaan sewajarnya menyediakan peluang pekerjaan dengan mebina industri atau mebuka sebuah lading. 4.1.3 Tahap keselamatan - Kejadian pecah masuk sering terjadi di kampung ini. Pembinaan pondok polis dan bilangan anggota yang sesuai harus disediakan untuk menjamin keselamatan penduduk.

4.1.4 Pengangkutan Awam Bilangan bas awam sebaiknya ditambah sebagai kenderaan penduduk Kampung Jerlun yang kebanyakannya tidak mempunyai kenderaan untuk ke bandar. Jadual perjalanan juga haruslah dipatuhi untuk mengelakkan masalah yang tidak diingini terjadi.

4.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pekerjaan Penduduk

12 Melalui pencapaian dalam pendidikan dan kejayaan dasar

kerajaan, pengenalan kerjaya dengan kaum tidak ketara di kawasan kajian, iaitu sebuah kawasan perumahan di kawasan bandar. Antara faktor yang mempengaruhi penglibatan jenis pekerjaan dan komposisi penduduk ialah faktor peluang pendidikan yang tinggi di kawasan kajian, latar belakang kawasan kajian yang menyediakan banyak peluang pekerjaan dan kadar upah yang tinggi mempengaruhi orang datang ke kawasan kajian.

13 Saya amat bersyukur kerana dapat menyempurnakan Kerja Kursus Geografi ini. Saya dapat memahami keadaan penduduk di Kampung Jerlun dengan lebih teliti. Penduduk Kampung Jerlun terdiri daripada tiga kaum utama iaitu, Melayu, Cina dan India. Kaum perempuan adalah lebih ramai daripada kaum lelaki di Kampung Jerlun. Penduduk Kampung Jerlun terlibat dalam sektor pertanian, perkhidmatan, perkilangan dan perniagaan. Saya berharap agar penduduk di Kampung Jerlun akan terus hidup bersatu padu untuk membangunkan Kampung Jerlun.

RUMUSAN

14 RUJUKAN • • Buku rujukan Focus Super Hot PMR Geografi Buku teks Geografi Tingkatan 2

LAMPIRAN
Borang Temu Bual
Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Responden Ahmad Zainal Aziz Siti Daniel Jaafar Shafiq Nazlan Aini Jasni Usop Koh Khoo Jennifer Goh Jaya Muthu Pekerjaan Perkhidmatan Pertanian Pertanian Perkhidmatan Perniagaan Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Perkilangan Pertanian Perkilangan Pertanian Perkhidmatan Perkilangan Perkilangan Perniagaan Isteri/Suami 15 Responden Rafidah Zainab Aisyah Razlan Rosnah Rosiati Suriana Yasmin Fikri Fazlan Marhani Connie Ong Lim Ng Ravendran Suraya Pekerjaan Pertanian Perkhidmatan Perniagaan Perkhidmatan Pertanian Pertanian Pertanian Perniagaan Perniagaan Perkhidmatan Perkhidmatan Perniagaan Perkhidmatan Pertanian Perniagaan Perkilangan Perkhidmatan Keturunan Melayu Melayu Melayu Melayu Melayu Melayu Melayu Melayu Melayu Melayu Melayu Cina Cina Cina Cina India India

18. 19. 20.

Balan Peter Sarah

Pertanian Perkilangan Perkhidmatan

Malini Mary Mohan

Perniagaan Pertanian Perkhidmatan

India India India

16