MAKALAH ”MEMAHAMI KEPRIBADIAN MUHAMMADIYAH DAN PENGENALAN SALAH SATU ORTOMNYA”

Oleh : Saleh Abu Jihad Mahfud Bamualim (06560044) (06560045)

JURUSAN INFORMATIKA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 2009

KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa , karena atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan makalah dengan judul “Memahami Kepribadian Muhammadiyah dan Pengenalan Salah Satu Ortomnya”. Harapan penulis semoga makalah ini dapat memberikan sumbangan yang berarti dan berguna Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih banyak kekurangan baik dari segi materi yang disajikan maupun dari struktur bahasa yang digunakan, itu semua tidak lain disebabkan oleh keterbatasan yang penulis miliki, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik, saran dan koreksi yang membangun dari para pembaca. Akhir kata mudah-mudahan makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian.

Malang, 5 April 2009 Penulis

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Muhammadiyah adalah persyarikatan yang merupakan Gerakan Islam. Maksud gerakanya ialah Dakwah Islam dan Amar Ma'ruf nahi Munkar yang ditujukan kepada dua bidang: perseorangan dan masyarakat . Dakwah dan Amar Ma'ruf nahi Munkar pada bidang pertama terbagi kepada dua golongan: Kepada yang telah Islam bersifat pembaharuan (tajdid), yaitu mengembalikan kepada ajaran Islam yang asli dan murni; dan yang kedua kepada yang belum Islam, bersifat seruan dan ajakan untuk memeluk agama Islam. Muhammadiyah didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H atau 18 November 1912 di Yogyakarta. Setelah mengetahui apa itu Muhammadiyah dan pendirinya, selanjutnya makalah ini akan membahas mengenai kepribadian Muhammadiyah sebagai persyarikatan gerakan islam, dan mengkaji tentang gerakan didalam badan Muhammadiyah itu sendiri. B. Tujuan Adapun maksud dan tujuan dari pembuatan makalah ini adalah untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh pengajar. C. Ruang Lingkup Penulisan makalah ini yang diambil dari Konsep Agama Islam dengan mengangkat tentang Organisasi Islam yaitu Muhammadiyah yang meliputi beberapa pokok bahasan yaitu: Kepribadian Muhammadiyah. Mengenal gerakan Aisyiyah. • • • Latar belakang berdirinya gerakan Aisyiyah. Waktu dan tempat berdirinya gerakan Aisyiyah. Visi dan misi gerakan Aisyiyah.

D. Metode Penulisan Metode penulisan yang digunakan pada penulisan makalah ini antara lain : Metode Kepustakaan, yaitu mengambil beberapa referensi atau bahan dari beberapa sumber pustaka artikel di situs-situs internet.

BAB II PEMBAHASAN

A. Kepribadian Muhammadiyah Muhammadiyah adalah persyarikatan yang merupakan Gerakan Islam. Maksud gerakanya ialah Dakwah Islam dan Amar Ma'ruf nahi Munkar yang ditujukan kepada dua bidang: perseorangan dan masyarakat . Dakwah dan Amar Ma'ruf nahi Munkar pada bidang pertama terbagi kepada dua golongan: Kepada yang telah Islam bersifat pembaharuan (tajdid), yaitu mengembalikan kepada ajaran Islam yang asli dan murni; dan yang kedua kepada yang belum Islam, bersifat seruan dan ajakan untuk memeluk agama Islam. Adapun da'wah Islam dan Amar Ma'ruf nahi Munkar bidang kedua, ialah kepada masyarakat, bersifat kebaikan dan bimbingan serta peringatan. Kesemuanya itu dilaksanakan dengan dasar taqwa dan mengharap keridlaan Allah semata-mata. Dengan melaksanakan dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi munkar dengan caranya masing-masing yang sesuai, Muhammadiyah menggerakkan masyarakat menuju tujuannya, ialah "Terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya".

Dasar dan Amal Usaha Muhammadiyah. Dalam perjuangan melaksanakan usahanya menuju tujuan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, dimana kesejahteraan, kebaikan dan kebahagiaan luas-merata, Muhammadiyah mendasarkan segala gerak dan amal usahanya atas prinsip-prinsip yang tersimpul dalam Muqaddimah Anggaran Dasar, yaitu: 1) Hidup manusia harus berdasar tauhid, ibadah, dan taat kepada Allah. 2) Hidup manusia bermasyarakat.

3) Mematuhi ajaran-ajaran agama Islam dengan berkeyakinan bahwa ajaran Islam itu satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia akhirat. 4) Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat adalah kewajiban sebagai ibadah kepada Allah dan ikhsan kepada kemanusiaan. 5) Ittiba' kepada langkah dan perjuangan Nabi Muhammad SAW. 6) Melancarkan amal usaha dan perjuangannya dengan ketertiban organisasi. • Pedoman Amal Usaha dan Perjuangan Muhammadiyah Menilik dasar prinsip tersebut di atas, maka apapun yang diusahakan dan bagaimanapun cara perjuangan Muhammadiyah untuk mencapai tujuan tunggalnya, harus berpedoman: "Berpegang teguh akan ajaran Allah dan Rasul-Nya, bergerak membangun di segenap bidang dan lapangan dengan menggunakan cara serta menempuh jalan yang diridlai Allah". • Sifat Muhammadiyah 1) Beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. 2) Memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. 3) Lapang dada, luas pandangan, dengan memegang teguh ajaran Islam. 4) Bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. 5) Mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah. 6) Amar ma'ruf nahi munkar dalam segala lapangan serta menjadi contoh teladan yang baik. 7) Aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud ishlah dan pembangunan, sesuai dengan ajaran Islam. 8) Kerjasama dengan golongan Islam manapun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingannya.

9) Membantu pemerintah serta bekerjasama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun Negara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridlai Allah SWT. 10) Bersifat adil serta kolektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana. B. Mengenal Gerakan Aisyiyah • Latar belakang berdirinya gerakan Aisyiyah. Aisyiyah adalah organisasi wanita muslim, yang bergerak dalam bidang dakwah Islamiyah amar ma'ruf nahi munkar. Pada waktu berdiri, Aisyiyah memiliki bidang gerak berupa pengajian untuk memajukan wanita Indonesia, khususnya wanita muslim dengan menyampaikan ajaran Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis rasulullah, terutama yang menyangkut tugas dan kewajiban wanita. Gerakan pengajian kemudian berkembang menjadi tempat memberikan penyuluhan kepada wanita dalam fungsinya sebagai istri, ibu dalam keluarga, dan dalam masyarakat. Aisyiyah mengaktualisasikan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ali Imran (3) ayat 104 yang artinya : "Hendaklah ada diantara kamu semua umat yang menyeru orang melakukan yang benar serta melarang dari yang mungkar. Merekalah orang yang mencapai kebahagiaan"" serta surat An-Nahl(16) ayat 97 yang artinya : "Barang siapa melakukan kebaikan, laki-laki maupun wanita, dan ia beriman, Kami pasti akan memberinya kehidupan yang mernyenangkan. Kami pasti akan memberinya pahala sesuai dengan yang sebaik-baiknya meraka lakukan. Dalam perkembangan selanjutnya Aisyiyah giat dalam meningkatkan ketrampilan anggotanya guna menunjang penghasilan keluarga, dengan mengajarkan jahit-menjahit, sulam-menyulam, masak-memasak, serta

kerajinan

tangan

lain.

Kesemuanya

itu

untuk

meningkatkan

kesejahteraan keluarga. Dalam keberhasilan perkembangan gerakan terakhir,'Aisyiyah Berencana, ikut serta menunjang Ibu dan

Keluarg

Kesehatan

Kelangsungan Hidup Anak, Pembinaan Wanita Desa, dan program Kependudukan dan Lingkungan Hidup. • Waktu dan tempat berdirinya gerakan Aisyiyah. Aisiyah berdiri pada tanggal 22 april 1917, bertepatan dengan tanggal 27 rajjab 1335 H. Perintis berdirinya Aisyiyah adalah Nyai Ahmad Dahlan, seorang Pahlawan Nasional, dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia. • Visi dan misi gerakan Aisyiyah.

BAB III PENUTUP Kesimpulan 1. Kepribadian Muhammadiyah adalah bertujuan untuk membentuk umat islam Indonesia yang lebih baik yang sesuai dengan tuntunan AlQur’an, Sunnah, dan Hadist rasulullah. 2. Pengembangan Aisyiyah yang merupakan organisasi wanita muslim Indonesia bertujuan untuk memajukan wanita Indonesia, khususnya wanita muslim dengan menyampaikan ajaran Islam berdasarkan AlQur'an dan Hadist rasulullah, terutama yang menyangkut tugas dan kewajiban wanita.

DAFTAR PUSTAKA www.muhammadiyah.or.id immfaiuad.wordpress.com groups.yahoo.com

  