FALSAFAH PENDIDIKAN BARU

Pendidikan merupakan langkah yang kon krit untuk mencapai matlamat wawasan 2020 melalui melahirkan insan yang boleh memberi sumbangan untuk mencapai wawasan 2020. Memperkembangkan potensi pelajar secara menyeluruh dan seimbang dari segi intelek, jasmani, rohani dan emosi melalui Pengajaran Efektif, supaya pelajar dapat memperolehi ilmu pengetahuan yang terkini dan memperkembang sosial serta melahirkan lebih ramai tenaga kerja untuk pencapaian taraf negara maju.

UNSUR-UNSUR FALSAFAH PENDIDIKAN BARU Pendidikan merupakan langkah yang konkrit - hanya melalui pendidikan

matlamat dan cita-cita Negara dapat dicapai. Ini kerana pendidikan akan melahirkan generasi yang akan berusaha untuk kemajuan negara. Pendidikan asas bagi melahirkan rakyat Malaysia yang bersatu padu dan makmur yang selaras dengan konsep wawasan 2020 dan konsep Satu Malaysia.

mencapai matlamat wawasan 2020 - untuk mencapai matlamat wawasan

2020 yang seperti berikut: Sembilan matlamat utama a) matlamat 1 - membentuk sebuah negara bangsa yang bersatu padu serta menyanjung masa depan yang dikongsi bersama b) matlamat 2 - melahirkan masyarakat yang bebas, teguh dan terbentuk j iwanya c)matlamat 3 - membentuk dan memperkembangkan sebuah masyarakat demokrasi yang matang d) matlamat 4 - membentuk masyarakat yang kukuh ciri-ciri moral dan etikanya e) matlamat 5 - membentuk sebuah masyarakat matang yang bersifat liberal dan toleransi f) matlamat 6 - membentuk sebuah masyarakat yang bersifat sains dan progresif serta berdaya cipta

g) matlamat 7 - membentuk masyarakat yang berbudi bahasa dan berbudaya penyayang h) matlamat 8 - menjamin terbentuknya sebuah masyarakat yand adil ekonomi i) matlamat 9 - membentuk masyarakat yang makmur

melahirkan insan yang boleh memberi sumbangan untuk mencapai matlamat 2020- melalui pendidikan dapat melahirhan insan yang berupaya

memupuk keharmonian keluarga, masyarakat dan negara dan juga insane yang berusaha memajukan ekonomi ke arah perkembangan Negara dengan menggunakan sains dan teknologi serta ICT. Semangat patriotik dan cintakan Negara dapat disemai dalam diri rakya t melalui pendidikan. Semangat tersebut dapat mewujudkan rakyat yang sanggup berkorban untuk Negara.

Memperkembangkan potensi pelajar secara menyeluruh dan seimbang dari segi intelek, jasmani, rohani dan emosi - Penyediaan kurikulum yang

relevan supaya pelajar dapat memperolehi ilmu pengetahuan yang terkini dan penyediaan sistem penyampaian yang berkesan supaya pelajar memperolehi ilmu Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) . Penyediaan kurikulum yang menekankan kepada sains dan Teknologi, Pendidikan Agama, Moral supaya melahirkan lebih ramai tenaga kerja untuk pencapaian taraf negara maju, disamping memastikan nilai-nilai baik dapat diamalkan dikalangan pelajar dalam semua aspek kehidupan. Pemupukan patriotisme melalui penerapan dalam semua mata pelajaran serta aktiviti kokurikulum dan khidmat masyarakat, supaya melahirkan pelajar yang mempunyai semangat bangga sebagai rakyat Malaysia.

melalui Pengajaran Efektif- Aktiviti pengajaran dapat dilaksanakan secara

sistematik, langkah demi langkah, iaitu daripada peringkat permulaan diikuti dengan peringkat perkembangan konsep, penggunaan ilmu pengetahuan serta kemahiran,dan diakhiri dengan aktiviti peneguhan dan pengukuhan. Di dalam peringkat permulaan, guru berjaya memotivasikan murid-murid dan menarik perhatian mereka supaya bersedia mengikut pengajaran guru dengan penuh minat. Konsep dan kemahiran baru dapat diperkembangkan dengan cara yang mudah. Isi pelajaran dapat disampaikan langkah demi langkah dengan lancar dan sistematik serta mengikut masa yang ditentukan. Suasana pembelajaran adalah positif dan menggalakkan supaya murid - murid menyertai aktiviti pembelajaran mereka secara aktif dan diberi peluang berinteraksi di dalam kumpulan mereka untuk mengemukakan ide a dan pendapat dalam aktiviti perbincangan.

MATLAMAT PENDIDIKAN KEBANGSAAN MELAHIRKAN RAKYAT MALAYSIA YANG BERUPAYA UNTUK MENJAYAKAN MATLAMAT WAWASAN 2020

KEHENDAK MASYARAKAT
Rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab.

Falsafah Pendidikan Kebangsaan melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan untuk memberi sumbangan terhadap kemakmuran negara. Peningkatan jumlah rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan dan berkemahiran yang menjadi matlamat Falsafah pendidikan Malaysia yang akan membantu negara memperkembangkan ekonomi melalui peningkatan produktiviti dan jumlah tenaga mahir. Dasawarsa ini, pembangunan modal insan amat di tekankan untuk memastikan misi kerajaan iaitu Wawasan 2020 terlaksana. Potensi individu dan pembangunan modal insan ini dapat dikembangkan melalui pendidikan. Falsafah Pendidikan Kebangsaan juga ingin memiliki masyarakat yang mempunyai kecekapan dan kompetensi diri. Di samping itu, individu itu juga perlu berpandangan jauh, berinisiatif dan berkebolehan untuk menjalankan

tanggungjawab dengan sempurna dan tepat pada masanya. Rakyat yang memiliki akhlak yang mulia, berdisiplin, sopan santun dan berperwatakan baik juga menjadi objektif Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Individu seperti ini akan menjaga ketenteraman awam dan tidak akan menimbulkan kekecohan. Oleh sebab itu, negara kita akan sentiasa aman dan harmoni. Individu ini juga sentiasa berpegang kepada nilai-nilai murni dan moral sebagai prinsip hidup. Falsafah Pendidikan Kebangsaan juga melahirkan rakyat yang

bertanggungjawab dan boleh memenuhi kewajibannya sebagai warganegara. Setiap rakyat perlu sedar akan tanggungjawab mereka untuk menjaga perpaduan se perti mana yang disyorkan dalam konsep µsatu Malaysia¶, keselamatan dan meningkatkan ekonomi negara.

Rakyat Malaysia yang berkeupayaan menikmati kesejahteraan.

Melalui perkembangan potensi diri yang menyeluruh, rakyat akan dapat memiliki jiwa yang tenteram untuk memahami keperluan diri sendiri, keluarga, agama, bangsa dan negara. Di samping itu, rakyat akan berfikiran waras, berjiwa tenang dan berdaya tahan untuk menghadapai cabaran hidup di era globalisasi ini.

Rakyat Malaysia yang dapat memberi su mbangan.

Melalui pendidikan dan latihan, rakyat boleh menggunakan tenaganya yang mahir, inovatif dan produktif untuk mempertingkatkan produktiviti negara. Rakyat seperti ini juga akan berusaha untuk memajukan ekonomi negara menurut dasar dasar yang ditetapkan serta ikhlas dalam melaksanakan tugas yang diberikan.

KEHENDAK PELAJAR
Perkembangan potensi individu.

Potensi adalah bakat dan kebolehan semula jadi yang dimiliki oleh seseorang sejak lahir lagi. Bakat ini adalah kurnian daripada tuhan dan mungkin terpendam. Bakat yang dimaksudkan meliputi aspek -aspek tertentu seperti rohani, emosi, intelek dan jasmani. Menyedari hakikat ini, Falsafah Pendidikan Kebangsaan mengambil inisiatif untuk memperkembangkan potensi individu melalui proses pendid ikan. Potensi individu ini perlu di gilap, dikembangkan dan dipertingkatkan kerana ia amat berharga dan berguna untuk pembangunan negara. Pendidikan yang diamalkan di Malaysia memberi peluang untuk semua pelajar mengembangkan bakat, potensi dan kebolehan mereka. Sebagai contoh, aktiviti kokurikulum yang diadakan di sekolah memberi peluang untuk para pelajar menunjukkan sikap kepimpinan yang ada dalam diri mereka. Di samping itu, aktiviti ini turut memberi ruang untuk pelajar mempamerkan kebolehan masing-masing dalam bidang-bidang tertentu.

Perkembangan individu secara menyeluruh dan bersepadu.

Bakat, potensi dan kebolehan individu perlu dikembangkan ke peringkat paling optimum dan diselaraskan supaya tidak berlaku pertentangan antara satu sama lain. Perkembangan ini juga perlu merangkumi 4 aspek utama iaitu intelek, rohani, emosi dan jasmani. Sekiranya usaha untuk mengembangkan potensi individu ini mengabaikan salah satu aspek di atas maka, acuan yang ingin dibentuk akan mengalami kekurangan. Oleh itu, 4 aspek yang dinyatakan di atas perlu diutamakan dan usaha untuk mengembangkan bakat itu perlulah berterusan, menyeluruh dan bersepadu.

Insan yang seimbang dan harmonis.

Falsafah Pendidikan Kebangsaan memfokuskan untuk menghasilkan insan yang seimbang dan harmonis. Matlamat ini boleh di capai apabila semua potensi yang ada pada diri individu tersebut telah dikembangkan secara menyeluruh dan bersepadu. Individu seimbang dan harmonis adalah manusia yang telah memiliki sahsiah yang baik, sentiasa bersyukur (rohani), bersedia menerima ujian dan cabaran hidup (emosi), berfikir untuk menyelesaikan masalah (intelek) serta mengamalkan gaya hidup yang sihat (jasmani). Keseimbangan antara keempat empat aspek berkenaan akan menghasilkan individu yang mampu hidup sec ara harmonis dengan diri dan orang lain.

Unsur intelek, rohani, emosi dan jasmani.

Unsur intelek, rohani, emosi dan jasmani menjadi asas kepada kewujudan insan yang seimbang. Seseorang individu perlulah mempunyai kemahiran asas iaitu membaca, menulis dan mengira. Individu itu juga perlu sentiasa berusaha untuk memperoleh dan mengembangkan ilmu. Di samping itu, individu itu juga perlu berfikir secara kreatif, kritikal dan reflektif serta perlu sentiasa berfikir ke hadapan. Individu itu juga perlu berkongs i ilmu pengetahuan dengan orang lain. Unsur kerohanian merangkumi unsur-unsur seperti keyakinan kepada tuhan, bersyukur dengan pemberian tuhan, berakhlak mulia dan dan berpegang kepada nilai-nilai murni. Penerapan ini dirangkumkan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang kita guna pada masa kini. Individu yang lahir daripada Falsafah Pendidikan Kebangsaan akan mempunyai emosi yang stabil dan matang. Emosi yang stabil dan matang akan menjadikan seseorang itu tabah dan tidak mudah putus asa. Di s amping itu, individu itu akan mempunyai sifat kekitaan dan perpaduan yang tinggi. Unsur jasmani juga penting dalam melahirkan insan yang seimbang dan berguna kepada negara. Seseorang itu perlu memiliki kesihatan dan kecergasan fizikal untuk berbakti kepada masyarakat dan negara. Di samping itu, individu itu juga perlu menggunakan kemahiran fizikal yang ada untuk manfaat semua.

Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.

Tuhan adalah perkara yang paling penting dalam diri seseorang. Tuhan adalah tempat di mana seseorang itu menumpahkan segala taat setia, patuh kepada suruhan dan meninggalkan segala larangannya. Individu yang tidak mempunyai pegangan agama atau tiada percaya kepada tuhan tidak akan berjaya dalam hidupnya. Falsafah Pendidikan Kebangsaan menek ankan elemen ini agar individu yang dihasilkan akan sentiasa :

1. mengakui kewujudan dan kekuasaan tuhan. 2. menyedari bahawa hukum dan kejadian alam adalah ketentuan tuhan mereka. 3. menyedari bahawa segala tingkah laku dan perbuatan mereka akan mendapat balasan daripada tuhan mereka. 4. mengamalkan segala ajaran agama yang di anuti dan meninggalkan segala perkara yang di larang oleh agama mereka.

Oleh itu, insan yang cuba dilahirkan adalah insan yang kuat berpegang kepada agama dan menyedari bahawa tanggungjawab membangunkan diri sendiri adalah tuntutan agama mereka.

PERANAN GURU
Peranan utama guru ialah sebagai seorang pendidik. Dalam merealisasikan matlamat pendidikan negara, seorang guru bertanggungjawab untuk mendidik murid-murid iaitu dengan memberi ilmu, memberi pendedahan dan pengalaman serta mendidik murid-muridnya berakhlak mulia. Guru berperanan dalam mengajar, menyampai maklumat, berbincang, mengendalikan bengkel dan sebagainya. Hal ini kerana guru merupakan insan yang dipertanggungjawabkan untu k mendidik muridmurid dengan segala ilmu pengetahuan supaya mereka dapat mengembangkan segala aspek yang ada dalam diri mereka iaitu dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan social. Dahulu, pelajaran di sekolah adalah bersifatkan guru dan buku. Guru hendaklah merujuk kepada buku panduan sekiranya ingin mengajar pelajar. Pada yang sama, pelajar juga disediakan dengan buku teks supaya P&P dijalankan secara lancer. Tetapi kini pelajaran adalah menjurus kepada pelajar dan computer. Guru dikehendaki memiliki pengetahuan meluas tentang mata pelajaran yang diajar serata mengetahui teknik pengajarannya. Guru juga hendaklah memiliki sifat yang penyayang serta bersabar. Melainkan itu, guru juga hendaklah menjadi role model kepada masyarakat, bangsa dan negar a.Guru haruslah sentiasa berusaha meningkatkan taraf profesional melalui latihan dalam perkhidmatan, pelaksanaan penyelidikan tindakan kobolarasi, membuat refleksi kendiri, memupuk budaya ilmu, menambah ilmu dan kemahiran melalui e - pembelajaran dan mengaplikasikan pengetahuan kemahiran yang terkini untuk merancang serta melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan berkesa n. Mengikut falsah pendidikan baru yang dikemukkan,seorang guru berperanan sebagai seorang fasilitator yang mampu mengurus rutin harian bilih darjah bersertakan menyedia dan menrancang pembelajaran melalui prasarana IT. Guru dikehendaki menyediakan anak murid mereka dengan kemahiran dan pengetahuan asas dalam penggunaan alat teknologi. Guru juga adalah pembentuk akhlak murid. Guru sebagai penyalur

budaya dan ilmu. Selain itu, Guru juga berperanan sebagai agen penyalur budaya dan ilmu selain peranan institusi keluarga. Dalam konteks ini, guru cuba memainkan peranan sebagai agen pewarisan budaya yang penting bagi sesuatu mas yarakat. Kesimpulannya, guru merupakan insan terpenting dalam pembentukkan akhlak seseorang pelajar. Hal ini kerana guru berperanan sebagai seorang pendidik, pembimbing, jurulatih, kaunselor, penasihat dan role model kepada murid -murid dan

masyarakat. Oleh yang demikian, guru perlu mempunyai kemahiran profesional seperti kemahiran belajar, berfikir, merancang, menyediakan bahan pengajaran pembelajaran, mengajar, mengurus, menilai, berkomunikasi, menangani masalah dan berusaha ke arah perkembangan kendiri. H al ini supaya mereka dapat mendidik dan melahirkan anak bangsa yang berkualiti, berpengetahuan, bersahsiah dan seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial.

Strategik Pembelajaran dan Pengajaran

1. STRATEGI DIREKTIF- Murid diarah mematuhi langkah -langkah pembelajaran yg diberi oleh guru 2. STRATEGI PEMERHATIAN- Pelajar membuat pemerhatian terhadap perlakuan orang lain atau penerangan tentang sesuatu kemahiran 3. STRATEGI MEDIATIF- Guru tidak terus memberitahu sesuatu Guru berperanan sebagai µmediator¶, menggunakan dialog dalam membimbing pemikiran pelajar kearah memahami konsep atau pengetahuan 4. STRATEGI GENERATIF- Menggalakkan pelajar supaya kreatif melalui aktiviti sumbangsaran, inkuiri-penemuan, soalan yg terbuka 5. STRATEGI KOPERATIF & KOLABORATIF -Satu proses pembelajaran yg membantu pelajar berinteraksi dlm atau antara kumpulan kecil utk mencapai satu matlamat khusus 6. STRATEGI KONTEKS LUAR Pelajar melakukan aktiviti di luar bilik darjah, seperti menghadiri seminar, bengkel, Melakukan temu bual, lawatan sambil belajar, dll yg berkaitan dengan kandungan pelajaran 7. STRATEGI METAKOGNITIF- Mementingkan pelajar berfikir tentang apa yg difikir/melakukan refleksi, menilai diri sendiri, & memikirkan tindakan selanjutnya 8. STRATEGI KAJIAN MASA DEPAN- Mendidik pelajar supaya bersedia menghadapi cabaran & perubahan (konsep KMD) Melibatkan pengumpulan maklumat, analisis trenda, ramalan, imaginasi, strategi mengatasi cabaran, proses inovasi sosial, membina scenario dan sebagainya.