P. 1
Warna Kulit Fail Terperingkat Rahsia

Warna Kulit Fail Terperingkat Rahsia

|Views: 2,845|Likes:
Published by daries_liya5742

More info:

Published by: daries_liya5742 on Mar 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/03/2012

pdf

text

original

Sections

Keselamatan Fizikal, Peribadi, Keselamatan Fizikal, Peribadi

,
Dokumen/Rekod Dokumen/Rekod
Pengurusan Rekod Pengurusan Rekod
Kawalan Rahsia Kerajaan Kawalan Rahsia Kerajaan
KESELAMATAN FIZIKAL, KESELAMATAN FIZIKAL,
PERIBADI, DOKUMEN/REKOD PERIBADI, DOKUMEN/REKOD
Keselamatan Fizikal Keselamatan Fizikal
Pastikan Pastikan tempat tempat bekerja bekerja berada berada dalam dalam
keadaan keadaan yang yang bersih, bersih, teratur teratur dan dan
sentiasa sentiasa berada berada dalam dalam keadaan keadaan selamat selamat
dari dari ancaman ancaman- -ancaman ancaman yang yang boleh boleh
mengundang mengundang bencana bencana dan dan kemusnahan kemusnahan
Keselamatan Peribadi Keselamatan Peribadi
Sentiasa memastikan diri berada dalam
keadaan yang bersih, kemas dan selamat
serta mempunyai nilai-nilai peribadi
yang tinggi
Keselamatan Rekod/Dokumen Keselamatan Rekod/Dokumen
Mewujudkan sistem fail bagi memastikan
keselamatan rekod sentiasa terjamin dan
tidak mudah mengalami kerosakan dan
kemusnahan
Apakah Sistem Fail ? Apakah Sistem Fail ?
Sistem Sistem Fail Fail ialah merupakan satu proses
klasifikasi, penyusunan dan penyimpanan
rekod yang bersistem dan teratur. Tujuan
sistem fail ini diadakan adalah untuk
memudahkan sesuatu maklumat itu diperolehi
dengan cepat dan pada bila-bila masa sahaja.
Ciri Ciri- -ciri Sistem Fail Yang Baik ciri Sistem Fail Yang Baik
Kepadatan. Kepadatan.
Ianya bermaksud seseorang itu hendaklah menggunakan
ruang yang terdapat dalam fail tersebut secara minimum.
Asesibiliti. Asesibiliti.
Ianya bermaksud sesuatu rekod atau maklumat itu boleh
dicapai atau dirujuk dengan mudah dan cepat dan pada bila-
bila masa sahaja.
Ekonomi. Ekonomi.
Sesuatu sistem fail yang baik haruslah mengambil kira aspek
kos dengan meminimumkan kos bagi sesuatu sistem
penyimpanan fail yang dilakukan
Keanjalan.
Sesuatu sistem fail haruslah mengambil-kira prinsip
keanjalan yang mana ianya memerlukan pembesaran ruang
pada masa hadapan akibat daripada pertambahan maklumat
atau rekod yang perlu disimpan.
Lokasi.
Sesuatu fail yang disimpan perlulah diletakkan di tempat-
tempat yang mudah dan mudah diperolehi tanpa
memerlukan masa yang panjang.
Rujukan Silang.
Ianya perlu diadakan supaya dapat memudahkan proses
pengesanan maklumat-maklumat, dokumen-dokumen atau
rekod-rekod lain yang berkaitan agar ianya dapat dicari
dibawah pelbagai tajuk.
Retention.
Bertujuan supaya fail-fail yang tidak lagi aktif dapat
dipindahkan ke tempat lain
Klasifikasi.
Untuk memberi kemudahan semasa membuat rujukan
melalui pengasingan yang telah dilakukan mengikut kelas-
kelas masing-masing.
PENGURUSAN REKOD PENGURUSAN REKOD- -REKOD REKOD
KERAJAAN KERAJAAN
Apakah Rekod Apakah Rekod- -Rekod Kerajaan Rekod Kerajaan
Surat
Dokumen
Bahan Bercetak
Buku
Peta
Lukisan
Gambar
Mikrofilem
Filem Wayang Gambar
Rakaman Suara
Kegunaan Rekod Kegunaan Rekod
Bahan Sejarah
Proses Pentadbiran
Bukti µEvidence¶
Rujukan
Penyelidikan/Kajian
Tanggungjawab Mengendali & Tanggungjawab Mengendali &
Menjaga Rekod Menjaga Rekod- -Rekod Kerajaan Rekod Kerajaan
Lantik seorang pegawai rekod
Simpan dan jaga rekod dengan baik
Wujud satu jabatan/badan khas untuk
menjaga dan memelihara rekod
Membuat pemeriksaan/kajian terhadap
rekod-rekod yang tidak digunakan lagi
Wujudkan perbekalan undang-undang
Pengurusan Rekod Pengurusan Rekod- -Rekod Kerajaan Rekod Kerajaan
Satu cara saintifik untuk merekod &
mengawal maklumat-maklumat dari masa
ianya diwujudkan sehinggalah ianya
dihapuskan
Satu aktiviti yang menentukan supaya
semua rekod yang diperlukan oleh mana-
mana pihak pengurusan dapat diperolehi
dengan cepat & tepat
Cara Cara- -cara Mengurus Rekod cara Mengurus Rekod
Memelihara rekod kekal
Memisah dan memindah rekod tidak berguna
Jadual tempoh penggunaan rekod
Alat kelengkapan yang sesuai untuk rekod
Pusat kawalan rekod
Buku panduan sistem penyimpanan rekod
Selia dan latih staf
Semakan dari semasa ke semasa sistem rekod
Memelihara Rekod Memelihara Rekod
Bilik simpan rekod mestilah terhindar dari:
± Kelembapan
± Atap bocor
± Dinding berlubang
± Sistem pengudaraan yang tidak baik
Terhindar dari bahaya banjir dan panas
matahari
Terhindar dari tikus & lain-lain serangga
Sentiasa membersihkan bilik supaya habuk
dan sampah tidak terkumpul
Rekod-rekod basah dikeringkan
Rekod-rekod yang koyak
diperbaiki/ditampal
Sediakan alat pemadam api dibilik simpan
rekod
Bilik Rekod JANGAN SEKALI JANGAN SEKALI- -KALI KALI
digunakan sebagai :
- tempat makan dan minum
- tempat merokok
- tempat menyimpan asid, cat, dakwat dan
minyak spirit
- dan bahan-bahan yang mudah terbakar
ARAHAN PERKHIDMATAN ARAHAN PERKHIDMATAN
Kawalan Rahsia Kerajaan dan
Keselamatan Pejabat
KAWALAN RAHSIA KERAJAAN KAWALAN RAHSIA KERAJAAN
Memberi perlindungan secukupnya
terhadap suratan dan maklumat rasmi
kerajaan dari:
‡ Dapat diketahui atau dilihat oleh
orang-orang yang tidak berhak
mengetahui atau melihat
‡ Kebocoran
‡ Kecurian
‡ Kebakaran
MAKLUMAT RASMI MAKLUMAT RASMI
Pengetahuan mengenai perkara rasmi, walau
bagaimana sekali pun diperolehi termasuk:
‡ Jenis atau kandungan apa-apa dokumen
rasmi atau sebagainya.
‡ Jenis kegunaan dan komposisi bahan-bahan.
‡ Kaedah-kaedah, cara menghasilkan serta
teknik-teknik dan proses yang akan
digunakan untuk pengeluaran.
‡ Proses saintifik terutama berkenaan dengan
pembuatan senjata dan kelengkapan.
‡ Butir-butir kegiatan rasmi yang diperolehi
secara lisan.
RAHSIA RASMI RAHSIA RASMI
Apa-apa suratan yang dinyatakan di dalam
jadual dan apa-apa maklumat dan bahan-
bahan berhubung dengannya dan termasuk
apa-apa suratan rasmi, maklumat dan
bahan-bahan lain sebagaimana yang boleh
dikelaskan RAHSIA RAHSIA BESAR, BESAR, RAHSIA, RAHSIA, SULIT SULIT
dan dan TERHAD TERHAD mengikut mana yang
berkenaan oleh seorang Menteri, Menteri
Besar, Ketua Menteri atau mana-mana
Pegawai Awam yang dilantik mengikut
seksyen 2B.
Maksud Suratan Yang Dinyatakan Dalam Jadual Maksud Suratan Yang Dinyatakan Dalam Jadual
Dalam Jadual Luar Jadual
1. Keputusan pertimbangan
Jemaah Menteri
2. Keputusan pertimbangan
Majlis Mesyuarat Kerajaan
Negeri
3. Suratan mengenai
- keselamatan negara
- perhubungan antarabangsa
- pertahanan
Yang diperingkatkan sebagai :
1. RAHSIA BESAR
2. RAHSIA
3. SULIT
4. TERHAD
Oleh
- Seorang Menteri
- Menteri Besar
- Ketua Menteri sst negeri
- Mana-mana pegawai awan
yang dilantik dibawah seksyen
2B
SEKSYEN 2B SEKSYEN 2B
´Menteri, Menteri Besar, Ketua Menteri
boleh melantik mana-mana Pegawai Awam
melalui satu perakuan di bawah
tandatangannya untuk mengelas apa-apa
suratan rasmi, maklumat rasmi atau bahan-
bahan sebagai RAHSIA BESAR, RAHSIA,
SULIT atau TERHAD mengikut mana yang
berkenaanµ.
DOKUMEN RASMI DOKUMEN RASMI
Apa-apa jenis maklumat yang tercatat berkenaan
dengan perkara-perkara rasmi termasuk:-
1. Perkara yang bertulis, bertaip, bertulis
trengkas, disalin, berstensil dan bercetak
juga draf dan buangan perkara itu.
2. Fotograf, foto salinan, pelan cetak, negatif
foto, filem, jalur suara dan rakaman.
3. Pelan, pelan lakar, lukisan, gambarajah, peta
dan anika jenis carta.
4. Huruf cetak, huruf cetak atur, blok litografer,
acuan, stensel, proses plat dan lain-lain yang
digunakan untuk membuat dokumen-
dokumen rasmi.
JENIS DOKUMEN RASMI JENIS DOKUMEN RASMI
Terbahagi Kepada Dua:
1. Dokumen Terperingkat
Dokumen Rasmi yang mengandungi
maklumat rasmi terperingkat dan ditanda
dengan peringkat keselamatannya.
2. Dokumen Tidak Terperingkat
Dokumen Rasmi yang mengandungi
maklumat rasmi tetapi tidak bertanda
dengan peringkat keselamatan. Walaupun
tidak terperingkat tetapi sebagai ¶Hak
Kerajaan· perlu diberi perlindungan.
PERINGKAT KESELAMATAN PERINGKAT KESELAMATAN
Perkara - perkara terperingkat,
hendaklah di peringkat seperti
berikut:
1. Rahsia Besar
2. Rahsia
3. Sulit
4. Terhad
RAHSIA BESAR RAHSIA BESAR
Dokumen rasmi, maklumat rasmi
dan bahan-bahan rasmi yang jika
didedah tanpa kebenaran akan
menyebabkan kerosakan yang amat
besar kepada Malaysia.
Contoh: Contoh:-- RAHSIA BESAR RAHSIA BESAR
(i) Kertas-kertas Jemaah Menteri yang sangat
penting mengenai dasar utama Kerajaan
berkaitan perkara-perkara politik dan
ekonomi;
(ii) Maklumat-maklumat yang sangat penting
mengenai perancangan gerakan dan
penempatan barisan peperangan angkatan
tentera jika berlaku perang;
(iii) Surat-menyurat dengan Kerajaan negara
asing mengenai aspek perdagangan dan
pertahanan yang amat penting;
(iv) Maklumat lengkap berkenaan dengan
pertubuhan-pertubuhan perisikan Malaysia
an kaedah-kaedahnya.
RAHSIA RAHSIA
Dokumen rasmi, maklumat rasmi
dan bahan-bahan rasmi yang jika
didedahkan tanpa kebenaran akan
membahayakan keselamatan negara
menyebabkan kerosakan besar
kepada kepentingan atau martabat
Malaysia atau memberi keuntungan
besar kepada sesebuah kuasa asing.
Contoh: Contoh:-- RAHSIA BESAR RAHSIA BESAR
(i) Arahan-arahan penting untuk perwakilan-
perwakilan Malaysia yang membuat
perundingan dalam negara asing;
(ii) Maklumat-maklumat penting mengenai
pemasangan- pemasangan tentera;
(iii) Maklumat-maklumat penting mengenai
pertubuhan-pertubuhan subversif dan
kegiatan-kegiatannya;
(iv) Surat-menyurat antara Jabatan mengenai
perkara-perkara dasar yang penting.
SULIT SULIT
Dokumen rasmi, maklumat rasmi dan
bahan-bahan rasmi yang jika didedah
tanpa kebenaran walaupun tidak
membahayakan keselamatan negara
tetapi memudaratkan kepentingan atau
martabat Malaysia atau kegiatan
Kerajaan atau orang perseorangan atau
akan menyebabkan keadaan memalukan
atau kesusahan kepada pentadbiran
atau akan menguntungkan kuasa asing.
Contoh: Contoh:-- SULIT SULIT
(i) Laporan-laporan perisikan biasa;
(ii) Dokumen-dokumen dan panduan-
panduan teknik untuk kegunaan latihan
tentera atau polis;
(iii) Maklumat-maklumat yang mungkin
membolehkan pendapatan faedah
kewangan daripadanya jika didedahkan
sebelum masa.
TERHAD TERHAD
Dokumen rasmi, maklumat rasmi
selain daripada yang
diperingkatkan RAHSIA BESAR,
RAHSIA atau SULIT tetapi perlu
diberi tahap perlindungan.
Contoh: Contoh:--TERHAD TERHAD
(i) Buku-buku Jabatan bagi maksud
arahan;
(ii) Perintah-perintah dan arahan-arahan
biasa Jabatan;
(iii) Dokumen-dokumen mengenai
bekalan barang-barang dan alat-alat
kelengkapan biasa tentera dan polis.
ANCAMAN KEPADA KESELAMATAN ANCAMAN KEPADA KESELAMATAN
RAHSIA KERAJAAN RAHSIA KERAJAAN
Punca Ancaman
1. Subversif : kegiatan yang dijalankan oleh
pertubuhan/perseorangan
tidak sampai kepada peperangan.
2. Espionaj : kegiatan memperolehi perkara
terperingkat secara
tersembunyi bertujuan
memudaratkan keselamatan dan
kepentingan negara.
3. Sabotaj : perbuatan bertujuan
menyebabkan kerosakan fizikal.
4. KelemahanManusia : suka menunjuk-nunjuk,
cuai mematuhi
arahan, tidak cermat
bila bercakap dan
ketagih
dadah/arak.
5. Pemasaran : kerana hutang
kerana seks
rasuah
kelakuan
latarbelakang
Surat Surat--Surat Atau Dokumen Surat Atau Dokumen--Dokumen Dokumen
Terperingkat Diancam Oleh Terperingkat Diancam Oleh
1. Penyuluh-penyuluh rahsia yang
memperolehi kebenaran atau tidak
mempunyai kebenaran.
2. Individu-individu subversif yang
memperolehi kebenaran atau tidak
mempunyai kebenaran dan cuba
membuat kerajaan dalam keadaan serba
salah.
3. Kebocoran.
4. Kealpaan.
UTUSAN MALAYSIA 19 JULAI 2005
Kakitangan awam guna SMS bocor rahsia Kakitangan awam guna SMS bocor rahsia
kerajaan kerajaan
Oleh METRA SYAHRIL MOHAMED
KANGAR 18 Julai - Kerajaan negeri mendedahkan terdapat segelintir kakitangan awam di negeri ini
menyalahgunakan khidmat pesanan ringkas (SMS) untuk membocorkan rahsia kerajaan.
Pengerusi Jawatankuasa Tanah dan Perhutanan Perlis, Azam Rashid yang mendedahkan perbuatan itu
berkata, gejala membocorkan rahsia kerajaan itu dikesan terutama ketika mesyuarat membabitkan agensi atau
jabatan kerajaan sedang berlangsung.
Jelasnya, perbuatan membocorkan rahsia kerajaan oleh kakitangan awam menerusi SMS adalah sikap kurang
sihat dan tidak bermoral.
``Perkara ini perlu dipandang serius kerana ia bakal mengundang pelbagai kesan yang mampu menjatuhkan
imej kerajaan dan membolehkan pihak-pihak tertentu mengambil kesempatan,'' katanya.
Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis perhimpunan mingguan kakitangan awam di perkarangan
kompleks pejabat-pejabat kerajaan negeri di sini hari ini.
Azam mengingatkan kakitangan awam bahawa mereka tidak dibenarkan mengamalkan sikap sedemikian dan
tindakan undang-undang boleh diambil terhadap mereka sekiranya didapati terlibat.
Justeru itu, beliau berharap semua kakitangan awam meningkatkan daya tahan mereka untuk menyimpan
segala rahsia kerajaan serta jujur dan amanah terhadap tanggungjawab yang telah diberikan.
Beliau meminta semua ketua jabatan memantau segala tindak-tanduk kakitangan di bawah pentadbiran
mereka.
Dalam perkembangan berlainan, Azam menggesa setiap ketua jabatan memastikan tugas kakitangan masing-
masing yang mengambil cuti diambilalih oleh kakitangan gantian supaya tidak berlaku penangguhan tugasan.
Beliau turut menggesa kakitangan awam agar meningkatkan kemahiran dalam pelbagai bidang supaya
mereka dapat menjadi kakitangan yang cekap.
``Pada zaman ini, semua kakitangan awam perlu menguasai pelbagai bidang dan tidak hanya mengetahui satu
SEKSYEN 17A SEKSYEN 17A ²² Pembelaan Sedia Ada Pembelaan Sedia Ada
Kepada Pegawai Awam Kepada Pegawai Awam
Mana-mana orang yang dituduh dengan
apa-apa kesalahan di bawah Akta ini
tidaklah boleh disabitkan jika dia
membuktikan yang dia melakukan mana-
mana perkara itu dalam menjalankan
tugas rasminya atau dengan kuasa
sepatutnya.
SEKSYEN 8 (2) (Baru) SEKSYEN 8 (2) (Baru) -- Penalti Penalti
Jika seseorang menerima atau memberi
sesuatu Rahsia Rasmi dan bersalah
dengan akta ini, maka kesalahannya
boleh dihukum dengan penjara selama
tempoh tidak kurang daripada satu tahun
tetapi tidak lebih dari tujuh tahun.
KEGIATAN PENGINTIPAN KEGIATAN PENGINTIPAN
Dengan Cara:
1. Menyamar diri sebagai penjawat awam.
2. Memasuki pejabat (menceroboh) bagi tujuan
mencuri, menyalin atau mengambil gambar.
3. Memintas, mencuri atau menyalin dokumen
terperingkat semasa dalam perjalanan pos atau
pembawa.
4. Memeras, mendesak atau memujuk orang-orang
yang dibenarkan ekses kepada maklumat-
maklumat terperingkat untuk mendapatkannya.
5. Mencuri dengan percakapan telefon atau
menggunakan alat-alat pandang dengar dan
rakaman untuk mendapat maklumat-maklumat
terperingkat.
KECUAIAN DAN KELALAIAN YANG KERAP KECUAIAN DAN KELALAIAN YANG KERAP
BERLAKU BERLAKU
1. Bercakap mengenai perkara terperingkat
melalui telefon.
2. Bercakap mengenai perkara terperingkat di
tempat-tempat awam.
3. Menyampaikan maklumat terperingkat kepada
sahabat handai atau saudara mara.
4. Mengurus perkara terperingkat dengan cara
yang tidak dibenarkan seperti gagal mematuhi
peraturan menerima, memproses, menyimpan
dan menghantar dokumen terperingkat.
5. Menyimpan perkara-perkara terperingkat di
tempat yang tidak sesuai.
6. Gagal mengunci peti-peti keselamatan yang
mengandungi perkara-perkara terperingkat
apabila meninggalkan pejabat.
7. Memusnahkan buangan-buangan
terperingkat dengan cara yang tidak
dibenarkan atau cuai mengendalikannya
8. Membenarkan orang yang tidak dibenarkan
ekses mengurus perkara-perkara
terperingkat
9. Mendedahkan perkara-perkara terperingkat
kepada orang-orang yang tidak dibenarkan
(contoh: tidak menutup fail terperingkat
bila ada tamu)
10. Kecuaian pengawal-pengawal keselamatan
menjalankan kewajipan mereka
KAWALAN KAWALAN
KESELAMATAN PERIBADI
1. Undang-Undang
* Akta Rahsia Rasmi 1972
* Akuan Penjawat Awam/Aku Janji
* Langkah berjaga-jaga
2. Tapisan Keselamatan
* Tapisan Keselamatan Kasar
* Tapisan Keselamatan Halus
3. Pendidikan
* Kursus
4. Prinsip ¶Perlu Mengetahui·
* Langkah berjaga-jaga
* Pengasingan tempat
KAWALAN KAWALAN
KESELAMATAN DOKUMEN
1. Pengurusan Dokumen Terperingkat
* Pendaftaran Rahsia
- Penubuhan bahagian bagi
menguruskan dokumen-dokumen
terperingkat
* Pendaftaran Kecil Rahsia
- Pecahan dari bahagian bagi
menguruskan dokumen-dokumen
terperingkat
2. Peringkat Keselamatan
* Rahsia Besar
* Rahsia
* Sulit
* Terhad
3. Tanda-Tanda Keselamatan
* Berjilid Kekal
* Berjilid Tidak Kekal
* Lukisan, tekapan, foto, negatif dll
* Warna Kulit Fail
4. Penyimpanan
* Tempat menyimpan
* Tidak boleh dibawa pulang
5. Penghantaran
* Borang jadual
* Sistem satu lapis dan dua lapis
sampul surat
* Beg berkunci
* Utusan Selamat
6. Pelepasan Perkara Terperingkat
* Kenegaraan lain
² tidak dibenarkan tanpa izin
* Kepada orang awam
* Siaran akhbar ² tidak dibenarkan
7. Pemusnahan
* Minta kebenaran pemula
* Catatan dalam Buku Daftar
* Rujuk pihak tertentu
* Mengikut prosedur tertentu
Penyimpanan Pergerakan Membawa Keluar Penyimpanan Pergerakan Membawa Keluar
Dokumen Terperingkat Dokumen Terperingkat
PERINGKAT PENYIMPANAN DOKUMEN
MEMBAWA KELUAR
DOKUMEN PEJABAT
PENGHANTARAN
Dalam Malaysia Luar Malaysia
RAHSIA
BESAR
- Bilik kebal
- Peti besi dipasang
dengan kunci kombinasi
- Kabinet keluli dipasang
palang besi (Sementara)
- Bangunan mempunyai
kawalan keselamatan
yang rapi
Mendapat
Kebenaran Bertulis
Ketua
Setiausaha
Kementerian
atau
Setiausaha
Kerajaan Negeri
- Peti/Beg
berkunci Dalam
Kawasan/ Bandar
dengan Satu Lapis
Sampul
- Utusan Selamat
- Perkhidmatan
Penghantara
Semboyan
Melalui Kem Luar
(Pendaftaran
Rahsia)
Penyimpanan Pergerakan Membawa Keluar Penyimpanan Pergerakan Membawa Keluar
Dokumen Terperingkat Dokumen Terperingkat
PERINGKAT PENYIMPANAN DOKUMEN
MEMBAWA KELUAR
DOKUMEN PEJABAT
PENGHANTARAN
Dalam Malaysia Luar Malaysia
RAHSIA
- Bilik kebal
- Peti besi dipasang
dengan kunci kombinasi
- Kabinet keluli dipasang
palang besi
- Bangunan mesti
mempunyai kawalan
keselamatan rapi
Mendapat
Kebenaran Bertulis
Ketua
Setiausaha
Kementerian
atau
Setiausaha
Kerajaan Negeri
- Peti/Beg
berkunci Dalam
Kawasan/ Bandar
dengan Satu
Lapis Sampul
- Utusan Selamat
- Perkhidmatan
Penghantaran
Semboyan
- Pos Berdaftar
A.R
Melalui Kem
Luar
(Pendaftaran
Rahsia)
SULIT
SULIT
PENGHANTARAN SURAT PENGHANTARAN SURAT
TERPERINGKAT TERPERINGKAT
Peti/Beg berkunci
Satu Lapis
Sampul Surat
Depan
Belakang
Melalui Pos (2 Lapis Sampul Surat) Melalui Pos (2 Lapis Sampul Surat)
SULIT
Sampul Luar
URUSAN SERI PADUKA BAGINDA
Sampul Dalam
Penyimpanan Pergerakan Membawa Keluar Penyimpanan Pergerakan Membawa Keluar
Dokumen Terperingkat Dokumen Terperingkat
PERINGKAT PENYIMPANAN DOKUMEN
MEMBAWA KELUAR
DOKUMEN PEJABAT
PENGHANTARAN
Dalam Malaysia Luar Malaysia
SULIT
- Kabinet/Almari keluli
berkunci
- Simpanan sementara
dalam lain-lain peti
berkunci dengan
kebenaran Pegawai
Keselamatan jabatan
Mendapat
Kebenaran Bertulis
Ketua Jabatan
- Perkhidmatan
Penghantaran
Semboyan
- Pos Berdaftar
dua lapis sampul
Melalui Kem Luar
(Pendaftaran
Rahsia)
Penyimpanan Pergerakan Membawa Keluar Penyimpanan Pergerakan Membawa Keluar
Dokumen Terperingkat Dokumen Terperingkat
PERINGKAT PENYIMPANAN DOKUMEN
MEMBAWA KELUAR
DOKUMEN PEJABAT
PENGHANTARAN
Dalam Malaysia Luar Malaysia
TERHAD
- Kabinet/Almari keluli
berkunci
- Simpanan sementara
dalam lain-lain peti
berkunci dengan kebenaran
Pegawai Keselamatan
jabatan
Mendapat Kebenaran
Bertulis
Ketua Jabatan
- Pos Biasa
dua lapis sampul
Melalui Kem
Luar
(Pendaftaran
Rahsia)
TANDA KESELAMATAN TANDA KESELAMATAN
1. Dokumen Kekal Berjilid
Ditanda dengan Huruf Cerai Atau Cop Huruf
Besar tidak kurang daripada 7mm
‡ sebelah luar kulit hadapan dan belakang
‡ di muka tajuk
‡ di muka surat pertama dan penghabisan
‡ penjuru kiri sebelah atas dan penjuru
kanan
2. Dokumen Tidak Kekal Berjilid
Dicop, ditaip atau ditulis dengan huruf
besar di penjuru kiri sebelah atas dan
penjuru kanan sebelah bawah
3. Lukisan, Tekapan, Negatif Foto dan
Gambar Foto ditanda di sebelah belakang
4. 4. Nombor Rujukan & Tajuk Fail Nombor Rujukan & Tajuk Fail
- Peringkat Keselamatan ditanda disebelah
luar kulit hadapan & belakang
- Nombor rujukan fail ditulis disebelah luar
kulit fail dan tajuknya disebelah dalam
kulit hadapan,
- HANYA tajuk fail µTERHAD¶ dicatatkan
diluar kulit hadapan
5. Warna Kulit Fail
- RAHSIA BESAR
- RAHSIA
- SULIT
- TERHAD
6. Nombor Rujukan & Mukasurat
- setiap dokumen mesti diberi satu nombor
rujukan oleh pemulanya
- nombor mukasurat dicatatkan pada
bahagian tengah sebelah atas dan bahagian
kanan sebelah bawah
KAWALAN KAWALAN
KESELAMATAN FIZIKAL
1. Kawasan Terperingkat
‡ Mewartakan
‡ Pagar, Lampu Keselamatan
‡ Pintu Keluar Masuk
‡ Papan Kenyataan
‡ Sistem Pas Keselamatan
KAWALAN KAWALAN
KESELAMATAN FIZIKAL
2. Keselamatan Bangunan
‡ cadangan pembinaan/ubahsuai
‡ menghadkan jalan keluar masuk
‡ mengadakan kaunter
‡ tingkap/pintu kukuh dan kunci
‡ alat kalis bunyi
‡ tempat khas untuk pelawat
‡ pengawal keselamatan
KAWALAN KAWALAN
KESELAMATAN FIZIKAL
3. Pas Masuk
‡ pas keselamatan
‡ kad pengenalan jabatan
‡ kad pelantikan
KEHILANGAN KEHILANGAN
Hendaklah:
1. Cari dengan segera
2. Laporkan kepada Ketua Jabatan
3. Laporkan kepada Pegawai Keselamatan
Kerajaan dalam masa 24 jam. Sertakan:
‡ taksiran bahaya dari segi keselamatan
‡ pandangan Ketua Jabatan
‡ Syor Ketua Jabatan
KEHILANGAN KEHILANGAN
Pegawai Keselamatan:
‡ Taksiran risiko dari segi
keselamatan
‡ Tindakan menyelamat dan
pembetulan
4. Laporkan kepada Polis jika terdapat
salah laku atau jenayah
PETI KESELAMATAN PETI KESELAMATAN
Jenis-Jenis Peti Keselamatan
1. Bilik Kebal atau bilik kebal yang
diubahsuai
2. Peti Besi
3. Kabinet Keluli
4. Almari Keluli
5. Peti yang dibuat bagi tujuan khas
6. Peti atau beg berkunci
PENGHANTARAN DOKUMEN TERPERINGKAT PENGHANTARAN DOKUMEN TERPERINGKAT
1. Jabatan yang menghantar dokumen
terperingkat hendaklah mendapatkan
satu resit akuan terima. Borang Jadual
LG.
2. Semak Borang Jadual
² pastikan resit diterima semula.
3. Hantar melalui peti atau beg berkunci.
4. Hantar melalui sistem dua lapis sampul
surat.
5. Hantar melalui Utusan Selamat.
6. Hantar melalui A.R. Berdaftar.
7. Keluar negeri ² melalui Pendaftaran
Rahsia, Kementerian Luar Negeri.
WARNA KULIT FAIL TERPERINGKAT WARNA KULIT FAIL TERPERINGKAT
1. RAHSIA BESAR
Warna Kuning berpalang Merah di sebelah
luar kulit hadapan dan belakang
2. RAHSIA
Warna Merah Jambu berpalang merah di
sebelah luar kulit hadapan dan belakang
3. SULIT
Warna Hijau
4. TERHAD
Warna Putih
SEKSYEN 2C SEKSYEN 2C
Menteri, Menteri Besar, Ketua Menteri
atau Pegawai Awam yang
dipertanggungkan boleh pada bila-bila
masa mengelas semula apa-apa
suratan yang dinyatakan dalam jadual
dan di luar jadual. Suratan, bahan
atau maklumat tersebut terhenti
menjadi Rahsia Rasmi.
SEKIAN, SEKIAN,
TERIMA KASIH TERIMA KASIH

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->