http://amirazros.blogspot.

com/

08.$',0$+

Assalamua laikum wbt dan Salam Sejahtera,

Terima kasih kerana sudi membaca dan memuat turun artikel ini.
Sememangnya apa yang saya ingin berkongsi bersama adalah untuk kecemerlangan dalam melahirkan Modal Insan yang berguna pada masa hadapan. Saya harap artikel ini dapat dijadikan sumber rujukan anda.

DISEDIAKAN OLEH :

Email: Blog : Facebook:

amirazros@yahoo.com http://amirazros.blogspot.com/ http://facebook.com/amirazros

Laman Web: http://www.wangianpemikat.com/

1

http://amirazros.blogspot.com/

Isi Kandungan

Perkara

Muka Surat

Pengenalan Aktiviti 1 : Teka Silang Kata-Jawab-Jaya, Bijak dan Belajar Aktiviti 2 : Tip Top Game Aktiviti 3 : Permainan Minda dan Belajar Aktiviti 4 : Imbasan S Aktiviti 5 : 1,2,3 Action Game Aktiviti 6 : MT Game

i 1-2 3-4 5-6 7 8-9 10

Pelaksanaan Aktiviti 1 Pelaksanaan Aktiviti 2 Pelaksanaan Aktiviti 3 Pelaksanaan Aktiviti 4 Pelaksanaan Aktiviti 5 Pelaksanaan Aktiviti 6

11-12 13 14-15 16 17 18

2

http://amirazros.blogspot.com/

CADANGAN AKTIVITI

Aktiviti 1: Teka Silang Kata- Jawab-Jaya, Bijak dan Bergaya!

Objektif

1. Membolehkan pelajar menyenaraikan jawapan yang berkaitan dengan tajuk promosi bersesuaian dengan soalan yang diberi dengan beberapa huruf diberi sebagai pembayangnya (clue).

Teori Kecerdasan Teori yang berkaitan dengan aktiviti ini adalah Teori kecerdasan Horward Gardner. Teori kecerdasan pelbagai yang diperkenalkan oleh Howard Gardner (1983) memperkenalkan lapan tahap kecerdasan yang dimiliki oleh setiap manusia. Sembilan kecerdasan itu ialah verballinguistik, logik-matematik, visual-ruang, kinestetik, muzik, interpersonal, intrapersonal dan naturalis. Sistem pendidikan di Malaysia tidak terkecuali mengamalkan disiplin matapelajaran yang terdiri daripada pengetahuan-pengetahuan berkaitan dalam usaha melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. Sukatan kurikulum sekolah mengandungi pelbagai aspek kecerdasan merangkumi verbal-linguistik diaplikasikan dalam matapelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris, perkaitan nombor dan operasi dalam matapelajaran Matematik dan Fizik, perkaitan ruang dalam matapelajaran Geografi dan Lukisan Kejuruteraan, unsur-unsur ketuhanan dan hubungan manusia dalam Pendidikan Islam atau Pendidikan Moral, muzik dalam matapelajaran Pendidikan Muzik, struktur alam dijelaskan dalam matapelajaran-matapelajaran berkaitan Sains, dan sebagainya. Ini tidak mengecualikan mata pelajaran khusus kami; Perdagangan. Gabungan unsurunsur perniagaan, keusahawanan dan kepenggunaan dalam membantu memperkembangkan potensi pelajar agar bukan sekadar memahami teori tetapi juga diaplikasikan dalam amalan
3

http://amirazros.blogspot.com/

seharian. Kecerdasan verbal-linguistik digunakan sepenuhnya ketika berkomunikasi dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Kecerdasan pelbagai merangkumi kebolehan, keupayaan, bakat, dan kemahiran yang wujud secara semulajadi yang mampu dikembangkan menerusi pendidikan, pengalaman dan suasana persekitaran. Guru sebagai teras pelaksanaan pendidikan memainkan peranan yang cukup besar dalam melatih, memperkembang meningkatkan darjah kecerdasan seseorang pelajar seterusnya membantu membina potensi pembangunan diri pelajar. Menyedari hakikat itu, guru seharusnya bijak memanipulasikan teknologi terkini yang mampu menghubungkait ilmu secara interaktif dengan melibatkan latih amal dan berfikir. Oleh yang demikian, latihan berbentuk teka silang kata ini, amat bersesuaian bukan sekadar untuk menguji minda pelajar dan daya ingatan malah turut meningkatkan kemampuan kecerdasan logik. Ini berdasarkan keperluan untuk pelajar memikir secara logikal dengan perkaitan pernyataan diberi (soalan) dengan sebab keperluan bilangan kotak kosong diberi juga perkaitan pembayan atau clue ( beberapa huruf yang diberi). Menerusi topik yang dipilih, iaitu Promosi, pelajar dapat melihat segala maklumat yang berkaitan dengan contoh-contoh yang ada di sekitar, sebagai pengetahuan sedia ada selain pengetahuan formal yang diperolehi di sekolah melalui sesi pengajaran dan pembelajaran. Justeru, teka silang kata ini pastinya dapat dijawab dengan mudah dan jayanya.

4

http://amirazros.blogspot.com/

AKTIVITI 2 : TIP TOP GAME Jenis Aktiviti Mencari perkataan tersembunyi Objektif Pelajar menerangkan faktor-faktor utama pemilhan media pengiklanan. Teori Kecerdasan Teori yang berkaitan dengan aktiviti TIP TOP GAME adalah Teori Kecerdasan Triarchic Sternberg. ³Teori ini menganggap kecerdasan informasi diterap ke dalam minda dan berubah mengikut lingkungan keperluannya. Analisis yang dilakukan oleh Sternberg akhirnya muncul sebagai model kecerdasan berbentuk tiga (triarchic). Bentuk-bentuk yang dinyatakan adalah analitik, pengalaman dan praktikal. Sternberg mengakui bahawa seseorang tidak semestinya mempunyai satu kecerdasan sahaja. Terdapat individu yang mempunyai gabungan ketiga-tiga bentuk kecerdasan ini dengan menunjukkan tahap kecerdasan yang tinggi. Kecerdasan analitik adalah kecerdasan yang mengutamakan ciri menganalisis. Ia sebagai satu kecerdasan yang menunjukkan kepandaian seseorang dalam sesuatu bidang akademik. Kecerdasan komponen adalah hasil usaha daripada pelajar dalam menganalisis sesuatu bidang akademik. Ia bukan satu kecerdasan yang terhasil dari faktor lain yang akan menyebabkan boleh berjaya dalam bidang tersebut. Sternberg menganggap individu yang tergolong dalam kategori ini biasanya akan memperolehi kejayaan yang tinggi dalam ujian kecerdasan. Kecerdasan analitik ini berasaskan hubungan operasi metakomponen, komponen prestasi dan komponen perolehan ilmu pengetahuan.´ Metakomponen dianggap proses tertinggi yang melibatkan proses pengawalan, pengawasan dan penilaian kognitif. Metakomponen adalah berguna untuk menganalisis masalah dan memilih strategi tertentu untuk menyelesaikannya. Ia merupakan proses khas di dalam minda individu yang digunakan dalam penyelesaian masalah dan proses membuat keputusan yang melibatkan sebahagian besar dari pengurusan minda individu berkenaan. Contohnya, ia
5

http://amirazros.blogspot.com/

akan member isyarat untuk bertindak dalam sesuatu keadaan dan menyelesaikan sesuatu masalah pembelajaran Aktiviti mencari perkataan tersembunyi mempunyai hubungkait yang rapat dengan teori tersebut kerana teori ini berkaitan dengan aksi kognitif yang membolehkan pelajar mengingat maklumat dan informasi dalam jangka masa pendek dan menerima maklumat daripada memori jangka panjang. Pelajar perlu mengingat terlebih dahulu faktor-faktor yang terdapat didalam pemilihan media pengiklanan. Kemudian pelajar akan mengaplikasikannya dengan mencari jawapan tersebut di dalam kotak yang telah disediakan. Pelajar diberi peluang menunjukkan ketangkasan serta kecerdasan mental mereka bagi menyelesaikan masalah yang telah diberikan.

6

http://amirazros.blogspot.com/

3. PERMAINAN MINDA DAN BELAJAR

JENIS AKTIVITI Melengkapkan grafik peta minda ³7 Peranan Promosi´. OBJEKTIF Pelajar dapat menjelaskan peranan-peranan promosi dalam perniagaan. TEORI KECERDASAN PELBAGAI (HOWARD GARDNER)

Teori pelbagai kecerdasan telah dikemukakan oleh Howard Gardner (1983). Beliau mengemukakan lapan kecerdasan manusia yang dapat diperkembangkan sepanjang hayat. Menurut Gardner, manusia mempunyai kesemua lapan kecerdasan. Beliau telah membuat kajian terhadap pelbagai lapisan masyarakat termasuklah kanak-kanak biasa dan istimewa, juga kelompok penduduk yang mempunyai kriteria yang istimewa (special population). Gardner juga mengatakan bahawa kecerdasan bukanlah semata-mata diwarisi. Jika kedua-dua ibubapa dikategorikan sebagai bodoh mengikut ukuran IQ tidak semestinya anak-anak mereka juga bodoh, begitulah juga sebaliknya. Kajian terhadap kanak-kanak istimewa mendapati ada di antara murid-murid yang lemah daya ingatannya adalah dilahirkan oleh ibubapa yang keduaduanya adalah profesional. Setengah orang mungkin mencapai tahap yang tinggi dalam setengah kecerdasan dan tahap yang rendah dalam yang lain, manakala ada orang yang mempunyai kecerdasan yang tinggi dalam hampir kesemua lapan kecerdasan ini. Hampir semua orang boleh diperkembangkan dalam kelapan-lapan kecerdasan yang disenaraikan ke tahap yang tinggi, jika keadaan-keadaan (Armstrong, 1994). seperti penggalakan, pengkayaan dan pengajaran adalah sesuai

Teori yang berkaitan dengan aktiviti ini adalah Teori Kecerdasan Interpersonal dan Kecerdasan Visual Ruang. Kecerdasan interpersonal membolehkan seseorang memahami

perasaan, motivasi, tabiat serta hasrat orang lain. Individu ini dapat berinteraksi dengan mudah dan boleh bekerjasama dengan orang lain secara praktikal untuk menghasilkan sesuatu yang
7

http://amirazros.blogspot.com/

berfaedah. Dapat memberi motivasi kepada orang lain. Oleh kerana aktiviti ini merupakan aktiviti berkumpulan, pelajar perlu mempunyai kecerdasan ini agar mereka dapat berbincang dan bekerjasama untuk menjelaskan peranan promosi dalam perniagaan.

Manakala Kecerdasan Visual Ruang pula merupakan kebolehan untuk berfikir secara gambaran, imej, bentuk dan paten(corak). Kebolehan untuk membentuk model secara visual dan mengaplikasi model itu kepada dunia fizikal. Individu ini gemar melihat peta, carta, gambar, video dan filem. Kebolehan individu ini ternasuk membaca, menulis, memahami carta dan graf. melakar, melukis dan menterjemah imej secara visual. Ini adalah kerana, aktiviti ini berkaitan dengan grafik iaitu peta minda maka ianya dapat menarik perhatian dan memudahkan pelajar untuk memahami topik tentang peranan promosi dalam perniagaan.

8

http://amirazros.blogspot.com/

4. Imbasan S Jenis Aktiviti Kad Imbasan jenis-jenis Promosi Objektif Pelajar dapat menjelaskan perbezaan antara jenis-jenis promosi. Teori Kecerdasan Teori yang berkaitan dengan aktiviti ini adalah Kecerdasan Visual-Spatial iaitu kebolehan mencipta gambaran mental dan mengamati dunia visual. Individu yang mempunyai kecerdasan ini boleh melukis, menterjemahkan rajah-rajah dan menggunakan peta. Mereka juga adalah peka terhadap warna, garis bentuk dan ruang. Selain itu, mereka juga berkebolehan menggambarkan visual secara spatial dan mengorientasikan diri dalam matriks ruang. Selain itu, Teori kecerdasan Verbal-Linguistik juga boleh dikaitkan di mana individu yang mempunyai kecenderungan dalam kecerdasan jenis verbal-linguistik boleh berfikir dan mampu menggunakan perkataan untuk menyampaikan sesuatu secara berkesan sama ada dalam bentuk lisan atau penulisan. Mereka akan sensitif terhadap makna perkataan dan mahir untuk memanipulasikannya. Mereka mampu untuk berkomunikasi dengan baik melalui aktiviti mendengar, bertutur, membaca serta menulis. Jadi bagi aktiviti ini, setelah pelajar memahami jenis-jenis promosi maka pelajar diberi peluang untuk menjelaskan perbezaan antara jenis-jenis promosi iaitu Pengiklanan, Promosi jualan, Jualan terus dan Publisiti. Aktiviti yang dibina ini amat bersesuaian dengan para pelajar dalam menguji tahap aras 2 bagi kefahaman mereka terhadap apa yang telah dipelajari. Setelah pelajar memahami sub topik jenis-jenis promosi maka pelajar akan berfikir secara kreatif dan dapat menjelaskan perbezaan antara jenis-jenis promosi. Jadi, di sini pelajar dapat membezakan jenis-jenis promosi dengan jelas seperti apa yang diajar oleh guru.

9

http://amirazros.blogspot.com/

5. 1,2,3 Action Game Jenis Aktiviti Simulasi jenis-jenis Promosi Objektif Pelajar dapat mencadangkan jenis-jenis promosi yang sesuai bagi sesuatu barangan secara kritis & kreatif. Teori Kecerdasan Teori yang berkaitan dengan aktiviti ini adalah Teori Kecerdasan Kejayaan. Teori ini diperkenalkan oleh Robert J. Sternberg(1996). Apa yang diperkatakan oleh teori ini ialah sesiapa pun yang mempunyai kecerdasan ini maka ianya dikatakan mempunyai kelakuan yang bijak. Kelakuan yang bijak ditakrifkan sebagai kebolehan seseorang individu itu memotivasikan diri, menterjemahkan fikiran kepada sesuatu tindakan yang sesuai, berorientasikan produk, menyempurnakan tugasan, mempunyai tindakan susulan serta tidak takut mengambil risiko atau menghadapi kegagalan. Terdapat 3 aspek teori ini iaitu analitikal, kreatif dan praktikal. Kecerdasan analitikal digunakan saat secara sadar mengenali dan memecahkan masalah, merumuskan strategi, menyusun dan menyampaikan informasi. Kecerdasan kreatif meliputi kemampuan menemukan dan merumuskan idea serta menyelesaikan masalah. Kecerdasan praktikal pula digunakan untuk bertahan dalam hidup seperti keberhasilan mengatasi perubahan. Jadi bagi aktiviti ini, setelah pelajar memahami jenis-jenis promosi maka pelajar diberi peluang untuk menghasilkan sendiri dan mencadangkan jenis-jenis promosi yang sesuai bagi sesuatu produk. Untuk merancang bagaimana promosi tersebut akan dijalankan, pelajar akan merancang strategi yang sesuai untuk membina promosi produk yang diberikan. Seterusnya menyusun perjalanan promosi tersebut dan idea untuk melaksanakannya. Pelajar perlu kreatif untuk bergfikir untuk menghasilkan promosi yang menarik dan dapat mempengaruhi pengguna serta memujuk pengguna untuk menggunakan produk tersebut.

10

http://amirazros.blogspot.com/

Aktiviti yang dibina ini amat bersesuaian dengan para pelajar dalam menguji tahap aras 3 bagi kefahaman dan aplikasi mereka terhadap apa yang dipelajari. Setelah pelajar memahami sub topik jenis-jenis promosi maka pelajar akan berfikir secara kreatif untuk mencadangkan promosi yang sesuai bagi produk-produk tertentu. Maka di sini pelajar dapat mengaplikasikan apa yang diajar oleh guru untuk mereka lebih memahami secara kreatif mengenai sub tajuk ini.

11

http://amirazros.blogspot.com/

6. MT GAME Jenis aktiviti Movie maker jenis-jenis Promosi Objektif Di akhir pembelajaran, pelajar dapat mencadangkan jenis-jenis promosi yang sesuai bagi sesuatu barangan dengan tepat.

Teori Kecerdasan Pelbagai Teori yang berkaitan dengan aktiviti ini adalah Teori Kecerdasan Pelbagai. Teori ini mengenalpasti kecerdasan bukan hanya dari satu sudut, tetapi merangkumi hampir kesemua aspek kecerdasan yang ada pada diri manusia. Teori ini diperkenalkan oleh Howard Gardner, 1983. Kecerdasan pelbagai di kalangan individu dapat dikenalpasti berdasarkan tarikan individu tersebut kepada rangsangan yang tertentu. Terdapat lapan aspek kecerdasan pada diri individu yang telah diperkenalkan oleh Gardner. Ia terdiri daripada kecerdasan verbal-linguistik, logikal-matematik, visual ruang, kinestetik, muzik, interpersonal, intrapersonal, dan naturalist . Menurutnya, sesetengah individu mungkin mencapai tahap yang tinggi dalam sesetengah kecerdasan dan tahap yang rendah dalam kecerdasan lainnya. Manakala ada sesetengah individu yang mempunyai kecerdasan yang tinggi dalam hampir kesemua kecerdasan yang dinyatakan. Sebagai implikasi kepada aktiviti ini, setelah pelajar faham tentang jenis-jenis promosi maka pelajar diminta untuk mencadangkan jenis-jenis promosi yang sesuai bagi sesuatu produk dengan menggunakan pemikiran yang kreatif dan kritis. Ini kerana kecerdasan pelbagai ini memfokuskan lebih kepada banyak kecerdasan dan memberikan peluang kepada semua individu untuk menonjolkan kecerdasan yang ada pada diri masing-masing, maka teori kecerdasan pelbagai ini dilihat sebagai satu bentuk penilaian kecerdasan yang adil. Ini membolehkan semua pelajar mendapat layanan yang sama rata dan dapat merasakan diri mereka juga mempunyai nilai dan berkepentingan sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran berjalan.
12

http://amirazros.blogspot.com/

AKTIVITI 1: TEKA SILANG KATA-JAWAB-JAYA, B IJAK DAN B ELAJAR

Sub Topik

Jenis-jenis promosi

Objektif Pembelajaran

Pelajar dapat menyenaraikan jawapan yang tepat dengan soalan dari tajuk promosi. ( Aras 1)

1. Aktiviti ini merupakan aktiviti individu juga boleh dijalankan dalam kumpulan. Namun memerlukan guru sebagai fasilitator mahupun wakil pelajar yang dilantik sebagai pembimbing. 2. Terdapat Cara Menjalankan Aktiviti beberapa barisan kotak mewakili perkataan

(jawapan). Perkataan ini pula diwakili

petak-petak kecil

dengan setiap kotak perlu diisi dengan satu huruf. 3. Pelajar dikehendaki membaca soalan dan menjawab soalan yang dikemukakan. 4. Kemudian, pelajar perlu menyesuaikan jawapan dengan mengisi jawapan dalam petak-petak huruf mengikut ejaan yang betul. 1. Pelajar dibenarkan menjawab mana-mana soalan dahulu. 2. Jawapan juga boleh diteka dengan melihat pembayang huruf

Cadangan penyelesaian

yang disediakan. 3. Jawapan yang pertama atau yang terdahulu dijawab dapat juga memberi pembayang (clue) untuk soalan seterusnya yang belum dijawab.

13

http://amirazros.blogspot.com/

1. Aktiviti ini dapat memberi peluang kepada pelajar untuk berfikir secara logik dengan menjawab soalan berdasarkan penyataan dan pembayang atau clue yang diberi. 2. Aktiviti ini dapat memberi peluang kepada pelajar untuk meningkatkan kecerdasan verbal-linguistik dengan pelajar Refleksi perlu membaca soalan, dan mengeja untuk memastikan jawapan diberi betul dan tepat. 3. Aktiviti ini sesuai untuk semua peringkat pelajar; cemerlang, sederhana dan lemah. 4. Guru dapat mengenalpasti sejauhmana pelajar dapat menguasai sub topik yang telah dipelajari dan mengaplikasikannya di dalam aktiviti ini.

14

http://amirazros.blogspot.com/

AKTIVITI 2: TIP TOP GAME:

Sub Topik

Faktor-Faktor Utama Pemilihan Media Pengiklanan Pelajar dapat mennyenaraikan faktor-faktor utama dalam pemilihan media pengiklanan yang sesuai bagi sesuatu produk atau perkhidmatan. ( Aras 1)

Objektif Pembelajaran

Cara Menjalankan Aktiviti

1. Pelajar akan dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil iaitu diantara 5 hingga 6 orang. 2. Pelajar akan mencari perkataan tersembunyi dari kotak yang diberikan. 3. Terdapat 5 jawapan yang perlu dicari dengan menekan butang klu yang disediakan. 4. Setiap kumpulan diminta mencari kelima-lima jawapan berdasarkan klu yang diberikan. 5. Pelajar diberikan 5 minit untuk mencari perkataan tersebut.

Cadangan Penyelesaian

Refleksi

1. Pelajar akan diberikan jawapan yang betul dari kotak perkataan tersembunyi yang disediakan. 2. Pelajar yang paling cepat memberikan jawapan akan diberi markah mengikut perkataan atau jawapan yang ditemui. 3. Kumpulan yang berjaya memperolehi semua perkataan yang tersembunyi tersebut akan di kira pemenang di dalam aktiviti ini. 1. Aktiviti ini dapat membantu menambah minat pelajar untuk menguasai sesuatu topik didalam pembelajaran mereka. 2. Aktiviti TIP TOP GAME ini sesuai untuk pelajar-pelajar yang mempunyai tahap kebolehan dan pencapaian yang sederhana di dalam pelajaran. 3. Guru boleh menilai sejauh mana tahap kecerdasan yang ditunjukkan oleh pelajar semasa aktiviti ini dijalankan. 4. Guru boleh melihat sejauhmana pelajar dapat menguasai topik yang telah dipelajari dan mengaplikasikannya di dalam aktiviti ini.
15

http://amirazros.blogspot.com/

AKTIVITI 3: PERMAINAN MINDA DAN BELAJAR Sub Topik Objektif Pembelajaran Peranan promosi Pelajar dapat menjelaskan cara bagaimana promosi membantu perniagaan. (Aras 2) 1. 2. Pelajar dibahagikan 4 atau 5 orang dalam satu kumpulan. Setelah kumpulan dibentuk, ketua kumpulan, pencatat dan pembentang dilantik. 3. Ketua kumpulan diminta mencabut undi dan setiap kumpulan akan menerima satu jenis peranan promosi daripada guru. 4. Cara Menjalankan Aktiviti 5. Setelah menerima peranan promosi tersebut, setiap kumpulan perlu berbincang bagi menjelaskan tentang peranan promosi yang mereka terima dan pencatat perlu perbincangan. mencatat setiap hasil

Masa yang diperuntukan untuk perbincangan

adalah selama 3 minit. Pembentang akan melekatkan peranan promosi yang mereka terima pada peta minda di hadapan kelas dan membentangkan tentang hasil perbincangan mereka. setiap kumpulan adalah 2 minit. 6. Setelah peta minda telah lengkap dilekatkan dengan ketujuh-tujuh peranan promosi, guru akan membuat kesimpulan tajuk tersebut Terdapat 7 Peranan Promosi iaitu: 1. Memperkenalkan barangan baru. 2. Memujuk dan mempengaruhi pengguna. 3. Meningkatkan jualan dan keuntungan pengeluar. Masa bagi perbentangan

Cadangan penyelesaian

4. Mengekalkan pasaran 5. Meningkatkan imej keluaran dan syarikat 6. Meningkatkan daya saing 7. Memperluaskan pasaran. Setelah pelajar mengenalpasti ketujuh-tujuh peranan promosi, mereka perlu menjelaskan secara ringkas bagi setiap peranan tersebut.
16

http://amirazros.blogspot.com/

1. Pelajar dapat menjelaskan peranan promosi dengan baik kerana mereka berbincang secara berkumpulan. 2. Pelajar dapat meningkatkan keyakinan diri mereka untuk Refleksi membuat pembentangan. 3. Guru dapat mengenalpasti pelajar yang masih belum menguasai topik ini dan memberikan penerangan agar mereka lebih memahami topik ini.

17

http://amirazros.blogspot.com/

AKTIVITI 4: IMBASAN S Sub Topik Objektif Pembelajaran Jenis-jenis promosi Pelajar dapat menjelaskan perbezaan antara jenis-jenis promosi. (Aras 2) 1. Aktiviti ini merupakan aktiviti di mana guru akan memilih pelajar secara rawak. 2. Pelajar yang dipilih dikehendaki membaca soalan yang di hadapan kad imbasan. 3. Pelajar diberikan masa 20 saat untuk menjawab soalan tersebut. 4. Setelah pelajar menjawab soalan, guru akan mempamerkan jawapan yang terdapat di belakang kad imbasan. 5. Pelajar yang tidak dapat menjawab dengan betul akan diberikan soalan seterusnya untuk dijawab. 1. Pelajar membaca dan memahami soalan yang ditujukan dalam kad imbasan. 2. Pelajar akan jawab soalan yang ditujukan oleh guru. 1. Aktiviti ini dapat memberi peluang kepada pelajar untuk berfikir secara kreatif & kritis. 2. Aktiviti ini sesuai untuk pelajar yang mempunyai tahap kebolehan dan pencapaian yang sedehana di dalam pelajaran. 3. Aktiviti ini amat sesuai untuk menguji setakat mana kefahaman pelajar tentang pelajaran.

Cara Menjalankan Aktiviti

Cadangan penyelesaian

Refleksi

18

http://amirazros.blogspot.com/

Aktiviti 5: 1, 2, 3 Action Sub Topik Objektif Pembelajaran Jenis-jenis promosi Pelajar dapat mencadangkan jenis-jenis promosi yang sesuai bagi sesuatu barangan secara kritis & kreatif. (Aras 3) 1. Aktiviti ini merupakan aktiviti berkumpulan (4 kumpulan) 2. Setiap kumpulan perlu menghantar wakil kehadapan untuk memilih produk melalui tayangan power point. 3. Setelah memilih produk tersebut maka para pelajar perlu mencadangkan jenis-jenis promosi yang bersesuai dengan satu lakonan kreatif. (Setiap kumpulan hanya diberi 10 minit untuk melakukan perbincangan dan 5 minit untuk menjalankan proses simulasi) 1. Produk Shampu ± Melakonkan kebaikan penggunaan shampu kepada pengguna dengan kreatif.(pengiklanan) 2. Produk Avon ± Simulasi proses pembelian produk Avon berdasarkan katalog. 3. Produk Berjenama (cth: Guest, Bonia)- Simulasi melakukan Promosi Jualan (Year End sales) 4. Produk Sukan(cth:Nike,Adidas)- Menaja kejohanan sukan yang akan berlangsung. 1. Aktiviti ini dapat memberi peluang kepada pelajar untuk berfikir secara kreatif & kritis. 2. Aktiviti ini sesuai untuk pelajar yang mempunyai tahap kebolehan dan pencapaian yang tinggi di dalam pelajaran 3. Guru dapat mengenalpasti sejauhmana pelajar dapat menguasai sub topik yang telah dipelajari dan mengaplikasikannya di dalam aktiviti ini.

Cara Menjalankan Aktiviti

Cadangan penyelesaian

Refleksi

19

http://amirazros.blogspot.com/

AKTIVITI 6: MT GAME Sub Topik Objektif Pembelajaran Jenis-jenis promosi Pelajar dapat mencadangkan jenis-jenis promosi yang sesuai bagi sesuatu barangan secara kritis & kreatif. (Aras 3) 1. Pelajar akan ditayangkan gambar jenis-jenis promosi. 2. Latihan pengukuhan akan diberikan dengan menyiarkan gambar 1, kajian kes 1 dan kajian kes 2. 3. Berdasarkan kepada paparan latihan tadi, pelajar diminta untuk menjawab soalan yang disediakan. (masa 15 minit diperuntukkan untuk melakukan latihan berkenaan dan 5 minit untuk pembentangan) 1. Produk susu lembu ± Beli 2 kotak percuma hadiah (jenis promosi ialah pengiklanan) 2. Kajian Kes 1 ± Promosi buah durian, bentuk yang sesuai berikan sampel kepada pelanggan- jualan lansung. 3. Kajian Kes 2 ± Penyelesaian masalah, untuk memperkembangkan lagi perniagaan perkhidmatan (bank) dengan menggalakkan pelaburan asing bentuk promosi dengan kerjasama syarikat penerbangan-publisiti. 1. Pelajar dapat mengeluarkan idea-idea dan cadangan dengan berfikir secara kreatif & kritis. 2. Tahap kecerdasan pelbagai pelajar dapat diukur dan dinilai. 3. Menerapkan nilai seperti berfikiran rasional, komunikasi serta menghormati guru.

Cara Menjalankan Aktiviti

Cadangan penyelesaian

Refleksi

20

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.