LGF 2043 KAJIAN SUMBER ALAM DAN ALAM SEKITAR

BINCANGKAN POTENSI PENGGUNAAN TENAGA KETERBAHARUAN DI NEGARA-NEGARA YANG SEDANG MEMBANGUN

Nama ahli

: Siti Zubaidah binti Ibrahim (D20091035632) : Ruzaini binti Abdul Kadir (D20091035658)

Kumpulan Semester Pensyarah
1|P ag e

:A : Dua : Dr. Mazdi bin Marzuki

ISI KANDUNGAN

Bil 1 2 3 4 5 6 Pendahuluan Tenaga hidroelektrik Tenaga geotermal Tenaga suria Tenaga biomass

Isi kandungan

Muka surat 1 2-3 3-4 4-6 6-7 7-9

Masalah dalam memajukan tenaga keterbaharuan  Tahap teknologi rendah  Modal besar  Kekurangan buruh mahir  Saiz pasaran yang kecil

7

Kebaikan tenaga kerterbaharuaan  Mesra alam dan tidak kehabisan  Jalan keluar daripada masalah krisis tenaga dunia

9-10

8

Kesimpulan Bibliografi

11 12-13

2|P ag e

1.0

Pendahuluan Dewasa kini, tenaga konvensional yang terdapat di negara membangun semakin berkurangan dan kian habis. Hal ini amat membimbangkan penduduk negara-negara membangun. Oleh sebab itu, tenaga alternatif atau gantian perlu diekspoitasi dengan lebih giat bagi menampung tenaga konvensional yang semakin berkurangan. Lazimnya, tenaga alternatif dapat diekploitasi di negara membangun kerana negara tersebut mempunyai banyak sumber alternatif yang belum diterokai oleh penduduk.

Tenaga keterbaharuan atau tenaga alternatif adalah merupakan tenaga yang boleh diperbaharui dan sentiasa berterusan. Tenaga keterbaharuan yang banyak digunakan di negara-negara membangun adalah seperti tenaga hidroelektrik, tenaga solar, tenaga biomas dan tenaga geotermal. Tenaga-tenaga ini juga mampu menampung penduduk yang ada di samping mendatangkan pulangan kepada negara-negara tersebut. Hal ini demikian kerana stok sumber asli yang masih ada dijangka tidak mampu menampung keperluan penduduk pada masa akan datang. Keadaan ini berlaku disebabkan oleh

pertambahan penduduk yang semakin meningkat di negara-negara membangun.

Sebenarnya, tenaga alternatif mempunyai banyak kelebihan berbanding tenaga konvensional. Namun, tenaga ini kurang diterokai dan dieksploitasi menyebabkannya kurang popular di peringkat dunia. Oleh sebab itu, negara membangun telah menjana tenaga alternatif ini kerana lazimnya sumber-sumber tersebut banyak terdapat di sana. Misalnya, Malaysia paling banyak menjana tenaga hidroelektrik di Asia Tenggara, diikuti oleh Thailand, Indonesia dan Filipina. Namun begitu, India merupakan negara membangun yang paling banyak menjana tenaga tersebut.

3|P ag e

2.0

Tenaga hidroelektrik Tenaga hidroelektrik merupakan salah satu tenaga alternatif yang popular di negara-negara membangun. Tenaga ini dapat dijalankan di negara membangun kerana adanya sungai yang mempunyai aliran deras. Aliran sungai yang deras seperti air terjun membolehkan tenaga elektrik yang tinggi dihasilkan, misalnya di Malaysia yang mempunyai banyak empangan hidroelektrik seperti di Empangan Bakun, Sarawak. Hal ini demikian kerana aliran air yang jatuh dari puncak air terjun membolehkan turbin digerakkan dan seterusnya menyebabkan generator elektrik menghasilkan tenaga elektrik.

Bukan itu sahaja, isipadu air yang tetap dan banyak juga penting untuk penjanaan tenaga hidroelektrik. Isipadu air sungai yang sedikit menyukarkan turbin digerakkan dan secara tidak langsung menyebabkan tenaga elektrik yang terhasil adalah sedikit. Selain itu, tenaga hidroelektrik merupakan tenaga komersial yang keempat terbesar di peringkat global selepas minyak, arang batu dan gas. Dalam hal ini, dapat dilihat bahawa tenaga alternatif seperti tenaga hidroelektrik kini telah menjadi penting kepada penduduk dunia untuk membekalkan sumber elektrik.

Tenaga hidroelektrik juga menjadi komersial kerana tenaga ini bersih dan tidak mencemarkan udara. Penghasilan tenaga ini tidak membebaskan gas karbon dioksida yang mampu mencemarkan kandungan udara dan bahan radio aktif atau bahan kimia lain yang boleh mencemarkan sungai. Hal ini berbeza dengan tenaga konvensional seperti petroleum yang mampu mencemarkan kandungan udara sekeliling ketika penghasilan minyak. Tenaga hidroelektrik juga telah menjadi komersial kerana tenaga ini selamat digunakan dan sangat efisien kepada pengguna. Di samping itu, tenaga hidroelektrik banyak dijana di negara-negara membangun kerana kebanyakan sungai di negara ini sentiasa mengalir sepanjang tahun. Hal ini membolehkan tenaga elektrik sentiasa dapat dijana setiap masa. Tenaga hidroelektrik sukar dijana jika aliran sungai tidak berlaku sepanjang tahun. Selain itu, negara-negara
4|P ag e

membangun juga memiliki banyak tempat strategik untuk membina empangan hidroelektrik. Hal ini membolehkan tenaga hidroelektrik banyak dijana di negara

tersebut. India merupakan salah satu negara yang banyak menjana tenaga hidroelektrik.

Tambahan lagi, tenaga hidroelektrik juga amat murah untuk dijanakan. Oleh sebab itu, negara-negara membangun banyak menjana tenaga ini kerana hal ini bersesuaian dengan keadaan kewangan negara membangun yang masih belum begitu kukuh. Sebaliknya, penjanaan hidroelektrik ini mampu memberikan pulangan yang agak lumayan kerana tenaga ini merupakan salah satu tenaga yang komersial di dunia.

3.0

Tenaga geotermal Tenaga geotermal merupakan salah satu tenaga yang amat rumit untuk dijana. Hal ini demikian kerana tenaga ini berasal dari dalam bumi. Oleh sebab itu, tenaga geotermal dikatakan sebagai penghasilan haba dari dalam bumi untuk menjana tenaga elektrik. Tenaga ini juga banyak dijana di negara-negara membangun khususnya negara yang berada dalam lingkaran api pasifik. Hal ini demikian kerana haba yang dialirkan di kawasan mata air panas atau gunung berapi ini adalah lebih cepat iaitu melalui proses perolakan.

Namun begitu, hal ini berbeza dengan kawasan lain yang melibatkan proses kekonduksian untuk pengaliran haba. Selain itu, faktor kedalaman pusat bumi juga amat mempengaruhi suhu atau kandungan haba di sesuatu kawasan.. dan haba yang terbentuk merupakan hasil daripada pereputan bahan radioaktif yang berjuta tahun lamanya terdapat dalam lapisan bumi. Proses penggerudian pula diperlukan untuk mendapatkan wap dari dalam bumi. Proses ini dilakukan menerusi batuan penutup dan wap bertekanan tinggi yang terhasil akan mampu menggerakkan turbin dan seterusnya membolehkan tenaga elektrik yang terhasil adalah tinggi. semakin ramai.
5|P ag e

Hal ini penting untuk menampung jumalah penduduk yang

Walaubagaimanapun, wap air ini masih boleh habis akibat penurunan air dalam tanah. Hal ini demikian kerana kadar penyerapan air ke dalam tanah adalah perlahan dan mengambil masa yang lama untuk menjadi stabil semula. Bukan itu sahaja, haba yang telah digunakan akan memerlukan masa untuk digantikan. India merupakan salah sebuah negara membangun yang menjana tenaga geotermal dalam kadar yang banyak.

4.0

Tenaga suria Tenaga suria merupakan salah satu tenaga alternatif yang boleh diperbaharui dan tidak akan kehabisan. Tenaga suria juga dikenali sebagai tenaga solar kerana punca tenaga utama bagi tenaga suria adalah daripada cahaya matahari. Tanpa tenaga matahari, bumi akan mati. Sumber tenaga suria dianggap bersih dan tidak mencemarkan alam kerana tenaga ini diperoleh secara semulajadi daripada sinaran suria dan tenaga ini juga tidak terhad serta berterusan penggunaanya. Matahari dikatakan sebagai pusat tenaga kerana hampir 99.9% tenaga berpunca daripada sinaran cahaya matahari yang sampai ke permukaan bumi. Purata keseluruhan tenaga suria yang sampai ke permukaaan bumi kira-kira sebanyak 1353 kw per meter persegi. ( Jauhri P. K, 2005)

Secara ringkasnya, pengunaan tenaga suria ini bermula sejak ratusan tahun yang lampau. Menurut sejarah, pada tahun 212 Sebelum Masihi, Archimedes telah berjaya mengalahkan angkatan perang dengan menggunakan kaedah penumpuan tenaga suria. Secara berperingkat-peringkat peningkatan pengunaan tenaga suria berkembang melalui penemuan kaedah yang lebih saintifik dan kegunaan tenaga suria menjadi lebih efisyen. Kini, aplikasi daripada tenaga suria telah banyak digunakan di kebanyakan negara-negara di dunia ini bagi mengatasi masalah kekurangan sumber tenaga utama. (Murtedza Mohamed, 1991)

6|P ag e

Bagi mendapatkan tenaga suria sebagai sumber tenaga pelbagai kaedah telah digunakan. Antaranya ialah kaedah plat pengumpul mendatar. Pengumpul jenis ini popular digunakan bagi pemanasan ruang yang besar-besaran ataupun secara kecilkecilan. Pengumpul penumpu pula merupakan satu teknologi yang akan menumpukan sinaran suria bagi meningkatkan fluks sinaran tersebut. Di negara-negara membangun aplikasi kaedah ini masih kurang digunakan disebabkan oleh kos pemasangan yang agak tinggi walaupan kaedah ini sesuai digunakan di kebanyakan negara-negara yang sedang membangun seperti negara Malaysia.

Potensi pengunaan tenaga suria sebagai pembekal sumber tenaga kepada negaranegara yang membangun memperlihatkan satu jalan yang agak cerah. Hal ini adalah kerana, kebanyakan negara-negara yang sedang membangun ini berada dalam lingkungan 0 C - 23 C di mana kawasan ini terletak dalam kawasan yang memdapat cahaya matahari paling tinggi sepanjang tahun. Sebagai contohnya, Malaysia merupakan sebuah negara yang membangun dan terletak di kawasan khatulistiwa yang mampu menjana tenaga suria sebagai sember tenaga alternatif. Malaysia mendapat sebanyak 10 jam tenaga suria setiap hari dan masa matahari tegak diatas kepala merupakan satu masa yang memancarkan tenaga suria secara maksimum. Pada masa ini, tenaga suria boleh dijana secara maksimum melalui penggunaan kaedah pengumpul penumpu. Dengan

menggunakan kaedah ini, ia dapat menghasilkan suhu yang sangat tinggi untuk menghasilkan tenaga. Pantai barat semenanjung Malaysia dan pulau-pulau kecil di pantai barat semenanjung mempunyai potensi yang amat luas untuk menjana tenaga solar

kerana kawasan ini mendapat sinaran matahari sepanjang tahun. Hal ini adalah kerana, kawasan ini tidak mengalami musim tengkujuh seperti yang berlaku di kawasan pantai timur semenanjung yang akan mengalami musim tengkujuh sekali setiap tahun. Dengan adanya kitaran musim tengkujuh ini, kawasan ini tidak sesuai untuk dijanakan tenaga suria.

7|P ag e

Di samping itu juga, India juga merupakan satu contoh negara yang membangun yang mempunyai potensi besar untuk menjana tenaga suria. Menurut Jauhri (2005), India mampu untuk menjana tenaga suria sebanyak 5000 trillion kwh per setahun. Hal ini adalah kerana, negara India terletak dalam kawasan yang mendapat sinaran tenaga suria yang tinggi sepanjang tahun dan negara India juga dapat menjana tenaga suria sebanyak 5 ± 7 kw per jam sehari. Kini telah banyak penyelidikan dilakukan untuk

memanipulasikan tenaga suria ini secara maksimum di India. Lebih daripada 100 buah syarikat tempatan telah terlibat dalam sektor pembuatan yang mengadaptasikan proses tenaga solar dalam kehidupan seharian seperti dapur solar dan pemanas air solar.

5.0

Tenaga Biomass Tenaga biomass merupakan salah satu sumber tenaga yang tertua di dunia. Tenaga biomass ini mudah diperoleh kerana merupakan sumber tenaga yang bergantung sepenuhnya dengan alam sekitar. Tenaga biomass ini juga dikenali dengan nama tenaga biojisim ataupun tenaga biogas. Pada masa dahulu masyarakat menggunakan tenaga biomass dengan mengambil kayu-kayan sebagai bahan bakar utama untuk mendapatkan tenaga. Namun kini ekoran daripada aktiviti pertanian yang giat dijalankan hasil hampas daripada sisa pertanian ini boleh digunakan sebagai sumber tenaga biomass. Contohnya negara Brazil banyak menggunakan hampas daripada tebu untuk menghasilkan tenaga elektrik daripada sumber biomass ini.

Sumber tenaga biomas ini diperolehi dengan terus daripada hasil pembakaran bahan bakar berkenaan yang boleh menghasilkan tenaga elektrik secara terus. Hasil daripada pembakaran ini akan mengeluarkan gas metana yang akan diproses untuk menghasilkan tenaga elektrik. Bagi kebanyakan negara-negara sedang membangun

tenaga alternatif ini banyak digunapakai bagi proses pemanasan air dan udara.

8|P ag e

Contohnya Negara India dan Brazil merupakan dua buah negara sedang membangun yang banyak menggunakan tenaga biomass. Negara India banyak

menghasilkan sisa buangan tumbuhan iaitu kira-kira sebanyak 1,000 juta tone bahan buangan tumbuhan dan kira-kira sebanyak 300 sehingga 400 juta tone bahan kubahan haiwan yang boleh diperolehi setiap tahun. Jika keseluruhan bahan ini digunapakai India berupaya memproses hampir 50% keperluan tenaga elektrik bagi kawasan luar bandar di negara berkenaan (Jauhri P. K, 2005).

Tenaga alternatif biomass ini juga boleh dimajukan di negara kita. Hal ini adalah kerana, negara kita mempunyai industri kelapa sawit Malaysia yang banyak menghasilkan hampas-hampas kelapa sawit yang boleh di prosese untuk menghasilkan tenaga elektrik. Namun demikain, sambutan terhadap tenaga alternatif bioamas ini

kurang mendapat perhatian dan tidak dimajukan oleh pihak pemerintah negara. Malaysia bergantung sepenuhnya terhadap tenaga hidro untuk membekalkan tenaga elektrik kepada penduduk negara ini.

6.0

Masalah untuk memajukan tenaga keterbaharuan

6.1

Tahap teknologi rendah Teknologi yang tinggi diperlukan untuk membangun dan menjana tenaga keterbaharuan dengan giat. Tahap teknologi di negara-negara membangun masih rendah dan belum begitu maju. memajukan tenaga ini. Hal ini menyukarkan negara tersebut untuk

Namun begitu, mereka boleh mendapatkan khidmat

teknologi dari negara luar seperti Jepun. Hal ini memerlukan negara membangun ini mengeluarkan perbelanjaan yang besar untuk mendapatkan teknologi tersebut. Secara tidak langsung, hal ini menyukarkan negara tersebut mendapatkan teknologi tersebut dalam kuantiti yang agak banyak. Hal ini akan menyebabkan wujudnya had untuk memajukan tenaga alternatif.

9|P ag e

6.2

Modal besar Tenaga alternatif yang ingin dimajukan juga mempunyai halangan seperti memerlukan modal yang besar. Hal ini menyukarkan negara membangun untuk memajukan tenaga alternatif kerana kewangan mereka terhad. Modal yang besar diperlukan untuk membeli teknologi dan kepakaran dari luar. Secara tidak

langsung, kewangan yang terhad menyebabkan operasi untuk memajukan tenaga alternatif juga adalah terhad. Hal ini juga menyebabkan berlakunya gangguan ketika menjana tenaga tersebut kerana terdapat perkongsian teknologi antara kawasan janaan tenaga alternatif yang berbeza. Dalam hal ini, pembaziran masa dan kos penghantaran yang tinggi akan berlaku.

6.3

Kekurangan buruh mahir Kebanyakan negara maju mendapatkan teknologi dari luar untuk memajukan tenaga alternatif atau tenaga keterbaharuan. Oleh sebab itu, mereka memerlukan kepakaran dari luar untuk mengendalikan teknologi atau mesin yang berkaitan. Keadaan ini berlaku disebabkan oleh masalah kekurangan buruh yang terlatih atau mahir dalam mengendalikan teknologi tersebut. Dalam hal ini,

negara membangun terpaksa mengimport kepakaran dari luar bagi membolehkan teknologi digerakkan untuk memajukan tenaga alternatif. Secara tidak langsung, hal ini akan meningkatkan kos untuk menampung kegiatan ini. Bukan itu sahaja, buruh yang sedia ada pula hanya melakukan kerja bawahan tanpa mendapat latihan untuk mengendalikan teknologi tersebut kerana kepercayaan untuk mengendalikan mesin diserahkan sepenuhnya kepada buruh dari luar. Hal ini akan menyebabkan pengeluaran yang berlaku adalah tidak menguntungkan kerana negara tersebut terpaksa menampung kos untuk pembelian teknologi dan kepakaran dari luar.

6.4

Saiz pasaran yang kecil Saiz pasaran yang kecil untuk tenaga alternatif juga menyukarkan tenaga tersebut untuk dimajukan dan dikomersialkan. Hal ini menyebabkan keuntungan bagi pengeluarannya adalah sedikit. Hal ini berbeza dengan tenaga konvensional

10 | P a g e

yang

mendatangkan

keuntungan

yang

banyak

kerana

telah

berjaya

dikomersialkan. Secara tidak langsung, tenaga alternatif ini akan menyukarkan negara membangun untuk mendapatkan keuntungan dan menampung penduduk yang banyak dengan pengeluarannya.

7.0

Kebaikan tenaga keterbaharuaan kepada negara-negara sedang membangun

7.1

Mesra alam dan tidak kehabisan Salah satu kebaikan tenaga alternatif ini adalah mesra alam. Hal ini

adalah kerana kadar pencemaran yang berlaku adalah rendah berbanding dengan pengunaan sumber tenaga yang lain. Selain daripada dapat menjana tenaga

dengan lebih efektif sifat tenaga alternatif yang mesra alam ini mendorong banyak negara untuk memproses tenaga alternatif sebagai sumber tenaga utama negara mereka.

Malaysia umpamanya merupakan sebuah negara sedang membangun yang banyak bergantung kepada tenaga hidro elektrik sebagai sumber tenaga utama negara. Malaysia membangunkan tenaga hidro ini atas banyak sebab antaranya tenaga hidro ini tidak mencemarkan alam sekitar. Kita hanya menggunakan aliran air untuk menjana tenaga elektrik tanpa membabitkan elemen-elemen yang boleh mencetuskan pencemaran. Tenaga hidro elektrik juga tidak akan kehabisan

kerana Malaysia merupakan kawasan tadahan hujan yang baik.

Begitu juga dengan tenaga geoterma yang banyak diproses di negara sedang membangun yang berada dalam lingkaran api pasifik yang tidak mencemarkan alam dan bersifat mesra alam. Hal ini adalah kerana, tenaga ini diperoses hasil daripada stim atau keupayaan tenaga yang berada dalam perut bumi dan kemudiannya dijana untuk menghasilkan tenaga elektrik tanpa melibatkan unsur pencemaran dan tenaga ini juga tidak akan kehabisan.

11 | P a g e

7.2

Jalan keluar daripada masalah krisis tenaga dunia

Tenaga alternatif merupakan salah satu jalan keluar daripada masalah krisis tenaga dunia. Hal ini adalah kerana, dengan menjana tenaga alternatif negara yang sedang membangun tidak akan mengalami masalah kekurangan bahan api asli lagi untuk menjana tenaga elektrik. Hal ini adalah kerana, dunia sekarang sedang mengalami masalah krisis tenaga dunia ekoran daripada bahan bakar utama iaitu petroleum dunia semakin berkurangan dan bagi negara-negara yang bergantung sepenuhnya dengan bahan bakar berkenaan terpaksa mencari bahan bakar lain untuk menjana tenaga elektrik di negara mereka.

Peluang untuk menjana tenaga alternatif dalam kalangan negara yang sedang membangun dalah tinggi berbanding dengan negara maju. Tetapi ekoran daripada teknologi dan kepakaran yang terhad negara sedang membangun terpaksa melepaskan peluang ini terbiar begitu saja. Namun kini, pelbagai pihak telah tampil untuk membuat penyelidikan dan inovasi dalam bidang tenaga alternatif ini kerana memandangkan negara yang sedang membangun ini mempunyai pelbagai khazanah mengenai tenaga keterbaharuan bagi menangani masalah krisis tenaga yang sedang melanda dunia sekarang ini. Contohnya pihak kerajaan Malaysia sedang menjalankan penyelidikan untuk menghasilkan tenaga daripada hampas kelapa sawit dan sektor pertanian yang lain daripada terbiar begitu saja.

12 | P a g e

8.0 Kesimpulan Tenaga alternatif ataupun tenaga keterbaharuan ini merupakan jalan terbaik untuk menangani masalah krisis tenaga dunia. Kenapa dahulu masyarakat hanya memandang sepi terhadap potensi tenaga keterbaharuan ini? Persoalan ini payah untuk dijelaskan tetapi kini ekoran daripada masalah krisis tenaga yang sedang melanda seluruh dunia, masyarakat mula berlumba-lumba uantuk menjana tenaga alternatif bagi mengatasi masalah ini.

Tidak ketinggalan juga adalah dalam kalangan negara yang sedang membangun kini sedang berusaha untuk mejana tenaga alternatif ini walaupun hanya separuh keperluan tenaga negara yang mampu ditampung oleh pengeluaran tenaga alternatif berkenaan. Sememangnya tidak dinafikan bahawa dalam kalangan negara-negara sedang membangun ini mempunyai potensi yang besar untuk menjana tenaga tersebut. Antaranya ialah Malaysia merupakan sebuah negara yang berpotensi dalam membangunkan tenaga alternatif hidro-elektrik dan sememangnya separuh daripada pengeluaran negara ini bergantung kepada tenaga hidroelektrik. Manakala bagi negara membangun yang lain pula seperti Indonesia dan Filiphina berupaya untuk menjana tenaga geoterma kerana negara berkenaan berada dalam lingkaran api pasif yang mempunyai fenomena pergerakan dalam bumi yang aktif bagi mendapat tenaga elektrik dari perut bumi.

Sememangnya negara-negara yang sedang membangun ini perlu untuk bergiat cergas dan mempunyai inovasi yang tinggi dalam bidang teknologi bagi menjana tenaga alternatif sebagai tenaga untama bagi negara mereka. Oleh sebab itu, pertukaran tenaga pengajar dan teknologi dari negara maju adalah penting bagi memajukan sektor tenaga alternatif di negaranegara yang sedang membangun agar krisis tenaga ini dapat diatasi dengan bijaksana.

13 | P a g e

Bibliografi
Abdullah Mohamad Said (1999). Pengurusan sumber dan alam sekitar. Shah Alam: Biroteks.

Anderson, Dennis, Ahmed dan Kulsum (1993). Where we stand with renewable energy [Electronic Version] Finance and Development. Diperoleh pada Feb 12, 2010 daripada ProQuest.

Anonymous (2005). Despite diminishing resources Malaysia is taking steps to maintain a balanced partfolio while aiming to become the natural gas hub for southest Asia [Electronic Version]. Power Engineering International. Diperoleh pada Feb 24, 2010 daripada ProQuest.

Anonymous (2008). Alstom wins turnkey supply for hydroelectric project in India [Electronic Version]. Power Engineering International. Diperoleh pada Feb 24,2010 daripada ProQuest.

Anonymous (2009). Burning issue biomass in the spotlight [Electronic Version]. Power Engineering International. Diperoleh pada Feb 12, 2010 daripada www.peimagazine.com

Cunningham P. William dan Cunningham Ann Marry (2006). Principles of environmental science inquiry and applications. New York: Higher Education.

Fauziah dan Agamuthu (2009). Sustainable household organic waste management via vermicomposting [Electronic Version]. Malaysian Journal of Science 28(2). Diperoleh pada Feb 24, 2010 daripada http://www.scribd.com/doc/18574576/PROSESHYDROCARBUNTUK-BIOMAS

Jauhri P. K (2005). Encyclopaedia of resource geography volume 2. Publications PVT. LTD.

New Delhi: Anmol

14 | P a g e

McKinney L. Michael dan Schoch M. Robert (2003). Environmental science systems and solutions. Sudbury: Jones and Bartlett publishers

Murtedza Mohamed (1991). Pustaka.

Sumber alam.

Selangor Darul Ehsan: Dewan Bahasa dan

Patrick Cyndy Diagram (1995). Geothermal potential in developing countries [Electronic Version]. Technology review. Diperolehi pada Feb 12, 2010 daripada ProQuest.

Prendergast John (1990). Tomorrow¶s energy today [Electronic Version]. Civil Engineering. Diperoleh pada Feb 12, 2010 daripada ProQuest.

Tang Foon Chor (2009). Electricity consumptioan, income, foreign direct investment and population in Malaysia [Electronic Version]. Diperolehi pada Feb 12, 2010 daripada Emerald.

The New York Times (2009). Geothermal Future [Electronic Version]. Diperoleh pada Feb 24, 2010 daripada Proquest.

15 | P a g e