GEOGRAFI ALAM SEKITAR MANUSIA STPM

Ke arah Kecemerlangan Subjek Geografi
Menunjukkan catatan terbaru untuk pertanyaan kegiatan pertanian. Tunjukkan catatan yang lebih lama.
ISNIN, 2009 MEI 25

SOALAN - SOALAN DAN JAWAPAN KERTAS PEPERIKSAAN GEOGRAFI ALAM SEKITAR MANUSIA STPM
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2009

Arahan : Jawab empat soalan sahaja. 1 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan lebihan penduduk (5) (b) Jelaskan kesan lebihan penduduk di sesebuah negara terhadap sumber alam di negara berkenaan. (10) (c) Cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil untuk membendung Masalah lebih penduduk di sesebuah negara membangun (10) 2. (a) Jelaskan maksud bandaraya primat (5) (b) Huraikan masalah utama yang dihadapi oleh penduduk bandar raya primat di sebuah negara Asia Tenggara (10) (c) Jelaskan punca-punca utama pencemaran yang terdapat di kawasan bandaraya Primat yang anda pilih (10)

3. (i) Berdasarkan Jadual 1 lukiskan sebuah peta koroplet untuk menunjukkan KDNK perkapita bagi negeri-negeri di Malaysia pada tahun 2000. (9) (ii) Mengapakah KDNK per kapita berbeza-beza antara negeri-negeri di Malaysia ? (8) (iii) Jelaskan bagaimana kerajaan dapat mengimbangkan pembangunan antara negeri-negeri di Malaysia. (8)

ATAU (i ) Namakan enam tanaman yang biasa ditanam dalam system pertanian ladang di Asia Tenggara (6) (ii) Berdasarkan sebuah negara Asia Tenggara yang anda pilih, jelaskan mengapa sistem pertanian ladang berkembang maju di negara tersebut. (12) (iii) Huraikan kesan perkembangan system pertanian lading terhadap persekitaran fizikal di Negara berkenaan. (10) 4. Merujuk kepada negara Malaysia .: (a) Namakan lima jenis hasil mineral logam dan bukan logam serta lokasi mineral tersebut dilombong. (5) (b) Huraikan mengapa sesetengah hasil perlombongan semakin berkurangan (10) (c) Cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil untuk memajukan industri perlombongan di negara ini (10) 5. (a) Namakan lima kawasan estet industri di Malaysia. (5) (b) Huraikan factor-faktor yang mempengaruhi perletakan estet industri di Malaysia (10) (b) Jelaskan sumbangan sektor perundustrian di Malaysia kepada pembanguinan ekonomi Negara Malaysia (10) 6. (a) (i) Apakah yang dimaksudkan dengan Kawasan Perdagangan Bebas Asean(AFTA) (3) (ii) Namakan empat Negara yang melaksanakan AFTA pada peringkat awal perlaksanaannya (2) (b) Jelaskan faedah-faedah yang diperolehi oleh negara-negara ASEAN hasil daripada perlaksanaan AFTA (10) (c) Huraikan halangan-halangan dan masalah-msalah yang dihapai oleh Negara-negara ASEAN untuk mlaksanakan AFTA (10) 7 . (a) Apakah yang dimaksudkan dengan pengurusan alam sekitar? ( 5) (b) Jelaskan mengapa pemeliharaan dan pemuliharaan sumber alam perlu

diusahakan oleh sesebuah negara (10) (c) Huraikan bagaimana masyarakat boleh melibatkabn diri dalam memelihara dan memulihara sumber alam di Malaysia (10) 8 . Berdasarkan kajian lapangan yang telah dijalankan di satu kawasan. Pilih satu aktiiviti ekonomi sekunder yang dijalankan di kawasan tersebut. (a) Nyatakan nama kawasan dan kaedah kajian yang telah anda jalankan (5) (b) (i) Huraikan faktor-faktor yang menggalakkan aktiviti tersebut dijalankan di kawasan itu (6) (ii) Bagaimanakah aktiviti ekonomi yang anda pilihmemberi sumbanagan kepada pembangunan sosio ekonomi kawasan setempat. (8) (c) Jelaskan bagimana aktiviti-aktiviti ekonomi yang dijalankan di kawasan tersebut menjejaskan kualiti alam sekitar kawasan tersebut. (6)

SKEMA JAWAPAN.

1. (a) Penduduk lebihan - jumlah penduduk melebihb sumber yang ada - sumber tidak dapat menampung jumlah penduduk - contoh Negara membangun ± India, Pakistan china dll (b) Kesan terhadap sumber alam - tekanan terhadap tanah - pencemaran udara - pencemaran air - hutan musnah (c) Langkah-langkah membendung lebihan pendudu - perundangan ± had bilangan anak - perancang keluarga - memajukan industri - memajukan pendidikan - memajukan sumber alam 2. (a ) Maksud bandaraya primat

-

bandar raya berkali-kali ganda besar daripada bandar kedua besar dari segi saiz bilangan penduduk contoh : bangkok

(b) Masalah bandar primat - Setinggan/perumahan - kesesakan - pengangguran - sosial - kemiskinan (c) Punca pencemaran - asap kenderaan - asap kilang - pembakaran terbuka - pembuangan sisa kumbahan - aktiviti perniagaan - pembuangan sampa 3. (a) Soalan koroplet (b) Mengapa KDNK berbeza - kegiatan ekonomi berneza - jumlah penduduk berbeza - taraf hidup berbeza - kemudahan asas (d) Langkah menyeimbangkan pembangunan - buka estet industri - memajukan luar bandar - membandarkan luar bandar - memodenkan kegiatan pertanian - membuka bandar baru ATAU 3 (B) (a) Enam jenis tanaman ladang - kelapa sawit - getah - lada hitam - koko - kopi - teh

(b) Mengapa pertanian ladang berkembang maju - teknologi - kejenteraan -R&D - Modal - Tenaga buruh - Pengurusan (c) Kesan terhadap persekitaran fizikal - kepupusan flora dan fauna - pencemaran air - peningkatan suhu - hakisan tanah - pencemaran udar 4. (a) Lima jenis hasil mineral logan dan bukam loga - bijih timah - emas - kuprum - arang batu - kaolin - petroleum (b) Mengapa hasil perlombong semakin kurang - eksploitasi berlebihan - permintaan meningkat - kepupusan - tidak boleh diperbaharui - pembaziran dalam penggunaan - kos perlombongan meningkat (c) Langkah-langkah memajukan industri perlombongan - meneroka sumber baru - teknologi - kepakaran - modal/pelaburan asing 5 (a) lima estet industri - shah alam - pasir gudang - mak mandin - petaling jaya - prai (b) Faktor yang mempengaruhi perletakan estet industri - modal

-

buruh teknologi kepakaran pasaran

(c) Sumbangan sektor perindustrian - pendapatan negara - peluang pekerjaan - kesan ekonomi pengganda - pemindahan teknologi - pembukaan bandar baru

6 (a) Maksud AFTA - kerjasana negara ASEAN - mwngurang dan menghapus tarif dan cuka - bagi sesetngah barangan atau produk ASEAN - tujuan untuk memperkukuh kedudukan ASEAN - dalam kontek pasaran serantau /global (b) Faedah daripada AFTA - pasaran luas - perdagangan meninglat - harga barangan murah - saling melengkapi (c) Halangan- halangan perlaksanaan AFTA - persaingan kerana barangan sama - kejatuhan nilai matawang - masalah pasaran - bentuk-bentuk perlindungan bagi sesetengah barangan

7 (a) Maksud pengurusan sumber alam - merujuk kepada perancangan,analisis, penilaian, penggunaan , impak dan ramalan - terhadap penggunaan sumber-sumber alam - secara sistematik, cekap dan optima - tanpa pembaziran - supupaya penggunaan sumber dapat memenuhi generasi kini dan akan datang. (b) Mengapa pemeliharaan dan pemuliharaan sumber alam diusahakan - sumber pendapatan negara

-

penggunaan berterusan dapat dinikmati oleh generasi akan datang memelihara alam sekitar daripada pencemaran ± air ,udara, tanah mengelakkan kepupusan

(c) Bagaimana masyarakat dapat memelihara dan memeulihara sumber alam - kempen kesedaran - aktiviti gotong royong - pendidikan alam sekitar - mengelak pembaziran - melapor kepada media massa dan pihak berkuasa

8 (a) Pilih satu kawasan yang sessuai Kaedah kajian ± pemerhatian, temubual, soal selidik (b) (i) Faktor- faktor yang menggalakkan aktiviti ekonomi tersebut - faktor fizikal - tenaga buruh - modal - pengangkutan - infrastruktur - pasaran (ii) Sumbangan kepada penduduk - peluang pekerjaan - pendapatan - pembangunan infrastruktur - peningkatan taraf hidup (c) Aktiviti ekonomi memberi kesan terhadap persekitaran fizikal - pencemaran air - pencemaran udara - kepupusan flora dan fauna - tanah runtuh - pencemaran bau
Di Pos oleh Cikgu Hiyatul pada 5/25/2009 06:52:00 PM 0 Komen Links to this post Cari Label SIRI ULANGKAJI

Maklum balas
JUMAAT, 2009 MEI 15

SOALAN - SOALAN LATIHAN ULANGKAJI

LATIHAN ULANGKAJI PERTENGAHAN TAHUN SOALAN-SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN

Soalan 1 a. Ciri-ciri demografi sebuah negara yang mempunyai piramid penduduk jenis progresif i. tapak yang lebar- penduduk muda ramai, kadar kelahiran tinggi ii. puncak yang sempit/tajam- kadar kematian tinggi, jangka hayat pendek iii. cerun yang cekung- penduduk muda dan dewasa tidak seimbang/penduduk muda tinggi iv. ciri-ciri jantina- seimbang v. tahap pembangunan rendah terdapat dinegara membangun-contoh negara Indonesia, Filipina b. Masalah kependudukan negara membangun di Asia tenggara i. contoh negara- indonesia ii. kemiskinan meningkat-penduduk ramai sumber berkurangan seperti tanah tidak dapt menampung penduduk yang ramai iii. pertambahan beban kerajaan- kemudahan pendidikan, kesihatan perlu disediakan dengan banyak iv. kurang peluang pekerjaan-pengangguran di kalangan penduduk v. kesesakan bandar- kerana tumpuan ke bandar besar-masalah setinggandan masalah sosial lain vi. taraf pendidikan rendah- kadar buta huruf tinggi-kadar kiciran meningkat-menghalang pembangunan vii. kekurangan makanan-kebuluran/makanan tidak mencukupi viii. taraf hidup rendah-pendapatan rendak ix. dll

c. langkah-langkah mengatasi i. program kawalan penduduk- perancangan keluarga ii. menyediakan banyak peluang pekerjaan-pelbagaikan kegiatan ekonomiperindustrian, perkhidmatan-tingkatkan pendpatan penduduk- tinggikan taraf hidup iii. pembinaan kemudahan asas seperti sekolah dan hospital, dll iv. memperkenalkan teknik moden dalam pertanian-meningkatkan hasil pertanian, meningktkan pendapatan penduduk desa,kurangkan migrasi desa v. perseolahan pecrmua, mewajibkan kanak-kanak bersekolah-galakkan

melanjutkan pelajaran ke peringkat tinggi-untuk tenaga mah Soalan 2 a. Rancangan bumi hijau usaha meningkatkan hasil pengeluaran pertanian untuk keperluan sendiri memaksimumkan penggunaan tanah mengurangkan import makanan mengurangkan kebergantungan kepada sumber makanan luar meningkat taraf hidup petani

b. Bentuk- bentuk inovasi teknologi pertanian di sebuah negara Asia Pasifik i. Contoh negara : Malaysia ii. penjenteraan pertanian- jentera pembajak, penuai, menabur benih iii. penggunaan bahan kimia dalam pertanian, racun rumpai, racun serangga, bahan penggalak iv. pembiak-baik baka , bijih benih, klon bermutu tinggi, cepat masak, tahan penyakit dll v. teknik moden- hidrophonik, alat torehan, dll vi. sistem pengairan,- empangan, tali air, titisan, renjisan vii. penyelidikan dan pembangunan- oleh MARDI, PORIM, RRIM dll c. Kesan penggunaan inovasi teknologi pertanian terhadap alam sekitar. i. pencemaran air- sisa lebihan baja kimia, racun serangga kedalam ekosistem sawah padi, sungai, tasik dan kolam ii. tanih hilang kesuburan kerana penggunan jentera ± tanah diguna dengan intensif- pembajaan kurang cekap iii. memusnahkan rantaian dan siratan makanan- akuatik, daratandisebabkan oleh bahan kimia iv. tanah terbiar- kos tinggi dalam inovasi teknologi pertaanian-petani tidak mampu dan tanah tidak diusahakan v. perubahan lanskap/tanah runtuh- pembajakan dan pembukaan ladang vi. perubahan suhu mikro-semasa perubahan kawasan hutan menjadi kawasan pertanian vii. dll

Soalan 3 a. Negara yang dipilih- Malaysia

Jenis dan lokasi sumber tenaga i. Petroleum- luar pantai terengganu ii. Gas asli- duyung, luar pantai terengganu iii. Arang batu- Hong Gay- vietnam, batu arang iv. Elektrik hidro- kenyir, dll v. Tenaga biomas- kawasan pembakaran kayu arang vi. Tenaga suria-langkawi b. peranan sumber tenaga kepada pembangunan ekonomi negara i. pendapatan eksport- gas asli cecair, petroleum ii. bahan mentah kepada industri berasaskan petro kimia- cat, baja, palstik, industri membersih petroleum iii. peluang pekerjaan- menggerudi, mengangkut, membersih iv. peningkatan kemudahan asas- rabgkaian pengagkutan, pelabuhan, lebuh raya, keretapi lebih raya dll v. pembekalan sumber tenaga untuk domestik, klang dll vi. mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan baru/bandar baru vii. memajukan industri pelancongan- kawasan tasik hidro elektrik viii. dll

c. implikasi pengeluaran sumber ke atas alam sekitar i. pencemaran air laut, sungai dan air bawah tanah- kebocoran paip dan tumpahan minyak ii. mewujudkan lanskap gersang- tinggalan lombong telerang-menyukarkan tebus guna tanah iii. pencemaran udara- karbon monoksida, sulfur dioksida dan bahan hidrokarbon- pembakaran arang batu, sisa peroleum/gas dll iv. memusnahkan ekosistem/habitat flora dan fauna-pembinaan hidro eklektrik hidro v. mengubah ciri aliran sungai- pembinaan empangan hidro elektrik vi. dll

Soalan 4 a. pengaruh pembinaan estet industri terhadap sosio ekonomi negaranegara asia tenggara i. memaju dan menyeimbangkan pembangunan ekonomi kawasan-antara kawasan maju dan kawasan mundur ii. mengurangkan migrasi penduduk dari kawasan mundur ke kawasan maju

iii. mendapat faedah ekonomi hidangan(bahan mentah/hasil eksport) iv. memudahkan perindahan tenaga buruh mahir v. pembangunan infrastruktur (jalanraya/bekalan elektrik dll kemudahan) vi. mempelbagaikan kegiatan ekonomi/,eningkatkan taraf hidup
Di Pos oleh Cikgu Hiyatul pada 5/15/2009 09:24:00 PM 0 Komen Links to this post Cari Label SIRI ULANGKAJI

Maklum balas
SELASA, 2009 APRIL 21

PEMBANDARAN

PEMBANDARAN/URANISASI

1.0. MAKSUD PEMBANDARAN/URBANISASI: Pembandaran/urbanisasi ialah proses perubahan sesuatu kawasan daripada luar bandar kepada bandar. Pembandaran juga berlaku apabila petempatan bandar berkembang menjadi bandar yang lebih besar dan kompleks sifatnya seperti dari bandar kecil ke bandar sederhana dan akhirnya menjadi bandar raya 2.0. ASPEK-ASPEK PROSES PEMBANDARAN

i. pertambahan jumlah dan peratus poenduduk yang tinggal di kawasan bandar ±bandar- lebih 10 000 orang ii. perluasan saiz bandar , pertambahan bangunan, ruang perniagaan, kawasan petempatan bandar, peningkatan sistem pengangkutan, pertambahan fingsi bandar dll iii. Perubahan struktur dan kegiatan ekonomi penduduk dari kawasan ekonomi tradisional /pertanian kepada eknomi moden seperti perkilanagan, perkhidmatan, perniagaan, perdaga gan dll iv. Perubahan cara hidup dari tradisional kepoda nilai dan gaya hidup bandar yahg lebih moden 3.0. TAHAP PERKEMBANGAN PEMBANDARAN DI MALAYSIA A. PEMBANDARAN AWAL(ABAD KE 15) i. melaka- pusat bandar yang lung di rantau ini-pusat pentadbiran, perdagangan, penyebaran agama, petempatan dll ii. sebab- kedudukan strategik, dasar kolonialisme- tidak membenarkan bandar lain wujud B. ZAMAN PENJAJAHAN i. pusat-pusat petempatam sebagai pusat pengumpulan dan pengedaran bahan mentah ii. tarikan utama- bijih timah- taiping, larut, ipoh, kuala kumpur

C. PEMBANDARAN SELEPAS MERDEKA i. berlaku migrasi besar-besaran ke kawasan bandar-urbanusasi semakin pesat ii. migrasi untuk mencaru pekerjaan dan juga melanjutkan pelajaran di bandar-bandar iii. contohnya bandar kuala lumpur, johor bharu, ipoh dll iv. bandar-bandar utama terus berkembang sedangkan kawasan lain terus ketinggalan-mewujudkan dualisme ekonomi. D. PEMBANDARAN ERA 1990an DAN ABAD KE 21 i. penyebaran urbanisasi ke pinggir bandar-dimajukan dan dibangunkan sebagai bandar satelit-bandar baru yang lengkap dan moden ii. bandar-bandar sekitar kuala lumpur- selayang, bandar baru nilai, setapak, cheras, snawang iii. bandar- bandar baru berteraskan industri di desa-kerteh-petroleum, MEC

city kuantan-elektronik. iv. Abad ke 21- era it-jaringan internet,e-mel, sistem jaringan telekomunikasi yang canggih-MSC, CYBERJYA 4.0. FAKTOR-FAKTOR YANG MENPENGARUHI PROSES URBANISASI DI NEGARA MEMBANGUN i. faktor sejarah- penjajahan dan kemasukan migran asing-eksploitasi sumber-sumber alam dan penguasaan politik- contoh kuala lumpur-bijih timah , berkembang dengan pertambahan penduduk dan pelabagai sektor lain. ii. Faktor pekembangan ekonomi moden ± kemajuan industri- menawarkan peluang pekerjaan-tumpuan penduduk-petempatan bertambah- pusat-pusat kemudahan dan perkhidmatan bertambah- perniagaan, perdagangancontoh shah alam, petaling jaya iii. Faktor politik- dasar dan perancangan kerajaan- rancangan pembangunan wilayah ± bandar baru muadzam shah, bandar al miktafi billah- bandar-bandar satelit- putra jaya, petaling jaya- mengatasi limpahan bandar besar kuala lumpur iv. Faktor kemudahan sosial- kemudahan asas. Kemudahan sistem pengangkutan, pendidikan tinggi, kemudahan kesihatan, kemudhan elektrik, bekalan air, sistem perhubunan dll v. Faktor kependudukan atau demografi- migrasi dan pertumbuhan semulajadi. Proses utama ialah migrasi masuk dari kawsan luar bandar atau kawsan lain- saiz banadar utama terlalu besar berbanding badar lain- bandar primat-bangkok, jakarta, manila, ho chi minh

5.0. FAKKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TREND PEMBANDARAN YANG PESAT DI BENUA ASIA DAN AFRIKA i. pembangunan ekonomi bandar yang pesat selepas tahun 1970an-ekonomi moden berkembang pesat-perniagaan, perindustrian di bandar-bandar sejajar dengan dasar kerajaan di negara-negara membangun ii. kemunduran eknonmi desa khususnya sektor pertanian- penghijrahan buruh-buruh pertanian ke bandar iii. kestabilan politik dan eknonmi- taamatnya perang dunia 11 ±politik aman-ruang dan peluang setiap negara melaksanakan polisi dan program pembandaran negara masing-masing iv. faktor demografi-kepndudukan pertambahan kadar kelahiran dan pengurangan kadar kematian. v. Pembandaran memusat kepada bandar-bandar utama sahajamewujudkan bandar primat- kewujudan sebauh bandar sahaja yang

terbesar saiznya berpuluh-puluh kali ganda berbanding dengan bandar kedua dalam negara tersebut.

6.0. BANDAR PRIMAT 6.1. FAKTOR-FAKTOR YANG MEWUJUDKAN BANDAR PRIMAT i. tumpuan pembangunan ekonomi- ibu negara-pusatt pentadbiran, perdagangan, peindustrian, perkhidmatan, kewangan dll ii. tarikan yang kuat terhadap bandaraya utama-penghijrahan penduduk kawsan luar bandar ke benadar utama iii. penjajahan masa lampau- tidak menyebarkan pembangunan ke kawaan lain iv. pelbagai kemudahan dan perkhidmatan bandar- pengangkutan, bekalan air, elektrik, pelabuhan dll v. faktor demografi- penghirah terdiri dari golongan muda- kadar fertiliti tinggi-penambahan dalam kadar kelahiran bandar 6.2. MASALAH-MASALAH BANDAR PRIMAT i. masalah perumahan ii. masalah persaingan, pengangguran, kemiskinan bandar akibat migrasi iii. masalah sosial- jenayah, pelacuran, penyakit dll iv. masalah kesesakan-lalu lintas dan petempatan v. masalah persekitaran- pencemaran air, udara, bau, bunyi vi. fenomena pulau haba-kesan rumah hijau vii. kejadian banjir kilat 7.0. FENOMENA PEMBANDARAN 7.1. REBAKAN BANDAR Proses perluasan saiz bandar dan pengaruh bandar dari kawasan pusat bandar ke pinggir bandar Berkembang sejajar dengan perkembangan sistem jaringan pengangkutan 7.2. SUBBANDAR Murujuk kepada kawasan pinggir bandar Kawasan pinggir bandar berperanan sebagai penyokong kepada pusat bandar Berkait rapat dengan proses rebakan bandar dan ketepuan pembangunan di pusat bandar Funsi yang biasa seperti petempatan dan perindustrian Subnaadar kan membentuk bandar baru 7.3. METROPOLIS Sesebuah bandaraya akan digelas metropolis apabila mempunyai penduduk melebihi sejuta orang Mempunyai hairarki yang lebih tinggi

Lingkungan pengaruh yang lebih luas dari bandar raya Mempunyai kepelbagaian fungsi-pusat pentadbiran, perkhidmatan, pengangkutan, perdagangan, kewangan, pendidikan, perniagaan 7.4. MEGALOPOLIS Percantuman metropolis-metropolis membentuk saiz yang lebih luas dan besar-megalopolis Penduduk melebihi 10 juta orang Contoh- megalopolis boston- penduduk 40 juta orang- keluasan 700 kilometer Megalopolis tokaido- menacntumkan tokyo, yokohama

7.5. KONURBASI Proses penggabungan dan percantuman antara pinggir bandar dengan pinggir bandar yang lain Dua buah bandar bercantum- zon konurbasi Contoh shah alam dan petaling jaya 7.6. BANDAR SATELIT Bandar yang dibina dan diwujudkan tidak jauh dari bandar induk Fungsi- kawasan kediaman dan perindustrian Bandar sateli dengan bandar utama masih berhubung dari segi pentadbiran, kewangan, peniagaan dan perkhidmtan Hubungan diteruskan dengan rangkaian pengangkutan 7.7. BANDAR BARU Kawasan petempatan bercirikan bandar Dirancang dan dibangunkan di kawasan yang tidak ada bandar khususnya di luar bandar Berkembang tanpa perlu bergantung dengan bandar lain Contoh- bandar baru bangi, bandar baru nilai dll 8.0. MASALAH PEMBANDARAN 8.1. MASALAH DI KAWASAN BANDAR i. masalah pengangguran dan kemiskinan bandar-penduduk ramai, kerja kurang, kurang pendidikan dan tidak dapat bersaing ii. masalah perumahan dan fenomena persetingganan-tidak mampu memiliki rumah iii. masalah persekitaran fizikal bandar- pencemaran udara, air, tanah, bau, bunyi iv. Masalah persekitaran sosial bandar- kadar jenayah, pelacuran, pengedaran dadah , kesihatan dll v. Masalah ke atas sumber-sumber alam di bandar- tekanan terhadap sumber tanah, kepupusan hutan, kerosakan sumber-tanah menjadi mahal 8.2. MASALAH DI LUAR BANDAR

i. kekurangan tenaga keja khususnya di sektor pertanian ii. pembaziran sumber alam- tidak dapat dimajukan- tiada penduduk 8.3. KESAN PEMBANDARAN TERHADAP PERSEKITARAN FIZIKAL BANDAR i. pencemaran udara dan jerebu ii. kenaikan suhu mikro atau pulau haba bandar-bangunan konkrik, permukaan berturap, medan letak kereta, jalan raya dll iii. fenomena banjir kilat dan hujan asid iv. pencemaran air v. hakisan tanah, tanah runtuh, tanah mendap-pembinaan bangunan di cerun-cerun bukit, pembinaan jalan raya , pembinaan petemptan di tapaktapak lombong 8.4. MASALAH PERSETINGGANAN 8.4.1. KONSEP SETINGGAN Satu proses menduduki bangunan atau tanah yang bukan milik sendiri secara sah di sisi undang-undang Merupakan petempatan haram Kawsasan tanah rezab jalan raya/jalan kereta api Kawsan sesak/tidak teratur/tiada kemudhan asas yang sempurna 8.4.2. CIRI-CIRI PETEMPATAN SETINGGAN i. lokasi- hampir dengan zon bandar ii. ciri fizikal- susun atur bangunan tidak teratur/tidak tersusun/tidak terancang iii. persekitaran fizikal- sesak, kotor, tiada kemudahan asas/tiada sistem perparitan/pembentungan tidak sempurna iv. demografi- dihuni oleh saiz keluagra yang besar/jumlah tanggungan ramai v. ekonomi- golongan berpendapatan rendah vi. sosial- masalah sosial dan penyakit-taun, malaria, denggi,penyalahgunaan dadah, kegiatan haram dll hgejala sosial 8.4.3. FAKTOR- FAKTOR YANG MENGGALAKKAN PETEMPATAN SETINGGAN i. kadar urbanisasi yang pesat dan tidak terkawal ii. krissis perumahan- perumahan kos rendah kurang iii. masalah pentadbiran tanah dan ketidakcekapan perancangan banadarkelonggaran, kelalaian,timbulnya rzab sungai, bangunan, jalan-kurang kawalan iv. pertumbuhan penduduk banadar yang pesat dan berterusan-migrasikemiskinan bandar v. kadar kelahiran dikalangan migran yang tinggi 8.4.4. LANGKAH-LANGKAH MEMBENDUNG MASALAH SETINGGAN

i. dasar pembandaran seimbang- proses pembandaran di antara bandar di rancang, disusun, dikaji supaya masalah ketdakseimbangan dapat dielakkan ii. perumahan kos rendah disediakan dan ditambahiii. mengekang aliran migrasi dari luar bandar ke bandar- melaksanakan program pembangunan wilayah, memajukan kawasan luar bandar iv. melaksanakan program perancanagan bamdar yang lebih sistematik dan cekap-penggunaaan ruang bandar yang terancang, kawasan rezab dijadikan kawasan hijau, penguatkuasaan undang-undang yang tegas v. mengawal kemasukan pekerja asing/tanpa izin
Di Pos oleh Cikgu Hiyatul pada 4/21/2009 04:36:00 PM 0 Komen Links to this post Cari Label PEMBANDARAN

Maklum balas
SABTU, 2009 APRIL 18

PEMBANGUNAN EKONOMI - SEKTOR PERKHIDMATAN

12.0. SEKTOR PERKHIDMATAN 12.1. JENIS-JENIS SEKTOR PERKHIDMATAN i. industri pelancongan ii. industri pengangkutan dan telekomunikasi iii. sektor kewangan, insuran, hartaanah dan perkhidmatan perniaagaan iv. sektor utiliti elektrik ,air dan gas

v. perkhidmatan kerajaan 12.2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN SEKTOR PERKHIDMATAN i. faktor fizikal- kekayaan sumber semula jadi-perlombongan memajukan sektor pengangkutan, kewujudan sungai- pengangkutan air, keindahan alam semula jadi- pelancongan ii. faktor ekonomi- kemajuan ekonomi primer dan sekunder- pemasaran, pengangkutan, kewangan, insuran , telekomunikasi iii. faktor governan- galakan pelaburan- dalam sektor pendidikan, pelancongan telekomunkasi , ICT ±dasar pengswastaan- mewujudkan syarikat-syarikat telekomunkasi- celcom, maxis , telekom dll iv. faktor teknologi- teknologi moden menerusi R&D memesatkan perkembangan dalam sektor telekomunikasi- 3G membantu dalam sektor lain seperti pemasaran, kewangan, pelancngan dll 12.3. SUMBANGAN SEKTOR PERKHIDMATAN KEPADA PEMBANGUNAN EKONOMI i. membantu meningkatkan KDNK negara- contoh tahun 2001-54.7% KDNK negara ii. membangunkan sektor ekonomi lain-primer dan sekunder- bahan mentah dan barangan sipa memerlukan pengangkutan, bekalan tenaga, dadan sistem pemasaran iii. meningkatkan taraf hidup rakyat- -perkhidmatan kesihatan, pendidikan dll iv. meningkatkan teknologi dan kualiti buruh- perkembangan ICT menjana dan menghasilkan inovasi baru dalam teknologi dan mampu bedayasaingbagi mengeluarkan produk yang bermutu v. menambah aliran masuk modal kedalam negara-pelaburan asingperbankan luar pesisir di labuan-pelabur asing membuat pinjaman untuk kegiatan ekonomi di malaysia vi. peluang pekerjaan yang luas dalam sektor perkhidmatan ± tahun 2001 49.2 %

12.4. SEKTOR PELANCONGAN 12.4.1. JENIS-JENIS PRODUK PELANCONGAN DI MALAYSIA i. eko pelancongan- berasaskan keindahan alam semula jadi-pantai, pulau, hutan lipur tanah tinggi, air terjun dll ii. pelancongan pertanian(agro-tuorisme)-pelancongan di dusun buahbuahan perkampungan nelayan, ternakan akuakultur/home stay iii. pelancongan kesihatan- pelancong datang untuk rawatan kesihatan ,

rawayan pakar, perubatan tradisional iv. pelancongan pendidikan- aktiviti pelancongan ambil belajar v. pelancongan budaya dan warisan sjarah- aktiviti pelancongan di kawasan tinggalan sejarah, tapak arkeologi dan muzium vi. pelancongan MICE (persidangan, konvensyen dan pameran)-Delegasi pelancong mengahdiri seminar, persidanagan, pameran dan simposium vii. pelacongan kapal mewah- aktiviti pelancongan di atas kapal mewah mengelilingi negara viii. pelancongan sukan dan rekreasi- beasaskan sukan dan rekreasiperlumbaan kereta, sukan antarabangsa 12.4.2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN PELANCONGAN DI MALAYSIA i. tarikan semula jadi .faktor alam sekitar fizikal- pulau yang cantik, gua, pantai,tanah tinggi, hutan lipur, iklim yang panas dan lembab ii. tarikan buatan manusia/alam sekitar manusia- tmpat-tempat bersejarah, seni budaya, berbilang kaum iii. kemudahan pengangkutan iv. Prasarana yanfg cukup- hotel, restoran, riadah, bersukan, memebeli belah v. Tindakan kerajaan-promosi di peringkat antara bangsa oleh TDC,persidangan anatara bangsa dll

12.4.3. SUMBANGAN SEKTOR PELANCONGAN i. pendapatan negara- hasil tukaran mata wang asing- tahun 2001 RM16.1 billion ii. menyediakan peluang pekerjaan- mengurangkan pengangguran, meningkatkan taraf hidup dalam pelbagai sektor , perhotelan, pengangkutan, restoran- tahun 2001 78671 peluang pekerjaan telah dicipta dalam industri pelancongan iii. menggalakkan industri yang berkaian- kraftangan, makanan, pengankutan, perhotelan dll iv. membangunkan kawsan mundur- menukar strktur ekonomi tradisonal kepada moden-pusat-pusat pertumbuhan baru v. menggalakkan perkembangan R&D ±kajian pemulharaan alam, teknologi, kemunikasi dll 12.4.4. MASALAH SEKTOR PELANCONGAN i. masalah hakisan kawasan tanah tinggi- padang golf, jalan pengangkutan ± penarahan bukit ii. pencemaran air laut, sungai dan tasik-sisa kumbahan hotel, resort, sisa makanan-port dickson

iii. gangguan ekosistem daratan-pemusnahan hutan untuk pembinaan hotel dan resort dan ekosistem akuatik akibat pencemaran air laut, tasik dan sungai iv. kesan perubahan iklim mikro-suhu di tanah tinggi tidak sesjuk sebelumnya akibat pemusnahan hutan v. pencemaran budaya- pengaruh budaya barat- pelancong-minuman keras, pergaulan bebas vi. kesesakan tempat pusat pelancongan- genting highland terutama pada musim cuti sekolah vii. wabak penyakit/penularan penyakit berjangkit seperti AIDS, SARS, yang dibawa oleh pelancong

12.4.5. CADANGAN MEMAJUKAN SEKTOR PELANCONGAN i. memperhebatkan promosi produk pelancongan dalam pelbagai media cerak, elektronik, aktiviti sukan dan rekreasi, pameran, persidangan, seminar dll ii. membanun sumber secara optima umber-eumber setempat seperti hutan lipur, air erjun, pulau dll iii. menyedia dan memajukan sistem pengangkutan-meningkatkan darjah ketersamapaian yang tinggi ke kawsan pelancongan iv. menyediakan kemudahan asas yang cukup- penginapan, restoran, riadah teelekomnikasi dll v. kempen kesedaran menjaga kebersihan kawasan pelancongan,menguruskan sisa pelancongan, memelihara kualiti alam sekitar dll.

12.5. SEKTOR PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN 12.5.1. SISTEM PENGANGKUTAN DI MALAYSIA i. sistem pengangkutan darat- jalanraya,jalan kereta apu, lebuh raya, LRT, KEMUTER, PUTRA LRT, KLIA TRANSIT, KLIA EKSPRESS DLL ii. pengangkutan air- sungai dan laut- feri, kapal bot , sampan iii. pengangkutan udara- kapal terbang an helikppter, lapangan terbang dlll 12.5.2. SISTEM PERHUBUNGAN DI MALAYSIA i. telekomunikasi-telefon talian tetap, telefon bimbit, faksmili, ICT, internet, intranet dll ii. dalam ICT terdapat- e dagang, e mel, e perubatan e pembelajaran dll

12.5.3. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SISTEM PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN A. FAKTOR FIZIKAL i. bentuk muka bumi- tanah rata , pamah dan luas- sesuai untuk untuk rangkaian lebuh raya/jalan raya/lapangan terbang ii. penggir laut yang terlindung dan bertelu- sesuai untuk pelabuhancontohnya di panatai barat B. FAKTOR EKONOMI i. kawasan yang memiliki sumber yang berpotensi-bijih timah, emas,hutan, kawasan pertanian dll, memudahkan sumber dieksploitasi ii. dibandar-bandar besar- kawasan yang maju dengan sektor ekonomi moden- perniagaan, perindustian, pekhidmatan-kuala lumpur- LRT, KOMUTER dll

C. FAKTOR GOVERNAN i. menubuhkan agensi memodenkan sektor pengangkutan LLM ii. dasar penswastaan dalam sistem pengangkutan- swasta melabur dalam pembinaan sistem pengangkutan spt Lebuh raya KESAS, PLUS, putra LRT, KLIA EKSPRESS, KOMUTER dll iii. Dalam perhubungan- kerajaan menggalakkan swasta memajukan sistem perhubungan- CELCOM, TELEKOM, MAXIS iv. Kerajaan juga menubuhkan MDC- perbadanan multi media- menguruskan perhubungan tanpa wayar-internet-laman web dll D. FAKTOR TEKNOLOGI i. teknologi moden dalam penbinaan lebuh raya/jalan rata/jalan kereta api ± pembianaan terowong, jejantas, persimbangan bertingkat, jamabatan besar dlll ii. \teknologi dimpoert dari US, korea, jepun

13.5.4 KEPENTINGAN SISTEM PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN DI MALAYSIA i. Ekonomi-menjana sektor perlombongan, pertanian, perindustrian, perniagaan- mengangkut input dan output pertanian, bahan mentah peridustrian, membawa barangan siap untup pasaran dll ii. Sosial- meningkatkan mobilitiharian penduduk-memprolehi pelabagai perkhidmatan ssosial-perubatan, pendidikan, barangan keperluan iii. Meudahkan penyebaran inovasi dan informasi- media cetak, alat-alat

elektronik, teknologi ICT iv. Kemunculan kawasan petempatan baru- sistem pengangkutan seperti jlan raya/lebuh raya/jalan kereta api- munculnya kawasan-kawasan perniagaan, restoran dll v. Bagi petempatan lama- peteampaatan akan berkembang menjadi bandar kecil, sederhana atau besar

13.5.5 KEPENTINGAN LEBUH RAYA DI MALAYSIA i. mempecepatkan pembangunan ekonomi- interaksi kawasan badar dengan luar bandar- darjah ketersampaian dan interaksi antara kawasan mundur dengan kawasan maju dapat ditingkatkan ii. pemamgkin pembangunan sumber alam di kawasan pedalaman-hutan, tanah, mineral dapat dibangunkan- mudah kemasukan input iii. memudahkan dan mepercepatkan pengangkutan keluar hasil bahan mentah dari kawasan mundur untuk dipasarkan- hasil ternakan, pertanian, perikanan, hasil hutan dapat dipasarkan dengan epat di bandar iv. pengedaran dan pemsaran branagan siap dan perkhidmatan kepada penduduk mundur dappat dipasarkan dengan cepat-barangan dan perkhidmatan dari bandar dpat diedarkan dengan mudah- barangan runcit, kesihatan, penduidikan dlll v. membantu mempercepatkan penyebaran maklumat, inovasi dan teknologi baru ke kawasan mundue-lebih cepat dan menjimatkan vi. menggalakkan penyebaran industri dari kawasan bandar ke kawasanluar bandar- banadar sudah padat dan tepu-disebarkan k kawasan desa/mundurmewujudkan cawangan-cawangan kerana lebih cepat dan pantas vii. memudahkan mobiliti penduduk luar bndar untuk mendapatkan pekhidmatan dengan epat dan segera- perubatan, pendidikan-menjimatkan kos dan memendekkan masa 13.5.6 FAKTOR-FAKTOR BANDAR-BANDAR BESAR MEMELUKAN SISTEM PNGANGKUTAN AWAM YANG CEKAP i. mengurangkan kessakan lalu lintas- guna LRT, MONOREL, KOMUTERmengurabngkan kessakan lalu lintas ii. kemampuan membawa penumpang yang banyak- pada waktu puncakpergi dan balik kerja- menjimatkan masa-tidak perlu bawa kenderaan sendiri iii. mengingkatkan darjah ketersamapaian/destinasi- intra bandar dan inter bandar ± contoh KL- Seremban, KLIA iv. mengangkut lebih ramai, cekap dan pantas- KOMUTER berbanding teksi kapasiti kecil ,lambat, dan kurang cekap

v. mengurangkan risiko pencemaran- tidak menggunakan bahan bakar berbanding kenderaan persendirian dan teksi 13.5.7 KESAN-KESAN PERKEMBANGAN JARINGAN PENGANGKUTAN TERHADAP PERSEKITARAN FIZIKAL DI MALAYSIA

i. kejadian hakisan dan tanah runtuh- peneresan, penarahan dan penebukan dan pemotongan lereng-lereng bukit untuk memina lebuh raya, terowong, dan jambatan ii. mengganggu kestabilan cerun- tergelongsor apabila hujan lebat iii. berlakunnya tanah mendap/tenggelam- penimbusan yang tidak semprna kawasan paya untuk dibina lebih raya/jalan raya., lapangan terbang iv. merosakkan kawasan tadahan air- pemushanah kawasan hutan semula jadi dan kawasan tanah tinggi/bukit-hutan yang berfungsu sebagai storan air bawah tanah terganggu-pembinaan lapanagan terbang yang luas- KLIA, lebuh raya merentasi kawasan hutan dll v. mencemarkan sumber-sumber air sungai- peneresan/pembersihan kawasan hutan vi. ekosistem hutan dan paya serta habitat semula jadi terganggu-berhijrah ke tempat lain.
Di Pos oleh Cikgu Hiyatul pada 4/18/2009 02:23:00 PM 0 Komen Links to this post Cari Label PERKHIDMATAN

Maklum balas
RABU, 2009 APRIL 08

PEMBANGUNAN EKONOMI - KEGIATAN PERHUTANAN DAN PEMBALAKAN
1.0. JENIS-JENIS HUTAN DAN TABURANNYA 1.1. HUTAN HUJAN TROPIKA i. terdapat di kawsan khatul istiwa- juga dikenali sebagai hutan hujan ii. sentiasa berkeadaan malar hijau sepanjang tahun iii. profil hutannya kanopi berlapis-lapis boleh dibahagikan kepada empatatas, (50-40m), kedua (25-40), tengah (15-25m), bawah 9semak samun, dan pokok rehek. iv. Faunanaya terdiri daripada pelbagai hadupan liar- kelwalar, burung, keluang tupai, harimau musang, badak dll 1.2. HUTAN MONSUN TROPIKA i. terletak di garislintang 10°U-30°U dan 10°S-30°S ii. meluruhkan daun pada musim kemarau

iii. pokok tumbuh seragam/sejenis iv. kanopi juga berlapis-lapis v. hutan daun buluh vi. profil tiga lapis iaitu lapisan atas (20-30m),kedua (5-20m), bawah (paku pakis, palma rumput) vii. faunanya terdiridaripada gajah,harimau musang, beruang dll 1.3. PADANG RUMPUT HAWA SEDERHANA i. terletak 3°u-45°u dan 30°s-45°s ii. tumbuhan berkayu jarang tumbuh di lembah sungai iii. dua jenis padang rumput- padang rumput yang pendek dan padang rumput yang panjang iv. padang rumput utama ialah steppe, prairie dan pampas v. hidupan liar terdiri daripada kuda, kambing, marmot, tupai, hamster dll vi. dipengaruhi oleh empat musim- ,usim panas dan musim bungamenghijau dan pada musim luruh/gugur-kekuningan

1.4. HUTAN KONIFER i. terletak di 40°u-60°u ii. bersifat monospesesies ± satu atau dua jenis spesies sahaja iii. bersifat malar hijau, berkayu lembut, kuit tebal, batang lurs, saiz besar dan tinggi iv. mencapai ketinggian 40m v. profil hutan selapis sahaja ketinggian seragam dan jarang ditumbuhi pokok di bawah vi. hidupan liar seperti karibu, musk, serigala, chipmink dll

2.0. SUMBANGAN/KEPENTINGAN SUMBER PERHUTANAN 2.1. JENIS-JENIS HASIL HUTAN i. Sumber kayu balak- meranti, cengal, jati, merbau ii. Sumber rotan/buluh iii. Sumber perubatan/ minyak wangi- akat kayu, daun bunga iv. Sumber makanan- buah, daun contoh salak, petai kelubi dll v. Tempat rekreasi/hutan lipur vi. Daging binatang- rusa, pelanduk dll

2.2. SUMBANGAN KEPADA PEMBANGUNAN EKONOMI

i. sumber hasil perkayuan kepada sesbuah negara- sumber kayu umtuk dalam negara atau luar negara ii. pembangunan sektor pelancongan-eko pelancongan-hutan simpan, hutan lipur, air terjun dll iii. membantu memajukan industri yang berasaskan kayu-perabot, pembinaan, pengangkutan iv. mewujudkan peluang-peluang pekerjaan dalam pelbagai sektor- kilang pemprosesan kayu, kilang perabot, pemandu lori dll 2.3. KEPENTINGAN KEPADA PERSEKITARAN FIZIKAL i. habitat kepada pelbagai hidupan liar ii. menghalang hakisan tanah iii. mengawal keseimbangan kitar hidrologi iv. mengekalkan atau mengawal perubahan iklim mikro v. mengekalkan kelempaban udara vi. menyederhanakan suhu sekitar

3.0. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN PERHUTANAN DI MALAYSIA i. malaysia kaya dengan pelbagai jenis pokok kayu keras- meranti, cengal dll ii. permintaan yang tinggi terhadap kayu keras tropika ± dari jepun iii. rangkaian jalan raya dan jalan keretapi yang baik untuk mrngangkut hasil kayu balak ke pelabuhan iv. langkah penghutanan semula kerajaan menjamin bekalan kayu balak berterusan v. teknologi pembalakan yang moden seperti menggunakan mesin gergaji, jentera penarik, helikopter 4.0. FAKTOR-FAKTOR PENYAHUTANAN DI MALAYSIA i. kebakaran huatan secara semula jadi pada musim kemarau ii. bencana alam- gempa bumi, letusan gunung berapi iii. pembinaan empangan hidro elektrik iv. pembalakan yang tak terkawal v. akktiviti pertanian pindah vi. pembukaan tanah baru untuk pertanian ladang oleh kerajaan vii. pembinaan infratstruktur dan pembangunan banadar

5.0. KESAN-KESAN PENYAHHUTANAN

i. kepupusan pelbagai spesies flora dan fauna ii. memusnahkan habitat semila jadi haiwan-haiwan iii. memusnahkan edaran nutrien dalam eko sistem hutan-rantaian dan nurien tanah akan hilang kerana air larian permukaan iv. mengubah cuaca dunia- peningkatan suhu v. kesan ke atas geomormologi- proses hakisan, luluhawa, gerakan jisim vi. kitaran hidrogi tidak stabil-mengurangkan jumlah hujan,mengurangkan kadar susupan paras air dalam tanah ±menjejaskan bekalan air kepada sungai vii. kekurangan sumber makanan kepada manusia khususnya masyarakat orang asli viii. kegiatan eknomi terjejas- industri prabot, kayu, kraftangan kerana kekurangan sumber kayu ix. rantaian makanan terjejas- kekurangan humus- tanah tidak suburmenjejaskan aktiviti pertanian x. bekalan oksigen kepada manusia terjejas-meningkatkan kandungan gas karbon dioksida alam udara- kesan rumah hijau-kepanansan xi. bekalan air kepada penduduk terjejas-simpanan air bawah tanah berkurang-empangan terjejas 6.0. LANGKAH-LANGKAH PEMELIHARAAN DAN PEMULIHARAAN HUTAN/MEWUJUDKAN PERHUTANAN LESTARI A. MAKSUD PEMELIHARAAN : usaha-usaha menjaga, memelihara, melindungi sumber-sumber alam supaya kewujudannya berterusan seperti hutan simpan kekal B. MAKSUD PEMULIHARAAN: usaha-usaha melastarikan bekalan, mewujudkan sumber-sumber melalui pemeliharaan, baik pulih sumbersumber yang telah digunakan supaya tidak pupus contoh penghutanan semula C. MAKSUD PERHUTANAN LESTARI: sistem perhutanan yang berteusan yang mengandungi amalan-amalan yang boleh menghaslkan sumber-sumber hutan berkualiti tinggi , mengawal pengeluaran sumber hutan untuk jangka panjang untuk generasi akan datang

6.1. LANGKAH PERUNDANGAN i. dasar perhutanan negara 1978- mewujudkan hutan simpan dan taman negara ii. akta perhutanan negara 1984- larangan yang berkaitan dalam kawasan hutan simpan kekal-memasuki, menebang, memotong, mencari , mengambil

,membersih, menceroboh dll iii. denda dan penjara sehingga rm50000 atau dua tahun penjara kepoada sesiapa yang ingkar iv. akta perlindungan hidupan liar 1976- mamstikan sepesies hidupan liar tidak pupus

6.2. LANGKAH PENGURUSAN i. sistem penebangan terpilih- sistem sebaya malaya(MUS), sistem pengurusan tebngan memilih (SMS)-kaedah penebangan sistematik dan berjadual ii. kaedah sivilkultur- pemulihan hutan melalui ladang hutan, pertumbesaran, penjagaan iii. penghutanan semula kawsan hutan yang tlah ditebang iv. penyelidikan dan pembangunan- frim, upm menjalankan penyelidikan menjamin program perladangan hutan

6.3. KEMPEN/PENDIDIKAN ALAM SEKITAR i. pendidikan alam sekitar peringkat rendah, menengah, maktab dan universiti dalam kurikulum formal contoh dalam mata peljaran geografi ii. kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar seperti cintai hutan kita oleh kerajaan atau NGO contoh sahabat alam malaysia iii. kempen menanam semula pokok , pameran, ceramah pada hari perhutanan sedunia

PEMBANGUNAN EKONOMI - KEGIATAN PERTANIAN

PERTANIAN 1.0 KEPENTINGAN KEGIATAN PERTANIAN i. Sumber pekerjaan- lebih 50% peluang pekerjaan terdapat di sektor pertanian khususnya di negara membangun. ii. Sumber pendapatan kepada petani dan negara ± sumber pendapatan rakyat hasil dari kegiatan pertanian untuk menyara hidup seharian dan juga sumber pendapatan negara hasil dari eksport hasil-hasil pertanian iii. Bahan mentah untuk industri yang berasaskan pertaanian- industri memproses kelapa sawit menjadikan minyak sawit, industri memproses hasil-hasil getah menghasilkan barangan getah iv. Memajukan sektor industri peringkat ketiga- industri perkhidmatanindustri pengangkutan membawa hasil-hasil pertania, industri perniagaan untuk eksport dan import bahan-bahan mentah, industri insuran , v. Memajukan kawasan luar Bandar- kemudahan yang lengkap untuk kawasan pertanian/lading-ladang- pusat pertumbuhan/pengumpulan/Bandar-bandar baru vi. Sumber bekalan makanan- padi, jagung, ubi, buah-buahan, dll

2.0. JENIS-JENIS DAN CIRI-CIRI SEKTOR PERTANIAN

1.1. PERTANIAN PINDAH i. pertanian sara diri berkonsepkan mengikut perpeindahan orang asli/kaum bukit ii. taburannya berselerakdi kawasan pedelaman di sesbuah negara iii. skel/saiz taninya amat kecil iaitu kurang satu hektar iv. jenis tanaman yang biasa ialah tanaman jangka pendek /tanaman kontan seperti ubi keledek, ubi kayu, jagung dan mungkin bercampur dengan ternakan seperti ayam/itik v. teknik tanaman menggunakan kaedah tradisional system tebang dan baker vi. tenaga buruh terdiri dari kaum keluarga dan dilakukan secara bergotong royong masyarakat setempat vii. Apabila kesuburan tanah hilang ,mereka berpindah ke tempat baru.

1.2. PERTANIAN SARA DIRI INTENSIF i. konsepnya ialah secara giat setempat untuk keperluan keluarga dan jika ada lebihan ia akan dijual ii. Jenis tanaman utama ialah padi sawah iii. Diusahakan oleh petani-petani tradisonal di desa-desa iv. Lokasinya terletak di delta-delta atau lmbah-lembah sungai yang subur seperti delta kelantan, delta chao phraya, delta Mekong v. Skel taninya kurang dari 10 hektar ±tidak ekonomik vi. Corak penggunaan tanah giat vii. Tenaga buruh keluarga diguna secara intensif

1.3. PERTANIAN KEBUN KECIL i. berkonsepkan aktiviti pertanian bukan bijirin. ii. bersifat separuh komersial dan biasanya bersifat campuran antara perkebunan jualan dengan yang digunakan untuk kelurga iii. saiz tani sederhana pada skel kurang dari 40 hektar iv. jenis tanaman untuk kegunaan sendiri seperti buah-buahan, kebun kecil getah, kelapa sawit, koko dll v. kebun kecil getah di Malaysia juga dibuat secra berkelompokmenggabungkan beberapa kebun kecil menjadi mini estet vi. sifatnya separuh komersial menggabungkan cirri-ciri pertanian sara diri dengan pertanian lading vii. dari segi pengurusan mementingkan kecekpan, latihan ,bimbingan olh RISDA,MARDI MARDEC viii. menggunaakan input pertanian moden seperti baja-baja kimia dan racun serangga, benih yang bermutu ix. tenaga buruh keluarga dan hak milik individu

1.4. PERTANIAN PERLADANGAN EKSTENSIF i. berkonsepkan 100% komersial ii. berskala besar- modal yang banyak, kos tinggi, pengurusan yang sitematik iii. berorientasikan pasaran iv. keluasannya lebih 40 hektar/100 ekar v. menyumbang kepada pendapatan eksport negara seperti kelapa sawit, getah vi. sesetengah dimiliki oleh pelabur asing seperti Dunlop, sime darby dan Guthrie, sesetengahnya dimilikioleh agnsi kerajaan seperti FELDA, FELCRA, KESEDAR dll vii. diuruskan oleh system pengurusan yang tersendiri

3.0. FAKTOR-FAKTOR YANG MENGGALAKKAN KEGIATAN PERTANIAN 3.1. FAKTOR FIZIKAL 3.1.1. Iklim i. Suhu- suhu yang sesuai dengan jenis tanaman yang tertentu ii. Hujan- jumlah hujan yang mencukupi iii. Musim pertumbuhan yang sesuai- di kawsan iklim hawa sederhana masa yang diambil oleh tanaman untuk membesar sebelim tiba musim dingin iv. Angin taufan- merosakkan tanaman di laluannya 3.1.2. Bentuk Muka Bumi i. Ketinggian ± lereng bukit- the, tanah pamah- padi, kaki bukit beralungetah ii. Kawasan tanah pamah- sesuai untuk pelbagai jenis tanaman 3.1.3. Tanih i. Jenis tanih tertentu sesuai dengan jenis tanaman yang tertentu contoh tanih alluvium sesuai untuk tanaman padi, tanih chernozem untuk tanaman gandum, tanih lava bes di pulau jawa subur untuk pertanian.

3.2. FAKTOR BUDAYA i. Kecekapan- pendidikan, kemahiran, kesihatan petani menguruskan kegiatan pertaanian ii. System pemilikan tanah- saiz tanah yang semakin kecil akibat pembahagian pusaka/pemecahan hakmilik tanah menyebabkan saiz tanah semakin kecil ± tidak ekonomik untuk dikerjakan-tidak dapat menampung keperluan keluarga iii. Faktor social, budaya dan adapt resam ± pemilikan tanah, ternakan lembu yang terhad di India tidak makan lembu dll iv. Permintaan ± menentukan jumlah pengeluaran dan jenid tanaman yang ditanam v. Dasar kerajaan- dasar kerajaan menggalakkan kegiatan pertanian dengan membuka kawasan pertanian secara besar-besaran untuk meningkatkan hasil eksport negara- getah, kelapa sawit- felda, felcra. Penyelidikan oleh mardi porim, frim untuk meningktakan hasil pengeluaran pertanian negara vi. Tenaga buruh yang cukup- jika tidak ada tenaga buruh yang cukup akan wujud tanah terbiar dan pengeluaran hasil pertanian terjejas vii. Kemudahan pengangkutan- jalan raya, jalan kereta api menggalakkan

perkembangan pertanian- memudahkan input-input pertanian di bawa masuk dan juga memudahkan pemasaran. viii. Teknologi- penggunaan teknologi moden- mempercepatkan kerja-kerja pengeuaran hasil pertanian dan juga melipatgandakan hasil pengeluaran.contoh penggunaan jentera pembajak, system pengairan dan penemuan baka-baka baru.

4.0.INOVASI DALAM TEKNOLOGI PERTANIAN/USAHA-USAHA MEMAJUKAN KEGIATAN PERTANIAN i. Kemudahan system pengairan- membolehkan padi ditanam dua kali setahun- KADA,MADA ii. Penggunaan bijih benih yang tanah penyakit, tahan kemarau dan cepat masak- contoh MR 126 ± padi, getahRRIM 901- PRODUKTIVITI BERLIPAT GANDA iii. Penggunaan jentera pertanian- jentera penuai, jentera pembajak, jentera menabur benih memercepatkan kerja di lading iv. Menjalankan penyelididkan bagi menghasilkan baka-baka baru yang berkualiti dari masa ke semasa- MARDI, FRIM, PORIM,RRIM dll v. Penggunaan baja kimia, baja dagangan dan baja organic. Racun seranga dll vi. Penggunaan alat torehan µmotoray¶ kerjakerja menorah lebih cepat dan penggalak susu untuk mengeluarkan susu yang banyak- getah vii. Peranan kerajaan- melatih petani, bantuan subsidi untuk meningkatkan pengurusan pertaanian 5.0. PEMBANGUNAN LESTARI DALAM PERTANIAN

5.1. MAKSUD PERTANIAN LESTARI : - mempertingkatkan sumber pertanian dan produktiviti pertaanian untuk masa kini dan akan datang - pembangunan pertanian selari dengan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber pertanian agar tidak berterusan merosot - mengoptimumkan penggunaan sumber - membaiki kesuburan tanah - meningkatkan pendapatanmeminimumkan impak pertanian - untuk hasil yang berkekala 5.2. PEMBANGUNAN LESTARI DALAM PERTANIAN i. menanam tanaman tutup bumi seeperti pokok kekacang untuk mengelakkan kejadian hakisan tanah semasa proses penyediaan tapak pertanian.

ii. Lebih banyak menggunakan baja organic untuk mengelak kesan pencemaran air akibat penggunaan baja kimia yang berlebhan iii. Menanam secara berteres/kontor di lereng-lereng bukit dan menyediakan laluan air untuk mengelakkan hakisan akibat kegiatan pertanian di tanah tinggi. iv. Pengawalan serangga perosak dengan menggunakan kaedah biologimenggunakan burung hantu untuk mengawal tikus v. Kaedah penanaman hidrophonik- tanpa tanah supaya alam sekitar tidak terjejas.

6.0. MASALAH-MASALAH UNTUK MENJALANKAN KEGIATAN PERTANIAN i. Masalah ±masalah fizikal- kemarau, banjir, bencana alam seperti letusan gunung berapi, serangan serangga perosak, wabak penyakit dll ii. masalah tanah- tanah sempit, persaingan dengan guna tanah lain seperti perindustrian, perumahan, perniagaan, tanah pertanian dipecah-pecahkan, kehilangan kesuburan dll iii. masalah modal yang terhad- petani yang miskin, pendapatan perkapita dan tabungan yang rendah terlalu bergantung kepada orang tengah atau kerajaan iv. masalah teknologi atau kaedah pertanian yang mundur- peralatan tradisional yang tidak efisien masih digunakan, petani tidak berkemahiran dan berpengetahuan v. masalah kekurangan tenaga buruh-golongan muda tidak berminatbermigrasi ke Bandar- terpaksa guna tenaga buruh import vi. masalah pasaran- persaingan dengan negara lain, ancaman barangan tiruan, harga komoditi yang tidak stabil, dasar perlindungan, stok penimbal dll vii. masalah kekurangan kemudahan asas- meliputi system pengangkutan , pengairan, penyimpanan, pengawetan, pemasaran terutama kawsan pertanian yang berada di pedalaman viii. masalah sikap petani- sikap lambat menerima pemodenan dan terlalu mengharapkan bantuan dan subsudi

7.0. KESAN KEGIATAN PERTANIAN KE ATAS PERSEKITARAN FIZIKAL (ALAM SEKITAR) i. Pencemaran udara dan jerebu- pembakaran terbuka untuk penyediaan tapak pertanian- ladang tebu, pembakaran jerami padi, tapak pertanian pindah- kejadian el nino meningkaatkan IPU ii. Pencemaran air, tanah dan udara disebebkan oleh penyemburan racun serangga, penggunaan baja kimia- berlaku hijan asid pada skala yang kecil.

Racun serangga dab baja kimia menyebabkan pencemaran air- mengancam hidupan akuatik iii. Hakisan tanah/ tanah runtuh- tanaman tanpa tutup bumi disebabkan oleh air larian permukaan dan percikan hujan- sungai tercemar dan cetek iv. Ketidak seimbangan nutrient dalam tanah disebabkan oleh tanaman tunggal dan tanaman ulangan berterusan tanpa merehatkan tanah dan pembajakan yang berterusan. Tanaman sejenis menyebabkan beberapa jenis mineral tanah digunakan secara intensif oleh tumbuhan berkenaan dan tanah hilang kesuburan dengan cepat v. Tebusguna tanah di kawsan paya/wetland untuk kegiatan pertaanian merosakkan ekosistem akuatik dan mempecepatkan hakisan pantai kerana tiada pokok kayu bakau di zon penampan hakisan ombak vi. Perubahan suhu mikro atau pemanasan setempat- gangguan terhadap proses sejatpeluhan tumbuhan meneyebabkan peratus kelembapan udara menurun, udara bersifat kering persekitaran udara terdedah kepada bahang matahari secara langsung tanpa ditapis dan diserap oleh kanopi kesannya indeks suhu setempat meningkat. vii. Kemusnahan sumber alam ± kepelbagaian bio diversity /sumber biologi seperti pelbagai spesies flora dan fauna diancam kepupusan- memusnahan ekosistem seperti rantaian makanan dan habitat semula jadi yang dijadikan tapak pertanian. viii. Perubahan landskap secara ketara seperti hutan semula jadi menjadi hutan tanaman, hutan primer bertukar menjadi hutan sekunder dan permukaan tanah yang tergondol ix. Mengganggu kestabilan kitaran hidrologi- penggunaan hutan untuk dijadikan tapak pertanian telah mengurangkan proses transpirasi tumbuhan menyebabkan kehilangan kawsan tadahan air, mngurangkan kadar susupan, storan dan edaran air tanah dan seterusnya menejejaskan sumber air kepada sungai , paya tasik dan sebagainya. 8.0. LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENGURANGKAN KESAN NEGATIF AKIBAT PEMBANGUNAN PERTANIAN TERHADAP ALAM SEKITAR/PERTANIAN LESTARI 8.1. LANGKAH-LANGAKAH i. kawalan terhadap pembakaran terbuka- akta jerebu 1997- mengawal dan mencegah pembakaran terbuka khususnya di tapak-tapak pertanaiandenda dan penjara/ menarik balik lessen kepada mana-mana individu/syarikat/agensi yang didapati bersalah- teknik tebang baker ditukar kepada tebang reput bagi menghasilkan baja organic dan memelihara alam sekitar. ii. Mengamaalkan kaedah pertanian campur, tanaman bergilir dan tanaman luar musi- untuk menseimbangkan nutrien tanah. iii. Menanam tanaman tutup bumi dan pokok-pokok terlindung bagi kwan

yang baru dibuka/ditanam. iv. Amalan pertanian berteres/mengikut kontur membina jalur dan system perparitan /kawalan pengairan terutma dilereng-lereng bukit yang beralun atau becerun curam v. Melaksanakan kawalan ekologi di kawasan-kawsan tanah pertanian termasuk membaiki tekstur tanah dengan menggunakan baja organic. Kawalan biotic menggunakan burung hantu untuk mengaal tikus mengurangkan penggunaan racun vi. Menggalakkan penggunaan bioteknologi dan meningkatkan R&D dalam bidang teknologi khusunya teknologi baru yang bersifat mesra alam- kaedah hidrophonik yang tidak menggunakan tanah hanya menggunakan larutan kimia sahaja.-mengurangkan tekanan tehadap tanah dan tidak mencemarkan alam sekitar

SOALAN-SOALAN LATIHAN 1. Jelaskan kepentingan kegiatan pertanian kepada negara. 2. Bincangkan faktor-faktor yang menggalakkan kegiatan pertanian 3. Mengapa kegiatan pertanian boleh menjejaskan alam sekitar 4. Apakah yang dimaksudkan dengan pertanian lestari? 5. Bincangkan langkah-langkah yang boleh diambil untuk mrningkatkan keluaran hasil pertanian 6. Huraikan langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengurangkan kesan kegiatan pertanian terhadap alam sekitar 7. Apakah masalah-masalah untuk memajukan kegiatan pertanian di asia 8. Jelaskan kesan kegiatan pertaian ke atas persekitaran.
Di Pos oleh Cikgu Hiyatul pada 4/01/2009 08:13:00 PM 1 Komen Links to this post Cari Label PERTANIAN

PENDUDUK
BAB 1 KONSEP PENDUDUK 1.1. KONSEP PENDUDUK 1.1.1. PENDUDUK SEBAGAI SUMBER Penduduk di dalam sesebuah negara dianggap sebagai sumber manausia yang penting dan berharga kepada negara berkenaan. Penduduk diukur dari

segi kuantiti dan kualiti. 1.1.1.1 Secara kuantiti Sumber manusia diukur dari aspek bilangan atau jumlah penduduk atau saiz penduduk yang dimiliki, taburan penduduk dan struktur umur dan jantina. Negara yang ramai penduduk mempunyai tenaga kerja yng cukup untuk menjana pembangunan ekonomi, kutipan cukai, saiz pasaran luas dan bilangan tentera yang ramai. 1.1.1.2. secara kualiti sumber manusia diukur melalui ciri-ciri fizikal dan kesihatannya, tahap pendidikan, kemahiran, keterbukaan, mobiliti. Ciri- ciri ini ditentukan oleh perancanagan sumber manusia yang berkesan seperti peranacangan kelahiran, penjagaan kesihatan, pendidikan, latihan dan pembangunan ekonomi yang matang. 1.1.2.0 PENDUDUK SEBAGAI AGEN PERUBAHAN 1.1.2.1 Perubahan Sosioekonomi Pendudukan sebagai sumber tenaga penting menukarkan ekonomi tradisional kepada ekonomi moden- pertanian kepada industri dan perkhidmatan Dari segi sosial sektor pendidikan, kesiahatn, teelekomunikasi berkembang kerana adanya penduduk yang berkualiti dan mencukupi 1.1.2.2. Perubahan landskap budaya (Alam sekitar Manusia) Fenomena budaya dilihat menerusi kewujudan petempatan, pusat perindustrian, Jaringan pengangkutan, telekomunikasi fenomena pembandaran, pelabagai guna tanah pertanian. Fenomena ini terhasil daripada gubahan manusia ke atas alam sekitar fizikal. 1.1.2.3. Perubahan landskap fizikal (Alam sekitar fizikal) Manusia bertindak terhadap persekitaran fizikal dengan pelbagai cara. Manausia bertindak terhadap tanih, air, udara, flora dan fauns. Penggubahan ini mendatang kesan ke atas landskap fizikal seperti penebukan bukit, penarahan dan pemotongan bukit, aktiviti penyahhutanan seperti pembalakan, pertanian, penorokaan tanah baru, pembinaan empangan dsb.

BAB 2 TABURAN PENDUDUK 1.2.1 Konsep Taburan dan Kepadatan Penduduk. Taburan penduduk bermaksud sebaran atau agihan penduduk di atas ruang bumi . Sebaran ini menghasilkan taburan penduduk yang tidak sekata iaitu kawasan yang berpenduduk padat, sederhana padat, dan berpenduduk jarang Kepadatan penduduk pula bermaksud nisbah diantara jumlah penduduk di sesebuah kawasan berbanding dengan keluasannya. Formula kepadatan penduduk dikira dengan kaedah berikut :

1.2 TABURAN PENDUDUK MALAYSIA Contoh Soalan Berdasarkan jadual di bawah kira kepadatan penduduk negeri-negeri di Malaysia tahun 1996 dan lukis peta koroples yang menunjukkan taburan penduduk Malaysia pada tahun 1996.

1.3 MENGAPA TABURAN PENDUDUK TIDAK SEIMBANG

a) Faktor Fizikal i. bentuk muka bumi yang berbeza ± tanah tinggi ± jarang penduduk tanah rendah ± tumpuan penduduk b) Faktor Ekonomi i. pusat perindustrian ii. pusat perdagangan iii. pusat perniagaan c) Faktor Politik

i. pusat pentadbiran ii. dasar kerajaan d) Faktor Sosial i. pusat pendidikan ii. pusat kegiatan budaya dan social e) Faktor kemudahan pengangkutan i. jalan raya yang baik ii. jalan kereta api yang baik iii. pengangkutan awam yang cekap f) Faktor Sejarah i. Lebih awal dimajukan/dibuka/ diberi tumpuan ii. Penghijrahan dari luar. 1.4 LANGKAH MENSEIMBANGKAN TABURAN PENDUDUK a) Membangunkan kawasan luar Bandar b) Menyediakan kemudahan pembandaran di kawasan luar Bandar c) Membina pusat-pusat pengajian tinggi di luar bandar d) Mengadakan rancangan-rancangan pembangunan wilayah- pembukaan wilayah baru e) Memodenkan sector pertanian f) Membawa industri ke kawasan luar bandar.

BAB 3 PERTUMBUHAN PENDUDUK A) Konsep Perumbuhan Penduduk - merujuk kepada satu angka yang dapat menunjukkan satu arah pertambahan penduduk sama ada pesat, perlahan, static atau berkurangan di sesbuah negara dalam suatu tempoh tertentu. Angka ini diukur dalam unit % atau per/1000 orang. Misalnya pertumbuhan penduduk Malaysia pada tahun 1999 ialah 2.5% atau 25 orang/1000 (Pertambahan seramai 25 orang bagi setiap 1000 orang penduduk) - Kadar pertumbuhan penduduk dibahagikan kepada 2 jenis iaitu

a) kadar pertumbuhan penduduk semula jadi ± kadar pertumbuhan kasar b) kadar pertumbuhan bersih ± mengambil kira perbezaan migrasi dan emigrasi B) Mengira kadar petumbuhan penduduk semula jadi Formula : Peratus kadar kelahiran-peratus kadar kematian Langkah-langkah pengiraan : Kadar kelahiran kasar = bilangan kelahiran --------------------- x 1000 Jumlah penduduk Peratus kadar kelahiran = Kadar Kelahiran Kasar --------------------------- x 100 1000

i. Kadar Kematian kasar = Jumlah kematian -------------------- x 1000 Jumlah penduduk Peratus kadar kematian = kadar kematian kasar -------------------------- x 100 1000

Contoh Jumlah Jumlah Jumlah

data Malaysia pada tahun 2000 penduduk 25 000 000 orang kelahiran 600 000 orang kematian 90 000 orang

PERTUMBUHAN PENDUDUK DUNIA

C) Faktor- factor yang mempengaruhi Pertumbuhan Penduduk a) Kadar Kelahiran b) Kadar Kematian

Ca) Faktor-faktor yang mempengaruhi kadar kelahiran tinggi (Negara Membangun) i. kadar fertility tinggi- kahwin di usia muda ii. kegagalan amalan perancangan keluarga

iii. tahap pendidikan rendah iv. tahap kesihatan yang baik ± penjagaan kesihatan ibu dan bayimengurangkan risiko kematia ibu dan bayi v. dasar kerajaan ± menggalakkan bilangan penduduk ramai untuk pembangunan ekonomi. Cb) Faktor-faktor yang mempengaruhi kadar kelahiran rendah (Negara maju) i. kadar fertility rendah ± kahwin di usia yang lewat ii. amalan perancangan keluarga- mengehadkan bilangan ahli keluarga kerana kesibukan tugas / kos hidup tinggi iii. wanita berkerjaya dan berpendidikan tinggi ± lebih suka hidup membujang iv. dasar kerajaan mengehadkan bilangan anak untuk mengelakkan kesesakan tempat tinggal ± jepun dan singapura

Cc) Faktor-faktor yang menyebabkan kadar kematian tinggi (negara membangun) i. taraf hidup yang rendah ± kurang zat makanan, penjagaan kesihatan yang tidak baik ii. taraf kesihatan yang rendah- banyak wabak penyakit yang merebak dan tidak dapat dikawal. iii. Politik- perang saudara, pencerobohan iv. Adat/agama ± adat yang menggalakkan suami mati isteri membunuh diri (system sutee di India0

Cd) Faktor-faktor yang mempengaruhi kadar kematian rendah (negara maju) i. taraf hidup tinggi- makanan berzat, seimbang, kesedaran penjagaan kesihatan ii. taraf perubatan dan kesihatan moden- banyak penyakit berbahaya boleh diubati dengan kaedah rawatan moden iii. dasar kerajaan- membasmi penyakit dari awal ± imunisasi iv. pendidikan kesihatan sejak dari sekolah tentang amalan hidup sihat DASAR KEPENDUDUKAN NEGARA

1. Malaysia telah melaksanakan satu dasar kependudukan iaitu untuk mencapai matlamat negara Malaysia mempunyai 70 juta penduduk dalam tempoh 100 tahun akan datang. 2. Dasar kependudukan ini dilaksanakan adalah untuk mempastikan pertumbuhan penduduk adalah seiring dengan daya pengeluaran negara

3. Selain itu dasar kependudukan negara adalah bertujuan untuk : i. menyediakan tenaga kerja yang cukup untuk pembangunan negara tanpa perlu bergantung kepada tenaga kerja asing ii. meningkatkan daya pengeluaran negara iii. meningkatkan daya pembelian nasional/pasaran tempatan iv. untuk keselamatan negara dengan mempunyai rakyat yang aman dan negara yang kuat dari segi pertahanan.

KESAN PERTUMBUHAN PENDUDUK YANG PESAT PENDUDUK LEBIHAN : Penduduk yang ada melebihi daripada sumbersumber yang ada atau sumber-sumber yang ada tidak bertambah tetapi penduduk yang bertambah. Penduduk bergantung kepada sumber-sumber yang sedia ada menyebabkan pengeluaran perkapita yang rendah Sumber-sumber yang ada tidak dapat menampung jumlah penduduk yang ada MASALAH PENDUDUK LEBIHAN 1. Golongan penduduk muda yang tinggi membebankan penduduk dewasa 2. Kemiskinan semakin meningkat- akibat penduduk yang ramai,sumber pendapatan tidak mencukupi, tanah pertanian yang dikerjakan tidak dapat menampung keperluan penduduk yang ramai 3. Pertambahan tanggungan / beban kerajaan bagi menyediakan kemudahan asas ± pendidikan, kesihatan bagi menampung keperluan penduduk muda 4. Kekurangan peluang pekerjaan ± penduduk ramai pekerjaan terhas berlakunya pengangguran 5. Kepadatan penduduk Bandar tinggi- berlaku kesesakan seperti setinggan dan masalah social 6. taraf hidup rendah- negara tidak maju 7. Taraf pendidikan rendah, tidak semua rakyat dapat menikmati peluang pendidikan- kadar buta huruf tinggi 8. Kekurangan makanan- kebuluran kerana hasil pengeluaran makanan tidak dapat menampung jumlah penduduk.

9. Masalah perumahan yang tidak mencukupi 10. Kurang kemudahan kesihatan, perubatan dan pendidikan.

KESAN POSITIF PERTUMBUHAN PENDUDUK YANG PESAT 1. Pembangunan tanah untuk pertanian dapat dimajukan- pengeluaran bahan makanan meningkat, menghasilkan bahan mentah yang banyak dan meningkatkan eksport. 2. Penerokaan sumber dapat dipergiatkan kerana tenaga kerja yang banyak dan cukup 3. Kegiatan pembalakan dapat dimajukan 4. Kegiatan perikanan dapat dimajukan 5. Mengeksport tenaga buruh keluar negara- mendapat tukaran wang asing 6. Pasaran yang tempatan yang luas untuk memasarkan hasil keluaran barangan negara 7. menguatkan pertahanan negara

PENDUDUK KURANG MAKSUD PENDUDUK KURANG : Sumber yang banyak untuk dimajukan tetapi tidak mempunyai penduduk secukupnya untuk meneksploitasi sumber-sumber tersebut. MASALAH-MASALAH PENDUDUK KURANG 1. Taburan penduduk tidak sekata- kawasan luar bndar kurang penduduk, penduduk tertumpu di kawsan Bandar, kerajaan sukar menyediakan kemudahan asas di luar Bandar kerana penduduknya yang sedikit. 2. Sumber kurang dimajukan kerana kekurangan tenaga kerja.- hanya sumber yang mendatangkan keuntungan sahaja dimajukan-sumber lain terbiar dan membazir seperti menjadi tanah terbiar atau menjadi stok sumber sahaja. 3. Perkembangan perusahaan lambat kerana masalah kekurangan tenaga kerja. 4. Terpaksa bergantung kepada buruh asing untuk membangunkan ekonomi negara- pengaliran keluar wang ke negara luar. 5. Saiz pasaran domestic terhad- jumlah penduduk sedikit , kuasa beli penduduk rendah maka pasaran barangan dan perkhidmatan sukar dikembangkan.

KESAN POSITIF PENDUDUK KURANG

1. Taraf hidup tinggi, pendapatan yang lumayan kerana persaingan untuk mendapatkan pekerja menyebabkan kadar upah tinggi. 2. Sumber tidak diancam kepupusan atau kehabisan, tekanan terhadap umber berkurangan kerana jumlah sumber yang ada berupaya menampung dan memenuhi keperluan penduduk. 3. Pendapatan perkapita meningkat 4. Taraf social penduduk meningkat-kemudahan pendidikan berkualiti, kadar buta huruf rendah, kualiti kesihatan meningkat, perhubungan dan pengangkutan maju dan lain-lain kemudahasan asas cukup. 5. Pendidikan yang tinggi- masyarakat yang berpengetahuan 6. Menggalakan penggunaan teknologi dalam industri untuk mengelakkan masalah kekurangan tenaga kerja. 7. Makanan berlebihan 8. Tempat tinggal mencukupi dan selesa. 9. Peluang kerja banyak/ pengangguran rendah

LANGKAH-LANGKAH YANG BOLEH DIAMBIL UNTUK MENGURANGKAN FENOMENA DAN MASALAH LEBIHAN PENDUDUK 1. Melaksanakan dasar keluarga kecil- langkah perundangan seperti yang dilaksanakan di negeri China- dasar satu keluarga satu anak-tindakan undang-undang seperti cukai pendapatan tinggi 2. pelbagai insentif diberikan kepada mereka yang memiliki seorang anak seperti keutamaan memiliki rumah ,biasiswa dan subsidi rawatan 3. program preancangan keluarga melalui pencegahan kehamilan seperti pil perancang, penjarakan kelahiran 4. menggalakkan migrasi keuar dan transmigrasi ± bekerja di negara lain 5. meningkatkan teknologi pengeluaran dan r & D bayak sumber alam dapat doeksploitasii dan dibangunkan intuk keperluan penduduk- membuka peliung pekerjaan 6. mempelbagaikan kegiatan ekonomi negara agar tidak terllalu bergantung kpada satu sumber sahaja- seperti industri, perhidmatan, perniagaan, perdaganagan ±meningkatkan pendapatan perkapita dan menignkatkan taraf hidup rakyat

CADANGAN UNTUK MENGATASI MASALAH KURANGAN PENDUDUK 1. galakan untuk menigkatkan kadar kelahiran- kemudahan cuti bersalin ,pengurangan dan rebat cukai, rawatan percuma- contoh singapura 2. program sosial- program mencari jodoh bagi mereka yang tlah lanjut usia 3. mengurangkan had umur berkahwin

4. menignktakan pendapatan perkapita dan traf hidup- supaya dapat menampung keperluan keluarga

PENDUDUK OPTIMUM MAKSUD PENDUDUK OPTIMUM: Sesebuah negara dikatakan berada pada paras penduduk optimum apabila bilangan penduduknya bersama-sama faktor pengeluaran yang lain menggunakan sumber semula jadi yang ada, dan dapat mengeluarkan hasil yang optimum. Bilangan penduduk yang ada sama dengan sumber-sumber yang ada an mengelaurkan hasil yang optimum Keseimbangan antara penduduk dengan sumber pengeluaran di sesebuah negara Sumber seperti manusia, sumber alam, ekonomi, modal dan teknologi dijana ke tahap maksimun untuk mencapai tahap sosio ekonomi dan dapat menanpung taraf hidup yang tinggi. CIRI-CIRI NEGARA YANG MENCAPAI PENDUDUK OPTIMUM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. kadar kelahiran rendah jangka hayat tinggi kualiti hidup penduduk tinggi kuasa beli tinggi tingkat teknologi tinggi pendapatan perkapita tinggi pemuliharaan alam sekitar baik contoh ± sweden dan jepun

ARAH ALIR PERTUMBUHAN PENDUDUK, LEDAKAN PENDUDUK, KONSEP PERTUMBUHAN PENDUDUK SIFAR 1. prtumbuhan negatif ± kadar kematian melebihi kadar kelahiran 2. pertumbbuhan sifar- kadar kematian sama denngan kadar kelahiran 3. pertumbuhan positif- kadar kelahiran lebih kadar kematian 4. pertumbhan abnormal- kadar kelahiran dan kematian terganggu akibat perpeangan

KESAN PERTUMBUHAN PENDUDUK YANG PESAT TERHADAP KAWASAN BANDAR

KESAN POSITIF 1. Membekalkan tenaga kerja untuk pelbagai sektor di Bandar- pembinaan, perindustrian, perdagangan dll 2. Mempercepatkan pembangunan ekonomi Bandar3. Pasaran yang luas/kuasa beli pnduduk Bandar 4. Kemudahan prasarana yang mencukupi untuk menampung perkembangan penduduk Bandar seperti pusat membeli belah, kemudahan pengangkutan awam, kemudahan riadah, hospital dll untuk menampung penduduk yang semakin bertambah KESAN NEGATIF 1. Tekanan terhadap sumber tanah- persaingan penggunaan sumber tanah untuk petempatan, perindustrian, perdagangan dll 2. Kesesakan tempat tinggal- setinggan 3. Masalah pengangguran- penduduk ramai peluang kerja sedikit 4. Taraf hidup yang rendah- golongan yang tidak mampu bersaing kerana pendidikan rendah 5. Pencemaran alam sekitar- air, udara, sampah sarap ± kesan kepada penduduk- kesihatan 6. Masalah dalam penyediaan kemudahan asas-kesesakan lalu lintas 7. Masalah social- penyakit-penyaki social seperti jenayah, pelacuran penyakit-penyakit denggi, malaria dll

KESAN PERTUMBUHAN PENDUDUK YANG PESAT TERHADAP KAWASAN LUAR BANDAR KESAN POSITIF 1. Menggalakkan industri perlombongan kerana tenaga kerja yang cukupperlombongan emas, berlian, batu arang dll 2. Mempercepatkan pembangunan kawsan luar Bandar bila sumber dapat dimajukan ± proses pembandaran akan berlaku dengan cepat menjadikan kawasan luar sebagai Bandar KESAN NEGATIF 1. Tekanan terhadap tanah pertanian- saiz tanah pertanian semakin sempit penduduk semakin ramai- tanah menjadi tidak ekonomik 2. Hasil pertanian semakin berkurangan- penduduk ramai , penduduk menjadi miskin dan mengalami masalah kekurangan makanan dan kebuluran.

3. Penceobohan ke atas kawasan hutan simpan untuk menjadikan kawsan pertanian- mengancam hidupan liar 4. Pengangguran meningkat ± nisbah tanggungan tinggi menyebabkan kadar kemiskinan meningkat.

BAB 4 PIRAMID PENDUDUK DAN MODEL PERALIHAN DEMOGRAFI 1.1.1.0 Kumpulan penduduk muda i. berumur 0-19 tahun ii. tidak produktif iii. 1/3 terdapat di Negara maju iv. ½ terdapat di Negara membagun v. Ditanggung oleh penduduk dewasa vi. Perlu kepada kemudahan pendidikan yang baik

1.1.2.0 Kumpulan penduduk dewasa i. berumur 20-59 tahun ii. aktif dari segi sosio dan ekonomi iii. menanggung kumpulan penduduk muda dan tua iv. golongan yang produktif v. 2/3 terdapat di Negara maju vi. 1/3 di Negara meembangun

1.1.3.0 kumpulan penduduk tua i. berumur 60 tahun ke atas ii. kumpulan penduduk yang tidak aktif iii. kumpulan pesara atau tidak produktif iv. ditangggung oleh kerajaan atau kumpulan penduduk muda

BAB 5 MIGRASI PENDUDUK MAKSUD MIGRASI : Migrasi atau penghijrahan merujuk kepada perpindahan penduduk dari satu tempat ke satu tempat yang lain melintasi sempadan daerah atau negeri atau negara. Perpindahan ini mungkin di sebabkan oleh faktor ekonomi, politik dan social

MIGRAN : Merujuk kepada orang yang berhijrah IMIGRASI : Merujuk kepada penduduk yang berpindah masuk ke sesebuah negara atau tempat EMIGRASI : Merujuk kepada orang yang berpindah keluar dari sesebuah negara atau tempat FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MIGRASI 1. FAKTOR EKONOMI i. berpindah dari kawsan yang lembab ekonominya ke kawasan yang pesat dengan pembangunan untuk mencari peluang pekerjaan. ii. Keluasan tanah yang sempit khususnya tanah petanian di luar bandar disebabkan pembahagian tanah system pusaka menyebabkan tanah tidak ekonomik dikerjakan- penduduk berhijrah untuk mencari pekerjaan lain iii. Penggunaan jentera dalam pertanian- berlaku pengangguran di desaterpaksa berhijrah ke kewasan lain 2. FAKTOR SOSIAL i. Melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi- terpaksa berhijrah ke bandar- bandar utama ii. Mengikut keluarga yang berhijrah. iii. Faktor agama- tempat-tempat yang ada kaitan dengan agama- contoh Mekah bagi orang Islam Ammritsar bagi orang sikh dan Banares bagi penganut hindu. 3. FAKTOR POLITIK i. Dasar kerajaan ± migrasi ke wilayah baru, dasar transmigrasi ii. Perperangan ± Vietnam, Bosnia, Afghanistan ± lari meninggalkan kampung masing-masing

JENIS-JENIS MIGRASI 1. MIGRASI DALAMAN A. MIGRASI MUSIMAN i. berlaku secara bermusim atau berkala ii. berlaku di kalangan pengembala kaum nomad- badwi di Arab, Mongol di gurun Gobi ± mencari air dan padang rumput untuk ternakan

iii. Kegiatan pindah ternak di Pergunungan Alps dan Pergunungan Himalayamusim panas di pergunungan dan musim sejuk di turun ke lembah

B. MIGRASI DARI LUAR BANDAR KE BANDAR i. Penduduk luar bandar berhijrah ke bandar kerana : · kemiskinan. · pengangguran · upah yang rendah · tanah yang tidak eonomik untuk dikerjakan · kurang kemudahan asas- pendidikan, perhubungan C. MIGRASI BANDAR KE BANDAR i. tiada kemudahan penddidkan di bandar kecil menyebabkan golongan belia berpindah ke bandar besar untuk melanjutkan pelajaran ii. penghijrahan secara berpetingkat- dari bandar kecil ke bandar lebih besar dan seterusya ke ibu negara D. MIGRASI BANDAR KE LUAR BANDAR / BANDAR KE PINGGIR BANDAR i. golongan pesara- menikmati hidup yang lebih segar di luar bandar ii. pembangunan pesat di bandar- banyak rumah dirobohkan- diganti dengan bangunan pencakar langit/ bangunan komersial- terpaksa mencari tapak kediaman baru iii. pembinaan kawasan perumahan di pinggi Bandar- kemudahan pengangkutan awam yang cekap, kenderaan sendiri yang selesa- penduduk Bandar tinggal di pinggir Bandar berulang alik ke tempat kerja setiap hari.

E. MIGRASI LUAR BANDAR KE LUAR BANDAR i. Pembukaan kawasan pertanian baru ± FELDA, JENGKA, DARA migrasi penduduk luar Bandar ke kawasan pertanian baru ii. Tujuan- membasmi kemiskinan di kalangan penduduk luar bandar yang tidak bertanah dan miskin. iii. Peroindahan secara haram ± membuka tanah secara haram untuk pertanain F. TRANSMIGRASI i. Migrasi dari pulau ke pulau yang dirancang oleh kerajaan ii. Tujuan- mengurangkan masalah kepadatan penduduk yang terlalu tinggi

di satu-satu pulau- contoh pulau jawa ke pulau Sumatera dan Kalimantan.

MIGRASI ANTARABANGSA FAKTOR EKONOMI I i. Di tempat asal imigran tidak ada peluang pekerjaan- kadar pengangguran yang tinggi kerana bilangan penduduk yang ramai sedangkan peluang pekerjaan terhad- contoh India, Bangladesh, Indonesia, dll ii. Gaji dan upah yang rendah di negara asal- pekerjaan sedikit, bilangan penduduk ramai iii. Pelung pekerjaan yang banyak di Malaysia ± sektor perladangan, pembinaan, perkilangan- penduduk tempatan tidak berminat FAKTOR SOSIAL i. Kebuluran di negara asal- abad ke 19 di benua China menyebabkan mereka datang untuk bekerja di lombong-lombong di negara ini ii. Kemudahan pengangkutan untuk datang ke Malaysia- melalui udara, laut dan darat iii. Taraf hidup yang baik di Malaysia berbanding dengan tempat asal mereka- kadar upah yang tinggi berbanding dengan negara asal mereka

FAKTOR POLITIK i. Dasar penjajahan british yang menggalakkan kemasukan orang cina dan India masuk ke negara ini untuk bekerja di sektor perlombongan dan perladangan. ii. Keadaan politik ayang tidak stabil di negara asal mereka menyebabkan mereka berhijrah ke Malaysia ± contoh Indonesia, Thailand dan kemboja iii. Keadaan negara Malaysia yang aman damai- menjadi tarikan penduduk negara lain untuk berhijrah ke sini

KESAN MIGRASI

KESAN KE ATAS TEMPAT ASAL 1. Kesan Positif ii. Tanah pertanian dapat dikerjakan dengan lebih eknomik dengan tidak menggunakan tenaga kerja yang ramai- hasil yang banyak untuk setiap petani akan diperelehi iii. Masalah pengangguran di kawsan luar Bandar akan dapat di atasipenduduk yang menganggur berpindah ke Bandar iv. Menjadikan kawasan luar Bandar kurang padat- meringankan beban kerajaan untuk menyediakan kemudahan asas- peruntukkan pembangunan dapat dikurangkan v. Migran yang berhijrah keluar negara dapat menghantar balik wang ke negara asal mereka- menguntungkan dari segi pulangan wang asing vi. Menyelesaikan masalah lebihan penduduk seperti penduduk pulau jawa yang menghadapi lebihan penduduk

2. Kesan Negatif ii. Penghijrahan keluar para professional atau tenaga pakar merugikan negara asal kerana kerajaan telah banyak menghabiskan duit untuk penddidikan mereka iii. Berlakunya tanah terbiar- golongan belia luar Bandar berhijrah ke Bandar iv. Berlaku ketidakseimbangan jantina di desa-desa- kaum lelaki berhijrah ke Bandar dan kaum wanita berada di desa- wanita lebih ramai di desa v. Pengaruh budaya kuning yang diperolehi di Bandar di bawa balik ke desa

KESAN MIGRASI PENDUDUK KE ATAS KAWASAN YANG DITUJU 1. Kesan Positif ii. Dapat mengatasi masalah kekurangan tenaga kerja di kawasan yang kurang penduduk iii. Kemasukan tenaga profesioanal ke negara yang dituju dapat memajukan lagi negara- contoh doctor dari India dll- kerajaan tak perlu menghabiskan wang untuk pendidikan. 2. Kesan Negatif. i. Imigrasi menyebabkan wujudnya masyarakat majmuk di negara yang

dituju- kepelbagaian budaya dan adapt resam menyukarkan perpaduan nasional ii. Rakyat tempatan kehilangan peluang pekerjaan kerana terpaksa bersaing dengan para imigran untuk mendapatkan peluang pekerjaan iii. Migran akan menghantar balik ke negara asal mereka- merugikan negara yang dituju kerana pengaliran wang keluar tidak dapat dielakkan. iv. Wujudnya prasangka kaum kerana wujud pengklompokan kawasan mengikut kaum- kaum pendatang dengan kaum pribumi- boleh wujudkan persengketaan kaum.

TEORI PENDUDUK MALTHUS 1. Malthus menyatakan penduduk lebih cenderung bertambah lebih cepat daripada pengeluaran bekalan makanan 2. Penduduk bertambah secara geometri (1,2,4,8,16,32,64,«) manakala bekalan makanan pula bertambah secara arimetik (1,2,3,4,5,6,«..) 3. Oleh itu bekalan makanan tidak mampu menampung penduduk yang kian bertambah 4. Perimbangan boleh dicapai dengan cara menyekat pertambahan penduduk. Di antara caranya ialah dengan kebuluran, perperangan, penyakit yang membawa kematian, mencegah kelahiran dan membujang. KRITIKAN TERHADAP TEORI MALTHUS./KELEMAHAN TEOARI MALTHUS 1. Pengeluaran makanan bertambah kerana teknologi dalam pengeluaran makanan- benih yang bermutu tinggi, baka baik, baja kimia, racun serangga membolehkan hasil pengeluaran pertanian bertambah berlipat kali ganda. 2. Kemajuan dalam system pengangkutan- bekalan makanan dapat diagihkan ke kawasan yang mengalami masalah kekurangan bekalan makanan 3. Pertambahan penduduk tidak bertambah secepat seperti yang diramalkan oleh Maltuhs kerana kejatuhan dalam kadar kelahiran terutamanya di negara maju 4. Teori Malthus tidak tepat di negara maju tetapi boleh diterima di negara mundur

BAB 6 PENDUDUK DAN ALAM SEKITAR 1.0. ALAM SEKITAR FIZIKAL SEBAGAI SUMBER 1.1. KOMPONEN BIOSFERA i. Bahagian kerak bumi dan atmosfera ± yang dihuni oleh manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan dan mikro organisme , bakteria, protoza dll

ii. terdiri daripada beberapa ekosistem- ekosostem hutan, paya bakau, tasik, muara dll iii.menjadi habitat atau tempat tinggal untuk segala hidupan, membekalkan makanan, dan kaya dengan sumber biologi/ biodivesiti flora dan fauna kayu balak iv. kepentingan kepada manusia- makanan,perubatan, tadahan air, ekopleancongan, kayu dll 1.2. KOMPONEN LITOSFERA i. lapisan luar bumi yang sangat pejal dan membentuk kawasan daratan(benua dan pulau ii. meliputi 29.3 % permukaan bumi dan selebihnya dasar laut. Ketebalam 50 km di permukaan bumi dan 5 km di dasar laut. iii. Komponen utama- batuan dan mineral iv. Sumber tanih yang subur untuk aktiviti pertanian-tanih laterit. Tanih gambut, tnih aluvium 1.3 KOMPONEN HIDROSFERA i. meliputi laut, tasik,paya, kolam dan sungai meliputi 70% permukaan bumi. 97.2% air masin. 2.8% air tawar ii. Lautan komponen terpenting- 5 lautan utama : hindi, atlantik, pasifik, antartik dan artik iii. Lautan ± sumber alam yang pentig- untuk bekal air hujan, menyerderhanakan suhu, protein dan mineral iv. Air tawar ± sungai, tasik, kolam ±sumbr air tawar terpenting

1.3. KOMPONEN ATSMOSFERA i. Atmosfera merupakan kompenen udara yang terdapat disekeliling bumiketebalan 1000m ii. Sumber utama ialah gas- 70%, terdiri daripada beberapa jenis gas spt nitrogen(78%), oksigen(20%),Argon(0.9%),Karbon dioksida(0.03%) lainlain(Neon, Helium, Kripton dan Xenon) iii. Terbahagi kepada beberapa lapisan: - troposfera; menampung kehidupan manusia ,haiwan dan tumbuhan

· troposfera ; penebat bahangan matahari dan bumi . Membolehkan suhu bumi stabil · stratosfera; 50 km dari permukaan bumi- tidak berawan- gas ozon menyerap sinaran ungu matahari 1.4. KLASIFIKASI SUMBER ALAM

1.4.1. Sumber alam yang tidak boleh diperbaharui Sumber yang akan pupus apabila digunakan secara berterusan, tidak boleh diganti, diwujudkan atau dicipta. Kejadian mengambil masa yang lama berjuta-juta tahun. Contoh ;bahan fosil Ada dua jenis ; yang boleh dikitar semula spt mineral dan yang tidak boleh dikitar semula seperti gas asli dan arang batu 1.4.2. Sumber alam yang boleh diperbaharui Terdiri dari dua jenis i. sumber yang berterusan dan tidak pupus- air,uidara, ombak, suria ii. sumber yang boleh diganti atau diwujudkan semula seperti hutan, tanah pertanian,

KESAN PERTUMBUHAN DAN TUMPUAN PENDUDUK TERHADAP ALAM SEKITAR KESAN TERHADAP ALAM SEKITAR FIZIKAL i. Kesan terhadap geomorfologi- penebukan bukit ii. kesan terhadap sistem hidrolgi- laut, tasik. Kola,. Sungai tadahan hujan iii. kesan terhadap atmosfera- bahangan, kerpasan, suhu, kabut, kelembapan udara iv. kesan ke atas sistem ekologi- organisme-organism hidup dan persekitarannya

SOALAN-SOALAN LATIHAN 1. Bagaimana pertumbuhan penduduk semua jadi dikira? 2. Mengapa kadar kelahiran meningkat? 3. Mengapa kadar kematian merosot? 4. Apakah yang dimaksudkan dengan penduduk lebihan, penduduk kurang dan penduduk optimum? 5. Bincangkan masalah-masalah penduduk di negara membangun? 6. Terangkan masalah-masalah penduduk di negara-negara maju? 7. Jelaskan kesan pertumbuhan penduduk yang pesat terhadap alam sekitar?

8. Nyatakan sebab-sebab berlakunya migrasi dalaman dalam sesebuah negara? 9. Mengapa Malaysia menjadi tumpuan imigran dari negara-negara lain? 10. Apakah kesan migrasi ke atas negara yang ditinggalkan dan negara yang dituju?