Pembelajaran Konseptual Pembelajaran Kontekstual

Teknologi Komunikasi & Maklumat (ICT) Kemahiran Berfikir

Pembelajaran Masteri

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran PSV

Pembelajaran Akses Kendiri

Kajian Masa Depan

Kecerdasan Pelbagai

Konstruktivisme

Belajar Cara Belajar

Teknologi Komunikasi dan Maklumat (ICT)
Pengertian - eknologi Pengajaran yang berkesan berbantukan enggunaan IC . A likasi ke ada PSV - od Penemuan mema ami sesuatu konse se erti erisian simulasi. - od Resos melalui internet, muat turun untuk mencari ba an. - od Per ubungan berkomunikasi se erti e-mail. - od Sokongan mem roses erkataan, ereka bentuk grafik.

Kemahiran Berfikir
Pengertian - Proses menggunakan minda untuk mencarikan makna dan ema aman sesuatu serta menyelesaikan masala . A likasi ke ada PSV - Pelajar menggunakan emikiran secara kritis untuk menilai kemunasaba an sesuatu idea dan bersifat evaluatif. - Pelajar juga bole menggunakan kema iran berfikir secara kreatif membantu mencerna dan meng asilkan idea asli yang bersifat generatif.

Pembelajaran Akses Kendiri (PAK)
Pengertian - Satu endekatan dalam engajaran dan embelajaran yang memusatkan ke ada elajar. A likasi ke ada PSV - Pembelajaran fleksibel, tan a tekanan dan elajar bole membuat secara ersendirian atau kum ulan. - Semasa aktiviti guru menjadi engawas dan embimbing ke ada murid.

Kecerdasan Pelbagai
Pengertian - eori ecerdasan Pelbagai di erkenalkan ole Howard Gardner (1983) - Penjana kecerdasan serta mendefinisi konse kecerdasan yang releven dalam endidikan. A likasi ke ada PSV - ecerdasan Visual Ruang berkebole an mengesan dan menggambarkan bentuk, ruang, warna dan garisan termasukla kebole an mem ersemba kan visual dan ruang secara grafik.

Belajar Cara Belajar
Pengertian - Pelajar berbeza dari segi gaya belajar /kognitif - Belajar cara guna deria yang berbeza iaitu visual, auditori dan kinestatik A likasi ke ada PSV - enggunakan deria engli atan untuk menda at maklumat. - Pelajar ce at fa am melalui gambar, ilustrasi, gambaraja dan vedio.

Konstruktivisme
Pengertian - urid membina sendiri engeta uan atau konse secara aktif berdasarkan engeta uan dan engalaman sedia ada. A likasi ke ada PSV - Pencetus idea ole elajar sendiri sebelum memulakan tajuk enting. - Pelajar diberi eluang untuk mencatat engeta uan sedia ada sebelum aktiviti melukis. - elalui rojek elajar mengadakan enyiasatan untuk menguji idea seni secara membina engeta uan dan secara beransur-ansur membina insiatif sendiri.

Kajian Masa Depan
Pengertian - a at menyedarkan dan meransang minda berfikir a a yang akan berlaku berdasarkan ramalan, imaginasi dan kreativiti yang didasarkan ke ada sejara . A likasi ke ada PSV - Satu cara untuk mem erole i gambaran tentang masa de an dengan mengkaji sejara . - embuat ertimbangan tentang a a yang berlaku.

Pembelajaran Masteri
Pengertian - Pendekatan dan embelajaran yang berfokus ke ada enguasaan elajar. - Pelajar fa am da ulu barula inda ke unit lain. A likasi ke ada PSV - Pelajar yang lema diberikan emuli an. - Pelajar yang mema ami diberi engayaaan. - Semua elajar da at menguasai kema iran.

Pembelajaran Kontekstual
Pengertian - aeda embelajaran yang menggabungkan isi kandungan dengan engalaman individu dan masyarakat dalam ke idu an se arian. A likasi ke ada PSV - Pelajar da at mem roses maklumat atau engeta uan baru dengan cara bermakna. - embuat ubungkait yang bermakna dan relevan dengan ersekitarannya.Ct : di luar bilik darja .

Pembelajaran Konseptual
Pengertian - Pernyataan yang memberi makna suatu konse atau istila tertentu. A likasi ke ada PSV - Pelajar bole membuat gambaran secara umum dan menyeluru maksud dari konse atau istila sesebua asil seni yang bersifat konstitutif, formal dan abstrak.

Persamaan di antara strategi ICT dengan PAK
Teknologi omunikasi dan aklumat
‡ Guru menjadi sebagai embimbing. ‡ Pelajar belajar secara sendiri atau kendiri

Pembelajaran Akses endiri
‡ Guru menjadi sebagai embimbing dan engawas ‡ Pelajar secara ersendirian atau kum ulan

Persamaan strategi Kecerdasan Pelbagai dengan Belajar Cara Belajar
Kecerdasan Pelbagai
‡ Pelajar mem unyai elbagai kecerdasan conto :-

Belajar Cara Belajar
‡ Pelajar berbeza dari segi gaya belajar

Kecerdasan Visual Ruang

conto :Belajar guna deria engli atan (Visual)

Perbezaan antara strategi Kemahiran Berfikir dengan Kecerdasan Pelbagai
Kema iran Berfikir * Semua elajar bole menggunakan minda untuk mencetuskan idea yang kreatif dan kritis. Kecerdasan Pelbagai * Tidak semua elajar bole mencetuskan idea yang kreatif kerana elajar mem unyai elbagai kecerdasan

TAMAT TERIMA KASIH
OLEH : AZILAH BINTI MAT TOP