HBAE1103 PENGENALAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

1.0

Pengenalan

Kurikulum persekolahan kebangsaan mendukung hasrat mulia negara bagi menyediakan pendidikan bertaraf dunia kepada generasi masa kini dan akan datang. Penyemakan kurikulum bertujuan memantapkan Akta Pendidikan, memenuhi semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan, dan menyediakan warga Malaysia menghadapi cabaran pendidikan abad 21. Kurikulum yang disemak semula memberi penekanan kepada nilai murni dan semangat patriotik bagi menyedarkan murid akan peranan dan tanggungjawab mereka sebagai warganegara maju dan masyarakat berilmu. Murid dididik untuk berfikir, berilmu pengetahuan luas, bertataetika tinggi, bijaksana, serta dapat menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi secara berkesan. Pendidikan Seni Visual ialah mata pelajaran wajib di peringkat sekolah menengah rendah dan mata pelajaran elektif di peringkat sekolah menengah atas. Mata pelajaran ini bertujuan membentuk keperibadian generasi Malaysia yang celik budaya kesenian. Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual Kurikulum Bersepadu Sekolah rendah merangkumi tajuk-tajuk seperti menggambar, membuat rekaan da corak, membentuk dan membuat binaan serta kraf tradisional. Menurut kamus dewan, seni membawa maksud halus iaitu kecil, elok, tipis dan halus, enak di dengar iaitu mengenai suara, comel bentuk badan manakala . seni,II: membawa maksud karya termasuklah sajak, lukisan, muzik dan lain lagi yang dicipta dengan bakat atau kecekapan dan hasil daripada sesuatu ciptaan. Visual pula dari segi bahasa bermaksud tampak iaitu yang boleh dilihat melalui deria penglihatan. Terdapat juga istilah seni rupa, seni halus, seni lukis dan seni reka. Dalam Ensiklopedia Malaysiana (1996 ) ialah satu istilah yang digunakan bagi sesuatu yang indah-indah pada pandangan pacaindera manusia samada melalui penglihatan atau pendengaran. Menurut buku Fine art in Islamic civilization (1981),pemikir islam iaitu imam AlGhazali memperkatakan bahawa seni itu indah melalui pandangan kecantikan dan keindahan. Oleh itu penjelasan konsep seni visual bolehlah didasarkan kepada beberapa aspek pernyataan diri ( self expression), pengalaman dan sensasi visual dan sentuh samada dalam bentuk 2D dan 3D.

AZILAH BINTI MAT TOP 700327-01-5528

1

HBAE1103 PENGENALAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

Seni visual merangkumi aspek pengkaryaan yang dihubungkan dengan disiplin seni halus, dan perekaan, yang meliputi bidang-bidang komunikasi visual, reka bentuk teknologi, dan reka bentuk persekitaran. Ringkasnya, ia merangkumi seni lukis dan seni reka. Karya seni visual ialah suatu ekspresi visual akan sesuatu idea ataupun pengalaman yang dibentuk menerusi penggunaan sesuatu bahan ataupun medium dengan menggunakan teknik-teknik yang tertentu. Pengkarya dan pereka lazimnya memilih bahan yang sesuai dengan idea ataupun perasaan yang ingin disampaikannya. Khalayak menikmati karya seni visual apabila bahan yang digunakan pengkarya dengan cara-cara tertentu membolehkan sesuatu objek atau persembahan itu difahami ataupun digunakan mereka. Karya seni visual yang terbentuk menerusi kombinasi bahan-bahan berbeza disebut bahan campuran ataupun mixed media. Selain daripada fotografi dan filem yang dirintis pada abad kesembilan belas, menjelang pertengahan abad kedua puluh, teknologi moden telah menghasilkan media seni visual yang baru seperti video dan komputer. Sebagai suatu bentuk komunikasi, seni visual menyampaikan pelbagai maksud yang bertolak daripada pemikiran, perasaan, dan pengamatan (Preble, Preble dan Frank, 1999). Perkembangan budaya dan masyarakat telah banyak mempengaruhi bentuk seni visual, justeru melahirkan beberapa istilah seni yang penting. Sebagai contoh, istilah-istilah seni halus dan seni gunaan telah muncul pada abad ke-18. Seni halus merujuk kepada penghasilan seni yang berasaskan konsep keindahan ataupun estetika, dan merangkumi bentuk-bentuk seni seperti catan, lukisan, arca, cetakan, seni bina, puisi dan muzik (Osborne, 1979: 407), sementara seni gunaan pula merujuk kepada seni berasaskan fungsi seperti produk-produk seni grafik, tekstil, seramik, seni industri, fesyen, fotografi, seni logam halus, seni reka hiasan dalaman, seni landskap, multimedia dan animasi. Selepas pengajaran Pendidikan Seni Visual membolehkan murid menghargai keindahan alam ciptaan Tuhan, meningkatkan pengetahuan, daya kreativiti, inovasi disiplin serta kemahiran yang dapat diamalkan dalam kehidupan dan kerjaya.Di samping itu murid juga menunjukkan semangat jati diri kea rah pembentukan negara bangsa seperti yang dimahukan oleh Perdana Menteri kita.

AZILAH BINTI MAT TOP 700327-01-5528

2

HBAE1103 PENGENALAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

2.0

Persembahan Grafik Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual

AZILAH BINTI MAT TOP 700327-01-5528

3

HBAE1103 PENGENALAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

AZILAH BINTI MAT TOP 700327-01-5528

4

HBAE1103 PENGENALAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

AZILAH BINTI MAT TOP 700327-01-5528

5

HBAE1103 PENGENALAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

3.0

Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Seni Visual : 1 Mac 2010 HARI : Isnin

TARIKH

MATA PELAJARAN: PENDIDIKAN SENI VISUAL BILANGAN MURID : 35/35orang WAKTU TAHAP KELAS BIDANG KEGIATAN TAJUK KEMAHIRAN OBJEKTIF P&P : 10.10 – 11.10 pagi (1 Jam) :1 : 2 Delima : Membentuk dan Membuat Binaan : Lipatan Kertas (Origami) : Ikan Aquarium : Melipat dan Membentuk Ikan (Origami) : Pada akhir P&P ini diharapkan murid dapat: - memahami konsep origami - membuat rekaan secara lipatan PENGALAMAN SEDIA ADA : Murid sudah biasa membuat lipatan yang mudah seperti roket, topi dan kapal. PENERAPAN NILAI: - Menyayangi binatang peliharaan mereka. - Mendengar arahan guru dan mengikut langkah-langkah yang ditunjukkan.

ABM : AZILAH BINTI MAT TOP 700327-01-5528

6

HBAE1103 PENGENALAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

1. Persediaan guru

:

a) Contoh – contoh ikan yang telah dilipat b) Carta lagu c) Alat – Kertas warna, pen marker dan gunting d) Rujukan - Buku Sumber Guru Pendidikan Seni KBSR. - Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual

KBSR. 2. Persediaan murid : Alat – Kertas warna dan gunting

KBKK

: Murid dapat menjana idea mengikut urutan langkah-langkah membina seekor ikan.

AZILAH BINTI MAT TOP 700327-01-5528

7

HBAE1103 PENGENALAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

Perkara / masa

Isi kandungan

Aktiviti P&P

Catatan (strategi/ kaedah, ABM, nilai dan illustrasi)

Induksi set ( 5 minit )

- Guru menunjukkan simulasi memancing ikan sambil menyanyikan lagu “Ikan Kekek Mak Iloi- Iloi”.

- Murid menyanyi bersama guru lagu “Ikan Kekek Mak Iloi-Iloi”. - Murid bersoal jawab dengan guru tentang ikan. - Guru menerangkan jenis-jenis ikan yang boleh dimakan dan dipelihara.

- Kaedah kelas. - Power point lirik lagu “Ikan Kekek Mak Iloi-Iloi”. - Kasih kepada binatang

Perkembangan: Langkah 1 (10 minit) Pengenalan - Guru dan murid berbincang tentang jenis-jenis ikan akuarium yang biasa dipelihara dalam kehidupan. (pengetahuan sedia ada) - Murid memahami tentang jenis-jenis ikan akuarium dalam kehidupan seharian dan di alam sekitar. - Guru menerangkan kaedah yang akan digunakan untuk menghasilkan ikan iaitu lipatan origami. Kaedah sumbangsaran. - Contoh origami bentuk ikan

AZILAH BINTI MAT TOP 700327-01-5528
Contoh 1 1 Contoh 1 Langkah Contoh 2 Langkah 2 Contoh Langkah 3

8

HBAE1103 PENGENALAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

4.0

Hasilan Satu karya Bergambar Bertemakan Alam Semula Jadi.

Tajuk Alatan

: :

Duniaku Kertas lukisan, cat poster, krayon, cungkil gigi, kertas warna gam, gunting, palet, span dan berus.

Teknik

:

1. 2. 3.

Lukisan Catan Kolaj

4. 5. 6.

Capan Gurisan Resis

AZILAH BINTI MAT TOP 700327-01-5528

9

HBAE1103 PENGENALAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

5.0

Kesimpulan Kesimpulannya, pendidikan seni pada masa kini adalah satu mata pelajaran yang sangat

penting sepertimana subjek-subjek lain terutama sekali di dalam dunia yang semakin mencabar pada masa kini. Seni diaplikasikan dalam setiap bidang ilmu dan bidang kerja. Sepertimana yang dikatakan oleh Walter Gropius,”seni seharusnya memberi faedah dan berfungsi kepada kehidupan seharian dan masyarakat. Bukan sekadar untuk menyatakan hasrat diri”. Maksudnya antara fungsi seni adalah memberi manfaat kepada manusia iaitu dengan menggabungkan seni halus (tradisional) dengan seni gunaan untuk kehidupan seharian. Ilmu dalam bidang seni yang dipelajari dapat membantu pelajar dalam hidup mereka iaitu dengan mengaplikasikannya dalam hidup mereka.

AZILAH BINTI MAT TOP 700327-01-5528

10

HBAE1103 PENGENALAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

Rujukan Ahmad Suhaimi Mohd Noor ( 2007 ), Sejarah Kesedaran Visual di Malaya. Tanjong Malim: UPSI Arthur Efland ( 1990 ). “ A History of Art Education: Intellectual and Social Currents in Teaching the Visual Arts“ New York: Teacher College Press: Florence Temko. (2002). Origami For Beginners. Singapura: Tuttle Publishing. Gardner, (1990) “Art Education and Human Development” California: The Getty Education Institute http://www.find-pdf.com/cari-jurnal+pembelajaran+konseptual+dalam+psv.html http://skmelatitawau.wordpress.com/2009/07/03/kaedah-pembelajaran-kontekstual/ http://www.slideboom.com/presentations/14352/Belajar-Cara-Belajar http://www.teachersrock.net/masteri3.htm Md. Nasir, Iberahim Hassan ( 2003). Pendidikan Seni Untuk Maktab & Universiti. Tanjung Malim: UPSI Persfektif Bestari (September 7, 2007) http://www.myqalam.net/didik/news.php?item.38 Rudolf Arnheim ( 1991) “Thoughts on Art Education” USA: The Getty Center:

AZILAH BINTI MAT TOP 700327-01-5528

11

HBAE1103 PENGENALAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

Lampiran Persembahan Grafik Origami

AZILAH BINTI MAT TOP 700327-01-5528

12

HBAE1103 PENGENALAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

LAMPIRAN CD

AZILAH BINTI MAT TOP 700327-01-5528

13