HAK ATAS TANAH NO HAK MILIK - Warga Negara indonesia - Badan-badan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah

HAK MEMBUKA TANAH DAN MEMUNGUT HASIL HUTAN -Warga Negara Indonesia

HAK GUNA USAHA -Warga Negara Indonesia - Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia

HAK GUNA BANGUNAN -Warga Negara Indonesia - Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia

HAK PAKAI -WNI - Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia - Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Pemerintah Daerah - Badan-badan keagamaan dan sosial - Orang asing yang berkedudukan di Indonesia - Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia -Perwakilan negara asing dan perwakilan badan Intemasional. - Tanah negara - Tanah hak pengelolaan -Tanah hak milik

HAK SEWA - Warga negara Indonesia - orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia - Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia - Badan hukum asing yang memiliki perwakilan di indonesia

1

SUBJEK

- Tanah

2

OBJEK

- Tanah Negara - Luas minimum tanah 5 Ha dan maksimum untuk perorangan 25 Ha,untuk badan hukum ditentukan menteri

- Tanah negara - Tanah hak pengelolaan - Tanah hak milik

-Hak sewa untuk bangunan - Hak sewa tanah pertanian

-Tidak diatur

HAK ATAS TANAH NO HAK MILIK - Tidak mempunyai limit waktu berlakunya ( tak terbatas) HAK MEMBUKA TANAH DAN MEMUNGUT HASIL HUTAN - 3 musim berturut-turut. - Apabila ingin diperpanjang maka ditingkatkan menjadi hak pakai, HGU, HGB, atau hak milik

HAK GUNA USAHA - Paling lama tiga puluh lima tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama dua puluh lima tahun. - Diberikan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk - Didaftar di Kantor Pertanahan. - Berlaku setelah didaftarkan dan sertifikat sbg tanda bukti HGU

HAK GUNA BANGUNAN - Paling lama tiga puluh tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama dua puluh tahun.

HAK PAKAI - Paling lama dua puluh lima tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama dua puluh tahun atau diberikan, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu. -Diberikan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk -Hak Pakai atas Hak Pengelolaan diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan usul pemegang Hak Pengelolaan. -Didaftar di Kantor Pertanahan. -Berlaku setelah didaftarkan dan sertifikat sbg tanda bukti Hak Pakai

HAK SEWA - Tidak ada ketentutuan dalam UUPA yang mengatur mengenai hal itu, biasanya dalam hal ini berpedoman pada hak pakai

3

JANGKA WAKTU

- Terjadinya hak milik menurut hukum adapt dan dapat diatur pula dengan peraturan pemerintah, selain itu bisa terjadi karena Penetapan Pemerintah atau ketentuan UU 4 CARA TERJADINYA

- Diberikan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. - Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan usul pemegang Hak Pengelolaan. - Didaftar di Kantor Pertanahan. - Berlaku setelah didaftarkan dan sertifikat sbg tanda bukti HGB

-Adanya perjanjian sewamenyewa

- Pembukaan tanah yang dilakukan dengan izin pejabat yang berwenang - Memberikan wewenang untuk memakai/mengusahakannya selama 3 musim berturutturut.

HAK ATAS TANAH NO HAK MILIK - Dapat diwariskan kepada ahli warisnya, -Dijual, -Ditukar dengan barang lain, -Dihibahkan dan diberikan dengan wasiat, -Dilepaskan untuk menjadi tanah negara HAK MEMBUKA TANAH DAN MEMUNGUT HASIL HUTAN - Tergantung kesepakatan masyarakat adat

HAK GUNA USAHA - Jual beli - Tukar menukar - Penyertaan dalam modal - Hibah - Pewarisan

HAK GUNA BANGUNAN - Jual beli - Tukar menukar - Penyertaan dalam modal - Hibah - Pewarisan

HAK PAKAI - Jual beli - Tukar menukar - Penyertaan dalam modal - Hibah - Pewarisan

HAK SEWA - Tidak diperbolehkan untuk dialihkan kepada pihak lain ataupun ntuk menyerahkan tanah tersebut kepada pihak ketiga dalam hubungan sewa menyewa dengan penyewa tanpa izin pemilik tanah

5

PERALIHAN

Hak Milik dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak Tanggungan 6 PEMBEBANAN

Hak Guna Usaha dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak Tanggungan

Hak Guna Bangunan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak Tanggungan

Hak Pakai dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak Tanggungan

Hak sewa tidak dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan, karena tidak perlu didaftarkan pada kantor agrarian setempat

Hak sewa tidak dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan, karena tidak perlu didaftarkan pada kantor agrarian setempat

HAK ATAS TANAH NO HAK MILIK - Tanahnya jatuh kepada Negara (karena pencabutan hak, karena penyerahan dengan sukarela, karena ditelantarkan, karena ketentuan pasal 21 ayat(3) dan pasal 26 ayat(2) UUPA) - Tanahnya musnah 7 HAPUSNYA HAK GUNA USAHA - Berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangan; - Dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang sebelum jangka waktunya berakhir karena tidak dipenuhi kewajiban dan haknya, serta adanya putusan pengadilan yang tetap - Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir - Dicabut berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 - Ditelantarkan - Tanahnya musnah HAK GUNA BANGUNAN - Berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangan; - Dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang sebelum jangka waktunya berakhir karena tidak dipenuhi kewajiban dan haknya, serta adanya putusan pengadilan yang tetap - Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir - Dicabut berdasarkan UndangUndang Nomor 20 Tahun 1961 - Ditelantarkan - Tanahnya musnah HAK MEMBUKA TANAH DAN MEMUNGUT HASIL HUTAN - Apabila hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan menjadi hak pakai, hak guna usaha, hak guna bangunan, atau hak milik.

HAK PAKAI - Berakhimya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya atau dalam janjian pemberiannya - Dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang sebelum jangka waktunya berakhir karena tidak dipenuhi kewajiban dan haknya, tidak dipenuhinya syarat-syarat atau kewajibankewajiban yang terutang dalam perjanjian pemberian Hak Pakai antara pemegang Hak Pakai dan pemegang Hak Milik atau perjanjian penggunaan Hak Pengelolaan, serta adanya putusan pengadilan yang tetap - Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir - Dicabut berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 - Ditelantarkan - Tanahnya musnah

HAK SEWA - Hak sewa ini akan berakhir jika penyewanya meninggal dunia (kalo memang hal itu ditentukan dalam perjanjian sewa menyewa tanahnya)

HAK ATAS TANAH NO HAK MILIK
untuk memiliki tanah yang sifatnya tidak terbatas sesuai undang-undang

HAK GUNA USAHA
Untuk hal-hal usaha tertentu seperti : peternakan, pertanian, perikanan yang diatur dalam undang-undang.

HAK GUNA BANGUNAN
Untuk mendirikan bagunan di atas tanah guna tujuan-tujuan tertentu seperti, bagunan hotel, bagunan industri, Bagunan perkantoran, Dll.sesuai undangundang

HAK PAKAI
untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban.

HAK SEWA
Untuk memberi kewenangan untuk mempergunakan tanah, dalam hal ini adalah tanah milik orang atau pihak lain dengan membayar sejumlah uang pemasukan kepada pemilik tanah tersebut.

HAK MEMBUKA TANAH DAN MEMUNGUT HASIL HUTAN
Untuk pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan serta untuk melakukan pemungutan hasil hutan untuk kehidupan sehari-hari

8

PERUNTUKAN

TUGAS HUKUM PENGUASAAN & PERTANAHAN
Matriks Perbedaan Jenis Hak Atas Tanah Menurut Pasal 16 UUPA Oleh : Rendy Mulandy B11108424