P. 1
P4202 - BAB 2 Pengauditan

P4202 - BAB 2 Pengauditan

|Views: 2,714|Likes:
Published by Chris
BAB 2 : PENGAUDITAN

Pengenalan Juruaudit syarikat perlu mempunyai kelayakan yang diperlukan oleh Seksyen 15 Akta Akauntant 2000 (disemak 1972) Bahagian I dan II Jadual Pertama : ahli badan perakaunan yang diiktiraf berikut layak memohon lessen untuk menjadi juruaudit syarikat : a. Malaysian Institute of certified Public Acccountant (MICPA) b. Institute of Chartered Accountants of Scotland
c. Institute of Chartered Accountants in England & Wales d. Institute of Chartered Accountants in Ireland e
BAB 2 : PENGAUDITAN

Pengenalan Juruaudit syarikat perlu mempunyai kelayakan yang diperlukan oleh Seksyen 15 Akta Akauntant 2000 (disemak 1972) Bahagian I dan II Jadual Pertama : ahli badan perakaunan yang diiktiraf berikut layak memohon lessen untuk menjadi juruaudit syarikat : a. Malaysian Institute of certified Public Acccountant (MICPA) b. Institute of Chartered Accountants of Scotland
c. Institute of Chartered Accountants in England & Wales d. Institute of Chartered Accountants in Ireland e

More info:

Published by: Chris on Mar 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/21/2015

pdf

text

original

BAB 2 : PENGAUDITAN

Pengenalan
Juruaudit syarikat perlu mempunyai kelayakan yang diperlukan oleh eksyen !" Akta
Akauntant 2### $disemak !%&2'
Bahagian I dan II Jadual Pertama : ahli (adan perakaunan yang diiktira) (erikut layak
memohon lessen untuk men*adi *uruaudit syarikat :
a+ ,alaysian Institute o) -erti)ied Pu(li- A---ountant $,I.PA'
(+ Institute o) .hartered A--ountants o) -otland
c. Institute o) .hartered A--ountants in England / 0ales
d. Institute o) .hartered A--ountants in Ireland
e. Institute o) .hartered A--ountants $United 1ingdom'
f. Institute o) .hartered A--ountants in Australia
g+ Australian o-iety o) A--ountants
h+ Ne2 3ealand o-iety o) .hartered A--ountants
i+ .anadian Institute o) A--ountants
*+ Institute o) .hartered A--ountants o) India
eseorang *uruaudit perlu :
- ,empunyai kemahiran dalam pro)esion 4 i*a5ah perakauanan dari uni6ersity
yang diiktira)7 lulus semua peperiksaan ,I.PA dan pengalaman sekurang8
kurangnya 9 tahun dalam (idang perakauanan
- Ber2i(a2a dan *u*ur
- Pertim(angan yang 2aras
- Pemikiran yang kritikal dan analitis terhadap (ukti audit
- Berhati8hati tetapi tegas
- ,erahsiakan maklumat sulit yang diterima7 mendedahkan maklumat penting
(erkenaan audit
Juruaudit (oleh mengamal se-ara indi6idu atau perkongsiaan
Kebebasan Juruaudit
1onsep ke(e(asan dilihat dari 2 sudut :
i+ e-ara nyata
- Pendapat yang o(*ekti)
- Tidak dipengaruhi
- 1e(e(asan pemprograman
- 1e(e(asan pemeriksaan
- 1e(e(asan melapor
ii+ Pada rupa
- ituasi : hu(ungan
- Tim(ulkan kon)lik
Kelayakan juruaudit
a+ Ahli (adan pro)essional perakaunan yang diiktira)
(+ ,enda)tar se(agai akauntant a2am (ertauliah dengan ,IA $ek 22 Akta
Akauntant'
- Adalah men*adi tanggung*a2a( pengarah : pengurus syarikat untuk pastikan
rekod8rekod perakaunan disimpan dengan sempurna supaya penyata ke2angan
dapat disediakan dan rekod8rekod dapat diaudit
Syarat-syarat Perlantikan
a+ Akauntant (ertauliah
(+ ,emohon kelulusan ,enteri 1e2angan $ ek ; $!# Akta syarikat'
-+ ,em(ayar yuran penda)taran (ila mendapat kelulusan ,enteri $ ek ; $2' Akta
yarikat'
d+ Tertakluk kepada ek % $!' dan sek % $2' Akta yarikat 4 untuk men*amin
ke(e(asan *uruaudit
<rang8orang yang tidak layak dilantik se(agai *uruaudit :
i+ Bukan *uruaudit yang sah
ii+ Berhutang le(ih =,2"## dengan syarikat yang diaudit
iii+ Pega2ai syarikat yang diaudit
i6+ Pekongsi pega2ai syarikat diaudit
6+ ,a*ikan pega2ai syarikat diaudit
6i+ Peker*a atau kakitangan pega2ai syarikat diaudit
6ii+ Pekongsi (agi peker*a pega2ai syarikat diaudit
6iii+ Peker*a (agi peker*a pega2ai syarikat diaudit
i>+ Pemegang syer : isteri : saudara
>+ Pemegang (uku da)tar ahli syarikat : (uku da)tar de(enture
>i+ Pernah men*adi pega2ai syarikat dalam tempoh !2 (ulan terdahulu
Prosedur Perlantikan
• Akta yarikat : *uruaudit pegang *a2atan untuk tempoh setahun 4 perlu resolusi
AG, untuk lantik semula Juruaudit A2am
• Perlantikan *uruaudit a2am melalui AG, (oleh *ika :
a+ eorang *uruaudit a2am (ertanding semula : sedang sandang *a2atan
*uruaudit a2am
(+ .alon yang (aru di-adang untuk (ertanding se(agai *uruaudit a2am
• yarat8syarat :
a+ ek !&2 $!!' akta syarikat : -alon (aru 4 notis pen-alonan diterima sekurang8
kurangnya 2! hari AG,
(+ ek !&2 $!2' Akta yarikat : -alon lama 4 notis pen-alonan diterima
sekurang8kurangnya & hari se(elum AG,
• Bagi -alon (aru7 selepas notis diterima7 syarikat perlu (uat salinan notis dan
hantar dalam tempoh & hari se(elum AG, kepada :
a+ Juruaudit a2am yang di-alonkan
(+ etiap *uruaudit sedia ada
-+ <rang8orang yang layak terima notis AG,
Siapa lantik Juruaudit awam?
 e-ara am : syarikat dalam AG, 4 ek !&2 $2' Akta yarikat
 9 pihak lain yang (oleh lantik *uruaudit a2am
a+ Pengarah 4 dalam 2 situasi :
i. Juruaudit a2am pertama pada (ila8(ila masa se(elum AG, pertama dan
sehingga ha(is AG, pertama 4 ek !&2 $!'
ii+ Untuk isi kekosongan menge*ut *uruaudit a2am syarikat 4 ek !&2 $9'
(+ Ahli8ahli syarikat 4 ek !&2 $2'
-+ Penda)tar atas permohonan (ertulis ahli syarikat *ika tiada perlantikan
*uruaudit a2am di(uat oleh pengarah: syarikat 4 sek !&2 $!?'
Perletakan jawatan
 Boleh letak *a2atan *ika :
a+ Dia (ukan *uruaudit tunggal syarikat 4 (oleh letak *a2atan pada (ila8(ila
masa tapi (erkuatkuasa sehingga perlantikan (aru di(uat dalam AG, khas
untuk lantik *uruaudit a2am (aru
(+ Dalam AG, dan tidak se-ara lain 4 sek !&? $!?'
Pemecatan
• Bila *uruaudit dilu-utkan *a2atan oleh syarikat se(elum tamat tempohnya
• .ara :
a. ,elalui resolusi syarikat pada ! AG, di mana ! notis khas telah di(eri
terle(ih dahulu dan (ukan se(aliknya $ ie pengarah (oleh -adangkan saha*a7
tidak (oleh singkirkan' 4 sek !&2 $?'
(+ Prosedur penyingkiran 4 (ila notis khas telah diterima oleh syarikat :
i+ ! salinan notis untuk *uruaudit a2am (erkenaan dan ! salinan untuk
Penda)tar
ii. Dalam masa & hari selepas terima notis7 *uruaudit a2am (oleh (uat
pen*elasan (ertulis kepada syarikat dan mohon ! salinan pen*elasan
terse(ut dihantar kepada setiap ahli syarikat se(elum mesyuarat di mana
resolusi itu akan dipertim(angkan 4 sek !&2 $"'
-+ ,elainkan Penda)tar memutuskan se(aliknya $ atas permohonan ahli
syarikat'7 syarikat hendaklah hantar ! salinan pen*elasan (erkenaan kepada
ahli8ahli seperti diminta 4 sek !&2 $@'
Surat Persetujuan
 ek % $@' Akta yarikat 4 selepas terima ta2aran perlantikan7 *uruaudit perlu (uat
pengesahan (ertulis kepada syarikat 4 surat persetu*uan
 Isi kandungan surat :
i+ <(*ekti) audit
ii+ Tanggung*a2a( pihak pengurusan
iii+ kop audit
i6+ Bentuk laporan
6+ =isiko
6i+ Pem(eritahuan untuk dapatkan apa8apa rekod7 dokumen
 Aantar kepada pengarah7 pengarah tandatangan dan kem(alikan salinan kepada
*uruaudit a2am
Komunikasi Dengan Juruaudit Terdahulu
• e(elum terima perlantikan7 *uruaudit a2am (aru mesti hu(ungi *uruaudit a2am
lama untuk dapatkan kepastian mengapa (erlakunya peru(ahan *uruaudit a2am
• 0alau (agaimanapun7 *uruaudit a2am (aru perlu mendapatkan ke(enaran
daripada syarikat terle(ih dahulu
• Juruaudit a2am tidak (oleh mendedahkan maklumat sulit tanpa i5in syarikat
$ etika kerahsiaan'
• Juruaudit a2am (erhak menolak perlantikan *ika syarikat tidak mem(enarkan
*uruaudit a2am lama menghu(unginya: dedah maklumat'
• Tu*uan :
i+ Tahu latar (elakang dan 2i(a2a syarikat
ii+ Tahu apa8apa pertelingkahan antara *uruaudit a2am dengan syarikat
iii. Tahu kekurangan: kelemahan istem 1a2alan Dalaman7 istem
Perakaunan 4 (antu peran-angan pelaksaan audit
Hak kuasa
a+ Dapatkan semua rekod8rekod perakauanan lain7 dokumen7 (au-er7 maklumat
dan apa8apa pen*elasan yang perlu dari pega2ai syarikat induk7 anak syarikat7
syarikat (erkaitan 4 sek !&? $? /"'
(+ ek !&? $&' 4 *uruaudit (erhak :
i+ Aadir semua AG, syarikat
ii+ Terima semua notis tentang AG,
iii+ Diperdengarkan dalam semua AG, tentang apa8apa saha*a (erkaitan
tugasnya se(agai *uruaudit a2am
i6+ ,em(uat rayuan (ertulis tentang peme-atannya
c. Baporan (ertulis kepada Penda)tar tentang syarikat yang tidak patuh akta dan
apa8apa yang tidak dapat diselesaikan melalui laporkannya 4 sek !&? $;'
Tanggungjawab
a+ ek !&? $!'
i. Baporkan kepada ahli8ahli syarikat tentang penyata ke2angan
ii+ Dalam laporan audit7 *uruaudit a2am (eri pendapat samada penyata
ke2angan dan laporan pengarah mengikut Akta atau tidak7 rekod8rekod
perakaunan disimpan dengan (aik atau tidak+
(+ ek !&? $2'
i+ AU= dan 111 dan nota akaun syarikat disediakan dengan (etul atau tidak
mengikut sek !@%
ii+ =ekod8rekod perakaunan disimpan dengan rapi oleh syarikat
iii+ Akaun ga(ungan
- Nama anak8anak syarikat yang tidak audit
- Puashati dengan penyediaan A1 ga(ungan
- Telah terima maklumat dan pen*elasan yang perlu
- 1ekurangan : ketidakla5iman dalam Ak Ga(ungan
-+ ek !&?$9' : laporkan *ika :
i+ Telah menerima maklumat dan pen*elasan yang diperlukan dari pega2ai
syarikat
ii+ Penyata8penyata pe*a(at -a2angan yang diterima $tidak dila2ati' untuk
diaudit memadai atau tidak
iii+ Prosedur yang digunakan oleh syarikat induk : anak syarikat untuk Ak
Ga(ungan sesuai atau tidak

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->