Bab 12 : penggulungan syarikat 12.

0 pengenalan Suatu proses di mana sesebuah syarikat dibubarkan dikenali sebagai penggulungan atau pembubaran syarikat. Apabila sesebuah syarikat itu digulung atau dibubarkan, perniagaannya akan diberhentikan, harta benda akan dijual, pemiutang2 akan dibayar dan akhirnya lebihan asset akan dibahagikan kepada ahli2. Pada waktu ini, syarikat sudah tidak lagi wujud. Sek 211 memperuntukkan bahawa sesebuah syarikat itu boleh digulungkan samada :  Oleh mahkamah  Secara sukarela 12.1 penggulungan syarikat oleh mahkamah Penggulungan oleh mahkamah boleh dilakukan di atas petisyen seseorang yang letak atau mempunyai ‘locus standi’ untuk berbuat demikian seperti yang dinyatakan di dalam sek 217 (1). Petisyen ini pula mestilah berdasarkan di ant sebab2 sperti yang terkandung di dalam sek 218(1) Sek 217(1) – sesebuah syarikat boleh digulung di bawah satu perintah mahkamah di atas petisyen (permohonan) : (a) syarikat sesebuah syarikat boleh melalui resolusi khas memutuskan bahwa syarikat itu digulung oleh mahkamah. Walau bagaimanapun perkara ini jarang sekali dilakukan kerana penggulungan secara sukarela adalah lebih menyenangkan dan tidak melibatkan kos yang tinggi (b) mana2 pemiutang syarikat termasuk pemiutang yang dijangkakan dan pemiutang prospetif Perkataan “pemiutang” tidak didefinisikan di dalam akta. Prinsip di dalam kes Re William Hockley Ltd (1962) 1 WLR 555, ialah seseorang yang syarikat masih berhutang dengannya pada waktu permohonan penggulungan ialah pemiutang. Sementara itu di dalam kes Re Mechanised Construction Pte Ltd (1989) 1 MSCLC 95, diputuskan bahawa perkara yang paling penting ialah mesti terdapat hutang yang sah sebelum permohonan boleh dibuat.

Pemiutang yang dijangkakan ialah pemiutang bagi hutang yang hanya akan habis tempoh masanya bergantung kepada berlaku atau tidak sesuatu kejadian di masa hadapan. Dalam kes Community Development Pty Ltd lwn Enqwirda Construction Co. (1969) 120 CLR 455, di mana ‘builder’ yang mana hutangnya akan hanya dibayar menurut keputusan prosiding ‘arbitration’. Dia katakana sebagai pemiutang yang dijangkakan dan berhak untuk memohon. Pemiutang yang prospektif pula ialah pemiutang bagi hutang yang akan habis tempoh masanya di masa hadapan samada pada satu tarikh yang telah ditetapkan atau pada satu tarikh yang akan ditentukan dengan merujuk kepada kejadian2 di masa hadapan. Ia juga bermaksud pemiutang yang mana hutangnya akan habis tempoh tapi bukanlah ‘immediately payable’. Contohnya seseorang menjual dan menyerahkan barang tetapi hanya akan mendapat bayaran selepas 30 hari, maka dia dikatakan sebagai pemiutang prospektif dalam jangkamasa 30 hari itu. (c) penyumbang atau mana-mana wakil kepada penyumbang yang mati atau pemegang amanah dalam kes kebankrapan atau pegawai pemegang harta estet penyumbang yang bankrap Menurut sek 4, penyumbang ialah seseorang yang bertanggungjawab untuk menyumbang kepada aset2 syarikat sekiranya syarikat itu digulung. Ini termasuklah ahli2 terdahulu dan ahli2 yang ada pada waktu sekarang di dalam syarikat. Walaupun pemegang syer berbayar penuh tidak perlu menyumbang sewaktu syarikat digulung tetapi ianya dimasukkan di dalam definisi ‘penyumbang’ di bwh sek 4 Sekiranya penyumbang telah meninggal dunia, maka wakil kepada penyumbang itu bolehlah menghantar petisyen memohon supaya syarikat itu digulung oleh mahkamah. Jika penyumbang itu seorang yang bankrap, hak untuk membuat petisyen ialah terhadap pemegang amanah atau pengawai pemegang harta

Sek 217 (2)(a) menyatakan bahawa, seseorang penyumbang tidak boleh membuat petisyen di atas alasan seperti yang terkandung di dalam sek 218(1)(a), (b), (c). (c) dan (i) melainkan : i. ii. iii. ia adalah ahli terakhir dalam syarikat (tidak tertakluk kepada syarikat subsidiary milikan penuh) atau ; dia mempunyai syer berhubung dengan mana2 penyumbang atau kebanyakan daripada mereka secara asalnya diuntukkan kepada penyumbang atau; syer telah dipegang olehnya dan didaftarkan atas namanya untuk tempoh tidak kurang dari 6 bulan dalam masa 18bulan sebelum mengemukakan permohonan atau; dia menerima saham melalui kematian atau kebankrapan pemegang terdahulu syarat2 ini diadakan untuk menghalang seseorang daripada membeli syer dalam sesebuah syarikat dengan tujuan untuk membuat petisyen penggulungannya. Sila rujuk kes : Re Ah Yee Constractors (Pte) Ltd (1987) 2 MLJ 590 (d) penyelesai seseorang penyelesai yang dilantik di dalam penggulungan secara sukarela boleh membuat petisyen supaya syarikat digulung melalui mahkamah. (e) menteri menurut sek 205 atau di atas alas an menurut sek 218 (1)(b) dan (d) (f) dalam kes sebuah syarikat yang mana sebuah institusi berlesen atau institusi berjadual berhubung dengannya Menteri yang bertanggungjawab tentang kewangan telah membuat suatu perintah di bawah sek 24(1) Akta Bank dan Institusi Kewangan 1989 atau sebuah institusi yang tidak terjadual mengenainya, menteri tersebut telah mmebuat suatu perintah di bawah sek 93(1) Akta Bank Negara Malaysia. Petisyen ini juga boleh dibuat oleh mana-mana dua orang atau lebih dari pihak-pihak tersebut.

iv.

12.2 keadaan-keadaan di mana syarikat boleh digulung oleh mahkamah Sek 218(1) memperuntukkan bahawa mahkmah boleh memerintah penggulungan jika memenuhi salah satu dari sebab berikut. Apabila mahkamah memerintahkan syarikat digulung, ia akan melantik penerima supaya menggulungakan syarikat – sek 227 (a) syarikat melalui resolusi khas memutuskan ia digulung oleh mahkamah resolusi khas selalunya diperlukan untuk perkara-perkara yang amat penting seperti permohonan supaya syarikat digulung. Resolusi khas mesti diputuskan oleh 3 per 4 majoriti daripada yang hadir dan mengundi pada waktu mesyuarat itu diadakan. Sebelum ini notis secara bertulis untuk memanggil mesyuarat mestilah terlebih dahulu diberikan dalam tempoh tidak kurang dari 21 hari sebelum mesyuarat itu diadakan. (b) syarikat ingkar dalam menyerahsimpan lapaoran berkanun atau mengadakan mesyuarat berkanun sek 217 (2)(b) – hanya penyumbang ataupun menteri yang boleh membuat petisyen di atas alasan ini. Ia juga tidak boleh dibuat kecuali tempoh selama 14 hari telah berakhir daripada hari terakhir mesyuarat itu patut diadakan. Sek 221(3) menyatakan selain daripada membei penghakiman supaya syarikat digulung. Mahkamah bolehlah memerintahkan agar mesyuarat berkanun itu diadakan atau laporan berkanun itu diserahkan dan segala kos berkaitan dengannya hendaklah ditanggung oleh orang yang menyebabkan keingkaran tersebut. (c) syarikat tidak memulakan perniagaan dalam masa satu tahun dari pemerbadanannya atau menggantung perniagaan untuk seluruh tahun. Di dalam kes Re Tomlin Patent Horse Shoe Co. Ltd (1886) 55 LT 314, mahkamah memutuskan bahawa apabila sesebuah syarikat menggantung perniagaannya, mahkamah tidak akan membuat penghakiman sehinggalah dipastikan niat syarikat iaitu untuk menggantung perniagaan atau tidak mampu lagi mengendalikannya. Mahkamah juga akan melihat kepada keinginan atau hasrat penyumbang membuat penghakiman di atas alasan ini sperti yang diputuskan di dalam kes Re Middlesborough Assembly Rooms Co. (1879) 14 Ch. D 104

(d) bilangan ahli adalah kurang dari dua orang (kecuali sebuah syarikat subsidiary milikan penuh) penyumbang boleh memohon di bawah sebab ini walaupun dia tidak memegang saham dalam tempoh waktu yang ditetapkan oleh sek 217 (2)(a). adalah menjadi kesalah di bawah sek 35, jika menjalankan perniagaan setelah ahli kurang dari 2 orang selama lebih dari tempoh 6 bulan dari tarikh pengurangan itu. Ahli terakhir, setelah gagal mendapatkan ahli baru bolehlah membuat petisyen di bawah alasan ini. Menteri juga boleh memohon agar syarikat digulung oleh mahkamah menggunakan sebab ini. (e) syarikat tidak mampu membayar hutang (insolven) ini adalah salah satu sebab yang paling utama sesebuah syarikat itu digulung. Syarikat tidak semestinya menunjukkan bahawa tanggungannya adalah melebihi asetnya tetapi persoalannya tidak bolehkah syarikat menyelesaikan hutangnya apabila tiba waktu pembayaran nanti. Di dalam kes Malayan Plant (Pte) Ltd lwn Moscow Narodny Bank Ltd (1980) 2 MLJ 53, diputuskan bahawa : “……sesebuah syarikat boleh dalam satu waktu yang sama menjadi kaya tetapi insolven” Taksolven sesebuah syarikat itu boleh dibuktikan dengan beberapa cara. Pemohon atau orang yang membuat petisyen mestilah membuktikan sehingga mahkamah berpuas hati bahawa syarikat itu tidak mampu membayar hutang. Sek 218 (2)(c), dalam menentukan sesebuah syarikat itu solven atau tak solven mahkamah akan mengamil kira mengenai pemiutang yang dijangkakan dan juga pemiutang yang prospektif

Adalah agak sukar bagi pemiutang2 untuk membuktikan bahawa sesebuah syarikat itu tak solven kerana mereka tidak dibenarkan untuk memeriksa laporan kewangan sesebuah syarikat. Untuk mengatasi masalah ini, Akta memutuskan bahawa dalam beberapa keadaan, andaian boleh dibuat tentang taksolvennya sesebuah syarikat : i. Sek 218(2)(b) sesebuah syarikat hendaklah dianggap tidak boleh membayar hutangnya jika pelaksanaan atau proses lain yang dikeluarkan atas satu kehakiman, dikri atau perintah mana2 mahkamah bagi pihak seorang pemiutang syarikat itu adalah dikembalikan secara tidak berpuas hati keseluruhan atau sebehagian ; Sek 218(2)(1) – pemiutang melalui penyerahan hak terhadap hutang melebihi RM500.00, kemudian diserah kepada syarikat dengan meninggalkannya di pejabat berdaftar syarikat. Suatu permintaan di bawah tandatangannya atau tandatangan ejennya dan syarikat tidak membayarnya dalam masa tiga minggu bolehlah memohon. Sek 218(2)(c) – sebuah syarikat hendaklah dianggap tidak boleh membayar hutangnya jika adalah dibuktikan kepada kepuasan mahkamah bahawa syarikat tidak boleh membayar hutang-hutangnya dan dalam menentukan sama ada sebuah syarikat tidak dapat membayar hutangnya mahkamah hendaklah mengambil kira laibiliti2 kontijen dan prospektif syarikat itu.

ii.

iii.

(f) pengarah-pengarah telah bertindak dalam hal ehwal syarikat dengan kepentingan mereka sendiri lebih baik dari kepentingan ahli secara keseluruhan atau dalam mana2 cara jua yang kelihatan tidak adil atau tidak sesuai kepada ahli2 yang lain. Keadaan ini adalah dikatakan bertindih dengan Sek 181(2)(e) yang mana memberi kuasa kepada mahkamah untuk membubarkan sesebuah syarikat sekiranya kuasa pengarah dijalankan dalam cara yang boleh menidas ahli2 ataupun kepentingan mereka tidak diambil kira. Dalam kes Re Petrotech Logistic Pte Ltd (1982) 2 MLJ 212. Mahkamah telah memutuskan bahawa pemohon diberi pilihan untuk membeli saham di dalam syarikat daripada mahkamah membuat arahan supaya syarikat digulung

Di dalam kes Re National Discounts Ltd (1951) 52 SR (NSW) 244, ia telah diputuskan di Australia bahawa jika pengarah bertindak atas kepentingan syarikat lain yang juga dibawah kawalannya, dia dikatakan telah bertindak untuk kepentingan sendiri. (g) seorang inspector yang dilantik telah melaporkan bahawa ia berpendapat : i. ii. syarikat tidak boleh membayar hutang dan patut digulung ia adalah untuk kepentingan orang ramai atau pemegang2 syer atau pemiutang bahawa syarikat itu harus digulung

Sek ini mesti dibaca bersama dengan Sek 205(1) yang membenarkan Menteri untuk membuat petisyen agar syarikat digulung selepas laporan dibuat oleh inspector. (h) tempoh yang telah ditetapkan untuk pengwujudan syarikat telah tamat (i) mahkamah merasakan bahawa ianya adil dan berekuiti supaya syarikat digulung Sek ini merupakan satu lagi alasan yang selalu digunakan untuk menggulung syarikat. Contoh-contoh keadaan yang akan diterangkan dibawah bukanlah merupakan suatu perkara yang semestinya diikuti tetapi ia adalah sebagai cadangan i. bilamana objek utama syarikat tidak dapat dicapai atau terpesong jauh ia adalah dikatakan adil dan berekuiti untuk menggulung sesebuah syarikat jika objek utama syarikat tidak dapat dicapai atau terpesong jauh. Ia selalunya di kenali sebagai ‘loss of company’s substrarain’ kes : Re German Date Coffe Co. (1882) 20 Ch. D 169 syarikat ditubuhkan untuk perniagaan kopi sebagai ganti kepada kurma. Untuk melakukan perniagaan ini, ia adalah menjadi matlamat yang utama untuk mendapatkan kopi jenis German. Tetapi kemudiannya didapati ianya tidak dibenarkan oleh kerajaan. Mahkamah memutuskan bahawa, memandangkan syarikat ditubuhkan untuk mendapatkan jenis kopi tertentu dan ianya telah gagal jadi pemegang syer berhak mengatakan bahawa mereka tidak lagi berminat dengan peniagaan itu. Syarikat itu kemudiannya digulung.

Sila rujuk kes Re Tivoli Freeholds Ltd. (1972) VR 445 Tujuan sesebuah syarikat ini ditubuhkan terkandung di dalam fasal tujuan memorandum persatuan. Ia masih menjadi persoalan yang masih menjadi tanda Tanya samada mahkamah boleh melihat disebalik memorandum persatuan untuk menentiukan objek sesebuah syarikat ii. bila perniagaan dijalankan dengan cara menipu

seseorang yang melaburkan wang ke dalam syarikat mempunyai hak untuk mengetahui yang wangnya itu akan digunakan dengan sebaiknya dan bukan dengan menipu pihak yang lain. Bila sesebuah syarikat menjalankan perniagaannya dengan cara menipu dan pemegang syer telah terpengaruh untuk melabur ke dalamnya, dia bolehlah memohon kepada mahkamah supaya syarikat digulung untuk mendapatkan semula wangnya itu. Di dalam kes Re Thomas Edward Brinsmead & Sons Ltd. (1897) 1 Ch 45 Mahkamah memutuskan bahawa pemegang saham yang terpengaruh untuk percaya bahawa syarikat itu mempunyai hak untuk menggunakan nama dan ‘goodview’ sesebuah syarikat lain, mempunyai hak untuk menolak dari terus terlibat dengan perniagaan yang mempunyai unsur frod. iii. bila ahli-ahli di dalam syarikat tidak lagi boleh menjalankan perniagaan bersama. Dalam sesebuah syarikat, kerjasama dari semua pihak adalah amat penting dan mareka seharusnya mempercayai anatara satu sama lain. Sekiranya perkara ini tidak dapat dipertahankan dan sekiranya mereka tidak lagi boleh bekerjasama anatara satu sama lain (deadlock), penggulungan boleh diperintahkan Dalam kes Re Yenidge Tobacco Co. Ltd (1916) 2 Ch. 426. Syarikat ini ditubuhkan oleh Rothman dan Weinberg untuk menjalankan perniagaan pembuatan tembakau. Mereka kemudiannya tidak dapat lagi bekerjasama anatara satu sama lain. Mahkamah memutuskan supaya syarikat itu digulung walaupun sebenrnya perniagaan itu mendatangkan keuntungan yang banyak Dalam menentukan samada ianya adil dan berekuiti supaya sesebuah syarikat itu digulung di atas dasar ‘deadlock’, ia perlu diperhatikan siapakah yang bersalah dalam mengakibatkan ‘deadlock’ ini. Jika pemohon adalah orang yang

menyebabkan, mahkamah mengkin memberikan keputusan yang tidak berpihak kepadanya. Sekiranya tidak dapat dilihat bahawa perjalanan syarikat itu dari hari ke hari adalah sesuatu yang tidak memungkinkan, disini dikatakan tiada ‘deadlock’ yang berlaku. Dan sekiranya ‘deadlock’ dapat dihindari dengan cara melantik pengarah yang baru atau dengan cara lain, maka mahkamah tidak akan memutuskan bahawa syarikat itu perlu digulung. Kes-kes lain yang boleh dirujuk : - Re Semantan Estate Ltd (1962) MLJ 285 - Re Ah Yee Contractors (Pte) Ltd (1987) 2 MLJ 590 iv. apabila golongan minority telah ditindas dan mereka telah hilang keyakinan sekiranya ahli minority telah hilang keyakinan terhadap pengarah dalam melaksanakan tugas2 syarikat, perintah penggulungan bolehlah dikeluarkan. Dalam kes Loch lwn John Blackwood Ltd (1924) AC 783, pengarah urusan dalam syarikat ini ialah Mc Laren yang memegang satu syer. Lebih sebahagian daripada saham syarikat dipegang oleh Mrs Mc Laren dan dua penama yang juga merupakan pengarah2. syer yang lain dipegang oleh Mrs Loch dan Rodger iaitu orang yang membuat petisyen dalam kes ini. Kemudiannya didapati bahawa mesyuart agung tidak diadakan, akaun untung dan rugi tidak dikeluarkan, laporan tidak dihantar dan juga peraturan2 yang berhubung dengan audit tidak dipatuhi. Lord Shaw menyatakan bahawa tujuan ianya dilakukan adalah untuk membiarkan orang yang membuat petisyen dalam ‘ignorance’ supaya mereka menuntut syer dalam harga yang rendah. Syarikat ini kemudiannya diarahkan supaya digulung Sila rujuk juga kes Re Wondoflrx Textiles Pty Ltd (1951) VLR 458

v.

bilamana pemohon telah dikecualikan dari hal pentadbiran syarikat di mana dia sebenarnya mempunyai hak untuk berbuat demikian di dalam sesebuah perkongsian, semua ahli adalah berhak untuk melibatkan diri dalam hal pengurusan perniagaannya itu sekiranya tiada syarat yang sebaliknya. Begitulah juga halnya dalam sesebuah syarikat. Apabila ahli majority tidak membenarkan ahli minority daripada melibatkan diri dalam pentadbiran syarikat ahli minority tadi bolehlah memohon supaya syarikat itu digulung. Di dalam kes Eharahimi lwn Westbourne Galleries Ltd (1973) AC 360, sebuah syarikat telah ditubuhkan untuk mengamibil alih sebuah perniagaan perkongsian. Rakan kongsi dalam syarikat yang baru ini ialaj Nazar dan Ebrahimi. Kedua2nya adalah ahli dan pengarah dalam syarikat ini. Tiada dividen yang dibayar tetapi pengarah menerima ganjaran untuk tugas mereka itu. Anak lelaki Nazar kemudiannya menyertai syarikat itu sebagai ahli dan juga sebagai pengarah. Mereka kemudiannya mengendalikan syarikat itu dan memberhentikan Ebrahimi sebagai pengarah. Ebrahimi kemudiannya membuat petisyen supaya syarikat itu digulung. Mahkamah memutuskan bahawa ianya adil dan berekuiyi supaya syarikat digulung Sika rujuk kes Tay Bok Choon lwn Tahansan Sdn Bhd (1987) 1 MLJ 433

(j) syarikat memegang lessen di bawah Akta Bank dan Institusi Kewangan 1989 atau Akta Bank Islam 1983, dan lessen itu ditolak atau dikembalikan (k) syarikat telah menjalankan perniagaan Bank Islam, perniagaan berlesen atau perniagaan terjadual, atau telah menerima atau mengambil deposit dalam Malaysia yang melanggar Akta Bank Islama 1983 atau Akta bank dan Institusi Kewangan 1989, mengikut mana yang berkenaan.

12.3 kesan penghantaraan petisyen Penghantaran petisyen supaya sesebuah syarikat itu digulung bukanlah bermakna syarikat itu dibubarkan pada terikh tersebut. Walaubagaimanapun, tarikh penghantaraan petisyen itu adalah penting kerana jika perintah penggulungan itu telah dikeluarkan, ianya dianggap bermula pada tarikh petisyen itu dihantar sperti yang terkandung di dalam Sek 219(2). Jadi tempoh masa di antara penghantaraan petisyen dengan masa perintah dkeluarkan oleh mahkamah, keadaan syarikat itu adalah diantara hidup dan mati. Diantara kesan penghantaraan petisyen itu ialah : i. penghindaran pelupusan harta seperti yang terkandung di dalam sek 223 apa-apa pelupusan harta syarikat termasuk benda2 dalam tindakan dan apa2 pemindahan syer atau pemindahan dalam status2 ahli syarikat yang dibuat selepas penguatkuasaan penggulungan oleh mahkamah hendaklah dianggap terbatal melainkan mahkamah memerintah sebaliknya. ii. ‘Lis pendens’ Sek 255 memperuntukkan bahawa apa-apa petisyen untuk penggulungan syarikat hendaklah termasuk ‘lis pendens; dalam pengertian mana-mana undag-undang yang berkaitan dengan akibat ‘lis pendens’ pada pembeli atau pemegang gadai janji. Doktrin ‘lis pendens’ adalah satu doktrin yang lama di mana undangundang tidak membenarkan pihak-pihak di dalam litigasi untuk mengambil harta yang terlibat di dalam percanggahan itu sementara menantikan keputusan mahkamah. iii. penghindaran pernahanan terhadap syarikat Sek 224 mempeuntukkan apa-apa pernahanan, sekuastrasi, distress atau perlaksanaan yang dikuatkuasakan terhadap estet atau hasil syarikat selepas penguatkuasaan penggulungan oleh mahkamah hendaklah terbatal.

12.4 penggulungan secara sukarela Sek 254 memperuntukkan keadaan-keadaan di mana sesebuah syarikat boleh digulung secara sukarela (1) sesebuah syarikat boleh digulung secara sukarela : (a) apabila tempoh, jika ada, ditetapkan untuk jangka masa tertentu bagi syarikat dengan memorandum atau artikel2 telah tamat atau kejadian jika ada, berlaku, dengan mana memorandum atau perkara-perkara syarikat memperuntukkan bahawa syarikat adalah dibubarjab dan syarikat dalam mesyuarat agungnya meluluskan satu resolusi yang menghendaki syarikat digulung secara sukarela. (b) Jika syarikat membuat ketetapan dengan resolusi khas (2) syarikat hendaklah dalam masa 7 hari selepas meluluskan resolusi untuk penggulungan secara sukarela menyerah simpan satu salinan bercetak resolusi tersebut dengan Pendaftar. Dalam masa 10 hari selepas meluluskan resolusi itu, memberi notis mengenai resolusi di dalam surat khabar yang diedarkan secara am keseluruhan Malaysia. Secara ringkasnya, diantara turutan peristiwa yang akan berlaku pada waktu penggulungan syarikat secara sukarela terbahagi kepada 2 : 1. bilamana syarikat tidak dapat meneruskan perniagaan disebabkan oleh liabilitinya (a) bilamana syarikat tidak dapat menjalankan perniagaan disebabkan oleh tanggungan liabilitinya, pengarah bolehlah membuat akuan berkanun terhadap perkara itu dan melantik penyelesai sementara. Sek 255 (1) (b) mesyuarat diantara syarikat dan pemiutan-pemiutangnya perlulah diadakan dalam masa sebulan daripada tarikh surat akuan itu dibuat Sek 255(1)(b) (c) sewaktu mesyuarat syarikat, satu resolusi untuk penggulungan secara sukarela diluluskan dan orang yang berkelayakan dilantik sebagai penyelesai (d) mesyuarat pemiutang-pemiutang akan diadakan pada hari yang sama dengan mesyuarat ahli-ahli atau pada hari yang berikutnya sperti yang dinyatakan di

dalam Sek 206(1). Pada waktu mesyuarat itu, pemiutang boleh memulih penyelesai dan sekiranya pilihan mereka adalah berbeza dengan pemilihan yang dibuat oleh syarikat, pilihan pemiutang akan diamibil kira (e) penggulungan dianggap bermula dari tarikh bila mana akuan berkanun bahawa syarikat tidak dapat meneruskan perniagaan dihantar kepada Pendaftar. Sek 255(6) (a) 2. penggulungan sukarela atas sebab-sebab yang lain (a) mesyuarat mesti diadakan untuk meluluskan resolusi penggulungan syarikat. Resolusi ini mestilah resolusi khas mlainkan tempoh masa yang ditetapkan telah berakhir dimana resolusi biasa adalah memadai seperti di dalam Sek 254(1). Sesebuah syarikat tidak boleh memutuskan untuk penggulungan sukarela jika petisyen itu diperuntukkan untuk penggulungan melalui mahkamah melainkan, dengan izin mahkamah – Sek 276 (b) sebelum notis mesyuarat dihantar, majority pengarah boleh membuat pengisytiharkan solvensi menurut Sek 257(1) (c) sekiranya pengisytiharan solvensi dibuat, proses penggulungan diteruskan sebagai penggulungan sukarela ahli-ahli dan ahli hendaklah melantik penyelesai menurut Sek 258(1) (d) sekiranya pengisytiharan solvensi tidak dibuat, penggulungan itu dianggap sebagai penggulungan sukarela pemiutang. Mesyuarat pemiutang-pemiutang mestilah diadakan pada hari yang sama dengan mesyuarat syarikat atau pada hari yang berikutnya seperti yang dinyatakan di dalam Sek 260 (1). Pemiutang boleh melantik penyelesai menurut Sek 261(1) (e) dalam kes-kes lain, penggulungan sukarela dikatakan bermuka pada waktu resolusi untuk penggulungan itu diluluskan Sek 255(6)(b)

penggulungan sukarela ahli-ahli dan penggulungan sukarela pemiutang-pemiutang bilamana terdapat cadangan bagi menggulung syarikat secara sukarela. Pengarahpengraha syarikat (atau majority pengarah-pengarah sekiranya terpadat lebih dari 2 orang) boleh membuat pengisytiharan solvensi mengikut sek 257. sekiranya ini dilakukan, penggulungan ini dianggap sebagai penggulungan sukarela ahli-ahli. Jika ianya tidak dilakukan ianya dikatakan sebagai penggulungan sukarela pemiutangpemiutang pengisytiharan solvensi ialah akuan bertulis bahawa ,ereka telah membuat penyiasatan terhadap hal ehwal syarikat, dan bahawa pada mesyuarat pengarah-pengarah telah membentuk suatu pendapat bahawa syarikat boleh membayar hutangnya dengan penuh dalam suatu tempoh yang tidak melebihi 12 bulan selepas permulaan penggulungan Sek 257 (3) memperuntukkan 3 syarat yang mesti dipenuhi oleh akuan tersebut (a) ia dibuat pada mesyuarat pengarah yang dirujukkan dalam (1) (b) dibuat dalam masa 5 minggu selepas sahaja terdahulu dan kelulusan resolusi untuk penggulungan sukarela surat akuan ini juga mesti disertakan bersama dengan suatu pernyataan mengenai hal ehwal syarikat yang menunjukkan : (a) asset-aset syarikat dan jumlah amaun yang dianggarkan supaya dihasilkan ???? (b) tanggungan-tanggungan syarikat (c) perbelanjaan penggulungan yang dianggarkan

walaubagaimanapun, jika didapati kemudiannya bahawa surat akuan itu dibuat dengan kesilapan dan hutang syarikat tidak dapat dibayar dengan penuh dalam tempoh masa yang ditetapkan : (a) pengarah yang membuat surat akuan itu akan didapati bersalah diatas kesalahan itu melainkan dia dapat buktikan yang dia mempunyai alasanalasan yang kukuh untuk membuat pengisytiharaan solvensi. Beban pembuktian adalah terhadap pengarah itu sendiri. Rujuk Sek 257(4) dan (5) (b) pemiutang-pemiutang boleh memohon supaya penyelesai yang dilantik oleh ahli-ahli dipecat dan digantikan dengan penama-penama mereka penggulungan sukarela ahli-ahli boleh ditukarkan kepada penggulungan sukarela pemiutang jika penyelesai yang dilantil oleh ahli-ahli berpendapat bahawa hutang syarikat tidak akan dapat dibayat dengan penuh dalam tempoh yang ditetapkan dalam pengisytiharan solvensi dalam keadaan ini penyelesai mesti memanggil mesyuarat pemiutang-pemiutang dan diserahkan kepada mereka suatu penyataan mengenai asset dan liability syarikat seperti yang terkandung dalam Sek 259(1). Pemiutang mempunyai opsyen untuk menggantikan penyelesai dengan penama mereka Sek 259(2). Samada pemiutang menggantikan penyelesai atau tidak penggulungan akan diuruskan sebagai penggulungan sukarela pemiutang. Sesebuah syarikat boleh digulung di atas perintah mahkamah walaupun sebenarnya ia adalah penggulungan sukarela. Ini boleh terjadi jika petisyen untuk penggulungan syarikat di hantar oleh orang yang mempunyai ‘locus standi’ untuk berbuat demikian. Walaubagaimanapun, mahkamah tidak akan membuat perintah penggulungan melainkan jika ia berpuas hati bahawa penggulungan sukarela tidak dapat diteruskan demi kepentingan pemiutang atas pemyumbang sperti yang termaktub dalam Sek 217(2)(d).

Tarikh bermulanya penggulungan secara sukarela Sek 255(6)(1) dan (2) memperuntukkan Penggulungan sukarela hendaklah bermula : (a) di mana penyelesai sementara telah dilantik sebelum resolusi untuk penggulungan sukarela dilulusakan, pada masa bila akuan berkanun yang dirujuk dalam (1) telah diserahsimpan dengan pendaftar (b) dalam mana-mana kes lain, pada masa meluluskan resolusi untuk penggulungan sukarela sek 219(2) pula memperuntukkan dalam mana-mana hal penutupan hendaklah dianggap telah mula dikuatkuasakan semasa mengemukakan petisyen itu bagi penutupan. 12.5 kesan penggulungan sukarela Sek 263 1. apa-apa penahanan, sekrestasi, distress atau perlaksanaan yang dikuatkuasakan terhadap estet atau melibatkan syarikat selepas permulaan penggulungan sukarela oleh pemiutang hendaklah terbatal 2. selepas permulaan penggulungan, tidak ada tindakan atau prosiding yang boleh diteruskan dengan atau dimulakan terhadap syarikat melainkan dengan kebenaran mahkamah dan tertakluk pada terma-terma yang dikenali oleh mahkamaha Sek 256(1) dan (2) 1. syarikat hendaklah berhenti dari menjalankan perniagaannya tetapi kedudukan perbadanan syarikat hendaklah diteruskan sehingga syarikat dibubarkan 2. apa-apa pemindahan syer dan apa-apa pertukaran dalam kedudukan ahli-ahli yang dibuat selepas permulaan penggulungan hendaklah terbatal.