LAMPIRAN A

SYARAT-SYARAT KELAYAKAN MASUK KE TINGKATAN ENAM BAWAH 2010 DI SEKOLAH MENENGAH HARIAN

Murid-murid dari sekolah kerajaan yang layak ditawarkan masuk ke Tingkatan Enam Bawah 2010 hendaklah memenuhi tiga-tiga syarat berikut: 1. Memperoleh kepujian bagi mata pelajaran Bahasa Melayu dalam peperiksaan SPM 2009. (A) Untuk kemasukan ke jurusan KEMANUSIAAN, calon mesti memperolehi TIGA kepujian dan jumlah mata gred tidak melebihi 8 unit bagi TIGA mata pelajaran terbaik . Tiap-tiap satunya hendaklah daripada kumpulan yang berlainan dari kumpulan-kumpulan berikut:

2.

KUMPULAN I II III IV V VI

MATA PELAJARAN Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Kesusasteraan Melayu / Kesusasteraan Inggeris Sejarah Geografi / Pendidikan Seni Visual Pendidikan Islam / Pendidikan Moral VII Matematik / Matematik Tambahan VIII Sains / Sains Tambahan / Applied Science

IX

Salah Satu Mata Pelajaran Teknik / Vokasional / Mata Pelajaran Vokasional (MPV) Tasawwur Islam / Pendidikan Al Quran Dan Al Sunnah / Pendidikan Syariah Islamiah Bahasa Arab Tinggi / Bahasa Arab (Komunikasi) / Bahasa Cina / Bahasa Tamil Sains Pertanian / Perdagangan / Prinsip Perakaunan / Ekonomi Asas / Ekonomi Rumah Tangga / Pengetahuan Sains Sukan

X

XI

XII

Calon-calon yang memperolehi jumlah mata gred 9 hingga 12 unit bagi TIGA mata pelajaran terbaik daripada TIGA kumpulan yang berlainan seperti tercatat dalam 2(A), layak ditawarkan ke Tingkatan Enam Bawahdengan syarat terdapat kekosongan tempat di negeri berkenaan.

Garis Panduan T6 2010 - 7

ATAU

(B) Untuk kemasukan ke jurusan SAINS, calon mesti memperoleh sekurangkurangnya TIGA kepujian dengan jumlah mata gred yang tidak melebihi 18 unit. Tiap-tiap satunya hendaklah dalam kumpulan yang berlainan dari kumpulan-kumpulan berikut:

KUMPULAN I II III IV V

MATA PELAJARAN Matematik / Matematik Tambahan Fizik Kimia Biologi Lukisan Kejuruteraan/ Pengajian Kejuruteraan Mekanikal / Pengajian Kejuruteraan Awam / Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik/ Rekacipta / Teknologi Kejuruteraan / Teknologi Maklumat / Pengajian Agroteknologi / Pengurusan Makanan / Pengajian Pakaian.

.

3.

Bagi kedua-dua jurusan, umur calon mestilah tidak melebihi 20 tahun dan tidak kurang daripada 17 tahun pada 1 Januari 2010.

Garis Panduan T6 2010 - 8

SYARAT-SYARAT KELAYAKAN MASUK KE TINGKATAN ENAM BAWAH 2010 DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA DAN SEKOLAH MENENGAH AGAMA BANTUAN KERAJAAN

Murid-murid dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama dan Sekolah Menengah Agama Bantuan Kerajaan yang layak ditawarkan masuk ke Tingkatan Enam Bawah 2010 hendaklah memenuhi keempat-empat syarat berikut: 1. Memperoleh Kepujian bagi mata pelajaran Bahasa Melayu dalam peperiksaan SPM 2010..

2. (A) Untuk kemasukan ke jurusan AGAMA, calon mesti LULUS dalam mata pelajaran Bahasa Arab Tinggi/ Bahasa Arab (Komunikasi). Calon juga mesti memperoleh TIGA kepujian dan jumlah mata gred tidak melebihi 14 unit bagi TIGA mata pelajaran terbaik. Tiap-tiap satunya hendaklah daripada kumpulan yang berlainan dari kumpulan-kumpulan berikut: KUMPULAN I II III IV V VI MATA PELAJARAN Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Kesusasteraan Melayu / Kesusasteraan Inggeris Sejarah Geografi / Pendidikan Seni Visual Tasawwur Islam / Pendidikan Al Quran Dan Al Sunnah Matematik / Matematik Tambahan Sains / Sains Tambahan / Applied Science Salah Satu Mata Pelajaran Teknik / Vokasional / Mata Pelajaran Vokasional (MPV) Pendidikan Syariah Islamiah Bahasa Arab Tinggi / Bahasa Arab (Komunikasi) / Sains Pertanian / Perdagangan / Prinsip Perakaunan / Ekonomi Asas / Ekonomi Rumah Tangga / Pengetahuan Sains Sukan

VII VIII IX

X XI XII

Calon-calon yang memperolehi jumlah mata gred 15 hingga 18 unit bagi TIGA mata pelajaran terbaik daripada TIGA kumpulan yang berlainan seperti tercatat dalam 2(A), layak ditawarkan ke Tingkatan Enam Bawah dengan syarat terdapat kekosongan tempat di negeri berkenaan.

Garis Panduan T6 2010 - 9

3.

Bagi calon SMKA dan SABK aliran agama, penawaran ke jurusan Sains di Sekolah Menengah Harian akan diutamakan bagi calon yang memperoleh jumlah mata gred tidak melebihi 12 unit bagi tiga mata pelajaran terbaik daripada tiga kumpulan yang berlainan.

4.

Bagi kedua-dua jurusan, umur calon mestilah tidak melebihi 20 tahun dan tidak kurang daripada 17 tahun pada 1 Januari 2010.

Garis Panduan T6 2010 - 10

SYARAT-SYARAT KELAYAKAN MASUK KE TINGKATAN ENAM BAWAH 2010 DI SEKOLAH BERASRAMA PENUH (AGAMA) DI KISAS DAN SMAP LABU

Murid-murid dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama dan Sekolah Menengah Agama Bantuan Kerajaan yang layak ditawarkan masuk ke Tingkatan Enam Bawah 2009 hendaklah memenuhi keempat-empat syarat berikut: 1. Memperoleh kepujian bagi mata pelajaran Bahasa Melayu dalam peperiksaan SPM 2009.

2. (A)Untuk kemasukan ke jurusan AGAMA, calon mesti mendapat KEPUJIAN sekurang-kurangnya C dalam mata pelajaran Bahasa Arab Tinggi/ Bahasa Arab (Komunikasi). Calon juga mesti memperoleh TIGA kepujian dan jumlah mata gred tidak melebihi 12 unit bagi TIGA mata pelajaran terbaik. Tiap-tiap satunya hendaklah daripada kumpulan yang berlainan dari kumpulan-kumpulan berikut: KUMPULAN I II III IV V VI MATA PELAJARAN Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Kesusasteraan Melayu / Kesusasteraan Inggeris Sejarah Geografi / Pendidikan Seni Visual Tasawwur Islam / Pendidikan Al Quran Dan Al Sunnah Matematik / Matematik Tambahan Sains / Sains Tambahan / Applied Science Salah Satu Mata Pelajaran Teknik / Vokasional / Mata Pelajaran Vokasional (MPV) Pendidikan Syariah Islamiah Bahasa Arab Tinggi / Bahasa Arab (Komunikasi) / Sains Pertanian / Perdagangan / Prinsip Perakaunan / Ekonomi Asas / Ekonomi Rumah Tangga / Pengetahuan Sains Sukan

VII VIII IX

X XI XII

Calon-calon yang memperolehi jumlah mata gred 12 hingga 14 unit bagi TIGA mata pelajaran terbaik daripada TIGA kumpulan yang berlainan seperti tercatat dalam 2(A), layak ditawarkan ke Tingkatan Enam Bawah dengan syarat terdapat kekosongan tempat di negeri berkenaan.

Garis Panduan T6 2010 - 11

3.

Bagi calon SMKA dan SABK aliran agama, penawaran ke jurusan Sains di Sekolah Menengah Harian akan diutamakan bagi calon yang memperoleh jumlah mata gred tidak melebihi 12 unit bagi tiga mata pelajaran terbaik daripada tiga kumpulan yang berlainan. Bagi kedua-dua jurusan, umur calon mestilah tidak melebihi 20 tahun dan tidak kurang daripada 17 tahun pada 1 Januari 2010.

4.

Garis Panduan T6 2010 - 12

LAMPIRAN B

GARIS PANDUAN PENEMPATAN MURID TINGKATAN ENAM BAWAH 2010 TINDAKAN JABATAN PELAJARAN NEGERI

1.

Jabatan Pelajaran Negeri akan menerima tiga (3) salinan senarai murid yang layak untuk masuk Tingkatan Enam Bawah 2010 dalam negeri masing-masing. i. Salinan Pertama adalah untuk simpanan dan rujukan Jabatan Pelajaran Negeri. Salinan Kedua adalah untuk dihantar ke sekolah asal calon yang terpilih, dengan surat memaklumkan antara lain, bahawa calon yang namanya tiada dalam senarai bererti tidak terpilih. Salinan Ketiga adalah untuk dihantar ke sekolah pusat Tingkatan Enam di mana calon berkenaan ditempatkan.

ii.

iii.

2.

Seberapa boleh, calon hendaklah ditempatkan ke sekolah pusat Tingkatan Enam yang berhampiran dengan alamat kediaman masing-masing, tertakluk kepada jurusan pengajian dan kekosongan tempat belajar, kecuali bagi sekolah yang mempunyai kemudahan asrama. Murid hendaklah melapor diri pada hari pertama persekolahan Tingkatan Enam Bawah 2010. Jika terdapat juga murid yang lewat melapor diri, terpulang kepada budi bicara pihak Jabatan Pelajaran Negeri untuk menerima murid berkenaan sekiranya sebab-sebab kelewatan adalah munasabah. Calon yang sedang menunggu tawaran masuk ke program-program tertentu di bawah rancangan bersama kerajaan seperti kursus Matrikulasi, kursus Persiapan ke Seberang Laut dan sebagainya, dinasihatkan supaya melapor diri dahulu ke Tingkatan Enam Bawah sehingga mendapat pengesahan tawaran berkenaan. Jabatan Pelajaran Negeri dikehendaki memaklumkan kepada PengetuaPengetua Sekolah Berasrama Penuh, Sekolah Menengah Teknik / Sekolah Menengah Kebangsaan Agama/ Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) dan Maktab Rendah Sains MARA dan Maktab Tentera Diraja supaya menyediakan senarai nama murid (Lampiran T6SBP) berdasarkan alamat tempat tinggal dan negeri masing-masing. Senarai nama calon yang layak ke Tingkatan Enam hendaklah dihantar ke Jabatan-Jabatan Pelajaran Negeri berkenaan untuk tujuan penempatan. Kerjasama pihak Jabatan Pelajaran Negeri dipohon agar data Tingkatan Enam Bawah/ Atas yang mutakhir pada tarikh 10 Mei 2010 dan seperti dikehendaki dalam Borang KPT6 dapat dikembalikan semula ke Bahagian Sekolah selewatlewatnya pada 31 Mei 2010. Calon-calon yang masih dalam Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) hendaklah mendaftarkan diri di sekolah yang ditempatkan sebaik sahaja program ini tamat dengan mengemukakan dokumen berkaitan.

3.

4.

5.

6.

7.

Garis Panduan T6 2010 - 13

LAMPIRAN C

RAYUAN CALON SEKOLAH UNTUK MEMASUKI TINGKATAN ENAM BAWAH 2010 BERDASARKAN KELONGGARAN ATAS PENGLIBATAN KOKURIKULUM KEPUTUSAN DAN PENEMPATAN OLEH JABATAN PELAJARAN NEGERI

1.

Calon sekolah yang tidak ditawarkan ke Tingkatan Enam Bawah 2010 boleh membuat rayuan ke Jabatan Pelajaran Negeri berkenaan melalui pengetua sekolah asal murid dengan menggunakan borang T6BKK pada 10 Mei 2010. Pertimbangan kelonggaran akan hanya mengambilkira penglibatan kegiatan kokurikulum pemohon dalam bentuk rekod bertulis seperti dalam Jadual pada Lampiran C 1 dan C 2. Umur calon tidak melebihi 20 tahun dan tidak kurang daripada 17 tahun pada 1 Januari 2010. Mendapat sokongan penuh daripada pengetua sekolah di mana murid mengambil peperiksaan SPM, termasuk perakuan rekod disiplin yang baik. Kelulusan Jabatan Pelajaran Negeri tertakluk kepada kekosongan tempat belajar dalam jurusan yang dipohon. Semua rayuan yang diterima lewat daripada 1 Jun 2010 dipertimbangkan . tidak akan

2.

3.

4.

5.

6.

*

Nota: Rayuan yang berasaskan sebab-sebab lain seperti kesihatan, keadaan sosio ekonomi atau perakuan azam dan kesungguhan tidak akan dipertimbangkan. Dalam kes seperti itu, calon dinasihatkan supaya mengambil semula peperiksaan SPM pada tahun 2010.

Garis Panduan T6 2010 - 14

LAMPIRAN C 1

KRITERIA KELAYAKAN KEMASUKAN TINGKATAN ENAM BAWAH 2010 BERDASARKAN PENGLIBATAN KOKURIKULUM

PENCAPAIAN AKADEMIK A 13 / S 19

JAWATAN 1 Kod 3 3 Kod 4 1 Kod 4 2 Kod 4 ATAU ATAU DAN DAN ATAU ATAU DAN DAN DAN ATAU ATAU DAN DAN DAN DAN ATAU ATAU DAN DAN 1 Sekolah

PERWA KILAN

3 Rumah Sukan 2 Rumah Sukan 1 Rumah Sukan 1 Daerah 3 Sekolah 2 Sekolah 1 Sekolah 2 Sekolah 1 Negeri 3 Daerah 2 Daerah 1 Daerah 2 Daerah 3 Daerah 1 Negara 2 Negeri 1 Sekolah 1 Negeri

A 14 / S 20

1 Kod 2 3 Kod 3 1 Kod 3 2 Kod 3 3 Kod 4

A 15 / S 21

1 Kod 1 3 Kod 2 1 Kod 2 2 Kod 2 3 Kod 3 2 Kod 3

A 16 / S 22

1 Kod 0 1 Kod 0 1 Kod 1 1 Kod 2

Garis Panduan T6 2010 - 15

LAMPIRAN C 2

KOD JAWATAN DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM JAWATAN Pengawas Sekolah Pengawas Asrama Pengawas Perpustakaan Pengawas Sukan Sidang Redaksi Majalah Sekolah Pasukan Pakaian Seragam Rumah Sukan Persatuan/Kelab J/K Ad Hoc Hari Perayaan Kelas JAWATANKUASA PUSAT KP TN S B PS PB 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 3 3 3 3 3 3 3 6 6 3 3 3 3 3 3 3 6 6 3 3 3 4 4 4 4 7 7 3 3 3 4 4 4 4 7 7 3 3 3 4 4 4 4 7 7 JAWATANKUASA KECIL KP TN S B PS PR 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 7 7 3 3 3 4 4 4 4 7 8 3 3 3 4 4 4 4 8 8 3 3 3 4 4 4 4 8 8 3 3 3 4 4 4 4 8 8 3 3 3 4 5 5 5 8 8 AHLI BIASA 2 3 3 4 5 6 6 7 8 9

PENUNJUK: KP TN S B PS PB = = = = = = Ketua/Pengerusi Timbalan Ketua/Naib Pengerusi Setiausaha Bendahari Penolong Setiausaha Penolong Bendahari/Pemeriksa Kira-Kira

Garis Panduan T6 2010 - 16

LAMPIRAN D

KRITERIA PENGAMBILAN CALON PERSENDIRIAN KE TINGKATAN ENAM BAWAH 2010 SEKOLAH KERAJAAN KEPUTUSAN DAN PENEMPATAN OLEH JABATAN PELAJARAN NEGERI

1.

Calon persendirian/swasta SPM 2010 yang memohon memasuki Tingkatan Enam Bawah 2010 hendaklah menggunakan Borang T6BCP dan mengemukakannya ke Jabatan Pelajaran Negeri berkenaan. Permohonan yang diluluskan seperti di Lampiran A. hendaklah memenuhi syarat-syarat kelayakan

2.

3. 4.

Masih terdapat kekosongan tempat belajar dalam jurusan yang dipohon. Borang permohonan hendaklah disertakan bersama satu salinan dokumen yang telah disahkan ; a. b. c. d. Keputusan peperiksaan SPM 2010; Sijil kelahiran; Kad pengenalan; Rekod persekolahan yang terperinci dari persekolahan rendah hingga persekolahan menengah; dan Perakuan dan sokongan pengetua sekolah/pegawai kerajaan, perakuan rekod disiplin yang baik dan penglibatan dalam kegiatan kokurikulum. Jurusan dan pakej mata pelajaran yang diikuti di sekolah asal.

e.

f.

Garis Panduan T6 2010 - 17

LAMPIRAN E

PENGAMBILAN CALON STPM 2009 SEKOLAH BANTUAN PENUH KERAJAAN UNTUK MENGULANG BELAJAR DI TINGKATAN ENAM ATAS 2010 KEPUTUSAN DAN PENEMPATAN OLEH JABATAN PELAJARAN NEGERI

1.

Calon sekolah kerajaan yang telah menduduki peperiksaan STPM 2010 tetapi ingin mengulang belajar di Tingkatan Enam Atas hendaklah membuat permohonan melalui pengetua sekolah. Jabatan Pelajaran Negeri berkenaan hendaklah mempertimbangkan permohonan berdasarkan syarat-syarat berikut:1.1 1.2 Umur tidak melebihi 21 tahun pada 1 Januari 2010; Memperoleh keputusan STPM 2009 bagi dua (2) mata pelajaran dengan keputusan lulus sebahagian (Gred C-, D+ dan D) atau mendapat satu mata pelajaran lulus penuh (Gred A, A-, B+, B, B-, C+ dan C) dan satu mata pelajaran lulus sebahagian; Masih berkesempatan untuk mendaftarkan peperiksaan STPM 2010 sebagai calon sekolah; diri bagi mengambil

1.3

1.4

Masih terdapat kekosongan tempat belajar di sekolah yang mempunyai Tingkatan Enam dalam negeri berkenaan; dan Mendapat sokongan dan persetujuan pengetua sekolah pusat Tingkatan Enam asal murid berdasarkan rekod disiplin murid.

1.5

2.

Kelulusan bolehlah diberi terus oleh Jabatan Pelajaran Negeri jika pemohon memenuhi semua syarat di atas. Tarikh tutup permohonan adalah tiga (3) minggu STPM diumumkan. selepas tarikh keputusan

3.

Garis Panduan T6 2010 - 18

LAMPIRAN F
PENGAMBILAN CALON SPM ULANGAN 2010 KE TINGKATAN ENAM ATAS 2011 KEPUTUSAN DAN PENEMPATAN OLEH JABATAN PELAJARAN NEGERI

1.

Calon yang telah memperoleh kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu SPM Ulangan 2010 bolehlah memohon masuk ke Tingkatan Enam Atas 2011 dengan memohon terus ke Jabatan Pelajaran Negeri berkenaan. Kelulusan permohonan hendaklah memenuhi semua syarat berikut : 2.1. 2.2. Umur tidak melebihi 21 tahun pada 1 Januari 2010. a. Memenuhi syarat kelayakan akademik seperti di Lampiran A : ATAU b. Bagi calon sekolah kerajaan yang memohon atas kelonggaran syarat dengan rekod kegiatan kokurikulum yang cemerlang, permohonan perlu dihantar melalui pengetua sekolah di mana calon mengambil peperiksaan SPM.

2.

2.3

Masih terdapat kekosongan tempat belajar dalam jurusan yang dipohon berdasarkan pakej mata pelajaran yang diikuti di sekolah asal.

2.4.

Calon-calon hendaklah mengemukakan rekod persekolahan bahawa mereka telah belajar di Tingkatan 6 Bawah 2009 di sekolah persendirian / swasta.

3.

Tarikh tutup permohonan adalah dua (2) minggu selepas pengumuman keputusan peperiksaan SPM Ulangan 2010.

Garis Panduan T6 2010 - 19

LAMPIRAN G

GARIS PANDUAN MEMPROSES BORANG T6BKK & T6BCP TINDAKAN OLEH JABATAN PELAJARAN NEGERI

1. 2.

Setiap borang yang diterima hendaklah dicop tarikh penerimaannya. Pastikan dahulu salinan keputusan SPM 2009 dan dokumen-dokumen lain pemohon telah disahkan oleh pihak berkenaan. Semak data umur pemohon dan gred mata pelajaran Bahasa Melayu SPM 2010 Garis Panduanyang diperoleh. Tentukan jurusan (Sains atau Kemanusiaan) yang diminta oleh pemohon. Jika tidak dinyatakan oleh pemohon, pihak Jabatan Pelajaran Negeri berhak menentukan jurusan yang sesuai berdasarkan kelayakan akademik dan kekosongan tempat belajar yang masih ada. Tentukan mata gred mata kognat yang diperolehinya. Tuliskan tarikh serta keputusan kelulusan dan ditandatangani oleh pegawai yang diberi kuasa. Senaraikan pemohon-pemohon yang layak mengikut keutamaan mata gred dan tentukan jumlah penempatan maksimum berdasarkan kekosongan tempat belajar yang masih ada di sekolah pusat Tingkatan Enam. Keutamaan hendaklah diberikan kepada pemohon yang terbaik mata gred mata kognat dan calon sekolah. Bagi permohonan yang membabitkan orang kenamaan, keputusan sama ada berjaya atau tidak hendaklah dimaklumkan kepada pemohon dengan surat rasmi yang ditandatangani oleh Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri dan satu salinan kepada orang kenamaan berkenaan.

3.

4.

5. 6.

7.

8.

Garis Panduan T6 2010 - 20