SPM6393 PENDEKATAN UTAMA DALAM PENDIDIKAN MUZIK PENSYARAH: PROF MADYA AHMAD FUAD BIN DAHALAN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MUZIK SEKOLAH RENDAH
ARIPUTHIRAN A/L NARAYANAN NO.MATRIK: M20091000402 SARJANA PENDIDIKAN MUZIK
FAKULTI SENI DAN MUZIK UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

Tarikh Tahun Waktu Bilangan Murid Mata pelajaran Bidang Tajuk

: :2 : : : Pendidikan Muzik : Nyanyian dan gerakan : Menyanyi gembira

Pengetahuan sedia ada: Murid-murid pernah menyanyi beberapa lagu yang lain. Kemahiran Objektif : 1.10 Mennyanyi dengan terkawal dan teratur : Di akhir pelajaran ini murid-murid dapat: i. ii. iii. Konsep muzik Penerapan nilai Penggabungjalinan ABM Menyanyi dengan pic, tempo dan sebuatn yang betul. Menyanyi secara seragam dalam kumpulan. Menepuk peha dan memetik jari mengikut irama dan detik lagu.

: Irama dan detik : Berkerjasama dan disiplin : Bahasa Melayu, Pendidikan Moral : Kibod, carta lagu dengan notasi lidi, kad imbasan.

Langkah Dan Anggaran Masa Set Induksi ( 5 minit)

Isi pelajaran

Aktiviti Pengajaran (Guru)

Aktiviti Pembelajaran (Murid)

ABM

Memperkenalkan pic rendah dan tinggi melalui latihan solfa dalam bentuk la,la,la.

i. Guru memperkenalkan pic rendah dan tinggi melalui latihan solfa dalam bentuk la,la,la. ii. Guru memainkan memainkan tangganada C Major dalam kibod sambil menyebut la,la,la. iii. Mengarah murid-murid menyebut mengikut guru. iv. Mengarah murid-murid supaya bangun perlahan-lahan apabila guru memainkan tangganada menaik C Major dan duduk perlahan-lahan apabila guru memainkan tangganada menurun C Major. Setelah murid dapat, guru memperkenalkan pic rendah sambil menekan not C bawah dan pic tinggi dengan menekan not C atas di kibod. v. Setelah aktiviti diatas selesai guru memperkenalkan tajuk lagu yang akan dipelajari. Iaitu ‘Menyanyi gembira’ dan mulakan pelajaran.

i. Murid-murid mendengar dan memerhati cara guru buat ii. Murid membuat aktiviti yang diarahkan oleh guru. Iaitu bangun perlahan apabila guru memainkan tangganada C Major menaik dan duduk perlahan apabila guru memainkan tangganada C Major menurun.

Kibod

Langkah 1 Membaca senikata lagu (5 minit) ‘Menyanyi gembira’

i. Guru melekatkan carta lagu dengan notasi lidi ‘Menyanyi gembira’ ii. Guru membacakan senikata lagubaris demi baris. iii. Mengarah murid mengikut guru membaca. iv. Mengarah murid membaca sendiri senikata lagu. i. Guru menyanyikan lagu baris demi baris. ii. Mengarah murid supaya menyanyi mengikut guru. iii. Mengarah murid menyanyi sendiri. iv. Membetulkan kesalahan murid.

i. Murid mendengar dan memerhati guru Carta lagu membaca senikata lagu ii. Murid membaca senikata lagu mengikut guru. iii. Murid membaca senikata lagu dengan sendiri.

Langkah 2 Nyanyian lagu (15 minit) ‘Menyanyi gembira’ secara kelas tanpa iringan

i. Murid mendengar cara guru Carta lagu menyanyikan lagu tanpa iringan muzik. ii. Murid menyanyi mengikut guru. iii. Murid menyanyi dengan sendiri. iv. Murid membetulkan kesalahan mereka dalam nyanyian. i. Murid mendengar dan memerhati cara guru menyanyi lagu dengan iringan muzik. ii. Murid menyanyi bersama guru. iii. Murid membetulkan kesalahan mereka. iv. Murid menyanyi dalam kumpulan. Carta lagu Kibod

Langkah 3 Nyanyi lagu ‘Menyanyi 5 minit gembira’ dengan iringan muzik secara kelas dan kumpulan

i. Guru menyanyikan lagu dengan iringan muzik. ii. Mengarah murid supaya menyanyi bersama. iii. Guru membetulkan kesalahan murid dalam nyanyian. iv. Guru mengarah murid menyanyi dalam kumpulan.

Langkah 4 Konsep muzik irama 8 minit dan detik lagu. Menepuk peha dan memetik jari secara kelas dan kumpulan.

i. Guru membahagikan murid dalam dua kumpulan. ii. Guru menunjukkan cara menepuk Peha mengikut irama lagu dan memetik jari mengikut detik lagu. iii. Mengarah murid membuat aktiviti Ini mengikut kumpulan. Iaitu: Kumpulan 1= menepuk peha mengikut irama lagu.  ♫ ♫ ⎪♩♩⎪ ♫ ♫ ⎪  ‖

i. Murid berada dalam kumpulan masing-masing. ii. Murid mendengar penerangan guru. iii. Murid membuat aktiviti yang diarahkan oleh guru.

Carta lagu Kad imbasan kibod

Kumpulan 2= memetik jari mengikut detik lagu ♩♩⎪♩♩⎪♩♩⎪♩♩⎪♩♩‖

Penutup 2 minit

Menyanyi sambil menepuk mengikut detik secara kelas.

i. Guru menunjukkan cara menepuk mengikut detik. ii. Mengarah murid supaya menyanyi sambil bertepuk tangan mengikut detik lagu dan bersurai.

i. Murid mendengar penerangan guru. ii. Murid menyanyi sambil bertepuk tangan mengikut detik lagu.

Kibod Carta lagu

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.