KM01

UNIT PUSAT SETEMPAT (OSC) MAJLIS DAERAH KERIAN
NO.1, WISMA MDK, JALAN PADANG, 34200 PARIT BUNTAR, PERAK DARUL RIDZUAN TEL: 05-7161228 (4 TALIAN) FAX: 05-7169268. Homepage: http//www.mdkerian.gov.my

SENARAI SEMAK PERMOHONAN UNTUK PEMBANGUNAN (OSC)

(KEBENARAN MERANCANG)
No. Rujukan Fail Nama/Alamat Pemilik Bangunan : :

No. Telefon Tajuk Cadangan

: :

Bil. 1. Dokumen 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2

Dokumen Yang Diperlukan

Tandakan (√)

Untuk Kegunaan Pejabat

Butiran-butiran tanah 2 Salinan Hakmilik Tanah 2 Salinan Carian Rasmi terkini 2 Salinan perjanjian sewa tapak/perjanjian jual beli tanah (jika berkaitan) 2 Salinan Surat Kuasa Wakil “Power of Attorney “(PA) yang didaftarkan oleh Mahkamah Tinggi/Surat Kelulusan MMKN(jika berkaitan) Surat persetujuan daripada pemilik yang berkepentingan ke atas tanah (jika berkaitan) 2 Salinan Resit Cukai Tanah terbaru 2 Salinan Bil Cukai Taksiran terbaru 2 Salinan Kad Pengenalan / Dokumen Tubuh Syarikat 2 salinan gambar tapak dan kawasan sekitar tapak cadangan 1 salinan “soft copy” gambar tapak gambar kawasan sekitar tapak cadangan 2 salinan Pelan Akuan (Certified Plan) yang dikemaskini dari Jabatan Ukur Negeri

1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9

OSC MAJLIS DAERAH KERIAN

1/8

KM01
Tandakan (√) Untuk Kegunaan Pejabat

Bil.

Dokumen Yang Diperlukan Permohonan Kebenaran Merancang

1.

Borang 1.1 1.2 Borang A (Permohonan Untuk Kebenaran Merancang – Kaedah 2 (1)) Surat Permohonan Rasmi oleh Perunding Bertauliah

2. 2A

Pelan (rujuk syarat-syarat penyediaan pelan susunatur) Permohonan Pelan Susunatur (skim perumahan) 2.1 4 salinan Pelan Susunatur (bersaiz A1)
(ditandatangan oleh Jururancang Bandar/Perunding Berdaftar dan pemilik & pemaju berdaftar)

2.2 2.3

2 salinan Pelan Butiran Dan Aras yang disediakan oleh Jurukur Berlesen (rujuk syarat-syarat penyediaan pelan ukur) 2 salinan “soft copy” Pelan Butiran Dan Aras dalam format .dxf/.dwg berkoordinat Cassini Perak dari Jurukur Berlesen 2 salinan “soft copy” Pelan Susunatur dalam format .dxf /.dwg berkoodinat Cassini Perak 4 salinan Laporan Cadangan Pemajuan yang perlu disediakan ditandatangani oleh Jururancang Bandar Bertauliah (bagi pembangunan yang melebihi 2 hektar) (rujuk syaratsyarat penyediaan Laporan Cadangan Pemajuan)

2.4 2.5

2.6 2B

2 salinan Laporan ‘Enviromental Impact Assessment’ EIA (yang telah diluluskan)

Permohonan Selain dari Pelan Susunatur (pelan tapak)
(Bangunan Sesebuah/Rumah Kedai/ Industri/ Bangunan Warisan)

2.1

4 salinan Pelan Tapak (bersaiz A1)
(ditandatangan oleh Jururancang Bandar/Perunding Berdaftar dan pemilik & pemaju berdaftar)

2.2

4 perenggu Pelan Bangunan termasuk lakaran pelan bangunan yang dicadangkan yang menunjukkan elevasi bahagian dan kegunaan-kegunaan tiap-tiap tingkat dan ukuran masing-masing serta ketinggian bangunan. 4 salinan ringkasan Laporan Pembangunan yang disediakan dan ditandatangani oleh Arkitek (dikemukakan bagi
tapak bangunan perniagaan melebihi 900 meter persegi ruang lantai – rujuk syarat-syarat bgn. sesebuah/rumah kedai/ industri/bangunan warisan)

2.3

2.4 2.5

2 salinan Pelan Butiran Dan Aras yang dikeluarkan oleh Jurukur Berlesen (rujuk syarat-syarat penyediaan pelan ukur) 2 salinan “soft copy” Pelan Butiran Dan Aras dalam format .dxf/.dwg berkoordinat Cassini Perak dari Jurukur Berlesen 2 salinan “soft copy” Pelan Susunatur dalam format .dxf /.dwg berkoordinat Cassini Perak

2.6 3. Fee 3.1 3.2

1 salinan pengiraan Fee Kebenaran Merancang Salinan Resit Bayaran Fee Kebenaran Merancang dan Resit Bayaran Borang A

OSC MAJLIS DAERAH KERIAN

2/ 8

KM01
Tandakan (√) Untuk Kegunaan Pejabat

Bil. 4. 4.1

Dokumen Yang Diperlukan Dokumen/Pelan Sokongan Jabatan Teknikal
(Rujuk Jadual Rujukan Agensi Teknikal Luaran)

Jabatan Perancang Bandar dan Desa 4.1.1 4.1.2 4.1.3 2 salinan Pelan Susunatur (bersaiz A1) 2 salinan Pelan Butiran dan Aras yang disediakan oleh Jurukur Berlesen 2 salinan Laporan Cadangan Pemajuan yang perlu disediakan ditandatangani oleh Jururancang Bandar Bertauliah (jika berkaitan) 1 salinan Pelan Akuan (Certified Plan) yang dikemaskini dari Jabatan Ukur Negeri 1 salinan Hakmilik Tanah dan Carian Rasmi Terkini 1 Salinan Surat Kuasa Wakil “Power of Attorney “(PA) yang didaftarkan oleh Mahkamah Tinggi/Surat Kelulusan MMKN (jika berkaitan) 1 salinan “soft copy” Pelan Butiran dan Aras dalam format .dxf/.dwg berkoordinat Cassini Perak dari Jurukur Berlesen 1 salinan “soft copy” Pelan Susunatur dalam format .dxf /.dwg berkoodinat Cassini Perak 2 salinan Pelan Konsep Landskap (jika berkaitan) 2 salinan Pelan Inventori Pokok (jika berkaitan) 2 salinan Pelan Cadangan Aras Tapak (spot level) termasuk aras tapak sediada dan kaw. sekitar dlm jarak 100 meter (kesesuaian) dari sempadan tapak (jika berkaitan) 2 salinan Pelan Keratan Rentas sediada termasuk kaw. sekitar dlm jarak 100 meter dari sempadan tapak dan cadangan Keratan Rentas (jika berkaitan) 2 salinan Pelan Kawasan Sekitar dalam jarak 100 meter
(jika berkaitan)

4.1.4 4.1.5 4.1.6

4.1.7

4.1.8 4.1.10 4.1.11 4.1.12

4.1.13

4.1.14 4.1.15 4.1.16 4.1.17

2 salinan Pelan Perspektif dan Model 3D (jika berkaitan) 2 salinan Pelan Terrain kawasan berbukit (jika berkaitan) 2 salinan Laporan (Geoteknikal, Kerja Tanah, TIA, MASMA, Kemudahan Utiliti, EIA (yg diluluskan), SIA, Pelan dan Konsep Landskap (jika berkaitan )

4.2

Pejabat Tanah dan Daerah/Pejabat Tanah dan Galian (jika berkaitan) 4.2.1 4.2.2 2 salinan Pelan Susunatur (bersaiz A1) 1 salinan Laporan Cadangan Pemajuan yang perlu disediakan dan ditandatangani oleh Jururancang Bandar Bertauliah (jika berkaitan) 1 salinan Pelan Akuan (Certified Plan) yang dikemaskini dari Jabatan Ukur Negeri 1 salinan Borang 7D/12D 1 salinan Kad Pengenalan 1 salinan pelan Pra-perhitungan (pre-computation plan)
(jika berkaitan)

4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6

OSC MAJLIS DAERAH KERIAN

3/ 8

KM01
Tandakan (√) Untuk Kegunaan Pejabat
3/ 8

Bil. 4.2.7

Dokumen Yang Diperlukan 1 salinan Surat Kuasa Wakil “Power of Attorney “(PA) yang didaftarkan oleh Mahkamah Tinggi/ Surat Kelulusan MMKN (jika berkaitan) Surat persetujuan daripada pemilik yang berkepentingan ke atas tanah (jika berkaitan) 1 salinan dokumen daftar Tubuh Syarikat (jika berkaitan) Bayaran permohonan seperti yg ditetapkan dalam KaedahKaedah Tanah Negeri 1 salinan Hakmilik Tanah dan Surat Kebenaran Lembaga Tanah Ladang (pemajuan Tanah Ladang - ‘Estate’) 1 salinan Resit Cukai Tanah terbaru / resit bayaran premium 1 salinan Carian Rasmi terkini

4.2.8 4.2.9 4.2.10 4.2.11 4.2.12 4.2.13 4.3

Jabatan Kerja Raya 4.3.1 4.3.2 4.3.3 3 salinan Pelan Susunatur (bersaiz A1) 1 salinan Laporan Cadangan Pemajuan disediakan oleh Jururancang Bandar Bertauliah (jika berkaitan) 3 salinan Pelan Butiran dan Aras yang disediakan oleh Jurukur Berlesen 1 salinan “soft copy” Pelan Butiran dan Aras dalam format dxf/.dwg berkoordinat dari Jurukur Berlesen 1 salinan (Hard Copy + Soft Copy) Laporan Analisa Kecerunan dan Laporan Geoteknik (kaw. berbukit kelas 3 dan 4) –( jika berkaitan) 1 salinan (Hard Copy + Soft Copy PDF) Laporan Nilaian Kesan Lalulintas (bg keluasan >45,000kp @ 200 unit)
( jika berkaitan)

\

4.3.4 4.3.5

4.3.6

4.3.7

Sila rujuk dan lengkapkan Senarai Semakan Dokumen Permohonan Kebenaran Merancang dan Senarai Semakan Dokumen Permohonan Tukar Syarat / Pecah Sempadan yang dikeluarkan oleh Jabatan Kerja Raya Malaysia (Borang ATJ 03/85)

4.4

Jabatan Pengairan dan Saliran 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4 salinan Pelan Susunatur (bersaiz A1) 1 salinan Laporan Cadangan Pemajuan disediakan oleh Jururancang Bandar Bertauliah (jika berkaitan) 2 salinan Pelan Butiran dan Aras yang disediakan oleh Jurukur Berlesen 2 salinan Laporan dan Pengiraan Pengurusan Air Larian Hujan (MASMA) - Penerangan topografi & keadaan kawasan - Penerangan cadangan projek - Pengiraan kapasiti cdgn Perparitan & Kolam Takungan - Pengiraan kapasiti perparitan sediada 2 set Pelan Kejuruteraan - Pelan jajaran termasuk rizab utk Sungai, Parit & Kolam Takungan Sediada dan Cadangan 1 salinan senarai semak Annex A (Submission Of Plan For Planning Permission – dikeluarkan oleh JPS) OSC MAJLIS DAERAH KERIAN
4/ 8

4.4.5

4.4.6

KM01
Tandakan (√) Untuk Kegunaan Pejabat

Bil. 4.5

Dokumen Yang Diperlukan Tenaga Nasional Berhad 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4 salinan Pelan Susunatur (bersaiz A1) 1 salinan Laporan Cadangan Pemajuan disediakan oleh Jururancang Bandar Bertauliah (jika berkaitan) 4 salinan Pelan Butiran dan Aras yang disediakan oleh Jurukur Berlesen 1 salinan Angggaran Beban Permulaan dan Muktamad
(Jika berkaitan)

4.6

Jabatan Alam Sekitar
3/ 8

4.6.1 4.6.2 4.6.3

1 surat permohonan rasmi dari PSP/SP 2 salinan Laporan Cadangan Pemajuan disediakan oleh Jururancang Bandar Bertauliah Ulasan Penilaian Awal Tapak (PAT) daripada Jabatan Alam Sekitar atau borang 2 salinan borang AS PAT yang telah dilengkapkan (perindustrian) 2 salinan Pelan Susunatur (bersaiz A1) 1 salinan CD yang mengandungi maklumat cadangan Pemajuan, di dalam format AutoCAD (DXF/DWG) 1 Salinan surat kelulusan EIA dan syarat-syarat kelulusan EIA yang sah

4.6.4 4.6.5 4.6.6 4.7

Indah Water Konsortium 4.7.1 4.7.2 4.7.3 4.7.4 4.7.5 4.7.6 4.7.7 4.7.8 2 surat permohonan dari Jurutera Bertauliah 2 salinan Borang WSIA/PDC/1 dan senarai semak PDC1a 4 salinan Pelan Susunatur (bersaiz A1) 1 salinan pengiraaan PE utk keseluruhan pembangunan ( penduduk < 150 orang ) 2 salinan Laporan Kejuruteraan ( penduduk > 150 orang ) 2 salinanLaporan Strategi Kawasan Tadahan Pembetungan bagi skim pembangunan atau loji berpusat kekal 1 salinan Laporan Cadangan Pemajuan disediakan oleh Jururancang Bandar Bertauliah (jika berkaitan) Sampul suratberalamat dan bersetem kepada pemohon/ Pemilik dan MDK (jika berkaitan)

4.8

Lembaga Air Perak 4.8.1 4.8.2 4.8.3 4.8.4 3 salinan Pelan Susunatur (bersaiz A1) 1 salinan Pelan Butiran dan Aras yang disediakan oleh Jurukur Berlesen 1 salinan Laporan Cadangan Pemajuan disediakan oleh Jururancang Bandar Bertauliah (jika berkaitan) 1 set Borang Anggaran Air Seharian (jika berkaitan)

OSC MAJLIS DAERAH KERIAN

5/ 8

KM01
Tandakan (√) Untuk Kegunaan Pejabat
5/ 8

Bil. 4.9

Dokumen Yang Diperlukan Jabatan Mineral Dan Geosains Negeri Perak 4.9.1 4.9.2 4.9.3 4.9.4 4.9.5 4.9.6 1 salinan Pelan Susunatur (bersaiz A1) 1 salinan Laporan Cadangan Pemajuan disediakan oleh Jururancang Bandar Bertauliah (jika berkaitan) 1 salinan Pelan Butiran dan Aras yang disediakan oleh Jurukur Berlesen 1 salinan Peta Geologi Terain (bagi kaw. lereng bukit berkecerunan 15° dan ke atas) (jika berkaitan) 1 salinan Laporan Siasatan Tapak disediakan oleh Kontraktor berlesen 1 salinan Laporan Penilaian Geologi berhampiran Batu Kapur (jika berkaitan)

5/ 8

4.10 Telekom Malaysia Berhad 4.10.1 4.10.2
4.11 1 salinan Pelan Susunatur (bersaiz A1) 1 salinan Laporan Cadangan Pemajuan disediakan oleh Jururancang Bandar Bertauliah (jika berkaitan)

Pejabat Pertanian Daerah Kerian (tanah pertanian – jika berkaitan)

4.11.1 4.11.2
4.12

1 salinan Pelan Susunatur (bersaiz A1) 1 salinan Laporan Cadangan Pemajuan disediakan oleh Jururancang Bandar Bertauliah (jika berkaitan)

Suruhanjaya Komunikasi Dan Multimedia Malaysia (jika berkaitan) 4.12.1 4.12.2 1 salinan surat perlantikan perunding 1 salinan Surat Pengesahan pelan susunatur dari pemberian perkhidmatan rangkaian 4 salinan Laporan Cadangan Pemajuan disediakan oleh Jururancang Bandar Bertauliah (jika berkaitan) 4 salinan Pelan Susunatur (bersaiz A1) 4 salinan Pelan Cadangan Kabinet Telekomunikasi 4 salinan Pelan Kemudahan danRangkaian Infrastruktur 1 salinan ‘soft copy excel’ maklumat projek 1 salinan ‘soft copy’ pelan dalam format autocad.*dwg

4.12.3 4.12.4 4.12.5 4.12.6 4.12.7
4.12.8

DISEMAK OLEH NAMA

MAKLUMAT PEMOHON

5/ 8

COP DAN TANDATANGAN PEMOHON
SERENTAK BERASINGAN

ALAMAT

NO. TELEFON

OSC MAJLIS DAERAH KERIAN

6/ 8

KM01

Bersama-sama ini dikemukakan permohonan secara serentak/berasingan untuk tindakan pihak tuan selanjutnya, seperti berikut :a. b. c. Permohonan Kebenaran Merancang ( KM ) Permohonan 124A KTN (BORANG PT01) Permohonan 204D KTN (BORANG PT02)

UNTUK KEGUNAAN PEJABAT PENDAFTARAN

CATATAN

DITERIMA DIKEMBALIKAN
Tandatangan Pegawai Penerima : ............................................................... Nama dan Jawatan Tarikh : ............................................................... ................................................................ : ...............................................................

A. PENGESAHAN PELAN (dihantar selepas 7 hari keputusan oleh Mesyuarat J/ Kuasa OSC ) PELAN JUMLAH
Kertas Linen Softcopy

Pelan Susunatur Pelan Pinta Ukur

14 18

2 2

2 2
6/ 8

B. JADUAL RUJUKAN AGENSI TEKNIKAL LUARAN (KEBENARAN MERANCANG) JPBD Bil 1. 2. 3. 4. Kategori Bangunan Skim Kilang/Perniagaan Rumah ibadat Bangunan kerajaan TMB JMG IWK TNB PTD PTG JKR LAP JPD JAS JPS JUMLAH Pelan 34 32 21 21 LCP 17 CATATAN

/ / / /

* * * *

/ / / /

/ / / /

/ / * *

/ / / /

/ / * *

/ / / /

/ / / /

/ * * *

/ / / /

/ * * *

Nota: / Bil
1. Pelan-pelan telah dilipat saiz A4 Pelan susunatur perlu mengandungi perkara-perkara berikut:2.1. Skim Perumahan a. Menerangkan tajuk dengan jelas berkaitan jenis pembangunan, lot-lot yang terlibat, mukim, daerah dan negeri serta anggaran keluasan b. Petunjuk utara, kiblat dan skala; c. Pelan susunatur dilukis mengikut skala 1 : 750 hingga 1 : 2000 atau setara dengannya mengikut skala yang bersesuaian dengan keluasan tapak; d. Pelan kunci dilukis mengikut skala 1 : 50000 meliputi kawasan dalam jarak lingkungan 5 kilometer dari pemajuan yang dicadangkan (skala mengikut kesesuaian atau menggunakan syarat seperti dalam Senarai Semakan Dokumen Permohonan Kebenaran
Merancang dan/atau Senarai Semakan Dokumen Permohonan Tukar Syarat / Pecah Sempadan yang dikeluarkan oleh JKR);

Perlu Ulasan

X

Tidak Perlu

*

Ikut Keperluan
6/ 8

Syarat-syarat

2.

7/ 8 7/ 8

OSC MAJLIS DAERAH KERIAN

7/ 8

KM01
Bil
e.

Syarat-syarat
Pelan lokasi dilukis mengikut skala 1 : 5000 dengan menunjukkan nombor syit piawaian dan nombor lot-lot bersebelahan serta laluan keluar / masuk yang sah(skala mengikut kesesuaian atau menggunakan syarat seperti dalam Senarai Semakan Dokumen
Permohonan Kebenaran Merancang dan/atau Senarai Semakan Dokumen Permohonan Tukar Syarat / Pecah Sempadan yang dikeluarkan oleh JKR);;

f. Semua ukuran dalam pelan susunatur hendaklah dalam ukuran metrik ( ukuran imperial) Contoh :- Jalan 12 m (40’); g. Menunjukkan tapak sebenar di mana bangunan yang dicadangkan itu akan didirikan atau mengenai bangunan yang sediada, tapak sebenar dimana bangunan itu didirikan; h. Menunjukkan nombor lot dan keluasan kawasan tapak; i. Menunjukkan dengan jelas warna-warna yang sesuai bagi cadangan pemajuan; j. Menunjukkan kedudukan, pepenjuru (termination), persilangan dan lebar semua jalan yang dicadangkan hendak dirizabkan, disusunatur atau dibina di atas tanah itu; k. Menunjukkan saliran bawah tanah yang dicadangkan, termasuk salur keluar saliran ke parit-parit tepi jalan yang biasa; l. Menunjukkan gunatanah bersempadan; m. Menunjukkan garisan bangunan dan anjakan dari simpanan jalan dan Pelan-pelan cadangan pemajuan perlu ditandatangani 2.2. Bangunan Sesebuah/Rumah Kedai/Industri/Bangunan Warisan a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. Penunjuk Utara, kiblat dan skala; Pelan Pertapakan dilukis mengikut skala 1 : 100 hingga 1 : 1000 atau setara mengikut skala yang bersesuaian dengan keluasan tapak; Pelan Kunci dilukis mengikut skala 1 : 50 000 meliputi kawasan dalam lingkungan 5 kilometer dari pemajuan yang dicadangkan; Pelan Lokasi dilukis mengikut skala 1 : 5000 dengan menunjukkan nombor syit dan nombor lot-lot bersebelahan; Semua ukuran dalam Pelan Pertapakan hendaklah dalam ukuran metrik (ukuran imperial) Contoh :- Jalan 12 m (40’); Tandatangan sah dan alamat pemilik, tuan tanah, arkitek, pelukis pelan berdaftar, juruukur berlesen; Tajuk ruang cadangan dan No. lukisan; Ruang kelulusan pihak berkuasa tempatan dan pihak berkaitan; Menunjukkan kedudukan bangunan yang akan dibina / didirikan; Memasukkan syarat-syarat pelan pertapakan di atas pelan Menunjukkan dengan jelas nombor lot dan warna yang sesuai serta kegunaan tanah yang bersempadan; Menunjukkan garisan bangunan dan anjakan belakang dari simpanan jalan dan sempadan lot; Menunjukkan dengan jelas saliran bawah tanah dan saliran ke parit- parit tepi jalan yang dicadangkan; Menunjukkan rizab-rizab jalan yang perlu diserahkan dengan jelas termasuk lebar jalan tersebut; Menunjukkan terdapat rizab jalan diantara tapak cadangan dengan jalanraya dan nama jalan; Menunjukkan pengekalan senitaman ke atas pemajuan yang di cadangkan dan pokok-pokok yang melebihi 0.8 meter ukuran diameter q. Menunjukkan susunan tempat letak kenderaan bagi lot-lot perdagangan, institusi dan industri. Jadual pengiraan hendaklah dilampirkan r. Menunjukkan garisan kontur jeda antara 1-5 meter bagi sekim perumahan. industri, perniagaan (bagi permohonan yang belum mendapat Kebenaran Merancang); s. Platform level tapak bangunan yang dicadangkan 0.3048 m / 1 kaki lebih tinggi dari aras jalan (sekurang-kurangnya) t. Menunjukkan ‘drive way’ ke lot-lot bersempadan atau persimpangan

7/8

7/ 8

3.

Pelan Ukur (Pelan Butiran dan Aras) perlu mengandungi perkara-perkara berikut:a. b. c. d. Pokok-pokok sediada yang lilitan melebihi 0.8 meter; Sungai dan salur air sediada dan lebarnya (termasuk rizab sungai) serta nama sungai; Gunatanah sediada Garisan kontur

4.

Salinan “Soft Copy” perlu mematuhi butiran berikut:a. Menggunakan Projeksi ‘Cassini’ Negeri Perak dari Jabatan Ukur dan Pemetaan – mesti mematuhi Asas –O(O-Origin) dan perlu menunjukkan sekurang – kurangnya 2 koordinat serta bearing dan jarak bagi tiap-tiap sempadan. b. Format fail pelan digital mestilah dalam DWG/DXF (Perisian Autocad) dengan mengikut kehendak JPBD mengandungi 3 layer utama iaitu: i. SempTapak: Primeter tapak cadangan – Polyline tertutup ii. Plotline: Pecah bahagi tanah/lot dalam tapak cadangan. Jenis Objek – Plot Line/Polyline iii. Label: Semua text dalam tapak cadangan (cth: kaw. Lapang, jarak, bearing, koordinat, label dan lain-lain). 1. Menunjukkan arah ‘UTARA’ yang sebenar; 2. Menggunakan unit ‘ METER’ dalam pelan; 3. Pelan diwarnakan mengikut kod warna piawaian perancangan yang diterimapakai oleh MDK. 4. Menggunakan ‘ Model Space’ / Tilemode = 1 (Autocad) dalam penyediaan pelan; 5. Penamaan ‘Layer-layer’ seperti yang ditetapkan; 6. Mematuhi format pelan yang diterimapakai oleh MDK

5.

Laporan Cadangan Pemajuan perlu mengandungi perkara-perkara berikut:a. Tujuan pemajuan b. Latar belakang tapak cadangan c. Perihal tanah : i. Hak milik tanah dan sekatan ii. Pelan Kunci iii. Pelan lokasi iv. Bentuk fizikal topografi, lanskap, geologi, kontur, saliran, air dan tadahan air serta bentuk-bentuk semulajadi di atasnya yang berkemungkinan disentuh oleh pemajuan itu v. Hasil tinjauan pokok-pokok dan semua jenis tumbuh-tumbuhan vi. Butir-butir bangunan, yang berkemungkinan disentuh oleh pemajuan itu d. Potensi dan Halangan e. Dasar–dasar dan garispanduan f. Cadangan Pemajuan yang mengandungi : i. Pelan konsep ii. Justifikasi pemajuan 8 /8

OSC MAJLIS DAERAH KERIAN

8/ 8 8/ 8