PJ01

UNIT PUSAT SETEMPAT (OSC) MAJLIS DAERAH KERIAN
NO.1, WISMA MDK, JALAN PADANG, 34200 PARIT BUNTAR, PERAK DARUL RIDZUAN TEL: 05-7161228 (4 TALIAN) FAX: 05-7169268. Homepage: http//www.mdkerian.gov.my

SENARAI SEMAK PERMOHONAN UNTUK PEMBANGUNAN (OSC) ( PELAN KERJA TANAH & JALAN DAN PARIT )
No. Rujukan Fail Nama/Alamat Pemilik Bangunan : :

No. Telefon Tajuk Cadangan

: :

Bil. 1.0 Dokumen 1.1 1.2

Dokumen Yang Diperlukan

Tandakan (√)

Untuk Kegunaan Pejabat

2 salinan resit bayaran premium dari PTG (jika berkaitan) 2 Salinan Surat Kuasa Wakil ‘Power of Attorney (PA)’ yang didaftarkan oleh Mahkamah Tinggi/Surat Kelulusan MMKN(jika berkaitan) 2 Salinan Resit Cukai Tanah terbaru (jika berkaitan) 2 Salinan Bil Cukai Taksiran terbaru (jika berkaitan) 2 Salinan Kad Pengenalan/Dokumen Tubuh Syarikat (jika
Berkaitan)

1.3 1.4 1.5

Permohonan Pelan Kerja Tanah dan Pelan Jalan Dan Parit 2.0 Borang Permohonan Kerja Tanah 1.1 1.2 3.0 Pelan 3.1 2 salinan Pelan Susunatur dan sijil Kebenaran Merancang yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Perancangan Tempatan / Negeri (jika KM lulus berasingan) 2 salinan Pelan Pra-Hitungan yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Perancangan Tempatan / Negeri (jika KM lulus berasingan) 2 set Pelan Kerja Tanah yang mengandungi :- Butiran kontur - Pelan Keratan dan Menegak - ‘Erosion and Sediment Control Plan (ESCP) OSC MAJLIS DAERAH KERIAN
1/ 6

Borang A (Perakuan dari Perunding / Jurutera) Surat Permohonan Rasmi oleh Perunding Bertauliah

3.2

3.3

PJ01
Tandakan (√) Untuk Kegunaan Pejabat

Bil. 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 4.0 Fee 4.1 4.2 5.0 5.1

Dokumen Yang Diperlukan 2 salinan Laporan dan Pengiraan Pengurusan Air Larian Hujan (MASMA) 2 salinan Pelan Butiran dan Aras yang disediakan oleh Jurukur Berlesen 2 salinan Laporan ‘Soil Investigation’ (SI)-Jika berkaitan 2 salinan Laporan ‘Slope Analysis’ – Jika berkaitan 1 salinan ‘soft copy’ dalam format *.dxf/*.dwg

2 salinan pengiraan Fee Pelan ( Kadar Mengikut Undang –
Undang Kecil Kerjatanah (Majlis Daerah Kerian) 1991

2 Salinan Resit Bayaran No. Resit............................... Jumlah Bayaran RM....................................................

Dokumen / Pelan Sokongan Jabatan Teknikal
(Rujuk Jadual Rujukan Agensi Teknikal Luaran)

Jabatan Pengairan dan Saliran 5.1.1 5.1.2 5.1.3 1 surat permohonan dari Jurutera Bertauliah 2 salinan Pelan Butiran dan Aras yang disediakan oleh Jurukur Berlesen 2 set Pelan Kejuruteraan (Kerja Tanah) yg mengandungi :- Butiran kontur - Pelan Kerja Tanah (termasuk Fasa Kerja, Jumlah Tarah dan Timbusan - Pelan Cadangan “Stocklist Topsoil” - Pelan menunjukkan Arah Aliran Air & Kelodak Semasa dan Selepas Pembinaan - Pelan Keratan Menegak dan Melintang 2 salinan Laporan dan Pengiraan Pengurusan Air Larian Hujan (MASMA) yang mengandungi :- Penerangan terperinci Tanah - Penerangan cadangan penstabilan tebing semasa dan selepas kerja tanah - Penerangan Jenis-Jenis BMPs yang akan digunakan Senarai Semak JPS yang lengkap diisi :1 salinan Senarai Semak Annex C (Submission Of Plan For Erosion And Sediment Control) 1 salinan Senarai Semak Annex D (Erosion And Sendiment-Inspection And Maintenance Of BMPs)

5.1.4

5.1.5

5.2

Jabatan Kerja Raya 5.2.1 5.2.2 3 salinan Pelan Butiran dan Aras yang disediakan oleh Jurukur Berlesen 1 salinan “soft copy” Pelan Butiran dan Aras dalam format .dxf/.dwg berkoordinat Cassini Perak dari Jurukur Berlesen 3 salinan Pelan Kerja Tanah (ditandatangani oleh Perunding Berdaftar dan pemilik & pemaju berdaftar) 1 salinan “soft copy” Pelan Kerja Tanah format .dwg berkoordinat Cassini Perak 1 salinan (hard copy + soft copy) ‘EarthWork Programme’ OSC MAJLIS DAERAH KERIAN
2/ 6

5.2.3 5.2.4 5.2.5

PJ01
Tandakan (√) Untuk Kegunaan Pejabat

Bil. 5.2.6 5.2.7 5.2.8

Dokumen Yang Diperlukan 1 salinan (hard copy + soft copy) ‘Method Statement’ (Kaedah Melaksanakan Kerja) 1 salinan (hard copy + soft copy) ‘Maintenance Programme’ Sila rujuk dan lengkapkan Senarai Semakan Dokumen Permohonan Kerja Tanah yang dikeluarkan oleh Jabatan Kerja Raya Malaysia (Borang ATJ 03/85)

D

Borang Permohonan Jalan Dan Parit 1.1 1.2 Borang A (Perakuan dari Perunding / Jurutera) Surat Permohonan Rasmi oleh Perunding Bertauliah

6.0

Pelan 6.1 2 salinan Pelan Susunatur dan sijil Kebenaran Merancang yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Perancangan Tempatan / Negeri (jika KM lulus berasingan) 2 salinan Pelan Pra-Hitungan yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Perancangan Tempatan / Negeri (jika KM lulus berasingan) 6 salinan Pelan Jalan dan Parit (ditandatangani oleh Perunding Berdaftar dan pemilik & pemaju berdaftar) 2 salinan Laporan dan Pengiraan Pengurusan Air Larian Hujan (MASMA) 2 salinan Pelan Butiran dan Aras yang disediakan oleh Jurukur Berlesen 1 salinan ‘soft copy’ Pelan Jalan dan Parit dalam format *.dxf/*.dwg

6.2

6.3 6.4 6.5 6.6 7.0 Fee 7.1 7.2 8.0 8.1

2 salinan pengiraan Fee Pelan ( Kadar Mengikut Undang –
Undang Kecil Bangunan Seragam, 1984 (UBBL).

2 Salinan Resit Bayaran No. Resit............................... Jumlah Bayaran RM....................................................

Dokumen / Pelan Sokongan Jabatan Teknikal
(Rujuk Jadual Rujukan Agensi Teknikal Luaran)

Jabatan Pengairan dan Saliran 8.1.1 8.1.2 8.1.3 1 surat permohonan dari Jurutera Bertauliah 2 salinan Pelan Butiran dan Aras yang disediakan oleh Jurukur Berlesen 2 set Pelan Kejuruteraan (Jalan & Parit) yg mengandungi :- Pelan jajaran termasuk rizab sungai, parit dan kolam Takungan sediada dan cadangan 2 salinan Laporan dan Pengiraan Pengurusan Air Larian Hujan (MASMA) yang mengandungi :- Penerangan topografi da keadaan kawasan - Penerangan cadangan projek - Pengiraan terperinci kapasiti perparitan sediada (hidrologi & hidraulik) - Pengiraan kapasiti cadangan perparitan dan kolam Takungan termasuk keperluan kualiti (GPT, wetland, dll jika berkaitan) OSC MAJLIS DAERAH KERIAN
3/6 9/13

8.1.4

PJ01
Tandakan (√) Untuk Kegunaan Pejabat

Bil. 8.1.5

Dokumen Yang Diperlukan Senarai Semak JPS yang lengkap diisi :1 salinan Senarai Semak Annex B (Submission Of Drainage And Stormwater Management)

8.2

Jabatan Kerja Raya 8.2.1 8.2.2 3 salinan Pelan Butiran dan Aras yang disediakan oleh Jurukur Berlesen 1 salinan “soft copy” Pelan Butiran dan Aras dalam format .dxf/.dwg berkoordinat Cassini Perak dari Jurukur Berlesen 3 salinan Pelan Jalan danParit (Garis Panduan Arahan
Teknik Jalan 6/85)

8.2.3 8.2.4

Sila rujuk dan lengkapkan Senarai Semakan Dokumen Permohonan Jalan dan Parit yang dikeluarkan oleh Jabatan Kerja Raya Malaysia (Borang ATJ 03/85) 1 salinan “soft copy” Pelan Kerja Tanah format .dwg berkoordinat Cassini Perak

8.2.5

DISEMAK OLEH NAMA

MAKLUMAT PEMOHON

5/ 8

COP DAN TANDATANGAN PEMOHON
SERENTAK BERASINGAN

ALAMAT

NO. TELEFON

Bersama-sama ini dikemukakan permohonan secara serentak/berasingan untuk tindakan pihak tuan selanjutnya, seperti berikut :a. b. Permohonan Pelan Kerja Tanah (KT) Permohonan Pelan Jalan Dan Parit (JP)
10/ 10/13

UNTUK KEGUNAAN PEJABAT PENDAFTARAN

CATATAN

DITERIMA DIKEMBALIKAN
Tandatangan Pegawai Penerima : ............................................................... Nama dan Jawatan Tarikh : ............................................................... ................................................................ : ...............................................................
4 /6

OSC MAJLIS DAERAH KERIAN

4/ 6

PJ01

A. PENGESAHAN PELAN (dihantar sebelum @ selepas 7 hari keputusan oleh Mesyuarat J/ Kuasa OSC ) PELAN Kertas JUMLAH Linen Softcopy

4 /6

Pelan Kerja Tanah (KT) Pelan Jalan Dan Parit (JP)

3 3

1 1

1 1
6/ 8 6/ 8

B. JADUAL RUJUKAN AGENSI TEKNIKAL DALAMAN DAN LUARAN Bhgn. Pembangunan MDK Bhgn. Perancangan Bandar MDK JUMLAH

Bil

Kategori Bangunan

JKR

JPS

CATATAN KT JP

1. 2. 3. 4.

Skim Kilang / Perniagaan Rumah ibadat Bangunan kerajaan

/ / / /

/ / / /

/ / / /

/ / / /

10 10 10 10

11 11 11 11

Bil
1. Pelan-pelan telah dilipat saiz A4

Syarat-syarat
Pelan susunatur perlu mengandungi perkara-perkara berikut:2.1. Skim Perumahan a. Menerangkan tajuk dengan jelas berkaitan jenis pembangunan, lot-lot yang terlibat, mukim, daerah dan negeri serta anggaran keluasan. b. Petunjuk utara, kiblat dan skala; c. Pelan susunatur dilukis mengikut skala 1 : 750 hingga 1 : 2000 atau setara dengannya mengikut skala yang bersesuaian dengan keluasan tapak; d. Pelan kunci dilukis mengikut skala 1 : 50000 meliputi kawasan dalam jarak lingkungan 5 kilometer dari pemajuan yang dicadangkan (skala mengikut kesesuaian atau menggunakan syarat seperti dalam Senarai Semakan Dokumen Permohonan Kebenaran Merancang dan/atau Senarai Semakan Dokumen Permohonan Tukar Syarat / Pecah Sempadan yang dikeluarkan oleh JKR); e. Pelan lokasi dilukis mengikut skala 1 : 5000 dengan menunjukkan nombor syit piawaian dan nombor lot-lot bersebelahan serta laluan keluar / masuk yang sah(skala mengikut kesesuaian atau menggunakan syarat seperti dalam Senarai Semakan Dokumen Permohonan Kebenaran Merancang dan/atau Senarai Semakan Dokumen Permohonan Tukar Syarat / Pecah Sempadan yang dikeluarkan oleh JKR);; f. Semua ukuran dalam pelan susunatur hendaklah dalam ukuran metrik ( ukuran imperial) Contoh :- Jalan 12 m (40’); g. Menunjukkan tapak sebenar di mana bangunan yang dicadangkan itu akan didirikan atau mengenai bangunan yang sediada, tapak sebenar dimana bangunan itu didirikan; h. Menunjukkan nombor lot dan keluasan kawasan tapak; i. Menunjukkan dengan jelas warna-warna yang sesuai bagi cadangan pemajuan; j. Menunjukkan kedudukan, pepenjuru (termination), persilangan dan lebar semua jalan yang dicadangkan hendak dirizabkan, disusunatur atau dibina di atas tanah itu; k. Menunjukkan saliran bawah tanah yang dicadangkan, termasuk salur keluar saliran ke parit-parit tepi jalan yang biasa; l. Menunjukkan gunatanah bersempadan; m. Menunjukkan garisan bangunan dan anjakan dari simpanan jalan; n. Pelan-pelan cadangan pemajuan di tandatangani 2.2. Bangunan Sesebuah/Rumah Kedai/Industri/Bangunan Warisan a. Penunjuk Utara, kiblat dan skala; b. Pelan Pertapakan dilukis mengikut skala 1 : 100 hingga 1 : 1000 atau setara mengikut skala yang bersesuaian dengan keluasan tapak; c. Pelan Kunci dilukis mengikut skala 1 : 50 000 meliputi kawasan dalam lingkungan 5 kilometer dari pemajuan yang dicadangkan; d. Pelan Lokasi dilukis mengikut skala 1 : 5000 dengan menunjukkan nombor syit dan nombor lot-lot bersebelahan; e. Semua ukuran dalam Pelan Pertapakan hendaklah dalam ukuran metrik (ukuran imperial) Contoh :- Jalan 12 m (40’); f. Tandatangan sah dan alamat pemilik, tuan tanah, arkitek, pelukis pelan berdaftar, juruukur berlesen; g. Tajuk ruang cadangan dan No. lukisan; h. Ruang kelulusan pihak berkuasa tempatan dan pihak berkaitan; i. Menunjukkan kedudukan bangunan yang akan dibina / didirikan;

11/13

2.

5/ 6

OSC MAJLIS DAERAH KERIAN

5/ 6

PJ01
Bil
j. k. l. m. n. o. p.

Syarat-syarat
Memasukkan syarat-syarat pelan pertapakan di atas pelan Menunjukkan dengan jelas nombor lot dan warna yang sesuai serta kegunaan tanah yang bersempadan; Menunjukkan garisan bangunan dan anjakan belakang dari simpanan jalan dan sempadan lot; Menunjukkan dengan jelas saliran bawah tanah dan saliran ke parit- parit tepi jalan yang dicadangkan; Menunjukkan rizab-rizab jalan yang perlu diserahkan dengan jelas termasuk lebar jalan tersebut; Menunjukkan terdapat rizab jalan diantara tapak cadangan dengan jalanraya dan nama jalan; Menunjukkan pengekalan senitaman ke atas pemajuan yang di cadangkan dan pokok-pokok yang melebihi 0.8 meter ukuran diameter q. Menunjukkan susunan tempat letak kenderaan bagi lot-lot perdagangan, institusi dan industri. Jadual pengiraan hendaklah dilampirkan r. Menunjukkan garisan kontur jeda antara 1-5 meter bagi sekim perumahan. industri, perniagaan (bagi permohonan yang belum mendapat Kebenaran Merancang); s. Platform level tapak bangunan yang dicadangkan 0.3048 m / 1 kaki lebih tinggi dari aras jalan (sekurang-kurangnya) t. Menunjukkan ‘drive way’ ke lot-lot bersempadan atau persimpangan

5/6

7/ 8

3.

Salinan “Soft Copy” perlu mematuhi butiran berikut:a. Menggunakan Projeksi ‘Cassini’ Negeri Perak dari Jabatan Ukur dan Pemetaan – mesti mematuhi Asas –O(O-Origin) dan perlu menunjukkan sekurang – kurangnya 2 koordinat serta bearing dan jarak bagi tiap-tiap sempadan. b. Format fail pelan digital mestilah dalam DWG/DXF (Perisian Autocad) dengan mengikut kehendak JPBD mengandungi 3 layer utama iaitu: a. SempTapak: Primeter tapak cadangan – Polyline tertutup ii. Plotline: Pecah bahagi tanah/lot dalam tapak cadangan. Jenis Objek – Plot Line/Polyline iii. Label: Semua text dalam tapak cadangan (cth: kaw. Lapang, jarak, bearing, koordinat, label dan lain-lain). c. Menunjukkan arah ‘UTARA’ yang sebenar; d. Menggunakan unit ‘ METER’ dalam pelan; e. Pelan diwarnakan mengikut kod warna piawaian perancangan yang diterimapakai oleh MDK. f. Menggunakan ‘ Model Space’ / Tilemode = 1 (Autocad) dalam penyediaan pelan; g. Penamaan ‘Layer-layer’ seperti yang ditetapkan; h. Mematuhi format pelan yang diterimapakai oleh MDK

7/ 8 7/ 8

12/ 12/13 5/ 8 8/ 8

8/ 8

6/ 6

OSC MAJLIS DAERAH KERIAN

6/ 6

6/6