PS01

UNIT PUSAT SETEMPAT (OSC) MAJLIS DAERAH KERIAN
NO.1, WISMA MDK, JALAN PADANG, 34200 PARIT BUNTAR, PERAK DARUL RIDZUAN TEL: 05-7161228 (4 TALIAN) FAX: 05-7169268. Homepage: http//www.mdkerian.gov.my

SENARAI SEMAK PERMOHONAN UNTUK PEMBANGUNAN (OSC)

(PERMOHONAN SERENTAK)
No. Rujukan Fail Nama/Alamat Pemilik Bangunan : :

No. Telefon Tajuk Cadangan

: :

Bil. 1.0 Dokumen 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2

Dokumen Yang Diperlukan

Tandakan (√)

Untuk Kegunaan Pejabat

Butiran-butiran tanah 4 Salinan Hakmilik Tanah 4 Salinan Carian Rasmi terkini 4 Salinan perjanjian sewa tapak/perjanjian jual beli tanah (jika berkaitan) 4 Salinan Surat Kuasa Wakil ‘Power of Attorney (PA)’ yang didaftarkan oleh Mahkamah Tinggi/Surat Kelulusan MMKN(jika berkaitan) 4 Salinan Surat persetujuan pemilik yang berkepentingan ke atas tanah (jika berkaitan) 4 Salinan Resit Cukai Tanah terbaru 4 Salinan Bil Cukai Taksiran terbaru 4 Salinan Kad Pengenalan/Dokumen Tubuh Syarikat 4 Salinan gambar tapak dan kawasan sekitar tapak cadangan 4 Salinan “soft copy” gambar tapak gambar kawasan sekitar tapak cadangan 4 Salinan Pelan Akuan (Certified Plan) yang dikemaskini dari Jabatan Ukur Negeri

1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9

OSC MAJLIS DAERAH KERIAN

1/12

PS01
Tandakan (√) Untuk Kegunaan Pejabat

Bil.

Dokumen Yang Diperlukan

Permohonan Kebenaran Merancang dan Pelan Bangunan A. Borang Permohonan Kebenaran Merancang 1.1 1.2 B. Borang A (Permohonan Untuk Kebenaran Merancang – Kaedah 2 (1)) Surat Permohonan Rasmi oleh Perunding Bertauliah

Borang Permohonan Pelan Bangunan 1.1 1.2 1.3 Borang A (Perakuan dari Perunding / Arkitek Surat Permohonan Rasmi oleh Perunding 1 salinan Surat Akujanji akan mengemukakan Pelan Konkrit Tetulang ( RC Plan & Calculation ) dari Jurutera Perunding yang dilantik.

2.0

Pelan (rujuk syarat-syarat penyediaan pelan susunatur/pelan pertapakan) 2.1 12 salinan Pelan Bangunan Lengkap termasuk 2 linen (bersaiz A1) (ditandatangani oleh Arkitek/Perunding Berdaftar dan
pemilik & pemaju berdaftar)

2.2

12 salinan Pelan Susunatur (bersaiz A1) yang perlu disediakan dan ditandatangani oleh Jururancang Bandar Bertauliah (utk projek berkeluasan melebihi 5 ekar atau 2 hektar) 5 salinan ringkasan laporan pembangunan yang disediakan dan ditandatangani oleh Arkitek (dikemukakan bagi tapak
bangunan perniagaan melebihi 900 meter persegi ruang lantai – rujuk syarat-syarat bgn. sesebuah/rumah kedai/ industri/bangunan warisan)

2.3

2.4

5 salinan Laporan Cadangan Pemajuan yang perlu disediakan ditandatangani oleh Jururancang Bandar Bertauliah (utk projek berkeluasan melebihi 5 ekar atau 2 hektar) 2 salinan “soft copy” Pelan Susunatur / Pelan Pertapakan dlm format *.dxf /*.dwg berkoordinat Cassini Perak 2 salinan “soft copy” Pelan Butiran & Aras dlm format*.dxf /*.dwg dan berkoordinat Cassini Perak dari Jurukur Berlesen

2.5 2.6

3.0

Fee 3.1 1 salinan pengiraan Fee Kebenaran Merancang / Fee Pelan Bangunan ( Kadar Mengikut Jadual Pertama Undang – Undang
Kecil Bangunan Seragam, 1984 (UBBL).

3.2 4.0 4.1

Salinan Resit Bayaran Fee Kebenaran Merancang (termasuk Bayaran Borang A) dan Pelan Bangunan

Dokumen/Pelan Sokongan Jabatan Teknikal
(Rujuk Jadual Rujukan Agensi Teknikal Luaran)

Jabatan Perancang Bandar dan Desa 4.1.1 2 salinan Pelan Bangunan lengkap (bersaiz A1)
(ditandatangani oleh Arkitek/Perunding Berdaftar dan pemilik & pemaju berdaftar)

4.1.2

2 salinan Pelan Susunatur (bersaiz A1) disediakan dan ditandatangani oleh Jururancang Bandar Bertauliah
(untuk projek berkeluasan melebihi 5 ekar atau 2 hektar)

4.1.3

1 salinan Laporan Cadangan Pemajuan yang perlu disediakan dan ditandatangani oleh Jururancang Bandar
(untuk projek berkeluasan melebihi 5 ekar atau 2 hektar)

OSC MAJLIS DAERAH KERIAN

2/12

PS01
Tandakan (√) Untuk Kegunaan Pejabat

Bil. 4.1.4 4.1.5

Dokumen Yang Diperlukan 1 salinan Hakmilik Tanah dan Carian Rasmi Terkini 1 Salinan Surat Kuasa Wakil ‘Power of Attorney (PA)’ yang didaftarkan oleh Mahkamah Tinggi/Surat Tawaran atau Kelulusan MMKN(jika berkaitan) 1 salinan Pelan Akuan (Certified Plan) yang dikemaskini dari Jabatan Ukur Negeri 2 salinan Pelan Butiran dan Aras yang disediakan oleh Jurukur Berlesen 1 salinan “soft copy” Pelan Butiran dan Aras dalam format . dxf/.dwg berkoordinat Cassini Perak dari Jurukur Berlesen 1 salinan “soft copy” Pelan Susunatur / Pelan Pertapakan dalam format .dxf /.dwg berkoordinat Cassini Perak 2 salinan Pelan Konsep Landskap (jika berkaitan) 2 salinan Pelan Inventori Pokok (jika berkaitan) 2 salinan Pelan Cadangan Aras Tapak (spot level) termasuk aras tapak sediada dan kaw. sekitar dlm jarak 100 meter (kesesuaian) dari sempadan tapak (jika berkaitan) 2 salinan Pelan Keratan Rentas sediada termasuk kaw. sekitar dlm jarak 100 meter dari sempadan tapak dan cadangan Keratan Rentas (jika berkaitan) 2 salinan Pelan Kawasan Sekitar dalam jarak 100 meter
(jika berkaitan)

4.1.6 4.1.7 4.1.8

4.1.9 4.1.10 4.1.11 4.1.12

4.1.13

4.1.14 4.1.15 4.1.16 4.1.17

2 salinan Pelan Perspektif dan Model 3D (jika berkaitan) 2 salinan Pelan Terrain kawasan berbukit (jika berkaitan) 2 salinan Laporan (Geoteknikal, Kerja Tanah, TIA, MASMA, Kemudahan Utiliti, EIA (yg diluluskan), SIA, Konsep Landskap (jika berkaitan )

4.2

Pejabat Tanah dan Daerah/Pejabat Tanah dan Galian (jika
berkaitan)

4.2.1

2 salinan Pelan Bangunan lengkap (bersaiz A1)
(ditandatangani oleh Arkitek/Perunding Berdaftar dan pemilik & pemaju berdaftar)

4.2.2

1 salinan pelan susunatur yang perlu disediakan dan ditandatangani oleh Jururancang Bandar Bertauliah Bertauliah (untuk projek berkeluasan melebihi 5 ekar atau 2 hektar) 1 salinan Laporan Cadangan Pemajuan yang perlu disediakan dan ditandatangani oleh Jururancang Bandar Bertauliah (untuk projek berkeluasan melebihi 5 ekar atau 2 hektar) 1 salinan Pelan Akuan (Certified Plan) yang dikemaskini dari Jabatan Ukur Negeri 1 salinan Borang 7D/12D 1 salinan Kad Pengenalan disahkan 1 salinan pelan Pra-perhitungan (pre-computation plan)
(jika berkaitan)

4.2.3

4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.9

1 salinan Surat Kuasa Wakil “Power of Attorney “(PA) yang didaftarkan oleh Mahkamah Tinggi/ Surat Kelulusan MMKN (jika berkaitan)

OSC MAJLIS DAERAH KERIAN

3/12

PS01
Tandakan (√) Untuk Kegunaan Pejabat

Bil. 4.2.10 4.2.11 4.2.12 4.2.13 4.3

Dokumen Yang Diperlukan 1 salinan perjanjian sewa tapak/perjanjian jual beli tanah/surat persetujuan tuan tanah (jika berkaitan) 1 salinan dokumen daftar Tubuh Syarikat (jika berkaitan) Bayaran permohonan seperti yg ditetapkan dalam KaedahKaedah Tanah Negeri 1 salinan Hakmilik Tanah dan Surat Kebenaran

Jabatan Kerja Raya 4.3.1 3 salinan Pelan Bangunan lengkap (bersaiz A1)
(ditandatangani oleh Arkitek/ Perunding Berdaftar dan pemilik & pemaju berdaftar)

4.3.2

1 salinan Pelan Susunatur (bersaiz A1) ditandatangani oleh Jururancang Bandar Bertauliah (untuk projek berkeluasan
melebihi 5 ekar atau 2 hektar)

4.3.3 4.3.4 4.3.5

3 salinan Pelan Butiran dan Aras yang disediakan oleh Jurukur Berlesen 1 salinan “soft copy” Pelan Butiran dan Aras dalam format .dxf/.dwg berkoordinat dari Jurukur Berlesen 1 salinan (Hard Copy + Soft Copy) Laporan Analisa Kecerunan dan Laporan Geoteknik (kaw. berbukit kelas 3 dan 4) –( jika berkaitan) 1 salinan (Hard Copy + Soft Copy PDF) Laporan Nilaian Kesan Lalulintas (bg keluasan >45,000kp @ 200 unit)
( jika berkaitan)

4.3.6

4.3.7

Sila rujuk dan lengkapkan Senarai Semakan Dokumen Permohonan Kebenaran Merancang dan Senarai Semakan Dokumen Permohonan Tukar Syarat / Pecah Sempadan yang dikeluarkan oleh Jabatan Kerja Raya Malaysia (Borang ATJ 03/85)

4.4

Jabatan Pengairan dan Saliran 4.4.1 4 salinan Pelan Bangunan lengkap (bersaiz A1)
(ditandatangani oleh Arkitek/Perunding Berdaftar dan pemilik & pemaju berdaftar)

4.4.2

1 salinan Pelan Susunatur (bersaiz A1) ditandatangani oleh Jururancang Bandar Bertauliah (untuk projek berkeluasan
melebihi 5 ekar atau 2 hektar)

4.4.3 4.4.4 4.4.5

1 salinan Laporan Cadangan Pemajuan disediakan oleh Jururancang Bandar Bertauliah (jika berkaitan) 2 salinan Pelan Butiran dan Aras yang disediakan oleh Jurukur Berlesen 2 salinan Laporan dan Pengiraan Pengurusan Air Larian Hujan - Penerangan topografi & keadaan kawasan - Penerangan cadangan projek - Pengiraan kapasiti cdgn Perparitan & Kolam Takungan - Pengiraan kapasiti perparitan sediada 4 set Pelan Kejuruteraan - Pelan jajaran termasuk rizab utk Sungai, Parit & Kolam Takungan Sediada dan Cadangan 1 salinan senarai semak Annex A (Submission Of Plan For Planning Permission – dikeluarkan oleh JPS) OSC MAJLIS DAERAH KERIAN
4/12

4.4.6

4.4.7

PS01
Tandakan (√) Untuk Kegunaan Pejabat

Bil. 4.5

Dokumen Yang Diperlukan Tenaga Nasional Berhad 4.5.1 4.5.2 4 set salinan pelan bangunan (bersaiz A1) (ditandatangani
oleh Arkitek/Perunding Berdaftar dan pemilik & pemaju berdaftar)

1 salinan pelan susunatur yang perlu disediakan dan projek ditandatangani oleh Jururancang Bandar Bertauliah (untuk
berkeluasan melebihi 5 ekar atau 2 hektar)

4.5.3

1 salinan Laporan Cadangan Pemajuan yang perlu disediakan dan ditandatangani oleh Jururancang Bandar Bertauliah (untuk projek berkeluasan melebihi 5 ekar atau 2 hektar) 4 salinan Pelan Butiran dan Aras yang disediakan oleh Jurukur Berlesen 1 Salinan Anggaran Beban Permulaan dan Beban Muktamad(Jika berkaitan)

4.5.4 4.5.5 4.6

Jabatan Alam Sekitar 4.6.1 4.6.2 4.6.3 1 surat permohonan rasmi dari PSP/SP 2 set salinan pelan bangunan (bersaiz A1) (ditandatangani
oleh Arkitek/Perunding Berdaftar dan pemilik & pemaju berdaftar)

1 salinan pelan susunatur yang perlu ditandatangani oleh Jururancang Bandar Bertauliah (untuk berkeluasan
melebihi 5 ekar atau 2 hektar) 3/ 8

4.6.4

1 salinan Laporan Cadangan Pemajuan yang perlu disediakan dan ditandatangani oleh Jururancang Bandar Bertauliah (untuk projek berkeluasan melebihi 5 ekar atau 2 hektar) Ulasan Penilaian Awal Tapak (PAT) daripada Jabatan Alam Sekitar atau borang 2 salinan borang AS PAT yang telah dilengkapkan (perindustrian) 1 Salinan surat kelulusan EIA dan syarat-syarat kelulusan EIA yang sah
4/8

4.6.5

4.6.6 4.7

Indah Water Konsortium 4.7.1 4.7.2 4.7.3 1 surat permohonan dari Jurutera Bertauliah 4 set salinan pelan bangunan (bersaiz A1) (ditandatangani
oleh Arkitek/Perunding Berdaftar dan pemilik & pemaju berdaftar)

1 salinan pelan susunatur yang perlu ditandatangani oleh Jururancang Bandar Bertauliah (untuk berkeluasan
melebihi 5 ekar atau 2 hektar)

4.7.4

1 salinan Laporan Cadangan Pemajuan yang perlu disediakan dan ditandatangani oleh Jururancang Bandar Bertauliah (untuk projek berkeluasan melebihi 5 ekar atau 2 hektar) 2 salinan Borang WSIA/PDC/1 , senarai semak PDC1a dan Borang PDC/2 2 salinan Laporan Kejuruteraan ( PE > 150 orang ) 1 salinan pengiraaan PE utk keseluruhan pembangunan <150 PE 2 salinanLaporan Strategi Kawasan Tadahan Pembetungan bagi skim pembangunan atau loji berpusat kekal Sampul suratberalamat dan bersetem kepada pemohon/ Pemilik dan MDK (jika berkaitan)

4.7.5 4.7.6 4.7.7 4.7.8 4.7.9

OSC MAJLIS DAERAH KERIAN

5/12

PS01
Tandakan (√) Untuk Kegunaan Pejabat

Bil. 4.8

Dokumen Yang Diperlukan Lembaga Air Perak 4.8.1 4.8.2 4.8.3 4.8.4 1 salinan perkiraan hidraulik dan pelan sistem bekalan air dalaman 1 salinan surat pendaftaran perunding dangan SPAN 3 set salinan pelan bangunan (bersaiz A1) (ditandatangani
oleh Arkitek/Perunding Berdaftar dan pemilik & pemaju berdaftar)

1 salinan pelan susunatur yang perlu ditandatangani oleh Jururancang Bandar Bertauliah (untuk berkeluasan
melebihi 5 ekar atau 2 hektar)

4.8.5 4.8.6 4.8.7 4.8.8 4.8.9 4.8.10 4.8.11 4.8.12 4.8.13 4.8.14 4.9

1 salinan Laporan Cadangan Pemajuan disediakan oleh Jururancang Bandar Bertauliah (jika berkaitan) 1 salinan Pelan Butiran dan Aras yang disediakan oleh Jurukur Berlesen 1 salinan perkiraan hidraulik dan pelan sistem bekalan air dalaman 1 salinan surat pendaftaran perunding dangan SPAN 1 salinan pelan perincian keratan rentas menunjukkan ketinggian tangki dan kedudukan pam (jika berkaitan) 1 salinan pelan susunatur paip dalaman kolam renang (jika berkaitan) 1 salinan pelan skematik / isometrik 1 salinan pelan sistem bekalan air dalaman dan perkiraan Hidraulik, pelan kunci dan pelan lokasi dengan jelas 1 salinan surat kelulusan bekalan air (Tapping Point) dari LAP 1 set Borang Anggaran Air Seharian (jika berkaitan)

Jabatan Mineral Dan Geosains Negeri Perak 4.9.1 4.9.2 1 set salinan pelan bangunan (bersaiz A1) (ditandatangani
oleh Arkitek/Perunding Berdaftar dan pemilik & pemaju berdaftar)

1 salinan pelan susunatur yang perlu ditandatangani oleh Jururancang Bandar Bertauliah
(untuk berkeluasan melebihi 5 ekar atau 2 hektar)

4.9.3 4.9.4 4.9.5 4.9.6 4.9.7 4.10

1 salinan Laporan Cadangan Pemajuan disediakan oleh Jururancang Bandar Bertauliah (jika berkaitan) 1 salinan Pelan Butiran dan Aras yang disediakan oleh Jurukur Berlesen 1 salinan Peta Geologi Terain (bagi kaw. lereng bukit berkecerunan 15° dan ke atas) (jika berkaitan) 1 salinan Laporan Siasatan Tapak disediakan oleh Kontraktor berlesen 1 salinan Laporan Penilaian Geologi berhampiran Batu Kapur (jika berkaitan)

Telekom Malaysia Berhad 4.10.1 4.10.2 1 set salinan pelan bangunan (bersaiz A1) (ditandatangani
oleh Arkitek/Perunding Berdaftar dan pemilik & pemaju berdaftar)

1 salinan pelan susunatur yang perlu ditandatangani oleh Jururancang Bandar Bertauliah (untuk berkeluasan
melebihi 5 ekar atau 2 hektar)

OSC MAJLIS DAERAH KERIAN

6/12

PS01
Tandakan (√) Untuk Kegunaan Pejabat

Bil. 4.10.3 4.11

Dokumen Yang Diperlukan 1 salinan Laporan Cadangan Pemajuan disediakan oleh Jururancang Bandar Bertauliah (jika berkaitan)

Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia

6/13

4.11.1
4.11.2

1 surat permohonan dari Jurutera Bertauliah (jika berkaitan) 2 set salinan pelan bangunan lengkap (M & E) (bersaiz A1)
(ditandatangani oleh Arkitek/Perunding Berdaftar dan pemilik & pemaju berdaftar)

4.12

Pengiraan beban pendudukan/lebar muatan keluar/ Pemasangan tetap Senarai kehendak-kehendak kelengkapan menentang Kebakaran atau pepasangan keselamatan kebakaran Warna papan tanda pepasangan menentang kebakaran atau kelengkapan keselamatan

Pejabat Pertanian Daerah Kerian (tanah pertanian – jika berkaitan) 4.12.1 4.12.2 1 set salinan pelan bangunan (bersaiz A1) (ditandatangani
oleh Arkitek/Perunding Berdaftar dan pemilik & pemaju berdaftar)

1 salinan pelan susunatur yang perlu ditandatangani oleh Jururancang Bandar Bertauliah (untuk berkeluasan
melebihi 5 ekar atau 2 hektar)

4.12.3 4.13

1 salinan Laporan Cadangan Pemajuan disediakan oleh Jururancang Bandar Bertauliah (jika berkaitan)

Suruhanjaya Komunikasi Dan Multimedia Malaysia (jika
Berkaitan)

4.13.1 4.13.2 4.13.3

1 salinan surat perlantikan perunding 1 salinan Surat Pengesahan pelan susunatur dari pemberian perkhidmatan rangkaian 4 set salinan pelan bangunan (bersaiz A1) yg mengandungi Pelan Skametik dan Lukisan Terperinci Bilik SPF
(ditandatangani Arkitek/Perunding Berdaftar dan pemilik & pemaju berdaftar)

4.13.4 4.13.5 4.12.6 4.12.7 4.12.8

1 salinan pelan susunatur yang perlu ditandatangani oleh Jururancang Bandar Bertauliah 2 salinan Laporan Cadangan Pemajuan disediakan oleh Jururancang Bandar Bertauliah (jika berkaitan) 2 salinan Pelan Kemudahan danRangkaian Infrastruktur Telekomunikasi sediada 1 salinan ‘soft copy excel’ maklumat projek 1 salinan ‘soft copy’ pelan dalam format autocad.*dwg Permohonan Pelan Kerja Tanah dan Pelan Jalan Dan Parit

C

Borang Permohonan Kerja Tanah 1.1 1.2 Borang A (Perakuan dari Perunding / Jurutera) Surat Permohonan Rasmi oleh Perunding Bertauliah

5.0

Pelan 5.1 2 salinan Pelan Susunatur dan sijil Kebenaran Merancang yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Perancangan Tempatan / Negeri (jika KM lulus berasingan) OSC MAJLIS DAERAH KERIAN
7/12

PS01
Tandakan (√) Untuk Kegunaan Pejabat

Bil. 5.2

Dokumen Yang Diperlukan 2 salinan Pelan Pra-Hitungan yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Perancangan Tempatan / Negeri (jika KM lulus berasingan) 5 set Pelan Kerja Tanah yang mengandungi :- Butiran kontur - Pelan Keratan dan Menegak - ‘Erosion and Sediment Control Plan (ESCP) 2 salinan Laporan dan Pengiraan Pengurusan Air Larian Hujan (MASMA) 2 salinan Pelan Butiran dan Aras yang disediakan oleh Jurukur Berlesen 2 salinan Laporan ‘Soil Investigation’ (SI)-Jika berkaitan 2 salinan Laporan ‘Slope Analysis’ – Jika berkaitan 1 salinan ‘soft copy’ dalam format *.dxf/*.dwg

5.3

5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 6.0 Fee 6.1 6.2 7.0 7.1

2 salinan pengiraan Fee Pelan ( Kadar Mengikut Undang –
Undang Kecil Kerjatanah (Majlis Daerah Kerian) 1991

2 Salinan Resit Bayaran No. Resit............................... Jumlah Bayaran RM....................................................

Dokumen / Pelan Sokongan Jabatan Teknikal
(Rujuk Jadual Rujukan Agensi Teknikal Luaran)

Jabatan Pengairan dan Saliran 7.1.1 7.1.2 7.1.3 1 surat permohonan dari Jurutera Bertauliah 2 salinan Pelan Butiran dan Aras yang disediakan oleh Jurukur Berlesen 2 set Pelan Kejuruteraan (Kerja Tanah) yg mengandungi :- Butiran kontur - Pelan Kerja Tanah (termasuk Fasa Kerja, Jumlah Tarah dan Timbusan - Pelan Cadangan “Stocklist Topsoil” - Pelan menunjukkan Arah Aliran Air & Kelodak Semasa dan Selepas Pembinaan - Pelan Keratan Menegak dan Melintang 2 salinan Laporan dan Pengiraan Pengurusan Air Larian Hujan (MASMA) yang mengandungi :- Penerangan terperinci Tanah - Penerangan cadangan penstabilan tebing semasa dan selepas kerja tanah - Penerangan Jenis-Jenis BMPs yang akan digunakan Senarai Semak JPS yang lengkap diisi :1 salinan Senarai Semak Annex C (Submission Of Plan For Erosion And Sediment Control) 1 salinan Senarai Semak Annex D (Erosion And Sendiment-Inspection And Maintenance Of BMPs)

7.1.4

7.1.5

7.2

Jabatan Kerja Raya 7.2.1 7.2.2 3 salinan Pelan Butiran dan Aras yang disediakan oleh Jurukur Berlesen 1 salinan “soft copy” Pelan Butiran dan Aras dalam format .dxf/.dwg berkoordinat Cassini Perak dari Jurukur Berlesen OSC MAJLIS DAERAH KERIAN
8/12

PS01
Tandakan (√) Untuk Kegunaan Pejabat

Bil. 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6 7.2.7 7.2.8

Dokumen Yang Diperlukan 3 salinan Pelan Kerja Tanah (ditandatangani oleh Perunding Berdaftar dan pemilik & pemaju berdaftar) 1 salinan “soft copy” Pelan Kerja Tanah format .dwg berkoordinat Cassini Perak 1 salinan (hard copy + soft copy) ‘EarthWork Programme’ 1 salinan (hard copy + soft copy) ‘Method Statement’ (Kaedah Melaksanakan Kerja) 1 salinan (hard copy + soft copy) ‘Maintenance Programme’ Sila rujuk dan lengkapkan Senarai Semakan Dokumen Permohonan Kerja Tanah yang dikeluarkan oleh Jabatan Kerja Raya Malaysia (Borang ATJ 03/85)

8/12

D

Borang Permohonan Jalan Dan Parit 1.1 1.2 Borang A (Perakuan dari Perunding / Jurutera) Surat Permohonan Rasmi oleh Perunding Bertauliah

8.0

Pelan 8.1 2 salinan Pelan Susunatur dan sijil Kebenaran Merancang yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Perancangan Tempatan / Negeri (jika KM lulus berasingan) 2 salinan Pelan Pra-Hitungan yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Perancangan Tempatan / Negeri (jika KM lulus berasingan) 6 salinan Pelan Jalan dan Parit (ditandatangani oleh Perunding Berdaftar dan pemilik & pemaju berdaftar) 2 salinan Laporan dan Pengiraan Pengurusan Air Larian Hujan (MASMA) 2 salinan Pelan Butiran dan Aras yang disediakan oleh Jurukur Berlesen 1 salinan ‘soft copy’ Pelan Jalan dan Parit dalam format *.dxf/*.dwg

8.2

8.3 8.4 8.5 8.6 9.0 Fee 9.1 9.2 10.0 10.1

2 salinan pengiraan Fee Pelan ( Kadar Mengikut Undang –
Undang Kecil Bangunan Seragam, 1984 (UBBL).

2 Salinan Resit Bayaran No. Resit............................... Jumlah Bayaran RM....................................................

Dokumen / Pelan Sokongan Jabatan Teknikal
(Rujuk Jadual Rujukan Agensi Teknikal Luaran)

Jabatan Pengairan dan Saliran 10.1.1 10.1.2 10.1.3 1 surat permohonan dari Jurutera Bertauliah 2 salinan Pelan Butiran dan Aras yang disediakan oleh Jurukur Berlesen 2 set Pelan Kejuruteraan (Jalan & Parit) yg mengandungi :- Pelan jajaran termasuk rizab sungai, parit dan kolam Takungan sediada dan cadangan 2 salinan Laporan dan Pengiraan Pengurusan Air Larian Hujan (MASMA) yang mengandungi :- Penerangan topografi da keadaan kawasan - Penerangan cadangan projek OSC MAJLIS DAERAH KERIAN
9/12

10.1.4

PS01
Tandakan (√) Untuk Kegunaan Pejabat

Bil.

Dokumen Yang Diperlukan - Pengiraan terperinci kapasiti perparitan sediada (hidrologi & hidraulik) - Pengiraan kapasiti cadangan perparitan dan kolam Takungan termasuk keperluan kualiti (GPT, wetland, dll jika berkaitan) 10.1.5 Senarai Semak JPS yang lengkap diisi :1 salinan Senarai Semak Annex B (Submission Of Drainage And Stormwater Management)

9/12

10.2

Jabatan Kerja Raya 10.2.1 10.2.2 3 salinan Pelan Butiran dan Aras yang disediakan oleh Jurukur Berlesen 1 salinan “soft copy” Pelan Butiran dan Aras dalam format .dxf/.dwg berkoordinat Cassini Perak dari Jurukur Berlesen 3 salinan Pelan Jalan danParit (Garis Panduan Arahan Teknik
Jalan 6/85)

10.2.3 10.2.4

Sila rujuk dan lengkapkan Senarai Semakan Dokumen Permohonan Jalan dan Parit yang dikeluarkan oleh Jabatan Kerja Raya Malaysia (Borang ATJ 03/85) 1 salinan “soft copy” Pelan Kerja Tanah format .dwg berkoordinat Cassini Perak DISEMAK OLEH NAMA MAKLUMAT PEMOHON
5/ 8

10.2.5

COP DAN TANDATANGAN PEMOHON
SERENTAK BERASINGAN

ALAMAT

NO. TELEFON

Bersama-sama ini dikemukakan permohonan secara serentak/berasingan untuk tindakan pihak tuan selanjutnya, seperti berikut :a. b. c. d. Permohonan Kebenaran Merancang ( KM ) Permohonan Pelan Bangunan (PB) Permohonan Pelan Kerja Tanah (KT) Permohonan Pelan Jalan Dan Parit (JP) CATATAN
10/ 10/13

UNTUK KEGUNAAN PEJABAT PENDAFTARAN

DITERIMA DIKEMBALIKAN
Tandatangan Pegawai Penerima : ............................................................... Nama dan Jawatan Tarikh : ............................................................... ................................................................ : ................................................. OSC MAJLIS DAERAH KERIAN
10/ 10/12

PS01

A. PENGESAHAN PELAN (dihantar sebelum @ selepas 7 hari keputusan oleh Mesyuarat J/ Kuasa OSC ) PELAN Kertas JUMLAH Linen Softcopy

Pelan Susunatur (KM) Pelan Pinta Ukur Pelan Bangunan (PB) Pelan Kerja Tanah (KT) Pelan Jalan Dan Parit (JP)

14 18 3 3 3

2 2 1 1 1

2 2 1 1 1
6//8 68

B. JADUAL RUJUKAN AGENSI TEKNIKAL LUARAN (SERENTAK) JPBD Bil 1. 2. Kategori Bangunan Skim Kilang / Perniagaan Rumah ibadat Bangunan kerajaan TMB JMG IWK TNB PTD PTG JKR LAP JPD JAS JPS JUMLAH KM 25 32 LCP 17 PB 42 40 KT 10 10 JP 11 11

/ /

* *

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ *

/ /

/ *

3. 4.

/ /

*

/ /

/ /

*

/

*

/ /

/ /

*

/

*

21 21

-

34 34

10 10

11 11

*

*

/

*

*

/

*

Nota: / Bil
1. Pelan-pelan telah dilipat saiz A4 Pelan susunatur perlu mengandungi perkara-perkara berikut:2.1. Skim Perumahan a. Menerangkan tajuk dengan jelas berkaitan jenis pembangunan, lot-lot yang terlibat, mukim, daerah dan negeri serta anggaran keluasan. b. Petunjuk utara, kiblat dan skala; c. Pelan susunatur dilukis mengikut skala 1 : 750 hingga 1 : 2000 atau setara dengannya mengikut skala yang bersesuaian dengan keluasan tapak; d. Pelan kunci dilukis mengikut skala 1 : 50000 meliputi kawasan dalam jarak lingkungan 5 kilometer dari pemajuan yang dicadangkan (skala mengikut kesesuaian atau menggunakan syarat seperti dalam Senarai Semakan Dokumen Permohonan Kebenaran
Merancang dan/atau Senarai Semakan Dokumen Permohonan Tukar Syarat / Pecah Sempadan yang dikeluarkan oleh JKR);

Perlu Ulasan

X

Tidak Perlu

*

Ikut Keperluan Syarat-syarat

2.

e.

Pelan lokasi dilukis mengikut skala 1 : 5000 dengan menunjukkan nombor syit piawaian dan nombor lot-lot bersebelahan serta laluan keluar / masuk yang sah(skala mengikut kesesuaian atau menggunakan syarat seperti dalam Senarai Semakan Dokumen
Permohonan Kebenaran Merancang dan/atau Senarai Semakan Dokumen Permohonan Tukar Syarat / Pecah Sempadan yang dikeluarkan oleh JKR);;

f. Semua ukuran dalam pelan susunatur hendaklah dalam ukuran metrik ( ukuran imperial) Contoh :- Jalan 12 m (40’); g. Menunjukkan tapak sebenar di mana bangunan yang dicadangkan itu akan didirikan atau mengenai bangunan yang sediada, tapak sebenar dimana bangunan itu didirikan; h. Menunjukkan nombor lot dan keluasan kawasan tapak; i. Menunjukkan dengan jelas warna-warna yang sesuai bagi cadangan pemajuan; j. Menunjukkan kedudukan, pepenjuru (termination), persilangan dan lebar semua jalan yang dicadangkan hendak dirizabkan, disusunatur atau dibina di atas tanah itu; k. Menunjukkan saliran bawah tanah yang dicadangkan, termasuk salur keluar saliran ke parit-parit tepi jalan yang biasa; l. Menunjukkan gunatanah bersempadan; m. Menunjukkan garisan bangunan dan anjakan dari simpanan jalan; n. Pelan-pelan cadangan pemajuan di tandatangani

11/12 11/12

OSC MAJLIS DAERAH KERIAN

PS01
Bil Syarat-syarat
2.2. Bangunan Sesebuah/Rumah Kedai/Industri/Bangunan Warisan a. Penunjuk Utara, kiblat dan skala; b. Pelan Pertapakan dilukis mengikut skala 1 : 100 hingga 1 : 1000 atau setara mengikut skala yang bersesuaian dengan keluasan tapak; c. Pelan Kunci dilukis mengikut skala 1 : 50 000 meliputi kawasan dalam lingkungan 5 kilometer dari pemajuan yang dicadangkan; d. Pelan Lokasi dilukis mengikut skala 1 : 5000 dengan menunjukkan nombor syit dan nombor lot-lot bersebelahan; e. Semua ukuran dalam Pelan Pertapakan hendaklah dalam ukuran metrik (ukuran imperial) Contoh :- Jalan 12 m (40’); f. Tandatangan sah dan alamat pemilik, tuan tanah, arkitek, pelukis pelan berdaftar, juruukur berlesen; g. Tajuk ruang cadangan dan No. lukisan; h. Ruang kelulusan pihak berkuasa tempatan dan pihak berkaitan; i. Menunjukkan kedudukan bangunan yang akan dibina / didirikan; j. Memasukkan syarat-syarat pelan pertapakan di atas pelan k. Menunjukkan dengan jelas nombor lot dan warna yang sesuai serta kegunaan tanah yang bersempadan; l. Menunjukkan garisan bangunan dan anjakan belakang dari simpanan jalan dan sempadan lot; m. Menunjukkan dengan jelas saliran bawah tanah dan saliran ke parit- parit tepi jalan yang dicadangkan; n. Menunjukkan rizab-rizab jalan yang perlu diserahkan dengan jelas termasuk lebar jalan tersebut; o. Menunjukkan terdapat rizab jalan diantara tapak cadangan dengan jalanraya dan nama jalan; p. Menunjukkan pengekalan senitaman ke atas pemajuan yang di cadangkan dan pokok-pokok yang melebihi 0.8 meter ukuran diameter q. Menunjukkan susunan tempat letak kenderaan bagi lot-lot perdagangan, institusi dan industri. Jadual pengiraan hendaklah dilampirkan r. Menunjukkan garisan kontur jeda antara 1-5 meter bagi sekim perumahan. industri, perniagaan (bagi permohonan yang belum mendapat Kebenaran Merancang); s. Platform level tapak bangunan yang dicadangkan 0.3048 m / 1 kaki lebih tinggi dari aras jalan (sekurang-kurangnya) Menunjukkan ‘drive way’ ke lot-lot bersempadan atau persimpangan 3. Pelan Ukur (Pelan Butiran dan Aras) perlu mengandungi perkara-perkara berikut:a. b. c. d. 4. Pokok-pokok sediada yang lilitan melebihi 0.8 meter; Sungai dan salur air sediada dan lebarnya (termasuk rizab sungai) serta nama sungai; Gunatanah sediada Garisan kontur

7/8

7/ 8

Salinan “Soft Copy” perlu mematuhi butiran berikut:a. Menggunakan Projeksi ‘Cassini’ Negeri Perak dari Jabatan Ukur dan Pemetaan – mesti mematuhi Asas –O(O-Origin) dan perlu menunjukkan sekurang – kurangnya 2 koordinat serta bearing dan jarak bagi tiap-tiap sempadan. b. Format fail pelan digital mestilah dalam DWG/DXF (Perisian Autocad) dengan mengikut kehendak JPBD mengandungi 3 layer utama iaitu: i. SempTapak: Primeter tapak cadangan – Polyline tertutup ii. Plotline: Pecah bahagi tanah/lot dalam tapak cadangan. Jenis Objek – Plot Line/Polyline iii. Label: Semua text dalam tapak cadangan (cth: kaw. Lapang, jarak, bearing, koordinat, label dan lain-lain). c. Menunjukkan arah ‘UTARA’ yang sebenar; d. Menggunakan unit ‘ METER’ dalam pelan; e. Pelan diwarnakan mengikut kod warna piawaian perancangan yang diterimapakai oleh MDK. f. Menggunakan ‘ Model Space’ / Tilemode = 1 (Autocad) dalam penyediaan pelan; g. Penamaan ‘Layer-layer’ seperti yang ditetapkan; h. Mematuhi format pelan yang diterimapakai oleh MDK

5.

Laporan Cadangan Pemajuan perlu mengandungi perkara-perkara berikut:a. Tujuan pemajuan b. Latar belakang tapak cadangan c. Perihal tanah : i. Hak milik tanah dan sekatan ii. Pelan Kunci iii. Pelan lokasi iv. Bentuk fizikal topografi, lanskap, geologi, kontur, saliran, air dan tadahan air serta bentuk-bentuk semulajadi di atasnya yang berkemungkinan disentuh oleh pemajuan itu v. Hasil tinjauan pokok-pokok dan semua jenis tumbuh-tumbuhan vi. Butir-butir bangunan, yang berkemungkinan disentuh oleh pemajuan itu d. Potensi dan Halangan e. Dasar–dasar dan garispanduan f. Cadangan Pemajuan yang mengandungi : i. Pelan konsep ii. Justifikasi pemajuan

12/ 12/13

5/ 8 8/ 8

OSC MAJLIS DAERAH KERIAN

12/12 12/ 12/12