KETERANCAMAN KESIHATAN EKOSISTEM BUKIT FRASER: IMPAK PENJANAAN SISA BUANGAN

Zaini Sakawi, Asmah Ahmad & Mohd Hairimi Mohd Ali

ABSTRAK Penjanaan sisa buangan merupakan sebahagian daripada komponen pencemar alam sekitar. Masalah penjanaan sisa buangan yang terdiri daripada sisa pepejal, cecair dan gas bukan sahaja menjadi isu kronik dalam ekosistem bandar, tetapi juga dalam pelbagai ekosistem terestrial lain dan juga ekosistem akuatik. Kewujudan ekosistem tanah tinggi sebagai sumber pelancongan juga merupakan sebahagian daripada ekosistem yang tidak terkecuali menerima impak penjanaan sisa buangan sebagai manifestasi sikap masyarakat, tahap kesedaran alam sekitar yang rendah, kelemahan pengurusan dan pentadbiran sesuatu kawasan. Bagi merungkai masalah ini, kajian ini cuba melihat bagaimana penjanaan sisa buangan sama ada secara semulajadi atau/dan akibat aktiviti manusia menjadi salah satu punca perubahan dan ketidakseimbangan kesihatan ekosistem tanah tinggi, khususnya di Bukit Fraser. Dapatan kajian menunjukkan punca penjanaan sisa di kawasan ini tidak sahaja terhad kepada faktor manusia sebagai penjana utama, tetapi punca semulajadi juga dilihat penyumbang besar penjanaan sisa apabila aspek pengurusan diabaikan. Kehadiran sisa buangan ini dilihat sebagai ancaman utama kepada keseimbangan kesihatan ekosistem Bukit Fraser kerana penjanaan yang berterusan bukan sahaja memberi impak ke atas persekitaran fizikal, tetapi impak negatif ke atas persekitaran manusia. Kata Kunci: Sisa buangan semulajadi, sisa buangan buatan, penjanaan sisa buangan, keterancaman ekosistem, pengurusan alam sekitar ABSTRACT Waste generation is a component of environmental pollutant. The problem of waste generation albeit solid wastes, liquid and gaseous, has not only become a chronic issue in the urban ecosystem, but also in other terrestrial ecosystems as well as aquatic. The conversion of highland ecosystem for tourism has not spared it from the impacts of waste generation, a manifestation of societal attitude, low environmental awareness, and weakness in the management and administration of an area. To understand the problem, this study attempts to find out how does waste generation, either via natural or/and man-made activities, acts as one of the sources of change and disequilibrium in highland ecosystem health, particularly at Bukit Fraser. Findings from the study showed that waste generation in the latter area was not only limited to the human factor as the main polluter or waste generator, but was also mainly contributed by nature especially when waste management was ignored. The presence of the wastes was seen to be a major threat to the health equilibrium of Bukit Fraser’s ecosystem. This is because continuous generation of wastes does not only impact the physical environment negatively, but the human environment as well. Key words: natural wastes, man-made wastes, waste generation, ecosystem vulnerability, environmental management

PENGENALAN Keseimbangan ekosistem merupakan satu keadaan yang stabil antara sistem yang terdapat di permukaan bumi. Salingkaitan antara manusia dan alam sekitar sendiri boleh memberi impak ke atas kepelbagaian ekosistem sama ada ekosistem terrestrial dan ekosistem akuatik. Impak salingkaitan ini bukan sahaja terjana dalam impak positif, tetapi juga memberi impak negative kepada persekitaran. Antara impak negative yang mungkin wujud dari salingkaitan ini ialah perubahan persekitaran fizikal, khususnya berkaitan dengan pencemaran udara, kualiti air, gangguan bunyi bising, hakisan, tanah runtuh, banjir kilat,

Seminar Bio-kejuruteraan, Penilaian Ekosistem & Spesies 2009. Shahzan Inn, Bukit Fraser, Pahang13-15 April 2009 1

dan masalah sisa buangan. Gangguan keseimbangan ekosistem ini tidak sahaja terhad dalam ekosistem urban yang memang secara luwesnya amat terdedah kepada perubahan dan gangguan yang berlaku. Perubahan keseimbangan ekosistem ini boleh berlaku dalam ekosistem hutan, akuatik, dan ekosistem tanah tinggi. Kewujudan ekosistem tanah tinggi yang berkaitan dengan keindahan semulajadi dan nilai estetika yang tinggi boleh mengundang manusia datang menikmati keindahan tersebut. Dalam konteks ini, kewujudan salingkaitan atau interaksi ini akan menjana kepelbagaian impak. Antara impak yang akan dibincangkan dalam perbincangan ini, khususnya di tanah tinggi peranginan seperti Bukit Fraser ini ialah penjanaan sisa buangan. Isu sisa buangan di kawasan tanah tinggi bukan merupakan isu semasa yang kurang penting berbanding dengan peranannya dalam ekosistem Bandar, tetapi ia juga boleh memberi impak negatif ke atas pembangunan pelancongan di kawasan Tanah tinggi sepert kawasan peranginan tanah tinggi Bukit Fraser. Penjanaan sisa buangan berlaku tidak sahaja terhad disebabkan pengaruh manusia khususnya berkaitan dengan penjanaan dan pelupusannya, tetapi ia juga boleh berlaku secara semulajadi (Zaini 2006a: Zaini et al. 2009)). Faktor penguatkuasaan dan kelemahan pentadbiran boleh menjadi sebagai satu perisai yang boleh mengurangkan masalah penjanaan sisa buangan ini. Penjanaan sisa buangan di kawasan peranginan tanah tinggi seperti Fraser Hill bukan sahaja wujud dalam bentuk pepejal, tetapi turut menjana sisa dalam bentuk cecair dan gas. Kepelbagaian isu berkaitan dengan pengurusan sisa buangan ini memberi harapan bukan sahaja terhadap kesejahteraan dan keamanan persekitaran, tetapi turut mengundang kepada kelestarian ekosistem khususnya pembangunan di sekitar pusat peranginan Bukit Fraser METOD KAJIAN Umumnya, kajian ini lebih fokus kepada pemerhatian dan data primer di lapangan. Kaedah pengamatan di lapangan adalah proses untuk penerangan terperinci berhubung dengan sesuatu fenomena yang berlaku bagi membuktikan situasi dan kejadian yang wujud. Pemerhatian dan pengamatan di lapangan ini bertujuan mendapatkan maklumat berkaitan persekitaran semasa kawasan kajian khususnya berkaitan dengan penjanaan sisa buangan dalam ekosistem daratan dan akuatik di Bukit Fraser. Kaedah ini juga membolehkan pengkaji mendapat maklumat secara terus tentang perubahan yang berlaku dan disokong dengan gambar semasa sebagai bukti. Data dan maklumat yang diperolehi dapat membantu melengkapkan kajian ini khususnya perbincangan berkaitan dengan keterancaman kesihatan ekosistem Bukit Fraser impak penjanaan sisa buangan. PERSEKITARAN BUKIT FRASER Keindahan ekosistem tanah tinggi Bukit Fraser yang terserlah melalui persekitaran tanah tinggi yang masih belum ketara perubahan ekosistem terestial dan akuatik di sekitarnya serta keselesaan cuaca tempatannya mampu mengamit pelancong untuk berkunjung. Nilai estetika semulajadi ekosistem tanah tinggi ini harus dikekalkan sebagai daya tarikan kepada orang ramai yang inginkan ketenangan, kedamaian dan pelarian dari ekosistem (Rajah 1). Bandar yang terdedah dengan pelbagai pencemaran dan ketidak selesaan seperti pencamaran bunyi, udara dan kawasan hijau. Pembangunan sedia ada yang terhad dan selari dengan keperluan dan rupa bumi tanah tinggi harus dikekalkan bagi menjamin kesejahteraan Bukit Fraser terus terpeliharaan. Gunatanah semasa yang lebih tertumpu kepada penginapan dan perhotelan bagi pengunjung merupakan persekitaran sedia ada yang memberi ruang dan kesempatan bagi pengunjung berehat sambil menikmati khazanah semulajadi ekosistem tanah tinggi ini. Kewujudan kawasan kediaman khususnya pekerja di kawasan tanah tinggi yang berpusat di sekitar Taman Hijau mencerminkan perancangan yang teratur kerana fenomena ini harus diwujudkan bagi memastikan tidak berlaku kecelaruan kawasan kediaman yang merupakan punca penting yang menyumbang kepada keterancaman kesihatan ekosistem tanah tinggi, khususnya yang berkaitan dengan penjanaan sisa buangan. Begitu juga dengan kawasan gerai makan serta jualan cenderamata berpusat memberi satu persekitaran yang sihat khususnya memudahkan aspek pengurusan dan pentadbirannya

Seminar Bio-kejuruteraan, Penilaian Ekosistem & Spesies 2009. Shahzan Inn, Bukit Fraser, Pahang13-15 April 2009 2

Rajah 1: Pemandangan Pintu Masuk Utama ke Bukit Fraser Sumber: Kerjalapangan, November 2008 KONSEP EKOSISTEM KESIHATAN DAN SISA BUANGAN Ekosistem kesihatan merujuk kepada kesejahteraan, keseimbangan dan kestabilan sesuatu ekosistem sama ada merujuk kepada ekosistem terrestrial dan ekosistem akuatik. Perubahan yang berlaku ke atas sebarang ekosistem ini bukan sahaja memberi impak kepada gangguan kesihatan ekosistem yang boleh menjejaskan kualiti alam sekitar Bukit Fraser tetapi juga memberi impak persekitaran manusia khususnya sebagai daya tarikan kepada pelancong yang mencintai keaslian alam sekitar. Perubahan yang berlaku yang boleh memberi impak langsung dan tidak langsung ke atas kesihatan ekosistem boleh berlaku dalam bentuk gangguan kualiti udara, air, bunyi, landskap dan sisa buangan. Gangguan yang tidak terkawal dan berterusan ini bukan sahaja menjadi penyumbang kepada kecacatan imej Bukit Fraser sebagai destinasi pelancong tetapi keseimbangan dan keaslian ekosistem semulajadi harus dikekalkan demi kesihatan ekosistem yang seimbang dan berterusan akan terus kekal dan terpelihara. Sementara sisa buangan merupakan kumbahan atau buangan yang tidak diperlukan oleh sebarang aktiviti manusia ke dalam sebarang bentuk ekosistem sama ada secara langsung dan tidak langsung. Walau bagaimanapun penjanaan sisa buangan dalam ekosistem ini juga boleh berlaku secara semulajadi. Peranan sisa buangan dalam kesejahteraan dan kestabilan kesihatan ekosistem amat penting dan tidak harus dilihat sebagai gangguan yang biasa. Ini kerana perubahan kesihatan ekosistem yang wujud impak penjanaan sisa buangan ini bukan sahaja terjana dalam bentuk nilai estetika sesuatu ekosistem, tetapi impak jangka panjang terhadap kesihatan ekosistem wujud dalam bentuk perubahan kualiti udara, air, bunyi, landskap dan hakisan. Menurut Zaini (2009)gangguan kesihatan ekosistem impak penjanaan sisa buangan berterusan ini memberi kesan penting ke atas kesejahteraan dan kesimbangan persekitaran fizikal dan manusia. SALINGKAITAN ANTARA MANUSIA DAN ALAM SEKITAR Interaksi antara manusia dan alam sekitar melibatkan pelbagai aktiviti (Zaini 2006b; Abdul Samad Hadi 1993). Antara aktiviti yang sinonim dengan persekitaran indah Bukit Fraser ialah Jungle tracking melalui trail, perkhemahan, nature walks, bird watching, boat padding, mountain ride, waterfall picnics dan pelbagai aktiviti out door. Interaksi ini akan menjadi punca utama atau sumber penting yang akan menyumbang kepada penjanaan sisa buangan dalam ekosistem daratan dan akuatik di Bukit Fraser. Penjana ini bukan sahaja dalam bentuk sisa pepejal, tetapi wujud dalam bentuk cecair (Zaini 2007, Zaini et al. 2009) khususnya melalui effluen kumbahan yang dilepaskan dari aktiviti perhotelan, perniagaan, dan perumahan di sekitarannya. Sumbangan penjanaan sisa buangan sebagai satu bentuk ‘input’ ke atas terancaman kesihatan ekosistem Bukit Fraser tidak harus dipandang mudah memandangkan keaslian dan unsur semulajadi yang sedia ada di Bukit Fraser harus dikekalkan kerana ia merupakan tarikan utama pelancong untuk mengunjungi Bukit Fraser selain sebagai destinasi berehat yang paling santai jauh dari gangguan kota dan suasana tercemar.

Seminar Bio-kejuruteraan, Penilaian Ekosistem & Spesies 2009. Shahzan Inn, Bukit Fraser, Pahang13-15 April 2009 3

PENJANAAN SISA BUANGAN KE ATAS EKOSISTEM DARATAN /TRIAL Sisa buangan yang terjana dalam ekosistem terestial dan juga persekitaran trial di sekitar bukit Fraser umumnya berselerak di sekitar jalan dan longkang (Rajah 2) kerana punca semulajadi dikesan sebagai punca utama yang menyumbang sisa dalam ekosistem tanah tinggi ini. Di samping itu, punca dari kawasan perumahan, perhotelan, institusi dan kedai juga merupakan punca penjanaan sisa buangan melalui aktiviti manusia (Rajah 3). Kurangnya kesedaran, kelemahan pengurusan serta kemudahan tempat bagi penstoran sisa domestik ini menjadi punca kepada penjanaan yang meningkat.

Rajah 2: Sisa semulajadi dalam ekosistem terrestrial Sumber: Kerjalapangan November 2008

Rajah 3: Sisa dari aktiviti manusia dalam ekosistem terrestrial Sekitar Taman Hijau Sumber: Kerjalapangan November 2008 PENJANAAN SISA BUANGAN KE ATAS EKOSISTEM AKUATIK Sisa buangan dalam ekosistem di bukit Fraser dikesan di badan air disekitar ekosistem Bukit Fraser. Antara sisa buangan yang berkaitan dengan ekosistem ini ialah sisa buangan cecair dan juga pepejal khususnya sediment. Penjanaan sisa sediment khususnya sebagai sisa buangan semulajadi semakin kronik di sungai utama (Rajah 4), kerana mendakan sediment secara semulajadi ini dikesan semakin bertambah kuantitinya. Fenomena ini dikesan mendatangkan masalah kepada kedalaman air sungai dan nilai estetika sungai sebagai tempat kunjungan pelancong juga tergugat. Begitu juga dengan sisa ranting dan daun pokok (Rajah 5) yang banyak dikesan di badan air sungai juga tidak diurus dengan sempurna. Longgokan sisa ini menganggu keselesaan pengunjung dan juga secara langsung memberi pemandangan yang tidak esotik ke atas keseimbangan alam sekitar Bukit Fraser khususnya ekosistem akuatik.

Seminar Bio-kejuruteraan, Penilaian Ekosistem & Spesies 2009. Shahzan Inn, Bukit Fraser, Pahang13-15 April 2009 4

Rajah 4: Sisa semulajadi daripada sedimen Sumber: Kerjalapangan November 2008

Rajah 5: Sisa semulajadi – ranting dan daun Sumber: Kerjalapangan November 2008 Begitu juga dengan sisa buangan cecair, khususnya kumbahan domestik dari aktiviti perniagaan dan perhotelan. Kebanyakkan system perparitan dari kawasan ini mengalir terus kedalam badan air khususnya sungai utama dalam ekosistem Bukit Fraser. Pencemaran air yang ketara ini bukan sahaja menjadi punca kepada perubahan kualiti air dalam bentuk kimia, tetapi juga aspek kualiti berkaitan dengan kekeruhan. Disamping itu, terdapat juga sisa makanan seperti bekas minuan dan kertas yang berselerak di sekitar tebingan sungai dan juga terapung dalam ekosistem sungai (Rajah 6-7).

Rajah 6: Sisa dari aktiviti manusia Sumber: Kerjalapangan, November 2008

Seminar Bio-kejuruteraan, Penilaian Ekosistem & Spesies 2009. Shahzan Inn, Bukit Fraser, Pahang13-15 April 2009 5

Rajah 7: Sisa dari aktiviti manusia Sumber: Kerjalapangan, November 2008 Punca utama yang berkaitan dengan penjanaan sisa buangan dalam ekosistem akutik Bukit Fraser ini jelas datang dari dua sumber utama iaitu sumber semulajadi dan aktiviti manusia. Punca secara semulajadi dikesan sebagai punca yang paling dominan memandangkan punca dari sedimen, daun dan ranting (Rajah 4-5) pokok dikesan banyak didapati disepanjang sungai berhampiran dan menjadi kunjungan pelancong. Sementara punca sisa buangan dalam ekosistem akuatik ini yang dijana melalui aktiviti manusia ialah sisa buangan plastik, kertas, bekas makanan polisterin, pembungkus makanan, tin minuman, dan sebagainya (Rajah 6-7). KETERANCAMAN EKOSISTEM KESIHATAN BUKIT FRASER IMPAK PENJANAAN SISA BUANGAN Keterancaman kesihatan ekosistem Bukit Fraser impak penjanaan sisa buangan jelas dikesan melalui taburan lokasi buangan sisa manusia di laluan pejalan kaki, kawasan kediaman, tebing sungai, parit dan longkang di sekitar kawasan kunjungan utama pelancong. Fenomena ini mendatangkan masalah estetika, khususnya pemandangan di pusat bandar, sepanjang jalan, longkang dan pejalan kaki (paving). Keterancaman ini jelas berpunca daripada penjanaan manusia sendiri terutama tabiat dan sikap pengguna (pelancong), penghuni Bukit Fraser (penduduk dari taman setia, kuarter kerajaan), pekerja perhotelan, dll sumber. Di samping itu, punca secara semulajadi turut mengancam kesihatan ekosistem Bukit Fraser impak kelemahan pengurusan pihak berkaitan khusus dari aspek kutipan dan pelupusan. Keterancaman kesihatan ekosistem Bukit Fraser impak dari penjanaan sisa domestik dan kelemahan pengurusan serta penguatkuasaan turut digambarkan melalui masalah Illegal dumping (Rajah 8) yang dikesan berhampiran dengan taman perumahan, iaitu taman setia. Pada prinsipnya, persekitaran kawasan illegal dumping ini merupakan kawasan bagi bird watching (Rajah 9). Persekitaran semulajadi di kawasan ini sepatutnya lebih terpelihara kerana ia menjadi kawasan pengunjung yang cintakan pemandangan semulajadi dan aktiviti bird watching. Semasa kajian dilakukan, didapati sekumpulan pelancongan dari Negara Jepun sedang melakukan aktiviti bird watching dan dalam masa yang sama hamper keseluruhan kawasan sekitarnya ditutupi oleh pemandangan sisa yang mengaibkan. Selain dari ancaman bau yang tidak menyenangkan, longgokan sisa ini juga sebagai satu ancaman kepada kemerosotan nilai estetika sekitar kawasan tersebut.

Seminar Bio-kejuruteraan, Penilaian Ekosistem & Spesies 2009. Shahzan Inn, Bukit Fraser, Pahang13-15 April 2009 6

Rajah 8: Illegal Dumping berhampiran Taman Hijau Sumber: Kerjalapangan November 2008

Rajah 9: Bird Watching di persekitaran longgokan sisa domestik Sumber: Kerjalapangan, November 2008 Impak penjanaan sisa buangan dari aktiviti manusia dan secara semulajadi ini bukan sahaja mendatangkan persekitaran yang kurang selesa dan menganggu estetika semulajadi persekitaran tanah tinggi, tetapi ia juga turut mengancam kesihatan ekosistem lain di Bukit Fraser ini. Misalnya, sisa daun dan ranting serta dahan yang tidak dikutip dengan sempurna atau tidak diurus langsung boleh menganggu sistem peparitan. Masalah banjir kilat dan parit tersumbat mungkin akan berlaku. Keadaan seperti ini secara langsung juga mengundang kepada masalah kualiti air, bau dan pemendapan sedimen. Oleh yang demikian, masalah penjanaan sisa buangan ini bukan sahaja menjadi punca utama kepada ketidak selesaan pemandangan dan gangguan nilai estetika semulajadi kawasan tanah tinggi, tetapi ia mungkin penyebab utama gangguan kesihatan ekosistem Bukit Fraser kerana punca asas yang diwujudkan oleh sisa buangan atau semulajadi ini boleh berperanan kepada masalah kualiti air di badan air berhampiran, masalah hakisan, bau dan pencemaran udara. Disamping itu, masalah sisa buangan yang tidak diurus dengan sempurna juga boleh mendatangkan impak ke atas kehidupan lain. Misalnya mungkin berlaku pengurangan spesis serangga dan tumbuhan kerana kesihatan ekosistem mereka turut tercemar dan berubah. Bagi menangani masalah ini dari berterusan, aspek pengurusan dan pentadbiran yang bersepadu harus dilaksanakan bagi memastikan kelestarian tanah tinggi Bukit Fraser sebagai destinasi pelancong terpelihara. PENGURUSAN EKOSISTEM BUKIT FRASER

Seminar Bio-kejuruteraan, Penilaian Ekosistem & Spesies 2009. Shahzan Inn, Bukit Fraser, Pahang13-15 April 2009 7

Pengurusan sisa buangan dalam sesuatu ekosistem merupakan aspek yang amat penting bagi memastikan kesihatan ekosistem terjamin dan kesejahteraan serta kelestarian ekosistem dapat dinikmati oleh pelbagai kehidupan. Bagi ekosistem tanah tinggi Bukit Fraser yang belum terungkai sepenuhnya oleh elemen pembangunan dan masih kekal sebahagian keaslian semulajadi alamnya harus diurus dan ditadbir secara bersepadu supaya keindahan dan keselesaan persekitarannya dapat dinikmati oleh pencinta alam dan sebagai pelarian bagi warga kota yang inginkan suasana semulajadi yang terdiri dari pelbagai spesis flora dan fauna. Bagi memastikan kelestarian ekosistem terrestrial dan akuatik di Bukit Fraser bebas dari impak penjanaan sisa buangan sama ada secara semulajadi atau melalui kelemahan dan kealpaan manusia yang lemah kesedaran tentang alam sekitar, aspek pengurusan sisa buangan bersepadu harus diterapkan. Penglibatan ini bukan sahaja pada peringkat pentadbir, tetapi semua golongan yang terdiri dari penduduk sekitar, pengusaha hotel dan resort, serta pelancong. Kerjasama yang berterusan dan ketetapan bidang kuasa yang telus harus dilaksanakan di antara dua pentadbir utama kawasan Bukit Fraser, iaitu pihak Majlis Daerah Raub dan Perbadanan Kemajuan Pelancongan Bukit Fraser. Pertindihan bidangkuasa harus dielakkan supaya urusan pengurusan dapat berjalan dengan lancar. Tanggungjawab urusan kutipan antara sisa buangan semulajadi dan penjanaan sisa buangan melalui aktiviti manusia menjadikan banyak sisa buangan semulajadi khususnya dalam ekosistem akuatik tidak diurus dengan sempurna. Tugas utama antara PBT, pihak perbadanan dan agensi kerajaan lain seperti Jabatan Kerja Raya (JKR) atau Jabatan Perparitan dan Saliran (JPS) masih tidak jelas. Pihak ini harus mengadakan kesepakatan yang telus dan jelas antara pihak masing-masing supaya jalan pengurusan dan pentadbiran boleh dibuat secara sistematik. Kejelasan urusan pengutipan, pengangkutan dan pelupusan sisa buangan dalam ekosistem Bukit Fraser ini akan memberi manafaat yang baik kepada kesihatan ekosistem tanah tinggi disamping keselesaan kepada pelancongan, kelestarian ekosistem dan nilai estetika yang terjaga. Aktiviti berkaitan dengan kutipan sisa buangan tidak sahaja terhad kepada sisa buangan yang dijana oleh aktiviti manusia. Ia haruslah menyeluruh merangkumi aspek sisa buangan secara semulajadi, khususnya sisa dari pokok seperti ranting/dahan serta daun dan mendapan sedimen. Pengurusan sisa buangan secara semulajadi ini masih belum jelas perlaksanaannya dan tidak ada ketetapan bidang kuasa antara pihak Majlis Daerah Raub dan pihak Perbadanan. Kelemahan ini jelas menganggu kesihatan ekosistem Bukit Fraser, khususnya di beberapa sungai utama dan anak-anak sungai yang menjadi tempat riadah pengunjung. Rajah 6-7 jelas menunjukkan persekitaran sungai yang dipenuhi sedimen dan daun yang merupakan sisa semulajadi yang tidak diurus dan dikutip oleh mana-mana pihak di Bukit Fraser. Disamping itu, kerja kutipan sisa semulajadi seperti ranting dan daun di sepanjang jalan utama, sistem peparitan dan longkang juga tidak diurus dengan baik. Konflik bidangkuasa antara pentadbir utama juga merupakan masalah utama yang menggangu kesihatan ekosistem kawasan ini. Terdapat banyak longgokan daun dan ranting yang jatuh di jalan utama tidak dikutip dan dijaga dengan baik (Rajah 2). Persekitran sedemikian telah mencacatkan keindahan ekosistem tanah tinggi ini. Dalam konteks pengurusan sisa ini, perlu ada kepastian antara pihak pentadbir menentukan skop pengurusan ini supaya tidak berlaku kejadian sisa yang tidak dikutip. Selain daripada pengurusan berasaskan perundangan yang berdasarkan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pihak pentadbir harus mempunyai peraturan dan perundangan khas bagi tanah tinggi supaya pengurusan sisa buangan ini dapat menjamin kesihatan ekosistem Bukit Fraser terus terjamin dan persekitarannya terus lestari. Peraturan khusus ini mestilah meliputi semua aspek pengurusan sisa buangan. Bermula dari peringkat penjanaan, kutipan, rawatan dan akhirnya pelupusan. Pengurusan bersepadu ini juga hendaklah diuruskan oleh satu pihak sahaja supaya masalah bidang kuasa tidak berlaku dan pengurusan dapat berjalan dengan lancar dan sistematik. Beberapa langkah penambahbaikan perlu dilaksanakan dengan segera bagi memastikan kesihatan ekosistem tanah tinggi ini terus terpelihara. Antara kawalan yang perlu dilakukan adalah kawalan terhadap semua air buangan kediaman, pusat makanan, penginapan dan perhotelan bagi menentukan bahawa senua affluen disalurkan kepada system pembentungan yang betul dan tidak ke dalam sungai atau system perparitan. Pihak bertanggungjawab juga perlu melaksanakan kaedah pelupusan sanitary landfill

Seminar Bio-kejuruteraan, Penilaian Ekosistem & Spesies 2009. Shahzan Inn, Bukit Fraser, Pahang13-15 April 2009 8

sepenuhnya bagi menjamin keberkesanan rawatan sisa pepejal untuk jangka panjang atau mengwujudkan kerjasama dan perkongsian tapak pelupusan di antara PBT dan pengusaha perhotelan dengan mengunakan incinerator yang lebih mesra alam. Bagi sisa semulajadi yang banyak terjana di sungai dan system perparitan, penggunaan perangkap sampah di parit sebelum ke sungai perlu dilakukan. perangkap sampah dan perangkap mendap disyorkan dipasang di bahagian hilir semua system perparitan utama sebelum dilepaskan ke alur air utama atau sungai. Operasi dan pengendalian system kawalan ini boleh diswastakan atau ditanggung opel PBT sendiri. Seterusnya, aspek pengurusan cara bukan perundangan seperti kempen kebersihan, gotong-royong antara penduduk dan pengunjung perlu dilaksanakan bagi memastikan penjanaan sisa buangan khususnya secara semulajadi dapat diatasi. Pendidikan alam sekitar sebagai satu aktiviti bulanan atau tahunan juga boleh dilaksanakan bagi menimbulkan kesedaran kepada penduduk, pelancong, pengusaha hotel serta resort, dan pentadbir sendiri. Pusat kitar semula harus diperbanyakkan. Kemudahan ini akan memberi keselesaan kepada pengunjung untuk terlibat secara langsung dengan program ini. Di samping itu, penglibatan pihak pengusaha hotel dan resort bagi aktiviti kitar semula amat penting. Akhirnya pihak Majlis Daerah Raub dan Perbadanan Kemajuan Pelancongan Bukit Fraser harus bekerjasama merangka dan membuat rancangan struktur khusus bagi pengurusan sisa buangan yang terdiri dari pengurusan sisa peringkat sumber hinga ke destinasi terakhir di tapak pelupusan. Bidangkuasa pengurusan sisa buangan di antara kedua-dua pihak juga perlu diselaraskan supaya tidak timbul masalah pihak yang bertanggungjawab atau sebaliknya. Lokasi tapak pelupusan sisa juga harus berada disekitar kawasan ekosistem tanah tinggi ini kerana memudahkan urusan pengangkutan dan pelupusan. Scenario semasa yang membawa kutipan sisa ke Raub adalah tidak praktkal dan ekonomi. Ini boleh membebankan pihak pengurusan terutama berkaitan dengan kewangan, baikpulih kenderaan dan keselamatan pekerja. Sebuah struktur yang kemas dan sistematik perlu dibentuk untuk mentadbir semua perkara berkaitan dengan pengurusan sisa buangan dan kesihatan awam. Seterusnya, undang-undang kecil yang sesuai perlu disediakan untuk pelaksanaan yang lebih spesifik dan terfokus. Usaha penguatkuasaan bersama pihak lain seperti Jabatan Alam Sekitar dan jabatan teknikal berkaitan diperlukan bagi memastikan pematuhan ke atas undang-undang sedia ada dilaksanakan secara efektif KESIMPULAN Pengaruh penjanaan sisa buangan umumnya tidak sahaja terhad dalam ekosistem bandar yang senantiasa diwar-warkan sebagai penyebab kepada kehilangan nilai estetika dan keselasaan penghuninya. Tetapi, impaknya turut mempengaruhi ekosistem semulajadi, sama ada penjanaan sisa secara semulajadi ataupun melalui aktiviti manusia yang menjadikan ekosistem tersebut sebagai destinasi pelancong untuk rekreasi dan riadah. Gangguan kesihatan ekosistem tanah tinggi pelancongan impak penjanaan sisa buangan turut dirasai oleh ekosistem tanah tinggi Bukit Fraser. Impaknya ketara bukan sahaja dari aktiviti manusia khususnya pengunjung yang dating untuk beriadah, malah aspek sisa semulajadi turut menyumbang kepada penjanaan sisa ke atas ekosistem ini. Kelemahan pengurusan dan pentadbiran, kesedaran masyarakat setempat dan pengunjung, pihak pengusaha perniagaan dan perhotelan turut memberi impak ke atas persekitaran yang tidak sihat dalam ekosistem Bukit Fraser ini. Suatu bentuk pentadbiran dan pengurusan bersepadu bagi pengurusan sisa buangan yang melibatkan semua pihak berkaitan perlu dilaksanakan bagi memastikan aspek kesihatan ekosistem tanah tinggi sebagai destinasi pelancong utama ini akan terus terpelihara dan menjadi tempat rujukan bagi model ekositem yang lestari bukan sahaja dalam aspek persekitaran fizikalnya, tetapi meliputi aspek persekitaran manusia. PENGHARGAAN Kertas ini merupakan sebahagian daripada hasil kajian Kumpulan Penyelidikan Kesihatan Persekitaran di bawah Geran UKM-OUP-PLW-13-56/2008 dan Pusat Penyelidikan Bukit Fraser, Universiti Kebangsaan Malaysia. Penulis merakamkan jutaan terima kasih ke atas pihak UKM dan CRIM yang menyediakan dana bagi penyelidikan ini berjalan dengan lancarkannya.

Seminar Bio-kejuruteraan, Penilaian Ekosistem & Spesies 2009. Shahzan Inn, Bukit Fraser, Pahang13-15 April 2009 9

RUJUKAN Abdul Samad Hadi. 1993. Pembangunan dan alam sekitar di Malaysia. Dalam Sham Sani, Abdul Samad Hadi dan Jamaluddin Md. Jadi. Pnyt. Alam Sekitar dan Pengurusannya di Malaysia. Kuala Lumpur: Workong Group on Urban Ecosystems Malaysian National MAB Committee and MAB UNESCO Zaini Sakawi 2006a. Konflik antara pembangunan dan kesejahteraan alam sekitar. Kajian kes bagi pembinaan insinerator di Broga. Prosiding Seminar kebangsaan UKM-UNHAS. Makassar, Sulawesi, Indonesia. 21-25 November 2006 Zaini Sakawi. 2006b. Konflik antara pembangunan dan alam sekitar. Kajian kes bagi cadangan pembinaan insinerator di Malaysia. Silatraus et al. (Pnyt.). Kemelayuan Indonesia dan Malaysia: Bahasa, Sastera, Media, Globalisasi dan Agama. Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata RI. (633-646) Zaini Sakawi. 2007. Tapak pelupusan di Malaysia: Masalah dan alternatif bagi pengurusan sisa buangan pepejal di Malaysia. Dalam Mohd Hairy Ibrahim, et al. (Pnyt). Isu-isu dan Pengurusan Alam Sekitar Fizikal. Tanjong Malim, Perak: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris. (147-164) Zaini Sakawi, Katiman Rostam & Rafidah Bullah. 2009. Pengurusan tapak pelupusan lestari: Kajian di tapak pelupusan Pajam (Nilai) dan Taman Beringin (Kuala Lumpur). Dlm. Jumaat Hj Adam, Muhammad Barzani Gasim & Zaini Sakawi (Pnyt). 2009. Bio-Kejuruteraan dan kelestarian ekosistem. Pahang. Book Pro Publishing Services. Zaini Sakawi. 2009. Impak penjanaan sisa buangan ke atas kesihatan ekosistem pulau peranginan. Kajian di Pulau Langkawi dan sekitarnya. Simposium Kebudayaan Indonesia-Malaysia (SKIM-IX). Kampus IWA Koesoemasoemantri, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia. 10-12 November 2009.

Seminar Bio-kejuruteraan, Penilaian Ekosistem & Spesies 2009. Shahzan Inn, Bukit Fraser, Pahang13-15 April 2009 10