1

BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang
Semua yang ada di alam ini merupakan ciptaan (makhluk) Allah SWT. Allah SWT mempunyai

sifat-sifat yang agung, mulia, dan besar yang tidak terdapat pada semua rnakhluk-Nya. Oleh karena itu, semua makhluk-Nya harus menyembah kepada-Nya. Namun. sifat-sifatAllah SWT tersebut tidak hanya tergambar dalam sifat wajib-Nya, melainkan juga dari nama-nama baik yang menyertai-Nya (Asma’ul Husna). Firman Allah SWT dalam QS Al Hasyr ayat 24 : Artinya : “Dia-lah Allah Yang Menciptakan, Yang Mengadakan, Yang Membentuk Rupa, Yang Mempunyai Nama-Nama Yang Paling baik. Bertasbih kepada-Nya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan Dia-lah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al Hasyr :24) Apabila seseorang menyatakan diri mencintai Allah SWT, maka hal ini bisa dibuktikan dari seberapa sering ia menyebut nama-Nya. Menyebut Allah SWT dapat dilakukan dengan menyebut kalimat¬kalimat tayyibah atau menyebut nama-nama Allah SWT dalam Asmaul Husna. Keduanya merupakan proses zikir (mengingat) kepada Allah SWT. Firman Allah SWT dalam Alquran:

‫وللهِ ا ْل َسمآء ال ْحسنى فاد ْعوه ُ ب ِها‬ ُ َ ْ ُ َ َ ْ ُ َ َ
Artinya : “Hanya milik Allah asma-ul husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asmaaul husna itu.” (QS. Al A’raaf : 180) Berdasarkan ayat di atas, kita diperintahkan untuk selalu menyebut nama-nama Allah SWT yang terhimpun dalam Asmaul Husna. Semua kegiatan yang dilakukan sebaiknya didahului dengan menyebut nama-Nya (terwujud dalam kalimat basmalah). Allah SWT memerintahkan untuk menyebut-Nya dengan Asmaul Husna sebagai pujian dan pengantar doa kepada-Nya. Dalam berdoa kita pasti meminta sesuatu. Dengan memuji nama-Nya terlebih dahulu, harapan akan terkabulnya doa kita tentu akan semakin besar. Dalam salah satu haditsnya, Rasulullah menjelaskan:

َ َ ‫إ ِن للهِ ت ِسعَة وَت ِسعِي ْن اسما مائ َة إ ِل ّ واحد َة ً من أ َحصاها دخل ال ْجن ّة‬ َ َ َ َ ْ ْ َ ِ َ ً ِ ً ْ َ ً ْ ّ ْ
Artinya : “Sesungguhnya Allah SWT mempunyai sembilan puluh sembilan nama, seratus kurang satu, barang siapa yang menghafalkannya, maka ia akan masuk surga”. (HR. Bukhari) Bermacam-macam penafsiran ulama tentang kata (‫ )احصاها‬ahshaha, antara lain “memahami maknanya, dan mempercayainya”, atau mampu melaksanakan kandungan-Nya, ada juga yang mempercayai kandungan makna-maknanya, ada lagi yang menghafal, memahami maknanya dan mengamalkannya kandungannya. Itu semua dapat dikandung oleh kata tersebut, dan mereka semua insya Allah dapat memperoleh curahan rahmat Ilahi sesuai niat dan usahanya.

2 Hal ini menunjukkan apabila kita mengenal Asma`ul Husna dengan bersungguh-sungguh, menghafal, kemudian memahami maknanya serta beribadah kepada Allah maka akan menjadi penguat iman yang paling besar, bahkan mengenal Asma` dan sifat-Nya merupakan dasar iman, di mana iman seseorang itu kembali kepada dasar yang agung ini.

B.

Metode Penelitian

Pengumpulan data merupakan suatu proses awal untuk mendapatkan data yang akurat tentang sistem yang berjalan saat ini. Dalam penyusunan tugas makalah, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan Metode Studi Pustaka. Yakni metode pengumpulan data dengan cara melihat serta mempelajari beberapa buku, sarana perpustakaan dan catatan-catatan kuliah yang berhubungan dengan tema yang diajukan.

C.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan tugas makalah ini, penulis membatasi hanya pada modul 6 kegiatan belajar 1, dengan bahasan mengenai Al-Hakiim, Al Waduud, Al Majiid, Baa’its, As Syahiid, Al Haqq, Al Wakiil, Al Qawiy, Al Matiin, Al Wali, Al Hamiid, Al Muhshi, Al Mubdi’, Al Mu’id, Al Muhyi, Al Mumiit, Al Hayy, Al Qayyum, Al Wajid, Al Maajid, dan Al Waahid.

D.

Maksud dan Tujuan

Maksud penulisan tugas makalah ini adalah :
1. 2. 3. Mengembangkan wawasan penulis tentang Akidah khususnya Asma’ul husna. Mengimplementasikan ilmu teori dan praktek yang diperoleh selama belajar di Insitut Agama Islam Negri (AIN) Sultan Maulana Hasanuddin. Mengenal Asma`ul Husna dengan bersungguh-sungguh, menghafal, kemudian memahami maknanya serta beribadah kepada Allah sebagai penguat iman.

3

BAB II PEMBAHASAN

A.

Asma’ul Husna

Kata (‫ )السماء‬al-asma adalah bentuk jamak dari kata (‫ )السم‬al-ism yang biasa diterjemahkan dengan nama. Ia berakar dari kata (‫ )السمو‬as-sumuw yang berarti ketinggian, atau (‫ )السمة‬as-simah yang berarti tanda. Memang nama merupakan tanda bagi sesuatu, sekaligus harus dijunjung tinggi. Apakah nama sama dengan yang dinamai atau tidak, di sini diuraikan perbedaan pendapat ulama yang berkepanjangan, melelahkan dan menyita energy itu. Namun yang jelas bahwa Allah memiliki apa yang dinamai-Nya sendiri dengan al-asma dan bahwa al-asma itu bersifat husna. Kata (‫ )الحسن‬al-husna adalah bentuk muannast/feminim dari kata (‫ )احسن‬ahsan yang berarti terbaik. Penyifatan nama-nama Allah dengan kata yang berbentuk superlative ini, menunjukkan bahwa nama-nama Allah dengan kata yang berbentuk superlative ini, menunjukkan bahwa nama-nama tersebut bukan saja, tetapi juga yang terbaik dibandingkan dengan yang lainnya, yang dapat disandang-Nya atau baik hanya untuk selain-Nya saja, tapi tidak baik untuk-Nya. Sifat Pengasih – misalnya – adalah baik. Ia dapat disandang oleh makhluk/manusia, tetapi karena asma al-husna (nama-nama yang terbaik) hanya milik Allah, maka pastilah sifat kasih-Nya melebihi sifat kasih makhluk, baik dalam kapasitas kasih maupun substansinya. Di sisi lain sifat pemberani, merupakan sifat yang baik disandang oleh manusia, namun sifat ini tidak wajar disandang Allah, karena keberanian mengandung kaitan dalam substansinya dengan jasmani dan mental, sehingga tidak mungkin disandangkan kepada-Nya. Ini berbda dengan sifat kasih, pemurah, adil dan sebagainya. Contoh lain adalah anak cucu. Kesempurnaan manusia adalah jika ia memiliki keturunan, tetapi sifat kesempurnaan manusia ini, tidak mungkin pula disandang-Nya karena ini mengakibatkan adanya unsur kesamaan Tuhan dengan yang lain, di samping menunnjukkan kebutuhan, sedang hal tersebut mustahil bagi-Nya.

4

Demikianlah kata (‫ )الحسني‬al-husna menunjukkan bahwa nama-nama-Nya adalah nama-nama yang amat sempurna, tidak sedikit pun tercemar oleh kekurangan. Didahulukannya kata (‫ )لله‬lillah pada firman-Nya (‫ )ولله السماء الحسني‬wa lillah al-asma al-husna menunjukkan bahwa nama-nama indah itu hanya milik Allah semata. Kalau Anda berkata Allah Rahim, maka rahmat-Nya pasti berbeda dengan rahmat si A yang juga boleh jadi Anda sedangkan padanya. Memang nama/sifat-sifat yang disandang-Nya itu, terambil dari bahasa manusia. Namun, kata yang digunakan saat disandang manusia, pasti selalu mengandung makna kebutuhan serta kekurangan, walaupun ada di antaranya yang tidak dapat dipisahkan dari kekurangan, walaupun ada di antaranya yang tidak dapat dipisahkan dari kekurangan tersebut dan ada pula yang dapat. Keberadaan pada satu tempat, atau arah, atau kepemilikan arah (dimensi waktu dan tempat) tidak mungkin dapat dipisahkan dari manusia. Ini merupakan keniscayaan sekaligus kebutuhan manusia, dan dengan demikian ia tidak disandangkan kepada Allah SWT, karena kemustahilan pemisahannya itu. Berbeda dengan kata kuat buat manusia. Kekuatan diperoleh melalui sesuatu yang besifat materi, yakni adanya otot-otot yang berfungsi baik, dalam arti kita membutuhkan otot-otot yang kuat, untuk memiliki kekuatan fisik. Kebutuhan tersebut tentunya tidak sesuai dengan kebesaran Allah swt, sehingga sifat kuat buat Tuhan hanya dapat dipahami dengan menafikan hal-hal yang mengandung makna kekurangan dan atau kebutuhan itu. Sangat popular berbagai riwayat yang menyatakan bahwa jumlah al-asma al-husna sebanyak Sembilan puluh Sembilan. Salah satu riwayat tersebut berbunyi: “Sesungguhnya Allah memiliki Sembilan puluh Sembilan nama seratus kurang satu – siapa yang ahshaha (mengetahui/menghitung.memeliharanya) maka dia masuk ke surga. Allah ganjil (esa) senang pada yang ganjil” (HR. Bukhari, Muslim, At-Tirmdizi, Ibnu Majah, Ahmad dan lain-lain). Ibnu Katsir dalam tasfirnya setlah mengutip hadis di atas dari berbagai sumber berkata bahwa: At-Tirmidzi dalam Sunan-nya setelah kalimat: “Allah ganjil (Esa) senang pada yang ganjil. Didalam hadits yang diriwayatkan Tirmidzi disebutkan ke-99 nama tersebut yaitu : ُ َ ُ ‫الرحمن الرحيم ال ْمل ِك ال ْقدوس السلم ال ْمبؤ ْمن ال ْمهَي ْمبن ال ْعَزيبز ال ْجببّبار ال ْمت َك َب ّبر ال ْخبال ِقُ ال ْببَبارِئ‬ ‫َب‬ ُ ِ ّ ُ ُ َ ّ ُ ُ ِ ّ ُ َ ْ ّ ُ ُ ُ َ ُ ِ ُ ُ ِ ُ ُ ِ َ ُ ّ ‫ال ْمصوّر ال ْغَفار ال ْقهار ال ْوَهاب الرزاقُ ال ْفتاح ال ْعَليم ال ْقاب ِض ال ْباسط ال ْخافِض الرافِعُ ال ْمعببز ال ْمببذ ِل‬ َ ُ ِ َ َ َ ّ ِ ُ ُ ّ ّ ّ ُ ّ ُ ّ ُ ُ ّ ُ ّ ُ َ ُ ُ‫السميعُ ال ْب َصير ال ْحك َم ال ْعَد ْل الل ّطيف ال ْخبير ال ْحليم ال ْعَظيم ال ْغَفور الشكور ال ْعَل ِي ال ْك َبيببر ال ْحفيببظ‬ ُ ّ ُ ُ ُ ِ ِ َ ِ ِ ّ ِ ُ ِ ُ ِ َ ِ َ ُ َ ُ ّ ُ ُ ُ ُ ُ ِ َ ّ ‫ال ْمقيت ال ْحسيب ال ْجليل ال ْك َريم الرقيب ال ْمجيب ال ْواسعُ ال ْحكيبم ال ْبوَدود ُ ال ْمجيبد ُ ال ْببَباعث الشبهيد‬ ُ ِ ِ َ ُ ِ ُ ُ ِ ُ ُ ِ ّ ُ ِ ُ ِ َ ِ َ ُ ِ َ ُ ِ ُ ‫ال ْحقّ ال ْوَكيل ال ْقوِيّ ال ْمتين ال ْوَل ِي ال ْحميد ُ ال ْمحصي ال ْمب ْد ِئُ ال ْمعيد ُ ال ْمحيبي ال ْمميبت ال ْحبي ال ْقيبوم‬ َ ُ ِ ِ ُ ِ َ ِ ْ ُ ِ َ َ ُ َّ ّ َ ُ ِ ُ ِ ْ ُ ُ ّ ُ ْ ُ ْ ُ ّ ُ ‫ال ْواجد ُ ال ْماجد ُ ال ْواحد ُ الصمد ُ ال ْقاد ِر ال ْمقت َد ِر ال ْمقد ّم ال ْم بؤ َخر ال َوّل الخ بر الظ ّباه ِر ال ْببَباط ِن ال ْبوال ِي‬ ‫ب‬ َ ُ ْ ُ َ ِ َ ُ َ ّ ِ َ ِ َ َ َ ُ ُ ُ ِ ُ ُ ُ ِ ْ ُ ْ َ ِ َ َ ُ ُ ِ ُ ُ ِ َ ُ ِ ‫َب‬ ُ‫ال ْمت َعالي ال ْب َر الت ّواب ال ْمن ْت َقم ال ْعَفبوّ البرءوف مال ِبك ال ْمل ْبك ذو ال ْجلل وال ِك ْبرام ِ ال ْمقسبط ال ْجبامع‬ ُ ّ َ ُ ُ ّ ُ ِ ُ َ ّ ‫ال ْغَن ِي ال ْمغْني ال ْمان ِعُ الضار النافِعُ النور ال ْهادي ال ْب َديعُ ال ْباقي ال ْوارِث الرشيد ُ الصبور‬ ُ ِ ُ ِ ّ ِ َ ِ ِ َ ُ ّ ّ ّ ّ َ ُ ُ ّ َ ّ Adapun terkait dengan angka 99 ini maka Imam Muslim mengatakan bahwa para ulama telah bersepakat bahwa hadits tersebut—yang menyebutkan angka 99—tidaklah membatasi namanama Allah swt. Hadits itu tidak bermakna bahwa Dia swt tidak memiliki nama selain namanama yang 99 itu. Adapun maksud dari siapa yang menghitung 99 nama ini masuk surga adalah sebagai informasi tentang masuk surga dengan menghitungnya bukan informasi tentang pembatasan nama-nama-Nya, sebagaimana disebutkan didalam hadits lainnya,”Aku berdoa kepada-Mu dengan segala nama yang Engkau namakan diri-Mu dengannya atau yang Engkau berkuasa tentang ilmu ghoib yang ada pada-Mu.” (Shohih Muslim bi Syarhin Nawawi juz XVII hal 7 – 8) Dari 99 Nama tersebut, berikut hanya sebagian nama saja yang penulis bahas pada Tugas makalah ini, antara lain adalah :

5

1.

AL HAKIIM (

‫ : ) الحكيم‬MAHA BIJAKSANA

AL HAKIIM (Yang Maha Bijaksana) adalah Allah yang memiliki kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang sebanding dengan hal-hal luhur melalui cara-cara mengetahui yang tertinggi. Namun yang Maha Tinggi adalah Allah azza wa jalla lagi Maha Terpuji. Allah SWT benar-benar arif karena Dia mengetahui hala-hal yang paling tinggi. Cara mengetahui yang paling tinggi adalah pengetahuan abadi yang tak mungkin sirna dan tidak dapat disamakan dengan cara lain untukmengetahui, sedikit banyaknya, yang tidak mengenal keraguan atau kesamaran. Hanya ilmu pengetahuan Allah sajalah yang bersifat demikian. Sesungguhnya seseorang yang memiliki ketrampilan dan menguasai ketrampilan tersebut sehingga dirinya menjadi ahli dalam kemahirannya, dia disebut bijak, tetapi kesempurnaan dalam hal itu tetap milik Allah Azza wa Jalla semata, karena Dia adalah benar-benar hakiim (bijaksana).

Firman Allah SWT :

َ ّ ّ ِ ُ ُ ْ َ ّ َ ٍ ِ َ ٍ ِ َ ْ ُ َ ْ ِ ْ َّ ُ ّ ُ ُ ُ َ َ ْ َ ِ ْ ُ ٌ َ ِ ‫الر كتاب أحكمت ءاياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. أل تعبدوا إل ال‬ Artinya: “Alif Laam Raa, (inilah) suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci yang diturunkan dari sisi (Allah) yang Maha Bijaksana lagi Maha Tahu, agar kamu tidak menyembah selain Allah”. (QS. Hud : 1-2)

'Hai Musa, sesungguhnya Aku-lah yang Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana' 'Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana'

[An-Naml:9]

[Al Baqarah:32]

2.

AL WADUUD

(‫: )الودود‬

MAHA MENGASIHI

AL WADUUD (Yang Maha Mengasihi) adalah Allah yang ingin agar semua makhluk bahagia dan selamat. Oleh karena itu, Dia memberi mereka rahmat dan memuji mereka. Al Waduud mendekati arti Ar Rahiim, namun kerahiman berkaitan dengan orang yang menerima kerahiman. Orang yang menerima kerahiman artinya orang yang membutuhkan dan miskin. Dengan begitu tindakan-tindakan Ar Rahiim mensyaratkan adanya orang yang lemah untuk menerima kerahiman, sedangkan tindakan-tindakan Al Waduud tidak memerlukan hal itu. Dia memberikan semua apa yang dibutuhkan, dan Dia bebas dari yang berkaitan dengan kerahiman. 'Sesungguhnya Dia-lah yang Menciptakan (makhluk) dari permulaan dan menghidupkan (kembali). Dia-lah yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihi (AlWaduud), yang mempunyai Arasy lagi Maha Mulia' [Al Buruj:13~15] 'Dan mohonlah ampun kepada Tuhan, kemudian bertobatlah sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang lagi Maha Pengasih' [Huud:90] kepada-Nya.

6 Allah adalah AL Waduud yang mencintai dan yang mengasihi, dan dapat juga berarti yang dicintai. Allah azza wa jalla dicintai makhluk-Nya serta Dia-pun mencintai mereka yang kecintaan-Nya itu dapat dirasakan dalam kehidupan seharihari. 'Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, niscaya Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka kasih sayang (cinta)' [Maryam:96] 'Dan mereka (kaum Anshar) mengutamakan (orang-orang Muhajirin) atas diri mereka, sekalipun mereka dalam kesusahan (memerlukan apa yang mereka berikan itu). Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orangorang yang beruntung' [Al Hasyr:9] Orang saleh akan berkata 'Aku ingin menjadi jembatan yang melintang diatas Neraka agar makhluk-makhluk Allah dapat berjalan diatas diriku dan selamat dari keburukan'. Kesempurnaan sifat baik itu juga terjadi ketika ia dalam keadaan marah. Kebencian dan kerugian yang diterimanya tidak dapat menghentikan dirinya untuk tetap mementingkan orang lain. Rasulullah Saw bersabda: 'Ya Allah, berilah petunjuk atas kaumku karena sesungguhnya mereka itu tidak mengetahui' Rasulullah Saw bersabda : 'Wahai Ali, jika kamu ingin di utamakan daripada mereka yang dekat dengan Allah, rujuklah dengan mereka yang memmisahkan diri denganmu, berilah mereka yang menyingkirkanmu, dan ampunilah mereka yang berbuat buruk kepadamu'

3.

AL MAJIID (

‫ : ) المجيد‬MAHA MULIA

AL MAJIID (yang Maha Mulia) adalah Allah yang Maha Mulia Dzat-Nya, yang indah tidakan-Nya dan yang Berlimpah ruah pemberian dan karunia-Nya. Sifat Al Majiid memadukan makna-makna Al Jaliil (yang Penuh Keagungan yang Maha Luhur), Al Wahaab (yang Maha pemberi) dan Al Kariim (yang Maha Mulia). Lafazh Majiid ditemukan didalam Al-Qur'an sebanyak 4 kali, 2 kali menunjukkan kemuliaan Allah dan 2 kali menunjukkan kemuliaan Al-Qur'an. 'Sesungguhnya Allah MAha Terpuji lagi Maha Termulia
[Huud:73]

'Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih, yang mempunyai singgasana, lagi Maha Mulia' [Al Buruj:14~15] 'Qaaf, Demi Al-Qur'an yang sangat Mulia'
[Qaaf:1]

'Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Qur'an yang Mulia, yang (tersimpan) dalam Lauhul Mahfuzh' [Al Buruj:21~22].

4.

AL BAA’ITS (

‫ : ) الباعث‬MAHA MEMBANGKITKAN

AL BAA'ITS (yang Membangkitkan) adalah Allah yang menghidupkan makhluk-makhluk pada hari kiamat. Kata Al-Baa’its tidak terdapat dalam al-Qur’an. Nama dan sifat Allah sebagai al-Baa’its berasal dari kata kerja yang menunjukkan kekuasaan Allah untuk membangkitkan sesuatu. Kata kerja itu adalah Ba-‘a-tsa. Kata ini terdapat dalam ayat:

7 ‘Dan Dialah Allah yang menidurkan kamu dimalam hari dan Dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari, kemudian Dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umur (mu) yang telah ditentukan, kemudian kepada Allah lah kamu kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu kerjakan.’ (QS. Al-An’am: 60) Al-Baa’its sebagai nama Allah menunjukkan bahwa Dia adalah dzat yang membangkitkan manusia dari kematian pada hari Kiamat. Kata ini juga bisa dipahami bahwa Allah juga yang membangkitkan manusia dari tidur dengan mengembalikan kesadaran mereka atau membangkitkan semangat dari keterpurukan. Pemahaman dan penghayatan atas nama dan sifat ini akan membawa seseorang untuk selalu ingat akan kebangkitan mereka di hari Kiamat, di samping itu, mereka juga bisa meneladani sifat ini dari sisi yang lain, yaitu membangkitkan seseorang yang putus asa, membangkitkan motivasi orang yang rendah diri atau membangkitkan kesadaran orang yang terlena dengan kesenangan dan kesibukan yang hanya mengedepankan diri sendiri. Firman Allah SWT : 'Dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang didalam kubur'
[Al Hajj:7]

'Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada didalam kubur dan dilahirkan apa yang ada didalam dada, sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu Maha Mengetahui keadaan mereka' [Al Adiyat:9~11].

5.

ASY SYAHIID (

‫ : ) الشهيد‬MAHA MENYAKSIKAN

Makna ASY SYAHIID (yang Maha Menyaksikan) menunjukkan pengetahuan dengan tambahan yang bersifat khusus, karena sesungguhnya Allah azza wa jalla adalah yang Maha Mengetahui yang ghaib dan yang nyata. 'Yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata'
[At Taubah:94]

Yang ghaib meliputi apapun yang bathiniah dan lahiriah, Jika berkaitan dengan pengetahuan saja, Dia adalah Al aliim (yang Maha Mengetahui). Jika dikaitkan dengan hal-hal yang ghaib dan bathiniah, Dia adalah Al Khabiir (yang Mengetahui Segala Sesuatu). Jika dikaitkan dengan lahiriah saja, Dia adalah Asy Syahiid (yang Maha Menyaksikan). Dia akan bersaksi untuk manusia pada hari kiamat tentang segala sesuatu yang diketahui-Nya dan dilihat-Nya mengenai mereka. Penjelasan mengenai Asy Syahiid dekat dengan penjelasan tentang nama Al Aliim dan Al Khabiir. 'Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu'
[Al Ahzab:55].

6.

AL HAQQ (

‫ : ) الحق‬MAHA BENAR

AL HAQQ (yang Maha Benar) adalah lawan kebathilan. Segala sesuatu akan menjadi jelas melalui lawan-lawannya. Segala sesuatu yang diketahui orang, bisa

8 Haq (benar) sama sekali atau Bathil (salah) sama sekali, atau Haq dalam satu segi dan bathil pada segi yang lain. 'Tiap-tiap sesuatu pasti binasa, kecuali Allah'
[Al Qashash:88].

Dengan demikian Dia itu abadi, bukan dalam satu keadaan dengan mengesampingkan yang lainnya. Ini karena segala sesuatu selain Dia, tidaklah patut esensinya itu wujud, namun hanya patut wujud berkat Dia. Yang mutlak benar adalah yang benar-benar wujud, yang dari-Nya setiap sesuatu yang benar mendapatkan kenyataan yang benar. Wujud yang pantas disebut Haq adalah Allah azza wa jalla, dan pengetahuan yang pantas disebut adalah pengetahuan-Nya. Dia dapat disamakan melalui diri-Nya sendiri dan bukan melalui sesuatu yang lain, karena sepanjang ada hal lain maka Dia menjadi tiada. Sesuatu yang paling pantas disebut benar adalah yang keberadaannya terjadi karena keberadaannya itu sendiri untuk selamanya, maka Pengetahuannya maupun buktinya adalah haq untuk selamanya. Manusia yang menteladani Asma Allah menyadari bahwa segala sesuatu termasuk dirinya adalah bathil, hanya Allah-lah yang haq dan segala yang haq bersumber dari-Nya. Bagaimanapun dia ada berkat keberadaan-Nya dan bukan dengan sendirinya ada.

Firman Allah SWT : َّ َ ُ ‫ذ َل ِك ب ِأ َن الله هُوَ الحقّ وَأ َن ما ي َد ْعُوْن من د ُوْن ِهِ الباط ِل وَأ َن الله هُوَ العَل ِي الك َب ِي ْر‬ َ َ ّ َ َ ّ َ ُ ّ ْ ِ َ “Yang demikian itu karena Allahlah yang haq (untuk disembah) dan apa saja yang mereka sembah selain Allah maka itu adalah sembahan yang batil dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.

Dan juga dalam surat Al-Hajj ayat 62.

ُ ِ َ ْ ّ َِ ْ َ ُ ّ ّ ََ ُ ِ َ ْ َ ُ ِ ِ ُ ْ ِ َ ُ ْ َ َ ّ ََ ّ َ ْ َ ُ ّ ّ َ ِ َ َِ ‫ذلك بأن ال هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن ال هو العلي الكبير‬ َ َ
“(Kuasa Allah) yang demikian itu, adalah karena sesungguhnya Allah, Dialah (Tuhan) Yang Haq dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah Yang Maha Tinggi lagi Maha Besar”. (QS. Al-Hajj : 62)

7.

AL WAKIIL (

‫ : ) الوكيل‬MAHA MEWAKILI

9 AL WAKIIL (Yang Maha Pemelihara/Yang Maha Mewakili) adalah Dia yang terpercaya mengenai segala persoalan. Pihak yang dipercaya dapat dibedakan menjadi yang dipercaya dengan beberapa hal, yaitu yang tidak sempurna atau yang dipasrahi segala sesuatu.

Yang paling benar untuk dipasrahi adalah Allah azza wa jalla. Yang dipercaya itu dapat dibedakan menjadi patut dipasrahi sesuatu, bukan secara alami, tetapi melalui pemberian wewenang. Namun yang demikian itu tidak sempurna karena dia memerlukan pemberian wewenang atau memang patut dipasrahi berbagai persoalan dan dipercaya oleh semua hati, bukan dengan diberi wewenang atau ditunjuk oleh orang lain, dan itu adalah wakil. Wakil dapat dibedakan menjadi yang melaksanakan apapun yang diamanatkan dengan sempurna atau yang tidak memenuhi segala sesuatu. Wakil Mutlak adalah Dia yang dipasrahi segala sesuatu, yang sepenuhnya mampu menunaikannya, dan benar-benar melaksanakannya dengan sempurna. Itu tak lain adalah Allah azza wa jalla. 'Yang memiliki sifat-sifat yang demikian itu ialah Allah, Tuhan kalian, Tidak ada Tuhan selain Dia. Pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu' [Al An'aam:102]

8.

AL QAWIIY (

‫ : ) القوى‬MAHA KUAT

AL QAWIYY (yang Maha Kuat) Kuat menunjukkan kuasa sempurna Allah azza wa jalla, sejauh menunjukkan memiliki kekuasaan penuh dan sempurna kekuasanNya, Dia adalah Al Qawiyy. Dalam kitab suci Al-Qur'an lafazh `Qawiyy` terulang sebanyak sebelas kali, yang menunjukkan sembilan sifat Allah SWT. `(Keadaan mereka) serupa dengan keadaan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya serta orang-orang yang sebelumnya. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi amat keras siksaan-Nya` (Al Anfaal:52) `Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa` (Al Hajj:40) `Mereka tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa` (Al Hajj:74) `Dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan RasulRasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa` (Al Hadiid:25)

`Dan diantara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah, mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Dan jika seandainya orangorang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa (pada hari kiamat), bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya dan bahwa Allah amat berat siksaan-Nya` (Al Baqarah:165)

10

9.

AL MATIIN (

‫ : ) المتين‬MAHA KOKOH

AL MATIIN (yang Maha Kokoh). sedangkan kokoh menunjukkan kuat sempurna. Sejauh memiliki kekuatan yang hebat Dia adalah Al Matiin . lafazh `Matiin` terulang sebanyak tiga kali; `Sesungguhnya Allah Dia-lah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh` (Adz Dzaariyaat:58) `Dan aku memberi tangguh kepada mereka. Sesungguhnya rencana-Ku amat teguh` (Al A'raaf:183) Rasulullah Saw bersabda: `Apakah yang kamu sekalian anggap sebagai orang yang kuat membanting (bergulat)?, kami (para sahabat) menjawab: yaitu orang yang tidak dikalahkan oleh orang lain dalam pergulatannya. Beliau bersabda : Bukan itu, tetapi yang dinamakan orang yang kuat bergulat ialah orang yang dapat menahan dirinya ketika marah (HR. Bukhari, Muslim) Sebagian kaum Anshar berkata: `Pokok pangkal ketololan ialah bersikap kasar sedangkan pembimbing sifat ini adalah kemarahan` `Marah adalah kunci dari segala keburukan` Apabila seseorang marah bukan karena Allah, maka kemarahannya adalah tercela. Sebaliknya jika kemarahannya karena Allah, maka kemarahannya terpuji. Rasulullah akan marah jika apa yang diharamkan Allah dilanggar. Salah satu doa Rasulullah Saw:`Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu ucapan yang benar ketika marah dan ridha` Sesuatu yang paling kuat untuk menahan/menghalangi marah adalah Tauhid yang hakiki, yaitu suatu keyakinan bahwa tiada yang berbuat secara hakikat melainkan Allah, sedangkan makhluk hanyalah sarana atau perantara saja. Jika seseorang didatangi perkara yang dibencinya yang datang dari orang lain, namun didalam hatinya terdapat tauhid yang hakiki, niscaya dirinya akan tertahan (terlindungi) dari pengaruh marah. Jika marah kepada Sang Pencipta, hal itu termasuk keberanian yang buruk yang dapat menghilangkan sifat kehambaan. Jika amarahnya kepada makhluk-Nya, itu merupakan menyekutukan (Isyrak) yang dapat menghilangkan sifat Tauhid yang hakiki. Selama 10 tahun Anas bin Malik melayani Rasulullah Saw, Beliau tidak pernah mengatakan `MENGAPA KAMU LAKUKAN HAL INI?` atau `MENGAPA KAMU TIDAK LAKUKAN HAL INI?`, tetapi Beliau mengatakan `Allah Ta'ala mentakdirkan apa-apa yang Dia kehendaki. Jika Allah menghendaki sesuatu, niscaya sesuatu itupun terjadi dan tidak ada seorangpun yang dapat menghalangi kehendak-Nya itu` Rasulullah Saw melakukan hal ini karena makrifat Beliau sangat sempurna, yaitu keyakinan bahwa tiada yang berbuat, tiada yang memberi dan tiada yang menghalangi kecuali hanyalah Allah semata.

11 Setiap manusia tidaklah sama dalam menanggapi kemarahan, melainkan bertingkat-tingkat dalam menghadapi kekuatan kemarahan, dan mereka terbagi menjadi tiga golongan yaitu:
(1)-

Tafrith, yaitu acuh tak acuh atau hilang kemarahan. Ifrath, yaitu berlebih-lebihan dalam kemarahannya. I'tidal, yaitu mampu mengendalikan kemarahannya

(2)-

(3)-

Tafrith adalah kehilangan kekuatan kemarahan dan ini sangat tercela, karena sikap ini menunjukkan bahwa ia tidak ingin mempertahankan hak-haknya terlebih lagi jika itu berhubungan dengan agama. Padahal Allah SWT sendiri telah memberikan sifat utama kepada para sahabat Rasulullah Saw yang berupa kekerasan dan hamiyyah (pembelaan). `Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka, kamu lihat mereka ruku' dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus diatas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir (dengan kekuatan orang-orang Mu'min). Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh diantara mereka ampunan dan pahala yang besar` (Al-Fath:29) `Hai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah Neraka Jahannam dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali` (66-At Tahriim:9) Sikap keras dan tegas inipun tampak dari bekas-bekas yang ditimbulkan oleh kekuatan hamiyyah (pembelaan), yakni ingin mempertahankan dan membela diri serta kebenaran, sedangkan hamiyyah itu sendiri berasal dari kemarahan (ghadhab). Dalam keadaan seperti ini, marah menjadi perlu agar tidak lenyap sifat hamiyyah, yang menjadikan seseorang menjadi beku dan tanpa perlawanan sama sekali. Berlatih untuk menahan kemarahan yang berlebihan dengan bersungguh-sungguh melakukannya dan selalu bersikap sabarpada tempatnya, dan hal ini harus dilatih hingga pelatihan tersebut menjadikan seseorang menjadi penyantun, penyabar dan bijaksana. Sehingga setiap menghadapi gejolak kemarahan selalu dapat mempertahakannya dan tidak tampak bekas-bekas kemarahan pada wajah. Rasulullah Saw bersabda: `sesungguhnya marah itu termasuk perbuatan setan, dan setan itu diciptakan dari api, api hanya dapat dipadamkan dengan air, karena itu apabila seseorang diantara kalian marah, hendaknya ia berwudhu` (HR. Abu Daud) Rasulullah Saw bersabda: `Barangsiapa memendam atau menekan kemarahannya padahal ia mampu untuk melampiaskannya, niscaya Allah memenuhi kalbunya dengan perasaan aman dan keimanan’ (HR. Abud Dunya) Rasulullah Saw bersabda: `Orang yang paling gagah perkasa diantara kamu semua ialah orang yang dapat mengalahkan nafsunya diwaktu marah. Dan orang-orang tersabar diantara kamu ialah orang yang memaafkan kesalahan orang lain padahal ia mampu membalas` (HR. Abud Dunya)

12

10.

AL WALIY (

‫الولى‬

) : MAHA MELINDUNGI

AL WALIY (yang Maha Melindungi) adalah Allah yang mencintai dan melindungi. `Allah pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman)` (Al Baqarah:257) `Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman dan karena sesungguhnya orang-orang kafir itu tiada mempunyai pelindung` (Muhammad:11) Dikalangan orang-orang Mu'min, Wali adalah orang yang mencintai Allah dan mencintai ahli-ahli-Nya, meperlihatkan permusuhan dengan musuh-musuh-Nya. Berarti barangsiapa yang mengabaikan godaan-godaan setan, sesungguhnya ia memajukan urusan-urasan Allah dan ahli-ahli-Nya. `Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati, (yaitu) orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa` (Yunus:62~63) Rasulullah Saw bersabda: Firman Allah SWT: `Barangsiapa wali-Ku, maka sungguh Aku telah mengumumkan perang padanya, dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepada-Ku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada menjalankan kewajiban-kewajiban yang aku wajibkan kepadanya dan senantiasa hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku dengan yang sunnah-sunnah, sehingga Aku mencintainya` (HR. Bukhari).

Lafazh Waliy mempunyai dua makna, yaitu
(1)_

Orang yang dipelihara dan dijaga oleh Allah dan diambil alih kekuasaannya oleh Allah. `Dia melindungi orang-orang yang saleh`(07-Al A'raaf:196) Dengan demikian sejenakpun para wali tidak mengurusi dirinya.
(2)_

Orang yang secara aktif melaksanakan ibadah kepada Allah dan mematuhi-Nya secara istiqomah tanpa diselingi kemaksiatan. Kedua makna diatas merupakan syarat kewalian. Oleh karena itu seorang Wali Allah haruslah yang dipelihara (mahfudz) sebagaimana seorang Nabi Allah dan mereka harus terjaga dari perbuatan dosa dan rendah (ma'shuum). Setiap orang yang bertentangan dengan syara', tidak dapat dikategorikan sebagai Wali Allah. Sesungguhnya mendekatkan diri kepada Allah dapat dilakukan dengan melaksanakan kefardhuan atau ibadah-ibadah sunat. Dan yang paling dicintai Allah adalah yang melaksanakan kefardhuan. Kefardhuan mencakup Fardhu 'Ain dan Fardhu Kifayah. Beberapa alasan mengapa Allah lebih mencintai kefardhuan, yaitu:
(1)_

Apabila ditinjau dari segi perintah, ibadah fardhu adalah perintah yang harus dilaksanakan. Hukumnya berpahala jika dilakukan dan berdosa jika itinggalkan. (2)_Sesungguhnya ibadah fardhu merupakan pokok dan asas, sedangkan yang sunat adalah cabang dan bangunan atasnya.

13
(3)_

Perkara-perkara yang di fardhukan, dikerjakan sesuai dengan cara yang diperintahkan, memuliakan Allah yang memerintahnya, mengagungkan-Nya serta tunduk kepada-Nya, menampakkan keagungan sifat Ilahiyah dan merendahkan sifat kehambaan. Dengan demikian, mendekatkan diri kepada Allah dengan hal itu adalah perbuatan yang paling mulia. Istilah `UHIBBA` ialah seorang hamba yang melakukan ibadah sunat setelah melakukan ibadah-ibadah fardhu. `Dekatnya sifat seorang hamba kepadaTuhannya terjadi dengan Iman kemudian Ihsan. Dekatnya Tuhan kepada hamba-Nya di dunia adalah dengan Makrifat kepada-Nya, sedangkan di akhirat dengan Ridha-Nya` (Al-Qusyairi) Seorang wali selalu melihat dirinya dengan rendah hati, jika terlihat sedikit saja karomahnya, dia khawatir hal itu akan menipu dirinya. Dia selalu merasa takut jatuh dari kedudukan kewaliannya dan membawa akibat yang berbalik kepadanya. Mereka menjadikan syariat kewalian harus selaras dengan keteguhannya hingga akhir hayatnya. Ketika Rasulullah Saw menyatakan bahwa sepuluh orang sahabat mengetahui bahwa sepuluh orang ini terjamin keselamatannya dikemudian hari. Keadaan mereka tidak tercela atau tercemar. Untuk mengetahui Kenababian adalah Mu'jizatnya dan karomah adalah tanda kewalian, dan akan tampak dalam kebenarannya. `Jika ingin menjadi wali-Nya, janganlah menginginkan harta duniawi dan ukhrowi, kosongkan diri untuk Allah semata, dan palingkan wajah kepada-Nya sehingga Dia berpaling kepadamu dan menjadikanmu sebagai wali-Nya' (Ibrahim bin Adham) `Mereka adalah hamba-hamba yang mengenakan pakaian sukacita ibadah setelah mengalami penderitaan. Mereka memeluk rohani setelah Mujahadah (bersungguhsungguh dalam ibadah), sehingga mereka sampai pada tingakatan wali` (Yahya bin Mu'adz) `Para wali tidak pernah meminta. Mereka hanya tunduk dan tawadhu. Puncak tertinggi dari perjalanan mereka merupakan awal dari derajat para Nabi` (An Nash Abadzi) `Keberuntungan para wali terlihat dari empat nama Asmaul Husna. Masing-masing kelompok berdiri dengan membawa nama itu, yaitu AL AWWALU (yang Maha Dahulu); AL AKHIRU (yang Maha Akhir dengan tiada kesudahan); ADZ DZAAHIR (Yang Maha Nyata); AL BAATHIN (yang Maha Tersembunyi). Seorang wali yang sempurna tenggelam dalam ke-empat Asma Allah ini. Barangsiapa yang keberuntungannya dengan nama Adz dzahiru, dia selalu melihat kebesaran kekuasaan Allah. Barangsiapa keberuntungannya dengan nama Al Awwalu, dia akan selalu mengoreksi masa lalunya. Dan barangsiapa keberuntungannya dengan nama Al Akhiru, dia selalu sibuk mempersiapkan sikapnya dimasa depannya. Masing-masing akan diberi atau diperlihatkan menurut kemampuannya` (Abu Yazid Al Bustami) `Wali adalah wewangian Allah di bumi-Nya, ia dicium oleh orang-orang yang mencintai kebenaran, sehingga keharuman mereka sampai didalam hati para pencinta kebenaran, rindu kepada Tuhan-nya, dan ibadah mereka bertambah giat karena perilaku para wali itu` (Yahya ibnu Mu'adz) Salah satu sifat wali adalah dia tidak mempunyai rasa takut kepada selain-Nya, karena rasa takut hanya akan mengisi ruang masa depan. Wali adalah anak zaman, tidak ada gambaran didepan yang menkutkannya, atau tak ada harapan karena harapan itu sendiri milik-Nya. Sang wali tidak pernah bersedih, karena kesedihan adalah penderitaan dalam waktu dan tidaklah mungkin kesedihan hadir jika cahaya ridha telah sampai kepadanya.

14

11.

AL HAMIID (

‫ : ) الحميد‬YANG MAHA TERPUJI

AL HAMIID (yang Maha Terpuji) adalah Allah yang terpuji, yang terpuji karena Dia memuji diri-Nya sejak azali dan karena hamba-Nya memuji-Nya untuk selamanya. Ini merupakan sifat mulia, agung, tinggi dan sempurna, karena sumua ini berkaitan dengan pengulangan oleh mereka yang terus menerus berdzikir kepada-Nya dan juga pujian yang melibatkan pengingatan sifat-sifat sempurna sejauh sifat-sifat itu sempurna dan kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Azza wa Jalla. Imam Fakhuruddiin Ar Razi membedakan antara Syukur dan Hamd. SYUKUR digunakan dalam perkara nikmat yang diperoleh seseorang, sedang HAMD digunakan baik untuk nikmat yang diperoleh seseorang maupun oleh orang lain. Saat mengatakan `ALLAH AL HAMIID` yang merupakan pujian kepada-Nya baik saat anda menerima nikmat atau orang lain yang menerima nikmat itu. Bila anda mensyukurinya, hal itu karena anda merasakan adanya anugerah yang anda juga peroleh. Didalam Kitab Suci Al-Qur'an 'AL HAMIID` terulang sebanyak 17 kali. `Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji`
(Al Baqarah:267)

`Dan orang-orang yang diberi ilmu (ahli kitab) berpendapat bahwa wahyu yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itulah yang benar dan menunjuki (manusia) kepada jalan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji` (Saba':6) `Dan mereka tidak menyiksa orang-orang Mu'min itu melainkan karena orangorang Mu'min itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji` (Al
Buruuj:8)

`Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik dan ditunjuki (pula) kepada jalan (Allah) yang terpuji` (Al Hajj:24). Manusia dipandang terpuji jika dia memiliki keyakinan (keimanan), akhlak dan perbuatan yang terpuji yang tidak ada yang menentangnya. Itu adalah Nabi Muhammad Saw dan yang dekat dengan Beliau diantara para Nabi, para Wali dan Ulama. Masing-masing diantara mereka terpuji karena keimanan, watak, perbuatan atau pernyataannya terpuji. Namun, tidak ada orang yang tidak tercela atau tidak ada orang yang sempurna, meskipun dia memiliki banyak sifat terpuji. Yang mutlak terpuji adalah Allah Azza wa Jalla. Nabi Kita Nabi Muhammad Saw dan Rasul yang terakhir dinamai Muhammad Saw, karena tidak ada sifat tercela yang disandangnya.

12.

AL MUHSHIY (

‫المحصى‬

) : MAHA MENGHITUNG

AL MUHSHIY (yang Maha Mengetahui Segala Sesuatu/yang Maha Menghitung) adalah Allah yang Maha Mengetahui. Sifat yang mutlak Allah Azza wa Jalla, karena terjangkau oleh-Nya segala sesuatu termasuk segi bilangan dan kadarnya. Manusia tidak mampu menghitung sedetail mungkin segala sesuatu. Kalaupun ada sesuatu yang dapat dijangkaunya, hal itu tidak akan mencapai rincian kadar dan jumlah sesutu yang diketahuinya itu. Oleh karena itu yang mengetahui satu persatu hal

15 secara mutlak adalah Dia yang dalam pengetahuan-Nya dan batas-batas tiap objek maupun mutu dan dimensinya terungkapkan. Adapun sejauh menyangkut manusia, meskipun dapat saja dia menghitung beberapa objek dengan pengetahuannya, ia tidak akan mampu membatasi sebagian objek tersebut. Jadi, keadaannya pada nama ini amat lemah.

13.

AL MUBDI’U (

‫ : ) المبدئ‬MAHA MEMULAI

AL MUBDI'U (yang Maha Memulai) adalah Allah yang memberikan keberadaan, penciptaan yang tidak didahului sesuatu, seperti penciptaan, Allah memulai penciptaan umat manusia Diriwayatkan oleh Abu Abdurahman Abdullah ibn Mas'ud ra. Rasulullah Saw bersabda: `Sesungguhnya seseorang diantara kamu dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama empat puluh hari berupa air mani. Kemudian empat puluh hari menjadi segumpal darah, kemudian empat puluh hari menjadi sepotong daging. Kemudian diutuslah seorang Malaikat untuk meniupkan roh kepadanya dan diperintah dengan empat (macam) perintah, yaitu menuliskan REZEKInya, AJALnya, AMALnya, dan CELAKAnya atau BAHAGIAnya. Demi Dzat yang tiada Tuhan selain Dia, sesungguhnya seseorang diantara kamu melakukan amal ahli Surga hingga tiada jarak antara dirinya dengan Surga, melainkan hanya sejengkal saja, namun dia didahului oleh tulisannya dan beramal dengan amal ahli Neraka, maka masuklah dia ke Neraka. Dan (ada pula) seseorang diantara kamu melakukan amal ahli Neraka hingga tiada jarak antara dirinya dengan Neraka, melainkan hanya sejengkal saja, namun dia didahului oleh tulisannya dan beramal dengan amal ahli Surga, maka masuklah dia ke Surga` (HR. Bukhari, Muslim) Al-Mubdi’u sebagai sifat Allah menunjukkan bahwa Dialah yang menciptakan segala sesuatu pertama kali dan tanpa contoh sebelumnya, karna Dia lah yang pertama kali mewujudkan sesuatu, 14. AL MU’IID (

‫ : ) المعيد‬MAHA MENGEMBALIKAN

AL MU'IID (yang Maha Mengembalikan/Maha Memulihkan) Bila penciptaan didahului sesuatu, seperti penciptaan, Dia-lah AL MU'IID. dan Dia lah yang akan memulihkan atau memperbaiki mereka, yaitu mengumpulkan mereka pada hari kebangkitan. Karena segala sesuatu dimulai oleh-Nya dan dikembalikan kepada-Nya, dimulai pada-Nya dan pada-Nya pula perbaikan Rasulullah Saw bersabda : Laa Ilaaha Illallaah (tidak ada Tuhan Selain Allah), dia telah digiring dari tanahnya dan langitnya, hingga dadikubur ditanah yang dulunya diambil untuk membuat jasad dia` (HR. Tirmidzi danHakim) Barangsiapa yang didahului oleh ketetapan untuk bahagia, membelokkan hatinya pada kebaikan, begitu pula sebaliknya. Allah akan

Barangsiapa yang didahului oleh ketetapan untuk celaka, Allah akan membelokkan hatinya pada keburukan Barangsiapa termasuk ahli bahagia, dia akan dimudahkan untuk amal ahli bahagia. Dan barangsiapa yang termasuk ahli Neraka, maka dia akan dimudahkan untuk celaka. Sesungguhnya semua hati makhluk berada pada kekuasaan Allah. Dia memperlakukan hati makhluk-Nya sekehendak-Nya Rasulullah aw bersabda : `Hati makhluk berada diantara dua jari dari (kekuasaan) Alla Azza wa Jalla. Dia membolak-balikkan hati makhluk sekehendaknya`

16 Oleh karena itu, orang yang diberi taufik adalah orang yang amalnya dimulai dengan kebahagiaan dan di akhiri pula dengan kebahagiaan. Orang yang tidak diberi pertolongan adalah sebaliknya. Begitu pula dengan orang yang amalnya dimulai dengan kebaikan, namun diakhiri dengan keburukan. Orang-orang mukallaf dibagi menjadi 4 bagian yaitu,
(1)-

Segolongan kaum yang diciptakan Allah Ta'ala untuk mengabdi kepada-Nya dan untuk Surga-Nya. Mereka adalah Nabi, Para Wali, Orang-orang Mu'min dan orangorang Saleh.
(2)-

Segolongan kaum yang diciptakan Allah Ta'ala untuk Surga-Nya tanpa mengabdi kepada-Nya. Mereka adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan kafir pada mulanya, kemudian di akhiri dengan iman, atau orang-orang yang menyia-nyiakan saat hidup mereka dan merusaknya dalam kemaksiatan, kemudian Allah SWT menerima taubat mereka pada akhir hayatnya. Mereka mati dalam keadaan Khusnul Khotimah, bertaubat dan berbuat kebaikan-kebaikan.
(3)-

Segolongan kaum yang diciptakan Allah bukan untuk mengabdi kepada-Nya dan bukan pula untuk Surga-Nya. Mereka adalah orang-orang kafir yang mati dalam keadaan kufur, di dunia diharamkan dari kenikmatan iman, dan di akhirat mendapat azab dan kehinaan.
(4)-

Segolongan kaum yang diciptakan Allah Ta'ala untuk mengabdi kepada-Nya dan tidak untuk Surga-Nya. Mereka adalah orang-orang yang melakukan amal dengan ketaatan-ketaatan Allah, kemudian terpedaya, lalu mereka ditolak dari pintu Allah dan mereka mati dalam keadaan kufur.

15.

AL MUHYI (

‫المحيى‬

) : MAHA MENGHIDUPKAN

AL MUHYI (yang Maha Menghidupkan) Tidak ada yang menciptakan mati dan hidup ,kecuali Allah Azza wa Jalla. Beberapa petunjuk makna "HIDUP" dapat dilihat pada sifat Allah AL BAA'ITS (yang membangkitkan). Hidup adalah suatu kenyataan dari kebijakan Allah Azza wa Jalla. Dia adalah pencipta dan pemberi kehidupan ini. Tak ada satupun yang ada dengan sendirinya dan tak ada manusia yang dapat menciptakan dirinya sendiri ataupun manusia lain. Hidup adalah sesuatu yang sangat mahal dan berharga, dan tidak ada seorang manusia normalpun mau kehilangan hidupnya. Memang ada orang yang berputus asa dalam kehidupannya, lalu bunuh diri, tetapi ia kemudian ingin mendapatkan hidupnya kembali, dengan pengertian hidup untuk kedua kalinya, maka Allah Al Muhyi tidak akan mengembalikannya kedunia, karena Allah dan Islam tidak membenarkan perbuatan yang membinasakan dirinya sendiri, Walaupun Allah AL Muhyi mampu untuk menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati. Apabila Allah memberikan kehidupan kepada manusia, Allah juga memberikan persiapan hidup dan kemampuan yang besar pada diri manusia itu dan juga membebani manusia dengan beberapa kewajiban tertentu. Allah memberikan pertolongan kepada manusia untuk menyempurnakan maksudmaksud yang sebenarnya dari hidup ini yaitu membantu manusia mempelajari seni dan kreatifitas untuk menikmatiras `hidup`, dengan mengikuti petunjuk yang diberikan Allah Azza wa Jalla dan syariat Nabi dan Rasul-Nya Muhammad Saw.

17 Hidup ini karena Allah dan manusia adalah Khalifah Allah di bumi yang terpercaya untuk berbuat kebaikan dan bekerja keras dengan mengikuti perintah Allah sepenuhnya dan bertanggung jawab kepada-Nya.

Hidup ini ibarat sebuah perjalanan, yang dimulai dari suatu tempat tertentu dan berakhir pada tempat tertentu pula. Dalam perjalanannya manusia akan sampai pada suatu masa yang disebut masa depan yaitu kehidupan yang abadi, hendaklah hidup yang sekarang ini dianggap sebagai masa peralihan dan harus menyempurnakannya untuk berbuat hal-hal yang lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Ini karena bila masa untuk meninggalkan dunia telah tiba, ia sama sekali tidak dapat menolaknya, meskipun satu detik saja. Islam telah menggariskan suatu sistem yang sempurna dari prinsip-prinsip yang mempertunjukkan kepada manusia bagaimana caranya menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya, apa yang harus dikerjakan dan apa yang harus ditinggalkan, apa yang harus diambil dan apa yang harus dihindarkan. Seluruh manusia datang dari Allah dan tidak ada keraguan sedikitpun bahwa semua akan kembali kepada-Nya.

16.

AL MUMIIT (

‫المميت‬

) : MAHA MEMATIKAN

AL MUMIIT (yang Maha Mematikan) sebagai sifat Allah tidak terdapat didalam AlQur’an, Al-Mumiit adalah Allah yang menakdirkan kematian bagi makhluknya, Dia juga yang mematikan dan menahan nyawa sampai tidak dikembalikan kejasad Firman Allah SWT : ‘Dan peliharalah dirimu dari (azab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan)` (02-Al Baqarah:281).

17.

AL HAYY (

‫ : ) الحي‬MAHA HIDUP

AL HAYY (yang Maha Hidup) adalah Allah yang hidupnya kekal tidak berkesudahan. Allah adalah penyebab hidup dan yang merasa hidup sehingga siapapun yang tidak berbuat atau tidak merasa sama sekali, sama saja dengan mati. Tingkat terendah merasa, menyebabkan orang menyadari dirinya dan yang tidak menyadari dirinya sama dengan mati. Yang mutlak dan sempurna hidup adalah Dia yang dibawah perasaannya tersusun segala sesuatu yang dirasakan, berupa segala yang berada dibawah aktifitasnya, sehingga tidak ada tindakan yang lepas dari tindakan-Nya. Itulah Allah Azza wa Jalla, karena Dia adalah yang benar-benar hidup. Adapun setiap yang hidup selain Dia, kehidupannya sebanding dengan tanggapannya, kegiatannya dan semua itu berada dalam batas-batas yang sangat sempit. `Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang dilangit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi Syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang dihadapan mereka dan dibelakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan

18 Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar` (Al Baqarah:255) `Allah-lah yang menjadikan bumi bagi kamu tempat menetap dan langit sebagai atap, dan membentuk kamu lalu membaguskan rupamu serta memberi kamu rezeki dengan sebahagian yang baik-baik. Yang demikian itu adalah Allah Tuhanmu, Maha Agung Allah, Tuhan semesta alam. Dia-lah yang hidup kekal, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia; Maka sembahlah Dia dengan memurnikan ibadat kepada-Nya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam` (AlMu'min:64~65)

`Dan bertawakkallah kepada Allah yang hidup (kekal) yang tidak mati dan bertasbihlah dengan memuji-Nya. Dan cukuplah Dia Maha mengetahui dosa-dosa hamba-hamba-Nya` (Al-Furqaan:58).

18.

AL QAYYUM (

‫ : ) القيوم‬MAHA BERDIRI SENDIRI

Allah adalah AL QAYYUUM (yang Maha Berdiri Sendiri), dan ketahuilah bahwa segala sesuatu terbagi menjadi dua bagian pokok;
(1)-

Sesuatu yang memerlukan tempat. Sesuatu yang tidak memerlukan tempat.

(2)-

Sesuatu yang memerlukan tempat tidak dapat dinamakan berdiri dengan dirinya sendiri (Qaaim Binafsih). Apapun yang tidak memerlukan tempat, memerlukan hal lain untuk wujud dan kesinambungannya. Walaupun dapat dinamakan `berdiri dengan sendirinya`, ia belum mencapai kesempurnaan, karena masih membutuhkan sesuatu yang lain untuk wujudnya. Allah adalah `Qaaim Binafsih` secara mutlak, karena Dia sama sekali tidak membutuhkan tempat, bahkan tidak membutuhkan suatu apapun untuk kelangsungan wujud-Nya, dan yang demikian itu disertai pula dengan pemberian wujud kepada segala sesuatu, pemenuhan kebutuhan mereka secara sempurna dan berkesinambungan, maka Dia-lah Al Qayyuum dan itulah Allah Azza wa Jalla. Jika suatu wujud ada, dan esensinya mencukupi bagi dirinya, yang hidupnya bukan karena wujud lain dan yang keberadaannya tidak ditentukan oleh keberadaan wujud lain, ia benar-benar hidup dengan sendirinya. Setiap yang terjadi karenanya, sehingga keberadaan dan kelestariannya segala sesuatu tidak mungkin terjadi tanpanya, itu adalah hal yang ada dengan sendirinya, karena hal itu hidup dengan sendirinya dan segala sesuatu ada karenanya. Tak lain itu adalah Allah Azza wa Jalla. Pencapaian manusia akan sifat ini, sebanding dengan keterlepasannya dari segala sesuatu selain dari Allah Azza wa Jalla. `Alif Laam Miim. Dia menurunkan Al-Kitab (Al-Qur'an) kepadamu dengan sebenarnya; membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluk-Nya. Sebelum (Al-Qur'an), menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan AlFurqaan. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan (siksa). Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satupun yang tersembunyi di bumi dan tidak (pula) di langit. Dia-lah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana

19 dikehendaki-Nya. Tak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana` (Ali Imran:1~6) `Dan tunduklah semua muka (dengan berendah diri) kepada Tuhan yang hidup kekal lagi senantiasa mengurus (makhluk-Nya). Dan sesungguhnya telah merugilah orang yang melakukan kezaliman` (Thaahaa:111)

19.

AL WAAJID (

‫ : ) الواجد‬MAHA KAYA

AL WAAJID (yang Maha Kaya) adalah Allah yang tidak kekurangan apa-apa dan tidak membutuhkan apa-apa. Seseorang yang tidak membutuhkan apapun yang tidak diperlukan untuk keberadaannya, dia tidak disebut membutuhkan. Seseorang yang memiliki apa yang pada hakikatnya tidak sesuai dengannya dan tidak dapat menyumbang bagi kesempurnaannya, dia tidak disebut kaya. Yang kaya adalah dia yang tidak membutuhkan apa-apa yang diperlukannya, dan segala sesuatu yang diperlukan dalam sifat-sifat ketuhanan dan kesempurnaannya ada dalam Allah Azza wa Jalla. Maka Dia-lah yang Maha Kaya, yang mutlak kaya, siapapun selain dia, meskipun dia memiliki beberapa sifat sempurna maupun sebab-sebabnya, tetap saja membutuhkan banyak lagi pendukung, dan dia hanya dapat disebut kaya secara relatif (tidak mutlak).

20.

AL MAAJID (

‫ : ) الماجد‬MAHA MULIA

AL MAAJID (yang Maha Mulia) artinya sama dengan AL MAJIID (yang Maha Mulia), sebagaimana Al 'Aliim artinya sama denga Al 'Aalim. Hanya saja Al Majiid mengandung makna lebih keras (Mubaalaghah). Tidak seperti kata al-Majid yang tertulis sebanyak 4 kali dalam al-Qur’an, al-majid sebagai sifat Allah tidak terdapat dalam al-Qur’an. Kedua kata tersebut mempunyai akar yang sama, yaitu ma-ja-da, dan keduanya menjadi sifat dan nama Allah dalam Asma’ul Husna sebagaimana disebut dalam hadits Nabi Muhammad SAW. Al-Majid sebagai sifat Allah menunjukkan bahwa Dia Maha Mulia yang perbuatannya penuh dengan keindahan dan karena itu tidak memperlakukan makhkuknya dengan buruk. Seseorang juga bisa menyandang sifat ini meskipun hanya sebatas taraf kemanusiaan jika dia memperlakukan orang lain dengan sopan dan juga tidak menegur orang lain dengan merendahkan harkat dan martabatnya.

21.

AL WAAHID (

‫ : ) الواحد‬MAHA TUNGGAL

20 AL WAAHID (yang Maha Tunggal) adalah Allah yang tidak dapat dibagi dan disamai. Adapun mengenai Dia tidak dapat dibagi, itu disebut satu dalam pengertian bahwa ia tidak mempunyai bagian, seperti satu titik yang tidak mempunayi bagian. Dan Allah Azza wa Jalla adalah satu dalam pengertian bahwa Dzat-Nya mustahil tersusun dari bagian-bagian. Dia tidak dapat disamai dan hal itu mencerminkan tidak adanya tandingan baginya, seperti matahari, yang dapat dibagi dalam imajinasi dan terbagi dzatnya karena tergolong semacam benda. Bisa saja seseorang itu satu bila dirinya tidak ada tandingannya dikalangan manusia dalam suatu sifat yang termasuk sifat baik, namun hal itu adalah fungsi dari golongan manusia dan zaman. Oleh karena itu, bisa saja muncul orang seperti itu pada zaman yang lain. Jadi hanya Allah Ta'ala sajalah yang mutlak satu. `Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang` (Al Baqarah:163) `Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa`
(An Nahl:22)

`Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah)` (Al Hajj:34) `Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Mahasuci Allah dari mempunyai anak, segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan-Nya. Cukuplah Allah sebagai pemelihara` (An Nisaa':171) `Katakanlah (ya Muhammad): "sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan, dan sekali-kali tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Allah yang Maha Esa dan Maha Mengalahkan. Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun` (38-Shaad:65~66) `Mahasuci Allah. Dia-lah Allah yang Maha Esa lagi Maha Mengalahkan`
(39-Az Zumar:4)

`(Yaitu) pada hari (ketika) bumi diganti dengan bumi yang lain dan (demikian pula) langit, dan mereka semuanya (di padang Mahsyar) berkumpul menghadap ke hadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa` (14-Ibrahim:48)

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menghafal kata-kata Asma’ul Husna amat besar faedahnya bagi Umat Islam dan

berpahala membacanya bila dilandasi keyakinan dan membenarkan isinya. Lebih dari itu, memahami dan makrifat terhadap makna hakiki yang terkandung di dalamnya akan membawa kearah pengalaman dan penghayatan, atau dengan kata lain “mendarah daging” dalam kehidupan. Maka dijamin akan mendapatkan surga keindahan dan kenyamanan yang tiada tara. 2. Dengan makrifat yang benar kepada Allah swt, makrifat terhadap Asma-Nya, muncullah “rasa cinta kasih (mahabbah) yang dalam terhadap Pemilik Nama yakni

21

Allah swt. Dan terpadu cinta kasih itu dalam suatu perpaduan yang indah dan mengasyikkan, yang terlihat, terpandang dan terasa hanya “DIA” TERASA LEBUR DAN SIRNA DIRI INI DALAM LAUTAN “BERCINTA KASIH” maka berbahagialah dengan isyarat Allah yang menegaskan: “Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada dua syurga”.

B. Saran

1. Beribadahlah kepada Allah berdasarkan Asma`ul Husna ini. Karena Dia Maha Penerima Taubat, berdzikir dengan-Nya karena Dia Maha Mendengar, beribadah dengan raga karena Dia Maha Melihat, dengan seterusnya. 2. Sebagai umat Muslim sudi kiranya Kita “memahami maknanya, dan mempercayainya”,

atau mampu melaksanakan kandungan-Nya, atau juga mempercayai kandungan maknamaknanya, menghafal, memahami maknanya dan mengamalkan kandungannya. Itu semua insya Allah dapat memperoleh curahan rahmat Ilahi sesuai niat dan usahanya.

22

Daftar Pustaka
Mahrus, M.Ag. Program Peningkatan Kualifikasi Guru Madrasah dan GuruPendidikan Agama Islam Pada Sekolah : Aqidah, Jakarta: Deprtemen Agama Republik Indonesia, 2009. http://www.fiqhislam.com/asmaul-husna

Quraish, M. Shihab, Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al—Qur’an, Jakarta, Lentera Hati, 2004
http://makalah85.blogspot.com/2008/11/ayat-tentang-asmaul-husna.html http://www.toodoc.com/search.php?q= asma%27ul+husna