MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA

MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA

940/1 STPM 2008
Jawab dua soalan sahaja.
MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA 1. Sejauh manakah masyarakat pada zaman pra-sejarah awal merupakan masyarakat MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA berbentuk mudah ( simple society ). ( 25 M ) MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA 2. Jelaskan sumbangan Asoka dalam mencipta(keagungan ) Tiga jam Empayar Maurya di India. MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA ( 25 M ) MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA MAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKAMAJLISPENGETUAPENGETUACAWANGANMELAKA

Bahagian A

SEJARAH
KERTAS 1

( TAMADUN DUNIA HINGGA TAHUN 1800 )

3. Bincangkan sumbangan Kautilya dan Niccolo Machiavelli dalam bidang ketenteraan.

( 25 M ) 4. Bincangkan MAJLIS PENGETUA-PENGETUA MALAYSIA faktor dan perkembangan pembangunan ekonomi dalam tamadun manusia sehingga tahun 1800 Masihi. CAWANGAN NEGERI MELAKA ( 25 M ) 5. Sejauh manakah matlamat pendidikan dalam tamadun awal dipengaruhi oleh faktor agama. ( 25 M )
Arahan kepada perkembangan falsafah dan pemikiran dalam peradaban Melayu sebelum dan 6. Bincangkan calon : Jawab empat soalan sahaja : dua soalan daripada Bahagian A dan dua soalan daripada Bahagian selepas kedatangan Islam. B ( 25 M )

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL TINGGI PELAJARAN MALAYSIA

7. Bincangkan lima faktor penjelajahan dan penerokaan orang Eropah pada abad ke-15 Masihi. ( 25 M ) 8. Jelaskan perbezaan sumber ilmu menurut tamadun Islam dengan tamadun Barat. ( 25 M )
Kertas soalan ini terdiri daripada 3 halaman bercetak
© Majlis Pengetua-pengetua Malaysia Cawangan Negeri Melaka 2008

STPM 940/1 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

[ Lihat sebelah SULIT*

Bahagian B Jawab dua soalan sahaja.

9. Bandingkan ciri-ciri masyarakat Arab pada zaman Jahiliyah dengan masyarakat Islam pada zaman Nabi Muhammad s.a.w. di Madinah. ( 25 M ) 10. Jelaskan langkah-langkah yang diambil oleh Nabi Muhammad s.a.w. ke arah pembentukan negara Islam di Madinah. ( 25 M ) 11. Bandingkan antara sistem pemerintahan dan pentadbiran Zaman Khulafah Al-Rasyidin dengan sistem pemerintahan dan pentadbiran pada zaman Bani Umaiyyah. ( 25 M ) 12. Bincangkan kesan-kesan Perang Uhud terhadap masyarakat Islam di Madinah. ( 25 M ) 13. Jelaskan Fungsi Zakat Dan Pelaksanaannya Pada Zaman Bani Umayyah. ( 25 M ) 14. Huraikan sumbangan Al-Ishtakhri dalam bidang penerokaan dan penjelajahan. ( 25 M ) 15. Jelaskan sejauhmanakah tamadun Islam mempengaruhi perkembangan budaya dan intelektual Tamadun Eropah. ( 25 M ) 16. Bincangkan faktor-faktor yang menggalakkan pengembaraan dan penerokaan pengembarapengembara Islam pada abad ke-10 hingga abad ke-14 masihi dan ahli-ahli pelayaran barat pada abad ke- 15 hingga abad ke-16 masihi. ( 25 M )

SOALAN TAMAT

SULIT

Kod Kertas: 940/1

MAJLIS PENGETUA-PENGETUA MALAYSIA CAWANGAN NEGERI MELAKA STPM

2008

SKEMA PEMARKAHAN

Bahagian A :

1.

Sejauh manakah masyarakat pada zaman pra-sejarah awal merupakan masyarakat berbentuk mudah ( simple society ). [ 25 markah ]

2.

Jelaskan sumbangan Asoka dalam mencipta keagungan Empayar Maurya di India. [ 25 markah ] Bincangkan sumbangan Kautilya dan Niccolo Machiavelli dalam bidang ketenteraan. [ 25 markah ]

3.

4. Bincangkan faktor dan perkembangan pembangunan ekonomi dalam tamadun manusia sehingga tahun 1800 Masihi. [ 25 markah ] 5. Sejauh manakah matlamat pendidikan dalam tamadun awal dipengaruhi oleh faktor agama. [ 25 markah ] 6. Bincangkan perkembangan falsafah dan pemikiran dalam peradaban Melayu sebelum dan selepas kedatangan Islam. [ 25 markah ] 7. Bincangkan lima faktor penjelajahan dan penerokaan orang Eropah pada abad ke15 KERTAS 1 ( TAMADUN DUNIA HINGGA Masihi. TAHUN 1800 ) [ 25 markah ] 8. Jelaskan perbezaan sumber ilmu menurut tamadun Islam dengan tamadun Barat. [ 25 markah ]

SEJARAH

PERINGATAN :
Skema pemarkahan ini adalah khas untuk kegunaan pemeriksa dan tidak boleh dikemukakan kepada pihak yang tidak berkenaan.

Skema ini terdiri daripada 44 halaman bercetak. © Hakcipta Majlis Pengetuapengetua Malaysia Cawangan Negeri Melaka 2008

Bahagian B :

9. Bandingkan ciri-ciri masyarakat Arab pada zaman Jahiliah dengan masyarakat Islam pada zaman Nabi Muhammad s.a.w. di Madinah. [ 25 markah ] 10. Jelaskan langkah-langkah yang diambil oleh Nabi Muhammad s.a.w. ke arah pembentukan negara Islam di Madinah. [ 25 markah ] 11. Bandingkan antara sistem pemerintahan dan pentadbiran Zaman Khulafah Al-Rasyidin dengan sistem pemerintahan dan pentadbiran pada zaman Bani Umaiyyah. [ 25 markah ] 12. Bincangkan kesan-kesan Perang Uhud terhadap masyarakat Islam di Madinah. [ 25 markah ] Jelaskan Fungsi Zakat Dan Pelaksanaannya Pada Zaman Bani Umayyah. [ 25 markah ] 14. Huraikan sumbangan Al-Ishtakhri dalam bidang penerokaan dan penjelajahan tamadun Islam. [ 25 markah ] 15. Huraikan konsep seni menurut pandangan Islam dan Barat serta nyataklan perbezaan antara kedua-duanya. [ 25 markah ] 16. Bincangkan faktor-faktor yang menggalakkan pengembaraan dan penerokaan pengembara-pengembara islam pada abad ke-10 hingga abad ke-14 masihi dan ahliahli pelayaran barat pada abad ke- 15 hingga abad ke- 16 masihi. [ 25 markah ]

13.

SOALAN TAMAT

Bahagian A :

1. Sejauh manakah masyarakat pada zaman pra-sejarah awal merupakan masyarakat berbentuk mudah ( simple society ).

A.

Pengenalan. ( 3 M ) 1Konsep maksud pra-sejarah 2Tahap-tahap dan tempoh masa prasejarah paleolitik, mesolitik dan Neolitik. 3Menyenaraikan ciri-ciri masyarakat prasejarah dan mengaitkan masyarakat berbentuk mudah hanya dua zaman iaitu Paleolitik dan Mesolitik sahaja.

4. Agama dan Kepercayaan : Berpegang kepada kepercayaan animmisme iaitu setiap benda ada roh. Menyembah alam semulajadi seperti matahari, guruh, api dan pokok. Mempercayai ukiran gambar di dinding gua akan mempunyai kuasa ghaib. 5. Organisasi Sosial : Berbentuk mudah, tiada ketua, dalam kelompok yang kecil dan tiada organisasi sosial. 6. Kesenian : Pada zaman Paleolitik mereka mengukir gambar di dinding gua dan kulit kayu yang dijangka boleh membantu menambahkan hasil pemburuan dan berbentuk idealisme. B. Isi. ( 5 x 4 M =20M) 7. Pengkhususan Kerja : 1.

Tiada pengkhususan kerja kepada lelaki dan perempuan, semua kerja Penempatan : dijalankan bersama. Pada zaman Paleolitik masyarakatnya hidup berbentuk mudah secara pindah randah, nomad, menggunakan sepenuhnya alam sekitar dengan tinggal C. Kesimpulan. ( 2M )di gua, rimbunan pokok renek, atas pokok dan lubang bawah tanah. Zaman Mesolitik masih meneruskan penempatan Paleolitik tetapi Masyarakat prasejarah berhampiran sumber air untuk kepentingan harian iaitu memilih lokasi awal sebagai peneroka menuju kepada kehidupan kompleks dalam laut. sungai dan zaman Neolitik. Bermula dari sini tamadun manusia berkembang sehingga wujud tamadun awal dunia seperti Tamadun Mesopotamia dan 2. Mesir. Peralatan/Teknologi : Zaman Paleolitik peralatan dari kayu, batu dan tulang. Menghasilkan api melalui kaedah geseran, pakaian dari kulit kayu, daun kayu dan kulit binatang. Gaya hidup ini masih diteruskan pada zaman Mesolitik tetapi penciptaan senjata dan alatan lebih halus dan telah menggunakan panah dari kayu yang panjang dan tajam. 3. Kegiatan Ekonomi : Kegiatan ekonomi untuk kelompok mereka sahaja. Mendapatkan makanan dengan cara berburu binatang, menangkap ikan, memungut hasil hutan menyebabkan penempatan mereka nomad dan bergantung dengan alam sekitar sepenuhnya . Ia berlangsung sehingga zaman Mesolitik.

2. Jelaskan sumbangan Asoka dalam mencipta keagungan Empayar Maurya di India.

A.

Pengenalan : ( 3 M ) 1. Latar belakang Empayar Maurya : Merupakan empayar yang pertama di India bermula pada tahun 321 SM. Diasakan oleh Chandragupta Maurya. Pentadbiran empayar ini begitu menyerlah semasa pemerintahan rajanya yang ketiga iaitu Asoka.

2.

Latar belakang Asoka : Asoka telah menaiki takhta pada tahun 273 SM dengan gelaran Devanampiya Plyadasi. Beliau telah menjadikan Empayar Maurya sebagai sebuah empayar yang agung melalui perluasan kuasa,keagamaan dan pembaharuan sistem politik.

8. Empayar yang diasaskan meliputi seluruh bahagian utara India termasuk Afghanistan dan Baluchistan kecuali India selatan. 9. Sesetengah tanah jajahan diberi kuasa autonomi dan sesetengahnya pula di tadbir oleh wizurai. 10. Berjaya menyatukan seluruh empayarnya menerusi penggunaan bahasa Prakrit. 11. Hubungan diplomatic dengan beberapa orang raja seperti Ptolemy II , Raja Mesir menerusi penubuhan organisasi Philanthropik. 12. Menubuhkan hospital untuk manusia dan haiwan di seluruh empayar serta menghulurkan bantuan dan derma kepada goklongan Brahman dan pengikut agama lain. 13. Membina rumah rehat untuk kemudahan pelancong.

C. B.

Kesimpulan. ( 1 M ) Asoka telah berjaya Isi : ( 7x3M=21M ) membentuk satu unit pentadbiran yang kukuh dan ini terbukti dengan keluasan Eampayar Maurya. Namun selepas Asoka meninggal dunia pada tahun 232 SM empayar tersebut mula mengalami keruntuhan dan 1. Mengadakan siri lawatan ke seluruh negara pada tahun ke 11 digantikan. pemerintahannya. 2. Melawat tempat suci dan menganjurkan perbincangan keagamaan.

3. Melantik pegawai khas iaitu Dharma Mahamatra untuk menyebarkan nilai-nilai murni di dalam ajaran Buddha. 4. Menganjurkan Majlis Buddha yang ke tiga untuk menyelesaikan perbezaan Mazhab yang berlainan. 5. Mubaligh Buddha dihantar ke Sri Lanka,Asia Barat ,Mesir dan Eropah Timur untuk meneyebarakan agama Buddha. 6. Mengukir doktrin buddha di atas batu, tiang dan gua di seluruh jajahan takluk supaya rakyat dapat mengamalakan nilai-nilai moral seperti mengawal nafsu. 7. Mengamalkan sikap toleransi terhadap agama .

3. Bincangkan sumbangan Kautilya dan Niccolo Machiavelli dalam bidang ketenteraan.

A.

Pengenalan. ( 3 M ) 1Pemikir ketenteraan ialah tokoh-tokoh yang memberikan sumbangan kepada pertahanan dan ketahanan sesebuah negara melalui falsafah pemikiran mereka. Antara tokoh-tokoh pemikir ketenteraan yang memberi sumbangan ini ialah Kautilya, Sun Tzu dan Nicollo Machiavelli. 2Latar belakang Kautilya. 3Latar belakang Nicollo Machiavelli.

4. Penggunaan Kaedah Subversif : Pemerintah boleh menggunakan kaedah subversif seperti merasuah. 5. Kaedah Perisikan : Menghantar perisik bagi menjatuhkan pihak lawan. Kautilya menyarankan agar taktik kotor digunakan apabila peperangan menemui jalan buntu.

Sumbangan Niccolo Machiavelli : ( 5x2M=10M ) 1. Sokongan Rakyat : Isi : Pemerintah baru harus mendapat sokongan daripada golongan penentang pada Kautilya : ( 5x2M=10M ) Sumbangan peringkat permulaan. Sokongan tidak berbelah bahagi akan diperolehi daripada mereka yang berpuas hati dengan pemerintah baru. 1. Idea Tentang Hubungan Dengan Negara Lain : Buku Arthasastra menyarankan enam bentuk hubungan antara satu 2. Bantuan Luar : negara dengan negara lain, iaitu mementingkan keamanan, bersedia untuk Kejayaan dalam peperangan bergantung kepada kekayaan dan pertama, berperang, membiarkan musuh melancarkan serangan bantuan ketenteraan serta kewangan dari luar. melancarkan serangan pertama, bersekutu dengan musuh dan mempraktikkan dasar duaan, iaitu berbaik-baik dengan satu musuh dan menyerang dan Tentera 3. Undang-undangmusuh lain. Baik : Pemerintah harus mewujudkan kerajaan yang membawa penghormatan Strategi Memenangi Peperangan : dan kemegahan supaya ia dapat mengekalkan kekuasaan. Beliau Langkah yangtentang keperluan Kautilya dalam menghadapi musuh ialah menyarankan disarankan oleh undang-undang yang baik dan memiliki memujuk musuh dengan mengadakan perbincangan, memujuk musuh pasukan tentera yang berwibawa. dengan memberi rasuah, menanam benih perpecahan atau rasuah dan 4. Caramelancarkan peperangan jika usaha tersebut menemui kegagalan. Mengekalkan Kuasa : 2. Machiavelli menyatakan cara seseorang pemerintah mengekalkan kuasa. Seseorang pemerintah harus bersifat liberal, berperikemanusiaan dan Saranan Kepada Pemerintah : mencintai kebenaran. Bagi mengekalkan kedudukan, pemerintah harus Pemerintah apa sahaja termasuk perbuatan keji dan tidak melakukan harus mengkaji kekuatan sendiri dan kelemahan musuh sebelum melancarkanMenurut Machiavelli, matlamat menghalalkan cara. berperikemanusiaan. serangan. Menurut Kautilya, kemampuan mengatur konspirasi bertindak tanpa ragu-ragu terhadap pengikut yang tidak jujur Raja harus lebih baik daripada kegagahan. Komplot atau konspirasi membantu memecahbelahkan musuh tanpa melibatkan diri dalam dan musuh. peperangan dan mengorbankan banyak nyawa.

B.

3.

5. Strategi Peperangan :

Machiavelli menolak pembinaan kubu kerana ia akan membawa kemusnahan. Beliau menyarankan agar tentera berpakaian ringan tetapi dilengkapi dengan senjata yang canggih. 6. Sistem Pentadbiran : Machiavelli mengemukakan dua cara pentadbiran, iaitu melalui undangundang dan ketenteraan. Pemerintahan berteraskan undangundang semata-mata tidak memadai. Beliau berpendapat seorang pemerintah harus memberi keutamaan kepada aspek ketenteraan. 7. Karya : Discourse dan The Prince.

C. Kesimpulan. ( 2 M ) Kautilya dan Niccolo Machiavelli merupakan antara pemikir ketenteraan yang memberi sumbangan dalam bidang ketenteraan. Melalui karya The Prince dan Discourse (Niccolo Machiavelli), strategi peperangan, pentadbiran ketenteraan dan tipu muslihat dalam mencapai kejayaan dan mengekalkan kuasa pemerintah.

4. Bincangkan faktor dan perkembangan pembangunan ekonomi dalam tamadun manusia sehingga tahun 1800 Masihi.

A.

Pengenalan : ( 3 M ) Kegiatan ekonomi satu unsur penting dalam perkembangan tamadun manusia sejak awal tamadun sehingga sekarang Definisi ekonomi: sumber pengeluaran terhad yang digunakan untuk memenuhi kehendak manusia yang tidak terhad Ekonomi berkaitan dengan aspek pengeluaran dan pengagihan kekayaan Asas perkembangan sesuatu tamadun adalah pertanian Aktiviti lain yang menyokong perkembangan tamadun awal seperti perdagangan, perindustrian dan perlombongan Gabungan aktiviti pertanian dengan aktiviti ekonomi yang lain telah mewujudkan suatu tamadun yang stabil dari segi ekonomi dan politik

B.

Isi : ( 5x4M=20M )

Faktor perkembangan pembangunan ekonomi : i. Perhubungan : Manusia mengubah bentuk ekonomi dari sari diri kepada ekonomi komersil Sistem perhubungan sangat diperlukan bagi kemudahan perhubungan antara satu tempat ke satu tempat, antara kawasan pengeluaran seperti kawasan pertanian ke kilang memproses dan bandar Sistem perhubungan terawal ialah sungai dan laut – contoh Sungai Ni, laut Mediterranen menghubungkan Mesir dengan Sumeria dan Semenanjung Tanah Arab Sistem perhubungan darat terawal ialah jalan darat antara Yunani, Rom, Mesir, Arab dan India Sekitar abad 2 Masihi, Tamadun Rom dan Yunani memperkanalkan penggunaan jalan raya dan jambatan Tamadun Mesopotamia menggunakan roda dan kapal layar untuk jalan darat, jalan laut dan jalan sungai

Perkembangan sains dan teknologi membawa kepada terciptanya sistem pengangkutan yang lebih maju seperti kapal layar, kereta lembu dan sebagainya Tamadun Hwang Ho dan Indus memperkenalkan teknologi perkapalan dan dapat menjalankan aktiviti ekonomi kelautan seperti perdagangan dan perkapalan Melahirkan alat-alat pengangkutan baru dan moden seperti kenderaan, motor bot, kapal hinggalah penggunaan bahan tenaga.

Perkembangan pembangunan ekonomi dalam tamadun manusia sehingga tahun 1800 Masihi. f. Pemilikan Tanah dan Cukai : iii. Penggunaan Mata Wang : .Dalam kebanyakan tamadun, tanah ialah milik kerajaan dan raja Pembangunan ekonomi pesat mendorong penggunaan mata wang sebagai .Pembahagian tanah ialah mengikut pertukaran menggantikan kedudukan individu dalam sistem barter Kebanyakan mata wang dalam bentuk logam seperti emas dan perak. masyarakat dan sumbangannya Orang terawal kepada tamadun memperkenalkan mata wang ialah orang Sumeria berbetuk ketulan perak dan emas .Tamadun Mesopotamia-tanah Wang yang agak standard diperkenalkan oleh orang Yunani dan Parsi dimiliki golongan raja, paderi dan Pedagang Eropah menggunakan mata wang Julius Caesar dan Cleopatra pegawai tentera Tamadun China: Dinasti .Cukai menjadi satu sumber Chou ( wang tembaga) Dinasti Han ( wang emas . perak) Dinasti awal pendapatan kerajaanSong (Wang Kertas) g. .Tamadun Mesopotamia – cukai 20% Perkembangan Industri dan Penubuhan persatuan : iv. Institusi Kewangan : .Perkembangan industri mendorong dikenakan ( dalam bentuk wang atauperkembangan ekonomi .Perkembangan ekonomi .Tamadun barangan) Mesopotamia-industri tekstil mendorong pembukaan .Tamadun Mesir-industri kapal dan tembikar . institusi kewangan yang .Tamadun China-industri sutera, kertas dan tembikar berperanan dalam pinjaman dieksport untuk mendapat .Barangan yang dihasilkan wang, simpanan dan insurans barangan lain untuk menjayakan kegiatan .Penubuhan persatuan perdagangan penting kearah e. Prasarana dan Teknologi : perdagangan perkembangan ekonomi .Perkhidmatan ini ekonomi pesat .Pembangunan diperkenalkan di Itali sekitar mempengaruhi perubahan abad ke-14 dengan lahirnya prasarana sokongan seperti pemodal di Genoa, Milan dan dan pelabuhan, gudang, insurans Florence yang membuka bank sebagainya secara eksklusif awam disediakan .Kemudahan .Perdagangan antarabangsa seperti pusat komersil gudang dan memerlukan modal besar dan sistem pengairan bank tersebutMesopotamia-pusat .Tamadun akan membekalkan modal “Karu” di komersil dipanggil .Institusi bandar setiap bank lengkap ditubuhkan di England (Bank .Pusat Komersil Gudang ialah ii. Pengangkutan Laut : Oftempat tinggal pedagang dan England) .Tamadun simpan barang) gudang MesopotamiaKeluarga Egibi di Babylon faktor .Sistem pengairan menjadi memberi pinjaman kepada seperti perkembangan petanian orang ramai dengan kadar Sungai Nil (Tamadun Mesir) dan bunga 20%-30% atas sistem pengairan Szechuan pinjaman. Chou) (Dinasti . .

5. Sejauh manakah matlamat pendidikan dalam tamadun awal dipengaruhi oleh faktor agama.

A.

Pengenalan. ( 3 M )

C.

Kesimpulan. ( 2 M ) � Perkembangan ekonomi komersil dan selanjutnya ekonomi kapitalis didorong oleh faktor yang dihuraikan di atas.

1Latar belakang tamadun awal : Lokasi dan masa ( Mesopotamia, Mesir, China, India, Rom dan Yunani ) 2Definisi pendidikan : satu disiplin yang berurusan dengan kaedah pengajaran dan pembelajaran di sekolah dan persekitaran sekolah dalam usaha membentuk keupayaan, kebolehan dan sikap manusia supaya mencapai kesempurnaan jasmani dan rohani. Pendidikan berkembang kerana pertambahan penduduk. 3Pusat-pusat pendidikan meliputi tempat ibadat, istana,rumah gur,sekolah,kolej dan universiti. Organisasi dan pelaksanaan pendidkan adalah berbeza mengikut tamadun China,Mesir,India, China danYunani. 4Kaitan dengan soalan agama menjadi matlamat utama pendidikan tamadun awal. Namun begitu aspek birokrasi, pentabiran, ketenteraaan, kemanusiaan dan keintelektualan turut memainkan peranan penting.

B.

Isi : ( 5X4M=20M ) 1. Keagamaan : Mesopotamia dan Mesir –melahirkan golongan pendeta/paderi Indiamelahirkan golongan sami dan pemimpin agama. Penekanan pendidikan di India juga adalah untuk menyediakan manusia ke arah menghadapi kehidupan selepas mati. Kedatangan org Aryan ke India telah membawa kepada kemunculan system kasta dan kelas. Jadi matlamat pendidikan juga turut berubah iatu memelihara dan memperkukuhkan system kasta. Akibatnya, pendidikan yg diberikan adalah berbeza-beza mengikut kasta supaya dapat mendalamipengetahuan tentang profesyen kasta mereka.

2.

Birokrasi : China-melahirkan golongan birokrasi dengan tujuan mengukuhkan kerajaan dan mewujudkan keamanan. Ajaran dan kefahaman Confucius ditekankan dalam pendidikan di China yg bertujuan menjalin hubungan persaudaraan dan sifat kekeluargaan demi kepentingan masyarakat China. Pelajar-pelajar China dikehendaki menduduki peperiksaan berasaskan ajaran Confucius untuk memegang jawatan penting dalam kerajaan. Ia bertujuan melahirkan pegawai kerajaan yang bermoral dan bertanggunggjawab.

3.

Ketenteraan : Sparta – untuk melahirkan warganegara yg sedia berkorban utk Negara kota.Mereka dilatih menjadi tentera dgn latihan yg ketat. Pada keseluruhannya, pendidikan di Sparta berkisar kpd ketenteraan kerana golongan peer yg minority sentiasa menghadapi serangan daripad golongan helot.

4.

Kemanusiaan : Athens – melahirkan manusia yg seimbang dari segi rohani, jasmani dan intelektual. Masyarakat yg cemerlang dapat menyumbang kpd diri dan Negara. Pelajar diajar menunggang kuda, bermain panah dan berenang utk jasmani. Mereka akan terlibat dalam sukan olimpik. Mereka diajar untuk berpidato, menghafal retorik(hasilsastera), membaca,menulis supaya bijak berbicara.Mereka juga diajar musik utk keseimbangan emosi.

5.

Keintelektualan : China, Rom, Athens sangat menghormati golongan intelektual. Yunani – menekankan falsafah. Mereka mengganggap manusia sebagai haiwan yg rasional dan manusia dibahagikan kepada tubuh dan minda. Jadi,pendidikan adalah penting utk mengimbangi kedua-dua perkara tadi. Dasar dan matlamat pendidikan adalah berbeza mengikut Negara kotaYunani. Di Athens, kemudahan pendidikan dikendalikan oleh golongan Sophis. Matlamatnya ialah melahirkan warganegara yang boleh memberi mewujudkan hubungan yg lebih erat antara warganegara.

otisme :

melahirkan rakyat yg setia Yunani,Rom, India dan China pendidikan yang berjaya menanam kalangan rakya egara. Empayar adalah hasil daripada semangat patriotisme di

mpulan. ( 2 M )

pa yang berkaitan.

6. Bincangkan perkembangan falsafah dan pemikiran dalam peradaban Melayu sebelum dan selepas kedatangan Islam. A. Pengenalan : ( 3M) Latar belakang perkembangan falsafah di Alam Melayu : 1Perkembangan falsafah di alam Melayu dipengaruhi oleh ilmu agama. 2Sebelum kedatangan Islam, falsafah di Nusantara dipengaruhi oleh agama HinduBuddha. 3Selepas kedatangan Islam, lahir ilmu tasawuf hasil daripada kegiatan dakwah oleh ahli-ahli sufi.

B.

Isi : ( 10X2M=20M ) A. Falsafah Sebelum Kedatangan Islam : ( 10M : impression ) 1. Kepercayaan dan agama masyarakat dipengaruhi oleh agama HinduBuddha. 2 Terdapat banyak karya-karya kesusasteraan Jawa kuno yang mengandungi unsur-unsur falsafah seperti Arjunawiwaha, Bharatayayudda, Hariwangsa, Smaradahanan dan Samanasantaka. 3 Terdapat lebih 1000 rahib Buddha mempelajari teknologi dan falsafah agama Buddha di Srivijaya 4 Terdapat tokoh-tokoh falsafah terkenal Dharmakirti yang mengajar ilmu agama di Sumatera. seperti pendeta

5 Sumatera melahirkan ramai ahli falsafah seperti Atisa yang membawa gerakan pembaharuan dalam agama Buddha di Tibet. 6 Namun begitu falsafah Hindu-Buddha tidak meresap ke dalam jiwa masyarakat Nusantara kerana Agama Hindu-Buddha tidak mempengaruhi ra.kyat jelata kerana terpengaruh dengan unsur-unsur animisme dan demonisme. Golongan bangsawan/pemerintah tidak memahami ajaran murni falsafah Hindu walaupun prinsipprinsip ajaran Hindu, mempengaruhi konsep berkerajaan (devaraja).

7. Aspek ritual, bahasa, dan seni lebih mempengaruhi kehidupan masyarakat di Nusantara. B. Falsafah Selepas Kedatangan Islam : ( 10M : impression )

1

Selepas kedatangan Islam, pemikiran, dan falsafah dipengaruhi oleh agama Islam.

2. Perkembangan pemikiran dan falsafah di alam Melayu bermula pengislaman Pasai dan Melaka.Terdapat kitab-kitab agama dari Arab yang di bawa oleh para ulama seperti kitab Darul Mazlum. 3. Bidang tasawuf berkembang hasil daripada kegiatan dakwah yang dijalankan oleh tokoh-tokoh sufi. 4. Terdapat dua bentuk ajaran tasawuf iaitu tasawuf falsafah dan tasawuf khlak.Tarikat tasawuf juga berkembang. 5. Ajaran tasawuf dipengaruhi oleh kitab Ihya Ulumuddin.

6. Ilmu tasawuf mencapai kemuncak perkembangannya pada zaman Aceh dengan kemunculan tokoh-tokoh seperti Hamzah Fansuri (Syair Perahu), Shamsuddin al-Sumatrani (al-Shiratul-Mustaqim) dan Nuruddin alRaniri (Bustanul Salatin). 7. Tasawuf akhlak disebarkan melalui sastera hikayat seperti Hikayat Nur Muhammad, Qisasul Anbiya' ,dan Hikayat Nabi Bercukur. 8. Tarekat-tarekat yang berkembang ialah Qadariah, Rifaiyah, dan Satariyyah 9. Wujudnya polemik pemikiran antara Wahdatul Wujud dan Wahdatul Syuhud. 10. Perkembangan pemikiran dan falsafah terbantut pada abad ke -17 apabila golongan fuqaha mempengaruhi golongan pemerintahan. Hasil penulisan falsafah WahdatuI Wujud dimusnahkan (dibakar).

7. Bincangkan lima faktor penjelajahan dan penerokaan orang Eropah pada abad ke15 Masihi. A. Pengenalan. ( 3M)

1Konsep penjelajahan dan penerokaan. 2Latar belakang penjelajahan dan penerokaan di Eropah :

C.

Kesimpulan : ( 2 M ) Falsafah di alam Melayu pada zaman sebelum dan selepas kedatangan Islam dipengaruhi oleh agama. Sebelum kedatangan Islam, falsafah dipengaruhi oleh agama Hindu-Buddha. Pengaruh faIsafah ini terhad kepada golongan atasan sahaja. Selepas kedatangan Islam, ilmu falsafah dikembangkan oleh mubaligh Sufi. Pengaruh agama dalam falsafah di alam Melayu tidak dapat dinafikan.

melalui Marco Polo telah mencetuskan semangat baru untuk memperluaskan pengaruhnya. 2. Maklumat baru tentang geografi di luar Eropah serta peta-peta yang lebih saistifik maklumat baru misalnya i apati daripada "The Travels of Marco Polo". Buku itu diterjemahkan dalam beberapa bahasa seperti Latin, Sepa.nyol, German, dan Inggeris. Columbus sendiri memperoleh buku itu yang memberi perangsang kepadanya untuk menjelajahi Lautan Atlantik pada tahun 1492 TM. Terdapat penyelidikan dalam bidang geografi dan pelayaran ditaja oleh raja-raja yang mementingkan penerokaan maritim. Munculnya segolongan ahli-ahli kartografi dan hidrografi yang menghasilkan peta-peta yang jauh lebih tepat daripada peta Ptolemy. Zaman Penemuan dalam sejarah Eropah Barat menyifatkan kegiatan peneroka Eropah yang berjaya memperluaskan pengetahuan geografi tentang dunia di luar Eropah dankekayaan dan keuntungan daripada 3. Penjelajahan terdorong oleh motif Lautan Mediterranean. Negerinegeri Iberia, iaitu Sepanyol dan Portugal telah mengambil inisiatif untuk perdagangan dengan negara-negara timur.barangbarangan seperti rempahmenerokai pantai adalah keperluan asas masyarakat Eropah tetapi ratus, sutera dan lain-lain Benua Afrika pada kurun ke-15 T.M. bekalannya dikawal oleh para saudagar Itali, Venice, dan Genoa.Orang-orang Menjelang 1450 T.M. peneroka-peneroka Portugal telah bertapak di Islam juga menguasai perdagangan di antara Mediterranean Timur dengan Asia Azores, sampai ke Cape Verde dan Senegal dan mengelilingi Cape of Timur dan India. Jadi, penemuan jalan laut baru adalah demi kepentingan Good Hope pada tahun 1498 T.M. Vasco da Gama juga berjaya belayar mengurangkan kos import serta meningkatkan keuntungan mereka. ke Calicut di India Barat. Di Lautan Atlantik, Christopher Columbus telah menyeberangi lautan itu pada tahun 1492 T.M. dan menemui Hispanola 4. Penjelajahan juga didorongkan oleh kepentingan penyebaran agama (Cuba). Kristian. Orang-orang Sepanyol sedang berperang dengan negerinegeri Islam diIberiaPada 1502 T.M. balik tanah mereka daripada penguasaan Islam. Sungai untuk merampas Amerigo Vespucci telah sampai ke Brazil dan Plate. Penemuan-penemuan itu masa itu haruslah tertakluk kepada terletak Didasarkan konsep bahawa dunia pada menunjukkan bahawa suatu benua kuasa di selatan wilayah Carribean yang pada ketika motivasi yang Amerika. Kristian, maka penyebaran agama Kristian menjadi suatuitu dinamakan begitu Pada keseluruhannya, ikatan politik Portugal berjaya memperkenalkan kuat. Contohnya, mendapatkan Sepanyol dan dengan Prester John di Ethopia suatu era baru dalam sejarah manusia daIam erti kata bahawa mereka untuk menghancurkan kuasa Islam. telah dapat memperluaskan pengaruh Eropah ke seluruh dunia. 5. Penaungan pihak kerajaan Sepanyol dan Portugal seperti Prince Henry the Navigator dan Raja John III juga mendorong penerokapeneroka untuk mencari jalan laut ke Isi: ( 5x4M=20M ) Asia Timur dan India.Di bawah penaungan mereka, didapati satu kemajuan dalam sains dan teknologi pelayaran dengan pembinaan kapalkapal yang lebih sesuai untuk pelayaran lautan.Masalah pelayaran jarak jauh telah dikurangkan dengan adanya kompas dan astrolab. Faktor-faktor Penjelajahan dan Penerokaan : 1. Zaman Renaissans yang berrnula pada kurun ke-13M, menggalakkan 6. Dorongan dari inguiry atau ingin tahu Akademi Laut. munculnya semangat pemerintah seperti penubuhanterutamanya tentang hal wujudnyatanah-tanah diluar Eropah monopoli perdagangan orang Islam di Laut 7. Faktor ekonomi -Memecah yang belum diketahui.Semangat Renaissans juga mengubah dan Lautan Hindi. (world view) orang-orang Eropah. Pada Medditereanean pandangan dunia dulunya, perspektif mental mereka adalah berdasarkan pandangan bahawa 8. Eropah Berkembangnya Jerusalem kapal dan artileri bertumpu pada teknologi dan Lautan Mediterranean. Dunia pada masa itu dianggap terdiri daripada Asia, Eropah, dan Afrika yang mengelilingi Lautan 9. Penubuhan kerajaan monarki kebangsaan membawa kepada Mediterranean. Pengetahuan baru tentang China persaingan kuasa, pengumpulan kekayaan, dan kemegahan pemerintah.

B.

C. Kesimpulan : ( 2 M )

Munculnya empayar Sepanyol di Mexico dan Peru di Amerika Sela.tan. balam pemerintahan empayar itu, penyebaran agama Katolik ditegaskan serta penggunaan tenaga buruh penduduk tempatan secara besar-besaran untuk meningkatkan ekonomi eksport ke Eropah.Kuasa Portugal di Asia juga mewujudkan sebuah empayar maritim yang mengawal semua jalan laut ke Asia Tenggara dan Timur Jauh.Munculnya perdagangan yang berbentuk global mengubah corak perdagangan di Eropah Barat apabila pusat-pusat import dan eksport telah dipindah dari Mediterranean ke Eropah Barat seperti Lisbon, Bourdeax, Liverpool, dan Amsterdam. Kekayaan di Eropah Barat kian meningkat akibat daripada pengimportan emas dan perak dari Mexico, Bolivia, dan Peru. Kapitalisme bermula dengan revolusi komersial yang memheratkan pengumpulan modal, keuntungan, dan pelaburan upah.Mencetuskan perubahan sosial di Eropah Barat dengan kenaikan kos kehidupan dan pembahagian masyarakat mengikut kekayaan.Pada keseluruhannya, penjelajahan tokoh-tokoh peneroka Eropah Barat yang berpunca daripada usaha mereka telah membawa kepada transformasi Eropah. Fenomena itu rnerupakan suatu titik tolak dalam sejarah Eropah, iaitu munculnya Eropah Moden.

8.

Jelaskan perbezaan sumber ilmu menurut tamadun Islam dengan tamadun Barat.

A.

Pengenalan. ( 3 M )

1. Ilmu adalah pengetahuan yang diperolehi melalui kaedah-kaedah dan 2. Ilmu dikaitkan dengan alima dari bahasa Arab yang bermakna tahu. syarat-syarat tertentu. 3. Ilmu sama erti dengan perkataan science dalam bahasa Inggeris. Istilah science berasal dari perkataan Latin scio, scire yang bermaksud tahu.

B.

Isi : ( 3x7M=21M )

1.

Al-Quran :

Tamadun Islam : •Semua ilmu yang sebenar datang daripada Allah. •Sumber-sumber itu wujud secara langsung melalui wahyu ataupun secara tidak langsung melalui tanda-tanda alam.

Tamadun Barat : Empirikal : •Pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman pancaindera yang menjadi sumber pengetahuan yang utama dan sebenar. •Tokoh yang mendukung – Demokritos dari Yunani. •Tokoh zaman moden – John Locke dan Aguste Comte

2. Islam :

Akal : Tamadun

•Menurut Imam al-Ghazali, akal terbahagi kepada dua: aqli dan fikri. •Beliau meletakkan akal di bawah martabat roh, tetapi masih menyanjung peranan akal. •Menurut al-Ghazali, akal adalah ‘dacing kebenaran Tuhan ( mizan al-haq ).

•Tokoh Aristotle : Menekankan bahawa akal fikiran adalah sumber utama untuk memperoleh pengetahuan hakiki. •Menurut beliau ilmu bertolak daripada usaha-usaha akal yang membawa kepada rumusan yang bersifat deduktif. •Aliran ini dikembangkan oleh Descartes, Spinoza dan Leibniz. 3. Alam : Tamadun Islam : •Ibn Rusyd mengaitkan sumber ilmu dengan hukum dan peraturan alam nyata yang dicipta dan dipelihara oleh Allah serta membezakan antara alam ghaib atau fungsinya. •Ilmu Allah dan ilmu manusia tidak dapat dibezakan. Tamadun Barat : •Menurut Plato : Alam bentuk kekal menjadi objek ilmu manakala ilmu yang unggul ialah bentuk kebaikan. •Kebaikan yang dimaksudkan disebut sebagai akhlak.

C.

Kesimpulan : ( 1 M ) 1Menurut sarjana Islam, manusia tidak mempunyai kemampuan untuk mencapai tahap pengetahuan melebihi wahyu. 2Sumber berasaskan wahyu adalah mutlak kerana ia daripada ilham yang diberikan oleh Allah. 3Bagi sarjana Barat, ilmu hanya dibatasi oleh kemampuan akal dan fikiran manusia semata-mata.

Tamadun Barat : Rasionalisme :

Bahagian B :

9. Bandingkan ciri-ciri masyarakat Arab pada zaman Jahiliyah dengan masyarakat Islam pada zaman Nabi Muhammad s.a.w. di Madinah. A. Pengenalan : ( 3M) 1Zaman jahiliah merujuk kepada masyarakat di Semenanjung Tanah Arab. Mereka hidup dalam zaman kegelapan tanpa berpandukan ajaran wahyu dan mengamalkan nilai akhlak yang buruk. Zaman ini berlaku 300 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad s.a.w. iaitu bermula daripada kejatuhan empangan Maarib sehingga kedatangan Islam. 2Nabi Muhammad dan orang Islam telah berhijrah ke Madinah pada 622 M. Di Madinah Nabi Muhammad telah dilantik sebagai ketua negara dan mengasaskan pemerintahan negara Islam yang pertama. 3Kedatangan agama Islam telah membawa perubahan yang besar ke atas masyarakat Arab terutama masyarakat di Madinah.

B.

Isi: (7x3M=21M ) 1. Kepercayaan / Agama : Majoriti masyarakat Arab Jahiliah menganut agama menyembah berhala. Pada asalnya mereka ialah pengikut ajaran Haruf tetapi ajaran ini diselewengkan dengan menganggap berhala sebagai perantaraan antara manusia dengan Tuhan. Pada masa ini Mekah berperanan sebagai pusat penyembahan berhala. Agama lain yang dianuti ialah ajaran animisme, sabiah, majusi, nasrani dan yahudi. Masyarakat pada masa ini juga terikat dengan kepercayaan karut. Masyarakat Islam pada zaman ini mempunyai keimanan yang kukuh. Orang Ansar secara rela telah memeluk ajaran Islam. Nabi telah melantik guru-guru agama untuk memperkukuhkan akidah dan amalan mereka. Di samping itu, nabi telah menjalankan dasar kebebasan beragama terutama ke atas masyarakat Yahudi dan mereka diberi kebebasan beribadat. Majoriti golongan Arab Madinah menerima agama Islam.

2.

Hubungan Masyarakat / Sosial : Masyarakat Jahiliah hidup terpisah dalam kabilah dan bani masingmasing. Setiap individu mempunyai ketaatan kepada kabilah dan sangat prejudis kepada kabilah yang lain. Semangat ini juga menyebabkan mereka memihak kepada kabilah tanpa mengira sama ada mereka berada dalam keadaan benar atau salah. Ini telah menimbulkan masalah permusuhan antara kabilah berleluasa. Masyarakat Islam Madinah berjaya membentuk sebuah masyarakat ummah Islamiyah tanpa mengira kaum dan suku. Kesetiaan kepada kaum tidak lagi wujud dan digantikan dengan ikatan persaudaraan Islam. Contohnya Nabi berjaya mempersaudarakan orang Ansar dengan Muhajirin.

3.

Peperangan : Permusuhan antara suku atau kabilah telah membawa peperangan di kalangan masyarakat Arab Jahiliah. Peperangan ini dikenali sebagai Ayyamul Arab. Perang balas dendam sering berlarutan. Contohnya Perang Al-Basus berlarutan selama 40 tahun. Persaudaraan Islam telah berjaya menamatkan permusuhan di kalangan golongan Ansar iaitu suku Aus dan Khazraj. Sebelum memeluk Islam mereka terlibat dalam peperangan Al-Buath kerana merebut kepimpinan kota Madinah. Peperangan yang wujud di zaman Islam merupakan satu langkah mempertahankan agama, masyarakat dan negara Islam daripada ancaman musuh terutama serangan orang Quraisy Mekah clan pengkhianatan orang Yahudi.

4.

Kelas Masyarakat : Masyarakat Jahiliah mementingkan kelas dalam masyarakat. Golongan bangsawan merupakan golongan tertinggi dan dipandang mulia. Dalam masyarakat Arab Jahiliah amalan perhambaan berlaku secara meluas. Mereka tidak mempunyai hak ke atas diri sendiri. Mereka dikehendaki berkhidmat kepada tuan mereka. Perdagangan hamba berlaku secara meluas. Kekejaman ke atas para hamba berlaku sekiranya para hamba tidak mengikut kehendak mereka. Dalam masyarakat Islam menitik beratkan konsep persamaan taraf.Semua manusia dianggap sama taraf di sisi Allah. Kemuliaan manusia berdasarkan kepada ketakwaannya kepada

Allah. Manusia tidak dibezakan mengikut kekayaan atau pangkat mereka. 5. Kedudukan Wanita : Masyarakat Arab Jahiliah memandang rendah kepada golongan wanita. Fungsi mereka hanyalah sebagai alat kepada kaum lelaki. Mereka dianggap sebagai barang dagangan dan ada di kalangan mereka yang kematian suami, menjadi rebutan anak-anak lelaki suami mereka. Keadaan ini menyebabkan suku ban] Tamim telah menanam bayi perempuan bagi mengelakkan mereka dipandang rendah. Nabi mengajar masyarakat Islam di Madinah memandang mulia golongan wanita. Mereka perlu dipeiihara maruah dan kebajikan mereka. Kaum wanita memainkan peranan yang sama pentingnya dengan goIongan lelaki.

6.

Akhlak : Masyarakat Arab Jahiliah mengamalkan nilai akhlak yang buruk seperti berzina, melacur, membunuh, minum arak dan berjudi. Nilai ini telah sebati dengan kehidupan mereka. Islam menekankan akhlak yang mulia.Bermula dengan perjanjian AlAqabah I, masyarakat Madinah berjanji tidak akan menipu, berzina, dan membunuh. Nabi berjaya mengikis segala amalan akhlak yang buruk di kalangan orang Islam di Madinah.

7.

Politik : Sistem politik dan pentadbiran adalah tidak seragam. Kerajaan yang wujud lebih bersifat monarki dan terletak di bawah kuasa asing seperti Parsi dan Rom. Masyarakat golongan Badwi mengamaIkan sistem politik kabilah masing-masing. Sementara itu masyarakat kota Mekah menjalankan sistem politik kabilah. Kerajaan Islam Madinah wujud berasakan perlembagaan Madinah. Undangundang utama yang digunakan ialah Al-Quran. Segala keputusan negara dilakukan melalui konsep syura. Masjid menjadi institusi yang penting dalam kerajaan Madinah.

8. Nilai-nilai Positif : Dalam masyarakat jahiliah terdapat nilai-nilai positif seperti menghormati tetamu, berpegang teguh kepada janji, memberi perlindungan kepada Nabi Muhammad s.a.w. Dalam masyarakat Islam nilai-nilai ini diperkukuhkan selaras dengan nilai-nilai Islam. 9. Amalan Ekonomi. Jahiliyah amalkan riba, pencurian dan penipuan. Islam mengharamkan riba dan mewajibkan urusan jual beli. Ada akad dalam urusan jual beli.

10. Jelaskan langkah-langkah yang diambil oleh Nabi Muhammad s.a.w. ke arah pembentukan negara Islam di Madinah.

A.

Pengenalan : ( 3M ) a. Demografi Madinah :

C.

Negara kota Madinah terletak kira-kira 320 km ke utara Mekah. Masyarakatnya terdiri daripada suku-suku Arab terutamanya Aus dan Khazraj serta orang-orang Yahudi. Sebelum agama Islam tersebar ke Madinah suku-suku Arab sentiasa berselisih faham sesama mereka. Golongan Yahudi memandang rendah orang-orang Arab, memonopolikan kegiatan ekonomi, hidup mewah dan menguasai pentadbiran. Dari segi agama dan kepercayaan kaum Yahudi memelihara kesucian agama Yahudi dan orang-orang Arab menyembah berhala seperti orang Quraisy Kesimpulan : ( 1MNamun begitu orang Arab Madinah lebih mengerti tentang di Mekah. ) ketuhanan dan kenabian berbanding dengan orang Arab Mekah oleh Perbezaa yang mereka zaman terdedah kepada agamanafsu dan Jadi, pemikiran kerana ketara, lebih jahiliyah berlandaskan Yahudi. dalam zaman Islam berdasarkan wahyu daripada Allah s.w.t. mereka lebih terbuka kepada usaha dakwah Nabi Muhammad saw dan lebih bersedia memeluk agama Islam yang dibawanya.

Hijrah dari Mekah ke Madinah oleh Nabi Muhammad s.a.w. merupakan titik permulaan negara Islam di Madinah. Walaupun sebelum ketibaan Nabi Muhammad s.a.w. ke Madinah agama Islam tersebar di Madinah menerusi orang-orang Muslim (kaum Ansar) yang menyertai dalam Perjanjian Aqabah I dan Aqabah II. 1Latarbelakang Nabi Muhammad Sebelum Hijrah. 2Konsep negara.

Setelah tiba ke Madinah Nabi Muhammad s.a.w. telah membina masjidmasjid yang bukan sahaja menjadi tempat ibadat dan penyebaran agama Islam tetapi juga digunakan untuk menyebarkan pendidikan dan ilmu pengetahuan Islam 2 Pembentukan Ummah : Nabi Muhammad adalah seorang negarawan. Sebagai langkah pertama terhadap penyatuan masyarakat Islam di Madinah, Nabi Muhammad s.a.w. mempersaudarakan kaum Ansar dengan kaum Muhajirin : i. Muahahjirin dengan Muhajirin. ii. Ansar dengan Ansar. iii. Muhajirin dengan Ansar Semangat asabiyah telah digantikan dengan semangat ummah mengikut akidah Islam. Hubungan persaudaraan mengatasi masalah perbezaan dari segi sosial dan ekonomi. Kedua-dua golongan bergaul dan bekerjasama untuk kebaikan agama Islam dan negara. 3 Mewujudkan Piagam Madinah : Baginda seterusnya mewujudkan sebuah piagam untuk dijadikan panduan untuk membentukkan sebuah negara Islam yang berdaulat. Piagam Madinah bukan sahaja membentukkan persaudaraan antara Ansar dan Muhajirin tetapi juga perpaduan antara orang Islam dengan orang bukan Islam terutamanya orang Yahudi. Kaum Yahudi diberikan kebebasan mengamalkan ibadat mengikut agama mereka selama mereka mematuhi undang-undang Islam dan peraturan yang diterima umum. Orang Islam dan bukan Islam dapat hidup secara aman damai dan bebas menjalankan aktiviti masing-masing. Keselamatan penduduk Madinah terjamin dan mereka bertanggungjawab mempertahankan negara Madinah daripada serangan musuh. Penduduk Madinah juga mengiktirafkan Nabi Isi : (7x3M=21M ) s.a.w. sebagai pemimpin agama dan ketua negara. Dengan Muhammad pengiktirafan itu Nabi telah menjadi pemimpin yang berwibawa dalam 1 Pembinaan Masjiddan pemerintahan negara Islam Madinah. urusan pentadbiran : Peristiwa hijrah telah menyebabkan penyebaran agama Islam semakin meluas terutamanya dengan terbinanya Masjid Quba dan Masjid Madinah yang menjadi tempat ibadat dan penyebaran agama Islam. Kaum 4 Mengasaskan Pentadbiran Negara Melalui Cara Musyawarah : Ansar di Madinah menyambut Muhajirin dari Mekah dan buat pertama kali, Baginda dakwah dapat dilakukan secara terbuka. Kaum Ansar banyak kegiatan berjaya mengasaskan sistem musyawarah dalam segala halhal politik. Dalam hubungan dengan kaum Yahudi semasa Perang Badar, berkorban untuk mengembangkan agama Islam. Nabi Muhammad s.a.w. tidak menunjukkan permusuhannya terhadap kaum Yahudi tetapi terus mengadakan perundingannya dengan mereka. Hanya setelah perundingan gagal barulah mereka

B.

disingkirkan secara terhormat dari Madinah. Baginda juga menjalankan musyawarah semasa mewujudkan persaudaraan antara Ansar dan Muhajirin serta antara Aus dan Khazrai. Konsep musyawarah terbayang dalam hubungan politik antarabangsa. 5 Mewujudkan Tentera Islam di Madinah : Baginda juga adalah seorang pemimpin tentera Islam yang menyertai beberapa ekspedisi ketenteraan untuk mempertahankan kesucian agama Islam daripada ancaman dan serangan musuh. Dalam mempertahankan kedaulatan negara Islam Madinah. Baginda merupakan seorang panglima tentera dan ahli strategi dalam bidang ketenteraan.

6 Mengadakan Hubungan Luar : Baginda adalah seorang diplomat yang mengambil inisiatif untuk menghantar perwakilan ke luar seperti Mesir, Byzantine, dan Parsi. 7. Menyusun semula struktur ekonomi Madinah. Penyatuan masyarakat yang berlaku telah mewujudkan semangat saling membantu sehingga meliputi segenap bidang.olongan Muhajirin bergiat dalam bidang pertanian. Nabi menggalakkan umat Islam bergiat dalam bidang perniagaan.

C. Kesimpulan. ( 1M ) Pembentukan perundangan. Negara Islam Madinah berasaskan kepada wahyu dan

11. Bandingkan antara sistem pemerintahan dan pentadbiran Zaman Khulafah AlRasyidin dengan sistem pemerintahan dan pentadbiran pada zaman Bani Umaiyyah.

A.

Pegenalan : ( 3M ) 1Kerajaan Khulafah Al Rasyidin terbentuk apabila Abu Bakar al Siddiq dilantik serta diba’aah menjadi khalifah setelah kewafatan rasulullah yang tidak meninggalkan waris dan wasiat.kerajaan ini bertahan sehingga Khalifah Ali dibunuh pada 40H. 2Kerajaan Bani Umaiyyah diasaskan oleh Muawiyah bin Abu Suffian pada tahun 41 H setelah Saidina Hasan bin Ali menyerahkan jawatan Khalifah kepada beliau demi rasmi perpaduan umat.Pusat kerajaa di Damsyik,memerintah lebih kurang 92 tahun sehingga khalifah akhirnya Marwan bin Muhammad digulingkan melalui revolusi Abbasiyah

B.

Isi : ( 5x4M=20M ) 1. Pusat Pemerintahan : •Zaman Khulafah al Rasyidin pusat pemerintahan di Madinah,Kemudian dipindahkan ke Kufah unruk memudahkan pentadbiran yang menghadapi tentangan daripada musuh keluarga bani umaiyyah,khawarij dan sebagainya. •Kerajaan Bani Umaiyyah pusat pemeintahan berpusat di Damsyik dan menjadi kediamanRasmi Khalifah.

2.

Pemilihan Khalifah : •Zaman Khulafa Al Rasyidin pemilihan berdasarkan kelayakan serta dipilih oleh orang ramai. •Bani Umaiyyah,berdasarkan sistem Warisan.jawatan khalifah dijadikan hak milik keluarga bani Umaiyyah.

3.

Pelantikan Pegawai : •Kerajaan Umaiyyah,terdiri daipada bangsa Arab khasnya keluarga bani Umaiyyah sendiri •Berbeza dengan Zaman Khulafah Al Rasyidin,pegawai dipilih berdasarkan pengalaman ,kelayakan serta mampu menjalankan tugas dengan baik tanpa mengira bangsa Arab atau tidak

4.

Majlis Syura : •Zaman Khulafah Rasyidin,merupakan badan penasihat dan perunding bagi menggubal dasar-dasar Negara. •Berbeza dengan zaman bani Umaiyyah Majlis Syura tidak begitu berfungsi kecuali zaman Umar Abdul Aziz,disebabkan khalifah menggunakan kuasa secara mutlak.

5.

Pentadbiran : •Kerajaan Bani Umaiyyah telah menerapkan sistem pentadbiran kerajaan Byzantine •Melantik pegawai-pegawai kristian untuk berkhidmat dalam kerajaan. •khalifah senantiasa diiringi dan diawasi oleh pegawai peribadi. •Sementara zaman Khulafah Al Rasyidin,sistem pentadbiran telah dipertingkatkan dengan penubuhan beberapa jawatan baru iaitu umat Islam boleh menemui khalifah tanpa halangan.

C.

Kesimpulan : ( 2M ) •Perubahan yang berlaku pada zaman Umaiyyah banyak meninggalkan kesan negative kepada umat Islam,terutama berhubung dengan tindak tanduk pemerintah yang suka bermewah-mewah, dan menindas golongan yang tidak sehaluan dengannya. •Kesannya membawa kepada kejatuhan melalui revolusi Abbassiyah.

6.

Dasar Ekonomi : • Kerajaan Umaiyyah,masih sama dengan zaman sebelumnya tetapi lebih sistematik dengan penubuhan diwan al Kharaj.Ini berbeza dengan zaman Umar al Khattab,yang mana kadar cukai agak berpatutan,harta baitulmal dianggap amanah Allah dalam zaman Khalifah Al Rasyidian manakala baitulmal menjadi hak milik kerajaan dan sesetengah khalifah menjadikannya sebagai hak milik peribadi.

7.

Peluasan Kuasa Wilayah : • Zaman Bani Umaiyyah peluasan kuasa wilayah,melalui jalan darat dan jalan laut. Bani Umaiyyah menghadapi ancaman dalaman dari puak syiah dan khawarij sementara zaman Khulafah Al Rasyidin tentera Isalam lebih kerap berhadapan dengan ancaman luar iaitu Rom dan Parsi.

12.

Bincangkan kesan-kesan Perang Uhud terhadap masyarakat Islam di Madinah.

A.

Pendahuluan. ( 3M ) •Permusuhan antara orang Islam dengan Quraisy Makkah tidak berakhir selepas Rasulullah berhijrah ke kota Madinah sebaliknya bertambah hebat seperti dalam Perang Badar, Perang Uhud dan Perang Khandak. •Perang Uhud merupakan pertempuran kedua yang berlaku dalam sejarah Islam pada tahun 3H. •Peperangan Uhud melibatkan 700 orang tentera Islam diketuai oleh Nabi Muhammad s.a.w. dan 3000 orang tentera Quraisy yang diketuai oleh Abu Sufyan b. Harb.

B.

Isi : ( 5x4M=20M ) Kesan-Kesan Perang Uhud : 1Kabilah-kabilah Arab mula memandang rendah dan serong terhadap umat Islam. 2Perang Uhud memberi pengajaran kepada tentera Islam agar mentaati serta mengikut taktik yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. 3Perang Uhud telah menimbulkan krisis keyakinan di kalangan umat Islam yang tipis imannya. 4Perang Uhud menyebabkan umat islam lebih berhati-hati ketika berhadapan atau berurusan dengan orang munafik. Selain itu memberi gambaran mengenai sifatsifat dan bahaya yang ditimbulkan oleh golongan munafik. 5Rasulullah telah bertindak menghalau Yahudi Bani Nadir dari kota Madinah kerana mengkhianati Sahifah Madinah dan usaha mereka untuk membunuh Nabi. 6Kaum Quraisy semakin bersemangat untuk mengalahkan orang Islam kerana percaya kekuatan Islam mula lumpuh. 7Perang Uhud membuktikan kaum Quraisy sentiasa berazam untuk menghancurkan Islam.

C. Kesimpulan : ( 2M ) 1Kemenangan pihak musuh mencetuskan keyakinan musuh Islam untuk mencabar umat Islam. 2Kesannya berlaku Perang Khandak pada tahun 5H. 3Orang Quraisy telah ditewaskan kerana kegigihan serta kebijaksanaan Rasulullah.

13.

Jelaskan Fungsi Zakat Dan Pelaksanaannya Pada Zaman Bani Umayyah.

A.

Pengenalan. ( 3 M ) � Zakat berasal daripada perkataan Arab iaitu daripada kata dasar zaka yang bererti penambahan atau persucian. Dari segi bahasa zakat bermaksud kesuburan, kesucian, keberkatan dan kedamaian. Dari segi syarak pula zakat merupakan pembayaran atau cukai ke atas harta apabila sudah sampai nisabnya dan genap setahun (haul) dan ia akan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. 6. Zakat barangan perdagangan dikenakan 2.5% mengikut syarat zakat Isi : ( 20M ) emas dan perak. • 7. Fungsi Zakat galian dan harta yang tertanam; jika di bumi perang zakat : ( 4x2M=8M ) zakatnya 1/5, jika di bumi aman 2.5%. •Mendatangkan kesyukuran dan penyuburan pahala. 8. Zakat daripada •Mensucikan jiwatanaman dan buah-buahan; jika guna siraman air hujan 1/10, dosa kekotoranjika usaha sendiri 1/20 •Mewujudkan kedamaian. 9. Hasil kutipan zakat •Merapatkan jurang kekayaan disalurkan kepada 8 asnaf yang layak iaitu : dalam kalangan1Fakir. masyarakat Islam. 2Miskin. •Menyemai semangat 3Amil. bertanggungjawab dan tolong 4Mualaf yang dinakkan hatinya. menolong. 5Hamba yang hendak memerdekakan dirinya. •Mengikis sifat-sifat tamat dalam 6Orang berhutang. pemilikan harta. Pelaksanaan zakat zaman Bani Umaiyah : ( 6x2M=12M ) 7Orang yang •Membuktikan sifat mentaati berjihad. hukum agama. 8Musafir. 1. Pelaksanaan zakat pada zaman Bani Umaiyah menonjol ketika era 9 •Mendapatkan keberkatan. pemerintahan khalifah Umar b. Abd. Aziz. Beliau telah memastikan • institusi zakat ditadbir dengan baik dan sistematik. 10. Menubuhkan Diwan al Kharaj, sebuah jabatan dinamakan Diwan al Kharaj ditubuhkan untuk melicinkan tugas pungutan cukai (sebahagian 2. Melantik Amil untuk memungut zakat dibahagian-bahagian yang besarnya adalah zakat )dan mengeluarkan perbelanjaan negara. berbeza mengikut ukuran nisab tertentu. 3. 4. Zakat pada zaman Bani Umaiyah dibahagikan kepada 5 jenis. Zakat Emas dan Perak sebanyak 2.5%

B.

5.

Zakat binatang ternakan seperti kambing, unta dan lembu : •Setiap 40-100 ekor zakatnya seekor kambing. Jika 100-200, zakatnya seekor setiap 100 ekor. •Bagi unta; setiap 5 hingga 24 ekor, zakatnya seekor kambing. Jika 25 ekor zakatnya anak unta betina berumur setahun. •Lembu/kerbau; setiap 30 ekor zakatnya anak betina umur setahun. Apabila sampai 60 ekor zakatnya seekor tetapi berumur 2 tahun. •Kuda; dikenakan zakat jika digunakan untuk tujuan perniagaan. •

14. Huraikan sumbangan Al-Ishtakhri dalam bidang penerokaan dan penjelajahan tamadun Islam. A. Pengenalan. ( 3M )

C.

Kesimpulan : ( 2 M ) Zakat memainkan peranan penting dalam sistem ekonomi Negara Islam. Ia merupakan bahan penting dalam sistem percukaian negara. Melalui institusi zakat baginda berjaya menggalakkan umat Islam bekerja keras dan bermuafakat sehingga menjadi masyarakat yang makmur. Kemakmuran masyarakat dapat dilihat sehingga tiada seorang pun yang layak menerima zakat pada zamannya.

1. Al-Istakhri atau nama sebenarnya Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad alFarisi al-Karkhi, merupakan orang pertama yang membawa cara baru dalam ilmu geografi. 2. Biografi Al-Istakhri tidak berapa diketahui, tetapi ada beberapa sumber menyatakan beliaua berasal dari Istakr sebuah tempat di Iran. 3. Beliau hidup dalam abad ke 4H / 10M.

5. Istakhri juga telah menghasilkan pete-peta yang lengkap bagi beberapa negara seperti Mesir, Laut Mediterranean, Parsi, Maghribi dan Adherbayjan. 6. Ibn Hawqal telah memuji peta Parsi oleh Istakhri, tetapi memberi sedikit komen tentang kesilapan Istakhri dalam menghasilkan peta Sind. Al-Ishtakhri pula memberi komen tentang peta Mesir oleh Ibn Hawqal dan menyatakan bahawa peta Maghribi yang dilukis oleh Ibn Hawqal tidak tepat. Hasil kerja merek saling berhubungan berdasarkan komen dan ulasan. Perkara tersebut telah memajukan dan mengembangkan didang ilmu geografi.

7. Lokasi al-Is, sebuah kubu kecil juga menjadi persoalan. Istakhri menyatakan ia terletak antara Yanbu’ denga al-Marwah. Al-Mas’udi, al-Waqidi dan al-Hajiri juga menghuraikan lokasi al-Is. Walaubagaimanapun lokasi al-Is yang dihuraikan keseluruhannya adalah benar. B. Isi : ( 5x4M=20M ) 8. Istakhri juga merupakan seorang tokoh pelayaran Islam. Beliau melawat banyak tempat Al-Istakhri Arab, bidang penerokaan dan penjelajahan Sumabangan seperti negara dalam mungkin sampai ke Mekah, Iraq, Khuzistan, Daylam, dan Transoxiana, juga pernah melawat Sepanyol dan Sicily. tamadun Islam : 1. Mengembangkan ilmu geografi Islam dengan menghasilkan sebuah karya yang terkenal iaitu Masalik Wa al-Mamalik. Karya beliau banyak memuatkan Kesimpulan. ( lebih peta-peta yang 2M ) dikenali sebgai karya peta. Hasil kerja yang lain seperti Risalat yang cuba menghuraikan tentang negara Parsi. Istakhri merupakan tokoh pelayaran yang unggul dan termasyhur dan telah memberi sumbangan dalam bidang penulisan dan geografi. 2. Menurut De Geoje (318-321M), Istakhri telah menulis dan membuat rujukan kepada tulisan al-Balkhi. Beliau juga telah melukis semula atlas Islam yang dicipta oleh al-Balkhi. Contohnya, Istahkri telah menukarkan perkataan iklim daripada konsep geografi Ptolemy kepada keshars yang berkonsepkan Parsi. 3. Dalam Buku al-Muqaddasi, dikatakan bahawa buku yang ditulis oleh Ishtakhri adalah buku yang penuh dengan peta-peta yang dilukis dengan rapi, tetapi penempatan dan komen serta huraiannya agak mengelirukan kerana tidak membahagikan sesuatu kawasan kepada beberapa daerah.

C.

4. Hasil kerja Ishtakhri menunjukkan kemajuan berbanding Balkhi kerana daripada hanya atlas sahaja telah menjadi atlas yang mempunyai keterangan lengkap. Ini menynjukkan beliau menggunakan kaedah saintifik dalam kajiannnya.

15. Jelaskan sejauh mana tamadun Islam mempengaruhi perkembangan budaya dan intelektual Tamadun Eropah. A. Pengenalan. ( 3M ) 1Hubungan orang Kristian Eropah dengan Islam telah bermula apabila kerajaan Islam menjelajah clan menduduki wilayah di Eropah. Penaklukan Khalifah Muawiyah bin Abu Suffian ke atas wilayah Afrika Utara membawa kepada gerakan perluasan kuasa di sekitar Laut Mediteranean. 2Pengaruh kebudayaan Islam ke atas masyarakat Eropah bermula apabila terbentuknya kerajaan Islam Bani Umayyah di Sepanyol dan Sicily. Perkembangannya semakin jelas apabiia orang Eropah menaruh minat mengkaji karya klasik Yunani dan Islam. 3Konsep tamadun Islam Dan Eropah.

3.

Perang Salib Melemahkan Institusi Gereja : Perang salib yang berlaku dari tahun 1097 hingga 1292 merupakan satu proses yang mempengaruhi pemindahan dan penyesuaian kebudayaan Islam ke Barat. Perang Salib berjaya mengubah pemikiran masyarakat di Eropah dan melemahkan kekuasaan institusi gereja apabila masyarakat Eropah tidak lagi terikat dengan kawalan atau sekatan gereja. Karya pemikir Islam seperti tulisan Al-Ghazali, Al-Kindi dan Al-Khawarizmi menjadi rujukan perkembangan ilmu falsafah, astronomi clan matematik di Eropah. Hubungan Perdagangan : Orang Arab dan Farsi telah menguasai perdagangan timur dengan barat. Pedagang Eropah membeli barang-barang timur seperti rempah daripada saudagar Islam di pelabuhan Venice dan Genoa.

5. B.

Ilmu Pelayaran dan Geografi :

Isi: ( 7x3M=21M )antara pedagang Eropah dengan pedagang Islam telah Interaksi mempengaruhi ilmu pelayaran dan geografi di Eropah. Atlas Partolan dan kompas yang digunakan oleh ahli pelayaran Islam mempengaruhi ilmu 1. Kewujudan Kerajaan Islam di Eropah : pelayaran Eropah. Kerajaan Islam di Sepanyol dan Sicily yang diasaskan oleh kerajaan Bani Umayyah banyak mempengaruhi kebudayaan dan pemikiran masyarakat 6. Sistem Pendidikan : Eropah. Menerusi orang Moor (Islam Sepanyol) dan golongan Bandar Cardova telah menjadi pusat pendidikan ilmu dari tamadun Islam Mozarobes, bidang iImu pengetahuan Islam berkembang di Eropah. di Eropah. Universiti dan perpustakaan didirikan dan menjadi tumpuan Orang Mozarobes telah mernbawa perkembangan ilmu Arab (Artes para ilmuwan dari Eropah. Leornardo Fabanacci mendapat pendidikan di Arabes) ke Barat. Petrus Alphonsi telah menjadi doktor istana King Sepanyol. King Roger I telah menubuhkan sekolah tinggi di Naples dan Henry I dan mengasakan pusat pengajian tinggi di Tolledo pada tahun Salerno sebagai pengkajian ilmu astronomi, geografi dan perubatan 1250. Pusat pengajian ini menjadi pusat kajian Orientalis Eropah tentang Islam. Universiti Padua yang didirikan di zaman pertengahan mula peradaban Islam. mengkaji ilmu perubatan Islam, 7. 2. Kegiatan Penterjemahan:: Sokongan Raja Norman King Frederick II di Sicily teleh meminta Micheal Scott menterjemahkan Kebangkitan kuasa suku bangsa Norman di Eropah turut membantu bukubuku ilmu pengetahuan Arab ke dalarn bahasa Latin. Karya tokoh perkembangan ilmu dan kebudayaan Islam di Eropah. Kaum Norman intelektual Islam seperti Ibn Sina, Ibn Tufail dan Al-Khawarizmi telah yang berjaya menakluki Sicily pada tahun 1091. Raja Norman seperti diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Contohnya: King Roger 1, King Roger II, King Frederick II dan Charles I menyokong kuat perkembangan pengaruh kebudayaan dan keilmuan Islam. King Frederick II memberi layanan istimewa kepada sarjana karya AlTahafut-tahafut oleh Ibn Rusyd dan Tahafut al-Faiasifa Islam dan memintatelah diterjemahkan atas arahan badan tertinggi gereja Kristian : Ghazali buku ilmu pengetahuan Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Karya perubatan Ibn Sinar dan penulisan ilmu geografi Al-Idrisi banyak mempengaruhi bidang ilmu sekolah-sekolah di Naples dan Hayy ibn Yaqzan karya Ibn Tufail diterjemah ke dalam bahasa Latin Salerno. oleh Edward Peacock dengan tajuk Philosophus Autodidactus.

Hisab al-Jabar Wal-Muqabalah karya Al-Khawarizmi diterjemahkan oieh F.Rosen di London 8. Gerakan lntelektual Di Eropah : Pemikir intelektual Islam seperti al Kindi, al Farabi dan Ibn Rusyd berjaya rnempengaruhi kelahiran gerakan intelektual di Eropah seperti fahaman humanisme pada abad ke 13 Masihi. 9. Pengaruh Kerajaan Turki Uthmaniah : Kerajaan Turki Uthmaniah berjaya meluaskan kuasa dan pengaruhnya ke Eropah Timur. 10. Bidang Ekonomi : Orang Eropah mendapat pengetahuan dalam bidang ekonomi daripada hubungan dengan orang-orang Islam dalam bidang perindustrian dan teknologi teknik tanaman sekoi,padi dan tembikai dipelajari daripada orang-orang Islam. 11. 12. 13. 14. 15. Perkembangan Intelektual Di Eropah Kebangkitan golongan borjuis Pertambahan penduduk . Pertembungan golongan berilmu dengan golongan agama Kristian. Penjelajahan dan penerokaan.

16. Bincangkan faktor-faktor yang menggalakkan pengembaraan dan penerokaan pengembara-pengembara Islam pada abad ke-10 hingga abad ke-14 masihi dan ahli-ahli pelayaran Barat pada abad ke- 15 hingga abad ke- 16 masihi. A. Pengenalan. ( 3M ) 1Konsep pengembaraan dan penerokaan. 2Jenis pengembaraan dan latarbelakang abad ke 10 hingga 14 masihi. 3Tujuan pengembaraan menurut islam dan barat. B. Isi : ( 20M ) Faktor-faktor yang menggalakkan pengembaraan dan penerokaan Islam. ( 5x2M=10M ) 1Perasaan ingin tahu tempat yang dilawati. 2Berdakwah, mencari ilmu pengetahuan. 3Dakwah. 4Perdagangan. 5Mengkaji dan mendalami ilmu geografi. 6Dorongan al-Quran. 7Alat baru : kompas. 8Pengaruh kejayaan Marco Polo. Faktor-faktor yang menggalakkan pengembaraan dan penerokaan Barat. ( 5x2M=10M ) 1Ingin tahu. 2Cabaran dan persaingan. 3Dorongan pemerintah. 4Dakwah : penyebaran Kristian. Kesimpulan. ( 1M ) 5Perdagangan. 6Penjajahan. Kesan daripada pengaruh kebudayaan dan intelektual Islam mendorong 7Kesan kejayaan Marco Polo. masyarakat Eropah mencipta kegemilangan ilmu pengetahuan dan intelektual. 8Mendapat kuasa di di Eropah dikenali sebagai zaman Renaissance. Revolusi intelektual wilayah baru. 9Mencari Ilmu pengetahuan.

C.

C.

Kesimpulan : ( 2M ) Penjelajahan dan penerokaan Islam menekankan tauhid dan keduniaan manakala penjelajahan dan penerokaan Barat lebih kepada keduniaan.