BAB 1

:

PENGENALAN LATIHAN INDUSTRI

1.1 1.1.1

Pengenalan Pendahuluan Syukur saya ke hadrat Ilahi kerana saya diberi peluang untuk menjalani Latihan Industri

diPUSAT LATIHAN KEJENTERAAN PERTANIAN, TANJUNG KARANG bermula pada 27 Julai 2009 sehingga 24 Disember 2009. Dengan adanya latihan industri ini dapat saya mengetahui alam pekerjaan yang sebenar disamping dapat memupuk sifat amanah, berdedikasi dan bertanggungjawab dalam diri saya supaya dapat menjalankan tugas tanpa menghadapi banyak halangan dan rintangan . Latihan industri ini merupakan pra-syarat bagi penganugerahan sijil dan diploma politeknik disamping mendapat kecemerlangan dalam akademik. Oleh itu, setiap pelajar diwajibkan menjalankan latihan industri ini untuk semester 4 bagi diploma dan semester 3 bagi sijil. Terlebih dahulu ingin saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Polisas yang telah berusaha sebaik mungkin supaya kami mendapat tempat untuk menjalani latihan industri.

Ini dapat dilihat melalui beberapa sesi taklimat yang dibuat untuk memberi maklumat kepada pelajar yang menjalani latihan industri ini bermula permohonan mendapatkan firma sehinggalah tamat latihan industri. Tanpa penerangan dan maklumat yang lengkap dari pihak Unit latihan industri ini tidak mungkin saya menjalani latihan industri ini dengan baik dan lancar. Selain itu, saya juga dapat menyiapkan buku laporan industri mengikut format yang telah digariskan dalam buku garis panduan latihan industri. Laporan ini merupakan penilaian saya sepanjang latihan industri ini dijalankan. Melalui latihan industri ini, saya dapat mempraktikkan teori dan amali yang dipelajari di Kampus Polisas dan dapat merasai suasana bekerja selaras dengan objektif utama latihan industri ini dijalankan. pekerjaan kelak. Akhir kata, dengan adanya latihan industri ini ia memberi banyak pengalaman dan ilmu baru selain mengamalkan ilmu-ilmu yang telah diperolehi. Disamping itu, latihan industri ini juga dapat membentuk keyakinan diri untuk menghadapi alaf baru dimana pada masa hadapan kita akan menghadapi banyak cabaran dan halangan. Selain itu, latihan industri ini dapat memberi pengalaman baru yang tidak mungkin akan dilupakan serta menjadi asset yang berharga bagi saya untuk menempuh alam

Objektif Latihan Industri

Para pelajar yang mengambil apa-apa jua kursus dimana-mana Politeknik perlulah menjalani latihan industri dalam satu tempoh yang ditetapkan iaitu selama 6 bulan . Latihan industri ini juga merupakan salah satu syarat yang diwajibkan ke atas setiap pelajar sebelum dianugerahkan sijil atau diploma daripada Politeknik Kementeriaan Pengajian Tinggi . Setiap pelajar perlu lulus latihan industri sebelum diiktiraf memasuki semester seterusnya . Diantara objektif utama latihan industri ini wujud adalah : i. ii. iii. tersebut. iv. v. vi. Dapat menanamkan sifat amanah, bertanggungjawab dan berkeyakinan tinggi Untuk mengamalkan peraturan-peraturan di sektor industri selepas tamat pengajian Supaya dapat menyediakan laporan rasmi dan tugasan lain yang diarahkan oleh semasa latihan industri dijalankan dan dimasa akan datang. di Polisas kelak. politeknik seperti menyediakan buku laporan industri. Mendedahkan kepada para pelajar dengan alam pekerjaan sebenar. Membolehkan pelajar mengaitkan teori yang telah dipelajari di politeknik dengan Menanam semangat kerja berpasukan dan hubungan baik sesama pekerja di firma

aspek-aspek praktikal di firma atau sebaliknya.

Oleh demikian, tidak dinafikan objektif laporan latihan industri ini sebenarnya adalah untuk menilai sejauh mana kebolehan yang ada pada diri pelajar yang sekaligus merupakan satu bentuk persediaan untuk menghadapi realiti sebenar ketika di alam pekerjaan kelak.

1.1.2

Objektif Laporan

Apabila tamat latihan industri yang dijalankan disebuah firma tersebut itu, maka setiap pelajar diharuskan membuat atau menyediakan laporan lengkap dan mengikut piawaian yang telah ditetapkan oleh pihak politeknik. Ia adalah bertujuan untuk menilai sejauh manakah keberkesanan latihan industri yang dijalankan oleh pelajar sepanjang tempoh tersebut. Laporan ini dibuat kerana ia merupakan satu dokumen penting dimana untuk dijadikan sebagai bahan bukti terhadap latihan yang diikuti. Ia juga sebagai garis panduan dan rujukan ketika temuduga kelak Laporan yang telah lengkap akan diserahkan dan disemak oleh pensyarah-pensyarah yang berkenaan apabila pelajar kembali semula mendaftar semesta yang berikutnya. Suatu kerja yang dilakukan secara baik tidak memberi makna jika ia tidak dicatit atau dimuatkan dalam bentuk buku laporan untuk dijadikan bahan rujukan kelak. Oleh itu, penulisan laporan memerlukan kepada pemerhatian khusus dari pelajar. Piawaian ini juga melatih pelajar supaya mematuhi kepada arahan-arahan dan segala peraturan yang ditetapkan. Laporan ini juga mestilah mudah difahami oleh pensyarah yang memeriksa dan juga firma serta pihak-pihak lain untuk penilaian serta rujukan terhadap laporan tersebut. Dengan itu, dapatlah saya menyiapkan sebuah buku laporan dimana ia memuatkan segala teknik-teknik latihan dan maklumat bidang kejuruteran mekanikal khususnya. Saya berharap buku laporan ini dapat memberi manfaat kepada semua pihak secara langsung atau tidak langsung.

1.1.4

Kepentingan Latihan Industri Kepada Pelajar Latihan Industri merupakan satu cabang bidang ilmu yang memberi peluang kepada

seseorang pelajar untuk mengaplikasikan setiap proses pembelajaran yang dilalui semasa sesi didalam bilik kuliah. Ia dapat dilihat dari pelbagai perspektif, contohnya secara tidak langsung ia dapat melipat gandakan kemahiran yang sedia ada yang terdapat didalam diri seseorang pelajar itu sendiri di samping mendapat kemahiran dan pengetahuan yang baru dalam sesuatu bidang kerja yang dilalui. Pengalaman dan pengetahuan tersebut sangat penting untuk menjadikan seseorang pelajar itu yang terbaik dalam bidang yang akan diceburi kelak.

Selain itu, latihan industri ini juga mengurangkan rasa gementar dan rasa janggal apabila pelajar mengharungi alam pekerjaan sebenar yang bakal merealisasikan segala cita-cita dan impian ketika belajar. Segala penyelesaian masalah yang dihadapi sewaktu menjalani latihan industri akan dijadikan suatu pengalaman untuk mematangkan diri sendiri. Secara tidak langsung, ia dapat memberi kesedaran kepada pelajar bahawa situasi di alam pekerjaan sebenarnya adalah tidak semudah yang dipelajari dalm bentuk teori dan amali ketika pembelajaran.

Dari sudut lain pula, latihan industri ini penting kerana ia memudahkan pelajar untuk memohon jawatan yang sesuai setelah tamat pengajian kelak. Ini tidak dinafikan kerana secara umum sesebuah firma amat mengutamakan individu yang memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi disamping pengalaman bekerja yang ada. Justeru itu, tidak mustahil syarikat tersebut menawarkan tempat untuk bekas pelatih setelah tamat pengajian kelak.

Walau bagaimanapun, input yang diperolehi daripada latihan ini adalah sangat besar. Pelajar dapat menggunakan pengalaman dan kemahiran yang diperolehi semasa tempoh latihan sebagai panduan dan bekalan untuk dimasa akan datang. Selain daripada itu, segala susah payah yang ditempuhi semasa dalam tempoh tersebut akan menjadi pendorong dan pemangkin kepada

pelajar untuk meningkatkan prestasi ketahap yang tinggi serta menjadikan diri sebagai seorang pelajar dan pekerja yang berdedikasi dan cemerlang kelak.

1.2

Latar Belakang Organisasi

JABATAN PERTANIAN DAN PUSAT LATIHAN KEJURUTERAAN PERTANIAN

1.2.1

Pengenalan Organisasi

Pusat Latihan Kejenteraan pertanian, Tanjung Karang atau (PLKP) talah dibuka pada November 1975, dengan objektif utamanya untuk menyediakan latihan kemahiran secara formal kepada belia-belia Negeri Selangor dalam bidang kejuruteraan pertanian. Selain itu latihan memandu jentera pertanian dan ujian memandu jentera berat (lessen H juga dijalankan dengan kerjasama Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Selangor. Kursus-kursus yang dilaksanakan adalah teras. setahun. Pengambilan pelajar dilakukan 2 kali

Individu yang berminat akan menjalani satu temuduga sebelum diambil menjadi

pelajar. Temuduga akan dijalankan di semua pejabat pertanian di seluruh negeri Selangor. Jangka masa kursus ini adalah minimum 14 minggu dan maksimum 16 minggu tertakluk pada keadaan semasa. Selain itu, PLKP juga mengendalikan kursus-kursus jangka pendek seperti kursus pengairan, pengendalian dan keselamatan jentera dan sebagainya. Sehingga kini, pusat ini telah berjaya mengendalikan sebanyak 71 sesi kursus dengan melibatkan seramai 1899 peserta yang telah mendapat latihan. Kebanyakan pelajar-pelajar yang telah menamatkan kursus ini telah pun mendapat pekerjaan tetap di jabatan kerajaan dan swasta sebagai operator dan mekanik.

Selain menjadi institusi pengajian, di PLKP juga di tempatkan bahagian kejuruteraan pertanian dan bengkel yang menyelenggara kenderaan Jabatan yang berskala kecil bertujuan membantu petani khususnya di daerah Kuala Selangor dan amnya di seluruh Negeri Selangor.

Terdapat 3 unit utama didalam PLKP :1. Pusat Latihan Kejuruteraan Pertanian ( Jabatan Pertanian Negeri Selangor ) 2. Pusat Kejuruteraan Pertanian Selangor ( Bahagian Kejuruteraan Pertanian Serdang ) 3. Unit Kejuruteraan Pertanian PBLS ( Projek Barat Laut Selangor, Kuala Selangor )

1.2.2

Logo Jabatan Pertanian

Jabatan Pertanian telah berubah wajah dengan penampilan logo baru jabatan yang telah dilancarkan pada 27 Disember 2004 di Taman Botani, Putrajaya. Kemunculan logo baru ini bertepatan dengan sambutan 100 tahun Jabatan Pertanian dan perpindahan Jabatan Pertanian ke Putrajaya.

RASIONAL LOGO :Bentukan daun-daun yang bersifat organik adalah merupakan imej yang membawa pengertian sumber asas bidang pertanian Negara. Bentuk ini disusun selari bertujuan untuk membawa maksud keseimbangan dan perkembangan. Kemajuan bidang pertanian yang sedang giat dirancang oleh kerajaan untuk menjadi penyumbang terbesar ekonomi Negara. Imej di bahagian tengah membawa maksud pegertian benih yang baik bertujuan untuk melambangkan impian dan hasrat Jabatan Pertanian dan kerajaan untuk memajukan hasil pertanian Negara serta meninggikan taraf kehidupan golongan petani ke satu tahap yang lebih baik dan berjaya.

Warna hijau bermaksud warna asas pertanian. Ianya melambangkan pertambahan hasil pertanian melalui penggunaan kaedah pertanian berteknologi tinggi dan moden serta kesungguhan kakitangan Jabatan Pertanian untuk mencapai matlamat misi dan visi memartabatkan industri pertanian Negara.

1.2.3

Dasar Pertanian Negara

Meningkatkan produktiviti dan daya saing dalam sektor pertanian. Mengeratkan pertalian dengan sektor-sektor lain. Menerokai bidang baru. Mengguna dan memelihara sumber asli secara mapan. 1.2.4 a. b. c. d. e. f. Program Utama Jabatan Pertanian

Meningkatkan pengeluaran hasil padi. Membangunkan tanaman buah-buahan. Membangunkan tanaman sayuran. Pemulihan tanaman kelapa Industri asas tani. Integrasi tanaman jagung dan lembu feedlot. 1.2.5 Projek Khas

a.

Ladang Satelit. Projek Kelompok Berpotensi. Tanaman Kekal

b.

c.

1.2.6 a. b. c. d.

Misi Jabatan Pertanian Meningkatkan produktiviti dan pendapatan golongan tani. Membangunkan komuditi dan aktiviti giliran yang berdaya maju. Menggalakkan penggunaan teknologi moden. Menguatkuasakan akta-akta pertanian.

1.2.7

Objektif Jabatan Pertanian

a.

Memberi perkhidmatan perundingan, sokongan teknikal dan perkhidmatan nasihat yang profesional dalam pelbagai bidang pertanian khususnya tanaman makanan yang mencukupi untuk keperluan Negara.

b.

Membimbing dan mewujudkan pengusaha pertanian yang progesif bagi meningkatkan produktiviti ladang dan pengeluaran pertanian Negara.

c.

Mewujudkan kumpulan tenaga kerja yang terlatih dan mahir untuk keperluan industri pertanian.

d.

Melindungi tanaman-tanaman Negara ( tanaman industri dan makanan ) daripada ancaman perosak dan penyakit melalui program pelindungan tanaman dan perkhidmatan kuarantin.

e.

Menentukan keluaran hasil-hasil tanaman makanan yang selamat dan mengawal pencemaran alam sekitar.

f.

Mengawal bahan-bahan tanaman dan bahan jana plasma Negara daripada dibawa keluar Negara dan terancam pupus.

1.2.8 a.

Objektif Pusat Latihan Kejuruteraan Pertanian Memberi khidmat dalam pengalaman dan pemindahan teknologi kejuruteraan pertanian bagi memperluas aplikasinya seterusnya meningkatkan hasil pengeluaran pertanian Negara .

b.

Memberi perkhidmatan kepakaran dan memperkenalkan teknologi pertaniaan serta memperluaskan aplikasi dalam amalan pertanian semasa dengan berkesan.

1.2.9

Unit Dan Fungsi Utama

1. 2. 3. 4. 5.

Unit Pembangunan Pusat. Unit Pembangunan Sumber Manusia Dan Logistik. Unit Teknologi Kejuruteraan Pertanian. Unit Bengkel Dan Fabrikasi. Unit Pentadbiran.

1.2.10 Unit Pembangunan Pusat

Fungsi utama : Aktiviti :-

Pengurusan Pusat

i. Penyelenggaraan kemudahan pusat. Penyelenggaraan persekitaran pusat. Urusan keselamatan. Pembangunan pusat.

Penggunaan kemudahan pusat.

1.2.10 Unit Pembangunan Sumber Manusia Dan Logistik

Fungsi utama Aktiviti latihan i. Kursus sehari petani. Ujian JPJ kelas H.

: :-

Latihan dan pengurusan logistik.

Penentuan pengurusan latihan.

Pengambilan peserta kursus kejenteraan pertanian.

Lawatan sambil belajar. Sukan.

Aktiviti logistik :i. ii. iii. Kenderaan. Perjalanan kenderaan. Pembeliaan bahan api.

1.2.11 Unit Teknologi Kejuruteraan Pertanian

Fungsi utama

:

Khidmat kepakaran kejuruteraan pertanian

Aktiviti Pengairan dan struktur :i. ii. penyediaan spesifikasi infrastruktur. Pemasangan sistem pengairan.

iii. iv.

Tube well ( telaga tiub ). Fertigasi struktur kalis hujan.

Aktiviti khidmat jentera :-

i. ii. iii. iv.

Khidmat pembajakan. Pinjaman alatan jentera. Demostrasi alat jentera. Kutip jentera dan peralatan yang disewa.

1.2.12 Unit bengkel dan fabrikasi

Fungsi utama

:

Pembaikan dan inovasi

Aktiviti bengkel i. ii. iii. iv.

:-

Pembaikan kenderaan, jentera, alat pertanian persekutuan. Pembaikan kenderaan, jentera, alat pertanian JPNS. Penyelenggaraan. Bengkel fabrikasi. Aktiviti Inovasi :-

i. ii.

Pengubahsuaian alat pertanian sedia ada. Merekacipta alatan baru.

1.2.13 Unit Pentadbiran

Fungsi utama :

Pentadbiran dan kewangan.

Aktiviti pentadbiran :i. ii. iii. Surat menyurat. Urusan pemfailan. Permohonan barangan keperluan.

Aktiviti kewangan :i. ii. iii. Perolehan bekalan. Perolehan perkhidmatan. Perolehan hasil.

1.3 Carta Organisasi.

Pusat Latihan Kejuruteraan Pertanian Tanjong Karang, Selangor Darul Ehsan digerakan oleh personal seperti di bawah :Jawatan Pegawai Pertanian G 44 Pegawai Pertanian G 41 Penolong Pegawai Pertanian G 32 Penolong Pegawai Pertanian G 27 Bil 1 1 1 1 Perkhidmatan BKP BKP JPNS BKP Noremeliawati Abdullah Fauzi Mat Yatim Siti Amidah Abu Nasir Nama

Penolong Pegawai 1 Pertanian G 27 Pembantu 2 Pertanian G 22 Pembantu Pertanian G 17 4

BKP BKP JPNS JPNS BKP

Abuzar B. Mohd Ariff Talib Haji Mohd Nor Sharul Sukilin @ Sukirin Nazry Abu Seman Mohd Ariffin Hamdi Samuri Sidal Arsat Husin Razali Mohd Said Junaidi Asiran Azahari Wagiman Sulaiman Jaus Mohd Afiq Ali Ahmad Jufri Mariapan Karpaya Mohd Hanapi Badri

Tukang K2 R 11

3

JPNS JPNS JPNS

Tukang K2 R 22 Tukang K2 R 9

1 3

JPNS BKP JPNS JPNS

Pekerja Rendah Awam R 1

5

BKP JPNS JPNS

JPNS JPNS Pembantu Tadbir N 17 Pembantu Tadbir N17 ( Stor ) Pemandu Kenderaan R 3 1 6 JPNS JPNS JPNS BKP JPNS JPNS 4 JPNS JPNS

Razmi Ahmad Normila Mehat Khairul Nizam Ahmad Aminah Abdul Rahman Rosjayati Norita Bokhari Jaimudin Borhanuddin Md Nuah Murugan Markandan Mohd Raziz Omar Mohd Hasyim Ahmad Bohari Noralaili Yusmawan Jamil Amir

1.4 Aktiviti Yang Dijalankan Oleh Jabatan

1.4.5

Program Latihan Berikut disenaraikan program kursus yang telah dianjurkan oleh

Pusat Latihan Kejuruteraan Pertanian Tanjong Karang ( PLKP) :

Kursus kejenteraan pertanian Kursus sehari petani Kursus penyelenggaraan enjin petrol dan diesel Kursus penyelenggaraan traktor 1.4.6 Teknologi Kejuruteraan Pertanian

Berikut adalah disenaraikan aktiviti yang telah dijalankan oleh pihak Pusat Latihan Kejuruteraan Pertanian Tanjong Karang :Merata tanah sawah atau bancian Pengurusan air sawah Pengutipan jerami bagi projek kompos Khidmat menabur kapur bagi mengurangkan keasidan tanah. Mereka bentuk dan memasang sistem pengairan. Membina telaga tiub. Memberi khidmat nasihat, demostrasi dan sewaan jentera pertanian.

1.4.7

Bengkel Fabrikasi Dan Pembaikan. Diantara pembaikan kenderaan, jentera dan alat pertanian

melibatkan :Pembaikan besar Pembaikan kecil Penyelenggaran Pengubahsuaian

1.5 Hala Tuju Pusat Latihan Kejuruteraan Pertanian Pelaksanaan program dan aktiviti Pusat Latihan dan Bahagian Kejuruteraan Pertanian dipergiatkan ke arah mencapai matlamat dengan memaksimakan pengeluaran hasil pertanian melalui pemindahan dan pengamalan teknologi kejuruteraan pertanian yang berkesan.

Disamping itu juga, memberi perkhidmatan berkualiti dan berkesan kepada pengusaha-pengusaha pertanian di dalam pengunaan teknologi tanaman dan industri hiliran serta khidmat Regulatori Pertanian untuk meningkatkan daya pengeluaran pertanian Negara.

1.6 Kemudahan

Pusat ini dibina di atas kawasan seluas 18 ekar terdiri dari Kompleks Pusat Latihan dan 15 buah rumah kakitangan. Antara kemudahan yang tersedia ialah :I. 1 blok pejabat dari pejabat pentadbiran dan pejabat teknikal II. 2 bilik seminar berkapasiti 100 orang III. 1 bilik mesyuarat berkapasiti 30 orang. IV. 1 unit bagi setiap bengkel berikut : latihan, pembaikan, pertukangan V. besi dan pertukangan kayu VI. 1 blok asrama berkapasiti 30 orang VII. Surau dan bilik rehat VIII. Bilik komunikasi dan peralatan elektronik. IX. 1 dewan makan dan 1 dewan serbaguna. X. 1 bangunan stor peralatan XI. Struktur kalis serangga XII. 1 garaj jentuai XIII. Padang bola, gelanggang tennis, takraw dan bola tampar XIV. Tempat letak kereta dan jentera XV. Stor-stor bagi peralatan pusat, bahan kayu pameran, teknologi, alat ganti, minyak pelincir dan peralatan AV.