GEOGRAFI 23/2 KERJA KURSUS Nama Calon Tingkatan Nombor Kad Pengenalan Angka Giliran Nama dan Alamat Sekolah

: : : : : Sekolah Menengah (P) Methodist, Jalan Raya Barat, Klang Bentuk muka bumi di kawasan Taman Sungai Pinang, Klang dan perbandingannya dengan negara Indonesia Puan Nor Fazilah MARKAH PENUH 1 1 2 2 2 8 2 25 2 2 2 1 25 25 50 MARKAH DIPEROLEHI Vurmila A/P Venggadasamy 1 Pintar 960807-10-5988

Tajuk Kerja Kursus

:

Guru Penilai BIL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

: ASPEK Tajuk Kajian Senarai Kandungan Penghargaan Pendahuluan Objektif Kajian Kawasan Kajian Kaedah Kajian Dapatan Kajian Rumusan Lampiran Rujukan Penilaian Umum Aspek 1 – 7 Aspek 9 – 12 Aspek 8 Jumlah Markah Tahap Pencapaian

.................................... (Tandatangan Guru)

GEOGRAFI 23/2 KERJA KURSUS Nama Calon Tingkatan Nombor Kad Pengenalan Angka Giliran Nama dan Alamat Sekolah : : : : : Sekolah Menengah (P) Methodist, Jalan Raya Barat, Klang Bentuk muka bumi di kawasan Taman Sungai Pinang, Klang dan perbandingannya dengan negara Indonesia Puan Nor Fazilah MARKAH PENUH 1 1 2 2 2 8 2 25 2 2 2 1 25 25 50 MARKAH DIPEROLEHI Vurmila A/P Venggadasamy 1 Pintar 960807-10-5988

Tajuk Kerja Kursus

:

Guru Penilai BIL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

: ASPEK Tajuk Kajian Senarai Kandungan Penghargaan Pendahuluan Objektif Kajian Kawasan Kajian Kaedah Kajian Dapatan Kajian Rumusan Lampiran Rujukan Penilaian Umum Aspek 1 – 7 Aspek 9 – 12 Aspek 8 Jumlah Markah Tahap Pencapaian

.................................... (Tandatangan Guru) Ulasan Guru: ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................

1.0 TAJUK KAJIAN

BENTUK MUKA BUMI DI KAWASAN TAMAN SUNGAI PINANG, KLANG DAN PERBANDINGANNYA DENGAN NEGARA INDONESIA

2.0 SENARAI KANDUNGAN
3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 Penghargaan Pendahuluhan Objektif Kajian Kawasan Kajian Kaedah Kajian Dapatan Kajian Rumusan Lampiran Rujukan 1 2 3 4 8 9 20 21 22

3.0 PENGHARGAAN
Pertama sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pengetua Sekolah yang telah memberikan kebenaran untuk menjalankan kajian ini. Setinggi tinggi penghargaan kepada guru Geografi saya iaitu Puan Nor Fazilah kerana telah memberikan panduan, nasihat serta bimbingan sepanjang masa kajian ini telah dijalankan. Saya juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada ibu bapa saya yang banyak memberi sokongan dan semangat yang kukuh kepada saya untuk menyiapkan folio Geografi saya ini. Kepada rakan-rakan seperjuangan saya, saya ingin mengucapkan terima kasih kerana mereka secara tidak langsung telah memberi sedikit sebanyak idea bagi memperbaiki lagi mutu folio saya ini. Tidak ketinggalan, saya mengucapkan penghargaan kepada 20 orang responden kerana sudi meluangkan masa untuk memberikan maklumat yang penting untuk kajian saya. Bersama-sama ini, saya sertakan serangkap pantun sebagai tanda ikhlas dari saya. Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung daik bercabang tiga. Hancur badan dikandung tanah, Budi yang baik dikenang juga. Sekian, terima kasih.

1|Mukasurat

4.0 PENDAHULUAN
Nama saya Vurmila A/P Venggadasamy. Saya adalah pelajar Tingkatan 1 Pintar di Sekolah Menengah (P) Methodist, Klang. Sebagai memenuhi kehendak Sukatan Pelajaran Geografi, saya dikehendaki menjalankan satu Kajian Geografi Tempatan. Saya telah mengambil masa selama 1 bulan untuk menyiapkan kajian ini. Saya telah memilih kajian yang bertajuk “Bentuk muka bumi di kawasan Taman Sungai Pinang, Klang dan perbandingannya dengan negara Indonesia”. Taman Sungai Pinang, Klang telah saya pilih sebagai kawasan kajian kerana saya telah tinggal selama 11 tahun di sini, maka terdapat ramai orang yang saya kenal bagi memudahkan saya memperolehi beberapa maklumat penting dalam kajian ini. Saya memilih negara Indonesia sebagai perbandingan pula kerana ia merupakan negara yang berhampiran dengan negara kita dan saya dapat memperoleh banyak maklumat tentang negara ini melalui buku-buku yang telah saya baca serta dengan melayari internet. Kajian ini merupakan suatu pengalaman yang menarik dan menyeronokkan bagi saya terutama sekali semasa proses pengumpulan data serta maklumat untuk menyiapkan dengan sempurna kajian ini.

2|Mukasurat

5.0 OBJEKTIF KAJIAN
 Mengenal pasti bentuk muka bumi di kawasan Taman Sungai Pinang, Klang, Malaysia dan ciri-cirinya serta bentuk muka bumi di negara Indonesia dan ciricirinya.  Mengenal pasti potensi bentuk muka bumi di kawasan Taman Sungai Pinang, Klang, Malaysia kepada kegiatan manusia serta potensi bentuk muka bumi di negara Indonesia kepada kegiatan manusia.  Mengenal pasti halangan bentuk muka bumi di kawasan Taman Sungai Pinang, Klang, Malaysia terhadap kegiatan manusia serta halangan bentuk muka bumi di negara Indonesia terhadap kegiatan manusia.  Mengenal pasti kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar di kawasan Taman Sungai Pinang, Klang, Malaysia serta kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar di negara Indonesia.  Mengenal pasti langkah-langkah mengurangkan kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar di kawasan Taman Sungai Pinang, Klang, Malaysia serta langkah-langkah mengurangkan kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar di negara Indonesia.  Menerapkan nilai-nilai murni seperti bersyukur dan berbangga terhadap kawasan Taman Sungai Pinang, Klang, Malaysia khasnya dan negara Malaysia yang tercinta amnya

3|Mukasurat

6.0 KAWASAN KAJIAN
Keseluruhan daerah Klang berkeluasan 62,678 hektar dan merangkumi dua buah mukim iaitu Mukim Klang dan Mukim Kapar. Dari segi pentadbiran, Daerah Klang terbahagi kepada dua mukim dan empat kawasan pentadbiran iaitu Mukim Klang, Mukim Kapar, Kawasan Bukit Raja, Kawasan Jalan Kebun, Kawasan Pulau Indah dan Kawasan Rantau Panjang. Kawasan kajian saya iaitu Taman Sungai Pinang terletak di Mukim Klang dalam daerah Klang. Kawasan ini terletak kira-kira 5 km dari pusat bandar Klang dan dihubungkan melalui jalan raya ke bandar Klang. Sebelum dibangunkan, Taman Sungai Pinang merupakan suatu kawasan ladang pokok getah. Kawasan ini mula dibangunkan dan dimajukan pada tahun 1996. Kawasan ini mempunyai keluasan 1 000 000 meter persegi. Lokasi kawasan ini adalah di barat Bandar Klang. Taman Sungai Pinang terletak berhampiran dengan kawasan yang lain seperti Taman Klang Utama dan Taman Batu Belah. Bilangan penduduk yang tinggal di kawasan ini adalah seramai 200 orang sahaja yang terdiri daripada pelbagai kaum tetapi majoritinya ialah masyarakat Cina, diikuti oleh masyarakat Melayu dan masyarakat India. Kegiatan utama penduduknya ialah perniagaan. Kawasan ini mempunyai bentuk muka bumi tanah pamah yang menjadikannya sesuai sebagai kawasan perumahan, perindustrian kecil dan perniagaan. Ia juga sesuai untuk pembinaan jalinan jalan raya berturap. Seterusnya, negara bandingan saya adalah negara Indonesia khasnya Pulau Jawa di mana 60% penduduk Indonesia tinggal di sini. Negara Indonesia terletak di antara benua Asia dengan benua Australia serta pada pertemuan dua banjaran, iaitu Banjaran Pasifik dan Banjaran Mediterranean. Negara Indonesia mempunyai 18,018 buah pulau yang tersebar di sekitar khatulistiwa. Hanya sekitar 7,000 buah pulau berpenghuni. Lima pulau yang terbesar ialah Pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Indonesia berada di kedudukan yang sering mengalami gempa bumi dan tsunami. Kedudukan ini juga menyebabkan Indonesia memiliki sekurang-kurangnya 66 buah gunung berapi, termasuk Gunung Krakatau, sebuah gunung berapi yang terkenal di antara Sumatera dan Jawa.

4|Mukasurat

Gunung berapi Krakatau yang terletak di kawasan negara bandingan. Di Indonesia, kegiatan ekonomi yang penting ialah pertanian terutamanya penanaman padi. Di Pulau Jawa, pertanian dijalankan di cerun bukit akibat kekurangan tanah pamah oleh kerana diduduki penduduknya yang sangat padat. Pertanian di Pulau Jawa juga dijalankan di kawasan gunung berapi yang ditereskan kerana lava bes yang ditinggalkan akibat letusan gunung berapi telah menyuburkan tanah di kawasan tersebut.

Kawasan Kajian

Peta Klang iaitu di mana kawasan kajian terletak

5|Mukasurat

Bandar Klang

Kawasan kajian, Bandar Klang dari imej satelit

Negara Bandingan

Peta Indonesia iaitu negara bandingan bagi kawasan kajian

6|Mukasurat

Peta topografi kawasan kajian iaituTaman Sungai Pinang

7|Mukasurat

7.0 KAEDAH KAJIAN
Saya telah menggunakan kaedah-kaedah berikut dalam kajian ini: (a) Pemerhatian : Saya telah memerhatikan jenis bentuk muka bumi di kawasan Taman Sungai Pinang. Saya mendapati, pada keseluruhannya permukaan bumi kawasan kajian saya adalah rata. (b) Kaedah soal selidik : Soal selidik digunakan untuk mengumpul maklumat yang tidak dapat dicari dari buku atau internet. Saya telah meminta responden iaitu penduduk di kawasan kajian mengisi borang soal selidik yang mengandungi soalan-soalan berikut:     jantina bangsa pekerjaan jenis pengangkutan yang mereka guna

Kemudian kesemua data dikumpul, dirumus dalam bentuk jadual dan diproses menjadi carta pai. Bilangan responden perlulah cukup iaitu 20 orang. Jika bilangan responden kurang daripada 20, ia tidak dapat menggambarkan kegiatan manusia yang sebenarnya di kawasan kajian dan jenis pengangkutan yang mereka guna.

8|Mukasurat

8.0 DAPATAN KAJIAN
Daripada pemerhatian saya, didapati bahawa sebahagian besar daripada keadaan bentuk muka bumi di Taman Sungai Pinang terdiri daripada tanah pamah yang rata membolehkan rumah, kilang, kedai dan jalan raya dibina. Terdapat sebatang sungai, iaitu Sungai Putus iaitu anak sungai Klang yang mengalir melalui kawasan tersebut. Jenis perumahan yang terdapat di Taman Sungai Pinang ialah rumah setingkat dan dua tingkat. Terdapat rumah kedai satu tingkat di hadapan Taman Sungai Pinang. Kawasan rata dan luas membolehkan beberapa kemudahan asas dibina seperti taman permainan, padang bola sepak, masjid dan balai raya. Permukaan bumi yang rata juga membolehkan beberapa kilang kecil satu tingkat dibina. Saya telah mengenal pasti ciri-ciri bentuk muka bumi negara bandingan iaitu Negara Indonesia dengan menumpukan kajian saya terutamanya terhadap Pulau Jawa kerana pulau ini adalah pulau terpadat di Indonesia walaupun luasnya hanya 7% dari seluruh wilayah Indonesia. Pulau Jawa terletak di Lingkaran Api Pasifik dan merupakan gunung lipat muda yang tidak stabil. Sistem gunung lipat muda ini berpunca dari Pusat Perbanjaran Pamir di pedalaman benua Asia merentasi Banjaran Himalaya ke Tanah Tinggi Annam, Myanmar dan Banjaran Barisan, Sumatera menganjur ke Pulau Jawa dan terus ke Sulawesi. Terdapat beberapa buah gunung berapi di Pulau Jawa seperti Gunung Semeru dan Gunung Merapi. Aktiviti gunung berapi di Pulau Jawa telah membentuk dataran lava bes yang subur seperti Tanah Tinggi Preanger, Dataran Tinggi Diens dan Dataran Tinggi Rembang. Ceruncerun bukit di dataran ini ditereskan untuk kegiatan pertanian terutamanya penanaman padi.

8.1

Potensi bentuk muka bumi kepada kegiatan manusia
Daripada borang soal selidik, saya dapati beberapa pekerjaan dilakukan oleh penduduk di kawasan kajian. Sebahagian besar daripada penduduk di sini adalah peniaga, diikuti dengan guru, staf bank, pengurus dan jurutera. Mereka yang bekerja sebagai peniaga kebanyakannya adalah kaum Cina iaitu seramai 6 orang dan diikuti oleh kaum Melayu seramai 2 orang. Mereka terdiri daripada 5 orang lelaki dan 3 orang perempuan.

9|Mukasurat

Terdapat seramai 4 orang responden yang bekerja sebagai guru di mana 2 orang adalah kaum Cina dan 2 orang adalah kaum Melayu. Mereka terdiri daripada golongan perempuan kesemuanya. Terdapat seramai 4 orang responden yang bekerja di bank di mana 2 orang adalah kaum Cina, seorang kaum Melayu dan seorang kaum India.Mereka terdiri daripada 3 orang lelaki dan seorang perempuan. Terdapat seramai 3 orang yang bekerja sebagai pengurus di mana seorang adalah kaum India dan 2 orang adalah kaum Melayu. Mereka terdiri daripada golongan lelaki kesemuanya. Manakala seorang sahaja daripada responden yang bekerja sebagai jurutera iaitu seorang lelaki Cina. Lihat Jadual 1 dan Jadual 2. Jantina Lelaki 5 3 3 1 Perempuan 3 4 1 Jumlah responden 8 4 4 3 1

Jenis Pekerjaan Peniaga Guru Staf bank Pengurus Jurutera

Jadual 1 Jenis pekerjaan penduduk di Taman Sungai Pinang dikaji berdasarkan jantina responden

Jenis Pekerjaan Peniaga Guru Staf bank Pengurus Jurutera Melayu 2 2 2 2

Kaum Cina 6 2 1 1 India 1 1

Jumlah responden 8 4 4 3 1

Jadual 2 Jenis pekerjaan penduduk di Taman Sungai Pinang dikaji berdasarkan kaum responden

10 | M u k a s u r a t

Jurutera, 5% Pengurus, 15%

Peniaga, 40%

Staf Bank, 20%

Guru, 20% Rajah 1: carta pai yang menunjukkan jenis-jenis pekerjaan penduduk di Taman Sungai Pinang;

Disebabkan Taman Sungai Pinang dan kawasan di sekitarnya merupakan kawasan bertanah pamah yang rata dan luas, banyak kemudahan seperti ruang perniagaan dapat dibina, justeru itu menggalakkan aktiviti - aktiviti perniagaan di situ. Antara perniagaan yang dijalankan ialah pengurusan kedai makan, kedai runcit, kedai komputer dan perniagaan berbentuk perkhidmatan seperti kedai gunting rambut, kedai dobi pakaian dan bengkel membaiki kereta. Oleh itu, ramai penduduk di sini menjalankan aktiviti perniagaan.

Aktiviti perniagaan di sekitar Taman Sungai Pinang

11 | M u k a s u r a t

Selain daripada itu, penduduk di Taman Sungai Pinang juga terlibat di dalam bidang pendidikan sebagai tenaga pengajar kerana berhampiran kawasan ini terdapat Sekolah Tinggi Klang, Sekolah Kebangsaan Batu Belah , Tadika Sg Pinang dan Tadika Batu Belah. Terdapat juga penduduk yang bekerja di bank-bank dan syarikat-syarikat berdekatan atau di Pusat Bandar Klang disebabkan sistem jalan raya yang baik dapat dibina dengan mudahnya di kawasan tanah pamah. Ini ternyata benar berdasarkan soal selidik terhadap 20 responden yang kesemuanya menggunakan kenderaan mereka sendiri ke tempat kerja dan ke tempat-tempat lain. Lihat Jadual 3. Jenis pengangkutan Kereta Van Motosikal Bilangan responden 11 6 3

Jadual 3 Jenis pengangkutan yang digunakan oleh penduduk di Taman Sungai Pinang

15%

30%

55%

Kereta
Van Motosikal

Rajah 2: carta pai yang menunjukkan jenis-jenis pengangkutan penduduk di Taman Sungai Pinang

Kawasan bandingan iaitu yang tertumpu kepada Pulau Jawa di negara Indonesia mempunyai tanah pamah yang digunakan untuk petempatan. Cerun–cerun bukit di Pulau Jawa pula mempunyai kepentingan dalam pembangunan ekonomi. Pertanian teres dijalankan secara bertingkat-tingkat

12 | M u k a s u r a t

di cerun bukit dengan menanam padi. Pulau Jawa juga mengandungi tidak kurang dari tiga puluh lapan gunung berapi yang pernah aktif. Setelah gunung berapi ini tidak aktif(selesai meletus), lava akan mengalir di setiap lereng gunung dan menjadi kering.

Pertanian teres di cerun-cerun bukit di Pulau Jawa Tanih lava bes diperoleh. Kesuburan tanah di kawasan tersebut meningkat dan ini menggalakkan para petani menanam padi di lereng-lereng gunung, sekali gus menjimatkan tanah bagi pembinaan petempatan ekoran daripada penduduknya yang terlalu ramai. Pulau Jawa juga berpotensi dimajukan sebagai pusat pelancongan Yogyakarta, sebuah daerah di Pulau Jawa mempunyai sebuah gunung berapi yang masih aktif sejak tahun 1548 iaitu Gunung Merapi, yang kali terakhir meletus pada tahun 2006. Ia menjadi tarikan pelancong yang ingin menyaksikan kesan letusan lama atau kepulan asap yang keluar setiap hari dari puncak gunung itu.

13 | M u k a s u r a t

Yogyakarta merupakan pusat pelancongan di Pulau Jawa

Letusan Gunung Merapi di Pulau Jawa pada tahun 2006 Saya berasa amat bersyukur dan menyayangi tempat tinggal saya iaitu Taman Sungai Pinang kerana ia bebas daripada sebarang bencana alam, tidak seperti kawasan bandingan iaitu Pulau Jawa yang penuh dengan gunung berapi dan cukup berbahaya pada bila-bila masa sahaja apabila berlakunya letusan gunung berapi.

14 | M u k a s u r a t

8.2

Halangan bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia
Bentuk muka bumi juga boleh menghalang manusia menjalankan kegiatan ekonomi. Kawasan tanah pamah yang rendah dan sentiasa berair mengakibatkan kejadian banjir di kawasan Taman Sungai Pinang, Klang. Kejadian banjir mengganggu perjalanan di kawasan tersebut kerana semua sistem tergendala. Justeru, semua kegiatan ekonomi seperti perniagaan tidak dapat dijalankan. Selain daripada itu, akibat petempatan yang padat, jalan –jalan yang dibina berdekatan kawasan kajian adalah sempit. Bagi Pulau Jawa pula, halangan utama bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia ialah apabila berlakunya letusan gunung berapi. Ia bukan sahaja mengancam nyawa manusia dan merosakkan harta benda, tetapi memusnahkan tanaman di lereng-lereng gunung.

8.3

Kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar
Kegiatan manusia boleh memberi kesan negatif terhadap alam sekitar. Di kawasan kajian iaitu Taman Sungai Pinang, terdapat pengusaha kedai makanan yang membuang sisa-sisa makanan dan sampah-sarap dengan sewenang-wenangnya ke dalam longkang-longkang mengakibatkan pencemaran air, tersumbatnya saliran dan seterusnya kejadian banjir kilat. Sisa bahan mentah dan sisa toksik yang dibuang ke dalam Sungai Putus dari kilang berhampiran kawasan kajian juga turut menyumbangkan kepada pencemaran air dan ancaman kepada hidupan air. Pencemaran udara turut berlaku akibat pembakaran terbuka serta pembebasan debu, asap dan habuk ke dalam udara dari kilang –kilang. Selain daripada itu, jalan sempit yang menuju ke Taman Sungai Pinang menjadi sesak apabila ramai pengguna jalan raya menggunakannya sebagai jalan pintas menuju ke Taman Klang Utama. Kesesakan sering berlaku terutamanya ketika pagi dan petang kerana waktu tersebut waktu puncak orang ramai pergi dan balik dari kerja. Bagi Pulau Jawa pula, kesan daripada kegiatan pertanian yang tidak diurus dengan baik dan terancang di cerun-cerun bukit boleh menyebabkan

15 | M u k a s u r a t

hakisan tanah dan tanah runtuh berlaku. Hakisan tanah memusnahkan tanaman dan tanah runtuh menyebabkan kerosakan harta benda, kemudahan awam dan mengorbankan nyawa.

8.4

Langkah-langkah

mengurangkan

kesan

kegiatan

manusia terhadap alam sekitar
Kerajaan telah menggubal pelbagai undang-undang untuk melindungi alam sekitar agar alam sekitar semakin terjaga dan terus dapat dinikmati sehingga masa hadapan. Dengan menguatkuasakan undang-undang dengan lebih ketat lagi, masalah pembakaran terbuka yang berlaku boleh ditangani. Tong sampah kitar semula dan juga tapak pelupusan sampah yang berkuasa sepatutnya memperbanyakkan lagi tong banyak atau haruslah disediakan oleh Majlis Perbandaran Klang. Selain daripada itu, pihak sampah menambahkan kekerapan mengutip sampah oleh pihak Majlis Perbandaran Klang di kawasan ini. Ini dapat mengelakkan sistem perparitan atau sungai dijadikan tempat pembuangan sampah. Dengan peningkatan jadual pengutipan sampah di kawasan ini, masalah sampah berbau juga semakin berkurang dan tiada lagi anjing liar yang menyelongkar sampah. Pihak berkuasa sepatutnya menyaman kilang-kilang yang cuai dan melakukan pencemaran terhadap alam sekitar seperti membuang bahan kimia, sisa-sisa toksik dan sampah sarap ke dalam sungai dan melepaskan asap kotor dan berbahaya yang tidak bertapis ke udara. Pihak kilang pula tidak sepatutnya menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan. Asap yang dilepaskan pula haruslah ditapis terlebih dahulu agar tidak mencemarkan udara. Akhir sekali, untuk mengatasi masalah ini, penduduk di kawasan kajian haruslah bertanggungjawab terhadap diri mereka dan keluarga mereka sendiri dengan menjaga kawasan ini dengan baik. Beberapa langkah yang lain bagi mengatasi masalah pencemaran yang berlaku di Taman Sungai Pinang ialah seperti berikut:   Mengadakan gotong-royong membersihkan kawasan ini Mengadakan kempen kesedaran penduduk terhadap kepentingan menjaga kebersihan persekitaran mereka

16 | M u k a s u r a t

Melalui aktiviti gotong-royong ini, hubungan antara masyarakat berbilang kaum di kawasan ini dapat dieratkan terutamanya generasi muda. Saya berpendapat bahawa setiap penduduk di Taman Sungai Pinang seharusnya peka dengan isu-isu yang melibatkan alam sekitar bagi memastikan alam sekitar kita terjaga dan terpelihara. Selain daripada itu, kita juga harus menyokong usaha-usaha kerajaan dalam kempen-kempen penjagaan alam sekitar dan sentiasa berganding bahu memastikan negara yang tercinta ini kekal sebagai warisan alam selama-lamanya. Bagi mengurangkan kesan kesesakan lalulintas di kawasan kajian, penduduk di sekitar kawasan ini boleh mengamalkan kongsi kereta. Kesesakan lalulintas yang biasanya berlaku disebabkan oleh banyak orang menggunakan kenderaan masing-masing untuk keluar walaupun arah dan tujuannya adalah sama, contohnya menghantar anak ke sekolah. Jika berkongsi kenderaan, jalan raya akan menjadi kurang sesak. Selain daripada itu, menggunakan kenderaan awam seperti bas juga boleh boleh mengatasi masalah kesesakan lalu lintas di kawasan ini.

17 | M u k a s u r a t

LANGKAH MENGURANGKAN KESAN KEGIATAN MANUSIA TERHADAP ALAM SEKITAR DI TAMAN SG PINANG

Langkah Mengatasi: 1. Menyaman kilang-kilang yang cuai

Masalah: Pencemaran Air

2. Meningkatkan tong sampah kitar semula dan tapak pelupusan sampah 3. Menambah tong sampah dan kekerapan mengutip sampah

LANGKAHLANGKAH MENGURANGKAN KESAN KEGIATAN MANUSIA TERHADAP ALAM SEKITAR DI TAMAN SG PINANG

Jenis Masalah Masalah: Pencemaran Udara

Langkah Mengatasi: Pihak kilang menapis asap kotor yang dikeluarkan oleh mereka

Masalah: Kesesakan lalulintas

Langkah Mengatasi: 1. Berkongsi Kereta 2. mengguna kenderaan awam

18 | M u k a s u r a t

Bagi hakisan tanah dan tanah runtuh yang berlaku di cerun-cerun bukit di Pulau Jawa, Indonesia pula, langkah-langkah yang boleh diambil oleh penduduk di situ untuk menangani masalah tersebut ialah menanam rumput tutup bumi di lereng-lereng bukit. Selain daripada itu, parit takung, tembok batu atau simen boleh dibina di cerun bukit yang curam untuk mengurangkan masalah tersebut.

LANGKAH MENGURANGKAN KESAN KEGIATAN MANUSIA TERHADAP ALAM SEKITAR DI PULAU JAWA

LANGKAH-LANGKAH MENGURANGKAN KESAN KEGIATAN MANUSIA TERHADAP ALAM SEKITAR DI Pulau Jawa

Masalah: Hakisan Tanah dan Tanah Runtuh

Langkah Mengatasi: 1. Menanam rumput tutup bumi 2. Membina parit takung, tembok batu atau simen

19 | M u k a s u r a t

9.0 RUMUSAN
Sesungguhnya, kajian ini telah memberikan banyak kesan yang positif. Melalui kajian ini, saya telah mengetahui dengan lebih mendalam tentang bentuk muka bumi di kawasan kajian iaitu Taman Sungai Pinang, Malaysia serta di negara Indonesia. Kajian ini juga memberi saya maklumat tentang potensi bentuk muka bumi yang terdapat di kawasan Taman Sungai Pinang, Klang, Malaysia serta di negara Indonesia kepada kegiatan manusia. Selain daripada itu, saya dapat mengetahui halangan bentuk muka bumi yang terdapat di kawasan Taman Sungai Pinang, Klang, Malaysia serta negara Indonesia terhadap kegiatan manusia . Akhir sekali, saya dapat mengenal pasti kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar di kawasan Taman Sungai Pinang, Klang, Malaysia serta di negara Indonesia dan langkah-langkah mengurangkan kesan-kesan tersebut. Hasil daripada kajian ini, menjadikan saya bangga kerana dibesarkan dan tinggal di kawasan yang serba lengkap dan maju dengan kemudahan – kemudahan asas dan infrastruktur yang lengkap. Jika dibandingkan dengan kawasan-kawasan yang kurang bernasib baik seperti Pulau Jawa yang terlalu padat penduduknya dan mengalami risiko bencana alam seperti letusan gunung berapi, kawasan tempat tinggal saya serta negara kita adalah jauh lebih bertuah kerana mempunyai kegiatan ekonomi yang amat baik serta kemudahan yang sempurna serta penduduk yang harmoni. Oleh yang demikian kita seharusnya menghargai apa yang ada dan menyayangi negara kita dengan sepenuh hati.

20 | M u k a s u r a t

10.0 LAMPIRAN
1. 2. 3. 4. Lampiran 1 – Lampiran makluman kerja kursus Geografi Lampiran 2 – Kebenaran menjalankan kajian Geografi Tempatan Lampiran 3 – Surat kebenaran ibu bapa Lampiran 4 - Soal Selidik

21 | M u k a s u r a t

11.0 RUJUKAN
1. Buku teks Geografi Tingkatan 1 (KBSM) Media Network Sdn Bhd (2002) Chong Yoon Choi. 2. Exploring Geografi Tingkatan 1 (KBSM) Oxford Fajar (2008) Mohd Ismail 3. http://www.google.com 4. http://www.google.com 5. http://www.kjri-johor.org 6. http://www.streetdirectory.com 7. http://maps.701panduan.com 8. http://wikimapia.org

22 | M u k a s u r a t