TEORI PEMBELAJARAN

EDU 3034 PENGURUSAN PEMBELAJARAN

TEORI PEMBELAJARAN Merujuk kepada prinsip-prinsip dan hukumhukum pembelajaran yang dihasilkan daripada kajian-kajian ahli-ahli psikologi pembelajaran. Pendidik dapat memahami tentang cara pelajarnya belajar. Pendidik dapat menghubung kait prinsip dan hukum pembelajaran dengan kaedah dan teknik yang akan digunakan.

Teori Pembelajaran Sosial 

Tiga unsur utama 
 

Individu (Motivasi intrinsik) Persekitaran (Rangsangan luaran) Tingkah Laku (Tindak balas) 

Teori Pemodelan : Bandura 
 

Tingkah laku kanak-kanak adalah dipelajari melalui peniruan atau pemodelan. Orang diperhatikan sebagai model. Proses pembelajaran melalui pemerhatian tingkah laku model sebagai permodelan (modelling). 

Teori Pemodelan : Bandura
±

4 unsur utama 
 

Perhatian (attentian) Mengingat (retention) Reproduksi (reproduction) Peneguhan/Motivasi (reinforcement/motivation) 

  

Proses Pembelajaran pemerhatian/permodelan Proses 1 perhatian Proses 2 mengingat Proses 3 reproduksi Proses 4 peneguhan motivasi

PROSES PEMBELAJARAN/PEMERHATIAN 
  

PROSES 1 : PERHATIAN Proses akan hanya berlaku jika ada tumpuan perhatian FAKTOR Ciri model : umur, jantina, status dan hubungan dengan pemerhati Kegunaan dan faedah Kemahiran pemerhatian

PROSES PEMBELAJARAN/PEMERHATIAN 
 

PROSES 2 : MENGINGAT Pemerhati berupaya mengekalkan tingkah laku yang diperhatikan dalam ingatan Penggunaan bahasa dan imaginasi 

 

PROSES 3 :REPRODUKSI Pemerhati berupaya melakukan semula tingkah laku yang ditirunya Kecekapan ini bergantung kepada keupayaan fizikal dan kemahiran tiruan motor pemerhati serta kemahiran mengingat yang tepat 

 

PROSES 4 : PENEGUHAN/MOTIVASI Peniruan berlaku sekiranya mendatangkan kepuasan kepada pemerhati Tidak melakukan sekiranya didenda atau ditegur

Teori Pembelajaran Sosial 

Jenis model dalam 
 

Tingkah laku kanak-kanak adalah dipelajari melalui peniruan atau pemodelan. Orang diperhatikan sebagai model. Proses pembelajaran melalui pemerhatian tingkah laku model sebagai permodelan (modelling).

Prinsip Pelaksanaan Teori Pembelajaran Sosial
I.

II. III.

iv.

v.

Menentu dan menggunakan model yang sesuai dengan perbezaan individu dalam pembelajaran sosial. Memastikan proses pemerhatian dilakukan mengikut prosedur Memupuk keupayaan mengawal dan memanipulasi diri dengan menggunakan pemikiran refeksi diri dan maklum balas daripada model Memupuk kecekapan meniru dan reproduksi dengan latihan secara sistematik daripada mudah kepada kompleks dan demontrasi berulang-ulang. Memupuk konsep kendiri positif supaya pelajar memperoleh keyakinan terhadap tingkahlaku yang ditirunya dengan memberi peneguhan positif.

Ciri-ciri Teori Pemodelan Bandura
i. ii.

iii.

iv.

v.

Unsur pembelajaran utama ialah pemerhatian dan peniruan. Tingkah laku model boleh dipelajari melalui bahasa, misalan dan teladan. Pelajar meniru sesuatu kemahiran daripada kecekapan demonstrasi guru sebagai model. Pelajar memperoleh kemahiran jika memperoleh kepuasan dan peneguhan yang berpatutan. Proses pembelajaran meliputi pemerhatian, peringatan, peniruan dgn tingkah laku atau gerak balas yang sesuai, diakhiri dengan peneguhan positif.

Implikasi Teori Pemodelan Bandura 
  

Penyampaian guru hendaklah menarik agar dapat menjadi role model kepada pelajar. Demontrasi guru hendaklah jelas serta menarik agar pelajar dapat meniru dengan cepat. Hasilan guru berbentuk kraftangan, lukisan atau Alat Bantu Mengajar hendaklah bermutu tinggi. Guru boleh menggunakan rakan sebaya yang cemerlang sebagai model. Guru boleh mengajar nilai murni dan watak bersejarah dengan teknik main peranan, simulasi dan lakonan.

Mazhab Humanis 
 Fitrah manusia dilahirkan bersih, suci, mulia dan baik Individu akan mengalami proses pertumbuhan secara semula jadi dengan persekitarannya sesuai. Oleh itu ± guru perlu mengikut keperluan pelajar dengan membantu mereka mempelajari ilmu pengetahuan. Sekolah harus mengutamakan pendidikan afektif berasaskan ilmu pengetahuan. Pembelajaran manusia bergantung kepada emosi dan perasaannya.*IQ,EQ,SQ dan OQ

Mazhab Humanis 
  

Setiap individu adalah berbeza dan mempunyai cara belajar yang berbeza. Strategi pengajaran &pembelajaran hendaklah mengikut kehendak dan perkembangan emosi pelajar. Ahli mazhab : Carl Rogers dan Maslow. Setiap individu mempunyai potensi dan keinginan untuk mencapai kecermelangan kendiri. Guru hendaklah menjaga kendiri pelajar dan memberi bimbingan supaya potensi mereka dapat dikembangkan.

Ciri-ciri Mazhab Humanis 
  

Pengalaman dan psikologi manusia berlainan dengan haiwan. Kajian tema akur dengan kehidupan manusia yang bermakna. Kajian tingkah laku manusia merangkumi proses dalaman yang subjektif serta tingkah laku luaran. Kajian berdasarkan teori psikologi dan psikologi gunaan, Pertimbangan asas- perbezaan individu. Sumbangan mazhab ± kehidupan manusia yang bermakna dan sejahtera.

Ciri-ciri Teori Pembelajaran Rogers 
  

Pengalaman individu adalah fenomena-logikal yang dialami oleh individu sendiri. Setiap individu mempunyai kecenderungan dan hasrat sendiri untuk mencapai kesempurnaan kendiri. Setiap individu membentuk konsep kendiri yang unik melalui sistem nilai dan kepercayaan yang berbeza dengan orang lain. Tingkah laku yang ditunjukkan adalah selaras dengan konsep kendiri dan keupayaannya. Kefahaman tingkah laku individu hanya diperoleh melalui proses komunikasi,

Prinsip Pendekatan Pendidikan Rogers 


Mengutamakan pendidikan berpusat pelajar. Mengutamakan prinsip pembelajaran berasaskan kebebasan (freedom to learn):
± ±

±

Pembelajaran merupakan sesuatu jenis naluri ingin tahu Pembelajaran berlaku jika bahan pembelajaran bermakna serta sama dengan objektif pembelajaran pelajar. Keberkesanan pembelajaran dicapai dalam situasi pendidikan yang kurang terancam.

Prinsip Pendekatan Pendidikan Rogers
±

±

±

±

Keberkesanan pembelajaran dicapai apabila pelajar mengambil initiatif sendiri dan melibatkan diri sepenuh dalam aktiviti pengajaran &pembelajaran. Membimbing pelajar supaya menilai hasil pembelajaran dirinya demi mempertingkatkan pemikiran reflektif dan kemahiran kreatifnya Aktiviti pengajaran &pembelajaran hendaklah dkaitkan dengan kehidupan nyata demi memupuk kemahiran hidup pelajar. Pembelajaran paling berkesan = belajar bagaimana belajar (learning to learn).

Teori Keperluan Maslow 
 

Pembelajaran berkesan bergantung kepada motif pelajaran sendiri. Motivasi intrinsik merupakan penggerak asas bagi manusia mencapai kejayaan. Keperluan = kehendak manusia untuk menyempurnakan keadaan kekurangan, gangguan dan ketidakseimbangan dalam diri

Konsep Asas Teori Keperluan Maslow 

Keperluan manusia :
±

±

Keperluan fisiologi ± asas (makanan, minuman, oksigen, kepuasan deria, tidur, rehat ) Keperluan psikologi ± keperluan sekunder (lahir dari perhubungan dan interaksi antara orang dan persekitaran ± keselamatan, kasih sayang, sempurna kendiri dll.)

Teori Keperluan Maslow Motivasi Intrinsik ± kuasa dalaman yang berada dalam perkembangan fisiologikal dan psikologikal manusia. Kuasa dalaman ini mendorong manusia mengejar kecermerlangan. Perkaitan antara motivasi dengan hiraki keperluan ± apabila individu mendapat kepuasan dlm sesuatu hiraki, keperluan kepada hiraki yang lebih tinggi berlaku secara semula jadi.

Teori Keperluan Maslow 

Ciri individu yang mencapai ke peringkat tinggi:
± ± ± ±

± ±

Boleh memahami hakikat sebenar. Mempunyai pemikiran tersendiri. Boleh menerima diri, orang lain dan alam semula jadi. Boleh mengikut aliran masa tetapi tidak kehilangan identiti sendiri. Mempunyai falsafah hidup dan moral sendiri. Mempunyai minat meluas terhadap pelbagai aktiviti sosial

Teori Keperluan Maslow 

Ciri individu yang mencapai ke peringkat tinggi:
±

±

±

Mempunyai kawan karib dan suka menolong orang Mengamalkan demokrasi dan mempunyai sifat berjenaka. Boleh menanggung konflik di antara perasaan kegembiraan dengan kepahitan.

Implikasi konsep keperluan dalam amalan Bilik Darjah 
  

Pastikan keperluan asas pelajar telah dipenuhi. Jadikan bilik darjah kondusif. Bersifat penyayang untuk memenuhi keperluan kasih sayang. Memupuk nilai penghargaan kendiri serta memberi peneguhan yang sesuai. Merancang aktiviti pengajaran &pembelajaran mengikut kebolehan pelajar. Memupuk nilai motivasi diri melalui bimbingan supaya pelajar memahami dan menerima diri serta terlibat aktif dalam aktiviti sosial.

Implikasi Teori Pembelajaran Mazhab Humanis 

Mementingkan perkembangan potensi individu:
± ± ± ± ± ± ±

Strategi dan kaedah yang sesuai: berpusatkan murid, kaedah individu, inkuiri penemuan, kerja praktik serta pengayaan dan pemulihan. Guru bertindak sebagai fasilitator/pembimbing.

Refleksi 

Seauhmanakah kefahaman kepada teoriteori pembelajaran membantu ke arah pengurusan pembelajaran yang efektif.