1.

0

PENGENALAN Perkahwinan campur merupakan perkahwinan antara dua pihak yang berlainan agama,

bangsa malah kewarganegaraan. Ia merupakan perkahwinan yang melibatkan penyatuan antara dua insan dari golongan berbeza sama ada agama atau bangsa yang juga dipanggil Epistonolgical. Perkahwinan campur telah lama dipraktikkan dalam sejarah terutamanya untuk mengeratkan hubungan antara negara, contohnya perkahwinan Puteri Hang Li Po dengan Sultan Mansur Shah. Oleh itu, perkataan kahwin campur adalah tidak asing bagi rakyat Malaysia. Masyarakat majmuk di Malaysia adalah kesan daripada perkahwinan campur di Malaysia sejak dulu hingga kini. Islam juga tidak melarang sebarang bentuk perkahwinan termasuklah perkahwinan campur asalkan ianya menurut kehendak syarak, seperti dinyatakan dalam ayat al Quran, ³Maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan dari perempuan-perempuan lain dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil (di antara isteri-isteri kamu) maka berkahwinlah dengan seorang sahaja´. (Surah An-Nisaa¶ - ayat 3) Kertas kerja ini ditulis bertujuan untuk mengupas persoalan perkahwinan campur antara etnik di Malaysia serta mengkaji implikasi-implikasi perkahwinan campur terhadap individu, masyarakat dan negara. Selain itu, kertas kerja ini juga turut mengupas isu perkahwinan campur antara muslim dan bukan muslim. Antara topik yang akan diketengahkan juga adalah undangundang perkahwinan campur di Malaysia.

1

2.0

OBJEKTIF

y y y

Mengkaji pandangan masyarakat terhadap perkahwinan campur. Mengkaji kebaikan dan keburukan disebabkan perkahwinan campur. Mengkaji hubungan perkahwinan campur dan perpaduan rakyat.

3.0

PERMASALAHAN KAJIAN

y

Masih terdapat masyarakat yang berfikiran tertutup dan mengganggap bahawa perkahwinan campur merupakan sesuatu yang tidak baik.

y

Kesan negatif yang disebabkan oleh perkahwinan campur seharusnya dipandang serius. Masalah- masalah ini patut dikaji dan diselesaikan.

y

Hubungan antara kaum yang berasaskan sifat hormat-menghormati kebelakangan ini.

semakin pudar

2

4.0

LOKASI/SKOP KAJIAN : Mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). : a) Umur : 18 tahun hingga 25 tahun b) Jantina: Lelaki dan perempuan c) Agama : Terdiri daripada agama Islam,Hindu, Budha, Kristian dan lain-lain.

1) Responden 2) Skop

5.0 KAEDAH/METODOLOGI

a) Menggunakan kaedah perpustakaan dan kaedah lapangan i) Kaedah perpustakaan - internet - buku ii) Kaedah lapangan - Soal selidik

3

5.0 5.1

PERKAHWINAN CAMPUR DEFINISI Kahwin campur asalnya digunakan oleh pihak gereja Katholik untuk menyatakan sebuah

perkahwinan antara seorang Kristian dan seorang bukan Kristian. Tapi, pada hari ini, perkataan kahwin campur bermaksud sebuah perkahwinan yang melibatkan dua orang yang mempunyai agama, kewarganegaraan dan bangsa yang berlainan. Oleh itu, kahwin campur boleh dikelaskan kepada 3 kategori, iaitu, kahwin campur antara kaum, kahwin campur antara negara dan kahwin campur antara agama. Kahwin campur antara kaum melibatkan dua individu yang berlainan kaum, sebagai contoh, seorang lelaki India berkahwin dengan seorang perempuan Cina. Kahwin campur antara negara melibatkan kewarganegaraan, sebagai contoh, seorang muslim yang berbangsa Melayu berkahwin dengan seorang muslim yang berbangsa Arab . Kahwin campur antara agama melibatkan dua idividu yang menganut agama yang berbeza, sebagai contoh, seorang seorang Hindu berkahwin dengan seorang Buddha.

4

5.2

SEJARAH Kahwin campur di Malaysia dipraktikkan lama lagi sebelum Malaysia mencapai

kemerdekaan. Pada masa itu, Malaysia masih dikenali sebagai Tanah Melayu. Pada kurun ke-15 kesultanan Melaka, Sultan Mansur Shah telah menjalin hubungan diplomatik dengan China, dan maharaja Yongle telah menghadiahi puterinya, Li Po untuk dijadikan isteri sultan. Hang Li Po datang ke Tanah Melayu bersama dengan Laksamana Cheng Ho dan 500 pengiring perempuan. Pengiring puteri menetap di Bukit Cina dan akhirnya berkahwin dengan pengawai Sultan Mansur Shah. Maka, hasil kahwin campur antara kaum melayu dan kaum cina pada masa itu dikenali sebagai baba-nyonya. Penghijrahan kaum India dalam jumlah yang besar ke Tanah Melayu adalah pada akhir kurun-19 semasa Tanah Melayu dijajahi oleh orang Portugal dan Belanda. Menurut Datuk Haji Omar Hashim, pengerusi Jawatakuasa Eksekutif Persatuan Sejarah Malaysia (PSM) dalam temu ramahnya yang bertajuk µRentetan Sejarah Kedatangan Kaum India¶, kaum India datang secara sukarela kerana India ketika itu menghadapi masalah kemiskinan, oleh itu mereka datang sebagai buruh dan telah melibatkan diri dalam bidang pembinaan, pertanian dagangan, pertahanan dan perdagangan. Kahwin campur antara kaum India dan kaum cina juga amat dikenali dalam Malaysia, malah, generasi yang dari keluarga kahwin campur ini dikenali sebagai µChindian¶. Sejak tahun 1882, orang Sikh telah menjejak kaki ke Sabah apabila pasukan polis ditubuhkan ketika Kompeni Borneo Utara menubuhkan Constabulari Bersenjata Borneo Utara. Oleh sebab kaum Sikh amat pegang kuat kepada agama, maka pihak yang ingin berkahwin dengan kaum Sikh mestilah memahami serta memeluk agamanya. Perkahwinan campur antara orang Sikh dengan orang Cina dan Kadazan telah mewujudkan sebuah komuniti yang dikenali sebagai komuniti peranakan Punjabi.
5

Selain daripada yang atas, di Malaysia juga terdapat komuniti India muslim di Pulau Pinang yang membentuk Jawi Peranakan hasil daripada perkahwinan antara lelaki India Muslim dari Selatan India dan perempuan Melayu di Pulau Pinang. Seterusnya komuniti Ceti yang menganut agama Hindu di Melaka hasil daripada perkahwinan pedagang India Selatan dengan wanita pribumi.

6

5.3

UNDANG-UNDANG PERKAHWINAN Perkahwinan di Malaysia, sama seperti di negara-negara lain tertakluk di bawah

peratturan dan undang-undang. Terdapat perbezaan yang ketara di antara perkahwinan bagi seorang muslim dan bukan muslim dengan bukan muslum dan bukan muslim.

PENDAFTARAN PERKAHWINAN BAGI PEMOHON BUKAN BERAGAMA ISLAM [PERMOHONAN PENDAFTARAN BIASA]

y

Pemohon perlu hadir ke kaunter JPN/Pejabat Perwakilan Malaysia di luar negara semasa permohonan dan pendaftaran perkahwinan.

y

Tempat permohonan adalah berdasarkan kepada alamat yang tertera dalam Mykad (warganegara) dan alamat tempat tinggal (bukan warganegara) di Malaysia.

y

Pemohon bukan warganegara hendaklah bermastautin di daerah perkahwinan selama tempoh 7 hari sebelum membuat permohonan pendaftaran perkahwinan di pejabat JPN yang berkenaan.

y

Pengupacaraan akan dilakukan selepas 21 hari tetapi tidak melebihi tempoh 6 bulan daripada tarikh permohonan.

y

Dokumen sokongan : i. ii. Kad Pengenalan bagi warganegara. Pasport bagi bukan warganegara beserta salinan fotostat maklumat diri dan tarikh ketibaan di Malaysia. iii. Satu (1) keping gambar berwarna ukuran (32mm X 38mm) berlatar belakang BIRU bagi setiap seorang. iv. Sekiranya pemohon bertaraf Duda/Janda sila kemukakan Dekri Nisi Mutlak

7

v. vi.

Sekiranya pemohon bertaraf Duda/Balu sila kemukakan Sijil Kematian pasangan Pemohon bukan warganegara - kemukakan Surat Pengesahan Taraf Perkahwinan dari negara pemohon yang telah diendorskan oleh pihak Kedutaan Malaysia di negara pemohon ATAU Kedutaan negara pemohon di Malaysia seterusnya disahkan oleh Bahagian Konsular, Kementerian Luar Negeri (Wisma Putra), Putrajaya

y y

Borang Permohonan ± JPN.KC02 Bayaran:i. ii. Sijil Perkahwinan = RM20.00 Perakuan =RM10.00

PENDAFTARAN PERKAHWINAN BAGI PEMOHON BERAGAMA ISLAM * Bagi yang bukan Muslim, mesti memeluk agama islam terlebih dahulu sebelum berkahwin dengan seorang Muslim. * Pendaftar Perkahwinan , Perceraian dan Rujuk hendaklah memastikan pasangan bagi warganegara Malaysia yang mengemukakan permohonan mereka untuk mendapatkan kebenaran berkahwin telah menghadiri dan memiliki Sijil Kursus Pra Perkahwinan MBKPPI.

y

Permohonan Untuk Kebenaran Berkahwin

Pengesahan Permohonan Berkahwin

i) Penolong Pendaftar hendaklah memastikan pemohon yang membuat permohonan kebenaran berkahwin adalah tinggal atau bermastautin di kawasan kariahnya.

8

ii)

Penolong

Pendaftar

hendaklah

memastikan

permohonan untuk

berkahwin

menggunakan borang yang ditetapkan.

iii) Penolong Pendaftar hendaklah memastikan borang permohonan di isi dengan lengkap oleh pemohon

iv) Penolong Pendaftar hendaklah memastikan borang permohonan kebenaran berkahwin dilampirkan bersama dokumen-dokumen berkaitan seperti berikut:

- Salinan Sijil Kelahiran.

- Salinan Kad Pengenalan.

- Sijil Kursus Pra Perkahwinan MBKPPI

- Surat akuan teruna yang dikeluarkan oleh majikannnya atau surat akuan sumpah teruna sekiranya beliau tidak mempunyai majikan jika pemohon seorang lelaki.

- Surat perakuan cerai jika pemohon bercerai hidup.

- Surat perakuan mati jika pemohon bercerai mati.

- Surat akuan memeluk agama Islam jika saudara baru.

- Surat kebenaran daripada Jabatan polis jika pemohon anggota polis.

- Surat kebenaran dari angkatan Tentera jika pemohon anggota tentera.

9

V) Setelah berpuashati Penolong Pendaftar hendaklah mengesahkan status pemohon di dalam ruang yang disediakan dalam borang permohonan perkahwinan berkenaan.

y

Kebenaran Permohonan Berkahwin

i) Pendaftar hendaklah menerima permohonan yang telah disahkan oleh penolong pendaftar kecuali bagi sub peraturan ( iii )

ii) Pendaftar hendaklah memastikan borang perkahwinan diterima selewatnya tujuh hari sebelum tarikh perkahwinan yang dicadangkan.

iii) Pendaftar boleh menerima borang permohonan perkahwinan bagi kes-kes tertentu.

iv) Setelah berpuashati Pendaftar hendaklah mengeluarkan kebenaran berkahwin melalui catatan dalam borang permohonan bagi perkahwinan dalam negeri. Manakala bagi permohonan perkahwinan luar negeri dan tempat lain dikeluarkan melalui surat kebenaran.

y

Proses Permohonan Perkahwinan

Yang Memerlukan Kebenaran Mahkamah

i) Pendaftar hendaklah memastikan kes-kes berikut dirujuk kepada Mahkamah apabila:

a) Perempuan tidak mempunyai wali nasab atau wali enggan

b) Pasangan atau salah seorang kepada perkahwinan itu masih dibawah umur.

10

c) Perkahwinan itu secara poligami.

d) Perempuan yang bercerai dan belum disetubuhi oleh suami ( jika perkahwinan itu dalam tempoh iddah perceraian biasa )

ii) Pendaftar hendaklah menyemak permohonan tersebut sebelum dikemukakan ke Mahkamah.

iii) Setelah berpuas hati terhadap borang permohonan berkahwin dan dokumen-dokumen yang dilampirkan, Pendaftar hendaklah mengeluarkan surat dan laporan kepada Pendaftar Mahkamah melalui pemohon.

iv) Pendaftar hendaklah menguruskan perkahwinan setelah mendapat kebenaran daripada Mahkamah.

y

Tempoh Sah Kebenaran Berkahwin

i) Pendaftar hendaklah mengeluarkan kebenaran kahwin bagi tempoh sembilan puluh(90) hari dari tarikh dikeluarkan.

ii) Pendaftar boleh dengan permohonan melanjutkan tempoh sah kebenaran berkahwin selama sembilan puluh ( 90 ) hari lagi bagi kes-kes tertentu.

iii) Pendaftar hendaklah memastikan bahawa kebenaran berkahwin lanjutan dibuat dalam tempoh empat belas ( 14 ) hari dari tarikh tamat kebenaran berkahwin kali pertama.

11

iv) Pendaftar hendaklah memastikan permohonan lanjutan kebenaran berkahwin dibuat di pejabat Pendaftar di mana kebenaran asal dikeluarkan.

v) Pendaftar hanya boleh menerima permohonan kebenaran berkahwin yang baru setelah tamat tempoh lanjutan kebenaran berkahwin.

y

Akad Nikah

i) Pendaftar hendaklah memastikan akad nikah dilangsungkan dalam kariah di mana perempuan itu tinggal atau bermastautin.

ii) Pendaftar boleh memberi kebenaran akad nikah dilangsungkan di tempat lain.

iii) Pendaftar hendaklah memastikan majlis akad nikah dilangsungkan oleh:

- Wali di hadapan Pendaftar.

- Wakil wali di hadapan dan dengan kebenaran Pendaftar.

- Pendaftar sendiri sebagai wakil wali.

- Pendaftar sebagai Wali Raja ( Hakim ) bagi perempuan yang tidak ada wali nasab atau wali enggan.

12

5.4

IMPLIKASI PERKAHWINAN CAMPUR Perkahwinan campur dalam kalangan masyarakat di Malaysia meninggalkan impak

bukan sahaja terhadap pihak-pihak yang terlibat secara langsung, tetapi juga terhadap masyarakat sekeliling dan keadaan sosiologi sesebuah negara. Impak tersebut dapat dilihat daripada dua sudut, iaitu sudut positif dan sudut negatif. Kesan postif perkahwinan campur Secara individu, pasangan dan ahli keluarga yang terlibat dapat mengetahui dan mempelajari bangsa dan budaya lain. Selain itu, kadar maksiat seperti bersekedudukan juga dapat dikurangkan. Dari aspek masyarakat pula, kahwin campur dapat menyebarkan dakwah keagamaan, misalnya agama Islam. Ini kerana, apabila seseorang yang bukan Muslim ingin berkahwin dengan seorang Muslim, beliau mesti menukar agamanya kepada agama Islam. Dengan itu, dapatlah ajaran Islam yang murni dapat diajarkan kepada bukan Muslim tersebut dengan harapan beliau akan mendapat hidayah daripada Allah. Secara tidak langsung, anak-anak yang lahir dari hasil perkahwinan itu juga beragama Islam. Tambahan lagi, generasi yang lahir dari perkahwinan campur juga tidak bersikap perkauman dan berfikiran terbuka terhadap budaya lain. Disebabkan terdapatnya variasi dalam keluarga, baka yang dihasilkan akan lebih berkualiti dari segi fizikal dan mental. Dari aspek negara, kahwin campur dapat memupuk sikap perpaduan dan keharmonian di antara kaum-kaum di negara ini. Di samping itu, ekonomi juga dapat dijana melalui pelbagai upacara perkahwinan yang dijalankan. Kesan negatif perkahwinan campur Secara idealnya, perkahwinan campur dapat memupuk persefahaman antara pelbagai kaum namun realitinya konflik kadang-kadang terjadi sekiranya pasangan tidak dapat mengadaptasi
13

perbezaan budaya, di tambah pula dengan tiadanya tolak ansur di antara kedua-dua belah pihak. Pegangan agama juga mudah goyah dan sesat disebabkan terikut-ikut budaya asing yang lebih terbuka. Berkemungkinan juga akan timbulnya masalah komunikasi antara pasangan dan ahli keluarga dan kadangkala akan timbul pula masalah, khususnya bagi kita umat Islam. Jika pasangan tersebut bukan Muslim tentulah sukar bagi kita untuk menerima sesetengah adat serta amalan yang mereka lakukan. Misalnya, meminum arak, pergaulan bebas, berzina, berjudi adalah di antara amalan biasa dalam era globalisasi ini. Dari aspek masyarakat, akan wujud masalah perbalahan kaum disebabkan oleh sikap etnosentrik dan prejudis terhadap kaum lain. Tambahan lagi, jika terdapat halangan keluarga, di mana keluarga pasangan tidak mahu pasangan bertukar agama. Contohnya, hubungan kekeluargaan yang erat dianggap penting dalam masyarakat Melayu justeru, mereka lebih gemar membina hubungan perkahwinan dalam kelompok mereka sendiri. Masyarakat Melayu tidak menggalakkan anak mereka mengahwini µorang luar¶ seperti bangsa India atau Serani kerana dikhuatiri akan kehilangan anak serta sering dipukul atau didera. Mereka juga khuatir jika anak-anak mahu berkahwin dengan orang yang bukan beragama Islam. Mereka tidak mahu anak-anak ini terpengaruh dengan ajaran agama lain dan yang paling membimbangkan mereka ialah anak-anak akan hilang akidah lalu menganut agama lain. Antara risiko yang mungkin dihadapi juga adalah, peningkatan kadar penceraian dan masalah sosial, Menteri Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan, Datuk Seri Dr. Rais Yatim berkata, kajian ilmiah yang dilakukan oleh beberapa ahli sosiologi di negara ini antara 1995 hingga 1998 mendapati dalam setiap 10 perkahwinan campur, hanya tiga berjaya. Ringkasnya, bertambahnya kesedaran terhadap bangsa lain, warna kulit tidak lagi dilihat sebagai adanya perbezaan. Perkahwinan antara bangsa berlainan adat, budaya dan agama ini semakin diterima rakyat secara keseluruhan. Ikatan perkahwinan tidak kira sama ada yang sebangsa atau pun tidak, masalah biasa alam perkahwinan tetap timbul. Setiap individu perlu
14

bersikap rasional dalam menangani masalah tersebut serta mencari jalan penyelesaian yang terbaik. 5.5 PERKAHWINAN CAMPUR ± MUSLIM DAN BUKAN MUSLIM

Perbezaan dari segi Kaum (bukan muslim)

Di Malaysia, perkahwinan antara kaum banyak didengari dalam kalangan masyarakat. Malaysia sendiri merupakan sebuah negara yang berbilang bangsa dan agama. Perkahwinan sebegini sama ada antara Melayu dengan Cina, India atau bangsa lain senegara melahirkan generasi kacukan yang dibesarkan dalam pertembungan dua budaya.

Perkahwinan campur yang melibatkan perbezaan bangsa (bukan muslim) dilihat menjadi trend pada masa kini. Ini kerana ia melibatkan kebebasan terhadap dua pihak yang berkahwin serta anak-anak mereka. Salah satunya adalah kebebasan beragama dan bangsa. Kedua-dua pasangan yang berkahwin boleh memilih dan meneruskan agama dan budaya bangsa yang masing-masing. Sementara itu, nama individu yang hendak berkahwin tidak perlu diubah. Lantaran itu, perkahwinan campur jenis ini diterima baik oleh kedua-dua pihak keluarga yang berkahwin. Kebiasaannya kedua-dua budaya bangsa dan agama diamalkan dalam keluarga mereka. Jadi terpulanglah kepada anak-anak individu terbabit untuk memilih agama yang sesuai dengan mereka.

Dari segi bahasa, kedua-dua jenis bahasa diamalkan dalam keluarga mereka. Anak-anak pula lebih bersikap berfikiran terbuka dan dilihat memperolehi gen-gen yang baik daripada ibu bapa mereka. Yang menariknya, dilihat pengambilan kedua-dua budaya turut diamalkan keduadua pihak pasangan dan anaknya. Hal ini dapat dilihat melalui sambutan perayaan yang disambut

15

oleh kedua-dua pasangan yang berlainan bangsa/kaum. Ini membuktikan indentiti /jati diri sebuah bangsa/kaum tidak terhapus walaupun telah berkahwin campur.

Perkahwinan campur seharusnya sudah menjadi gejala sosial yang biasa di Malaysia, memandangkan perlunya interaksi dan saling bergantungan sesama kaum, lebih-lebih lagi setiap kaum itu perlu hidup aman damai, selain ia juga boleh menjadi faktor penting dalam mengikis perasaan perkauman. Pendek kata, dari perkahwinan campur diharap akan terbentuk generasi baru dengan sikap yang lebih terbuka terhadap perbezaan antara kaum, maka dapat memahami dan menerima budaya lain dengan lebih mudah. Itulah juga yang diharapkan daripada golongan µperanakan¶ kerana mereka dijangka sudah memiliki perwatakan yang unik, selain mempunyai pendirian yang lebih liberal. Pendek kata, mereka tidaklah µrigid¶ kepada satu jenis kebudayaan sahaja setelah mengamalkan percampuran budaya yang diwarisi (Serjit Sahib 1992: 3).

Antara Agama

Kebelakangan ini kita melihat bilangan perkahwinan campur semakin bertambah dalam masyarakat kita. Perkahwinan campur di sini merujuk kepada seorang yang asal Islam ingin berkahwin dengan seorang yang bukan Islam dan kemudiannya, pihak yang bukan Islam tersebut telah memeluk Islam sebelum perkahwinan dan dikenali sebagai saudara baru. Saudara baru tersebut boleh jadi dari pelbagai bangsa dan agama. Secara lazimnya, golongan berbangsa lain yang kebiasaannya merupakan penganut agama lain akan memeluk agama Islam untuk membolehkan beliau berkahwin dengan seorang muslim. Jabatan Kefahaman Islam Malaysia dan beberapa badan bukan kerajaan seperti PERKIM memberikan bantuan dalam soal pemahaman Islam dan bimbingan untuk tujuan tersebut

16

Perkara seperti ini sebenarnya diterima dan ia selari serta tidak bercanggah dengan ajaran Islam yang tidak membezakan di antara bangsa dan warna kulit. Ini kerana perkahwinan ini telah memenuhi syarat utama di dalam Islam iaitu pasangan tersebut mestilah beragama Islam. Larangan hanya terdapat di dalam perkahwinan dengan mereka yang bukan Islam. Pada dasarnya Islam tidak melarang perkahwinan seumpama ini jika sekiranya pasangan tersebut sudah memeluk Islam. Sebab pertamanya ialah pasangan itu berpeluang untuk berkenalan di antara satu sama lain. Bukan sahaja dengan pasangannya bahkan seluruh keluarga yang terlibat dan ini bertepatan dengan hikmah atau tujuan Allah mencipta manusia dari berbilang bangsa, puak dan kaum.

Namun dari segi perkahwinan campur yang melibatkan agama iatu di antara non muslim dan muslim berkait rapat dengan persepsi dalam masyarakat. Walaubagaimanapun terdapat perubahan persepsi dalam masyarakat dahulu dan sekarang terhadap perkahwinan campur yang melibatkan perbezaan agama iaitu agama Islam. Berikutan hal demikian, perkahwinan campur berbeza agama kian diterima oleh masyarakat.

Di Malaysia, orang Islam di sinonimkan sebagai Melayu. Manakala orang Melayu adalah diwajibkan beragama Islam. Rata-rata masyarakat dahulu, mempunyai strereotaip terhadap bangsa lain. Masyarakat Cina menganggap orang Melayu adalah bangsa yang malas berusaha. Melayu juga disinonimkan layu, maka berkahwin dengan orang Melayu dikatakan masuk Melayu bukannya masuk Islam. Selain itu, tanggapan bahawa berkahwin dengan agama lain hanya akan menghapuskan tradisi dan identiti bangsa itu contohnya, nama keluarga.

Malahan nenek moyang mereka akan marah pada si terbabit dan keturunannya. Tambahan pula, masyarakat zaman dahulu kurang terdedah dan kurang bergaul dengan
17

masyarakat yang berbeza agama dan bangsa. Tahap pendidikan yang terbatas meyempitkan fikiran mereka. Sekaligus menghalang usaha perkahwinan campur yang melibatkan perbezaan iaitu agam Islam. Walaubagaimanapun, pada zaman abad ke 20 ini, perkahwinan campur berbeza agama tidak asing di kalangan masyarakat. Masyarakat lebih terdedah dengan budaya dan memahami sedikit sebanyak mengenai agama Islam. Masyarakat semakin memahami bahawa bangsa dan budaya mereka tetap sama. Cuma yang berubahnya adalah agama yang dianuti.

Jika galakan perkahwinan campur dimulakan dari sekarang dengan matlamat akan lahirkan rakyat yang sedarah sedenyut nadi, maka dalam tempoh 50 tahun akan datang, Malaysia akan mampu mewujudkan bangsa Malaysia. Namun, perkara yang perlu diberi perhatian serius di sini ialah tentang komitmen suami terhadap isteri yang baru memeluk Islam. Isteri seharusnya diberi kefahaman sebenar tentang Islam. Niat mereka perlu diperbetulkan. Memeluk Islam bukan kerana ingin berkahwin tetapi kerana keyakinan dan kebenaran Islam yang telah mula dilihat. Keyakinan, keikhlasan di dalam memeluk Islam adalah amat penting bagi menjamin seseorang yang memeluk Islam kekal berada di dalam agama yang suci meskipun jodoh mereka kadangkala tidak kekal.

Ramai yang memeluk Islam hanya kerana cinta dan ingin berkahwin tetapi apabila berpisah lantas kembali kepada agama asal. Suami di dalam hal ini perlu memainkan peranan mereka di dalam mendidik isteri agar benar-benar faham akan agama Islam yang suci ini. Sememangnya di dalam perkahwinan, perceraian adalah antara perkara yang lumrah berlaku. Namun, perkara seperti ini perlulah dijauhi. Amalan talak atau cerai adalah satu amalan yang dibenci oleh Allah meskipun ia adalah harus pada hukum syarak

18

Terdapat juga kes-kes istimewa di Malaysia melibatkan seorang warganegara yang beragama selain Islam yang telahpun berkahwin dan akhirnya memeluk agama Islam walaupun pasangan dan keluarga tidak turut serta. Ini merupakan salah satu contoh perkahwinan campur yang terdapat di negara kita. Datuk Faiza Thamby Chik, seorang mantan Hakim Mahkamah Tinggi dalam ucaptamanya dalam sebuah konferens perundangan kekeluargaan antarabangsa mengatakan perkahwinan bukan Islam antara seorang mualaf dengan pasangannya tetap wujud walaupun satu pihak telah memeluk Islam. Walaupun Seksyen 51 Akta Mempebaharui Undangundang (Perkahwinan dan Penceraian) 1976 membenarkan pasangan bukan Islam untuk menuntut cerai, perkahwinan tersebut tetap sah selagi mana prosedur- prosedur penceraian tidak dijalankan

Perkahwinan adalah ikatan untuk hidup sepanjang hayat dan ia berkait rapat dengan kesediaan menerima dan memberi hak dan tanggungjawab antara pasangan. Tidak dapat dinafikan ada di antara pasangan kahwin campur yang berbahagia sehingga ke akhir hayat dan menjadi contoh untuk pasangan lain.

19

6.0

HASIL KAJIAN Kaedah Borang soal selidik digunakan untuk mengetahui persepsi masyarakat mengenai

perkahwinan campur di Malaysia. Borang soal selidik ini mengandungi 3 bahagian iaitu, bahagian A, latar belakang responden, bahagian B, pengetahuan responden mengenai perkahwinan campur dan bahagian C, pandangan responden tentang perkahwinan campur. Borang ini mengandungi 19 soalan. (Lihat Lampiran A) Sebanyak 30 orang responden yang terdiri daripada pelbagai fakulti di kampus Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor mengambil bahagian dalam soal selidik ini. Respondenresponden yang mengambil bahagian pula berumur dalam lingkungan 19 hingga 25 tahun.

Umur Responden
7% 10% 19 7% 20 21 22 23 20% 43% 25 13%

Terdapat 8 orang responden lelaki dan 22 orang responden perempuan yang terlibat dalam soal selidik ini. Manakala, terdapat 22 orang responden dari bangsa Melayu, 3 orang dari bangsa Cina, seorang dari bangsa India dan 3 orang dari lain-lain bangsa.

20

Kaum Responden
3% 10%

10%

Melayu Cina India Lain-Lain 77%

Terdapat 24 orang responden yang beragama Islam, 3 orang yang beragama Buddha, seorang beragama Hindu, Kristian dan lain-lain agama.

Agama Responden
4% 3% 3% 10%

Islam Buddha Hindu Kristian Lain-lain 80%

21

Bahagian B merujuk kepada pengetahuan responden tentang perkahwinan campur. Bahagian ini terdiri daripada 5 soalan. Soalan 1, µadakah anda tahu apa itu perkahwinan campur?¶. Sebanyak 29 orang responden menjawab Ya, dan seorang menjawab Tidak.

1. Adakah anda tahu apa itu perkahwinan campur?
3%

Ya Tidak

97%

Soalan 2 tentang pengetahuan responden terhadap sejarah perkahwinan campur. Sebanyak 22 orang responden menjawab Tidak dan 8 orang menjawab Ya.

22

2. Adakah anda tahu tentang sejarah perkahwinan campur?

27% Ya Tidak 73%

Soalan 3 dan soalan 4 pula tentang pengetahuan responden mengenai perkahwinan campur dari sudut agama.

3. Adakah agama anda membenarkan anda berkahwin campur?

17%

Ya Tidak

83%

23

4. Sekiranya anda berkahwin campur, adakah pasangan anda perlu menukar agama?

27% Ya Tidak 73%

Soalan 5 pula adalah tentang pengetahuan responden mengenai undang-undang dan prosedur untuk berkahwin campur di Malaysia. Sebanyak 6 orang responden telah menjawab Ya, manakala 24 orang lagi menjawab Tidak.

5. Adakah anda tahu prosedur untuk berkahwin dengan bangsa berlainan di negara ini?

20%

Ya Tidak 80%

24

Bahagian C pula berkisar tentang pendangan responden terhadap isu-isu berkaitan perkahwinan campur. Bahagian ini mempunyai 14 soalan. Soalan 1 hingga 4 berkaitan dengan penerimaan responden sekiranya diri sendiri, rakan atau ahli keluarga berkahwin dengan bangsa berlainan.

1. Adakah anda ingin atau tidak kisah untuk berkahwin campur?

30% Ya Tidak 70%

2. Bolehkan anda menerima sekiranya rakan anda berkahwin campur?
7%

Ya Tidak

93%

25

3. Adakah anda dapat menerima perkahwinan campur dalam keluarga anda sendiri?
10%

Ya Tidak

90%

4. Adakah anda memilih bangsa sekiranya anda, rakan atau keluarga anda ingin berkahwin campur?

47% 53%

Ya Tidak

Soalan 5 hingga 10 pula merangkumi isu-isu terkini dan permasalahan berkaitan perkahwinan campur dan pendapat masyarakat samada bersetuju atau tidak.

26

5. Bolehkan perkahwinan campur bertahan lama?

17%

Ya Tidak

83%

6. Adakah perkahwinan campur mempunyai lebih banyak konflik daripada perkahwinan biasa?
13%

Ya Tidak

87%

27

7. Bolehkah perkahwinan campur menghasilkan zuriat yang lebih cerdik berbanding perkahwinan biasa?

27% Ya Tidak 73%

8. Adakah anda bersetuju dengan seruan kerajaan untuk mewujudkan konsep 1 Malaysia melalui perkahwinan campur?

43% 57%

Ya Tidak

28

9. Adakah perkahwinan campur boleh menghilangkan identiti sesebuah bangsa?

27% Ya Tidak 73%

10. Adakah bahasa akan menjadi masalah dalam keluarga perkahwinan campur?

43% Ya Tidak 57%

Soalan 11 hingga 14 pula berkaitan tentang persepsi masyarakat terhadap bengsa berlainan dan implikasi berkahwin dengan mereka.

29

11. Pasangan dari bangsa India cenderung untuk melakukan keganasan rumah tangga.

47% 53%

Ya Tidak

12. Keluarga pasangan dari bangsa Melayu lebih sukar untuk menerima bangsa lain.

43% Ya Tidak 57%

30

13. Pasangan dari bangsa Cina tidak sanggup mengadaptasi gaya hidup pasangan.

43% Ya Tidak 57%

14. Pasangan orang asli Malaysia tidak boleh menerima perubahan dari segi permodenan

37% Ya Tidak 63%

Hasil kajian ini mendedahkan pelbagai respon dan tanggapan masyarakat, mahasiswa UKM khususnya mengenai isu-isu berkaitan perkahwinan campur.

31

7.0

RUMUSAN Perkahwinan campur kini merupakan suatu yang sering kita dengar dalam kalangan

masyarakat Malaysia. Namun begitu, masyarakat secara umumnya masih sangsi dengan keberkesanan penyatuan dua budaya yang berbeza sama ada dari segi bangsa atau agama. Pandangan masyarakat yang skeptikal dan masih berfikiran tertutup juga menyumbang kepada kesukaran pasangan dalam perkahwinan campur dalam menjalani hidup seharian.

Masyarakat muslim di Malaysia sendiri sering beranggapan bahawa golongan bukan Muslim yang memeluk Islam hanyalah semata- mata untuk perkahwinan sekaligus melemahkan semangat saudara baru ini untuk lebih mendalami Islam. Tekanan dari pihak sekeliling juga menjadi penyumbang mengapa kadang- kala saudara baru seagama ini kembali kepada kepercayaan lama sekali gus membawa kepada keruntuhan perkahwinan dan kemusnahan unit keluarga. Pihak berkuasa juga memainkan peranan dalam memastikan perkahwinan campur antara kaum atau agama untuk berjaya. Saluran - saluran bantuan untuk tujuan tersebut tidak diwar-warkan secara luas mengakibatkan ramai pasangan yang menjadi tawar hati untuk meneruskan perkahwinan campur. Dalam memupuk keharmonian antara semua kaum di Malaysia, harus wujud sikap memahami dan bertolak ansur dalam diri masing-masing. Kegagalan sesebuah perkahwinan campur tidak seharusnya dijadikan faktor prejudis dan sterotaip terhadap sesuatu kaum. Kerjasama dari semua pihak perlu dalam menjayakan perpaduan di Malaysia melalui kahwin campur.

32

33