BORANG – BORANG TERLIBAT

Garis Panduan T6 2010 - 21

BORANG T6BKK
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BORANG RAYUAN PERMOHONAN MEMASUKI TINGKATAN ENAM BAWAH BAGI CALON SEKOLAH KERAJAAN BERDASARKAN PENCAPAIAN KOKURIKULUM TAHUN ____________
SILA BACA PANDUAN DI MUKA SURAT SEBELAH SEBELUM MENGISI BORANG.

KEGUNAAN JABATAN
NO.RUJUKAN : GRED B.M : DILULUSKAN KEMANUSIAAN T.T PEGAWAI: TARIKH: SAINS TIDAK LULUS

1.
NAMA:

BUTIR-BUTIR PERIBADI

NO. KAD PENGENALAN / PASPORT: WARGANEGARA: TARIKH & TEMPAT LAHIR JANTINA: UMUR (PADA 01/01/2010) TAHUN: BULAN:

ALAMAT RUMAH:

TEL RUMAH : TEL. BIMBIT :

POSKOD:

BANDAR:

NEGERI:

2.

PENCAPAIAN AKADEMIK

NAMA & ALAMAT SEKOLAH ASAL (Tingkatan 5) :

TAHUN BERADA DI TINGKATAN PERALIHAN (JIKA ADA) : TAHUN SPM DIAMBIL: GRED BAHASA MELAYU:

1
Garis Panduan T6 2010 - 22

3.

PENEMPATAN YANG DI POHON : DAERAH:

NEGERI

JURUSAN (KEMANUSIAAN/SAINS):

4.

JAWATAN-JAWATAN YANG DISANDANG DI SEKOLAH

NAMA BADAN LEMBAGA PENGAWAS SEKOLAH LEMBAGA PENGAWAS ASRAMA LEMBAGA PENGAWAS PERPUSTAKAAN/PUSAT SUMBER SIDANG PENGARANG MAJALAH SEKOLAH LAIN-LAIN (SILA NYATAKAN DI BAWAH INI) 1. 2.

JAWATAN

5.

JAWATAN DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM JAWATAN

NAMA PERSATUAN/KELAB/UNIT BERUNIFORM/ SUKAN DAN PERMAINAN 1. 2. 3.

6.

PENGLIBATAN DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM*

ACARA SUKAN PERMAINAN PERTANDINGAN, PERAYAAN ATAU LAIN-LAIN YANG DISERTAI

SILA TANDAKAN (√) PADA PERINGKAT TERTINGGI YANG DISERTAI PKR S = PERSATUAN/ KELAB/RUMAH = SUKAN SEKOLAH S D/Z D/Z NEG KEB AB NEG = = = = DAERAH/ZON NEGERI KEBANGSAAN ANTARABANGSA KEB AB

PKR 1. 2. 3.

4. * KEGIATAN KORIKULUM YANG DIANJURKAN OLEH JABATAN PELAJARAN NEGERI / KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA / DAN LAIN-LAIN

2
Garis Panduan T6 2010 - 23

7.

PERAKUAN PEMOHON

Saya mengaku bahawa semua maklumat dalam borang ini adalah benar. Jika terdapat butir-butir keterangan yang palsu atau tidak tepat/sempurna dalam borang ini atau pada dokumen-dokumen lain yang disertakan bersama, maka pihak berkenaan bolehlah menolak rayuan saya ini.
TARIKH : TANDATANGAN MURID :

8.

ULASAN DAN PERAKUAN PENGETUA SEKOLAH

TINDAKAN TATATERTIB YANG PERNAH DIAMBIL TERHADAP MURID / ULASAN DISIPLIN MURID: ………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………….. SOKONGAN DAN ULASAN PENGETUA ………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………..

TANDATANGAN PENGETUA: NAMA : COP RASMI : TARIKH:

3
Garis Panduan T6 2010 - 24

SILA BACA PANDUAN MENGISI BORANG T6BKK
1. Borang T6BKK ini adalah untuk MURID SEKOLAH BANTUAN KERAJAAN yang hendak membuat rayuan memasuki Tingkatan Enam Bawah. 2. Borang ini hendaklah disertakan bersama salinan dokumen-dokumen yang telah disahkan seperti berikut:

i. Keputusan peperiksaan SPM 2009
ii. iii. iv. Sijil kelahiran, Kad pengenalan/pasport; dan Dokumen-dokumen lain yang berkenaan.

3. Borang ini hendaklah dikembalikan kepada pengetua sekolah asal murid. Pengetua sekolah bertanggungjawab mengemukakan semua borang rayuan murid kepada Jabatan Pelajaran Negeri berkenaan.

4.

Tarikh tutup permohonan ialah pada 31 Mei 2010. Permohonan yang lewat tidak akan dipertimbangkan. 5. Pertimbangan hanya diberikan kepada permohonan yang memenuhi syarat-syarat berikut:

i.

Lulus dalam peperiksaan SPM 2009 dengan memperolehi pencapaian akademik yang telah ditetapkan dan penglibatan dalam kegiatan kokurikulum; Memperolehi kepujian dalam Bahasa Melayu dan dua kepujian lagi dalam mana-mana mata pelajaran lain; Tidak melebihi had umur yang ditetapkan iaitu tidak melebihi 20 tahun dan tidak kurang 17 tahun pada 1.1. 2010; dan Mendapat sokongan penuh daripada Pengetua Sekolah dan perakuan rekod disiplin yang baik.

ii.

iii.
iv.

6. Kelulusan permohonan ini bergantung juga kepada kekosongan tempat belajar. 7. Keputusan permohonan akan dimaklumkan oleh Jabatan Pelajaran Negeri kepada semua calon. 8. Borang permohonan yang tidak diisi dengan lengkap akan ditolak.

Garis Panduan T6 2010 - 25

4

BORANG T6BCP
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BORANG PERMOHONAN MEMASUKI TINGKATAN ENAM BAWAH BAGI CALON PERSENDIRIAN &SEKOLAH SWASTA TAHUN ___________
SILA BACA PANDUAN DI MUKA SURAT SEBELAH SEBELUM MENGISI BORANG.
KEGUNAAN JABATAN NO.RUJUKAN : GRED B.M : DILULUSKAN KEMANUSIAAN T.T PEGAWAI: TARIKH: SAINS TIDAK LULUS

1.
NAMA:

BUTIR-BUTIR PERIBADI

NO. KAD PENGENALAN / PASPORT: WARGANEGARA: TARIKH & TEMPAT LAHIR JANTINA: UMUR (PADA 01/01/2010) TAHUN: BULAN:

ALAMAT RUMAH:

TEL RUMAH : TEL. BIMBIT :

POSKOD:

BANDAR:

NEGERI:

2.

BUTIR PERSEKOLAHAN DAN PENCAPAIAN AKADEMIK

NAMA SEKOLAH

TAHUN/TINGKATAN

TAHUN

Garis Panduan T6 2010 - 26

TAHUN CALON BERADA DI TINGKATAN PERALIHAN (JIKA ADA): TAHUN SPM DIAMBIL: KEPUTUSAN SPM: GRED BAHASA MELAYU:

1

Garis Panduan T6 2010 - 27

3.

PENEMPATAN YANG DIPOHON: DAERAH:

NEGERI: JURUSAN (KEMANUSIAAN/SAINS):

4.

PERAKUAN PEMOHON

Saya mengaku bahawa semua maklumat dalam borang ini adalah benar. TARIKH: TANDATANGAN PEMOHON:

5.

ULASAN DAN PERAKUAN PENGETUA SEKOLAH TERAKHIR CALON

ULASAN DISIPLIN MURID:

PENGLIBATAN MURID DALAM BIDANG KOKURIKULUM:

SOKONGAN DAN ULASAN PENGETUA:

TANDATANGAN : NAMA : COP RASMI : TARIKH:

2
Garis Panduan T6 2010 - 28

SILA BACA PANDUAN MENGISI BORANG T6BCP

1. Borang T6BCP ini adalah untuk CALON PERSENDIRIAN DAN SEKOLAH SWASTA yang memohon memasuki Tingkatan Enam Bawah di sekolah menengah bantuan penuh kerajaan. 2. Borang ini hendaklah disertakan bersama dengan salinan dokumen-dokumen yang telah disahkan seperti berikut:

i.
ii. iii. iv.

Keputusan peperiksaan SPM 2009, Sijil kelahiran, Kad pengenalan/Pasport; dan Sijil-sijil persekolahan menengah.

3. Borang ini hendaklah dikembalikan ke Jabatan Pelajaran Negeri yang berkenaan.

4. Tarikh tutup permohonan ialah pada 31 Mei 2010. Permohonan yang lewat tidak
akan dipertimbangkan. 5. Pertimbangan hanya diberikan kepada permohonan yang memenuhi syarat-syarat berikut:

6. Lulus dalam peperiksaan SPM 2009 dengan memperolehi pencapaian akademik
yang telah ditetapkan; 7. Memperolehi kepujian dalam Bahasa Melayu dan dua kepujian lagi dalam manamana mata pelajaran lain; dan

8. Tidak melebihi had umur yang ditetapkan iaitu tidak melebihi 20 tahun dan tidak
kurang 17 tahun pada 1.1. 2010. 9. Kelulusan permohonan ini bergantung juga kepada kekosongan tempat belajar dan rekod disiplin yang baik. 10. Keputusan permohonan akan dimaklumkan oleh Jabatan Pelajaran Negeri kepada semua calon. 11. Borang permohonan yang tidak diisi dengan lengkap akan ditolak.

3
Garis Panduan T6 2010 - 29

RTJT6
(Sila isi dalam 3 salinan)

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BORANG PERMOHONAN RAYUAN TUKAR JURUSAN TINGKATAN ENAM BAWAH TAHUN _____________
A. 1. MAKLUMAT MURID Butir-Butir Diri 1.1 1.2 1.4 1.5 2. 3. 4. Nama Murid Jantina : ………………………………………............................................. : ……………........ 1.3 No. K/Pengenalan : .................................. ……………………………. Cop Sekolah

Alamat Rumah : ...................................................................................................... No. Telefon : .......................... : ....………………………………………………...................................

Jurusan sekarang

Keputusan SPM 2009: (Sila sertakan 3 salinan keputusan yang disahkan oleh Pengetua). Kombinasi mata pelajaran yang akan diambil (jika diluluskan) Bil Mata Pelajaran

5.

Sebab-sebab ingin tukar jurusan :

………………………...... (Tandatangan Murid)

................................................ (Tandatangan Ibubapa/Penjaga)

........................ (Tarikh)

1

Garis Panduan T6 2010 - 30

B.

PERAKUAN DAN SOKONGAN PENGETUA KELAS MURID

PERKARA Jurusan Sains Jurusan Kemanusiaan

Permohonan murid ini adalah disokong / tidak disokong* (Ulasan lain jika ada) ……………………………………………………………………………………………………….................. ..............................................................................................................................................................

………………………....... (Tandatangan Pengetua)

..................... (Tarikh)

C. UNTUK DIISI OLEH JABATAN PELAJARAN NEGERI Bil. ( ) dlm. JPN/......................................

Permohonan ini diluluskan / tidak diluluskan dan murid ini ditempatkan di Sekolah Menengah Kebangsaan.................................................................... dalam Jurusan Sains / Kemanusiaan.

……………………………………………. b.p Pengarah Pelajaran Negeri s.k JPN ........................... SMK ........................... Fail * Potong yang tidak berkaitan ………………………...... (Tarikh)

2
Garis Panduan T6 2010 - 31

BORANG T6BUS
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BORANG PERMOHONAN UNTUK MENGULANG BELAJAR TINGKATAN ENAM ATAS TAHUN __________
KEGUNAAN JABATAN NO.RUJUKAN :
KEPUTUSAN

DILULUSKAN
KEMANUSIAAN SAINS

TIDAK LULUS

T.T PEGAWAI:
SILA BACA PANDUAN DI MUKA SURAT SEBELAH SEBELUM MENGISI BORANG.

1.
NAMA:

BUTIR-BUTIR PERIBADI

NO. KAD PENGENALAN / PASPORT: WARGANEGARA: TARIKH & TEMPAT LAHIR JANTINA: UMUR (PADA 01/01/2010) TAHUN: BULAN:

ALAMAT RUMAH:

TEL RUMAH : TEL. BIMBIT :

POSKOD:

BANDAR:

NEGERI:

2.

KEPUTUSAN PENUH PEPERIKSAAN STPM 2009 NO. PUSAT PEPERIKSAAN : MATA PELAJARAN GRED

ANGKA GILIRAN : BIL 1 2 3 4 5

Garis Panduan T6 2010 - 32

6

1

Garis Panduan T6 2010 - 33

3.

PENEMPATAN YANG DIPOHON: DAERAH:

NEGERI: JURUSAN (KEMANUSIAAN/SAINS):

4.

PERAKUAN PEMOHON

Saya mengaku bahawa semua maklumat dalam borang ini adalah benar. TARIKH: TANDATANGAN PEMOHON:

5.

ULASAN DAN PERAKUAN PENGETUA SEKOLAH

ULASAN DISIPLIN MURID:

PENGLIBATAN MURID DALAM BIDANG KOKURIKULUM:

SOKONGAN DAN ULASAN PENGETUA:

TANDATANGAN : NAMA : COP RASMI : TARIKH:

2
Garis Panduan T6 2010 - 34

SILA BACA

PANDUAN MENGISI BORANG T6BUS
1. Borang T6BUS ini adalah untuk CALON MENGULANG yang memohon memasuki Tingkatan Enam Atas di sekolah menengah bantuan penuh kerajaan.

2.

Borang ini hendaklah disertakan bersama dengan salinan dokumen-dokumen yang telah disahkan seperti berikut:

i.
ii. iii. iv. 3.

Keputusan peperiksaan SPM/STPM 2009; Sijil kelahiran; Kad pengenalan/pasport; dan Sijil-sijil persekolahan menengah.

Borang ini hendaklah dikembalikan ke Jabatan Pelajaran Negeri yang berkenaan. Tarikh tutup permohonan ialah tiga minggu selepas keputusan STPM diumumkan. Permohonan yang lewat tidak akan dipertimbangkan. Pertimbangan hanya diberikan kepada permohonan yang memenuhi syarat-syarat berikut:

4.
5.

i.

Umur tidak melebihi 21 tahun pada 1 Januari 2010;

ii.

Memperolehi keputusan STPM 2009 bagi 2 mata pelajaran dengan keputusan lulus sebahagian (Gred C-, D+ dan D) atau mendapat satu mata pelajaran lulus penuh (Gred A, A -, B+, B, B -, C+ dan C) dan satu mata pelajaran lulus sebahagian;

iii.

Masih berkesempatan untuk mendaftar diri bagi mengambil peperiksaan STPM 2010 sebagai calon sekolah;

iv.

Masih terdapat kekosongan tempat belajar di sekolah pusat Tingkatan Enam dalam negeri berkenaan; dan

v. 6.

Mendapat sokongan dan persetujuan pengetua sekolah pusat Tingkatan Enam asal murid berdasarkan rekod disiplin murid. Kelulusan boleh diberi terus oleh Jabatan Pelajaran Negeri jika pemohon memenuhi SEMUA syarat di atas.

3

Garis Panduan T6 2010 - 35