1.

0 PENGENALAN Setiap tamadun mempunyai pelbagai kelebihan dan kekurangan yang menyebabkan berlakunya interaksi di antara tamadun-tamadun. Tamadun-tamadun ini tentunya mempunyai pencapaian dan keunikan yang berbeza antara satu sama lain. Interaksi budaya yang berlaku iaitu bermula dengan proses pembudayaan yang menggabungkan masyarakat berbilang etnik sebelum membentuk interaksi tamadun. Proses interaksi ini membawa kepada perkongsian nilai, pemikiran, institusi dan keinsanan. Terdapat pelbagai cara dan sebab berlakunya interaksi tamadun. Interaksi ini kemudiannya akan melahirkan kesan positif atau negatif kepada tamadun-tamadun yang terlibat. Namun, interaksi antara tamadun sebenarnya dapat memperkayakan tamadun daripada berbagai-bagai aspek dan mengelakkan tamadun itu menjadi jumud yakni kaku dan kolot.

1.2 Faktor berlakunya interaksi tamadun: Interaksi tamadun berlaku disebabkan oleh beberapa faktor yang boleh dilihat dari pelbagai sudut. Secara umumnya, interaksi tamadun ini disebabkan sifat toleransi dan sikap saling hormat-menghormati di antara tamadun. Manakala, secara khususnya, interaksi di antara tamadun adalah berpunca daripada aspek seperti kepimpinan, sikap golongan agama, kedudukan geografi, perkahwinan, perdagangan dan misi politik. Faktor kepimpinan memainkan peranan yang amat penting di dalam proses interaksi tamadun. dilakukan. Sifat pemimpin akan mempengaruhi proses interaksi yang

Ini bermakna, sekiranya pemimpin bersikap adil, bertoleransi dan

menghormati kebudayaan lain, proses interaksi akan berjalan dengan lancar yakni aman dan damai. Contoh interaksi tamadun yang berlaku dengan aman ialah melalui pemimpin Nabi Muhammad s.a.w. yang tidak menyekat orang Yahudi dan Kristian dalam pemerintahan Madinah. Sebaliknya hak golongan ini dilindungi oleh undangundang. Tetapi, sekiranya pemimpin bersikap kuku besi, interaksi tamadun juga akan

memberi kesan negatif.

Antaranya, sikap tidak bertoleransi Sultan Shamsuddin

Altamish di India terhadap penganut Hindu. Seterusnya, faktor yang sangat banyak mempengaruhi proses interaksi di antara tamadun ialah sikap golongan agama. Sikap golongan agama ini menjadi penentu

kepada hidup beragama secara harmoni di mana kerukunan hidup bersama-sama insan yang mempunyai agama yang berbeza diterapkan. Dalam Tamadun Islam,

golongan agama merupakan para ulama manakala Tamadun India yang berteras kepada agama Hindu, minoriti kasta Brahmin menjadi tunggak kepada agama. Golongan agama dalam kepercayaan Buddha pula didukung oleh sami sementara paderi menguasai fahaman Kristian. Sikap golongan agama yang berakhlak seperti yang dipamerkan ulama Islam di Alam Melayu memudahkan proses interaksi dan Islamisasi berlaku. Mereka berjaya memberikan tasawwur Islam (pandangan Islam) yang sebenar sehingga terbentuknya pendidikan formal melalui institusi seperti pondok, pesantren, madrasah dan dayah (Acheh). Kesannya, Hamzah Fansuri, Abdul Rauf al-Singkeli dan beberapa ulama lain terkenal di rantau Melayu. Namun demikian, terdapat juga golongan agama yang mencetuskan konflik seperti tindakan Paus Urban II yang mengadakan perjumpaan besar-besaran dengan penganut Kristian di Perancis pada tahun 1095 M untuk memerangi orang Islam yang dikatakan bertindak zalim kepada penganut Kristian. Konflik ini juga berlaku ketika

pemerintahan Dinasti Han apabila seorang pemerintah memenjarakan segolongan sami dan penganut Buddha. Namun, konflik yang berlaku tidak menghilangkan kepercayaan dalam kalangan masyarakat Asia kerana agama dan penguasanya tetap berada pada kedudukan yang tinggi. Seperti yang diketahui, sejarah sering menyebut tentang pentingnya kedudukan geografi yang strategik dan menjadi laluan utama dalam aktiviti perdagangan. Hal ini juga turut memberi kesan yang sama sehingga berlakunya interaksi tamadun. Contohnya, Tamadun China berinteraksi dengan pelbagai tamadun lain kerana terdapat dua laluan utama iaitu laluan sutera yang menggunakan jalan darat dan laut. Laluan

sutera darat menghubungkan China dengan Khurasan, Samarqand, Xinjiang hingga ke Peking. Manakala, laluan laut pula merentasi Laut Arab ke Benua Kecil India, Kedua-dua laluan ini menjalankan aktiviti

Kepulauan Melayu hingga ke Canton di Tenggara China. membolehkan negara-negara terlibat berinteraksi dan

perdagangan. Pelabuhan Melaka juga terkenal kerana kedudukan geografinya yang strategik dan terlindung dari angin monsun. persinggahan para pedagang. Pelabuhan ini menjadi tumpuan dan

Aktiviti perniagaan berlaku di Pelabuhan Melaka

disebabkan ramai pedagang yang singgah. Dalam pada itu, perkahwinan juga antara faktor penting dalam proses interaksi tamadun. Contohnya, perkahwinan Megat Iskandar Shah dan Puteri Pasai dalam Di rantau Alam Melayu juga,

kalangan golongan bangsawan dan pemerintah.

berlakunya interaksi di antara penduduk tempatan dengan pedagang Arab dalam tempoh mereka bermukim di situ sementara menunggu angin monsun. Perkahwinan ini juga membawa kepada Islamisasi kerana gadis tempatan perlu diislamkan terlebih dahulu sebelum berkahwin dengan pedagang Arab. Malahan, ahli keluarga gadis tersebut juga turut sama menerima Islam dalam kehidupan mereka. Hubungan perdagangan di antara Arab dan China memang membuktikan perdagangan sebagai faktor yang menyumbang kepada berlakunya interaksi. Hubungan kedua buah negara tersebut bermula sejak 3 Masihi lagi. Malah, pedagang Arab dan Parsi membina penempatan di Kwang Cho (Canton), Chang Chow dan Chuan Chow. Masjid turut didirikan di Guangzhou yang membuktikan berlaku Islamisasi di wilayah tersebut. Alam Melayu turut berinteraksi dengan Arab secara tidak langsung apabila pedagang Arab singgah sementara menunggu angin yang sesuai sebelum ke China. Catatan Marco Polo tentang pengislaman Perak pada tahun 1292 M menunjukkan berlakunya proses Islamisasi. Selain itu, Tamadun India berinteraksi dengan rantau Melayu sejak kurun pertama Masihi lagi di mana nama wilayah Asia Tenggara seperti yang tercatat di dalam kitab Ramayana seperti Suvarnadvipa1 dan Suvarnabhumi2.

Misi politik yang dimaksudkan ialah hubungan diplomatik seperti Alam Melayu dengan China. Hubungan diplomatik dengan China berlaku sejak 1404 M seperti yang tercatat dalam sejarah Melaka. Tujuan Melaka mengadakan hubungan diplomatik ini adalah untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman Siam. Laksamana Cheng Ho yang beragama Islam dihantar ke Melaka yang secara tidak langsung menggalakkan Islamisasi di rantau Alam Melayu. Perlindungan ini juga memberi kesan yang sama kepada negeri-negeri di Kepulauan Melayu seperti Kedah, Johor, Kamar dan sebagainya.

2.0 PENGARUH TAMADUN ISLAM 2.1 Institusi Keluarga dan Komuniti y Tamadun Islam yang berasaskan ajaran al-Quran memberi kepentingan dalam hubungan kekeluargaan. y Hubungan anak-anak dengan ibu bapa berasaskan kepada hak dan

tanggungjawab. y Islam menegaskan hak terhadap anak mestilah dilaksanakan sejak anak itu di dalam kandungan. y Ibu bapa bertanggungjawab memberi pendidikan yang sempurna kepada anakanak-merangkumi pendidikan agama dan kemahiran. y Anak-anak tidak boleh menderhaka terhadap ibu bapa kerana keredhaan Allah terletak pada keredhaan ibu bapa. y Konsep keadilan menjadi asas di dalam sistem keluarga Islam

2.2 Komuniti y Komuniti atau masyarakat adalah unit yang penting dalam tamadun Islam. Ikatan sesama anggota komuniti tidak hanya ditentukan oleh hubungan kekerabatan, malah hubungan sesama agama(ukhwah) dan hubungan sesama manusia yang merangkumi hubungan orang Islam dengan jiran yang bukan Islam. y Tamadun Islam menggariskan hak dan tanggungjawab individu Islam terhadap jirannya dan peringkat-peringkat ikatannya dengan jiran tersebut. y Asas hubungan individu dalam Islam: a) ikatan kekerabatan b) persamaan agama c) ikatan kemanusiaan y Hubungan sesama anggota masyarakat berasaskan konsep egalitarian bermaksud sama rata. y Dalam pengertian sebenar ajaran Islam, tidak wujud sistem kelas dalam masyarakat-tidak membezakan kdudukan lelaki dan wanita.

2.3 Islam Dalam Masyarakat Malaysia

Islam merupakan suatu elemen yang membincangkan tamadun Melayu. Ini

sangat penting dan signifikan dalam kerana, Islam banyak mempengaruhi

perkembangan tamadun Melayu. Kesan dan nilai Islam dapat ditemui pada hampir segenap aspek dalam kehidupan masyarakat Malaysia. Dari segi masa, ada yang menyatakan bahawa kedatangan Islam ke Alam Melayu bermula pada abad ke lapan Masehi dan ada yang berpandangan bahawa kedatangan Islam ke Alam Melayu adalah pada abad ke sembilan Masehi. Dari segi sumbernya, ada mengatakan Islam datang secara langsung dari negeri Arab, ada yang mengatakan dari India dan ada yang mengatakan dari China.

2.4 Kesan Dan Pengaruh Islam Dalam Masyarakat Malaysia Kedatangan Islam telah banyak mencorakkan suasana masyarakat di masyarakat Malaysia. Kesan dan pengaruh Islam dalam masyarakat Malaysia dapat dilihat dalam beberapa aspek, antaranya: 1. Politik 2. Sosial 3. undang-undang 4. Ekonomi 5. Kebudayaan 6. Bahasa dan sastera 7. Kesenian 8. Pendidikan dan Ilmu Syariah

2.5 Islam Dan Pembentukan Masyarakat Malaysia Tamadun Melayu ialah sebuah tamadun yang dibentuk oleh sekelompok manusia yang dogolongkan secara luas sebagai kumpulan orang Melayu dan bertempat di suatu wilayah di Asia Tenggara yang dikenali dengan pelbagai nama seperti Alam Melayu, Nusantara, Tanah Jawi, Gugusan Kepulauan Melayu dan sebagainya. Wilayah ini ditandai dengan dua elemen iaitu bahasa Melayu sebagai lingua franca dan agama Islam sebagai anutan majoriti penduduknya. Kedatangan Islam ke Alam Melayu telah memantapkan keseluruhan pandangan semesta Melayu dan berlaku pentakrifan semula tentangnya. Pandangan semesta Melayu yang berpusatkan manusia Melayu (man-centered) dan kesedaran bahawa seluruh hidup terfokus ke arah tuhan (god-centered) membuatkan manusia Melayu menyedari serta meyakini bahawa Allah Yang Maha Berkuasa, Maha Mengasihani. Ini seterusnya menjadikan pandangan semesta Melayu juga dibentuk

berasaskan hubungan manusia dengan Allah (hablum minalLah) dan hubungan dengan sesama manusia (hablum minannas).

2.6 Pengaruh Islam Pada Seni Bina 1) Batu Nisan

Gambar : Batu nisan yang menerima pengaruh Islam

2) Rekebentu Banggunan

Gambar : Masjid Cina. Senibina masjid yang menerima pengaruh Cina.

3.0 Pengaruh Tamadun Melayu Dalam Masyarakat Malaysia Kemajuan dan pencapaian yang dinikmati oleh negara kita hari ini merupakan proses pengukuhan dan pemantapan kepada pekembangan sejarah yang berkesinambungan daripada peradaban bangsa Melayu setelah kedatangan dan penerimaan agama islam oleh orang Melayu. Keunggulan yang tercerna menerusi beberapa ciri ampuh yang dipunyai oleh bangsa Melayu zaman kegemilangan menjadi rujukan primer kepada generasi kini dan akan datang untuk membina satu bangsa yang hebat dalam konteks pembinaan negara bangsa Malaysia. Ciri-ciri ampuh tersebut merangkumi pembentukan pandangan semesta orang Melayu, sistem pemerintahan dan pentadbiran, agama Islam dan adat istiadat Melayu, peranan Bahasa Melayu,system perundangan, pembudayaan ilmu, pembinaan jati diri dan kedudukan istimewa orang Melayu dan bumiputera dalam pembinaan negara bangsa Malaysia yang progresif dan tangkas. Justeru, dalam konteks pembinaan negara dan tamadun Malaysia hari ini amatlah perlu pembinaan tersebut didasarkan kepada tamadun Melayu-Islam yang jelas terbukti berjaya mermetabatkan nama Melayu di persada antarabangsa suatu ketika dahulu. Oleh itu, disini dikemukakan tiga justifikasi mengapa tamadun melayu perlu menjadi asas utama dalam pembinaan tamadun Malaysia. i. Orang Melayu merupakan penduduk asal di nusantara termasuklah di Tanah Melayu sebelum kedatangan kaum-kaum lain. Penamaan Malaysia adalah dari Melayu atau Semenanjung Tanah Melayu. ii. Perjuangan menutut kemerdekaan dari pihak penjajah British adalah cetusan dan gerakkan sepenuhnya oleh orang Melayu yang merasa terpanggil untuk mempertahankan tanah air mereka. iii. Ketuanan Melayu-Islam diiktiraf oleh Pelembagaan Persekutuan.

3.1 Pembinaan Jati Diri Dan Modal Insan Konsep kemuliaan insan dan ketinggian taraf sebagai nadi utama masyarakat bertamadun perlu diterpkan dalam rangka pembinaan tamadun Malaysia. Istilah peradapan yang diperjuangkan oleh masyrakat Melayu merangkumi ketinggian akhlak dan budi pekerti perlu mengatasi nilai-nilai material yang diamalkan oleh sebahagian besar masyrakat hari ini. Justeru, dalam usaha membina jati diri manusia Melayu ini ia memerlukan kebudayaan bangsa yang selari dengan prinsip-prinsip Islam. Apa yang jelas mutahir ini ialah nilai-nilai kemuliaan insane ini semakin terhakis akibat gelombang modenisasi dan globalisasi yang melanda umat Melayu Islam di negara kita khususnya. Ia juga dapat diperincikan menerusi: i. Pengaruh nilai individualistic. Fahaman ini tidak memberi penekanan kepada kehidupan bermasyarakat. Maka unsur-unsur ketingian tamadun seperti saling menghormati, saling menolong dan toleransi akan terkikis dari jiwa manusia. ii. Meluaskan fahaman meteralisme. Fahaman yang bersifat kebendaan yang menjadikan kekayaan sebagai ukuran dalam kehidupan. Hubungan antara manusia dilihat kepada nilai benda yang diberi dan diterima dan hubungan sesama manusia tidak lagi bersifat sacral(Zulkiflee & Mohd Nasir, 2005:89). Tegasnya, dalam usaha membentuk identiti dan jati diri insan Melayu ini, sewajarnya umat Melayu hari ini kembali semula menghayati apa yang telah diterap oleh umat Melayu zaman kegemilangan iaitu penghayatan sepenuhnya terhadap ajaran Islam yang syamul yang tentunya akan melahirkan watak insane Melayu yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia.

3.2 Sistem Pemerintahan Tamadun Malaysia yang wujud hari ini merupakan hasil dari satu proses sejarah yang berkesinambungan yang dapat dibuktikan melaluai pelbagai sumber sejarah dan kaedah arkeologi. Dari segi sejarah, terbuktilah bahawa wilayah politik atau negara bangsa Malaysia merupakan lanjutan dari politi-politi atau kerajaan-kerajaan Melayu sebelumnya. Politik-politik Melayu ini juga merupakan kesinambungan dari beberapa buah kerajaan atau pusat tamadum Melayu seperti Srivijaya, Temasik, Melaka, JohorRia, Lingga dan sebagainya(Zainal Abidin, 2001:196;Abdul Aziz, 2001, 23-33). Hari ini, Malaysia merupakan sebuah negara bangsa berbentuk persekutuan yang mengandungi kompenen beberapa buah negeri Melayu yang pernah menjadi Negeri-negeri Melayu Bersekutu, Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu dan Negerinegeri Selat. Lantaran dengan berdasarkan fakta sejarah diatas, maka paksi atau landasan utama yang menyumbangkan kepada pembinaan dan pemantapan tamadun Malaysia ialah tamadun Melayu-Islam. Setiap politik Melayu yang dinyatakan diatas, diperintah oleh raja atau sultan atau Yang di-Pertua. Sistem pemerintahan beraja (skarang ini system pemerintahan raja berpelembagaan)adalah sumbangan utama tamadun Melayu kepada tamadun Malaysia. Pelembagaan Malaysia memaktubkan dua intitusi beraja iaitu Yang di-Pertua Agong dan Majlis Raja-raja Melayu sebagai komponen penting dalam pemerintahan demokrasi berparlimen di negara kita. Yang di-Pertua Agong merupakan ketua utama negara negara yang mengetuai tiga buah badan di dalam kerajaan iaitu badan pemerintahan (eksekutif), badan perundangan (legislatif) dan badan kehakiman (judikatif)(Abdul Aziz, 2002:40-59). Yang di-Pertua Agong tidak terlibat di dalam politik dan pemerintahan negara dan baginda berdasarkan bidang kuasanya boleh mewakili tugasnya kepada sesiapa atau suruhanjaya yang dilantik atas perkan baginda. Baginda merupakan paying dan paksi kepada perjalanan sistem pemerintahan negara. Inilah hakikat sistem raja berpelembagaan kerana banginda tidak berkuasa mutlak, sebaliknya baginda bertindak atas nasihat Perdana Menteri atau Jemaah Menteri seperti yang termajtub dalam Perlembagaan persekutuan Malaysia.

3.3 Sistem Perundangan Dalam konteks sejarah, politi-politi Melayu merupakan kamus perundangan sendiri yang berasaskan adat Melayu dan undang-undang Islam(hukum syarak) Antara cacatan awal mengenai undang-undang Islam di Tanah Melayu adalah pada prasasti Terengganu yang ditemui pada tahun 1899 di Sungai Terasat, Kuala Berang, Terengganu. Batu bersurat ini bertarikh 17 Rejab 702 H bersamaan dengan 22 Februari 1303 m. Ia mengandungi beberapa cacatan tentang hukum Islam yang perlu dilaksanakan, iaitu tentang tanggungjawab pemerintahan melaksanakan dan

menguatkuasa ajaran Islam, pemberian dan penerimaan hutang, rejam atau hukum sebat ke atas penzinaan, hukum menuduh zina dan tenteng ketaksamaan antara semua orang sama ada orang atasan atau rakyat bawahan (Wan Ab Rahman, 2004:90) Satu lagi warisan yang membuktikan undang-undang Islam telah diamalkan dalam kerajaan Melayu ialah Undang-undang Pahang yang disusun Pemerintahan Sultan Abdul Ghafur Muhaiyuddin Shah (1592:1614) di bawah pengaruh Undangundang Melaka. Dalam era penjajahan misalanya di era British, mereka tidak banyak merosakkan kepercayaan atau keimanan orang Melayu terhadap Islam, tetapi dapat

melemahkannya. Bahkan tiada bantahan daripada orang Melayu apabila British memperkenalkan undang-undang mereka, tidak seperti reaksi keras orang apabila mendapat tahu pihak British akan memperkenalkan Malay Union (Abdul Monir, 2005:68).

3.4 Bahasa,Kesenian, dan Kesusasterraan Tamadun Melayu mencapai era kegemilangan setelah penerimaan Islam oleh Masyarakat Melayu. Perkembangan dan penyebaran Islam di Alam Melayu tidak dapat dipisahkan daripada peranan penting yang diamankan oleh Bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan salah satu bahasa tertua di rantau Asia Tengara. Bukti-bukti epigrafi menunjukkan bahawa bahasa Melayu sudah digunakan sejak abad ketujuh Masihi. Bahasa Melayu sebelum kedatangan Islam dikenali sebagai bahasa Melayu Kuno iaitu hasil pencampuran bahasa Melayu Kuno dengan bahasa Sunkrit. Bahasa Melayu Kuno inilah yang digunakan untuk menulis batu-batu bersurat memakai huruf yang berasal dari huruf Kawi dan Nagari yang berasal dari Palava. Menurut de Caparis, bahawa Melayu Kuno yang ditulis dalam bentuk tulisan Palava ini telah digunakan oleh orang Melayu di kawasan Sumatera Selatan(Mahayudin, 1998:59). Atas dasar inilah sarjana Inggeris, John Crawfurd mengatakan tamadun Melayu bermula di bahagian pendalaman Sumatera, tetapi tanah asal itu tidak lebih dari pantai dan sungai-sungai yang boleh diharungi (Asmah, 1987:543). Dengan penybaran Islam yang dilakukan oleh para pedagang dan mabaligh Arab, bahasa Melayu telah menerima kesan dan resapan pengaruh tulisan Arab yang dikenali sebagai tulisan jawi. Rentetan daripada itu, bahasa Melayu dan tulisan jawi diangkat sebagai bahasa ligua franca dan wahana ilmu. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahan bahasa pengatar agama Islam telah meningkatkan taraf, kecekapan dan kewibawaaannya. Istilah-istilah yang baru dan cara penhujahan dan penyataan yang baru demi mengungkapkan penegasan dan penghujahan yang lebih rumit dan kompleks tetapi lebih tepat, persis dan saintifik (Abu Hassan, 2001:179). Bagi kesusteraan Melayu tradisional, kedatangan Islam membuka lembaran baru dalam kehidupan masyrakat melayu tradisional. Agama Islam yang membawa sinar baru kepada masyrakat turut juga membawa memperkenalkan tuulisan yang wajar dan sesuai untuk dikembangkan pengunaan di Alam Melayu. Dengan itu, kertas yang telah sekian lama digunakan di Timur Tengah dan di Barat, mengambil alih peranan yang dimainkan oleh batu, logam, daun lontar dan sebagainya. Dakwat dan kalam juga ikut diperkenalkan penggunaan (Siti Hawa, 2002:6)

Tidak keterlaluan jika dikatakan bahawa tulisan Jawi telah diterima oleh masyarakat Melayu serentak dengan mereka menerima agama Islam dan mereka hanya mengambil sedikit masa untuk menyesuaikan tulisan itu pada bunyi-bunyi yang terdapat dalam bahasa mereka untuk dijadikan tulisan bahasa Melayu sendiri (Siti Hawa, 2002:10). Era kolonialisme di alam Melayu selama hamper 500 tahun memperlihatkan bahawa mereka tidak Berjaya memusnahkan khazanah pusaka warisan Tamadun Melayu yang penting iaitu bahasa. Sastera dan pelbagai aspek kesenian yang menjadi komponen penting atau terus teras kepada kebudaya dan tamadun Melayu. Ini kerana pihak penjajah Belanda dan Inggeris menumpukan usaha mereka untuk menguasaai intitusi politik, pentadbiran serta ekonomi di Alam Melayu. Pada masa yang sama, mereka tidak pula menghalang perkembangan bahasa, sastera san kesenian Melayu. Malah ada dikalangan mereka yang bertidak sebagai penaung atau pengkaji bahasa, sastera dan kesenian yang terus menerus berkembang (Wan Hashim, 2001:112). Buktinya ialah Stanford Riffles, merupakan orang yang pertama yang telah memperkenalkan konsep The Malayan nation, the Malay race, wilayah Melayu dan mengkonsepsi µ sejarah¶ orang Melayu berdasarkan falsafah romantik, teori social dan biologi Eropah (Shamsul Amri, 2003:90). Sebelum Perang Dunia Kedua, kebanyankan negari Melayu khususnya bekas Negeri-negeri Mealyu Tidak Bersekutuan iaitu Kedah Perlis, Kelantan, Terenganu dan Johor mengunakan bahasa Melayu secara meluas bagi tujuan rasmi seperti dalam mesyuarat, surat menyurat dan penulisan minit (Wan Ab Rahman, 2004:92). Walaupun kedatangan penjajah Barat tidak Berjaya meminggirkan bahasa Melayu, namun apabila British memperkenalkan pendidikan aliran Inggris di semua peringkat, rendah, menegah dan tinggi (universiti) pada awal abad ke-20, bahasa Inggeris mula bertapak sebagai bahasa ilmu moden dan bahasa pengajian tinggi. Selama hamper tiga suku dekat bahasa Inggris menduduki tangga pertama dibandingkan dengan bahasa Mealayu (Wan Hashim, 200587). Begitu juga dengan era selepas Perang Dunia Kedua yang memperlihakan penghakisan sedikit sebanyak penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi yang terpaksa member laluan kepada bahasa Inggeris. Ia merupakan syarat yang

diwajaibkan oleh pihak inggeris untuk mempercepatkan penerimaan sistem Common Law British dan sistem pentadbiran mereka. Setelah negara mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, penggubal perlembagaan menerima hakikat sejarah penerimaan

bahasa Melayu di negara ini. Satu peruntukan dimasukan kedalam Perlembagaan Persekutuan untuk member kedudukan kepada bahasa Melayu ini. Pekara 152 Perlembagaan Persekutuan menmperutukan bahawa bahasa Melayu menjadi bahasa Kebangsaan dan bahasa perantaraan untuk digunakan dalam semua maksud rasmi maksud rasmi dan bahasa lain walaupun boleh diajar dan dipelajari, tetapi bagi tujuan selain daripada maksud rasmi. Akta Pelajaran 1961 juga telah menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan negara, baik di peringkat rendah, menegah dan tinggi. Dalam dasawarsa lepas, bahasa Melayu dilihat agak kehilangan arah dam masih tercari-cari jati diri khususnya di kalangan warga Malaysia sendiri. Mereka lebih gemar mengunakan bahasa Inggeris atau bahasa rojak sebagai bahasa pertuturan sehariaan. Ini ditambah lagi dengan kehadiran bahasa SMS yang cukup di kalangan remaja dan para pelajar khususnya. Keadaan ini membimbangkan pihak kerajjan khususnya badan yang dipertanggungjawab untuk memartabatkan bahasa Melayu iaitu Dewan Bahasa dan Pustaka. Lantaran itu, dalam tahun 2006, pihak Dewan Bahasa dan Pustaka telah diberi Kuasa oleh kerajaan unhtuk memantau malah mengambil tindakan terhadap mana-mana pihak yang menyalahgunakan dan mencemarkan kesuian bahawa kebangsaan ini.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.