PEMBELAJARAN KOPERATIF DALAM TAJUK MENGIMPAL AMALAN BENGKEL MESIN 740715055499001 BEME

ISI KANDUNGAN BAB 1: LATARBELAKANG KAJIAN 1.1 Pengenalan 1.2 Latar Belakang Kajian

1 2 3 4 5-6

1.2 Definasi Pendidikan Amalan Bengkel Mesin 1.3 1.4 1.5 Pernyataan Masalah Kerangka Konseptual Kajian Tujuan Kajian 1.5.1 Objektif Kajian 1.5.2 Persoalan Kajian Kepentingan Kajian Batasan Kajian Definisi Istilah Ringkasan

7 7 8 8 9 9

1.6 1.7 1.8 1.9

BAB 2: LITERATURE REVIEW 2.1 Pengenalan 2.2 Konsep Pembelajaran Koperatif 2.3 2.4 Kajian Lepas Yang Berkaitan Ringkasan

10 10 14-18 18 19 19-20

BAB 3: METODOLOGY KAJIAN 3.1 Pengenalan 3.2 Rekabentuk Kajian

3.4 3.5 3.6 3.7 3.8

Sampel Kajian Instrumen Kajian Prosedur Pengumpulan Data Prosedur Analisis Data Ringkasan

20 20-21 23 23 24 25-30 31 1

Lampiran Rujukan

PEMBELAJARAN KOPERATIF DALAM TAJUK MENGIMPAL AMALAN BENGKEL MESIN 740715055499001 BEME

BAB 1 LATARBELAKANG KAJIAN Pendahuluan Di dalam Bab ini membincangkan latar belakang Tajuk Mengimpal Amalan Bengkel Mesin di Malaysia dari segi sejarah, kepentingan dan hubungannya dengan Falsafah Pendidikan Negara. Seterusnya kajian akan difokuskan kepada pembelajaran koperatif . Pernyataan masalah bagi kajian ini diperjelaskan beserta dengan objektif, kerangka kerja konseptual, kepentingan dan batasan kajian. 1.1 Latar Belakang Kajian

Pendekatan yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran tajuk Mengimpal dalam Amalan Bengkel Mesin pada masa kini adalah cenderung untuk berpusatkan guru dan latih tubi secara individu. Strategi pengajaran dan pembelajaran yang telah lama digunakan di dalam pendidikan Kejuruteraan Mekanikal sehinggalah hari ini terdiri daripada pengajaran secara kuliah, latih tubi dan Kerja individu. Strategi ini dikenali sebagai pengajaran dan pembelajaran tradisional dan yang berpusatkan guru. Berdasarkan Laporan Jemaah Nazir (Halimah, 1992) kaedah yang berbentuk tradisional itu juga sering dipraktikkan oleh guru Kimpalan di dalam kelas yang berorientasikan peperiksaan. Walaupun kaedah tradisional yang menekankan pengajaran secara kuliah berupaya menyampaikan isi kandungan pelajaran dengan lebih banyak tetapi tidak semua pelajar dapat mengikuti pendekatan tersebut dengan baik. Ini dapat dilihat berdasarkan pencapaian pelajar yang kurang memuaskan di dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Justeru itu, kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti strategi pembelajaran lain yang berkesan dan boleh disesuaikan dalam Tajuk Mengimpal Amalan Bengkel Mesin.

2

PEMBELAJARAN KOPERATIF DALAM TAJUK MENGIMPAL AMALAN BENGKEL MESIN 740715055499001 BEME

1.1.1

Definisi Pendidikan Amalan Bengkel Mesin

Pendidikan Amalan Bengkek Mesin menurut pandangan moden ialah proses yang mendidik pelajar berhubung Kemahiran yang tidak muktamad dan boleh lentur. Kefahaman pelajar bahawa Kemahiran sebagai satu bidang ilmu yang tidak muktamad dan boleh lentur dapat dipupuk melalui kaedah pembelajaran inkuiri. Menurut kaedah ini pelajar seharusnya mencari dan menemukan melalui daya usaha mereka sendiri. Pendidik hanya bertindak sebagai fasilitator yang membimbing pelajar melalui proses Kemahiran itu. Ketika mencari ilmu itu pelajar seharusnya berupaya membina kemahiran dan mengujikan kebenaran kemahiran tersebut. Melalui kedua-dua langkah ini, pelajar dijangkakan dapat memperolehi ilmu baru. Ilmu baru yang diperolehi itu boleh bertindak sebagai ilmu yang menolak ilmu yang ditemui sebelum itu. Dengan pendidikan Kemahiran yang sedemikian pelajar dapat melihat bahawa Kemahiran adalah bidang tidak muktamad dan boleh lentur (Martin 1985) “Konstruktivisme adalah tidak lebih daripada satu komitmen terhadap pandangan bahawa manusia membina pengetahuan sendiri. Ini bermakna bahawa sesuatu pengetahuanyang dipunyai oleh seseorang individu adalah hasil daripada aktiviti yang dilakukan oleh Individu tersebut, dan bukan sesuatu maklumat atau pengajaran yang diterima secara pasif dari luar. Pengetahuan tidak boleh dipindahkan daripada pemikiran seseorang individu kepada pemikiran individu yang lain. Sebaliknya, setiap insane membentuk pengetahuan sendiri dengan menggunakan pengalaman secara terpilih.” ( Nik Azis Nik Pa, 1999)

3

PEMBELAJARAN KOPERATIF DALAM TAJUK MENGIMPAL AMALAN BENGKEL MESIN 740715055499001 BEME

1.2

Pernyataan Masalah

Keputusan peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia bagi calon-calon luar bandar dalam mata pelajaran Amalan Bengkel Mesin didapati kurang memuaskan dari tahun ke tahun. Ini menggambarkan sesuatu perlu dilakukan untuk membetulkan keadaan ini. Selain daripada itu, terdapat persepsi pelajar bahawa Amalan Bengkel Mesin adalah mata pelajaran yang susah dan hanya pelajar yang pandai sahaja yang boleh berjaya. Mengikut teori atribusi Weiner, persepsi seperti ini menjadikan kurang bermotivasi untuk belajar Amalan Bengkel Mesin. Selain daripada pencapaian akademik, perkembangan konsep kendiri pelajar dan hubungan social dengan rakan sebaya juga adalah penting. In selaras dengan matlamat dalam Falsafah Pendidikan Negara iaitu untuk melahirkan individu yang mempunyai sahsiah secara bersepadu dan seimbang. Hubungan yang erat sesama rakan sebaya melahirkan perasaan kasih saying yang merupakan salah satu nilai murni yang ditekankan dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah. Seterusnya, mewujudkan masyarakat yang saling berkasih sayang adalah salah satu cabaran bagi mencapai Wawasan 2020. Hubungan sosial yang positif sesama rakan yang diterangkan Teori Perapatan lahir apabila pelajar banyak bersama dan berinteraksi. Sebaliknya, suasana di dalam kelas hari ini lebih berorientasikan peperiksaan iaitu memberi penekan kepada pencapaian akademik semata-mata. Kaedah pengajaran yang digunakan di dalm kelas menjadi salah satu factor yang membuatkan pelajar menjadi pasif dan kurang berinteraksi sesama rakan dalam melakukan tugasan mereka. Bertitik tolak daripada permasaalah yang wujud di dalam pendidikan Amalan Bengkel Mesin yang merangkumi aspek prestasi, perkembangan konsep kendiri dan hubungan sosial pelajar, kajian ini dilakukan dengan memberi tumpuan kepada strategi pengajaran dan pembelajaran kelas Amalan Bengkel Mesin . Salah satu alternatif kepada strategi pengajaran dan pembelajaran yang sedia ada adalah pembelajaran kooperatif. Kajian ini adalah penting untuk menentukan setakat mana keberkesanan pembelajaran kooperatif. Keberkesanannya diukur melalui prestasi di dalam Amalan Bengkel Mesin, konsep kendiri akademik dan hubungan sosial pelajar dengan rakan kelas.

4

PEMBELAJARAN KOPERATIF DALAM TAJUK MENGIMPAL AMALAN BENGKEL MESIN 740715055499001 BEME

1.4

Kerangka Kerja Konseptual menunjukkan perkaitan antara strategi dan hasil pembelajaran sebagai

Kerangka kerja konseptual bagi kajian ini pembelajaran sebagai pembolehubah

bebas

pembolehubah bersandar. Perbezaan antara kedua-dua strategi pembelajaran yang distrukturkan di dalam kelas Amalan Bengkel Mesin yang terlibat di dalam kajian. Strategi pembelajaran yang dibandingkan adalah pembelajaran kooperatif dan pembelajaran tradisional sebagai kumpulan kawalan. Kedua-dua strategi pembelajaran berbeza dari segi bentuk interaksi pelajar sesama pelajar, struktur maklumat, akauntabiliti individu dan struktur tugas. Perbandingan antara kedua-dua strategi pembelajaran dilihat dari segi kesan terhadap hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran yang diukur di dalam kajian ini adalah dalam bentuk domain kognitif dan domain afektif. Domain kognitif terdiri daripada prestasi pelajar di dalam mata pelajaran tajuk Mengimpal . Manakala domain afektif terdiri daripada konsep kendiri akademik dan hubungan sosial.

5

PEMBELAJARAN KOPERATIF DALAM TAJUK MENGIMPAL AMALAN BENGKEL MESIN 740715055499001 BEME

Sukatan Pelajaran Mata Pelajaran Amalan Bengkel mesin Tajuk Mengimpal KBSM

Guru Mata Pelajaran Amalan Bengkel Mesin

Pembelajaran Koperatif

Pembelajaran Tradisional

Hasil pembelajaran Domain Kognitif Domain Kendiri - Prestasi - Konsep Kendiri Akademik - Hubungan sosial Rajah 1: Rangka Konseptual

6

PEMBELAJARAN KOPERATIF DALAM TAJUK MENGIMPAL AMALAN BENGKEL MESIN 740715055499001 BEME

1.5

Tujuan Kajian

Tujuan utama kajian ini dijalankan adalah untuk membandingkan pembelajaran kooperatif ke atas prestasi, konsep kendiri akademik dan hubungan sosial pelajar. Objektif kajian dan persoalan kajian akan dinyatakan seperti di bawah ini.

1.5.1

Objektif Kajian.

Kajian ini dijalankan untuk mencapai objektif berikut: (a) (b) (c) Membandingkan kesan strategi pembelajaran kooperatif dan pembelajaran tradisional terhadap prestasi Membandingkan kesan strategi pembelajaran kooperatif dan pembelajaran tradisional terhadap hubungan sosial. Mengenalpasti keberkesanan perlaksanaan pembelajaran koperatif dan pembelajaran tradisional mengikut persepsi pelajar dari segi:

1.5.2

Persoalan Kajian

Persoalan kajian bagi objektif mengenal pasti keberkesanan pelaksaan pembelajaran koperatif mengikut persepsi pelajar adalah seperti berikut: a) b) c) Apakah pandangan pelajar terhadap pembelajaran koperatif berdasarkan pengalaman yang dilalui oleh pelajar kumpulan pembelajaran koperatif ? Apakah koperatif? Adakah terdapat perubahan minat terhadap mata pelajaran Mengimpal Amalan Bengkel Mesin bagi kumpulan pembelajaran koperatif dan pembelajaran tradisional? elemen-elemen yang membantu keberkesanan pembelajaran

7

PEMBELAJARAN KOPERATIF DALAM TAJUK MENGIMPAL AMALAN BENGKEL MESIN 740715055499001 BEME

1.6

Kepentingan kajian

Terdapat beberapa kajian yang telah dijalankan yang berkaitan dengan atribusi pencapaian dan konsep kendiri di Malaysia (seperti Chiam Heng Keng, 1976; Lee Chow Chern, 1995; Mohd Sahandri Ghani, 1995) tetapi penggunaan pembelajaran koperatif sebagai perantara untuk mengubah atribusi dan meningkatkan konsep kendiri pelajar tidak diberi penekanan. Kajian berkaitan dengan hubungan sosial di kalangan pelajar di Malaysia amat kurang diberi tumpuan terutamanya dalam konteks sekolah menengah. Justeru itu dengan adanya kajian ini diharapkan akan membantu pihak berkaitan seperti Kementerian Pendidikan, Institut Latihan Perguruan dan pihak sekolah mengambil kira pembelajaran koperatif sebagai alternatif kepada strategi pengajaran dan pembelajaran yang sedia ada di dalam melahirkan individu berupaya menjadi anggota masyarakat yang seimbang dalam aspek intelek dan emosi.

1.7

Batasan Kajian

Permasalahan yang mungkin akan timbul semasa kajian dijalankan ialah seperti berikut: a) Kajian ini hanya melibatkan sekumpulan pelajar sahaja dan hasil dapatan kajian adalah tidak menyeluruh. b) Dapatan kajian ini terbatas kepada sampel yang dikaji dan tidak dapat digeneralisasikan kepada populasi yang lebih besar.

8

PEMBELAJARAN KOPERATIF DALAM TAJUK MENGIMPAL AMALAN BENGKEL MESIN 740715055499001 BEME

1.8

Definisi Operasional

Definisi beberapa istilah yang penting di dalam kajian ini adalah seperti berikut: a) b) Mata Amalan Bengkel Mesin – merujuk kepada mata pelajaran Amalan Bengkel Mesin yang diajar di sekolah-sekolah Teknik di Malaysia. Pembelajaran koperatif (PK) – Teknik di dalam PK yang digunakan adalah Bahagian Pencapaian Pasukan Pelajar atau Student Teams-achievement Divisions (STAD) (Slavin, 1990). Untuk perbincangan seterusnya istilah STAD akan digunakan. Teknik ini menekankan pembelajaran di dalam kumpulan terdiri daripada 4 hingga 5 orang pelajar yang mempunyai tahap kebolehan yang berbeza. Turutan aktiviti pembelajaran di bawah teknik STAD adalah (a) Penyampaian kandungan mata pelajaran oleh guru (b) Pelajar membuat latihan di dalam kumpulan masing-masing (c) Kuiz secara individu (d) Pengiraan skor bagi individu dan kumpulan (e) Pengiktirafan kepada kumpulan yang berjaya. c) Pembelajaran Tradisional – Pembelajaran tradisional (PT) yang digunakan di dalam kajian ini sebagai kumpulan kawalan merujuk kepada kaedah pengajaran yang secara lazimnya dilaksanakan di dalam kelas Kemahiran Hidup iaitu lebih berpusatkan guru dan membuat latihan secara individu. Turutan aktiviti pembelajaran di bawah PT adalah (a) Penyampaian matapelajaran oleh guru (b) Pelajar membuat kajian secara individu (c) Kuiz secara individu (d) Pengiraan skor secara individu. 1.9 Ringkasan

Dapatan kajian adalah untuk membuktikan keberkesanan pendekatan pembelajaran koperatif di dalam Tajuk Mengimpal mata pelajaran Amalan Bengkel Mesin. Objektif kajian di kajian ini juga adalah untuk melihat samada pembelajaran secara koperatif sebenar-benarnya dapat mengubah sikap, minat dan prestasi pelajar di dalam Tajuk Mengimpal mata pelajaran Amalan Bengkel Mesin.

9

PEMBELAJARAN KOPERATIF DALAM TAJUK MENGIMPAL AMALAN BENGKEL MESIN 740715055499001 BEME

BAB 2 TINJAUAN LITERATUR 2.1 Pengenalan

Di dalam Bab ini, tinjauan kajian-kajian lepas berkenaan Pembelajaran Koperatif telah dibuat, teori-teori berkaitan dengan prestasi, hubungan sosial serta persepsi guru dan pelajar terhadap Pembelajaran Koperatif.

2.2

Konsep Pembelajaran Koperatif

Secara umumnya, Pembelajaran Koperatif merupakan satu strategi pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan kumpulan-kumpulan kecil pelajar bagi memberi peluang pelajar berinteraksi sesama mereka di dalam proses pembelajaran. Slavin (1990) berpendapat rasional di sebalik Pembelajaran Koperatif adalah pelajar akan bersedia membantu rakan sekumpulan sekiranya mereka ingin kumpulan mereka berjaya. Menurut pandangan Slavin (1990) juga, kumpulan perbincangan, kumpulan projek, kumpulan makmal dan pengajaran oleh rakan sebaya merupakan contoh Pembelajaran Koperatif yang sedia ada. Sebaliknya Johnson dan Johnson (1994) menegaskan bahawa kumpulan belajar , kumpulan projek, kumpulan makmal dan kumpulan-kumpulan kecil yang lain tidak semestinya berbentuk koperatif. Ini kerana kumpulan koperatif perlu menepati lima ciri yang digariskan. i. Saling bergantung yang positif, iaitu pelajar mesti bekerjasama di dalam satu kumpulan untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Tanpa kerjasama antara ahli, sesuatu kumpulan tidak dapat mencapai matlamat tersebut. ii. Tanggungjawab individu dalam kumpulan, iaitu kumpulan. 10

PEMBELAJARAN KOPERATIF DALAM TAJUK MENGIMPAL AMALAN BENGKEL MESIN 740715055499001 BEME

iii. iv. v.

Pelajar melakukan kerja secara bersama melalui perkongsian bahan, saling tolong-menolong dan memberi galakan antara satu sama lain. Pembelajaran koperatif perlu menyediakan pelajar dengan bersosial dan kemahiran untuk bekerja secara kumpulan. Penilaian kumpulan secara berbincang dan menganalisis setakat mana pencapaian mereka dan mengenalpasti tindakan yang perlu diperbaiki dan diberhentikan.

2.3

Teknik-teknik pembelajaran koperatif

Di antara teknik-teknik yang kerap disenaraikan di dalam literature ialah Belajar Bersama (Learning Together) oleh John dan rakan-rakan di University of Minnessota, Pembelajaran Pasukan Pelajar ( Student Team Learning) oleh Slavin dan rakan-rakan di Johns Hopkin University, Jiqsaw oleh Aronson, Penyiasatan Kumpulan oleh Sharan dan Pendekatan Berstruktur oleh Kagan di University of California, Riverside.

2.3.1

Belajar Bersama

Belajar Bersama diperkenalkan berdasarkan prisip koperatif yang dinyatakan oleh Deutsch (1949) iaitu matlamat seorang pelajar hanya dapat dicapai apabila matlamat pelajar lain juga tercapai. Johnson and Johnson dan Holubec (1986) mengemukakan lima unsur utama di dalam Belajar Bersama yang diberi penekanan.

11

PEMBELAJARAN KOPERATIF DALAM TAJUK MENGIMPAL AMALAN BENGKEL MESIN 740715055499001 BEME

2.3.2

Pembelajaran Pasukan Pelajar

Teknik Pembelajaran Pasukan Pelajar dibentuk oleh pengkaji dari Universiti Johns Hopkins. Konsep utama di dalam teknik ini ialah ganjaran kumpulan, tanggungjawab individu dan peluang yang sama untuk berjaya. 2.3.3 Jiqsaw

Teknik Jiqsaw yang asal diperkenalkan Aronson (Slavin (1990)). Teknik ini mengandungi dua jenis kumpulan iaitu kumpulan pembelajaran dan kumpulan pakar. Di dalam kumpulan pembelajaran, setiap ahli dipertanggungjawabkan untuk menguasai satu tajuk kecil yang berbeza antara ahli. Di dalam kumpulan pakar mereka akan belajar bersama-sama untuk menguasai tajuk tersebut. Setelah itu setiap ahli kembali kepada kumpulan pembelajaran masing-masing untuk mengajar rakan kumpulan.

2.3.4

Penyiasatan Kumpulan

Teknik Penyiasatan Kumpulan adalah berdasarkan falsafah yang dikemukan oleh John Dewey yang mana beliau berpendapat kerjasama di dalam kelas merupakan syarat asas bagi menghadapi masalah hidup yang kompleks di bawah demokrasi. Perlaksanaannya bergantung kepada latihan dalam kemahiran berkomunikasi dan bersosial.

2.3.5

Pendekatan Berstruktur

Pendekatan Berstruktur berdasarkan kajian yang menunjukkkan tingkahlaku manusia dipengaruhi keadaan persekitaran (Brandt, 1989). Jika ia merangsang kea rah koperatif, manusia cenderung bersikap koperatif. Pendekatan ini dikatakan berstruktur kerana guru boleh memilih pendekatan yang dicadangkan mengikut situasi atau aktiviti di dalam kelas.

12

PEMBELAJARAN KOPERATIF DALAM TAJUK MENGIMPAL AMALAN BENGKEL MESIN 740715055499001 BEME

2.4

Langkah-langkah Pembelajaran Koperatif utama di dalam Pembelajaran Koperatif (Arends,

Terdapat 6 fasa atau langkah

1997:113). Pembelajaran dimulai dengan guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan motivasi kepada pelajar untuk belajar. Fasa ini diikuti oleh pelajar dengan penyajian informasi dalam bentuk teks bukan verbal. Seterusnya, pelajar dibahagikan kepada beberapa kumpulan belajar. Pada tahap ini guru memainkan peranan sebagai pembimbing semasa pelajar bekerjasama menyelesaikan tugasan mereka. Fasa terakhir dari Pembelajaran Koperatif ialah penyampaian hasil kerja kumpulan, kuiz dan memberi penghargaan kepada kumpulan dan individu. Keenam fasa pembelajaran koperatif dirangkumkan pada jadual 1 ini. Jadual 2.1: Fasa Fasa 1 Menyampaikan tujuan dan memotivasikan pelajar. Fasa 2 Menyajikan informasi Fasa 3 Mengorganisasikan pelajar ke dalam kumpulan-kumpulan belajar Fasa 4 Membantu kerja kumpulan Fasa 5 Menguji Isi pelajaran Fasa 6 Memberi penghargaan Guru Memberikan cara-cara untuk menghargai baik upaya maupun hasil belajar individu dan berkumpulan. Guru menguji isi pelajaran atau kumpulan membentangkan hasil mereka. Guru menjelaskan kepada pelajar bagaimana caranya membentuk kumpulan belajar dan membantu setiap kumpulan agar melakukan perubahan yang efisien. Langkah-langkah Pembelajaran Koperatif Kegiatan Guru Guru menyampaikan semua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pelajaran tersebut dan memotivasikan pelajar uuntuk belajar. Guru menyajikan informasi kepada pelajar dengan demonstrasi atau teks.

Guru membimbing kumpulan-kumpulan belajar semasa mereka menyelesaikan tugasan yang diberikan.

13

PEMBELAJARAN KOPERATIF DALAM TAJUK MENGIMPAL AMALAN BENGKEL MESIN 740715055499001 BEME

2.5

Kajian – kajian Lepas

Kajian Jamilah Karim (1993) mendapati Kelas Tingkatan 1 Pembelajaran Koperatif mendapat skor yang lebih tinggi dari pencapaian kelas Tingkatan 1 tradisional. Pelajar menyatakan mereka seronok belajar dalam kumpulan tetapi tidak mahu hanya teknik ini saja terus menerus. Penulis semasa memerhati kelas ini berjalan mendapati guru berjaya mengimplimentasikan teknik STAD ini dan murid juga selepas dua minggu dapat menyesuaikan diri dengan teknik ini. Pelajar yang terdiri dari pelbagai etnik boleh bekerjasama dalam kumpulan. Di dalam tahun 1996 Khairiah telah menjalankan kajian yang sama tetapi disebuah sekolah di ibu kota. Kajian tidak menunjukkan perbezaan di antara Pembelajaran Koperatif dan pembelajaran tradisional. Namun bila murid di temubual mereka mengatakan mereka seronok belajar dalam kumpulan. Nilai murni seperti bekerjasama, toleransi, berani, sayang pada kawan-kawan, kebolehan interaksi dengan pelbagai etnik dapat diperhatikan. Dapatan kajian Alimah (1996) bagi sebuah sekolah rendah di Kajang menunjukkan bahawa kaedah Pembelajaran Koperatif ini berkesan untuk pelajar pemulihan Tahun 3 dari aspek pencapaian Bahasa Melayu. Pelajar lebih berani bercakap, memberi pendapat, berkeyakinan diri, dan dapat bergaul dengan pelajar yang lebih pandai. Kajian Yee Cheng Teik (1995) berbeza dengan kajian di atas dari segi teknik. Kaedah yang digunakan ialah JIGSAW dan Circle Of Learning (COL). Namun dapatannya menyokong dapatan bahawa Pembelajaran Koperatif dapat meninggikan prestasi matematik pelajar Tingkatan 4 di sekolahnya. Penyelidik ini adalah guru di sekolahnya di Perak dan telah menjalankan kaji selidik dalam keadaan sebenar di sekolah tersebut.

Salmiah Sidek ( 2003 ) telah membuat penyelidikan mengenai kemahiran belajar secara koperatif bagi meningkatkan prestasi pelajar di SMK Alor Akar, Kuantan . Kajian dijalankan berikutan kebanyakan pelajar beliau bersikap pasif semasa pengajaran dan

14

PEMBELAJARAN KOPERATIF DALAM TAJUK MENGIMPAL AMALAN BENGKEL MESIN 740715055499001 BEME

pembelajaran berlangsung. Dengan membina bahan yang bersesuaian dengan kaedah Jigsaw dan STAD , beliau mendapati – i. ii. iii. Meriam Ismail ( 1997 ) telah mengkaji kesan strategi Team – Games Tournament(TGT ) ke atas sikap pelajar terhadap matematik di sebuah sekolah di Daerah Matu , Sarawak. Kajian ini mengukur sikap pelajar terhadap matematik sebelum dan selepas pendedahan Pembelajaran Koperatif. Walaupun tiada perbezaan yang signifikan bagi sikap yang diperolehi , tetapi kajian menunjukkan terdapat peningkatan dalam pencapaian matematik dan kehadiran pelajar ke kelas. Gan Teck Hock ( 2005) seorang pensyarah dari Maktab Perguruan Sarawak , Miri telah menjalankan kajian terhadap stategi Team – Games Tournament (TGT ) dan Number Head Together ( NHT ) dalam tajuk Darab Lingkungan 500 000 untuk murid Tahun Lima. Majoriti daripada 31 sampel beliau adalah dari latar belakang keluarga petani. Johnson & Johnson ( 1990 ) menyarankan bahawa untuk mencapai matlamat peratus pelajar yang dapat mengingat dengan lebih cepat peluang bertanya untuk mendapatkan maklumat adalah lebih tinggi dari sebelumnya.

pembelajaran iaitu menghargai matematik , menaakul secara matematik , menanamkan rasa yakin terhadap kebolehan sendiri dalam matematik dan membolehkan penyelesaian masalah matematik , guru hendaklah beralih daripada kaedah tradisional kepada penggunaan bahan pembelajaran individu berasaskan pendekatan koperatif.

Effandi Zakaria , Ph.D ( 2005 ) yakin Pembelajaran Koperatif yang di dalamnya terdapat bidang kognitif dan afektif mampu menarik minat dan memberi keyakinan pelajar semasa menghadapi masalah matematik yang kian mencabar. Di samping itu , Pembelajaran Koperatif memberi satu persekitaran baru dan menggalakkan kefahaman melalui perbincangan dalam penyelesaian masalah sains. selari dengan kehendak Wawasan 2020. 15 Penekanan strategi pembelajaran alternatif yang berpusatkan pelajar perlu untuk melaksanakan paradigma

PEMBELAJARAN KOPERATIF DALAM TAJUK MENGIMPAL AMALAN BENGKEL MESIN 740715055499001 BEME

Mazniah ( 1994 ) telah mengesan kelemahan pelajar biasanya berlaku berpunca dari kegagalan pelajar menukar maksud dan kehendak soalan kepada bentuk ayat matematik. Dalam kajiannya di SK Tasik , Ipoh , beliau mendapati murid adalah sumber utama menjadi punca masalah dalam kelambatan dan kelemahan mencongak pengiraan operasi bahagi. Tiga sebab kelemahan pelajar yang digariskan beliau adalah : a. b. c. lemah dalam operasi asas bahagi dan darab kurang kemahiran membaca kurang yakin kebolehan sendiri.

Walaupun Mazniah tidak menjelaskan dengan tepat kaedah yang digunakan untuk mengatasi kesulitan pelajar beliau , di akhir kajian beliau mencadangkan proses membantu pelajar pembelajaran berpusatkan pelajar digunakan secara maksimum satu dari kaedah pembelajaran berpusatkan murid.

meningkatkan kemahiran dan keyakinan kendiri. Pembelajaran koperatif adalah salah

Ee Ah Meng ( 1997 ) memberikan tiga konsep utama di dalam pengajaran dan pembelajaran kaedah koperatif. Tiga konsep utama tersebut adalah :a. b. Ganjaran kumpulan Akauntabiliti individu i. ii. c. Kejayaan kumpulan bergantung atas kemahiran dan pembelajaran individu atau kumpulan. Individy sentiasa menyediakan diri untuk menghadapi penilaian atau ujian. Peluang sama untuk memberi sumbangan kepada kumpulan dengan memperbaiki prestasi lalu.

Ng Kim Choy dari Jabatan Ilmu Pendidikan . Maktab Perguruan Sandakan , Sandakan telah menghuraikan beberapa bentuk perlakuan sampel yang perlu diambil perhatian oleh penyelidik semasa menjalankan pembelajaran kaedah kooperatif. 16

PEMBELAJARAN KOPERATIF DALAM TAJUK MENGIMPAL AMALAN BENGKEL MESIN 740715055499001 BEME

Perlakuan ini penting untuk menjadi ukuran penyelidik menentukan kejayaaan kaedah ini di tahap maksimum. Antara perlakuan yang patut diberi perhatian adalah:a. Semua ahli terlibat di dalam aktiviti yang dijalankan mengikut kebolehan dan peranan bukan hanya seorang ahli sahaja yang bercakap atau memberikan arahan. b. Tindak balas apabila ada individu di dalam kumpulan memberi pendapat atau penyelesaian masalah matematik , contohnya : ya / tidak . c. d. Saling soal menyoal antara sama lain dan berani menyuarakan pendapat. Memberi penumpuan dan perhatian pada setiap aktiviti kelas , kumpulan dan individu.

Mok Soon Sang ( 1991 ) telah menggariskan peranan guru sebelum , semasa dan selepas menjalankan kaedah pembelajaran koperatif. Walaupun kaedah pembelajaran koperatif lebih menjurus kepada berpusatkan pelajar , peranan guru amat penting dalam penyediaan dan pengurusan pengajaran dan pembelajaran. Peranan guru yang dicadangkan adalah : i. ii. iii. iv. Membentuk kerja berkumpulan. Memberi panduan cara beroperasi. Memelihara norma – norma berkumpulan seperti bantu membantu dan saling menghormati. Interaksi dua hala antara setiap individu di dalam kumpulan seperti memerhati , menyemak , soala jawab , memberi galakan , peka kepada kesalahan dan pengurusan kelas. v. Menyatukan idea pelajar.

17

PEMBELAJARAN KOPERATIF DALAM TAJUK MENGIMPAL AMALAN BENGKEL MESIN 740715055499001 BEME

2.5

Ringkasan

Kebanyakkan daripada dapatan dari kajian-kajian lepas yang berhubung kait dengan pembelajaran koperatif menjanjikan kejayaaan di dalam hasil pembelajaran pelajar. Pembelajaran koperatif menyebabkab berlakunya proses psikologi yang mana pelajar mula mewujudkan identity mereka sebagai satu kumpulan dan ini mempengaruhi konsep kendiri mereka. Jangkaan untuk berjaya bagi sesuatu kumpulan mempengaruhi matlamat ahli kumpulan tersebut yang seterusnya memberi kesan kepada kebolehan individu untuk belajar.

18

PEMBELAJARAN KOPERATIF DALAM TAJUK MENGIMPAL AMALAN BENGKEL MESIN 740715055499001 BEME

BAB 3 KAEDAH KAJIAN 3.1 Pengenalan

Bab ini membincangkan tentang kaedah penyelidikan yang digunakan di dalam kajian ini. Antara aspek yang disentuh adalah reka bentuk kajian yang dipilih, proses pemilihan responden kajian, instrumen kajian yang digunakan, cara perlaksanaan kajian dan bentuk analisis data yang digunakan.

3.2

Reka Bentuk Kajian

Tujuan kajian ini adalah untuk membandingkan kesan dua jenis strategi pengajaran dan pembelajaran ke atas prestasi, konsep kendiri akademik dan hubungan sosial pelajar. Strategi pengajaran dan pembelajaran yang di bandingkan adalah Pembelajaran Koperatif dan pembelajaran tradisional. Kajian ini dijalankan dalan suasana normal di dalam kelas di sekolah menengah. Di dalan kajian ini, pelajar yang terlibat tetap berada di dalam kelas sedia ada yang ditetapkan pihak sekolah. Maka, kaedah eksperimen yang dipilih ini dikenali sebagai kuasi eksperimen. Kaedah ini sesuai untuk menguji perbandingan subjek. Manakala kumpulan pembelajaran tradisional terdiri dari kelas-kelas yang lain. Kajian ini berbentuk gabungankajian deskriptif dan inferens.. Model kaedah Pembelajaran Koperatif yang digunakan untuk kajian adalah Student Teams – Achievement Division (STAD). Pengkaji memilih model ini kerana ia mempunyai dua prinsip utama yang ditekankan kepada sampel iaitu : a. b. persandaran positif dan tanggung jawab individu Motivasi kepada sampel supaya memberi galakan dan bantuan kepada rakan – rakan mereka. 19

PEMBELAJARAN KOPERATIF DALAM TAJUK MENGIMPAL AMALAN BENGKEL MESIN 740715055499001 BEME

Kumpulan kecil yang dibentuk mempunyai empat individu yang terdiri daripada pelbagai pencapaian dan jantina . Untuk satu tempoh penyelidikan ini , mereka akan bersama sebagai satu pasukan yang bergerak bersama untuk mencapai satu tujuan dan matlamat. Pencapaian individu pada akhir pembelajaran akan diukur dan bahagian. Empat aktiviti utama dalam model STAD adalah : a. b. c. d. penyampaian guru secara am berbincang dan bekerja bersama rakan – rakan sepasukan aktiviti pentaksiran seperti ujian atau kuiz pengiktirafan kumpulan. dikumpulkan sebagai satu dapatan kumpulan sebagai perbandingan di antar kumpulan yang mengambil

Kaedah Pembelajaran Koperatif model STAD digunakan untuk melihat sejauh mana sampel dapat meningkatkan kefahaman mereka bagi mata pelajaran sains. Dengan kerjasama yang dijalinkan di kalangan ahli kumpulan , sampel akan bermotivasi untuk mengambil bahagian secara cergas menguatkan ingatan mereka. di dalam diri sampel. beberapa aktiviti – aktiiviti yang dibina untuk Dengan cara itu , belajar melalui bersosial dan

bertanggung jawab terhadap kumpulan dapat membantu menerapkan nilai – nilai murni

3.3

Sampel Kajian dari Sekolah

Sample kajian terdiri daripada 30 orang pelajar daripada satu kelas Menengah Teknik Ampangan Seremban, Negeri Sembilan.

20

PEMBELAJARAN KOPERATIF DALAM TAJUK MENGIMPAL AMALAN BENGKEL MESIN 740715055499001 BEME

3.4

Instrumen Kajian

Instrumen yang digunakan untuk mengumpul maklumat terdiri adalah i. Set soalan ujian pra dan ujian post.

Set soalan mengandungi 10 soalan ujian pra yang merangkumi tajuk Kimpalan. Manakala soalan ujian post juga merangkumi tajuk yang sama dan jumlah soalan adalah sebanyak 20 soalan .

Keputusan ujian pra adalah untuk mengetahui kebolehan sedia ada sampel dan persediaan penyelidik untuk menentukan kumpulan dari kebolehan yang berbeza untuk pembentukan kumpulan kecil di kalangan sampel.

Set soalan ujian post pula adalah untuk mengetahui keberkesanan kaedah Pembelajaran Koperatif kepada sampel . Soalan – soalan ujian post berada pada aras kesukaran yang sama dengan ujian pra . Set soalan yang berbeza ini akan membantu penyelidik membuat tanggapan tepat mengenai hasil dapatan kajian. ii. Soal selidik

Soal selidik terdiri daripada dua bahagian iaitu : a. Maklumat am yang memerlukan sampel menyatakan maklumat diri mereka . Sampel hanya menandakan ( / ) di bahagian kosong kepada soalan – soalan mengenai butiran diri dan latar belakang sampel seperti jantina , sosio ekonomi dan kebolehan akademik di peringkat Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) untuk pelajaran Matematik . Dari jawapan yang diberi , penyelidik mendapat gambaran awal mengenai kesediaan diri sampel sebelum memulakan kajian ini.

21

PEMBELAJARAN KOPERATIF DALAM TAJUK MENGIMPAL AMALAN BENGKEL MESIN 740715055499001 BEME

b.

Maklumat khas yang menzahirkan perasaan , sikap dan motivasi sampel terhadap pelajaran Amalan Bengkel Kejuruteraan , kaedah pengajaran dan pembelajaran , peranan guru serta komunikasi di kalangan sampel. Bahagian ini berasaskan skala Likert di mana sampel akan membulatkan aras yang mereka rasakan paling sesuai . Dapatan dari bahagian ini akan menyuarakan rasa hati sampel .

Instrumen kajian yang digunakan di dalam kajian ini terdiri daripada Ujian Pra, Ujian Post, Soal Selidik latar belakang pelajar, Soal Selidik Konsep Kendiri Akademik, Pandangan Terhadap Pembelajaran Koperatif dan Pandangan Terhadap Mata Pelajaran Kimpalan Amalan Bengkel Mesin. 3.5 Prosedur Kajian

Pengumpulan data akan dijalankan pada kelas di mana sampel yang menyertai penyelidikan ini. Langkah pertama adalah ujian pra . Keputusan ujian pra ini akan dijadikan landasan untuk :i. ii. mengetahui pengetahuan sedia pelajar penempatan kumpulan yang akan sampel sertai di dalam pembelajaran koperatif ini .

Borang soal selidik diedarkan sebelum keputusan ujian pra diumumkan. Dengan cara begini penyelidik akan dapat mengetahui dan memahami kekangan , masalah , sikap dan motivasi sampel terhadap matematik , peranan guru dan rakan serta teknik pengajaran dan pembelajaran lalu.

Semasa aktiviti – aktiviti

pembelajaran koperatif dijalankan , penyelidik akan

mengumpulkan semua markah individu dan kumpulan sebagai rujukan aras prestasi sampel pada masa tersebut . Pada masa yang sama sampel akan menulis jurnal sebagai

22

PEMBELAJARAN KOPERATIF DALAM TAJUK MENGIMPAL AMALAN BENGKEL MESIN 740715055499001 BEME

diari pengalaman mereka semasa . Jurnal dari sampel terpilih akan digunakan sebagai penanda aras kepada luahan hati dan perasaan kesemua sampel Pada akhir sesi kajian , pelajar akan menduduki ujian post . Maklumat dari ujian ini akan digabungkan dengan penilaian yang ditulis pada setiap aktiviti untuk menentukan sejauh mana penambahbaikkan kajian ini kepada diri setiap pelajar sebagai satu individu .

Arahan awal diberikan untuk menerangkan istilah-istilah yang mungkin mengelirukan.. setelah pasti akan kesahan dan kebolehpercayaannya barulah ianya digunakan ke atas sampel. Soalan semi struktur akan dibentuk yang akan meminta penjelasan terpeinci dengan memberikan situasi-situasi atau masalah kepada pelajar untuk mendapatkan respon yang tulen. Pemerhatian dibuat semasa pengajaran ABM. Pemerhatian akan dilakukan sebanyak yang mungkin. Pemerhatian akan dilakukan berterusan sehingga habis sesuatu topik. Pencapaian pelajar akan dilihat melalui prestasi mereka dalam ujian, kuiz yang diberikan. Jumlah penilaian tidak dihadkan.

3.6

Prosedur Penganalisisan Data

Data yang dikumpul dari instrumen kajian akan dianalisa dengan mencari peratus min keputusan ujian mereka. Ujian pra akan mencerminkan keupayaan awal pelajar . Ia akan dijadikan maklumat asas untuk mencari hubungan antara pemahaman pembelajaran koperasi dengan prestasi pelajar.

Ujian post pula memberi maklumat mengenai pencapaian pelajar selepas mengikuti Pembelajaran Koperatif ini. Kebolehan pelajar pada peringkat awal dan akhir penyelidikan akan dilihat berdasarkan skor markah yang setiap kumpulan serta individu perolehi. Kelemahan dan kesilapan yang terdapat sewaktu menjawab soalan – soalan akan dibincangkan bersama. 23

PEMBELAJARAN KOPERATIF DALAM TAJUK MENGIMPAL AMALAN BENGKEL MESIN 740715055499001 BEME

Dalam kajian deskriptif , analisis berasingan bagi setiap sampel akan dibuat sebelum sesuatu kesimpulan diambil. Pengaruh perbandingan dan analisis menyeluruh akan dibuat juga untuk keseluruhan instrumen kajian.

Tiga langkah utama untuk memproses data kualitatif yang merangkumi mereduksi data, memaparkan data dan membuat kesimpulan seperti yang disarankan oleh Miles & Huberman (1989) Memproses data merangkumi kerja-kerja memilih, memfokus, memudahkan dan menyaring apa yang terdapat dalam nota yang telah ditranskripkan

3.7

Ringkasan

Di dalam bab ini menerangkan tentang metodologi yang digunakan di dalan kajian di mana termasuklah reka bentuk kajian, populasi dan sampel kajian, instrumen kajian dan prosedur pengumpulan data serta penganalisisan data. Adalah diharapkan data yang akan diperolehi dapat menilai keberkesanan Pembelajaran Koperatif di dalam mata pelajaran Kimpalan berbanding dengan pembelajaran secara tradisional yang berpusatkan guru.

24

PEMBELAJARAN KOPERATIF DALAM TAJUK MENGIMPAL AMALAN BENGKEL MESIN 740715055499001 BEME

BAB 4 HASIL KAJIAN 4.1 Pengenalan

Bab ini melaporkan analisis data dan dapatan yang diperolehi daripada kajian yang membandingkan kesan pembelajaran koperatif terhadap pencapaian dan sikap pelajar terhadap mata pelajaran Amalan Bengkel Mesin (ABM). Ianya dimulakan dengan penerangan mengenai subjek kajian diikuti dengan persembahan dapatan berdasarkan objektif kajian.

4.2

Latar Belakang Responden.

Data mengenai latar belakang responden diperolehi berdasarkan soal selidik yang diedarkan pada akhir tempoh kajian. Jadual 4.1 menunjukkan bilangan dan peratus responden mengikut strategi pembelajaran dan jantina. Jadual 4.1: Taburan Subjek Mengikut Strategi Pembelajaran dan Jantina Pembelajaran Koperatif Bilangan Peratus 9 16 36.0 64.0 Pembelajaran Tradisional Bilangan Peratus 11 14 44.0 56.0

Jantina Lelaki Perempuan

Jumlah

25

100

25

100

Responden kumpulan Pembelajaran Koperatif terdiri daripada 9 orang pelajar lelaki (36.0%) dan 16 orang pelajar perempuan (64.0%).

25

PEMBELAJARAN KOPERATIF DALAM TAJUK MENGIMPAL AMALAN BENGKEL MESIN 740715055499001 BEME

Manakala responden kumpulan kawalan terdiri daripada 11 orang pelajar lelaki (44.0%) dan pelajar perempuan (56.0%). Maka, dapat dilihat disini bahawa komposisi dari segi jantina bagi kumpulan PK dan kumpulan kawalan adalah hampir sama, iaitu pelajar perempuan lebih ramai daripada pelajar lelaki dalam kedua-dua kumpulan tersebut.

Jadual 4.2:

Taburan Responden Mengikut Strategi Pembelajaran dan Keputusan Peperiksaan Bulan Febuari Tingkatan 4 bagi Mata Pelajaran ABM Pembelajaran Koperatif Bilangan Peratus 5 12 2 6 20.0 48.0 8.0 24.0 Pembelajaran Tradisional Bilangan Peratus 4 10 6 5 16.0 40.0 24.0 20.0

Jantina A B C D

Jumlah

25

100

25

100

Jadual 4.2 menunjukkan bilangan dan peratus responden mengikut strategi pembelajaran dan keputusan Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan Satu bagi mata pelajaran ABM. Bagi kumpulan Pembelajaran Koperatif, seramai 5 orang pelajar (20.0%) mendapat pangkat A, 12 orang pelajar (48.0%) mendapat pangkat B, 2 orang pelajar (8.0%) mendapat pangkat C dan 6 orang pelajar (24.0%) mendapat pangkat D. Manakala bagi kumpulan Pembelajaran Tradisional (PT), 4 orang pelajar (16.0%) mendapat pangkat A, 10 orang pelajar ((40.0%) mendapat pangkat B, 6 0rang pelajar (24.0%) mendapat pangkat C dan 5 oarang (20.0%) mendapat pangkat D. Berdasarkan data tersebut menunjukkan terdapat keseimbangan dari segi taburan responden yang mendapat gred A, B, C dan D di dalam mata pelajaran ABM bagi kedua-dua kumpulan. Taburan ini juga menggambarkan sebahagian besar pelajar yang mengambil kelas ABM di dalam kajian ini terdiri daripada pelajar yang berkebolehan sederhana di dalam mata pelajaran ABM. 26

PEMBELAJARAN KOPERATIF DALAM TAJUK MENGIMPAL AMALAN BENGKEL MESIN 740715055499001 BEME

Berdasarkan data yang dilaporkan sebelum ini, dapatan ini menunjukkan bahawa kumpulan PK terdiri daripada lebih ramai pelajar perempauan (64.0%) berbanding pelajar lelaki (36.0%) . Manakala keputusan Peperiksaan Bulan Februari Tingkatan 4 menunjukkan kumpulan Pembelajaran Koperatif bagi mata pelajaran ABM 68.0% pelajar mendapat gred A dan B, manakala 32.0% mendapat gred C dan D. Kumpulan pembelajaran tradisional juga mempunyai lebih ramai pelajar perempuan (56.0%) berbanding dengan pelajar lelaki (44.0%). Manakala keputusan Peperiksaan Akhir Bulan Februari Tingkatan 4 menunjukkan kumpulan PT bagi mata pelajaran ABM 56.0% pelajar mendapat gred A dan B, manakala 44.0% mendapat gred C dan D.

4.3

Perbandingan Pembelajaran Koperatif dan Tradisional Terhadap Prestasi.

Objektif kajian yang pertama ialah membandingkan kesan strategi Pembelajaran Koperatif terhadap Prestasi. Bagi membandingkan kesan strategi Pembelajaran Koperatif terhadap prestasi, hipotesis nol dinyatakan 4.3.1 Perbandingan Prestasi Pelajar Pembelajaran Koperatif Dan Pembelajaran Tradisional Pada Peringkat Awal Melalui Ujian Pra. Bagi membandingkan kesan Strategi Pembelajaran Koperatif terhadap prestasi pelajar pada peringkat awal melalui ujian pra, dinyatakan hipotesis nol sebagai: H01: Tiada perbezaan yang signifikan antara pembelajaran koperatif

dengan prestasi pada peringkat awal melalui ujian pra. Jadual 4.3: Ujian-t bagi Prestasi dengan Ujian Awal mengikut Strategi Pembelajaran. Strategi pembelajaran Bilangan Min Sisihan piawai 27 Nilai t Darjah kebebasan Signifikan

PEMBELAJARAN KOPERATIF DALAM TAJUK MENGIMPAL AMALAN BENGKEL MESIN 740715055499001 BEME

Pembelajaran koperatif Pembelajaran tradisional

25

48.6

7.87

.285

48

.05

25

47.9

8.00

Skor prestasi responden diperolehi melalui Ujian Prestasi. Di dapati min kumpulan Pembelajaran Koperatif ialah 48.6 manakala min kumpulan tradisional ialah 47.9 Daripada analisia data yang diperolehi t-kajian ialah .285 pada darjah kebebasan 48. Nilai t-kajian lebih kecil daripada t-kritikal. Maka hipotesis nol H01 diterima. Ini menunjukkan bahawa straetegi pembelajaran koperatif pada peringkat awal melalui ujian pra tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan prestasi pelajar pada peringkat awal. 4.3.2 Perbandingan Prestasi Pelajar Pembelajaran Koperatif Dan Pembelajaran Tradisional Selepas Pengajaran Melalui Ujian Post. Bagi membandingkan kesan Strategi PK terhadap prestasi pelajar pada peringkat akhir selepas pengajaran melalui ujian post dalam hipotesis nol dinyatakan sebagai : H02: Tiada perbezaan yang signifikan antara Pembelajaran Koperatif dengan prestasi selepas pengajaran melalui ujian post.

Jadual 4.4:

Ujian-t bagi Prestasi dengan Ujian Post mengikut Strategi Pembelajaran.

Strategi pembelajaran

Bilangan

Min

Sisihan piawai

Nilai t

Darjah kebebasan

Signifikan

28

PEMBELAJARAN KOPERATIF DALAM TAJUK MENGIMPAL AMALAN BENGKEL MESIN 740715055499001 BEME

Pembelajaran Koperatif Pembelajaran tradisional

25

67.7

8.91

-6.54

48

.05

25

84.6

9.367

Skor prestasi responden diperolehi melalui Ujian Prestasi. Daripada analisia data yang diperolehi t-kajian ialah -6.54 pada darjah kebebasan 48. Nilai t-kajian lebih besar daripada t-kritikal. Maka hipotesis nol H02 ditolak. Ini menunjukkan bahawa strategi Pembelajaran Koperatif selepas pengajaran melalui ujian post adalah mempunyai hubungan yang signifikan dengan prestasi pelajar pada akhir selepas strategi pembelajaran koperatif dijalankan. Ini menunjukkan kelas yang menjalankan pembelajaran koperatif lebih tinggi pencapaiannya berbanding kelas yang menjalani pembelajaran secara tradisional.

4.3

Keberkesanan Perlaksanaan Pembelajaran Koperatif Mengikut Persepsi Pelajar.

Objektif kajian yang seterusnya ialah mendapatkan maklumbalas pelajar mengenai keberkesanan perlaksanaan pembelajaran koperatif. Maklumbalas diperolehi melalui dua soalan selidik yang berbentuk soalan terbuka. Pertama, soal selidik yang bertajuk “Persepsi Terhadap Pembelajaran Koperatif” bagi pelajar kumpulan Pembelajaran Koperatif. Kedua soal selidik yang bertajuk “Persepsi Terhadap Mata Pelajaran ABM’ bagi pelajar PK dan PT. Di dalam kajian ini, keberkesanan perlaksanaan PK dilihat dari segi pengalaman pelajar telah menyertai PK, elemen-elemen yang membantu keberkesanan PK (pembahagian kumpulan, kuiz secara individu, pengiraan skor kumpulan dan penghargaan kumpulan),

29

PEMBELAJARAN KOPERATIF DALAM TAJUK MENGIMPAL AMALAN BENGKEL MESIN 740715055499001 BEME

perubahan minat pelajar kumpulan PK serta pemilihan cara belajar yang lebih digemari oleh pelajar.

4.3.1

Pengalaman Pelajar yang Telah menyertai Pembelajaran Koperatif.

Persepsi pelajar berkaitan dengan pengalaman menyertai PK diperolehi berdasar soalan di dalam soal selidik “Pandangan Terhadap Pembelajaran Koperatif” iaitu “Ceritakan pengalaman anda semasa menyertai pembelajaran kopeartif” Berdasarkan maklum balas untuk soalan tersebut, pengkaji mengenalpasti tema dan mengkategorikan tema tersebut kepada empat. Ia terdiri daripada pengalaman positif, pengalaman yang kurang menyenangkan, pengalaman bercampur dan pengalaman biasa. Sesuatu maklumbalas dianggap sebagai pengalaman yang positif apabila pelajar menceritakan tentang keseronokan mengikuti PK dan faedah yang diperolehi tanpa menyatakan sebarang masalah atau ketidaksenangan yang dialami. Jadual 4.5: Pengalaman Kumpulan Pembelajaran Koperatif Ketika Mengikuti Pembelajaran Koperatif. Kategori Maklumbalas Pengalaman positif Pengalaman kurang menyenangkan Pengalaman bercampur Pengalaman biasa Tiada maklumbalas Bilangan n=25 17 2 4 1 1 Peratus 68.0 8.0 16.0 4.0 4.0

Merujuk Jadual 4.5 jelas menunjukkan bahawa 68% daripada 25 orang pelajar yang mengikuti strategi PK menceritakan pengalaman positif yang mereka alami. Manakala pengalaman yang kurang menyenangkan merujuk maklumbalas yang menyatakan PK tidak memberi kesan yang baik kepada pelajar dan hanya meceritakan masalah yang dihadapi ketika PK dijalankan. Hanya 8% sahaja pelajar yang yang mengalami pengalaman yang kurang menyenangkan. Kategori pengalaman bercampur 30

PEMBELAJARAN KOPERATIF DALAM TAJUK MENGIMPAL AMALAN BENGKEL MESIN 740715055499001 BEME

aiaitu sebanyak 16% terdiri daripada maklumbalas yang menceritan keberkesanan PK kepada diri pelajar dan pada masa yang sama mereka juga menyatakan masalah yang dihadapi. Pengalaman biasa iaitu 4% merujuk kepada pernyataan yang memberi maksud bahawa penglibatan pelajar di dalam PK tidak memberi apa-apa makna kepada diri mereka. Dapatan kajian yang menunjukkan peratusan yang tinggi bagi pengalaman positif menggambarkan Pembelajaran Koperatif diterima baik oleh pelajar .

4.4

Elemen-elemen Yang Membantu Keberkesanan Pembelajaran Koperatif

Elemen-elemen yang dapat membantu keberkesanan Pembelajaran Koperatif di dalam mata pelajaran ABM diperolehi berdasarkan maklumbalas pelajar kumpulan Pembelajaran Koperatif berdasarkan soalan , “Nyatakan pandangan anda untuk perkara berikut sepanjang Pembelajaran Koperatif : pembahagian kumpulan, membuat latihan secara kumpulan, kuiz, pengiraan skor kumpulan, penggunaan pelekat bintang sebagai penghargaan kumpulan, pengunaan bahan Bantu mengajar dan pengajaran guru’. Manakala maklum balas pelajar kumpulan tradisional diperolehi berdasarkan soalan ‘Nyatakan pandangan anda untuk perkara berikut dalam mata pelajaran sains: membuat latihan secara individu, kuiz, penggunaan bahan Bantu mengajar dan pengajaran guru’

4.4.1

Pembahagian Kumpulan

Di bawah strategi Pembelajaran Koperatif, pelajar dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil terdiri daripada lima orang pelajar. Setiap kumpulan terdiri daripada pelajar yang berbeza tahap pencapaian dan jantina.

31

PEMBELAJARAN KOPERATIF DALAM TAJUK MENGIMPAL AMALAN BENGKEL MESIN 740715055499001 BEME

Jadual 4.6:

Persepsi Terhadap Pembahagian Kumpulan Pembelajaran Koperatif Bilangan n=25 17 4 2 1 Peratus 68.0 16.0 8 4.0

Kategori Maklumbalas Setuju Tidak bersetuju Pandangan bercampur Tiada maklumbalas

Dengan merujuk kepada Jadual 4.6, didapati 68.0% pelajar kumpulan Pembelajaran Koperatif bersetuju dengan cara pembahagian kumpulan yang ditentukan oleh pengkaji. Sesuatu maklumbalas dianggap sebagai setuju apabila pelajar menyatakan bahawa ianya baik, bagus atau menceritakan kebaikan yang diperolehi daripada pembahagian kumpulan itu atau sesuatu yang positif mengenai kumpulan mereka. Manakala 16.0% pelajara kumpulan PK didapati tidak bersetuju dengan pembahagian kumpulan yang ditentukan oleh pengkaji. Maklumbalas yang dianggap sebagai tidak bersetuju, tidak baik, tidak adil dan menceritakan masalah yang dihadapi daripada pembahagian kumpulan tersebut. Kategori maklum balas yang dikira sebagai pandangan bercampur iaitu sebanyak 8.0% terdiri daripada maklum balas yang menyatakan pelajar bersetuju dengan pembahagian tetapi turut menceritakan masalah yang dihadapi oleh mereka. 4.4.2 Membuat Latihan Secara Berkumpulan dan Secara Individu.

Bahagian ini melaporkan dapatan kajian berkenaan persepsi pelajar kumpulan PK terhadap aktiviti membuat latihan secara berkumpulan dan persepsi pelajar kumpulan pembelajaran tradisional terhadap aktiviti membuat latihan secara individu. Jadual 4.7: Pandangan Kumpulan Pembelajaran Koperatif Terhadap Aktiviti Membuat Latihan Secara Berkumpulan

32

PEMBELAJARAN KOPERATIF DALAM TAJUK MENGIMPAL AMALAN BENGKEL MESIN 740715055499001 BEME

Kategori Maklumbalas Reaksi positif Kurang bersetuju Reaksi bercampur Tiada maklumbalas

Bilangan n=25 15 5 3 2

Peratus 60.0 20.0 12.0 8.0

Jadual 4.7, menunjukkan 60.0% pelajar kumpulan PK memberikan reaksi positif terhadap latihan secara berkumpulan. Sesuautu maklum balas dikategorikan sebagai reaksi yang positif apabila pelajar menyatakan ianya bagus, berkesan, bersetuju dengan aktiviti itu dan menceritakan manfaat daripada latihan berkumpulan untuk diri mereka. Hanya 20.0% pelajar kumpulan PK memberi reaksi kurang bersetuju dengan aktiviti secara kumpulan. Maklum balas yang dianggap sebagai kurang bersetuju dengan aktiviti tersebut ialah dengan aktiviti tersebut ialah apabila pelajar menyatakan ianya tidak bagus, tidak bersetuju, lebih gemar membuat latihan secara individu, tidak berkesan dan menceritakan masalah yang dihadapi di dalam kumpulan mereka atau aspek negatif yang berkait dengan aktiviti tersebut. Kategori maklum balas yang dianggap sebagai reaksi bercampur iaitu sebanyak 12.0% merujuk kepada pernyataan pelajar yang bersetuju dengan aktiviti berkumpulan tetapi turut menceritakan masalah yang dihadapi. Pelajar yang menyatakan bahawa mereka menggemari latihan secara individu dan berkumpulan juga dikategorikan sebagai reaksi bercampur. Jadual 4.8: Pandangan Kumpulan Pembelajaran Tradisional Terhadap Aktiviti Membuat Latihan Secara Individu Kategori Maklumbalas Reaksi positif Kurang bersetuju Reaksi bercampur Bilangan n=25 12 10 3 Peratus 48.0 40.0 12.0

Pada masa yang sama Jadual 4.8, menunjukkan 48.0% pelajar kumpulan PT memberikan reaksi kurang bersetuju terhadap latihan secara individu. Sesuatu maklum balas 33 dikategorikan sebagai kurang bersetuju dengan aktiviti tersebut ialah apabila pelajar

PEMBELAJARAN KOPERATIF DALAM TAJUK MENGIMPAL AMALAN BENGKEL MESIN 740715055499001 BEME

menyatakan ianya tidak bagus, tidak baik, tidak berkesan, lebih gemar berbincang dengan kawan-kawan dan menceritakan masalah yang dihadapi ketika membuat latihan individu. Kategori maklum balas yang dianggap sebagai reaksi bercampur iaitu sebanyak 12.0% merujuk kepada pernyataan pelajar yang menyatakan kebaiakan dan kelemahan aktiviti tersebut. Pelajar yang menyatakan kecenderungan kepada membuat latihan secara individu dan berkumpulan juga dikategorikan sebagai reaksi bercampur.

4.4.3

Kuiz Secara Individu

Bahagian ini melaporkan dapatan kajian berkenaan pandangan pelajar kumpulan PK dan PT terhadap aktiviti kuiz secara individu. Setelah pelajar membuat latihan secara berkumpulan atau secara individu, bergantung kepada kumpulan Amali yang ditetapkan, pelajar diberi masa 15 minit untuk menjawab soalan kuiz.

Jadual 4.9:

Pandangan Terhadap Kuiz Mengikut Strategi Pembelajaran. Pembelajaran Pembelajaran Tradisional % 92.0 4.0 4.0 n= 25 18 4 2 1 % 72.0 16.0 8.0 4.0 n= 50 41 5 3 1 Jumlah % 82.0 10.0 6.0 2.0

Kategori maklum balas

Koperatif n= 25 23 1 1 -

Bersetuju Tidak bersetuju Pandangan bercampur Tiada maklum balas

Jadual 4.8 menunjukkan kebanyakkan pelajar (82.0%) dari kumpulan PK dan PT bersetuju dengan aktiviti kuiz secara individu. Sesuatu maklum balas dianggap sebagai bersetuju apabila pelajar menyatakan ianya baik, bagus dan menceritakan kebaikan yang diperolehi daripada aktiviti kuiz. Peratusan yang tinggi ini menunjukkan pelajar kumpulan PK dan PT menerima dengan baik aktiviti kuiz secara individu. Peratus pelajar 34

PEMBELAJARAN KOPERATIF DALAM TAJUK MENGIMPAL AMALAN BENGKEL MESIN 740715055499001 BEME

kumpulan PK yang bersetuju adalah lebih tinggi iaitu 92.0% dengan pelajar kumpulan PT iaitu 82.0%. Manakala pelajar yang tidak bersetuju dengan aktiviti kuiz seramai 10.0% sahaja. Maklumbalas yang dianggap sebagai pengalaman bercampur iaitu sebanyak 6.0% ialah apabila pelajar menyatakan kedua-dua aspek positif dan negatif kuiz.

4.4.4

Penggunaan Pelekat Bintang Sebagai Penghargaan Kumpulan

Kumpulan yang mendapat skor yang memenuhi kriteria tertentu diberi penghargaan sama ada goodteam, greatteam, superteam. Seterusnya penghargaan tersebut dikenalpasti dengan pelekat bintang.

Jadual 4.10: Pandangan Kumpulan Pembelajaran Koperatif Terhadap Pelekat Bintang sebagai Penghargaan Kumpulan. Kategori Maklumbalas Bersetuju Tidak bersetuju Tiada maklum balas Bilangan n=25 16 3 6 Peratus 64.0 12.0 24.0

Merujuk kepada Jadual 4.10, didapati 64.0% pelajar kumpulan PK bersetuju dengan penggunaan pelekat bintang sebagai penghargaan kumpulan. Pelajar dianggap setuju dengan penggunaan tersebut apabila pelajar menyatakan ianya sebagai baik, bagus dan menceritakan kesan positif pelekat bintang sebagai penghargaan kumpulan. Maklumbalas tidak bersetuju terdiri daripada pernyataan pelajar yang menganggap ianya tidak baik tidak bagus, tidak berkesan dan menceritakan aspek negatif mengenai pelekat bintang.

4.4.5

Penggunaan Bahan Bantu Mengajar 35

PEMBELAJARAN KOPERATIF DALAM TAJUK MENGIMPAL AMALAN BENGKEL MESIN 740715055499001 BEME

Bahan bantu mengajar yang utama yang digunakan di dalam kajian ini adalah kertas mahjung dan kertas edaran. Kertas mahjung digunakan sebagai jalan kerja guru, memperkenalkan konsep dengan peta minda. Di dalam menyediakan kertas mahjung untuk aktiviti berkumpulan, guru juga menggunakan kertas warna. Kertas edaran digunakan untuk nota isi pelajaran dan latihan.

Jadual 4.11: Pandangan Terhadap Penggunaan Bahan Bantu Mengajar Mengikut Strategi Pembelajaran. Pembelajaran Kategori maklum balas Koperatif n= 25 18 4 2 1 % 72.0 16.0 8.0 4.0 Pembelajaran Tradisional n= 25 15 5 3 2 % 60.0 20.0 12.0 8.0 n= 50 41 5 3 1 Jumlah % 66.0 36.0 10.0 6.0

Bersetuju Tidak bersetuju Pandangan bercampur Tiada maklum balas

Jadual 4.11 menunjukkan kebanyakan pelajar (66.0%) dari kumpulan PK dan PT bersetuju dengan penggunaan bahan bantu mengajar. Peratusan yang tinggi ini menunjukkan pelajar kumpulan PK dan PT menerima dengan baik penggunaan bahan bantu mengajar. Peratusan pelajar kumpulan PK yang bersetuju lebih tinggi iaitu 72.0% berbanding dengan pelajar kumpulan PT iaitu 60.0%.

4.5

Perubahan Minat Untuk Belajar Amalan Bengkel Mesin (ABM)

36

PEMBELAJARAN KOPERATIF DALAM TAJUK MENGIMPAL AMALAN BENGKEL MESIN 740715055499001 BEME

Secara keseluruhannya, pengkaji ingin mengenalpasti sama ada terdapat perubahan minat untuk belajar sains bagi kumpulan PK dan PT. Maklum balas pelajar diperolehi berdasarkan soalan: ’Adakah anda merasa berminat atau bersungguh untuk belajar ABM pada semester ini? Mengapa?

Jadual 4.12: Perubahan

Minat

untuk

Belajar

ABM

Mengikut

Strategi

Pembelajaran Pembelajaran Kategori maklum balas Koperatif n= 25 19 6 % 76.0 24.0 8.0 Pembelajaran Tradisional n= 25 16 7 2 % 64.0 28.0 8.0 n= 50 35 13 2 Jumlah % 70.0 26.0 8.0

Lebih berminat Tidak berubah Tiada maklum balas

Jadual 4.12 menunjukkan 70.0% pelajar daripada kedua-dua kumpulan menyatakan bahawa mereka lebih berminat untuk belajar di dalam semester tersebut iaitu selepas mengikuti Pembelajaran Koperatif. Peratusan yang tinggi ini menandakan satu kesan positif. Dapatan ini ini menggambarkan bahawa masih terdapat ruang bagi guru ABM untuk menarik minat pelajar tehadap mata pelajaran tersebut.

4.6

Pemilihan Cara Belajar yang lebih digemari

Secara keseluruhannya, pengkaji ingin mengenal pasti pemilihan cara belajar yang lebih digemari oleh pelajar bagi mata pelajaran ABM. Maklum balas pelajar diperolehi 37

PEMBELAJARAN KOPERATIF DALAM TAJUK MENGIMPAL AMALAN BENGKEL MESIN 740715055499001 BEME

berdasarkan soalan.’Adakah anda lebih gemar belajar secara berkumpulan atau secara individu? Mengapa?

Jadual 4.13: Pemilihan Cara Belajar Mengikut Strategi Pembelajaran. Pembelajaran Kategori maklum balas Koperatif n= 25 11 6 5 1 % 44.0 24.0 20.0 4.0 Pembelajaran Tradisional n= 25 10 8 7 % 40.0 32.0 28.0 n= 50 21 14 12 1 Jumlah % 42.0 28.0 24.0 4.0

Berkumpulan Individu Kedua-dua cara Tiada maklum balas

Jadual 4.13 menunjukkan kebanyakkan pelajar (42.0%) daripada kedua-dua kumpulan lebih suka belajar secara berkumpulan.Peratusan pelajar kumpulan PK (44.0%) yang memilih yang memilih cara belajar berkumpulan lebih tinggi berbanding dengan pelajar kumpulan PT. Jika dilihat dari segi peratusan, pelajar kumpulan PT yang gemar kepada cara belajar berkumpulan juga agak tinggi. Implikasi daripada dapatan ini guru ABM perlu kecenderungan pemilihan cara belajar tersebut dengan mewujudkan aktiviti kerja berkumpulan di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 4.7 Rumusan

Secara umumnya, PK didapati memberi kesan yang baik terhadap prestasi pelajar berbanding PT. Manakala di dalam aspek pencapaian kumpulan PT didapati mempunyai konsep kendiri akademik yang lebih tinggi berbanding kumpulan PK. Jika dilihat dari 38

PEMBELAJARAN KOPERATIF DALAM TAJUK MENGIMPAL AMALAN BENGKEL MESIN 740715055499001 BEME

aspek perlaksanaan PK, kebanyakan pelajar kumpulan PK memberikan pandangan positif yang mana ini menggambarkan pelajar dapat menerima penggunaan PK dengan baik.

BAB 5 PERBINCANGAN DAN IMPLIKASI 5.1 Pengenalan

Bahagian ini menerangkan sepintas lalu tujuan kajian, metodologi yang digunakan dan rumusan dapatan kajian. Lanjutan daripada kajian ini, beberapa cadangan dikemukakan dan diakhiri dengan rumusan keseluruhan untuk laporan kajian ini.

5.2

Ringkasan Kajian.

Melihat kepada kepentingan pendidikan Amalan Bengkel Mesin (ABM) dalam konteks pembangunan negara dan dalam merealisasikan wawasan 2020, salah satu aspek yang menjadi tumpuan kajian ialah peranan pendidikan ABM dalam mencapai matlamat di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Maka kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengenalpasti salah satu strategi pengajaran dan pembelajaran yang berpotensi melahirkan individu yang seimbang dalam aspek intelek dan emosi dengan memberi fokus kepada pendidikan Kejuruteraan. Antara strategi pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dan mendapat perhatian ramai serta disokong oleh banyak kajian empirik ialah strategi Pembelajaran Koperatif. Secara umumnya, PK merupakan satu strategi yang melibatkan pembelajaran secara 39

PEMBELAJARAN KOPERATIF DALAM TAJUK MENGIMPAL AMALAN BENGKEL MESIN 740715055499001 BEME

berkumpulan dalam bentuk yang berstruktur. Walaupun PK dikatakan terbukti meningkatkan pencapaian pelajar, konsep kendiri, sikap dan hubungan social, namun kebanyakan kajian tersebut dilakukan di negara barat. Kajian mengenai PK yang dijalankan di dalam negara lebih tertumpu kepada aspek pencapaian dan tidak mengkhusus kepada pendidikan sains. Justeru itu kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti keberkesanan PK di dalam pendidikan Kejuteraan khususnya di peringkat sekolah menengah. Di dalam kajian ini, keberkesanan PK diukur dari aspek prestasi, konsep kendiri akedemik dan hubungan sosial pelajar. Memandangkan aspek perlaksanaan PK di dalam kelas perlu diambil kira, maka kajian ini juga mendapat pandangan daripada para pelajar yang terlibat mengenai factor-faktor yang membantu keberkesanan strategi tersebut. Secara lebih khusus, objektif kajian adalah seperti berikut. a) Membandingkan kesan strategi PK terhadap prestasi. b) Membandingkan kesan strategi PK terhadap hubungan sosial pelajar c) Mengenalpasti keberkesanan perlaksanaan PK mengikut persepsi pelajar. 5.3 Kesan Strategi PK yang Berkaitan dengan Aspek Sosial.

Antara pengalaman positif yang dinyatakan oleh pelajar yang berkaitan dengan aspek sosial adalah dari segi berpeluang untuk berinteraksi dengan rakan sekumpulan, bekerjasama dan Bantu membantu, dapat meluaskan pergaulan dengan rakan sekelas, belajar untuk menyesuaikan diri dan wujud persaingan yang sihat antara kumpulan. Aspek sosial yang pertama adalah dari segi peluang untuk berinteraksi. Strategi PK mewujudkan satu suasana yang menggalakkan pelajar untuk berbincang masalah pelajaran dengan rakan sekumpulan mereka. Di dalam kumpulan mereka, pelajar berpeluang untuk bertukar-tukar pandangan dan menyatakan pendapat masing-masing. Pelajar juga tidak merasa keberatan untuk bertanya rakan-rakan mereka dan tidak bergantung kepada guru semata-mata. 40

PEMBELAJARAN KOPERATIF DALAM TAJUK MENGIMPAL AMALAN BENGKEL MESIN 740715055499001 BEME

Aspek sosial yang kedua adalah mengenai sikap bekerjasama dan bantu membantu antara satu sama lain. Pelajar yang lemah menyatakan mereka banyak mendapat tunjuk ajar daripada rakan yang lebih pandai. Manakala pelajar yang berkebolehan tidak merasa keberatan untuk membimbing rakan-rakan mereka yang memerlukan bantuan mereka. Aspek sosial yang ketiga adalah berkenaan dengan pergaulan pelajar kumpulan PK dengan rakan sekelas yang lebih luas di bawah strategi PK, kumpulan pelajar terdiri daripada tahap kebolehan berbeza. Maka, melalui kerjasama dan perbincangan di dalam kumpulan tersebut pelajar mula mengenali rakan-rakan lain sebelum ini tidak pernah berinteraksi. Mereka juga mula memahami rakan-rakan sekumpulan dengan lebih mendalam lagi. Aspek sosial yang keempat ialah berhubung dengan penyesuaian pelajar dengan rakanrakan sekumpulan. Terdapat pelajar yang berada di dalam kumpulan yang agak asing bagi mereka yang mana rakan sekumpulan bersifat mementingkan diri sendiri merasa kekok dan malu untuk bertanya. Namun begitu, dengan berlalunya masa strategi PK membantu mereka untuk belajar menyesuaikan diri di dalam kumpulan mereka dan rakan-rakan mereka juga belajar untuk bertolak ansur. Aspek sosial yang kelima, adalah wujudnya persaingan yang sihat antara kumpulan. Pelajar dapat merasakan persaingan yang wujud antara kumpulan mereka dan berlumbalumba untuk meningkatkan prestasi mereka. Berdasarkan dapatan yang membincangkan pengalaman pelajar kumpulan PK dari aspek social menunjukkan bahawa sememangnya pelajar gemar berinteraksi dengan rakanrakan semasa pembelajaran. Selain daripada itu, apabila pelajar kerap berinteraksi dengan rakan sekumpulan menyebabkan mereka lebih kenal-mengenali dan saling fahammemahami.

41

PEMBELAJARAN KOPERATIF DALAM TAJUK MENGIMPAL AMALAN BENGKEL MESIN 740715055499001 BEME

5.4

Perbincangan Dapatan Kajian

Berikut adalah ringkasan bagi dapatan kajian berdasarkan objektif kajian. a. Strategi PK memberi kesan terhadap prestasi pelajar. b. Strategi PK memberi kesan terhadap konsep kendiri akademik pelajar.

c. Secara keseluruhan, bagi pelajar PK, mereka berpendapat PK merupakan satu strategi pembelajaran yang berkesan di pendidikan sains. Dari segi pengalaman mengikuti PK, kebanyakan pelajar mendapat pengalaman positif. i. Kebanyakan pelajar bersetuju bahawa elemen-elemen di dalam PK memberi manfaat kepada mereka. ii. Kebanyakan pelajar menganggap mereka lebih berminat untuk belajar Amalan Bengkel Mesin. iii. Kebanyakan pelajar lebih menggemari cara belajar berkumpulan.

Dapatan kajian dibincangkan sekitar kesan PK terhadap prestasi dan hubungan social. Ulasan berkaitan dengan pandangan pelajar terhadap perlaksanaan PK dikemukakan ketika membincangkan dapatan-dapatan tersebut. 42

PEMBELAJARAN KOPERATIF DALAM TAJUK MENGIMPAL AMALAN BENGKEL MESIN 740715055499001 BEME

5.5

Kesan Pembelajaran Koperatif Terhadap Prestasi

Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa prestasi kumpulan PK lebih tinggi dan signifikan berbanding dengan pelajar kumpulan PT. Maka , ini menyokong dapatan kajian lepas yang melibatkan mata pelajaran ABM yang dijalankan di dalam negara, (Siti Rahayah, 1998) dan di luar negara, contohnya mata pelajaran ABM dan matematik (Chang dan Mao,1999). Implikasi dapatan ini adalah penting kerana ia mencadangkan bahawa PK wajar digunakan di dalam kelas khususnya didalam matapelajaran A

Keberkesanan PK di dalam meningkatkan pencapaian akademik pelajar boleh dikaitkan dengan kesan strategi tersebut ke atas motivasi pelajar untuk belajar dan elemen-elemen di dalam PK berupaya menjadikan pelajar lebih bermotivasi untuk belajar berdasarkan teori saling bergantung sosial (Slavin, 1996).

Di dalam kajian ini, pelajar kumpulan PK menyatakan bahawa antara pengalaman yang mereka lalui dalah wujud kerjasama di dalam kumpulan dan mereka kerap berbincang serta bertukar-tukar pendapat. Ketia membuat latihan secara kumpulan khususnya, antara aspek positif yang dinyatakan oleh pelajar kumpulan PK adalah latihan berkumpulan menggalakkan pelajar berbincang sesama rakan, dapat membantu pelajar membina sikap tolong menolong dan memberi peluang pelajar bertanya kepada rakan sekumpulan. Maka, pengalaman pelajar kumpulan PK di dalam kajian ini jelas menyokong teori saling bergantung sosial.

43

PEMBELAJARAN KOPERATIF DALAM TAJUK MENGIMPAL AMALAN BENGKEL MESIN 740715055499001 BEME

PK berupaya meningkatkan pencapaian pelajar kerana dengan adanya interaksi sesama mereka menyebabkan berlakunya perubahan dalam kognitif pelajar. Menurut kepada teori kognitif, (Slavin,1995) berpendapat melalui perbincangan dan bertukar-tukar pendapat di dalam kumpulan pelajar dapat membantu mereka menguasi konsep-konsep penting. Di dalam membincangkan teori perkembangan kognitif juga, Woolfolk (1995) mencadangkan situasi interaksi sesama pelajar adalah perlu untuk membantu proses berfikir pelajar. Dengan kata lain, kesan PK ke atas pencapaian dapat dikaitkan dengan perlaksanaan PK yang mengkehendaki pelajar yang berbeza tahap kebolehan duduk di dalam satu kumpulan. Di dalam kumpulan tersebut wujud suasana yang menggalakkan pelajar berbincang, bertanya kepada rakan-rakan, memberi pandangan, menyemak sebarang kesilapan yang dilakukan serta saling bantu-membantu di antara satu sama lain di dalam masalah pembelajaran. Berbanding dengan suasana di dalam kumpulan tradisional yang berbentuk individu, pelajar melihat guru mereka sebagai satu-satunya sumber rujukan dan kurang berlaku interaksi antara sesame pelajar melainkan dengan rakan baik mereka sahaja.

Apa yang dapat dirumuskan disini, dapatan kajian yang menunjukkan pencapaian pelajar kumpulan PK yang lebih tinggi daripada pelajar kumpulan tradisional dapat dijelaskan dengan pernyataan yang diberikan oleh pelajar kumpulan PK. Pada masa yang sama, pernyataan-pernyataan tersebut konsisten dengan teori-teori yang telah dibincangkan.

5.6

Pengalaman Pelajar yang Menyertai Pembelajaran Koperatif

Berdasar maklum balas yang di kategorikan sebagai pengalaman positif dan pengalaman bercampur, pengkaji telah mengelaskan kebaikan atau manfaat yang diperolehi oleh pelajar kepada 3 aspek utama. Aspek-aspek yang dimaksudkan adalah manfaat yang berkaitan dengan pelajaran (kognitif), kawan sekelas (sosial) dan sikap atau perasaan (afektif) 44

PEMBELAJARAN KOPERATIF DALAM TAJUK MENGIMPAL AMALAN BENGKEL MESIN 740715055499001 BEME

Antara pengalaman positif yang dinyatakan oleh pelajar yang berkaitan dengan aspek kognitif adalah dari segi dapat membantu menambahkan pemahaman terhadap ABM, membantu meningkatkan prestasi, pelajar dapat menyelesaikan soalan tugasan dan menjadikan pelajar lebih memberi tumpuan dalam kelas. Antara pengalaman positif yang dinyatakan oleh pelajar yang berkaitan dengan aspek sosial adalah dari segi berpeluang untuk berinteraksi dengan rakan sekumpulan, bekerjasama dan Bantu membantu, dapat meluaskan pergaulan dengan rakan sekelas, belajar untuk menyesuaikan diri dan wujud persaingan yang sihat antara kumpulan. Antara pengalaman positif yang dinyatakan oleh pelajar yang berkaitan dengan afektif adalah dari segi merasa seronok mengikuti pembelajaran, lebih berminat untuk belajar, dapat meningkatkan keyakinan diri, situasi kelas tidak membosankan dan merasa tidak cepat berputus asa.

5.7

Elemen-elemen Yang Membantu Keberkesanan Pembelajaran Koperatif.

Berdasarkan maklum balas yang dikategorikan sebagai bersetuju, pengkaji telah mengenalpasti elemen-elemen yang dapat membantu keberkesanan PK di dalam matapelajaran sains ialah pembahagian kumpulan, membuat latihan secara berkumpulan, kuiz, pengiraan skor kumpulan, penggunaan pelekat bintang sebagai penghargaan kumpulan. Antara aspek-aspek positif yang dinyatakan oleh pelajar kumpulan PK adalah mewujudkan sikap bekerjasama sesama ahli kumpulan , membina suasana pengajaran rakan sebaya, menggalakkan suasana perbincangan dan merapatkan hubungan dengan rakan sekelas termasuk pelajar yang berbeza jantina.

45

PEMBELAJARAN KOPERATIF DALAM TAJUK MENGIMPAL AMALAN BENGKEL MESIN 740715055499001 BEME

5.8

Pemilihan Cara Belajar yang lebih digemari

Terdapat tiga sebab utama yang menerangkan mengapa pelajar lebih suka belajar secara berkumpulan. Pertama, melalui pembelajaran secara berkumpulan pelajar dapat bertukartukar pendapat dan berbincang terutama apabila menghadapi masalah dalam sains. Sebab yang kedua, dengan adanya kumpulan tersebut memberi peluang kepada pelajar untuk bertanya kepada rakan-rakan sekiranya pelajar kurang faham. Sebab ketiga yang utama adalah, pelajar berpendapat suasana tolong-menolong wujud di kalangan pelajar melalui pembelajaran kumpulan. Bagi pelajar yang gemar cara belajar secara individu, terdapat tiga sebab utama yang diberikan bagi pemilihan tersebut. Pertama, pelajar berpeluang untuk memberi lebih tumpuan kepada pelajaran melalui pembelajaran secara individu. Sebab yang kedua, pelajar berpendapat pembelajaran secara berkumpulan menyebabkan masa mereka terbuang kerana berbual-bual berkenaan perkara yang tidak berkaitan dengan pembelajaran. Sebab yang ketiga, pelajar dapat belajar dengan lebih tenang melalui pembelajaran secara individu. Berdasarkan sebab-sebab pemilihan cara belajar yang diberikan oleh pelajar sama ada secara berkumpulan atau individu dapat dirumuskan di sini bahawa setiap pelajar mempunyai cara pembelajaran tersendiri yang digemari dan kecenderungan tersebut adalah berdasarkan sebab-sebab yang tertentu. Maka, di dalam merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran, guru perlu peka kepada kecenderungan pelajar berusaha memastikan aktiviti kerja kumpulan atau kerja individu dilaksanakan dalam situasi yang membantu proses pembelajaran pelajar.

46

PEMBELAJARAN KOPERATIF DALAM TAJUK MENGIMPAL AMALAN BENGKEL MESIN 740715055499001 BEME

5.9

Masalah yang Dihadapi Di Dalam Pembelajaran Koperatif

Berdasarkan maklumat dan maklum balas yang dikategorikan sebagai pengalaman yang kurang menyenangkan dan pengalaman bercampur, dapat dikenalpasti beberapa masalah yang dinyatakan oleh pelajar. Masalah tersebut dapat dikategorikan kepada yang berkaitan dengan kawan sekelas. Antara masalah yang dihadapi oleh pelajar kumpulan PK ialah dari segi tiada kerjasama di dalam kumpulan, kurang perbincangan yang wujud, pelajar diketepikan serta terdapat pelajar membuat kerja lain pada masa kerja kumpulan. Masalah pertama adalah berhubung dengan tiadanya kerjasama di dalam kumpulan. Walaupun strategi PK menggalakkan pelajar bekerjasama sesame ahli kumpulan, namun begitu terdapat juga kumpulan yang menghadapi masalah dalam hal pelajar. Pelajar tidak berpuashati kerana terdapat segelintir rakan sekumpulan mereka yang enggan memberikan kerjasama. Masalah kedua ialah dari segi perbincangan di dalam kumpulan. Terdapat pelajar menyatakan bahawa kurangnya berlaku perbincangan antara ahli di dalam kumpulan mereka. Keadaan ini dikaitkan dengan walaupun pelajar diberi masa bersemuka di dalam kumpulan mereka, namun terdapat kumpulan yang kurang berjaya menjalinkan hubungan yang rapat sesame ahli. Pelajar berpendapat oleh kerana mereka pada awal-awal lagi bukan berkawan rapat maka mereka merasa kesukaran untuk bekerjasama dan berbincang di dalam ahli kumpulan. Masalah ketiga yang timbul adalah terdapat pelajar yang membuat kerja lain yang tidak berkaitan dengan pelajaran ketika aktiviti berkumpulan. Mereka lebih suka bermain-main atau berbincang tentang hal yang tidak berkaitan dengan pelajaran 47

PEMBELAJARAN KOPERATIF DALAM TAJUK MENGIMPAL AMALAN BENGKEL MESIN 740715055499001 BEME

5.10

Implikasi Dapatan Kajian daripada dapatan-dapatan ini , guru ABM perlu mempelbagaikan strategi

Implikasi

pengajaran dan pembelajaran yang digunakan di dalam kelas. Stretegi yang digunakan tidak seharusnya terhad kepada penyampaian isi kandungan secara kuliah semata-mata kerana ingin menghabiskan sukatan pelajaran tanpa mengambil kira tahap kefahaman pelajar dan lebih tertumpu kepada latih-tubi secara individu. Guru juga perlu menggunakan strategi Pembelajaran Koperatif di dalam proses pengajaran dan pembelajaran kerana strategi tersebut telah banyak diuji dan didapati dapat membantu meningkatkan pencapaian pelajar. Tambahan pula strategi tersebut selaras dengan konsep KBSM dan konsep sekolah bestari yang mementingkan gerak kerja kumpulan.

5.11

Cadangan Kajian Lanjutan

5.11.1 Cadangan Supaya Pembelajaran Koperatif Dilaksanakan di Malaysia Berdasarkan dapatan kajian yang menunujukkan prestasi pelajar kumpulan PK lebih tinggi dan signifikan berbanding dengan kumpulan PT, implikasi di sini menunujukkan PK boleh dijadikan sebagai salah satu alternative kepada strategi yang sedia digunakan di dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan ABM. Oleh kerana PK selari dengan konsep KBSM dan sekolah bestari, maka pihak Kementerian Pendidikan Malaysia perlu mewujudkan satu garis panduan sama ada di dalam bentuk modul atau manual untuk guru-guru. Pihak kementerian juga perlu memberikan latihan dalam perkhidmatan atau kursus jangka pendek kepada guru–guru ABM yang sedia ada bagi membantu mereka 48

PEMBELAJARAN KOPERATIF DALAM TAJUK MENGIMPAL AMALAN BENGKEL MESIN 740715055499001 BEME

menguasai penggunaan PK. Imbuhan perlu diberikan sebagai penghargaan kepada guruguru yang berusaha menggunakan strategi pengajaran yang baru. Ini akan menggalakkan guru utntuk bersikap inovatif dan kreatif dalam meningkatkan pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas mereka. 5.12 Rumusan

Kajian ini dijalankan bagi menentukan kesan Pembelajaran Koperatif terhadap prestasi, konsep kendiri akademik dan hubungan sosial pelajar di dalam pendidikan ABM.Persepsi pelajar terhadap perlaksanaan PK juga diambil kira bagi melihat sejauh mana PK praktikal untuk dilaksanakan di dalam kelas. Berdasarkan maklum balas yang diberikan oleh pelajar dan disokong oleh keputusan pencapaian yang tinggi, PK wajar dijadikan sebagai salah satu strategi pengajaran dan pembelajaran di dalam pendidikan ABM.

49

PEMBELAJARAN KOPERATIF DALAM TAJUK MENGIMPAL AMALAN BENGKEL MESIN 740715055499001 BEME

RUJUKAN Chan Fook Cheong (1983). Amali dalam Pendidikan Kejuruteraan. Berita Kejuruteraan, Disember 1983 Gan Siowck Lee (1983). Bengkels. Jurnal Masalah Pendidikan U.M. 10, 1982/1983 Kementerian Pendidikan Malaysia (1992). Huraian Sukatan Pelajaran Amalan Bengkel Kejuruteraan Tingkatan V. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. Kementerian Pendidikan Malaysia (1997). Kajian keberkesanan penggunaan Bengkel Kejuruteraan di sekolah menengah. Kuala Lumpur: Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan. Poh Swee Hiang (1998). Pedagog Kejuruteraan: Penilaian dan pengurusan kurikulum Kejuruteraan. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. Siow Heng Loke (1985). Peranan Bengkel Kejuruteraan. Jurnal Masalah Pendidikan U.M. 11, 1984/1985 Wellington, J. (1989). Skills and processes in Engineering education. London: Routledge.

Aliamah Adusiah Saliehan. 1996. Satu kajian eksperimen tentang keberkesanan teknik Pengajaran secara kooperatif dalam meningkatkan tahap penguasaan Tatabahasa Melayu di kalangan kanak-kanak pemulihan tahun Tiga.Latihan Ilmiah Sarjana Muda Pend. Khas UKM Bangi. Ida bt. Fazil. 1995. An experimental study of the effectiveness of cooperative learning in anhancing the level of performance of Form one student and its effect on racial intergration. Latihan Ilmiah UKM Bangi 50

PEMBELAJARAN KOPERATIF DALAM TAJUK MENGIMPAL AMALAN BENGKEL MESIN 740715055499001 BEME

Jamilah Karim. 1993. A case study on the use and the effectiveness of cooperative learning in the form 1 ESL writing class. Latihan Ilmiah Bed, TESL UKM Bangi.

Lampiran C Soalselidik Pelajar (Persepsi pelajar terhadap Matapelajaran Amalan Bengkel Mesin) Profail Pelajar: Nama:……………………………………………………………. Tingkatan:……………………………………………………….. Jantina :………………………………………………………….. Bangsa:………………………………………………………….. Umur :………………………………………………………….. Gred Dalam ABK bln 2:…………………………………. Pekerjaan Bapa :……………………………………………….. Pekerjaan Ibu :……………………………………………….. Maklumbalas Pelajar • Jawab semua soalan. • Sila memberi maklumbalas secara jujur dan ikhlas; kerjasama anda sangat dihargai. 1. Ceritakan pengalaman anda semasa menyertai pembelajaran tradisional.

…………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………… 2. Nyatakan pandangan anda untuk perkara berikut dalam matapelajaran sains: membuat latihan secara individu, kuiz, penggunaan bahan Bantu mengajar dan pengajaran guru. 51

PEMBELAJARAN KOPERATIF DALAM TAJUK MENGIMPAL AMALAN BENGKEL MESIN 740715055499001 BEME

…………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………… 3. Adakah anda merasa lebih berminat atau bersungguh untuk belajar ABM pada semester ini? Mengapa? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………… 4. Adakah anda lebih gemar belajar secara berkumpulan atau secara individu ? Mengapa? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………

52

PEMBELAJARAN KOPERATIF DALAM TAJUK MENGIMPAL AMALAN BENGKEL MESIN 740715055499001 BEME

Lampiran D Soalselidik Pelajar (Persepsi terhadap Pembelajaran Koperatif) Maklumbalas Pelajar • Jawab semua soalan • Sila memberi maklumbalas secara jujur dan ikhlas; kerjasama anda sangat dihargai. 1. Ceritakan pengalaman anda semasa menyertai pembelajaran koperatif

…………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………… 2. Nyatakan pandangan anda untuk perkara berikut sepanjang pembelajaran koperatif : pembahagian kumpulan, membuat latihan secara berkumpulan, kuiz, penggunaan pelekat bintang sebagai penghargaan kumpulan, penggunaan bahan Bantu mengajar dan pengajaran guru. …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………

53

PEMBELAJARAN KOPERATIF DALAM TAJUK MENGIMPAL AMALAN BENGKEL MESIN 740715055499001 BEME

3.

Adakah anda merasa lebih berminat atau bersungguh untuk belajar ABM pada semester ini? Mengapa? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………

4.

Adakah anda lebih gemar belajar secara berkumpulan atau secara individu ? Mengapa? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………

54

PEMBELAJARAN KOPERATIF DALAM TAJUK MENGIMPAL AMALAN BENGKEL MESIN 740715055499001 BEME

Lampiran 1 Soalselidik Pelajar (Pandangan pelajar terhadap Matapelajaran Mengimpal Amalan Bengkel Mesin) Profail Pelajar: Nama:……………………………………………………………. Tingkatan:……………………………………………………….. Jantina :………………………………………………………….. Bangsa:………………………………………………………….. Umur :………………………………………………………….. Gred Dalam ABK Semester 1:…………………………………. Pekerjaan Bapa :……………………………………………….. Pekerjaan Ibu :……………………………………………….. Maklumbalas Pelajar • Jawab semua soalan. • Sila memberi maklumbalas secara jujur dan ikhlas; kerjasama anda sangat dihargai. • Bagi setiap pernyataan di bawah bulatkan angka yang anda rasa paling sesuai berdasarkan skala berikut: Sangat setuju 7 6 5 4 3 2 7 7 1 6 6 Sangat tidak setuju 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1

1. Saya benar-benar ingin mempelajari kimpalan. 2. Saya rasa waktu kimpalan harus ditambah. 55

PEMBELAJARAN KOPERATIF DALAM TAJUK MENGIMPAL AMALAN BENGKEL MESIN 740715055499001 BEME

3. Saya tidak suka bercakap dengan orang lain tentang 7 kimpalan. 4. Aktiviti Amali membantu saya memahami 7 Kimpalan. 5. Pada waktu amali saya lebih suka cikgu membuat demonstrasi daripada membuat latihan sendiri. 6. Bagi saya aktiviti amali tidak berapa penting dalam pembelajaran Kimpalan. 8. Saya mempunyai perasaan yang baik Kimpalan. 7

6 6 6

5 5 5

4 4 4

3 3 3

2 2 2

1 1 1

7

6

5

4

3

2

1

terhadap 7

6 6 6 6 6 6

5 5 5 5 5 5

4 4 4 4 4 4

3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1

9. Pembelajaran Kimpalan lebih bermakna jika banyak 7 aktiviti kumpulan dibuat. 10. Saya rasa amali Kimpalan membuang masa. 11. Saya tidak suka mempelajari Kimpalan. 7 7

12. Aktivit berkumpulan dalam Kimpalan membantu 7 saya memahami fenomena alam dengan lebih jelas. 13. Saya dapat memahami konsep Kimpalan yang 7 kompleks melalui pembelajaran secara berkumpulan. 14. Saya suka membuat aktiviti berkumpulan berbanding menyalin nota tanpa amali. 16. Mendengar kuliah guru Kimpalan membosankan. 7 7

6 6 6

5 5 5

4 4 4

3 3 3

2 2 2

1 1 1

18. Jika pembelajaran KImpalan dibuat secara 7 kumpulan saya lebih suka sebagai pemerhati. Sekian. Terima kasih.

56

PEMBELAJARAN KOPERATIF DALAM TAJUK MENGIMPAL AMALAN BENGKEL MESIN 740715055499001 BEME

Lampiran 2 Soalselidik Pelajar (Pandangan pelajar terhadap Pembelajaran Koperatif) Maklumbalas Pelajar • Jawab semua soalan • Sila memberi maklumbalas secara jujur dan ikhlas; kerjasama anda sangat dihargai. • Bagi setiap pernyataan di bawah bulatkan angka yang anda rasa paling sesuai berdasarkan skala berikut: Sangat setuju 7 6 5 4 3 2 7 7 7 7 1 6 6 6 6 6 Sangat tidak setuju 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1

1. Saya suka menyalin nota daripada membuat aktiviti. 2. Saya rasa bosan semasa guru memberi kuliah. 3. Saya suka belajar secara berkumpulan. 4. Saya suka membantu rakan di dalam kumpulan untuk menyelesaikan masalah dalam Kimpalan.

5. Saya lebih mudah ingat jika belajar secara 7 berkumpulan dan membuat aktiviti berbanding meng hafal nota. 6. Saya sangat gembira jika mendapat penghargaan dari guru dan rakan dalam kumpulan. 7

6 6 6

5 5 5

4 4 4

3 3 3

2 2 2

1 1 1

7 Pada waktu Kimpalan saya lebih suka membuat amali 7 secara perseorangan daripada secara kumpulan. 8. Saya lebih memahami Kimpalan dengan menyalin 7 nota dari guru berbanding menjalankan aktiviti kumpulan.. 57

PEMBELAJARAN KOPERATIF DALAM TAJUK MENGIMPAL AMALAN BENGKEL MESIN 740715055499001 BEME

9. Pembelajaran Kimpalan lebih bermakna jika banyak 7 aktiviti kumpulan dibuat. 10. Saya rasa aktiviti kumpulan membuang masa. Sekian. Terima kasih. 7

6 6

5 5

4 4

3 3

2 2

1 1

Lampiran 3 Skedul Temubual Dengan Guru Kimpalan : Maklumat Guru Matapelajaran yang diajar: ………………………….…… Jantina : L / P Pengkhususan di Universiti:…………………………… Pengalaman sebagai guru:………………………. Tahun Pengalaman mengajar matapelajaran berkenaan: ………………….. Tahun Mata pelajaran lain yang pernah diajar: ………………………………………….. Tugas-tugas khas (yang utama) …………………………………………………. Soalan Temubual 1) Pada pendapat Cikgu apakah peranan guru Kimpalan ? 2) Berdasarkan pengalaman Cikgu, sejauh manakah pengajaran secara tradisional berkesan dalam pengajaran & pembelajaran? 3) Apakah masalah-masalah yang sering dihadapi oleh Cikgu dalam kelas ? 4) Berapa kerapkah pelajar setiap kelas dibawa masuk ke dalam makmal (dalam seminggu)? 5) Berapa kerapkah Cikgu membuat demonstrasi dan berapa kerapkah pelajar yang menjalankan eksperimen bagi setiap kelas? 6) Barapakah masa yang diperlukan untuk merancang setiap sesi pengajaran ? 7) Pada pandangan Cikgu, sejauh manakah pembelajaran kooperatif sesuai untuk pelajar membina konsep Kimpalan secara sendiri ? 8) Berdasarkan pengalaman Cikgu, sejauh manakah kerja amali membantu menjelaskan konsep-konsep kimpalan yang hendak disampaikan kepada pelajar. 58

PEMBELAJARAN KOPERATIF DALAM TAJUK MENGIMPAL AMALAN BENGKEL MESIN 740715055499001 BEME

9) Bagaimanakah Cikgu menangani pelajar-pelajar yang berlainan kebolehan dalam kelas? 10) Pada pendapat Cikgu adakah bilangan waktu Kimpalan mencukupi ? 11) Sejauh manakah peperiksaan mempengaruhi pembelajaran secara tradisional dan pembelajaran kooperatif ? 12) Komen-komen lain jika ada.

59

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.