BAB 6: SISTEM RANGKAIAN (NETWORKING SYSTEM

)

6.1: Pengenalan Rangkaian Kawasan Setempat atau LAN (Local Area Network) adalah sistem yang mengandungi peranti (device) yang berhubung di antara satu sama lain di dalam kawasan geografi yang terhad jaraknya, biasanya meliputi satu bangunan atau beberapa bangunan yang berdekatan. Keluasan rangkaian LAN biasanya merangkumi radius 10km dan tidak memerlukan teknologi sambungan jauh yang disediakan oleh syarikat telekomunikasi.

Ada beberapa teknologi LAN yang popular seperti Ethernet,Token Ring dan FDDI. Setiap mereka mempunyai cara kerja dan perkakasan tersendiri , tetapi dalam tugasan ini hanya akan membincangkan teknologi LAN yang paling popular iaitu Ethernet.

97

CSMA/CD Ethernet menggunakan konsep Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD) protokol refer standard IEEE 802.3.

Konsep CSMA/CD adalah pengurusan bagi penghantaran data oleh komputer/device secara serentak. Semua komputer boleh menghantar data pada bilabila masa tetapi sebelum data dihantar, ia akan cuba melihat dahulu jika ada komputer lain menghantar data. Jika ada, ia akan menunggu untuk seketika (random time) dan menghantar semula apabila berlaku kekosongan pada talian.

Secara teknikalnya apabila komputer A contohnya cuba menghantar packet ia akan melihat dahulu jika ada kehadiran signal digital pada talian tersebut. Jika clear (tiada signal ) maka penghantaran packet akan diteruskan dan jika ada signal (talian digunakan) maka signal "jam "akan dihantar supaya komputer A berhenti menghantar packet tersebut. Jika cubaan hantar sebanyak 15 kali berlaku (collision) dan line masih sibuk , "time out" akan berlaku dan packet perlu dihantar semula. Pilihan Medium Ethernet menyediakan pilihan medium penghantaran yang berbeza dari segi kelajuan dari 1Mbps sehinggalah 1000Mbps. Medium tersebut adalah tersenarai dibawah :1. Thick coaxial cable (kabel sepaksi tebal) dipanggil jalur asas (baseband),thicknet atau 10Base5. Frekuensi:(500MHz) 2. Thin coaxial cable dipanggil thinnet Frekuensi:(50MHz) 3. Kabel Kategori 3- Cat 3 10BaseT Frekuensi:(16 MHz) 4. Kabel Kategori 5 - Cat 5 10BaseT,100BaseT (Fast Ethernet)- Frekuensi:100MHz 5. Fiber optik 1000BaseT atau Gigabit Ethernet. – Frekuensi tidak terhad.

98

Nota: Kabel Kategori 4 (biasanya ia dipanggil menggunakan nama singkatan Cat4,Cat5 dan sebagainya) twisted pair hanya digunakan untuk 16Mbps bagi rangkaian Token Ring. Dan jika dilihat penggunaan Cat 5 memudahkan bagi kita untuk rancangan upgrade akan datang jika network kemudiannya diupgrade dari 10Mbps kepada 100Mbps atau Fast Ethernet.

99

Rajah 6.1.1 Pemilihan Gigabit Ethernet Lihat gambarajah disebelah. Pemilihan Gigabit Ethernet sebagai sambungan backbone antara hub , dan peranti lain menggunakan Fast Ethernet adalah berdasarkan beban yang dibawa oleh mereka. Full dan half duplex Satu lagi yang perlu diberi perhatian adalah penggunaan full duplex pada NIC. Full duplex membolehkan menghantar dan menerima frame dengan serentak. Andaikan dengan penggunaan full duplex penggunaan talian adalah seperti sebuah jalan raya dua hala dibandingkan dengan jalan raya sehala iaitu operasi normal ethernet dengan half duplex.Dengan full duplex, tiada perlanggaran berlaku dan operasi CSMA/CD tidak dipraktikkan di sini.

Jika NIC anda menyokong penggunaan full duplex maka bolehlah anda gunakan tetapi perubahan setting perlu dibuat kepada kedua-dua belah pihak, jika tidak sambungan tersebut akan menghasilkan banyak error.Perhatian perlu diberi iaitu full duplex hanya boleh digunakan pada sambungan kepada switch dan router sahaja. Hub tidak boleh menggunakan full duplex. Auto-negotiation

100

6.2: Perkakasan LAN

Hub Hub berbanding dengan switch bekerja di lapisan fizikal OSI Layer. Ia juga dipanggil multiport repeaters atau concentrators maka hanya bekerja untuk menguatkan signal yang diterima dan menghantar semula kepada port-port lain. Hub yang murah dipasaran mungkin mempunyai ciri-ciri intelligent yang minimum tanpa sebarang processor.

Rajah 6.2.1 Gambarajah Hub

101

Hub digunakan pada network yang menggunakan topologi bintang (star topology). Ia merupakan tempat pertemuan peranti rangkaian (PC, printer dan sebagainya).Hub biasanya disimpan didalam 102abinet rangkaian dan mempunyai sambungan RJ45 kepada peralatan komputer atau kepada plate dinding terlebih dahulu.

Rajah 6.2.2 Sambungan Hub Kelebihan sambungan star topologi ini adalah lebih mudah untuk mengawal dan men "trouble shoot" masalah jika berlaku failure didalam network yang besar kerana semua kabel datang dari punca yang berpusat pada satu tempat. Peralatan network seperti komputer dan printer juga mudah untuk dipindahkan apabila perlu tanpa mengganggu peralatan network yang lain.

Satu lagi perhatian yang perlu diberikan adalah mengenai sambungan kabel 10BaseT yang digunakan untuk menghubungkan hub kepada hub/switch lain adalah menggunakan crossover kabel. Tetapi ada juga hub yang boleh menggunakan straight through kabel seperti hub yang mempunyai MDI unit . Router

102

Router bekerja di lapisan ke 3 OSI Layer. Secara amnya tugas router adalah untuk menghantar/menghalakan packet dengan menggunakan metrik yang paling optimal ke destinasinya. Arah packet yang dihantar mungkin boleh dipelajari dari maklumat lapisan ke 3 OSI layer iaitu IP address. Selalu dikaitkan sebagai gateway tetapi sebenarnya tidak semestinya gateway adalah router. Router mengandungi komponen hardware dan juga software contohnya bagi router Cisco software yang digunakan bernama Cisco IOS (Internetworking Operating System). Hardware sebuah router terdiri daripada CPU contohnya Cisco router 2505 menggunakan processor 20MHz Motorola 68EC030.Selain dari itu ia juga mempunyai komponen memori seperti ,NVRAM,flash RAM dan juga RAM. Sambungan ke peralatan network lain menggunakan ports contohnya serial ports.

Rajah 6.2.3 Gambar sebuah Cisco Router 4000 Series.

103

Rajah 6.2.4 Penggunaan 2 Lan Menjadi Wan Contoh penggunaan router untuk menghubungkan dua LAN yang berada dua lokasi yang berlainan melalui sambungan WAN. Rajah 6.2.5 Router menghubungkan dua LAN biasanya melalui sambungan WAN.

104

Ambil contoh gambar di atas. “Logical path” atau route antara LAN Host ABC dan LAN Host XYZ melalui beberapa jenis rangkaian data link iaitu 105thernet,FDDI dan token ring. Untuk melaluinya frame akan di “encapsulate” (dikapsulkan), andaikan seperti surat yang dimasukkan kedalam sampul surat yang pada level ini dipanggil packet. Setiap kali melalui rangkaian data link tersebut, frame mempunyai format yang tersendiri.(contohnya, format frame yang melalui 105thernet akan berbeza dengan FDDI dan token ring.) tetapi data yang dihantar tetap sama. 1) Host ABC mengkapsulkan data yang dihantar kepada sebuah packet untuk melalui rangkaian data link 105thernet (LAN). Data akan dihantar kepada default gateway iaitu router A . (Data dimasukkan ke dalam sampul surat pertama dan seterusnya dimasukkan ke sampul surat yang lebih besar apabila sampai ke router A). Destinasi yang dikenalpasti bagi frame tersebut adalah interface pada router A dan asal (source) pula adalah host ABC. 2) Router A akan menanggalkan packet tadi dari 105thernet frame kerana router A sudah mengenalpasti bahawa hop seterusnya adalah dari jenis rangkaian data link FDDI yang berbeza jenis formatnya. Sebelum keluar dari interface router A , data akan dikapsulkan lagi ke dalam format frame FDDI. Sekarang destinasi yang dikenalpasti bagi frame ini adalah FDDI interface bagi router B dan asal (source) pula adalah FDDI interface bagi router B. 3) Perkara yang sama berlaku pada rangkaian C iaitu proses penanggalan format frame pada rangkaian yang seterusnya seperti sebelumnya.Destinasi yang dikenalpasti adalah sebuah WAN menggunakan link serial yang mungkin menggunakan format HDLC dan sebagainya dan source asal juga adalah serial interface router B. 4) Akhirnya, pada peringkat terakhir router C menggunakan frame format Token Ring setelah mengetahui bahawa destinasi terakhir ini menggunakan rangkaian token ring. Packet akhirnya sampai ke destinasi iaitu host XYZ.

105

Contoh diatas menunjukkan cara asas bagaimana router berfungsi apabila melalui berbagai jenis rangkaian datalink yang berbeza. Proses pengkapsulan(encapsulation) dan penyahkapsulan (de-encapsulation) berlaku apabila melalui jenis rangkaian yang berbeza.

Protokol Penghalaaan (Routing Protocol) Dalam sebuah rangkaian yang besar dan kompleks, router mungkin mempunyai banyak pilihan jalan yang boleh digunakan untuk menghantar data ke destinasinya. Tugas router di sini adalah untuk memilih cara/jalan terbaik dan optimum dari maklumat yang dihasilkan melalui proses pertukaran maklumat antara router tersebut dan yang lain. Prosedur untuk memilih “route” yang terbaik ini dipanggil “routing protocol”.

“Routing table” boleh dibina oleh router untuk memudahkan data dihantar ke destinasinya. Bagaimanakah ianya dibina? Ada dua cara pertama melalui definisi yang ditetapkan sendiri oleh pengguna router melalui “static routing” atau keduanya melalui dynamic routing protocol di mana routing table dibina secara dinamik oleh routing protocol seperti RIP,OSPF dan sebagainya.

Jenis –jenis Protokol Penghalaan

Ada beberapa jenis routing protocol.

1) Penghalaan 106thern (static routing) – Dalam 106thern routing, hala dimana packet dihantar adalah tetap dan tidak berubah.Dalam kes ini, pengguna router telah mendefinisikan bahawa packet perlu dihantar menggunakan mapping yang telah

106

ditetapkan walaupun ada cara lain untuk packet tersebut sampai ke destinasinya. Kelemahan penghalaan jenis ini adalah, router tidak mempunyai pilihan jika berlaku perubahan topologi rangkaian contohnya apabila hala yang ditetapkan itu tiba-tiba gagal berfungsi. 2) Penghalaan dinamik. (dynamic routing) – Dynamic routing ini dibina dari “routing updates” yang diterima oleh router. Mesej “routing updates” ini memberitahu router tentang maklumat terbaru yang diterima jika berlaku perubahan dalam rangkaian yang memerlukan algoritma routing ini (contohnya untuk memilih route yang terbaik) dikira semula dan routing table akan dikemaskini dari maklumat tersebut. Antara dynamic routing protocols yang popular adalah dari jenis RIP,IGRP,OSPFdan BGP. Permasalahan Ethernet

Di sini saya ingin berkongsi pengalaman mengenai masalah biasa yang menyebabkan rangkaian Ethernet kita slow dan mungkin juga 107thernet107ent. Insyaallah kita boleh kongsi bersama. Troubleshooting Ethernet Saya senaraikan antara error yang menyebabkan rangkaian Ethernet memberikan masalah:

1. CRC (Cyclic Redundancy Check) atau FCS (Frame Check Sequence) error. Setiap frame yang dihantar oleh 107thernet akan disertakan pada hujungnya 32 bit CRC. Dan jika penerima frame tersebut mengesan “error” . Lihat gambarajah di bawah berdasarkan Ethernet IEEE 802.3. Destination Source Length Preamble SFD (destinasi) (Punca) atau 56 bit 8it Address 48bit Address Type 48 bits 107 16 bits

Data 46 hingga 1500bytes

FCS 32bits

Rajah 6.2.6 Pengkelasan Ethernet IEEE 802.3 Secara teorinya nilai FCS bergantung kepada pengiraan polynomial berdasarkan bit-bit terdahulu iaitu destination address,source,type dan data. Dari nilai tersebut jumlah nilai FCS dihasilkan dan penerima frame akan mengira semula nilai tersebut sekali lagi dan membandingkan dengan nilai FCS yang diterima. Jika jumlah tersebut berlainan maka bermakna frame tersebut telah rosak dan tidak boleh digunakan. Error jenis ini sepatutnya jarang berlaku tetapi kemungkinan berlakunya mungkin berpunca dari masalah sambungan kabel , sambungan connector yang tidak sempurna dan juga interface (mungkin NIC, mungkin port ) yang tidak baik. Jika masalah ini berlaku mungkin apa yang boleh dibuat adalah menggunakan cable tester untuk melihat sama ada nilai sambungan connector atau kabel menurut spesifikasi. 2. Alignment errors . Berpunca dari pengiraan frame yang tidak mempunyai jumlah octet dalam bentuk integer dan mempunyai nilai FCS yang rosak. Mungkin disebabkan oleh transmitter yang rosak atau masalah kabel.

3. Runts atau Fragments Runts dalam Bahasa Malaysia membawa maksud kecil,lemah dan tidak penting. Di sini membawa erti frame yang saiznya kurang dari 64 bytes dan selalunya mempunyai nilai FCS yang tidak valid. Perkara ini adalah normal kerana berlakunya collision. 4. Jabbers –Jabber adalah frame yang saiznya lebih dari standard 1518 bytes dan mempunyai FCS error. Mungkin berpunca dari interface yang tidak elok. 5. Collisions – ini bukanlah error malah perkara normal bagi Ethernet (sila rujuk cara Ethernet berfungsi) tetapi collisions yang tinggi boleh menyebabkan masalah pada segmen. Satu masalah yang pernah saya jumpa disebabkan oleh collision adalah disebabkan oleh duplex setting yang tidak betul contohnya NIC A menggunakan Full Duplex tetapi NIC B menggunakan half duplex. Juga berlaku disebabkan oleh spesifikasi vendor yang berlainan terutamanya apabila auto negotiation digunakan. Cara penyelesaian ialah menggunakan cara manual (force bukan auto negotiate) pada kedua belah pihak (NIC/port) di”set”kan duplex dan speed yang sama.

108

Anda mungkin mendapatkan symptom-symptom di atas melalui sniffer atau pun dari 109tatistic dan log yang dihasilkan oleh SNMP dan RMON. 1. Rajah Struktur Senibina Rangkaian, EDI.

Rajah 6.2.7 Struktur Rangkaian 1. Perkakasan i. Hub/Switch

109

Rajah 6.2.8 Kabel disambungkan ke port Hub/Switch digunakan pada network yang menggunakan topologi bintang (star topology). Ia merupakan tempat pertemuan peranti rangkaian (PC, printer dan sebagainya).Hub biasanya disimpan didalam 110abinet rangkaian dan mempunyai sambungan RJ45 kepada peralatan komputer atau kepada plate dinding terlebih dahulu.

ii.

Unshielded Twisted Pair (UTP – Cat 5) Cable

Rajah 6.2.9 Kabel Unshielded Twisted Pair UTP (10 BaseT) cabling digunakan untuk sambungan rangkaian yang menggunakan topologi bintang. Amat sesuai bagi rangkaian yang memerlukan flexibiliti dan realibiliti dalam penggunaanya. Bagi UTP cabling ini setiap PC mempunyai network card yang disambungkan dengan kabel UTP ini ke hub atau switch. Secara amnya sambungan rangkaian UTP adalah lebih "reliable" jika hendak

110

dibandingkan dengan sambungan coaxial dimana penggunaan hub/switch banyak membantu dalam memperbaiki "data errors" dalam sambungannya. Selain dari itu UTP cabling tidak akan mengakibatkan seluruh rangkaian "down" jika salah satu komputer atau sambung cabling rosak (berbanding dengan sambungan coaxial yang akan menyebabkan seluruh network "down" hanya disebabkan oleh satu sambungan rosak)

Dari segi sejarah pada awal penggunaan sambungan 10Base-T, kabel kategori 3 (Cat 3) digunakan untuk sambungan 10Mbs. Kabel Cat 3 ini hampir sama dengan kabel telefon yang kita gunakan di rumah. Tetapi sekarang kabel Cat 5 adalah lebih banyak digunakan kerana kualiti signal yang lebih baik dihasilkan untuk kegunaan sistem 10Base-T.

iii.

RJ 45

Rajah 6.2.10 Connector RJ – 45 connector biasanya digunakan untuk network cabling dan aplikasi telefon. Ianya juga digunakan untuk serial connection bagi kes-kes tertentu. Walaupun ianya mempunyai pelbagai kegunaan, RJ-45 connector paling banyak digunakan untuk 10 Base T dan 100 Base TX Ethernet connection.

111

iv.

Network Interface Card (NIC)

Rajah 6.2.11 Network Interface Card (NIC) Network Interface card (NIC) digunakan untuk menyambungkan komputer kepada rangkaian Ethernet. Card ini menyediakan antaramuka kepada media. Ianya dipasang dekat expansion slot di motherboard. Kebanyakan NIC di reka untuk jenis network yang tertentu.

2. Protokol – Fast Ethernet Kabel Kategori 5 – Cat 5 10BaseT,100BaseT (Fast Ethernet)-

Frekuensi:100MHz .Ethernet menggunakan konsep Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD) 112rotocol refer standard IEEE 802.3. Konsep CSMA/CD adalah pengurusan bagi penghantaran data oleh komputer/device secara serentak. Semua komputer boleh menghantar data pada bila-bila masa tetapi sebelum data dihantar, ia akan cuba melihat dahulu jika ada komputer lain menghantar data. Jika ada, ia akan menunggu untuk seketika (random time) dan menghantar semula apabila berlaku kekosongan pada talian. Secara teknikalnya apabila komputer A contohnya cuba menghantar packet ia akan melihat dahulu jika ada kehadiran signal digital pada talian tersebut. Jika clear (tiada signal ) maka penghantaran packet akan diteruskan dan jika ada signal (talian digunakan) maka signal “jam “akan dihantar supaya komputer A berhenti menghantar packet tersebut. Jika cubaan hantar sebanyak 15 kali berlaku (collision) dan line masih sibuk , “time out” akan berlaku dan packet perlu dihantar semula. 112

3. Topologi – Star

Rajah 6.2.12 Sambungan Topologi – Star 4. Peer to Peer Network (P2P). Peer-to-Peer network tidak mempunyai central server dan pengguna hanya perlu berkongsi disk space dan resouce dari setiap komputer dalam network. Komputer-komputer dihubungkan diantara satu sama lain dengan menyambungkan ke hub.

Kelebihan utama P2P network adalah dari segi kos kerana tidak perlu memperuntukan wang untuk membeli server dan kelengkapannya. Ianya juga mudah untuk di pasangan dan diselenggarakan.

Kekurangannya pula adalah prestasinya akan berkurangan apabila pengguna bertambah. Disebabkan tiada pemusatan oleh server, ianya akan menyebabkan pengguna-pengguna sukar untuk mencari sesuatu data. Dari segi keselamatan pula, P2P adalah tidak dapat menjamin keselamatan data. P2P hanya disyorkan untuk rangkaian yang tidak lebih 5 komputer dan tidak menggunakan fail-fail atau aplikasi yang besar.

113

6.3 Teknologi Switch Pensuisan berlaku di dalam lapisan kedua iaitu Lapisan Sambung Data ( Data Link Layer). Ia juga boleh dikenali sebagai Jejambat Berbilang (Multiport Bridge). Jejambat merupakan software based tetapi suis merupakan hardware based, ini menunjukkan suis menggunakan alamat perkakasan ( MAC address ) untuk mengawal hos NIC ( Network Interface Card ) didalam system rangkaian.

Suis menggunakanan litar sepadu khusus penggunaan atau lebih dikenali sebagai Application-Specific Intergrated Circuit ( ASIC’s) untuk membina dan menjaga jadual penapisan (filter table)]

Suis lebih laju daripada router kerana ia hanya melihat setakat lapisan dua sahaja tidak seperti router yang melihat sehingga lapisan ketiga. Suis hanya perlu membaca alamat perkakasan frame untuk menentukan samada frame tersebut perlu dibawa kehadapa atau dilupuskan.

Rajah 6.3.1 Kedudukan Suis di dalam Model OSI Rujuk rajah 1, data yang di hantar oleh penghantar akan berubah bentuk dari segmen, packet, frame dan bit. Seterusnya dari pangkalan (port) suis penghantar data tersebut diubah menjadi dari bit krepada frame dan pengkalan suis penerima akan 114

menukar bentu data yang diterima dari frae kepada bit, dan apabila tiba kepada komputer penerima, data tersebut akan ditukarkan dari 1bit, frame, packet dan seterusnya segmen. Sekiranya kita menggunakan penghala (router), pangkalan penghala akan pergi lebih tinggi sehingga ke lapisan rangkaian, Ini membuktikan suis lebih pantas daripada penghala. Perbandingan Antara Jejambat ( Bridge) dan Suis LAN 1. 2. 3. Jejambat adalah software based manakala suis adalah hardware based kerana menggunakan cip ASIC’s untuk melakukan penapisan Jejambat hanya boleh mempunyai satu spanning tree untuk setiap jejambat, tetapi suis boleh mempunyai banyak spanning tree. Jejambat hanya menyokong sehingga beratus-ratus pangkalan.

Tiga Fungsi Suis 1. Address Learning – suis dan jejambat akan mengingati setiap frame yang diterima pada antara muka (interface) dan menyimoannya didalam pangkalan data MAC. Ini merujuk kepada setiap pangkalan (port) yang ada pada jejambat dan suis. 2. Forward/filter decisions – bila frame diterima pada antara muka, suis akan melihat destinasi alamat perkakasan (hardware address) dan melihatnya didalam pengkalan data MAC yang ada, seterusnya menghantar frame tersebut ke destinasi. 3. Loop avoidance – sekiranya terdapat lebih dari satu sambungan antara suis, samada untuk talian pendua (redundancy) atau pemasangan secara tidak sengaja. Maka akan berlaku network loop Address Learning Apabila suis dihidupkan buat kali pertama, pengkalan data MAC adalah kosong. Rujuk rajah 2.

115

Rajah 6.3.2 Menunjukkan pembinaan pangkalan data alamat MAC

1.

Stesen 1 satu menghantar satu frame untuk stesen 3. Alamat MAC stesen 1 adalah 0000.7f11.111 dan alamat MAC stesen 3 pula adalah 0000.7f11.2222

2. 3. 4.

Suis menerima frame tadi pada antara muka E0 dan menyimpannya alamat penghantar ke dalam jadual alamat MAC Memandangkan alamat penerima masih tiada didalam pangkalan data MAC, frame tersebut akan dibawa kesemua antara muka. Sekarang stesen 1 dan 3 akan berhubung secara terus. Penghantaran data akan diteruskan dari stesen 1 dan 3, stesen 2 dan 4 tidak akan melihat frame tersebut. Berbeza dengan hub yang berada didalam lapisan fizikal, setiap frame yang dihantar akan dilihat oleh stesen 2 dan 4.

Sekiranya 2 stesen tadi berhenti berkomunikasi di dalam temph yang lama, alamat MAC mereka akan dihapuskan dari peangkalan data MAC. Ini membolehkan hanya maklumat terkini berada didalam pangkalan data.

116

Forward/Filter Decisions Apabila frame diterima oleh antaramuka suis, alamat penerima (destination address) akan dibandingkan dengan pangkalan data MAC. Sekiranya alamat tersebut terdapat didalam pangkalan data, frame tersebut akan dihantar terus ke penerima. Suis hanya akan membawa frame tadi kepada antara muka penerima sahaja, antara muka suis yang lain tidak akan menerima frame tersebut. Ini dapat menjimatkan lebar jalur (bandwidth) pada segmen yang lain dan ini panggil frame filtering. Tetapi sekiranya alamat penerima tiada didalam pangkalan data MAC, frame tersebut akan disebarkan kesemua antara muka kecuali antara muka yang menghantar frame tersebut. Apabila ada yang menjawab, senarai pengkalan data MAC akan dikemaskini. Jenis LAN suis Suis menggunakan teknologi packet switching. Terdapa tiga mod pensuisan. 1. Store and Forward – Data dalam bentuk frame yang diteria akan dikumpul di dalam penimbal (buffer) suis, CRC akan dilakukan dan alamat penerima akan dicari jadual penapisan MAC. 2. 3. Cut-through – Suis hanya membaca alamat penerima dan akan alamat penerima akan dicari dari jadual penapisan MAC FramentFree – Akan menghantar frame setelah membaca 64 byte yang pertama. Ini untuk memastikan tiada berlakunya pelanggaran sebelum menghatar ke pangkalan lain.

117

Store and Forward Dalam teknik ini, semua frame akan diterima keseluruhan dan disimpan didalam penimbal (buffer) didalam suis. Frame ini akan dibuang sekiranya berlaku sebarang ralt CRC, terlalu pendek kurang daripada 64 bait atau frame terlalu panjang melebihi 1518bait. Sekiranya frame tersebut tidak mengandungi sebarang ralat suis akan melihat alamat destinasi penerima dijadual MAC dan seterusnya menghantar frame tersebut. Teknik ini menjamin frame yang diterima bebas daripada sebarang ralat tetapi agak perlahan kerana perlu menunggu sehingga kesemua frame diterima oleh suis barulah frame tersebut dipindahkan. Cut-Through (real time) Ini merupakan teknik yang terpantas dianatar tiga jenis teknik. Penghantaran data bermula sebaik sahaja alamat MAC suis untuk menentukan lokasi penerima. Walaubagaimanapun pun teknik ini tidak melakukan sebarang pemeriksaan terhadap ralat yang mungkin berlaku. Sesetengah suis menggunakan teknik ini, tetapi secara automatic berubah menjadi store and forward apabila ralat ambang yang ditentukan oleh pengguna melebihi had yang dibenarkan. Suis akan kembali ke mod cut-through apabila ralat dibawah paras yang ditentukan. Fragment Free (Modified Cut-Through) Penghantaran data dilakukan oleh suis sebaik sahaja menerima frame bersaiz 64bait. Ini krana ralat sering berlaku sebelum mencecah 64bait. Teknik ini lebih baik dari mod Cut-Through kerana masih lagi mempunyai ruang untuk memeriksa sebarang ralat yang mungkin berlaku. Routing Suis Kini suis bukan sahaja berada didalam lapisan kedua (lapisan sambung data) malah ada suis sudah berada dipalisan ketiga (lapisan rangkaian). Suis jenis ini dikenali sebagai routing switch. Suis jenis ini boleh melakukan routing seperti penghala (router)

118

119

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.