PRAKATA

Buku laporan ini merupakan suatu yang amat penting bagi seorang pelajar Politeknik Kementerian Tinggi Malaysia yang telah tamat menjalani Latihan Industri bagi tempoh dan tempat yang telah ditetapkan, sama ada di firma swasta atau firma kerajaan, ia mengandungi gerak kerja secara menyeluruh yang dilakukan oleh seorang pelajar ketika menjalani Latihan Industri. Penulisan buku laporan ini adalah perpandukan daripada catatan buku laporan harian kerja (buku log), penerangan daripada pihak syarikat dan bahan rujukan. Maka dapatlah di hasilkan satu buku laporan mengenai Latihan Industri yang telah di ikuti dengan jayanya. Di dalam buku laporan ini juga, ia mengandungi beberapa bab dan setiap bab diikuti dengan beberapa tajuk serta sub topik. Di dalam bab tersebut, ia menerangkan mengenai tujuan bagi seseorang pelajar menjalani Latihan Industri, carta organisasi, keterangan ringkas mengenai Latihan Industri yabg telah di ikuti serta penerangan lengkap berkenaan gerak kerja yang dilakukan di dalam setiap bahagian yang telah pelatih di tempatkan. Secara keseluruhannya, buku ini di persembahkan untuk pihak Politeknik mengetahui, menilai dan memahami setiap kerja yang dilakukan oleh pelajar semasa menjalani Latihan Industri di firma tersebut. Justeru, buku laporan ini diharap bermanfaat kepada sekalian pembaca umum sebagai bahan bacaan tambahan dan sebagai satu sumber ilmu dalam bidang yang berkenaan.

iii