631015-10-5085

Ringkasan

Esei ini menghuraikan perancangan strategik SMK Sg. Kertas (SMKSK) ke arah membina modal insan minda kelas pertama di sekolah tersebut. Bermula dengan sorotan literatur tentang dasar dan matlamat pembangunan modal insan minda kelas pertama, penulis menganalisis status semasa modal insan di SMKSK dan cabaran yang dihadapi oleh SMKSK di dalam usaha tersebut. Berdasarkan data data semasa, penulis menghuraikan bagaimana usaha membina modal insan minda kelas pertama di SMKSK dirancang menggunakan kerangka balance scorecard dan dilaksanakan dengan mengaplikasi Model PDCA yang turut mengambil kira faktor faktor kritikal penentu kejayaan di dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP).

1

631015-10-5085

Soalan 5 Pengenalan Telah diterima oleh umum bahawa kecemerlangan modal insan adalah di antara faktor-faktor penentu kritikal kepada kegemilangan sesebuah organisasi. Modal insan minda kelas pertama ini telah dikenal pasti mampu untuk melonjakkan kegemilangan peribadi individu dan seterusnya berkembang meluas ke peringkat yang lebih besar seperti keluarga, komuniti, negara dan ummah seluruhnya. Dalam konteks Malaysia pembangunan modal insan minda kelas pertama ini menjadi fokus utama dalam agenda dan rancangan pembangunan negara (Alimuddin Mohd. Dom, 2008; Mohd. Shafaai Said, 2009). Kerajaan berhasrat tinggi supaya semua warga negara ini menjadi modal insan berkualiti yang menjadi aset paling berharga kepada negara. Modal insan ini diharapkan dapat digembleng serta terus ditambah nilai bagi memantapkan pelaksanaan strategi pembangunan yang telah ditetapkan secara lebih berkesan . Pada mereka disandarkan harapan agar mereka berupaya untuk memacu usaha mengantarabangsakan negara (Alimuddin Mohd. Dom) untuk mencapai status negara maju menjelang tahun 2020.

Dasar dan Matlamat Tafsiran tentang modal insan minda kelas pertama ini amat bergantung kepada pandangan terhadap konsep manusia. Mereka yang memberi pengertian bahawa
2

631015-10-5085 manusia adalah makhluk ekonomi akan mengutamakan aspek labour power (Pigou dlm. Dzul Khairy Mohd. Noor, 2007; Mincer dlm. Dzul Khairy Mohd. Noor, 2007; Marx dlm. Dzul Khairy Mohd. Noor, 2007). Mereka yang memberikan keutamaan kepada fungsi berfikir pada manusia pula akan menegaskan kepentingan pengetahuan, kemahiran dan kecekapan dalam tafsiran modal insan minda kelas pertama (Hujair Sanaky, 20 09; Dzul Khairy Mohd. Noor, 2007). Dalam konteks Malaysia, tafsiran modal insan minda kelas pertama yang diterima umum adalah tafsiran yang lebih menyeluruh yang mengambil kira kesemua potensi manusia dari segi jasmani, emosi, intelek dan rohani (Abdullah Nashih Ulwan, 2003; Hujair Sanaky, 2009; JPN Perak, 2009; Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM), 2006; Mohd. Shafaai Said, 2009 ; Syaza Yasmin Ismail, 2007; Zaini Ujang, 2008; Zulimah Mukid, Noorfaizaliza Mokhtar, Amir Azros Abd. Aziz, dan Su Mou Jang, 2009). Keempat-empat potensi ini perlu dibangunkan bukan sahaja harus melepasi keperluan minimum malah harus berupaya untuk beroperasi secara optimum (Mohd. Hatta Shaharom, 2003) supaya dapat diterjemahkan dalam bentuk tingkah laku berkesan (Zaini Ujang, 2009) dan membentuk keperibadian unggul (JAKIM, 2009). Mereka juga berupaya untuk menikmati kesejahteraan diri dan menyumbang secara lebih berkesan kepada masyarakat dan negara (Alimuddin, 2008; KPM, 2006). Kepentingan pendidikan ke arah pembangunan modal insan minda kelas pertama ini dinyatakan telah dinyatakan secara jelas melalui Misi Nasional RMK 9 (Syaza Yasmin Ismail, 2007; Mohd. Shafaai Said, 2009; JPN Perak , 2009). Peranan berkesan pendidikan ini telah banyak diperincikan seperti peranan pendidikan formal (Hujair Sanaky, 2009), peranan sekolah (Alimuddin Mod. Dom, 2008; JPN Perak, 2009; Harliana Zahari, 2009; KPM, 2008), dan peranan pendidikan tinggi (Zaini

3

631015-10-5085 Ujang, 2008). Selain pendidikan forma l, peranan pendidikan tidak formal (Hujair Sanaky, 2009) seperti melalui gerakan koperasi (Mohd. Shafaai Said, 2009), proses keluarga (Harliana Zahari,2009; Zulimah Mukid, Noorfaizaliza Mokhtar, Amir Azros Abd. Aziz, dan Su Mou Jang, 2009 ), latihan jangka pendek (Badaria, 2009) serta aktiviti bermasyarakat (Mohd. Shuhmy Shuib, 2009) juga penting. Walau bagaimanapun tidak banyak penulisan yang memperincikan ciri-ciri individu yang berminda kelas pertama secara empirikal. Zaini Ujang (2008) umpamanya mengemukakan perbandingan tingkahlaku antara individu berminda kelas pertama dengan mereka yang berminda kelas keti ga di dalam situasi yang pelbagai. Perbincangan tentang tingkahlaku dan kesan individu yang berminda kelas ketiga terhadap infrastuktur awam oleh Gatsiounis (2009) juga memperjelas gambaran terhadap mereka yang berminda kelas pertama secara perbandingan. Gambaran yang lebih jelas tentang m urid yang berminda cemerlang dikemukakan oleh Alimuddin Mohd. Dom (2008) yang mengenalpasti bahawa mereka memiliki ciri-ciri seperti berikut:
a. lebih berkeyakinan dan lebih berkebolehan, b. bagus dalam berkomunikasi, c. penampilan menarik, d. aktif kokurikulum; e. ICT yang baik, f.

multilingual,

g. mampu mengembangkan potensi, h. gembira datang ke sekolah, dan i.

tinggi patriotisme / jatidiri

4

631015-10-5085 i t i l t i l l -sekol . t i i t t li i

St t s Semasa,

mpuan an abaran ± S K S . Kertas

Pelaksanaan fokus membangunkan modal insan minda kelas pertama di S K Sg. Kertas S KSK ini akan dapat menyokong isi S KSK untuk menjadi sekolah pilihan utama komuniti setempat sekolah magnet seperti yang dijelaskan dalam ancangan Pembangunan Sekolah ajah 1). inda kelas pertama ini menjadi asas

kepada kemenjadian murid yang difokuskan kepada sistem nilai, aspek disiplin, sahsiah, akhlak dan jati diri pelajar bagi melahirkan tenaga kerja yang kompeten dalam sains dan teknologi, inovatif, kreatif dan boleh dipasarkan seperti yang disarankan oleh Alimuddin ohd. om 008) .

ajah 1 : ancangan Pembangunan Sekolah

¤

£¢

S m

¡  

: F i l SMKSK 01/01/001

5

631015-10-5085 Walau bagaimanapun masih banyak ruang untuk penambahbaikan berterusan dalam usaha untuk membangunkan modal insan di SMKSK. Berdasarkan kepada data-data di bawah, dapat disimpulkan bahawa murid -murid dan penjaga masih belum berasa gembira untuk datang ke sekolah. Keadaan ini lebih nyata di kalangan murid-murid berpencapaian rendah dan penjaga kepada murid -murid berpencapaian rendah. Kehadiran rendah ini juga lebih nyata apabila melibatkan program -program yang berfokus kepada peningkatan pencapaian akademik dan pembinaan sahsiah.

Jadual 1: Kehadiran Murid dan Penjaga ke Program Sekolah Bil. Terlibat Murid Hari persekolahan murid PMR¹ Hari persekolahan murid SPM¹ Operasi Gemilang PMR¹ Operasi Gemilang SPM¹ Kelas Literasi Komputer¹ Kejohanan Merentas Desa Kejohanan Olahraga Talks 2 Me Masih Ada Yang Sayang Permata Negara Penjaga Mesyuarat Agung PIBG Hari Permuafakatan Akademik Talks 2 Me Masih Ada Yang Sayang
¥
Nota : ¹purata kehadiran setiap hari progra Su ber : ail S KSK / 2/ 3 ail S KSK/ 2/ 2/ 2 ail S KSK/ / 3/ 2

Bil. Hadir 198 136 178 106 188 1608 1586 20 15 42

Peratus Hadir 79.52 73.13 71.49 56.99 48.70 97.93 96.59 30.77 18.75 52.38

249 186 249 186 386 1642 1642 65 80 42

1249 1642 65 80
¦

128 681 8 0
9

10.25 41.47 12.31 0.0
§§

hingga 3 Septe ber 2

Jadual 2 : Pencapaian Akademik BIL. CALON Akademik SPM 2008 PMR 2008 
    
Su ber : ail S KSK / /

PERATUS LULUS 95.62 51.23

GRED PURATA 7.86 3.68

189 249

¥

§§ § ¦ § §§ § § §§ § ¦ §

© © © 

¨ ¨ ¨ 

¥

CATATAN 

6

631015-10-5085
Jadual 3 : Pencapaian Aktiviti Murid PERINGKAT PENCAPAIAN Ko akademik Kuiz Pelaburan Bahas Ala Parlimen Pantun Kokurikulum Kompang Formasi Silat Kadet Polis Kadet Remaja Sekolah Bulan Sabit Merah Sukan Sofbol Bolatampar 
    
Su ber : ail S KSK / /

BIL. MURID TERLIBAT 6 6 6 24 5 4 6 3

CATATAN

Negeri Negeri Negeri Kebangsaaan Kebangsaan Negeri Negeri Daerah

Negeri Negeri

5 1

Data-data daripada pencapaian akademik (Jadual 2) juga menjurus kepada kesimpulan yang sama. Gred purata yang rendah menunjukkan sebahagian besar daripada murid SMKSK masih belum dapat mengembangkan potensi intelek secara lebih cemerlang. Peratusan kecil murid yang terlibat dengan aktiviti berpencapaian tinggi berbanding dengan saiz populasi murid SMKSK seperti yang ditunjukkan di dalam Jadual 3 juga menyokong kesimpulan tersebut.

Rancangan Strategik Terdapat banyak kajian yang mendapati te rdapat korelasi positif yang tinggi antara kecekapan dan keberkesanan organisasi dengan perancangan strategik organisasi tersebut (Rusmini Ku Ahmad, 2005 ; Bourne & Bourne, 2002;Hassan Jantan, 2002). Dalam konteks SMKSK, perancangan strategik pembinaan modal insan minda kelas pertama ini direncanakan berdasarkan aplikasi model balance scorecard seperti yang dikemukakan oleh Niven (2003) dan Storey (2002). Selain dapat membantu sekolah untuk mengukur prestasi organisasi d an menukar strategi   

7

631015-10-5085 kepada tindakan (Rusmini Ku Ahmad, 2005), kerangka ini juga dapat memberikan empat perspektif menyeluruh yang saling berkait, saling bergantung dan saling melengkapi yang dapat menghubungkait operasi jangka pendek dengan strategi serta visi jangka panjang organisasi. Kerangka balanced scorecard bagi pembinaan modal insan mind a kelas pertama murid-murid SMKSK dapat dilihat di dalam Rajah 2 di bawah.

Rajah 2 : Pembinaan Modal Insan SMSK
PERSPEKTIF PELANGGAN Murid . Gembira datang ke sekolah Penjaga . Keyakinan kepada sekolah meningkat PERSPEKTIF KEWANGAN Peruntukan Cukup . PCG . Waran . Sumbangan Perbelanjaan Cekap dan Berkesan . PCG . Waran . Sumbangan PERSPEKTIF PROSES Kecekapan Sistem Penyampaian . P&P Berkesan . Kokurikulum . Koakademik Budaya Tinggi . Disiplin . Sahsiah . Kebersihan . Keceriaan

Modal Insan Minda Kelas Pertama

PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN INOVASI Kajian Tindakan Pemantapan Profesionalisme Guru . Guru Cemerlang . Guru Inovatif

Perspektif Pelanggan Dengan menyempurnakan kehendak pelanggan, misi organisasi tersebut akan tercapai (Rusmini Ku Ahmad, 2005; Niven, 2003; Hassan Jantan, 2002). Dua pelanggan luaran utama kepada SMKSK adalah murid dan penjaga. Program

$ ## $ # $ #

Su ber : ail S KSK

/

/

"

!

8

631015-10-5085 Ponteng Sifar dirangka untuk meningkatkan kehadiran pelajar pada setiap hari persekolahan dan pada se tiap program yang dirancangkan. Sebarang ketidakhadiran ke mana-mana aktiviti sekolah tanpa makluman rasmi oleh penjaga ditakrifkan sebagai ponteng. Program ini terdiri daripada pecahan aktiviti seperti berikut a. Aktiviti Pengesanan dan Perancangan Aktiviti pengesanan melibatkan kerja -kerja mengutip data kehadiran, menganalisis dan melapor kehadiran pelajar kepada Jawatan Kuasa Penyelarasan Program Ponteng Sifar (JKPPS) terlibat secara berkala berdasarkan dokumen yang telah dikenalpasti. Daftar Pelajar digunakan untuk mengesan ponteng sekolah, Buku Kawalan Ke las untuk ponteng kelas, Buku Kehadiran Kokurikulum untuk aktiviti kokurikulum dan senarai kehadiran untuk semua program sekolah. Guru Tingkatan akan menyenggara Daftar Pelajar dan Buku Kawalan Kelas pada setiap hari, Rekod Kokurikulum pada setiap minggu dan senarai kehadiran pula pada setiap kali aktiviti tersebut selesai dilaksanakan. Penyelaras Program akan mengumpul dan menganalisis data mengikut jeda masa yang telah ditetapkan. b. Aktiviti Kawalan dan Tindak ikut Aktiviti ini melibatkan tindak ikut kepada murid -murid yang telah dikesan ponteng melebihi takat yang telah ditetapkan. Ini meliputi tindakan disiplin (surat amaran, gantung dan buang sekolah) , lawatan ke rumah, sesi rundingan dan kaunseling serta apa -apa tindakan yang telah di putuskan oleh JKPPS. Bagi murid yang dikenalpasti menunjukkan kehadiran penuh akan diberi gankjaran dan pengiktirafan secara berkala

9

631015-10-5085 Selain itu, pemantauan dilaksanakan melalui Mesyuarat Penyelarasan JKPPS yang akan diadakan pada setiap bulan. Berdasarkan data yang dikumpul melalui aktiviti (a) dan (b) di atas serta data-data daripada program lain yang berkaitan, JKPPS akan mengukur prestasi dan mengambil tindakan pemulihan, pengukuhan, dan pengkayaan yang lebih cekap dan lebih berkesan. c. Aktiviti Pengukuran dan Penilaian JKPPS juga akan membuat kajian keberkesanan secara berkala untuk menentukan keberkesanan serta impak program yang dijalankan serta mengemukakan cadangan penambahbaikan.

Peranan JKPPS ini sangat memerlukan melibatkan sokongan berkesan program pada perspektif-perspektif lain seperti Perspektif Kewangan, Perspektif Proses Dalaman serta Perspektif Pertumbuhan dan Inovasi. Selain itu Sokongan berkesan JK PIBG dan JK Permuafakatan juga adalah sangat kritikal.

Jadual 4 : Strategi Perspektif Pelanggan
OBJEKTIF Murid Gembira datang ke sekolah PENGUKURAN Bilangan murid ponteng SASARAN Ponteng sifar INISIATIF Program Ponteng Sifar

Penjaga Keyakinan kepada sekolah meningkat

Kehadiran dalam program sekolah

Kehadiran 80%

Program Sekolah Kita Tanggung jawab Kita

Pada masa yang sama Jawatan Kuasa Sekolah Kita Tanggung jawab Kita (JKSKTK) pula bertanggung jawab terhadap Program Sekolah Kita Tanggung jawab
10

) (( ) ( ) (

Su ber : ail S KSK

/

/

'

&

%

631015-10-5085 Kita (SKTK) yang berfokus kepada meningkatkan penglibatan penjaga dalam pembelajaran murid-murid khususnya dengan menghadiri semua aktiviti yang dirancang oleh SMKSK. JKSKTK ini akan melaksanakan aktiviti (a), (b), dan (c) seperti di atas dengan kumpulan sasar yang berbeza.

Perspektif Kewangan Tiada organisasi yang akan dapat beroperasi dengan cemerlang dan memenuhi kehendak pelanggan tanpa faktor kewangan. Organisasi awam akan dilihat sebagai organisasi yang berjaya menguruskan kewangan apabila dapat membelanjakan peruntukan yang diberikan tanpa berbaki selain menghasilkan kecekapan yang tinggi dengan memberikan perkhidmatan berkualiti ting gi dengan kos yang lebih rendah (INTAN, 2006; Rusmini Ku Ahmad, 2005; Hassan Jantan, 2002). Tiga aktiviti di yang terlibat adalah seperti berik ut a. Aktiviti Pengesanan dan Perancangan Selain merancang dan mengemukakan permohonan untuk mendapatkan peruntukan kerajaan melalui Geran Per Kapita (PCG), waran dan peruntukan one-off, Jawatan Kuasa Pelaksana Program (JKPP) juga akan mendapatkan peruntukan melalui sumbangan wang awam sama ada melalui PIBG, badan badan bukan kerajaan, organisasi perniagaan, agensi -agensi kerajaan, dan orang perseorangan. Selain berbentuk kewangan, sumbangan ini juga boleh dalam bentuk barangan, dan tenaga. b. Aktiviti Kawalan dan Tindak ikut Kawalan belanjawan sangat penting untuk menentukan perbelanjaan sentiasa mematuhi prosedur yang sedang berkuatkuasa. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan keyakinan stakeholders dan sekaligus akan

11

631015-10-5085 penarik perhatian dan sumbangan pihak awam (Rusmini Ku Ahmad, 2005). Kawalan juga dilaksanakan melalui pemantauan berkala Jawatan Kuasa Pengurusan Kewangan (JKPA) secara berkala selain mesyuarat JKPP program yang terlibat. c. Aktiviti Pengukuran dan Penilaian JKPPS juga akan membuat kajian keberkesanan secara berkala untuk menentukan keberkesanan serta impak program yang dijalankan serta menngemukakan cadangan penambahbaikan.

Jadual 7 : Strategi Perspektif Kewangan
OBJEKTIF Peruntukan Mendapatkan peruntukan yang mencukupi Perbelanjaan Meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pengurusan kewangan PENGUKURAN Bil. projek/ program siap Bil. teguran audit SASARAN 100% INISIATIF Sumbangan

Teguran audit sifar

Latihan Dalaman dan Pemantauan

Perpektif Proses Dalamam Selain kecekapan perspektif pelanggan dan perspektif kewangan di atas, kecemerlangan organisasi untuk menyempurnakan misi juga amat bergantung dengan kemahiran, kecekapan, dedikasi dan keselarasan warga kerja organisasi tersebut (Rusmini Ku Ahmad, 2005; Hassan Jantan, 2002). Perspektif ini memberi tumpuan kepada peningkatan keberkesanan sistem penyampaian yang terdiri daripada;

4 33 4 3 4 3

Su ber : ail S KSK

/

/

2

1

0

12

631015-10-5085 a. Bimbingan Bilik Darjah (BBD) Bimbingan Bilik Darjah adalah satu struktur pengalaman pengajaran dan pembelajaran yang sistematik untuk membantu pelajar memahami dan mengusai pengetahuan serta kemahiran yang diperlukan un tuk perkembangan yang normal. BBD disampaikan melalui aktiviti bilik darjah dan kumpulan yang meliputi kandungan kurikulum serta pengetahuan dan kemahiran belajar, kemahiran sosial dan kemahiran kerjaya. b. Perancangan Individu (PI) PI mengandungi aktiviti yang membantu pelajar untuk merancang, memantau dan mengurus pembelajaran kendiri serta perkembangan peribadi dan perkembangan kerjaya. PI dilaksakan secara individu atau melalui bimbingan kelompok kecil terutamanya oleh Unit Bimbingan dan Kaunseling . c. Khidmat Responsif (KR) KR dilaksanakan untuk membantu pelajar memenuhi keperluan segera dan mendesak atau keperluan krisis. KR akan disampaikan melalui kaunseling individu dan kaunseling kelompok. Tindakan susulan akan dibuat jika difikirkan perlu. d. Sistem Sokongan (SS) SS mengandungi aktiviti pengur usan yang menyokong pekembangan sihat pelajar. Aktiviti-aktiviti SS termasuklah konsultasi dengan guru dan penjaga, hubungan dengan komuniti, penyelidikan dan pembangunan dan sebagainya

Sistem penyampaian yang cekap dan berkesan ini diperkasakan melalui Program Headcounts dan Program Akademik terbilang Selangor (PATS). Aktiviti -

13

631015-10-5085 aktiviti di dalam kedua-dua program tersebut juga melibat tiga aktiviti sebagaimana dua perspektif sebelum ini iaitu ; a) aktiviti pengesanan dan perancangan ; b) aktiviti kawalan dan pemantauan ; dan c) aktiviti pengukuran dan penilaian

Jadual 5 : Strategi Perspektif Proses Dalaman
OBJEKTIF Meningkatkan kecekapan sistem penyampaian . Bimbingan Bilik Darjah . Perancangan Individu . Khidmat Responsif . Sistem Sokongan Penyuburan Budaya Tinggi . disiplin dan sahsiah . kebersihan dan keceriaan
9 88 9 8 9 8
Su ber : ail S KSK / /

PENGUKURAN

SASARAN

INISIATIF

Kadar pusingan pemantauan

100% murid

Headcounts dan PATS

Bil. penerima Lencana Penuh

Peningkatan 5% setahun

Sistem Lencana Sekolah

Program Lencana Sekolah pula diurusetiakan oleh Jawatan Kuasa Hal Ehwal Murid (JKHEM). JKHEM juga akan melaksanakan ketiga -tiga aktiviti seperti di atas untuk menentukan halaju, halatuju dan jajaran pelaksanaan program berada pada landasan yang betul.

Perspektif Pertumbuhan dan Inovasi Perspektif ini member fokus kepada kajian tindakan yang melibatkan pengumpulan data secara sistematik yang akan digunapakai sebagai asas untuk membuat keputusan yang berkait dengan sesuatu program. Kajian-kajian ini berupa a. Kajian Keperluan Merupakan kajian untuk mengenalpasti keperluan dan kehendak pelanggan serta pelbagai faktor yang saling berkait dengan keperluan dan

7

6

5

14

631015-10-5085 kehendak tersebut. Data-data ini sangat penting untuk merekabentuk sesuatu program yang realistik dan menepati keperluan kumpulan sasar. b. Kajian Pelaksanaan Kajian ini sangat penting untuk menentukan halatuju, halaju serta jajaran pelaksanaan program dan operasi selari dengan objektif serta misi organisasi. Sebarang maklumat ketidakakuran akan digunapakai untuk penambahbaikan secara lebih berkesan. c. Kajian Keberkesanan Kajian ini juga sangat penting untuk mengukur impak sesuatu program setelah selesai dijalankan bagi satu tempoh masa yang ditetapkan. Sebarang maklumat akan digunapakai untuk penambahbaikan secara lebih berkesan sebagai sebahagian daripada kajian keperluan sambungan program tersebut pada masa akan datang. Perspektif pertumbuhan dan inovasi juga member i tumpuan kepada Program Latihan dalam Perkhidmatan yang diurusetiakan oleh Jawatan Kuasa Perkembangan Staf (JKPS) yang juga akan mengimplementasi kan ketiga-tiga aktiviti sebagaimana program-program pada perspektif yang lain.

Jadual 6 : Strategi Pertumbuhan dan Inovasi
OBJEKTIF Mengaktifkan pelaksanaan kajian tindakan . kajian keperluan . kajian pelaksanaan . kajian keberkesanan Meningkatkan pengetahuan, kemahiran, kecekapan dan profesionalisme guru
D CC D C D C
Su ber : ail S KSK / /

PENGUKURAN

SASARAN

INISIATIF

Bilangan kajian

5 kajian setahun

Kajian Tindakan

Pelantikan Guru Cemerlang, Guru Inovatif

3 orang setahun

Latihan Dalam Perkhidmatan

B

A

@

15

631015-10-5085 Model Perlaksanaan Sebagaimana yang diputuskan di dalam Mesyuarat Pengurusan Sekolah Bil. 3 2009, SMKSK akan mengaplikasi Model PDCA untuk mengupayakan sistem penyampaian bagi membina modal insan minda kelas pertama . Pada masa yang sama SMKSK turut memberi penekanan kepada faktor-faktor kritikal penentu kejayaan PIPP yang telah dikenal pasti (KPM, 200 6). Aplikasi ini ini dapat dilihat di dalam Rajah 3. Applikasi model ini dalam sistem penyampaian SMKSK akan dapat menjanakan kecekapan dan keberkesanan secara tekal dan berterusan. Aktiviti -aktiviti untuk membangunkan modal insan minda kelas pertama ini disusun secara saling bergantung dan saling ber kait secara berterusan untuk menentukan sebarang masalah dapat dikesan dan diselesaikan di peringkat punca dan pra punca. Aplikasi berkesan model ini juga dapat memberikan maklumbalas dan penambahbaikan secara tekal dan berterusan. Ini penting supaya perancangan dan perlaksanaan usaha tersebut sentiasa berada pada halatuju, jajaran dan halaju yang betul bagi menjamin matlamat strategik membangunkan modal insan murid -murid dapat disempurnakan sepenuhnya. Komitmen stakeholders terutamanya penjaga dan komuniti setempat serta jabatan-jabatan lain di peringkat daerah adalah di antara faktor kritikal yang menentukan kejayaan usaha ini. Justeru itu SMKSK mengambil pendekatan permuafakatan dan penyelarasan melalui mekanisme permuafakatan dan penyelarasan melalui Jawatan Kuasa Permuafakatan serta PIBG. Permuafakatan dan penyelarasan ini juga dilaksanakan bagi meningkatkan komitmen warga pendidikan di SMKSK melalui mesyuarat pengurusan dan mesyuarat penyelarasan.

16

631015-10-5085 Rajah 3 : Model Perlaksanaan

MODAL INSAN MINDA KELAS PERTAMA

PLAN Kajian keperluan Multi Perspektif . Pelanggan . Proses . Pertumbuhan . Kewangan

DO Pelaksanaan . P&P . Kokurikulum . Koakademik CHECK Pemantauan dan Pengukuran . Pengurusan Sekolah . Panitia . JK Pelaksana

ACTION Kajian Impak Penambahbaikan dan maklum balas

PEMANGKIN

Mengupayakan Komitmen Stakeholder Penyelarasan dan Permuafakatan . JK Permuafakatan . JK PIBG . PPD / JPN

Mengupayakan Komitmen Warga Pendidikan . Guru Cemerlang DG 44 / DG 48 . Pertandingan Daerah/ Negeri /Kebangsaan . 3K

17

631015-10-5085 Pengiktirafan yang diperolehi oleh SMKSK dalam pelbagai pertandingan peringkat daerah, negeri dan kebangsaan serta pengiktirafan melalui Guru Cemerlang DG 44 dan DG 48 telah melonjakkan komitmen warga pendidikan di SMKSK secara tekal dan berterusan. Selain itu penyertaan SMKSKsekolah di dalam pelbagai pertandingan khususnya Anugerah Keceriaan, Kesihatan dan Keselamatan (3K), Anugerah Kecemerlangan Ahli Parlimen Gombak (AKAPG) akan digunapakai sebagai pemangkin untuk meningkatkan komitmen warga pendidik di peringkat sekolah. Mekanisme ini dapat memperkukuh impak langsung dan tak langsung aktiviti pemantauan da n penilaian secara berterusan oleh PPDG, JPN serta Jamaah Nazir Sekolah.

Rumusan dan Penutup Walau apapun pandangan masyaraka t, SMKSK harus meningkatkan komitmen secara berterusan dan secara lebih berkesan untuk menyempurnakan fokus mengangkat minda murid-murid SMKSK kepada minda kelas pertama. Komitmen berkesan SMKSK ini yang disertakan dengan komitmen berkesan kesemua stakeholder secara saling berkait dan saling bergantung akan berupaya untuk menjadikan SMKSK sebagai pusat kecemerlangan yang sete rusnya menarik minat komuniti lingkungan untuk menjadikan SMKSK sebagai sekolah pilihan utama . Walaupun akan mengambil masa yang agak lama dan kelihatan agak sukar (memandangkan status sosio ekonomi majoriti murid), usaha berkesan secara lebih sedar dan lebih terancang pastinya akan menjadikan matlamat tersebut tidak mustahil untuk disempurnakan.

18

631015-10-5085 Rujukan
F

Abdullah Nashih Ulwan, (2003). Pendidikan Anak-anak Nasional, Singapura.

Abd. Rahman Arshad, (2007). Penentu Kejayaa n Pelan Induk Pembangunan Pendidikan. Prosiding Seminar Pelan Induk Pe bangunan Pendidikan, 28 Januari 2007, Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya. Alimuddin Mohd. Dom, (2008). Menjana Modal Insan Cemerlang Minda Kelas Pertama : Agenda PIPP. Ucaputama Konvensyen Nasional PIPP II , 24-27 November 2008, Institut Aminuddin Baki, Genting Highland. Anuwar Ali, (2007). Melonjakkan Kecemerlangan Instit usi Pendidikan. Prosiding Seminar Pelan Induk Pe bangunan Pendidikan, 28 Januari 2007, Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya .Badaria, (2009). odal Insan. [online), http://www.scribd.com/doc/8372188 /Modal-Insan, 25 September 2009. Bourne, M., & Bourne, P., (2002). Balance Scorecard in a Week. London, Hodder & Stouhgton. Dzul Khairi Mohd. Noor, (2007). Modal Insan dan Budaya Keil uan . [online], www.scribd. com/doc/19755303/Modal-Insan-Dan-Budaya-Keilmuan, 25 September 2009. Gatsiounis, I., (2009). First Class Infrastructure Third Class Mentality Malaysia¶s Distant 2020 Vision. Harliana Zahari, (2009). Penerapan Modal Insan di Kalangan Kanak -kanak. [online], www.scribd. com/doc/13447144/ Penerapan -Modal-Insan-DiKalanganKanak-kanak, 25 September 2009. Hassan Jantan, (2002). Menggunakan Balance Scorecard sebagai Alat Pengukuran Prestasi Organisasi Sektor Awam. dlm. Jurnal Pengurusan Awa , 2, 43-53. Hujair Sanaky, (2009). Konsep Manusia Berkualitas Menurut Al Quran dan Upaya Pendidikan. [online], www.scribd.com/doc/8897733/ Konsep -ManusiaBerkualitas-Menurut-Al-Quran-Dan-Upaya-Pendidikan, 25 September 2009. Awa Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN), (2006). Pentadbiran dan Pengurusan Malaysia. Kuala Lumpur: INTAN.
G G G F E F

Ismail Md. Salleh, (2005). Strategi Bagi Rancangan Malaysia Ke Sembilan Untuk Meningkatkan Pembangunan Insan. Prosiding Conferences on Progress and Challenge in Hu an Develop ent in Malaysia Ideas for The Ninth Malaysia Plan , 11-12 Julai 2005, Fakulti Ekonomi dan Pentadbiran, Universiti Malaya. JAKIM, 2009. Ciri-ciri Manusia Unggul. [online], www.scribd.com/doc/7746944/ Ciri-ciri-Manusia-Unggul, 25 September 2009.
19
G G

E

enurut Isla . Pustaka

631015-10-5085 KPM, 2006. Pelan Induk Pe bangunan Pendidikan 2 6 -2 . Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar, Kementerian Pelajaran Malaysia, Putrajaya. JPN Perak, (2009). Strategi Pelaksanaan bagi Me bangunkan Modal Insan . [online], www.scribd.com/doc/11815681/Teras -2-Membangunkan-Modal-Insan, 25 September 2009. Mohd. Hatta Shaharom, (2003). Rawatan Pesakit Yang Menghadapi Maut. Prosiding Se inar Kebangsaan Kaunseling Berperspektif Isla anjuran Universiti Utara Malaysia, 1-3 Mei 2003, Hotel Helang, Langkawi. Mohd. Rasat Mohamad, (2007). Pelan Induk Pembangunan Pendidikan : Satu Tinjauan Umum. Prosiding Seminar Pelan Induk Pe bangunan Pendidikan, 28 Januari 2007, Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya. Mohd. Shuhmy Shuib, (2009). Me perkasakan Modal Insan. [online], www. scribd.com/doc/18009018/Memperkasakan -Modal-Insan, 25 September 2009. Mohd. Shafaai Said, (2009). Pe bangunan Modal Insan Dala Rancangan Malaysia Kese bilan. [online], http:// www.scribd.com/doc/6517046/ Pembangunan Modal-Insan-Dalam-Rancangan-Malaysia-Kesembilan, 25 September 2009. Niven, P.R., (2003). Balance Scorecard : Step by Step for Government and Non-Profit Organisation. San Diego, John Wiley & Sons. Rusmini Ku Ahmad, (2005). Mengukur Keberkesanan Sekolah : Sat u Perspektif Daripada Kerangka µThe Balanced Scorecard¶ dlm. Jurnal Pengurusan dan Kepi pinan, 15(1), 63-79. Storey, A., (2002). Performance Management in Schools : Could The balanced Scorecard Helped?. School Leadership and Manage ent , 22, 321-338. Syaza Yasmin Ismail, (2009). Pe upukan Minda Kelas Perta a . [online], http:// www.scribd.com/doc/4853340/Pemupukan -Minda-Kelas-Pertama, 25 September 2009. Zaini Ujang (2008). Modal Insan Kelas Pertama : Cabaran Kepimpinan Institusi Pendidikan. Prosiding Seminar Pengurusan Pendidikan, 2 Disember 2008, Universiti Teknologi Malaysia, Kuala Lumpur. Zulimah Mukid, Noorfaizaliza Mokhtar, Amir Azros Abd. Aziz, dan Su Mou Jang, (2009). Pelajar-pelajar Anti Sosial dan Tabiat Agresif: P embangunan dan Ramalan . [online], http:// www.scribd.com/doc/20877792/Pelajar -pelajar-Anti-Sosial-Dan-Tabiat Agresif-Pembangunan-Dan-Ramalan, 25 September 2009.
H H H H H H H H H H H H IP I II H

20