Sistem Kewangan Islam di Malaysia

ISE 4032

Pengenalan Pelaburan adalah tindakan atau satu proses yang diambil pada wang atau aset kita dengan menjangkakan pulangan pada masa akan datang iaitu memperolehi hasil daripadanya. Seperkara yang perlu diberi perhatian adalah hasilnya tidak semestinya positif. Oleh itu, mestilah mengkaji dengan terperinci sebelum sesuatu pelaburan membawa hasil sebagaimana yang dijangkakan. Ilmu dalam bidang ini bukan sekadar mengetahui istilah-istilah pelaburan seperti risiko, pulangan, nilai masa duit, inflasi dan sebagainya tetapi tahu mengaplikasikan. Jika dilihat dari statistik industri pengurusan pelaburan, sehingga akhir 2002, Malaysia mempunyai 79 buah syarikat pengurusan dana dan 38 buah syarikat pengurusan dana amanah dengan nilai dana melebihi RM 75 billion (Hajah Rohani Datuk Hj Mohd Shahir, 2005). Unsur-unsur penting pelaburan yang perlu di dalami adalah Pelaburan jangka pertengahan kepada jangka panjang seperti kita jangkakan pulangan untuk tempoh 10 tahun ke 20 tahun akan datang, Pelaburan hendaklah dibuat ke atas pelbagai asset atau industri dengan taburan yang sepatutnya, Risiko yang minima berbanding pulangan atau pulangan secara relatif dan Mengambil kira kesan inflasi sebahagian daripada kos atau jangkaan kos inflasi.

Definisi Al- Mudharabah Di dalam bahasa Arab, al-Mudhrabah bermaksud musafir yang di ambil daripada perkataan ³dharb fi al-ardh. Ini terjadi kerana ramai pedagang berniaga dengan membabitkan perjalanan yang jauh untuk memperolehi barangan, mengaut keuntungan dan sebagainya. Al-Mudharabah diaplikasi dalam akaun pelaburan am dan akaun pelaburan khas. Konsep ini merujuk kepada perjanjian yang di antara satu pihak yang mengeluarkan modal (sahib ul-mal) dengan pengusaha (mudharid) di pihak lain, untuk membolehkan pengusaha menjalankan projek perniagaan atas dasar pembahagian keuntungan mengikut nisbah yang dipersetujui. Namun begitu, apabila berlaku kerugian, ia akan ditanggung sepenuhnya oleh pemodal. Sebenarnya, Al-Mudharabah telah pun menjadi amalan perkongsian sejak zaman jahiliyah sehinggalah sekarang. Rasulullah pernah bermudharabah dengan Siti Khadijah
1

Sistem Kewangan Islam di Malaysia

ISE 4032

dalam menjalankan perdagangan di antara Mekah dan Syria sehingga Siti Khadijah tertarik dengan rasulullah kerana kejujuran dan kebijaksannanya dan akhirnya mereka di jodohkan oleh Allah sebagai suami isteri. Tujuan sebenarnya mudharabah adalah mewujudkan kerjasama dalam bidang perniagaan antara masyarakat iaitu antara orang kaya yang tiada pengalaman dengan pengusaha yang berpengalaman. Selain itu, ianya bertujuan untuk mengelakkan pembekuan modal atau harta oleh orang kaya tanpa sebarang pemanfaatan.

Perundangan Mudharabah Iman-iman mazhab bersependapat mengatakan bahawa mudharabah adalah harus dimana ianya di haruskan oleh al-quran, al-sunnah, al-ijma¶ dan al-qiyas. Namun begitu, ianya terkecuali daripada gharar dan ijarah majhulah yakni sewa yang tidak diketahui. Ini dapat dibuktikan dengan dalil dari al-quran surah al-muzammil 73:20 yang berbunyi: ³dan yang lainnya orang yang musafir di muka bumi untuk mencari rezeki dari limpah kurnia Allah´. Juga firman Allah S.W.T: ³Kemudian setelah selesai sembahyang maka bertebaranlah kamu di muka bumi untuk menjalankan urusan masing-masing dan carilah apa yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah´. Kesemua ayat-ayat di atas menunjukkan sifat-sifat yang menerangkan tentang keharusan kerja pada harta melalui kontrak mudharabah.

Hukum Al-Mudharabah Hukum pelaburan (al-mudharabah) adalah muamalat yang halal dalam islam yang mempunyai syarat-syarat yang telah diteteapkan oleh syarak. Selain itu, ianya juga di anggap harus dan tidak lazim kerana kedua-dua pihak iaitu pelabur dan pengusaha boleh membatalkan kontrak pada bila-bila masa.

2

Sistem Kewangan Islam di Malaysia

ISE 4032

Rukun-Rukun Kontrak Al-Mudharabah Bagi mazhab hanafi, rukun mudharabah terbahagi kepada dua iaitu ijab dan qabul. Bagi lafaz ijab, ianya mestilah memberi makna ynag serupa samada menggunakan lafaz mudarabah, muqaradah mahupun muamalah. Bagi lafaz qabul, jika tawaran dan penerimaan telah diterima oleh kedua-dua pihak, maka kontrak akan terbentuk. Rukun bagi mudharabah disisi jumhur terbahagi kepada tiga iaitu dua pihak yang berkontrak (pemilik harta dan orang yang bekerja), perkara yang di kontrakkan (modal, kerja, untung) dan sighah (tawaran dan penerimaan). Untuk mazhab syafie pula mengira lima rukun mudharabah iaitu harta, kerja, untung, sighah dan dua pihak yang berkontrak. Kesimpulan yang dapat dibuat disini ialah rukun-rukun mudharabah adalah: Pemodal Pemgusaha Modal Kerja atau projek Sighah

Jenis-Jenis Mudharabah

Mudharabah terbahagi kepada dua jenis mengikut kuasa yang diberikan oleh pemodal dalam bidang muamalat iaitu mutlaqah dan muqayyadah. Bagi mutlaqah iaitu mudharabah mutlak, bererti seseorang memberikan hartanya kepada seseorang tanpa batas. Ini bermaksud pengusaha diberikan kuasa sepenuhnya untuk menjalankan kerja tanpa sebarang sekatan dalam urusan kerja tersebut dan tidak terikat dengan masa tempat, jenis perusahaan dan pelanggan. Mudharabah jenis ini memberikan pengusaha bebas melakukan muamalat-muamalat seperti menjadi wakil dan mewakili orang lain menjalankan tugasnya, menguruskan wadiah dan lain-lain serta berjual beli untuk mendapatkan untung secara biasa. Untuk mudharabah muqayyadah pula iaitu terbatas, bererti seseorang menyerahkan kepada orang lain modal sebagai mudharabah supaya dapat di niagakan harta tersebut di tempat-tempat tertentu atau pada waktu tertentu. Ini bermaksud pengusaha di bataskan

3

Sistem Kewangan Islam di Malaysia

ISE 4032

kegiatannya untuk menjalankan mudharabah hanya dalam bidang atau cara atau jangka masa tertentu sahaja.

Perkara-Perkara Yang Membatalkan Mudharabah Kontrak mudharabah akan terbatal dalam keadaan berikut iaitu:

a) Fasakah, larangan mengurus atau dilucutkan kuasa. Pemansuhan kontrak, larangan menguruskan harta atau perlucutan kuasa akan menyebabkan kontrak mudharabah terbatal. Jika modal itu berbentuk tunai ketika fasakh dan larangan di buat, maka ianya dikira terbatal dan jika modal itu berbentuk barang perniagaan maka perlucutan kuasa itu tidak sah. Ini bermakna jika pengusaha tidak mengetahui fasakh dan larangan pengurusan, maka dia harus mengurus.

b) Mati salah satu pihak berkontrak. Jika pemodal atau pengusaha meninggal, maka kontrak mudharabah terbatal disisi jumhur. Ini disebabkan kerana kontrak mudharabah mengandungi konsep wakalah iaitu perwakilan kerana kuasa perwakilan menjadi terbatal disebabkan kematian salah seorang daripada dua pihak yang berakad.

c) Gila salah satu dari dua pihak yang berkontrak. Jika salah seorang daripada dua pihak yang berakad itu di isytiharkan gila, maka kontrak mudharabah terbatal kerana sifat gila membatalkan kelayakan seseorang daripada terus menjadi pihak yang berakad.

d) Pemilik harta menjadi murtad Kontrak mudharabah terbatal jika pemilik harta adalah murtad, atau mati dibunuh kerana murtad atau melarikan diri ke negeri musuh. Menurut Abu Hanafiah, melarikan diri ke negeri musuh di ibarat sama seperti mati iaitu ia menghilangkan kelayakan pemilik harta dan ini dapat dibuktikan lagi dengan seseorang yang murtad akan dibahagikan hartanya dikalangan warisnya.

4

Sistem Kewangan Islam di Malaysia

ISE 4032

e) Kerosakan harta mudharabah di tangan mudharib

Mudharabah menjadi batal jika modal di tangan pengusaha menjadi rosak sebelum dia menggunakan untuk membeli sesuatu. Ianya juga terbatal jika pengusaha menghabiskan harta mudharabah atau menggunakan untuk perbelanjaannya sendiri mahupun menyerahkan harta tersebut kepada orang lain. Namun begitu, jika pengusaha mengambil harta yang sebanding dengannya dari orang yang menggunakan harta mudharabah itu, maka dia boleh menggunakan untuk membeli sesuatu bagi perniagaan yang berlandaskan muidharabah.

Ciri- Ciri Pelaburan Syariah Di Malaysia Di negara kita secara khususnya, ada peruntukan undang-undang dan petunjuk atau garis panduan mengenai ciri pelaburan secara Islam yang boleh dicebu di semua institusi ri perbankan islam. Ciri ini dikeluarkan oleh Majlis Penasihat Syariah (MPS), Suruhanjaya Sekuriti bertujuan memudahkan usaha institusi kewangan yang berminat atau orang perseorangan untuk menerokai bidang kewangan islam. Kelayakan sesebuah syarikat akan terkeluar daripada senarai sekuriti yang diluluskan berdasarkan kriteria yang berikut. Perkara pertamanya ialah mempunyai operasi berteraskan riba (faedah) seperti dijalankan institusi kewangan misalnya bank perdagangan dan bank saudagar serta syarikat kewangan. Kedua ialah mempunyai operasi membabitkan aktiviti perjudian. Seterusnya mempunyai operasi mengeluarkan atau menjual barangan yang haram seperti minuman keras, daging khinzir dan daging yang tidak disembelih mengikut kaedah Islam. Dan yang terakhir ialah syarikat yang mempunyai operasi membabitkan kegiatan berunsur gharar (ketidakpastian) seperti perniagaan insurans konvensional. Selain daripada syarat di atas, bagi syarikat yang membabitkan aktiviti bercampur, iaitu mempunyai unsur dibenarkan dan diharamkan oleh syarak, Majlis Penasihat Syariah mempertimbangkan beberapa sudut tambahan lain bagi membolehkan pelabur Muslim melabur di dalam sekuriti terbabit. Antara syarat tambahan dimaksudkan termasuklah, yang pertama aktiviti utama syarikat mestilah bukan aktiviti bertentangan syarak sebagaimana digariskan oleh empat
5

Sistem Kewangan Islam di Malaysia

ISE 4032

kriteria di atas. Kedua, pandangan masyarakat umum mengenai imej syarikat berkenaan mestilah baik. Ketiga ialah aktiviti utama syarikat mempunyai kepentingan dan maslahah (kebaikan secara umum) kepada umat Islam dan negara manakala unsur haram yang amat kecil membabitkan perkara umum balwa (kerumitan meluas yang sukar dielakkan), 'uruf (amalan kebiasaan) dan hak masyarakat bukan islam yang diperakui oleh islam. Oleh yang demikian, dengan ada garis panduan yang secara umum ditetapkan oleh Islam dan secara khususnya dikeluarkan oleh Majlis Penasihat Syariah, Suruhanjaya Sekuriti, umat Islam dan organisasi Muslim yang berminat dengan aktiviti pelaburan bolehlah meneruskan aktiviti mereka berdasarkan ketetapan disenaraikan itu .

Aplikasi Pelaburan Konvensional dan Syariah i. Amalan Perbankan Konvensional : Skim Pelaburan

Akaun Pelaburan Dengan Pulangan Tetap (Fixed Deposit account). Antara contoh skim pelaburan yang ditawarkan oleh Perbankan Konvensional ialah Akaun Pelaburan Dengan Pulangan Tetap (Fixed Deposit account) . Dalam akaun jenis ini, seseorang akan meletakkan wangnya di dalam ³conventional fixed deposit account´. Menurut kontrak dan perjanjian yang di tandatangani, pihak pengendali atau Bank akan mengumpulkan wang dari orang yang meletakkan wang dalam akaun tadi bersama dengan wang depositor atau pelabur lain. Kemudian, kumpulan wang itu akan digunakan samada bagi pelaburan wang terus ke dalam mana-mana syarikat yang kukuh bagi mendapatkan pulangan yang baik ataupun digunakan untuk memberikan pinjaman secara riba kepada syarikatsyarikat yang datang kepada Bank untuk tujuan perniagaan mereka, tidak kira samada perniagaan itu halal mahupun haram. Sebagai balasan untuk para pelabur atau penyimpan, pihak bank akan menetapkan kadar faedah tertentu (fixed interest) sebagai contoh 3 % untuk diberikan kepada penyimpan atau pelabur (tambahan ke atas wang modalnya) bagi suatu tempoh selama matang antara 1 ± 11 bulan. Pada kebiasaannya Bank telah pun membuat kira-kira bagi menentukan kadar interest yang ingin diberinya.

6

Sistem Kewangan Islam di Malaysia

ISE 4032

ii.

Amalan Sistem Perbankan Islam : Skim Pelaburan Syariah Skim ini juga dikenali sebagai qirad atau muqaradah. Istilah mudharabah merupakan

yang paling kerap digunakan oleh bank- bank Islam. Terdapat juga pelbagai terjemahan yang digunakan oleh sarjana untuk perkataan ini. Di antara terjemahannya ialah pembiayaan amanah, kongsi sama keuntungan pemegang amanah, kongsi sama ekuiti dan kongsi sama keuntungan. Prinsip mudharabah ini boleh digunakan dalam sistem perbankan Islam untuk dua keadaan yang berbeza, iaitu antara bank dengan pihak pembekal dana dan antara bank dengan pengguna dana. Dibahagian pembekal dana, pihak bank akan bertindak sebagai mudarib dan penyimpan sebagai rabb al-mal. Sementara itu di bahagian pengguna dana pula, bank akan menjadi rabb al-mal dan pengusaha menjadi mudarib. Walaupun pelabur yang mengeluarkan modal itu sebenarnya tidak mengeluarkan apa-apa tenaga untuk mendapat pulangan atau hasil daripada pelaburannya , tetapi dalam jangka masa yang sama pelabur perlu bersedia menanggung risiko kerugian. Jika usaha yang dijalankan itu beroleh keuntungan, maka pelabur akan mendapat semula modal dan bahagian

keuntungannya , tetapi jika usaha itu mendapat kerugian , maka pelabur bukan sahaja tidak mendapat apa-apa pulangan tetapi kemungkinan besar akan kehilangan modal awalnya itu. Pelaburan adalah salah satu kaedah yang digunakan oleh bank islam untuk menjana pendapatan. Terdapat empat jenis kategori pelaburan yang boleh dibuat oleh bank islam iaitu membeli sekuriti boleh niaga seperti saham, bon, nota terbitan kerajaan dan sijil deposit boleh niaga. Keduanya pelaburan dalam anak syarikat dan syarikat bersekutu dan yang terakhir perlaburan dalam hartanah dan lain-lain.

Akaun Simpanan Atas Asas Mudarabah (Perkongsian Untung) Antara produk di dalam pengamalan kewangan Islam di Bank-bank Islam adalah simpanan yang menggunakan konsep Mudharabah. Ia bermaksud pihak pelanggan ingin menyimpan wangnya sambil membuat pelaburan secara khusus. Nama produk-produk untuk akaun ini seperti ³ Akaun Pelaburan Umum Mudarabah´ atau ³Akaun Pelaburan Istimewa Mudarabah´ atau ³ Akaun Semasa Mudarabah´.

7

Sistem Kewangan Islam di Malaysia

ISE 4032

Menurut konsep ini pelanggan bersedia menerima risiko lebih bagi membuka ruangnya bagi mendapat peratusan keuntungan yang lebih besar sekiranya pihak Bank berjaya melaburkan wang dengan pulangan lumayan. Kadar peratusan akan di tetapkan di peringkat awal seperti 70 % untuk pelanggan dan 30 % bank, 80/20, 60/40 dan sebagainya. Satu perkara yang juga amat penting dalam akaun Islam ini adalah, deposit yang terkumpul hanya akan dilaburkan untuk membiayai syarikat-syarikat yang telah di tapis secara Shariah oleh pengurusan bank dan majlis Penasihat Shariah Bank. Justeru semua ³Shariah-Approved companies´ ini telah di pastikan dengan teliti ketepatannya dari sudut Shariah, justeru semua keuntungan yang bakal di perolehi adalah harta yang bersih. Sebagai contohnya, RHB Islamic Bank Berhad cukup tegas dalam memastikan semua simpanan yang diperolehi akan digunakan dan dilaburkan ke dalam urusniaga atau syarika yang benar-benar t selamat menurut Shariah. Urusan tapisan dibuat secara terperinci, dan perlaksanaannya dibuat dalam suasana ³client-friendly´, iaitu dengan perbincangan yang cukup telus atau ³transparent´ dengan ³client´. Ia mungkin akan membuat penilaian dari sudut ³asset´ mahupun ³lialibilities´ sesebuah syarikat, tanpa mengira ianya adalah sebuah syarikat yang tersenarai di Bursa Saham atau tidak. Secara umum penapisan ³filter´ Shariah berikut biasanya digunakan antaranya, Industry filtering iaitu membuang syarikat-syarikat yang perniagaan induknya berkaitan produk-produk haram dan Primary Financial Filters iaitu mengeluarkan syarikatsyarikat yang tahap hutangnya tidak boleh ditoleransi lagi atau mempunyai ³impure interest income´ berdasarkan panduan Majlis Penasihat Shariah. Pengamalan akaun di Perbankan konvensional amat berbeza, yang mana ia tidak terikat dengan konsep Shariah, lalu mereka pasti akan menumpukan pelaburan di dalam syarikat yang boleh memberi pulangan besar tanpa meninjau aspek penerimaan Shariah atau tidak. Selain itu, kita mestilah tidak terkeliru dengan kadar peratusan yang di paparkan oleh sesetengah akaun Islam mudarabah di sesetengah Bank Islam. Ia hanyalah kadar pulangan purata menurut prestasi lepas, ia di gelar ³indicavtive Rates´ atau ³kadar andaian dan ramalan´ dan bukannya kadar yang tepat dan mesti diberikan oleh bank, ia di paparkan demi mencapai keyakinan pelanggan terhadap prestasi pengurusan dan pelaburan Bank.

8

Sistem Kewangan Islam di Malaysia

ISE 4032

Cara Kiraan Untung Sebenar = Kadar Pulangan (ROR) x Kadar Keuntungan (PSR) = Keuntungan setahun 100

Katakanlah kadar keuntungan bank adalah 3, justeru ³indicative´ atau andaiannya seperti berikut, 3 X 70 (pelanggan) = 2.10100 Maka, jumlah 2.10 % inilah yang akan di paparkan oleh Bank bagi memaparkan prestasi akan datang Bank. Ia hanyalah andaian dan tidak menjadi kewajiban bagi Bank memberikan pulangan dengan kadar di atas. Perlulah sedari, seseorang yang menyimpan atau melabur wangnya di dalam akaun di bank konvensional pastinya akan mendapat saham keburukan hasil sokongan langsungnya dari wang depositnya itu, sama ada mereka menyedarinya atau tidak.

Aplikasi Skim Pelaburan di Bank Rakyat Malaysia Berhad Pada hari Ahad bertarikh 31hb Januari 2010, kami telah membuat kajian skim pelaburan yang diamalkan oleh Bank Rakyat dengan menemu bual dengan seorang penolong pengurus cawangan, En.Mohd Huzir Bin Muta¶at untuk mendapat gambaran yang jelas berkenaan skim pelaburan yang diamalkan oleh Bank Rakyat Malaysia Berhad. Menurut beliau Bank Rakyat telah ditukarkan 100% daripada konvensional kepada sistem Perbankan Islam mulai tahun 2001. Ini bermakna Bank Rakyat tidak lagi mengamalkan sistem konvensional dan kini semua produk-produk perbankan dari Bank Rakyat adalah menurut syariah islam. Antara produk pelaburan yang ditawarkan oleh Bank Rakyat ialah Akuan Pelaburan Am-i (qiradh), Akuan Pelaburan Am-i (Warga Emas) dan Akuan Pelaburan Khas-i (Sijil Pelaburan). Akaun Pelaburan Am-i (Qiradh) merupakan akaun pelaburan yang mana pelanggan menyediakan modal untuk Bank melabur bagi tempoh tertentu. Bila matang, keuntungan yang diperolehi akan dikongsi di antara Bank dan pelanggan berdasarkan nisbah yang telah dipersetujui bersama. Konsep yang diamalkan berdasarkan Mudharabah. Antara kelayakan untuk melabur dalam skim ini ialah individu berumur 18 tahun ke atas dan juga Persatuan, Kelab, Koperasi dan Syarikat digalakkan untuk melabur. Jumlah Pelaburan minimum RM500
9

Sistem Kewangan Islam di Malaysia

ISE 4032

untuk 2 bulan dan ke atas dan minimum RM5,000 untuk 1 bulan. Antara jenis Akaun ialah Akaun Individu, Akaun Bersama, Akaun Amanah dan Akaun Persatuan, Kelab, Koperasi dan Syarikat. Antara keistimewaan skim ini ialah Pelabur boleh mengambil keuntungan pada setiap bulan bagi tempoh pelaburan 6 bulan dan berjumlah RM20,000.00 ke atas, Auto Renewal pembaharuan sijil secara automatik dan Sijil pelaburan boleh digunakan sebagai cagaran pembiayaan seperti Bercagar Sijil Pelaburan-i Al-Mudharabah,

Pembiayaan Pendidikan-i Al-Falah dan Pembiayaan Kontrak-i Tijari. Akuan Pelaburan Khas-i (Sijil Pelaburan) pula adalah skim pelaburan di mana pendeposit akan dibayar keuntungan ke atas pelaburan yang telah ditentukan pada awal-awal lagi dan dibayar sebagai pendahuluan pada setiap bulan. Ia berasaskan konsep Bai Al-Inah. Antara kelayakan untuk menyertai skim ini adalah sama seperti skim Akaun Pelaburan Am -i Qiradh. Jumlah Pelaburan minimum RM20,000 untuk 1 bulan ke atas dan tempoh Pelaburan adalah pelaburan untuk tempoh 60 bulan dan ke atas. Antara jenis akaun seperti Akaun Individu , Akaun Bersama, Akaun Amanah dan Akaun Persatuan, Kelab, Koperasi dan Syarikat. Manakala yang terakhir adalah Akaun Pelaburan Am-i Qiradh (Warga Emas) . Akaun pelaburan ini direka khas untuk warga emas.Menggunakan konsep Al-Mudharabah. Antara kelayakan untuk skim ini adalah individu berumur 45 tahun ke atas. Jumlah Pelaburan adalah minimum RM10,000 untuk 3 bulan ke atas. Antara manfaat yang diperolehi adalah kadar keuntungan adalah 0.25% lebih tinggi daripada kadar semasa Akaun Pelaburan Am-i Qiradh dan perlindungan kemalangan diri Takaful secara percuma untuk pelaburan melebihi tempoh 12 bulan.

Skim Pelaburan Konvensional Dan Syariah: Satu Analisa Skim pelaburan dalam Islam dan konvensional adalah berbeza sama sekali. Ini dapat dilihat dengan jelas dalam beberapa aspek seperti yang melibatkan riba, tempat, aktiviti dan pulangan. Antara contoh skim pelaburan yang ditawarkan oleh Perbankan Konvensional ialah Akaun Pelaburan Dengan Pulangan Tetap (Fixed Deposit account). Dalam akaun jenis ini, seseorang akan meletakkan wangnya di dalam ³conventional fixed deposit account´. Menurut kontrak dan perjanjian yang di tandatangani, pihak pengendali atau Bank akan

10

Sistem Kewangan Islam di Malaysia

ISE 4032

mengumpulkan wang dari orang yang meletakkan wang dalam akaun tadi bersama dengan wang depositor atau pelabur lain. Skim pelaburan konvensional adalah berasaskan riba disebabkan oleh

kecenderungannya mengaut keuntungan yang tinggi semata-mata tanpa mengambilkira faktor halal dan haram operasi pelaburannya. Ini sama sekali ditegah dalam skim pelaburan syariah kerana bertentangan dengan syariat Islam. Skim-skim pelaburan syariah terjaga dan bebas daripada riba kerana ianya berada di bawah pemantauan Badan Penasihat Syahriah (BPS) di samping Islam itu sendiri juga sama sekali mengharamkan riba melalui Firman Allah s.w.t, ³Orang-orang yang makan (mengambil) riba
[175] [174]

tidak dapat berdiri melainkan

seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila . Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata

(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhe nti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu
[176]

(sebelum datang larangan); dan

urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah
[177]

. Dan Allah tidak menyukai setiap

orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa [178.´ (QS. Al Baqarah (2): 275-276) Daripada segi tempat pelaburan, pelaburan konvensional membuat pelaburannya di mana sahaja dan dengan apa juga cara sekalipun tanpa mengambilkira samada tempat di mana dia membuat pelaburan itu halal ataupun haram umpamanya perjudian dan penjualan arak asalkan keuntungannya dapat dimaksimumkan. Hal ini amat bertentangan dengan konsep pelaburan syariah, di mana pelaburannya hanya dibuat di tempat-tempat yang beroperasi secara halal dan diiktiraf oleh BPS. Deposit sahib ul-mal yang terkumpul hanya akan

dilaburkan untuk membiayai syarikat-syarikat yang telah di tapis secara Shariah oleh pengurusan bank dan majlis Penasihat Shariah Bank.semua ³Shariah-Approved companies´ ini telah di pastikan dengan teliti ketepatannya dari sudut Shariah, justeru semua keuntungan yang bakal di perolehi adalah harta yang bersih.

11

Sistem Kewangan Islam di Malaysia

ISE 4032

Aktiviti-aktiviti pelaburan yang dijalankan dalam konvensional tidak pernah terlepas daripada aktiviti yang bertentangan dengan konsep syariah disebabkan oleh matlamatnya hanyalah untuk memaksimumkan keuntungan semata-mata. Di dalam lslam tidak sepatutnya diizinkan pertarungan bagi membolot harta orang lain dan berusaha untuk mengaut untung menerusi pegangan saham orang lain serta merugikan pihak yang satu lagi (yang kalah bertarung) seperti mana yang berlaku di dalam bursa anjuran sekular. Oleh kerana sistem lslam mengutamakan aktiviti pelaburan yang sihat dan mempunyai tujuan yang mulia bagi mencapai matlamat al-falah maka aktiviti-aktiviti yang tidak sihat seperti gharar adalah diharamkan. Gharar menurut bahasa ialah risiko yang tidak diketahui pada masa hadapan. Dari segi istilahnya pula gharar boleh dikatakan sebagai sebarang bentuk pemalsuan yang tidak ketara pada asalnya termasuklah judi. Salah satu dari aktiviti gharar yang diharamkan ialah aktiviti spekulasi yang merbahaya. Spekulasi seperti ini tidak sama dengan perniagaan risiko tinggi. Spekulasi seperti ini sebenarnya adalah amalan judi kerana spekulator mendapat untung di atas kerugian orang lain. Manakala risiko tinggi pula ialah tidak membabitkan kerugian kepada orang lain tetapi mendapat keuntungan secara bersih dari usaha yang dilakukan. Dan kalaupun berlaku kerugian dengan sebab ijtihad yang salah, maka tidak ada pihak lain lagi akan mendapat keuntungan di atas kerugian kita dan begitulah sebaliknya. Di dalan pelaburan konvensional, contahnya dalam Akaun Pelaburan Dengan Pulangan Tetap pulangan terhadap modal pelabur adalah dalam bentuk feadah tetap atau fixed interest yang ditentukan sendiri oleh pihak bank. Sebagai contoh 3 % untuk diberikan kepada penyimpan atau pelabur (tambahan ke atas wang modalnya) bagi suatu tempoh selama matang antara 1 ± 11 bulan. Pada kebiasaannya Bank telah pun membuat kira-kira bagi menentukan kadar interest yang ingin diberinya. Menurut Shariah, kadar 3 % dari ³fixed deposit account´ tadi adalah Riba Ad-Duyun dari jenis Al-Qard. Ini adalah kerana, disiplin pelaburan iaitu Mudarabah atau Musyarakah menurut Islam, pulangan keuntungan tidak boleh di tentukan sama sekali peratusannya. Hanya nisbah pembahagian keuntungan yang dibenarkan. Seperti 70 : 30 ( Bank : pelanggan). Pelaburan hendaklah memberi pulangan dalam bentuk kebendaan dan kerohanian, bukan saja memberi kepuasan dan kebaikan di dunia bahkan di akhirat juga. Ringkasnya pelaburan yang di lakukan oleh Perbankan konvensional wujud penindasan atau ketidakadilan. Ini contohnya dapat dilihat daripada segi pulangan terhadap
12

Sistem Kewangan Islam di Malaysia

ISE 4032

modal yang di sumbangkan oleh pendeposit di mana penetapan pulangan (fixed interest) menyebabkan pihak bank akan terpaksa menanggung pulangan yang dijanjikannya kepada pendeposit walaupun pelaburannya mengalami kerugian dan sebaliknya. Bertitik tolak dari inilah dasar keadilan dan kebebasan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini terkandung menerusi amalan pemikirannya bagi mencari pendekatan kaedah-kaedah pelaburan, penggunaan sumber-sumber alam dan usaha-usaha dalam batas-batas yang diredai Allah s.w.t.

13

Sistem Kewangan Islam di Malaysia

ISE 4032

Kesimpulan Secara kesimpulannya, kita dapat melihat kebaikan dan kelebihan skim pelaburan syariah berbanding dengan skim pelaburan konvensional dalam semua aspek seperti yang telah dibincangkan. Pelaburan yang dijana melalui skim pelaburan syariah adalah bebas daripada segala bentuk larangan seperti riba, ketidakpastian (gharar), penindasan, penipuan, pembaziran dan sebagainya. Namau, tidak dapat dinafikan bahawa semua unsur tersebut wujud dalam skim pelaburan konvensional. Skim-skim pelaburan syariah pada masa kini sudah semakin bertambah namun jika dibandingkan dengan skin pelaburan konvensional yang sudah sekian lama menguasai pasaran pelaburan dunia, skim pelaburan syariah masih agak kurang dan perlu dipesatkan lagi perkembangkannya dalam semua aspek agar mampu menyaingi dan seterusnya mengatasi sepenuhnya skim pelaburan konvensional. Pada pendapat kami, salah satu cara dan strategi yang boleh digunakan ialah melalui perancangan yang terancang di dalam pelaburan Islam. Skim pelaburan syariah perlulah diperkasakan lagi dengan membuka lebih banyak cawangan bukan sahaja dalam negara malah sehingga ke luar negara, mencari alternatif bagi menambah produk-produk yang sedia ada disamping memberi pendedahan khususnya kepada umat Islam dan kepada masyarakat secara umumnya. Namun, apa yang amat menyedihkan di kalangan umat Islam hari ini, iaitu realiti yang memperlihatkan ramai pelabur Muslim asyik dan leka dalam lingkungan ekonomi konvensional yang serba menggamit nafsu, lantas melupakan prinsip, etika dan asas yang amat penting dalam merealisasikan kejayaan ekonomi Islam di masa hadapan. Oleh itu, masyarakat khususnya umat Islam harus menyedari hal ini dan bersama sama mengembleng usaha serta tenaga bagi memperkasakan skim pelaburan syariah yang boleh dikatakan masih berada di peringkat permulaannya. Tanpa kejasama yang padu dan berterusan tidak mungkin segala usaha yang dilaksanakan ke arah memperkasakan pelaburan syariah akan mencapai objektif dan matlamatnya seperti mana yang dirancang.

14

Sistem Kewangan Islam di Malaysia

ISE 4032

Rujukan Zaharuddin Abd Rahman. Panduan Perbankan Islam Kontrak & Produk Asas . 2009. Telaga Biru Sdn Bhd. Sudin Harun. Sistem Kewangan dan Perbankan Islam. 2008. Kuala Lumpur Business School Sdn Bhd. Dr Mustofa Al-Khin, Dr Mustofa Al Bugho, Ali Asy Syarbaji. Kitab Fikah Mazhab Syafie. Jilid 7. 2005. Pustaka Salam Sdn Bhd Dr Wahbah al-Zuhaili, Fiqh & Perundangan Islam Jilid IV, 2000, Dewan Bahasa dan Pustaka, Selangor. Dr Muhmad Rawwas Qalahji. Urusan Kewangan Semasa. 2005. Hidayah Publishers Brian Kettell. Introduction Banking & Finance. 2008. Printhaus Northampton Ustazah Zainun Mohamed. Fiqh Islami. Falkuti Pengajian Kontemporari Islam, Universiti Darul Iman Malaysia

15