P. 1
Penguasaan Bahasa Melayu Dalam Penulisan Karangan Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Satu Per Banding An

Penguasaan Bahasa Melayu Dalam Penulisan Karangan Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Satu Per Banding An

|Views: 20,049|Likes:
Published by lizzahk

More info:

Published by: lizzahk on Apr 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/28/2015

pdf

text

original

Terdapat beberapa kajian tentang kesalahan bahasa yang telah dilaksanakan di

Malaysia, anataranya kajian yang telah dilakukan oleh Seah (1974), Ridzuan Ahmad

(1981), Awang Muhammad Amin (1982), Raminah Haji Sabran (1983), Kamarudin Haji

Husin (1986), Muhammad Salehudin Aman (1993), Mohd.Isa (1997) dan Zulkifley

(2004).

Seah (dalam kajian Hj Mat Dani, 2007: 26) telah mengkaji tetang kesulitan dalam

menguasai penggunaan imbuhan di kalangan pelajar dewasa bukan Melayu. Hasil kajian

beliau menunjukkan bahawa penguasaan imbuhan memang menjadi punca masalah di

kalangan pelajar sampel. Hasil kajian mendapati bahawa 70% kesalahan adalah

kesalahan penggunaan imbuhan.

Ridzuan Ahmad (1981: 59-72) membuat kajian tentang kesalahan penggunaan

imbuhan di kalangan pelatih-pelatih Melayu dan bukan Melayu di sebuah Maktab

perguruan. Beliau menggunakan sampel daripada kumpulan Kursus Pengajian Peringkat

Awal Kanak-kanak (PPAK) dan kumpulan Kursus Peringkat Awal Remaja (PPAR) yang

berjumlah seramai 150 orang semuanya. Hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa taraf

pencapaian secara purata ialah 78%, iaitu antara 80% dan 100% sampel telah menjawab

soalan dengan betul. Para pelatih bukan Melayu telah melakukan kesalahan hampir tiga

kali ganda daripada jumlah kesalahan yang dilakukan oleh pelatih-pelatih Melayu.

- 20 -

Awang Mohammad Amin (1982: 118-128) telah membuat kajian tentang

kesalahan-kesalahan umum penggunaan bahasa Malaysia sebagai ekabahasa di kalangan

pelajar Melayu di peringkat sekolah menengah bawah dan menengah atas. Seramai 120

orang pelajar menjadi sampel terdiri daripada empat buah sekolah menengah kebangsaan

di Wilayah Persekutuan dan Selangor. Hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa

kesalahan penggunaan imbuhan adalah kesalahan yang paling tinggi kekerapannya, iaitu

26%.

Seterusnya Raminah Haji Sabran (1983: 151-197) telah membuat penyelidikan

tentang kesalahan yang telah dilakukan oleh penutur-penutur jati bahasa Malaysia

dengan mengambil sampel yang terdiri daripada para pelatih guru di Maktab Perguruan.

Beliau telah menganalisis data daripada 300 buah karangan yang ditulis oleh sampel,

iaitu dalam tempoh dua hari. Panjang setiap karangan ialah kira-kira 250 patah perkataan

yang meliputi tajuk-tajuk tentang sekitar tugas guru di sekolah dan dalam masyarakat.

Antara hasil kajian yang diperolehi menunjukkan bahawa 80% daripada jumlah

kesalahan yang dilakukan oleh sampel adalah mengenai penggunaan perkataan,

pembentukan kata dan pembentukan struktur ayat. Daripada 3,559 kesalahan bahasa,

pelatih-pelatih aliran Melayu telah melakukan sebanyak 1,976, iaitu 55.5% sementara

pelatih aliran Inggeris melakukan kesalahan bahasa sebanyak 1,583, iaitu 44.5%.

Kamarudin Haji Husin (1986: 87-197) telah membuat penyelidikan tentang

penguasaan bahasa Malaysia di kalangan pelajar bukan Melayu di maktab-maktab

perguruan Kuala Lumpur yang terdiri daripada pelatih-pelatih tahun akhir yang

berjumlah 160 orang, iaitu 100 orang adalah pelatih Cina dan 60 orang pelatih India.

- 21 -

Hasil dapatan beliau memperlihatkan daripada 320 buah karangan yang mengandungi

lebih kurang 80,000 patah perkataan, terdapat sebanyak 5,085 kesalahan yang ditemui,

iaitu lebih 70% dari jumlah kesalahan yang didapati adalah terdiri daripada aspek ejaan,

penggunaan perkataan, pembentukan rangkai kata dan pembentukan ayat.

Mohammed Salehudin Aman (1993: 189) telah membuat kajian tentang

kesalahan tatabahasa terhadap 150 orang pelajar tingkatan empat di dua buah sekolah

menengah agama di Melaka. Hasil dapatan beliau menunjukkan bahawa sebanyak 81%

daripada jumlah keseluruhan kesalahan adalah terdiri daripada kesalahan kata. Daripada

jumlah ini, didapati sebanyak 32.3% daripada kesalahan kata itu ialah kesalahan

penggunaan imbuhan, iaitu kesalahan yang paling tinggi kekerapannya.

Mohd. Isa (1997) telah membuat kajian terhadap kesilapan ejaan murid tahun 6 di

sekolah Kebangsaan Bulu Silou Keningau dengan sampelnya seramai 55 orang. Hasil

kajian beliau menunjukkan bahawa sebanyak 60% murid keliru dengan ejaan perkataan

umum seperti ia, ada, daerah dan berdarah. 53% pula adalah kesalahan imbuhan, 45%

kesalahan penulisan kata majmuk dan sebanyak 29% kesalahan penggunaan partikel pun.

Zulkifley (2004: 52-57) telah membuat penyelidikan mengenai analisis

penguasaan pengetahuan bahasa Melayu di kalangan mahasiswa. Para mahasiswa yang

terdiri daripada pelajar prasiswazah UKM yang merangkumi hampir kesemua fakulti

pengajian diambil menjadi sampel kajian, iaitu seramai 194 orang pelajar lelaki dan 289

orang pelajar perempuan. Hasil dapatan beliau menunjukkan bahawa hampir 50%

kesalahan yang dilakukan adalah kesalahan bagi aspek morfologi dan sintaksis. Hasil

- 22 -

kajian ini amatlah mengecewakan memandangkan sampel adalah mahasiswa institusi

pengajian tinggi awam.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->