P. 1
Penguasaan Bahasa Melayu Dalam Penulisan Karangan Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Satu Per Banding An

Penguasaan Bahasa Melayu Dalam Penulisan Karangan Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Satu Per Banding An

|Views: 20,044|Likes:
Published by lizzahk

More info:

Published by: lizzahk on Apr 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/28/2015

pdf

text

original

Terdapat beberapa kajian tentang kesalahan bahasa yang telah dilaksanakan di

Malaysia, anataranya kajian yang telah dilakukan oleh Teo Kee Huei (1990), Hjh

Norhana (1990), Pg. Muhammad (1990), Saidin Hj. Mohd Noor (1991), Md. Daud Taha

(1992), Pg. Mahmud (1992), Arpan Shahbuddin Latip (1998), Mardlina (2006),

Rulkhairul (2006), Mastijah (2006), Adee Rafizza Zuzannawatie (2006) dan Hj. Mat

Dani (2007).

Sementara Teo Kee Huei (1990: 104-108) telah membuat kajian tentang

kesalahan bahasa dalam karangan pelajar-pelajar tingkatan III. Hasil kajian beliau

mandapati bahawa 475 kesalahan yang dilakukan oleh pelajar sampel, iaitu 241 (50.7%)

kesalahan ejaan dan huruf besar, 52 (10.9%) kesalahan imbuhan, 91 (19.2%) kesalahan

kata sendi nama, 15 (3.2%) kesalahan penggunaan partikel ‘pun’, 11 (2.3%) kesalahan

kata hubung dan 65 (13.7%) kesalahan kata ganti diri.

Hjh Norhana (1990: 67-87) telah membuat kajian tentang kesalahan penggunaan

imbuhan di kalangan pelajar tingkatan IV dengan membandingkan prestasi pencapaian di

antara pelajar-pelajar Sekolah Menengah Awang Semaun (SMAS) dengan SM St.

George. Hasil daripada kajian itu, beliau telah mendapati 462 kesalahan dan beliau telah

- 23 -

mengklasifikasikan bentuk-bentuk kesalahan imbuhan BM yang dilakukan oleh para

sampel, iaitu seperti berikut:

a) 320 (69.3%) kesalahan memilih imbuhan;

b) 24 (5.2%) kesalahan ejaan bagi perkataan berimbuhan;

c) 4 (0.87%) kesalahan menambah sesuatu yang tidak perlu;

d) 83 (17.97%) kesalahan kurang menulis sesuatu yang perlu;

e) 31 (6.71%) kesalahan memilih alomorf.

Keseluruhan kajian beliau mendapati bahawa pelajar-pelajar SM St. George lebih

kerap melakukan kesalahan bahasa berbanding dengan pelajar SMAS. Kebanyakan

pelajar keliru dalam memilih imbuhan awalan, apitan dan akhiran dalam pembentukan

kata nama dan kata kerja.

Pg. Muhammad (1990: 57-104) telah membuat kajian tentang aspek bahasa dalam

penulisan karangan pelajar-pelajar sekolah menengah. Hasil kajian beliau mendapati

bahawa terdapat 212 (32.3%) kesalahan pada peringkat ayat, 225 (34.3%) kesalahan

pada peringkat kata dan 219 (33.4%) kesalahan pada peringkat ejaan. Hasil kajian ini

diperolehi daripada analisis kesalahan terhadap kertas jawapan peperiksaan Brunei

Cambridge peringkat ‘O’. Dalam hasil kajian kesalahan pada peringkat kata, beliau

mendapati bahawa 53 (23.6%) kesalahan imbuhan, 30 (13.3%) kesalahan kata depan, 18

(8%) kesalahan kata ganti diri, 22 (9.8%) kesalahan kata bentuk jamak, 11 (4.9%)

kesalahan kata bantu, 5 (2.2%) kesalahan penggunaan kata asing/dialek dan 81 (36%)

kesalahan penggunaan sesuatu kata.

- 24 -

Saidin Hj. Mohd Noor (1991:103-106) telah membuat kajian kes di Maktab Duli

Pengiran Muda Al-Muhtadee Billah mengenai penggunaan imbuhan kata kerja dalam

karangan pelajar-pelajar tingkatan VI atas. Hasil kajian dan analisis, beliau mendapati

bahawa kesalahan dalam imbuhan kata kerja yang dilakukan oleh pelajar-pelajar sampel

ialah sebanyak 1,845 (68.75%) kesalahan, iaitu 847 kesalahan adalah dilakukan oleh

pelajar bukan Melayu manakala 998 kesalahan dilakukan oleh pelajar Melayu. Pelajar

bukan Melayu didapati melakukan kesalahan sebanyak 27 (3.2%) kesalahan kata kerja

transitif, 226 (26.7%) kesalahan kata kerja tak transitif dan 594 (70.1%) kesalahan

ragam. Manakala pelajar Melayu didapati melakukan kesalahan sebanyak 36 (3.6%)

kesalahan kata kerja transitif, 311 (31.2%) kesalahan tak transitif dan 651 (65.2%)

kesalahan ragam.

Manakala Md. Daud Taha (1992: 90-92) telah membuat kajian tentang masalah

penguasaan bahasa Melayu: kalangan pelajar-pelajar menengah atas, Negara Brunei

Darussalam, mendapati sampel melakukan kesalahan ayat, kesalahan kata dan kesalahan

ejaan. Hasil kajian beliau mendapati 1,237 kesalahan ayat, 1,332 kesalahan penggunaan

kata dan 607 kesalahan ejaan. Dalam kesalahan penggunaan kata, beliau mendapati

bahawa 197 atau 14.8% kesalahan penggunaan imbuhan, 219 (6.4%) kesalahan

penggunaan kata sendi nama, 93 (6.98%) kesalahan penggunaan kata ganda, 38 (2.63%)

kesalahan penggunaan kata asing (bahasa Inggeris), 128 (9.6%) kesalahan penggunaan

kata ganti diri dan 657 (49.3%) kesalahan penggunaan kata, iaitu selain dari yang telah

dinyatakan.

- 25 -

Pg. Mahmud (1992:182-183) telah membuat penyelidikan tentang kesalahan

tatabahasa dan tanda baca pelajar Melayu di peringkat sekolah menengah bawah Daerah

Brunei Muara dan Daerah Tutong. Hasil analisis, beliau telah mendapati sebanyak 1,736

kesalahan telah dapat dikesan dalam ujian karangan yang dilakukan oleh pelajar sampel

di kedua-dua buah sekolah tersebut. Dalam ujian karangan bertulis, dari empat jenis

kesalahan yang dikaji, kesalahan pembentukan struktur ayat adalah kesalahan yang lebih

banyak kekerapannya, iaitu 624 (35.94%) kesalahan, kesalahan penggunaan perkataan,

iaitu 602 (34.68%) kesalahan. Kesalahan penggunaan tanda baca dan huruf besar pula

sebanyak 401 ( 23.09%) kesalahan dan kesalahan penggunaan imbuhan sebanyak 109

(6.28%) kesalahan.

Arpan Shahbuddin Latip (1998: 67), pula telah membuat kajian tentang kesalahan

kesilapan tatabahasa pelajar Melayu di Thanawi Lima di Sekolah Menengah Arab. Hasil

kajian beliau mendapati bahawa kesalahan morfologi sebanyak 1619 (54.13%) kesalahan

yang ditemui dalam 186 buah karangan pelajar, iaitu 302 (10.1%) kesilapan penggunaan

imbuhan, 127 (4.25%) kesilapan kata ganda, 860 (28.75%) kesalahan kata sendi nama,

174 (5.64%) kesalahan kata pemeri, 71 (2.37%) kesalahan kata penegas dan 85 (2.84%)

kesalahan selain dari kata tugas yang telah dinyatakan.

Mardlina (2006: 69) telah membuat penyelidikan kesalahan morfologi bagi

Tingkatan Dua di Sekolah Pg. Dipa Negara Pg Jaya Sengkarai, Tutong. Hasil kajian

mendapati bahawa 34 pelajar atau 85% melakukan kesalahan imbuhan, 25 pelajar atau

62.5% melakukan kesalahan penggunaan kata depan, 4 pelajar atau 10% melakukan

kesalahan kata asing, 7 pelajar atau 17.5% melakukan kesalahan kata ganda, 16 pelajar

- 26 -

atau 40% melakukan kesalahan dengan menggunakan kata dialek dalam karangan, 13

pelajar atau 32.5% melakukan kesalahan kata hubung dan 18 pelajar atau 45%

melakukan kesalahan dalam penggunaan kata ganti diri.

Rulkhairul (2006: 54) telah membuat penyelidikan kesalahan penggunaan imbuhan

terhadap karangan pelajar tingkatan dua di Maktab SOAS. Hasil dapatan beliau

mendapati bahawa 57 (32.5%) kesalahan imbuhan me(N), 31 (17.71%) kesalahan

imbuhan di-, 9 (5.14%) kesalahan imbuahan te(R), 22 (12.57%) kesalahan imbuhan

be(R), 9 (5.14%) kesalahan imbuahan se-, 2 (1.14%) kesalahan imbuhan pe(N), 36

(20.57%) kesalahan imbuahan ke-, 8 (4.57%) kesalahan imbuahan pe(R) dan 1 (0.57%)

kesalahan imbuhan –i.

Sementara itu, Mastijah (2006:44-45) telah membuat kajian tentang kesalahan

penggunaan imbuhan BM pelajar menengah dua di Sekolah Menengah Chung Hwa,

Bandar Seri Begawan, NBD. Hasil kajian beliau, iaitu sebanyak empat buah darjah telah

dijadikan sampel kajian telah mendapati bahawa kesalahan penggunaan imbuhan me(N)

bagi setiap kelas yang paling tinggi kekerapan kesalahannya, iaitu sebanyak 3,148

(47.69%) kesalahan.

Manakala Adee Rafizza Zuzannawatie (2006: 75-76) telah membuat kajian tentang

kesalahan tatabahasa BM kepada pelajar Tingkatan Dua di Sekolah Menengah Awang

Semaun dan Sekolah Menengah Saiyyidina Umar Al-Khattab (SMSUA). Hasil kajian

beliau mendapati bahawa pelajar-pelajar sampel di kedua buah sekolah berkenaan

melakukan kesalahan sebanyak 334 (77.86%) kesalahan pengimbuhan, 1 (0.23%) adalah

- 27 -

kesalahan pemajmukan dan 94 (21.91%) kesalahan adalah kesalahan penggandaan

kesemuanya berjumlah 429 kesalahan.

Hj. Mat Dani (2007: 49-65) telah membuat kajian kesalahan morfologi dan ejaan

bagi murid-murid darjah 6 di dua buah sekolah, iaitu sebuah sekolah kerajaan dan sebuah

bukan kerajaan di Negara Brunei Darussalam. Hasil kajian beliau mendapati bahawa di

sekolah rendah bukan kerajaan melakukan 428 kesalahan, iaitu 249 (58.2%) kesalahan

imbuhan, 28 (6.5%) kesalahan kata ganda dan 151 (35.3%) kesalahan ejaan. Manakala di

sekolah rendah kerajaan melakukan 558 kesalahan, iaitu 272 (48.7%) kesalahan

imbuhan, 10 (1.79%) kesalahan kata ganda dan 276 (49.5%) kesalahan ejaan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->