LABK

A ME E

ANJ
P LGU POLITEKNIK
SULTAN SAlAHUDDIN
ABDUL AZIZ SHAH
0 AKR

NEU
R
L T
A E
N R
A
A
N 4

NAMA AHLI KUMPULAN

1. KAMAL B. YUNOS OBPKM0951050

2. MOHAMAD SYAlFUL NIZAM B. AZIZAN OBPKM0951034

3. SHURAIMI B. RAMLI OBPKM0951060

4. RAZALI B. CHE AHMAD OBPKM0951037

5. MOHO ZAKI B. MOHAMED OBPKM0951062

PENGENALAN

1.0

KESELAMATANBENGKEL

Para pengguna peralatan worksyop kejuruteraan am (memes in, kimpalan, menggegas dan foundri) sentiasa terdedah kepada berbagai-bagai bahaya sekiranya peralatan tersebut disalahgunakan ataupun cuai semasa mengendalikan kerja-kerja di dalam worksyop. Peraturan keselamatan dan undang-undang keselamatan woksyop wajib diketahui, dipelajari dan dipatuhi kerana menjaga keselamatan menjadi tanggungjawab setiap pelajar. Dengan mematuhi peraturan keselamatan di dalam bengkel sebarang risiko yang melibatkan kemalangan jiwa atau pencaindera, kerosakan terhadap alat, me sin akan dapat dihindari.

1.1

LANGKAH-LANGKAH MENCEGAH KEMALANGAN AM

Terdapat empat faktor utama untuk menjauhi atau mencegah sebarang kemalangan di dalam woksyop berlaku:

1. Tabiat bekerj a

11. Keselamatan diri sendiri

111. Keselamatan semasa menggunakan peralatan mesin

IV. Kekemasan temp at bekerja atau worsyop

1

1.2

TABIAT BEKERJA

Para pelajar dikehendaki rnernpunyai sernangat dan tabiat bekerja yang baik sernasa di dalam woksyop bagi rnencegah kernalangan dianataranya:

1. Mengutamakan Kebersihan dan kekernasan pakaian

11. Mernpunyai sikap dan tanggungjawab terhadap diri sendiri

111. Bertirnbang rasa terhadap kebajikan rakan sekelas

iv. Menurnpukan sepenuh perhatian dan tenang ketika bekerja

v. Tidak gopoh sernasa rnelakukan sebarang kerja arnali

1.3 KESELAMATAN DIRI SENDIRI

Kebanyakkan kernalangan berlaku kerana sikap cuai dan tidak rnengarnbil berat aspek keselamatan. Faktor kernalangan ini dapat dicegah dengan cara:

I. Pakai pakaian keselamatan yang sesuai dengan ternpat bekerja dan aktiviti amali yang dilakukan (Lihat Gambar 1.1 & 1.2). Pakaian keselamatan didalam bengkel kirnpalan arka tidak sarna dengan pakaian keselamatan di dalam bengkel rnesin larik.

II. Rambut hendaklah sentiasa kernas dan pendek. Rambut yang panjang boleh tersangkut pada mesin yang berputar atau alat-alat lain.

III. Jangan bergurau senda dengan rakan sarnaada rnelibatkan peralatan woksyop ataupun tidak.

IV. Elakkan daripada rnernakai barang-barang perhiasan sepertijam tangan, cincin, rantai kerana barang-barang tersebut boleh tersangkut pada rnesin dan alat-alat lain.

2

I

Gambar 1.3.1 Pakaian keselamatan

1.4

KESELAMATAN SEMASA MENGGUNAKAN PERALATAN ME SIN

Langkah keselamatan semasa menggunakan mesin akan diterangkan pada unit-unit seterusnya walaubagaimanapun secara umumnya kemalangan ini dapat dicegah dengan cara:

i) Setiap mesm mestilah mempunyai pembumian yang sempurna bagi mengelak bahaya elektrik.

ii) Elakkan daripada memegang dan menyentuh alat-alat tajam seperti mata pengisar, hujung mata penggarit.

Gambar 1.4.1 Penghadang Tali Sawat

3

1.5

KEKEMASAN TEMPAT BEKERJA ATAU WORKSYOP

kekemasan dan kebersihan tempat kerja bukan sahaja dapat mencegah daripada kemalangan tetapi juga meningkatkan kecekapan bekerja. Oleh itu perkara berikut hendaklah diambil kira:

i) Jangan biarkan alatan bersepah diatas lantai.

ii) Elakan daripada minyak atau gris tertumpah diatas lantai. Lap sehingga tiada kesan licin diatas lantai jika terdapat minyak atau gris diatas lantai woksyop.

iii) Jangan biarkan tatal atau serpihan logam bersepah diatas lantai dan disekeliling mesin.

iv) Ruang woksyop hendaklah mempunyai pengedaran udara yang baik. Mempunyai tanda garis keselamatan kawasan bekerja dan laluan berjalan.

v) Woksyop hendaklah sentiasa mempunyai laluan serta pintu kecemasan.

vi) Alatan pencegahan kebakaran Juga hendaklah diletakkan ditempatkan yang sesuai, mudah dilihat dan dicapai jika berlaku kebakaran.

Gambar 1. 5.1 Tergelincir disebabkan lantai yang berminyak

4

1.6.

1.7

KEPENTINGAN MENGGUNAKAN ALAT KESELAMATAN DAN MENJAGA KEBERSIHAN WOKSYOP

Menggunakan alat keselamatan seperti gogal, cermin keselamatan, pengawal roda pencanai serta menjaga kebersihan woksyop amat penting bagi mengelakan sebarang kejadian yang tidak diingini.

GOGAL

Gogal adalah alat pelindung mata yang amat penting diantaranya:

Melindungi mata daripada terkena percikan bunga api ketika kimpalan gas dilakukan.

Gambar 1.7.1 Pengunaan goggle

i) Mengelakan daripada kerosakan mata akibat daripada pancaran cahaya yang terang ketika melakukan kimpalan gas.

ii) Mengelakan daripada terkena tatal tajam ketika operasi mesin larik.

iii) Menyelamatkan mata daripada kecederaan jika sesuatu alat atau peralatan tajam terpelanting kearah mata.

5

1.8 CERMIN KESELAMAT AN

1. Cermin keselamatan biasanya diletakkan pada mesin sebagai alat keselamatan yang berkesan terhadap diri

111. Cermin keselamatan pada CNC mesin akan dapat mengelakan diri daripada terkena tatal atau serpihan tajam.

IV. Cermin keselamatan pada me sin gerudi akan menghindarkan diri daripada terkena percikan tatal bahan kerja yang digerudi.

v. Cermin keselamatan pada mesin roda pencanai akan menghadang

serpihan bunga api atau bahan kerja yang terpelanting kearah pengguna.

1.9 PENGA W AL RODA PENCANAI

Pengawal roda pencanai akan menghalang pengguna daripada kecederaan yang lebih teruk jika roda pencanai pecah. Disamping ini ianya sebagai penghadang roda pencanai ketika ianya sedang berputar dan mengurangkan kawasan bahaya pada roda pencanai.

1.10 MENJAGA KEBERSIHAN WOKSYOP

Keadaan persekitaran woksyop yang bersih dan kemas akan memberi situasi bekerja yang lebih selesa yang selamat. Sebagai contohjika lantai woksyop penuh dengan tompokan minyak ianya sudah pastinya mengundang bahaya tergelincir dan sebagainya. Dengan situasi yang bersih alat-alat tajam dan merbahaya dapat dilihat dengan mudah dan ini sudah pastinya dapat mengelakan daripada bahaya.

6

1.11 AKIBAT SALAH PENGGUNAAN ALATAN KESELAMATAN

Pakaian dan alat-alat keselamatan hendaklah digunakan dengan betul dan sesuai dengan keadaan kerja ayangdilakukan. Jika salah menggunakan sarung tangan, kain pengesat, roda pencanai tanpa pengadang dan memakai pakaian keselamatan yang tidak sempurna akan mengebabkan bahaya kepada diri sendiri atau rakan sekerja.

1.12 SARUNG TANG AN KESELAMA TAN

Sarung tangan keselamatan mempunyai berbagai bentuk, saiz dan jenis bahan yang berbeza-beza mengikut penggunaan (Lihat Gambar 1.12.1.). Sebagai contoh sarung tangan keselamatan kimpalan gas diperbuat daripada kain kasar atau kulit tetapi saiznya agak keeil dan nipis. Sementara sarung tangan keselamatan bagi kimpalan arka diperbuat daripada kulit keras dan bersaiz panjang dan besar. Sarung tang an kerja-kerja umum pula diperbuat daripada benang kasar. Oleh itu seseorang yang menggunakan sarung tangan kimpalan gas untuk kerja kimpalan arka kemungkinan besar akan menyebabkan keeederaan. Perkara ini boleh berlaku kerana sarung tangan keselamatan tersebut tidak cukup panjang untuk menahan percikan api dari masuk kedalam pergelangan tangan. Sarung tangan yang tidak sesuai boleh terbakar dengan mudah ketika aktiviti kimpalan gas atau memegang bahan kerja panas ketika di woksyop foundri. Sarung tangan boleh tersangkut 'pada roda pencanai dan akan meyebabkan kemalangan jika mengasah mata alat dengan menggunakan sarung tangan.

Sarung tangan kuklit yang digunakan untuk kimpalan arka

Gambar 1.12.1.

1.13

KAIN PENGESAT

Kain pengesan sepatutnya digunakan ditempat yang sesuai seperti membersihkan minyak, lap tangan yang basah dan sebagainya. Adakalanya jika menggunakan kain Pengesat

ditempat yang tidak sesuai kecederaan atau bahaya akan berlaku. Sebagai contoh menggunakan kain pengesat untuk membersihkan tatal pada mesin larik atau gerudi akan meyebabkan tatal yang tajam tersebut akan tersangkut pada kain pengesat dan boleh melukakan tangan. Mengesat bahan kerja ketika bindu mesin larik atau me sin gerudi sedang berputar boleh mengundang bahaya, kerana kain pengesat boleh tersangkut dan menyebabkan kecederaan.

1.14 RODA PENCANAI TANPA PENGADANG

Pengadang roda pencanai digunakan untuk mengelakan percikan bunga api yang keluar daripada pelelas mengenai pengguna. Disamping itu ianya digunakan sebagai penghalang jika bahan kerja yang dicanai terpelanting. Jika menggunakan roda pencanai tanpa pengadang ianya adalah sangat berbahaya.

1.15 _PAKAIAN KESELAMATAN YANG TIDAK SEMPURNA

Pakaian keselamatan hendaklah dipakai dalam keadaan kemas dan sempurna. Ini bagi memastikan persediaan keselamatan yang maksima jika sesuatu perkara yang tidak diingini berlaku. Jika memakai pakaian keselamatan dalam keadaan tidak sempurna kecederaan boleh berlaku. Sebagai contoh jika kita memakai apron kimpalan arka tanpa mengikat tali pengikat pada pinggang akan menyebabkan tali bersebut tersangkut pada mesin ayang berputar dan sebagainya.

8

2.0 ME SIN LARIK

Mesin larik ialah satu-satunya rnesin yang paling versatil dalam bengkel kejuruteraan. Walaupun pelbagai betuk rnesin pelarik telah digunakan sebelum kurun ke- 18, nanun mesin pelarik pertama yang boleh memotong ulir hanya dicipta pada tahun 1797 oleh seorang mekanik Inggeris bemarna Henry Maudslay. Mesin ciptaan beliau telah banyak digunakan dalam pembinaan enjin stirn kereta api rekaan James Watt pada awal kurun ke-19 iaitu pada zaman revolusi industri England.sejak dari masa itu mesin

,

ini telah diperbaiki dan ditambah dengan beberapa alatan tambahan supaya dapat

mengeluarkan komponen-komponen dengan tepat dan persis. Di Malaysia mesin ini amat popular sehingga setiap bengkel kejuruteraan mempunyai sekurang-kurangnya sebuah mesin.

Mesin larik digunakan untuk melakukan kerja-kerja seperti memotong selari permukaan sebelah luar atau dalam, menggerudi, memotong benang skru, melulas, menggerek, memotong tirus, melorek, mencanai, menggilap, dan lain-lain. Pemotongan dilakukan dengan menyuapkan mata alat pemotong ke arah bahan kerja yang sedang berpusing. Suapan mata alat dilakukan sama ada selari atau bersudut tepat dengan paksi bahan kerja. Mata alat pemotong boleh juga disuapkan bersudut dengan paksi bahan kerja seperti dalam kerja pemotongan tirus.

SpimIJI1 :>peed selecto!"

Feed saleetor

rod

9

3.0 MESIN PENGISAR (MILLING)

Mesin pengisar berbeza daripada mesin - mesin lain dari segi penggunaan mata alat dan cara memegang benda kerja. Mata alat yang biasa di gunakan ialah mata alat tunggal atau mata alat berbilang. Berda kerja pula di pegang dengan cara pelbagai jenis pemegang atau di pasak terus kepada mata alat yang sedang berputar. Kedalarnan pemotongan pula di buat dengan menggunakan meja mesin.

Seperti me sin - mesin lain, mesin pengisar juga di lengkapkan dengan berbagai - bagai alat pemegang benda kerja, pemegang mata alat, aksesori dan alat tambahan. lni membolehkan mesin pengisar melakukan berbagai - bagai kerja pengisar.

Antara kerja - kerja yang dapat di jalankan dengan menggunakan me sin pengisar

ialah :-

I. Mesin pengisar permukaan rata. lni termasuklah permukaan ufuk, tegak dan permukaan bersudut atau condong.

II. Memotong berbagai - bagai jenis bahu dan alur kunci, lurah T, dan tangarn bajang.

III. Mengisar pennukaan berbentuk atau tak berbentuk denggan menggunakan mata alat pengisar berbentuk.

IV. Dengan menggunakan kepala pembahagi, permukaan yang berjarak sarna boleh dimes in, umpamanya bongkah segiempat sama, bongkah segienam dan sebagainya. Lurah - lurah berjarak sama boleh juga di potong pada pernmukaan lilitan bar bulat atau permukaan berbentuk silinder. Lurah ini tennasuklah lurah lurus dan lurah helices seperti gear, tap, pelulas, gerudi, mata alat pengisar, dan aci gelugur.

V. Membuat kerja - kerja melubang.

Selain itu, mesin milling digunakan untuk pembentukan logam itu dan bahan pepejal lain. Mesin-mesin ini wujud dalam dua keadaan asas iaitu mengufuk dan tegak,ianya merujuk pada orientasi gelendong perkakas pemotongan. Satu mesin gerudi berbeza, di mana bahan kerja berada dalam keadaan pegun dan gerudi itu digerakkan secara menegak untuk menembusi bahan, mengilang juga melibatkan pergerakan kerja pada pemotong putaran.

10

Bahan kerja dan pergerakan pemotong adalah tepat dan terkawal kurang daripada 0.001 inci (0.025 milimeter), biasanya dengan cara ketepatan menggelongsor dan leadscrews atau teknologi yang seakan-akan sarna. Mesin-mesin milling berkemungkinan secara manual,separa automatik, atau secara digital automatik melalui kawalan berangka terkomputer (CNC).

\fER TlCIlL FEED ('Z" AXIS)

HAN[)WH€EL DC MOTOR

DRPMlBOLT

SPINDLE PULLEY

SP~ED CONTROL KNOB

'If' BELT ""HEADSTOCK FRICTION ADJUSTING SCREW

HEADl1LTING -----'f-ft lOC!<.S~

ONJOf'r:

SWITCH

TABLE FEED IX" AXIS} HANDWHEEL

~SLOTS

~CKU\SHNUT

VARI.o:BLE SPEED HEAD

Quill 10.-1-

Q.ill

Indkttlor mounllng rod

Spindlo

4.0 Peralatan - peralatan yang digunakan

Terdapat beberapa peralatan utama yang perlu disediakan sebelum kerja melarik kerja mengisar di mulakan .Diantaranya adalah:-

1. Set spanar
2. Angkup cliper
3. Tool holder dan mata pemotong
4. Mata end mill
5. Pengetat bindu ( 3 jaws)
6. Pelindung mata
7. Coolent
8. Set indeks asas 12

4.1 Jenis peralatan dan penggunaan pada mesin melarik dan mesin milling

1. Set Spanar- melonggar dan mengetatkan bolt dan nat dimesin larik

2. Angkup Venier (Vemier Calliper) -mengukur diameter dan panjang bahanlkeluli.

13

3. Tool holder dan mata pemotong- memegang mata alat dan memotong bahanlkeluli.

4. Mata End mill-untuk memotong permukaan benda kerja.

14

5. Pengetat bindu (3 jaws)-mengetat dan melonggarkan 3 jaws untuk bahanlkeluli.

6. Pelindung mata.-mengelakkan mata terkena cips bahanlkeluli.

7. coolant-membantu menyejukan mata pemotong dan bahanlkeluli dari panas/haus.

15

8. Set Indeks asas- untuk membuat bentuk heksagon pada milling.

16

5.0 PROSEDUR KERJ A

1. Baca arahan projek yang disampaikan oleh tenaga pengajar.

2. Pastikan ukuran bahan kerja yang dipotong bersesuaian dengan proses pemesinan yang akan dilakukan.

3. Ukuran yang hendak dipotong, hendaklah dilebihkan supaya bahan kerja selamat digunakan semasa proses pemesinan dijalankan.

4. Sebelum menggunakan mesin pastikan mesin berada dalam keadaan selamat sebelum digunakan.

5. Pasangkan mata alat dan setkan mata alat dengan betul pada supaya tepat.

6. Setkan kotak gear mengikut ukuran suapan yang sesuai dan ON mesin.

7. Patuhi langkah-langkah keselamatan menggunakan mesin bagi mengelakkan berlakunya kemalangan.

8. Mulakan memesin pada bahagian yang mudah dahulu dan diikuti dengan langkah yang lebih susah sehingga kerja-kerja memotong selesai.

9. Bersihkan mesin setiap kali menggunakan mesin

17

5. LANGKAH KERJ A

5.1 Mencanai mata pemotong.

Sebelum memulakan kerja melarik,mata pemotong perlu di canal supaya mendapat sudut dan ukuran yang ditetapkan. Jika mata pemotong tidak di canai.sukar untuk melarik bahanikeluli.Mata pemotong perlu dicanai dengan teliti agar mata pomotong tidak cepat haus ketika kerja melarik dilakukan.

Mencanai mata pemotong

Side C1Wance(F)

Side rake (E)

Tool body

Sudut dan bentuk mata pemotong di canai.

18

5.2 Projek 1

(ker ja melarik)

1. Sebatang keluli dipotong dengan menggunakan gergaji kuasa mengikut ukuran yang ditetapkan iaitu 90mm.

2. Keluli / bahan kerja tersebut diikat pada chuck 3 rahang dengan kuat supaya

bahan kerj a tidak long gar semasa mesin sedang berpusing.

3. Setkan kelajuan yang sesuai pada kotak gear.

4. Mulakan kerja menampang tepi untuk mendapatkan permukaan tepi yg rata.

5. Setelah itu mulakan kerja melarik sehingga mendapat diameter 15mm dan panjangnya 70mm.

6. Terbalikkan kelulilbahan kerja untuk melarik sehingga mendapat diameter

30mm.

7. Tanda bahagian tengah bahan dengan garis panjang 20mm bermula dari aturan kerja nombor 5 (diameter 15mm panjang 70mm).

8. Selesai aturan nombor 7,menampang pada aturan nombor 7 dari panjang 20mm kepada 15mm sahaja.

19

Proses menampang tepi.

Proses melarik mengecilkan diameter

20

Proses melarik mendapatkan diameter

Hasil melarik

21

Coolant perlu dipasang ketika proses melarik

22

5.3 Membuat chamfer.

9. Setkan compound rest pada sudut 30°

10. Kemudian larik 2mm untuk mendapatkan bentuk chamfer.

11. Chamfer perlu dibuat pada hujung bucu bahagian yang berdiameter 15mm,26mm,34mm dan 25mm.

Contoh gambar membuat chamfer

23

5.4 Membuat bentuk heksagon menggunakan mesin kisar.

Sambungan dari projek 1

12. set indeks asas dan mudah diletakkan pada meja mesin.

13. Benda kerja dipasangan pada bindu 3 rahang.

24

14. Set benda kerja dengan indeks asas.

15. Mata pemotong endmill dilaraskan supaya berada di tengah-tengah bend a kerja yang hendak dipotong.

25

16. Apabila semua sudah siap,On mesin milling untuk memulakan kerja.

26

1 7. Setiap 1 pemotong,set pada 4 lubang berikutnya pada set indeks supaya di akhir nanti akan jadi bentuk heksagon.

18. Coolant digunakan ketika proses pemotongan dengan hanya menggunakan antirust WD4T dan air.

27

8. PERBINCANGAN

II

Perbincangan mengenai mesin larik.Dalam membuat kerja-kerja di mesin larik.ketepatan ukuran yang diminta.bentuk dan hasil yang baik adalah penting dalam pengeluaran produk.Ketika kami memes in di mesin larik.terdapat beberapa masalah dan perlu diambil perhatian.Diantaranya:-

1. Masalah ukuran

Masalah dari segi ukuran ini biasanya melibatkan mata kita dalam membaca ukuran. Ukuran semestinya di baca selari dengan garis ukuran bukan dari tepi atau atas.Dalam penggunaan mesin larik di bengkel ini, masalah vernier adalah punca utama yang kami hadapi. Kebanyakan vernier caliper yang dibekalkan tidak berfungsi dengan baik. Banyak ralat dan alat pengetat juga rosak.Apabila hendak mengambil bacaan, sudah tentu ada ralat dan lari dari ukuran sebenar walaupun sedikit.Itu salah satu punca mengapa bahan/ keluli yang dibentuk mendapat ukuran kurang tepat.

Selain itu,mesin larik yang sudah lama melebihi 10tahun juga boleh

menyebabkan skala bacaan pada mesin longgar ataupun sudah tidak stabil.Penjagaan mesin perlu dilakukan sekerap yang boleh selain perlu calibrate dan maintenance work untuk mengekalkan mesin itu dalam condition yang baik.Mesin juga penting selain dari bacaan.meletakkan bahanlkeluli pada bindu juga memainkan peranan.Jika kita salah meletakkan dan mengetatkan bahanlkeluli,bahan tersebut akan gelong.Apabila gelong.kerja melarik dilakukan dan didapati bahanlkeluli makan sebelah.Secara automatik bacaan sudah lari.

28

2.Kelajuan

Dalam melakukan kerja-kerja melarik, kadar suapan dan kelajuan spindal perlu mengikut kiraan yang telah ditetapkan.Jika kelajuan tidak diseimbangkan dengan mata alat dan bahanlkeluli akan membuatkan mata pemotong haus/ tumpul.

Contoh 1:

Melarik sepanjang 47mm dan mengecilkan diameter sehingga 12mm.Kelajuan pemotong 50 m/min dan kadar suapan O.2mm1putaran.Untuk mencari laju spindle dan masa memotong.

Laju spindle = CS (m/min) x 1000 D(mm) x 1t

1326 p.s.m(anggaran)

Masa memotong = 47 = O.l8min

0.2 x 1326

Contoh 2:

Melarik sepanjang 35mm bagi mengecilkan diameter sehingga 8mm menggunakan alat pemotong K.T.L.Laju pemotongan ialah 50 m/min dan kadar suapannya ialah 0.2 mm/putaran. Laju spindle dan masa memotong.

Laju spindle

CS (m/min) x 1000 Dia (mm) x 11:

1300 p.s.m (anggaran)

Masa memotong = _ _;:;3..:..5_

= 0.10min

0.2 x 1300

Selain dari mata pemotong haus/tumpul,ia juga membolehkan permukaan bahanlkeluli tidak licin dan terdapat garis-garis di permukaannya.

29

Kebanyakan operasi melarik dilakukan dengan menggunakan alat pemotong bermata tunggal yang ringkas rekabentuknya.Bagi melarik ke kanan ke kiri dan menampang,pemotongan berlaku pada sisi mata alat,dengan itu sudut sadak sisi adalah

<

penting,terutama apabila memotong dengan dalam pemotongan yang besar.Sekiranya melarik menggunakan alat pemotong muneung bulat,kemasan,membuat. ulir dan eutoff,pemotongan berlaku pada atau hampir dengan hujung alat. Oleh itu sudut sadak belakang adalah penting.Alat ini juga perlu digunakan dengan daam pemotongan yang keeil.

Alat pemotong perlu dipegang dengan baik,di sokong seeara kuatdan tegar untuk mengurangkan berlakunya pesongan dan getaran.Keadaan ini tidak diingini kerana akan menjejaskan ketepatan dan kualiti permukaan bahanlkeluli yang dihasilkan.Oleh yang demikian mata pemotong juga memainkan peranan penting, jika kite tersilap meraut, boleh menyebabkan keeaeatan pada bahanlkeluli.

3. Mata pemotong.

Sad clltting-edge angle H

(E:CAC) l i:;1 --, -...,

I . '<, F~(;e Nose rarHu!i 1-7 N0T@' ,mgie

SiQ'e clitting'e(j'ge angle J. -_. :

(SCEA) ~L --=:::;"""""_ ---:I

Back rake angl<t lBRA) ,

..l

Top viQ~'

I .

i f············

~! end relief angle

'1 (ERA)

Side re 11 e:f angLe .' (SRAI

Sudut mata alat pemotong

30

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.