AKAUNTABILITI DALAM KERJA

MUQADIMAH
Kedudukan manusia sebagai hamba dan khalifah Allah untuk ta`at, patuh dan meng`imarahkan bumi Allah amanah dan kepercayaan Allah , di mana fungsinya ini merupakan satu

yang mesti dilaksanakan seluruhnya. Seluruh

tuntutan agama dan kewajipan yang ditetapkan hendaklah dipikul dan dilaksanakan seperti yang dikehendaki tanpa lalai, ragu dan sambil lewa. Jika ini dilaksanakan, maka seseorang telah menunaikan amanahnya kepada Allah

.

Setiap peringkat jawatan dan kedudukan ada tanggungjawab tersendiri mengikut kategori masing-masing.

Firman Allah

dalam Surah al-An`am: Ayat 165.

Maksudnya: Dan Dialah yang menjadikanmu khalifah di bumi dan meninggikan setengah kamu atas setengahnya yang lain beberapa darjat, kerana Dia hendak mengujimu pada apa yang telah dikurniakan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu

1

amatlah cepat azab seksa-Nya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. Justeru, kertas kerja ini yang bertajuk “Akauntabiliti dalam Kerja” dikemukakan kepada Konvokesyen Penyelia Kafa Peringkat Kebangsaan yang bersidang pada 14 hingga 16 April 2006/1427H. Ini bertujuan bagi meningkatkan keyakinan terhadap pekerjaan bagi melahirkan penjawat awam yang

bertanggungjawab dan penuh dedikasi.

Rangka kertas kerja ini seperti berikut:

i. Muqadimah. ii. Pengertian dan definisi: a.Pertama: Akauntabiliti. b.Kedua: Kerja. iii. Akauntabiliti dalam al-Quran. iv. Hubungan kerja dan Akauntabiliti. v. Kesimpulan. vi. Rujukan.

Semoga kertas kerja ini memberi semangat dan motivasi kepada kita dalam melaksanakan tugas dengan cemerlang. Amin.

2

PENGERTIAN DAN DEFINISI
Pertama: Akauntabiliti

Sikap bertanggungjawab yang mendalam, jujur, telus dan amanah. Boleh jadi makna yang hampir sama dengan akauntabiliti ialah muhasabah. Mengikut Kamus Dewan, Edisi Ketiga, muhasabah membawa maksud perbuatan menilai, meninjau perasaan (fikiran, pendirian) diri sendiri. Bermuhasabah pula bererti membuat penilaian terhadap diri sendiri.

Kedua: Kerja

Mengikut kamus Dewan Edisi Ketiga, Halaman 654: Kerja ialah usaha (kegiatan atau urusan) yang bertujuan untuk menghasilkan (menyelesaikan, menyediakan dan sebagainya) sesuatu. Manakala bekerja pula ialah melakukan atau menjalankan sesuatu atau berbagai-bagai kegiatan (usaha, tugas dan sebagainya) untuk menghasilkan (menyelesaikan, menyediakan dan lain-lain) sesuatu.

Kerja mestilah benar-benar mengikut syari`at Allah

dengan penuh sifat-sifat

mahmudah dan meninggalkan sifat-sifat mazmumah dalam pekerjaan dan kehidupan. Syari`at menggalakkan pekerjaan untuk kehidupan. Antara lain sebab-sebabnya ialah:

1.Mendorong manusia supaya sentiasa menyesuaikan kegiatan dan aktiviti mereka selagi hidup di muka bumi dengan ukuran kebenaran (al-Haq), kebaikan 3

(al-Khair) dan kemaslahatan (al-Sulh). Mereka yakin bahawa itu sahajalah yang akan menjadi neraca (ukuran) yang menentukan kejayaan mereka di akhirat nanti.

Firman Allah

dalam Surah al-A’raf: Ayat 8 hingga 9.

Maksudnya: Dan timbangan amal pada hari itu adalah benar; maka sesiapa yang berat timbangan amalnya (yang baik), maka mereka itulah orang-orang yang berjaya. Dan sesiapa yang ringan timbangan amalnya (yang baik), maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, dengan sebab mereka berlaku zalim terhadap ayat-ayat Kami (dengan meletakkannya pada bukan tempatnya).

Al-Baghawi berkata: “Yakni pada hari pertanyaan.” Mujahid pula berkata: “Makanannya ialah keputusan dan hari keadilan.” Sedangkan kebanyakan `ulama’ tafsir berkata: “Dikehendaki dengannya adalah timbangan segala amalan dengan mizan iaitu sejenis neraca.”

2.Mendorong manusia mempertingkatkan ketaqwaan dan keimanan serta amal soleh. Seterusnya akan menghalang mereka daripada melakukan perkaraperkara yang boleh menjerumuskan mereka dalam seksaan.

4

Firman Allah

dalam Surah al-Ma`un. Ayat 1 hingga 3.

Maksudnya: Tahukah engkau akan orang yang mendustakan agama (meliputi hari pembalasan)? Orang itu ialah yang menindas serta berlaku zalim kepada anak yatim, Dan ia tidak menggalakkan untuk memberi makanan yang berhak diterima oleh orang miskin.

Al-Sabuni berkata di dalam Safwah al-Tafasir: “Persoalan kerana ta`ajjub dikemukakan di sini.” Abu Hayyan pula berkata: “Perkataan Dan ia tidak menggalakkan untuk memberi makanan merupakan isyarat bahawa mereka tidak memberi makan sekalipun mampu.”

Al-Alusi di dalam Ruh al-Ma`ani berkata: “Maksud agama ialah pembalasan yang merupakan salah satu daripada maknanya sepertimana kata pepatah Arab:

‫كَمَا َتدِيْن تُدان‬ ُ
Maksudnya: Iaitu sebagaimana kamu lakukan pasti dibalas.

Dalam makna yang lain, Mujahid berpendapat dengan makna hisab atau Islam sebagaimana yang masyhur. Mengikut Ibn `Abbas: “Dengan hukum Allah .”

5

3.Syari`at Allah

mengingatkan kita bahawa manusia tidaklah diciptakan tanpa dalam Surah al-Qiyamah: Ayat 36.

sebarang tujuan. Benarlah firman Allah

Maksudnya: Patutkah manusia menyangka, bahawa dia akan ditinggalkan terbiar (dengan tidak diberikan tanggungjawab dan tidak dihidupkan menerima balasan)?

Mufasssir berkata: “Ini adalah satu cuitan al-Quran yang membimbing dan mengarah hati manusia supaya sentiasa mengingati pertalian-pertalian, perhubungan-perhubungan, matlamat-matlamat, tujuan-tujuan, faktor-faktor dan sebab-sebab yang mengikatkan kewujudan dirinya dengan kewujudan alam seluruhnya dan dengan Iradat Allah alam.” yang mentadbirkan semesta

6

AKAUNTABILITI DALAM AL-QURAN
Antara matlamat kerja ialah:

Pertama: Dengan bekerja boleh melaksanakan tanggungjawab terhadap diri dan keluarga. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Surah al-Taubah Ayat 105.

Maksudnya: Dan katakanlah (wahai Muhammad): Beramalah kamu (akan segala yang diperintahkan), maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan; dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui perkara-perkara yang ghaib dan yang nyata, kemudian Ia menerangkan kepada kamu apa yang kamu telah kerjakan".

Al-Alusi dalam Ruh al-Ma`ani berkata: Dan katakanlah beramallah dengan apa yang kamu mahu nescaya Allah melihat amalanmu sama ada baik atau buruk

yang memberi faedah daripadanya, galakan dan juga ancaman. Dan dikehendaki dengan melihat amalan dalam erti kata lain, pengetahuannya yang jelas. Adapun nisbah kepada rasul dan orang yang beriman dengan iktibar bahawa Allah tidak sunyi sesuatupun daripada mereka.

7

Kedua: Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara serta ummah keseluruhannya. Ini kerana setiap orang akan disoal mengenai amanah dan tanggungjawab yang dipikulnya. Firman Allah Ayat 38. dalam Surah al-Muddathir:

Maksudnya: Tiap-tiap diri terikat, tidak terlepas daripada (balasan buruk bagi amal jahat) yang dikerjakannya,

Mufassir berkata: “Setiap individu memikul masalah dan tanggungjawab dirinya sendiri. Setiap orang boleh meletakkan dirinya di mana dia suka, sama ada hendak meletakkannya di tempat yang maju atau mundur, sama ada dia mahu memuliakan dirinya atau menghinakannya. Dia tetap terikat dan telah

bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Allah

menerangkan kepada manusia jalan yang diredhai-Nya supaya mereka mengikutinya dengan penuh kesedaran dan berhati-hati. Allah membuat

pengumuman supaya manusia meneliti pemandangan Neraka ‫ سسقر‬yang membakar habis-habisan. Pengumuman ini sudah tentu mempunyai kesan dan nilainya.”

Sabda Rasulullah

dalam hadith sahih:

ِ‫.ك ّكم رَاعٍ وك ّكم مَسؤوْ ٌ عنْ رَعّته‬ ِ‫ِي‬ ‫ُل ُ ْ ْ ُ ل‬ ْ ُ ‫ُل‬
8

Maksudnya: Setiap di antara kamu adalah pemimpin dan bertanggungjawab terhadap orang yang dipimpinnya. Hadith riwayat Imam al-Bukhari.

9

HUBUNGAN KERJA DAN AKAUNTABILITI

Sewajarnya kita memahami bahawa sebagai khalifah Allah

, hendaklah kita

melaksanakan tugas dan perkhidmatan dengan sebaik-baiknya. Ini kerana:

i. Tanggungjawab dan kerja merupakan amanah manakala khianat merupakan penyelewengan daripada tanggungjawab khalifah.

Firman Allah

dalam Surah al-Anfal: Ayat 27.

Maksudnya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati (amanah) Allah dan Rasul-Nya, dan (janganlah) kamu mengkhianati amanahamanah kamu, sedang kamu mengetahui (salahnya).

Mufassir berkata: “Begitu juga golongan Muslim diperingatkan supaya jangan mengkhianati amanah yang dipikul mereka sejak mereka mengikat perjanjian setia dengan Rasulullah untuk berpegang teguh dengan Islam.

Ini kerana Islam bukanlah kata-kata yang hanya diucapkan dengan lidah dan bukan pula merupakan semata-mata ungkapan-ungkapan dan doa-doa, malah Islam adalah sistem hidup yang sempurna dan syumul, yang dihalangi oleh berbagai-bagai halangan dan kesulitan. Islam adalah sistem hidup untuk

10

menegakkan realiti kehidupan di atas prinsip-prinsip ‫ ,ل إله إل ال‬satu prinsip yang mengembalikan seluruh manusia kepada `ubudiyah kepada Allah

,

Tuhan mereka yang sebenar dan mengembalikan masyarakat kepada kuasa Hakimiyah Allah dan syariat-Nya. Di samping itu, ia mengembalikan

penguasa-penguasa yang sewenang-wenangnya mencabul uluhiyah Allah dan kuasa-Nya daripada terus bermaharajalela dan mencabul. Ia juga menjamin kebenaran dan keadilan kepada seluruh manusia iaitu

menegakkan keadilan di kalangan mereka dengan neraca yang teguh dan seterusnya membangun dan mengimarahkan bumi serta melaksanakan tugas-tugas khalifah Allah dengan sistem hidup ciptaan Allah .

Semuanya itu adalah amanah-amanah yang wajib dan sesiapa yang mengabaikannya bererti dia telah mengkhianati amanah dan melanggar perjanjiannya dengan Allah , juga yang membatalkan perjanjian setianya

yang telah dikaitkan dengan Rasul-Nya.”

ii. Setiap pancaindera diamanahkan terhadap segala perbuatan yang dikerjakan.

Firman Allah

dalam Surah al-Isra’: Ayat 36.

11

Maksudnya: Dan janganlah kamu mengikut apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan serta hati, semua anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukannya. Mufassir berkata: “Ayat yang pendek ini membentuk satu pendekatan atau methodologi yang sempurna bagi hati dan akal manusia termasuk methodologi `ilmiyah yang baru sahaja diketahui manusia, di samping ditokokkan pula dengan unsur-unsur kejujuran hati dan muraqabah dengan Allah yang merupakan ciri keistimewaan Islam yang mengatasi

methodologi-methodologi `aqliyah lain yang kering.

Amalan memastikan kebenaran sesuatu berita, gejala dan pergerakan sebelum dia menghukumkannya merupakan anjuran al-Quran al-Karim dan methodologi Islam yang halus dan amat hemat. Apabila hati dan akal manusia mengikut methodologi ini dengan jujur, maka tiada lagi ruang di alam penyelidikan-penyelidikan, ujian-ujian dan ilmu pengetahuan yang dapat dimasuki oleh pendapat-pendapat yang dangkal dan andaian-andaian yang karut.

Amanah `ilmiyah yang dibangga-banggakan oleh manusia di zaman moden ini tidak lain dan tidak bukan melainkan merupakan sebahagian daripada amanah `aqliyah dan hati yang diumumkan tanggungjawabnya yang agung oleh al-Quran. Pengumuman itu menjadikan setiap orang yang

bertanggungjawab terhadap pendengaran, penglihatan dan hatinya di hadapan Allah yang mengurniakan telinga, mata dan hati itu.”

iii. Tanggungjawab perlu dipikul sendiri dan merupakan taklif fardi.

12

Firman Allah

dalam Surah al-Baqarah: Ayat 286.

Maksudnya: Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Dia mendapat pahala kebaikan yang diusahakannya, dan dia juga menanggung dosa kejahatan yang diusahakannya. (Mereka berdoa dengan berkata): "Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau mengirakan kami salah jika kami lupa atau kami tersalah. Wahai Tuhan kami ! Janganlah Engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah Engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya. Dan maafkanlah kesalahan kami, serta ampunkanlah dosa kami, dan berilah rahmat kepada kami. Engkaulah Penolong kami; oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap kaum-kaum yang kafir".

Mufassir berkata: “Ayat ini menjelaskan konsep tanggungjawab peribadi, iaitu seseorang tidak mendapat pahala melainkan daripada kebaikan yang telah dilakukannya dan tidak menanggung dosa melainkan daripada kejahatan yang telah dilakukannya. Setiap insan itu pulang kepada Allah

13

dengan membawa laporan amalan peribadinya dengan segala catatan pahala dan dosanya. Oleh itu, dia tidak boleh meletakkan kesalahannya ke atas bahu orang lain dan tidak boleh menunggu pertolongan daripada sesiapapun.” SIFAT-SIFAT MAZMUMAH

Antara perkara yang mesti dijauhi ialah sifat tidak bertanggungjawab juga dikenali dengan nama sifat-sifat mazmumah. Justeru, terdapat banyak masalah akan berlaku kepada mereka yang bersifat dengan sifat mazmumah. Antaranya:

i. Perbuatan yang tidak bertanggungjawab akan menyusahkan diri sendiri.

Firman Allah

dalam Surah Fussilat: Ayat 46.

Maksudnya: Sesiapa yang mengerjakan amal soleh maka faedahnya akan pulang kepada dirinya sendiri, dan sesiapa yang berbuat kejahatan maka bahayanya akan menimpa dirinya sendiri; dan Tuhanmu tidak sekali-kali berlaku zalim kepada hamba-hamba-Nya.

Mufassir berkata: “Agama Islam ini telah datang mengisytiharkan bahawa manusia telahpun sampai ke peringkat dewasa. Oleh itu mereka

dipertanggungjawabkan membuat pilihan sendiri, juga mengisytiharkan dasar tanggungjawab peribadi. Setiap orang bebas memilih.”

14

ii. Pecah amanah atau khianat boleh menyebabkan kefasadan dan boleh juga dimaksudkan dengan pecah rahsia seseorang yang anda percayakannya adalah suatu pekerti buruk yang harus dibasmi dari dalam diri. Kelakuan ini timbul disebabkan jahil akan akibat kesudahannya, baik di dunia mahupun di akhirat. Di dunia dia dapat menimbulkan permusuhan orang yang dikhianatinya, dan dia akan menjadi marah, tidak dikembalikan bila dituntut, ataupun jika rahsianya dibocorkan kepada orang lain padahal dia amat mempercayaimu.

Manakala di akhirat pula, akibatnya lebih berat lagi, kerana Allah

akan

murka terhadapnya dan akan membalasnya dengan seksaan yang pedih sekali. Nabi juga mengisyaratkan hakikat jenayah ini dengan

menghukumkan sebagai munafiq sebagaimana yang disebut dalam sabdanya yang bermaksud: “Apabila diserahkan amanat dia akan khianat.” Maka hendaklah kita menjaga diri daripada permasalahan amanat ini.

Sabda Rasulullah

lagi:

.‫ِيّكمْ والِيَاَنةَ، فإّها بِئْستِ البِطَانَة‬ َ ‫ن‬ ُ ‫إا‬
Maksudnya: “Awasilah dirimu daripada sifat khianat itu, kerana sesungguhnya khianat itu seburuk-buruk teman.” Hadith ini diriwayatkan oleh Abu Daud.

15

Dalam sebuah hadith, Nabi

telah bersabda. Antaranya: “Demikianlah

penduduk neraka itu. Lalu disebutkan sebahagian di antara mereka itu adalah seorang yang tidak menyembunyikan sifat rakusnya sekalipun terhadap barang yang kecil, melainkan dia selalu mengkhinatinya.”

Ibn Mas`ud

berkata: “Akan didatangkan nanti di hari kiamat seorang yang

dipercayakan amanat di tangannya, lalu dia mengkhianatinya, dan dikatakan kepadanya: “Tunaikanlah amanat itu kepada tuan punyanya!” Maka dia menjawab: “Dari manakah dapat saya menunaikannya lagi, wahai Tuhanku, padahal dunia telah berlalu?”

Sambung Ibn Mas`ud lagi: “Lalu barang amanat itu diwujudkan bentuknya serupa seperti pada hari dia mengambilnya itu, tetapi kali ini berada dalam lubang Neraka Jahannam. Kemudian dikatakan kepadanya: “Turunlah sekarang ke dalam lubang neraka itu.” Lantas dipikulnya amanat itu di atas bahunya, di mana beratnya pula ketika itu melebihi berat gunung-ganang dunia, sehingga apabila dirasakan dia telah terlepas dan selamat daripadanya, tiba-tiba barang yang dipikulnya itu terlepas dan jatuh ke dalam neraka itu semula. Maka dia pun terpaksa turun lagi ke dalam lubang neraka itu sekali lagi secara terus-menerus untuk selama-lamanya.”

Selanjutnya Ibn Mas`ud

mengatakan lagi: “Ingatlah, bahawa solat itu adalah

amanah, wudhu’ itu juga adalah amanah, mandi wajib itu amanah, timbangmenimbang juga amanah dan yang paling berat sekali ialah wadi`ah iaitu barang simpanan orang yang dipercayakan kepadamu untuk menyimpannya. Ya Allah Ya

16

Tuhanku, kurniakanlah kami dengan kelembutan-Mu dan selamatkanlah kami dengan pengampunan-Mu.”

iii. Keadilan Tuhan terhadap semua pelaku mengikut apa yang dilakukan. Hal ini jelas berdasarkan firman Allah dalam Surah al-Syura: Ayat 30.

Maksudnya: Dan apa jua yang menimpamu daripada sesuatu kesusahan (atau bala bencana), maka ia adalah disebabkan apa yang kamu lakukan (daripada perbuatanperbuatan yang salah dan berdosa); dan (dalam pada itu) Allah memaafkan sebahagian besar daripada dosa-dosamu.

Mufassir berkata: “Di dalam ayat ini jelas menunjukkan keadilan Allah

dan

rahmat kasihan belas-Nya terhadap manusia yang lemah ini. Setiap musibah yang menimpa mereka adalah berpunca daripada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh tangan mereka sendiri, tetapi Allah tidak menghukumkan

mereka dengan setiap kesalahan mereka. Ini kerana Dia mengetahui kelemahan mereka dan mengetahui pendorong-pendorong (motif-motif) yang dijadikan di dalam fitrah mereka, iaitu pendorong yang menguasai mereka di kebanyakan waktu. Oleh sebab itu, Allah memaafkan

sebahagian besar daripada kesalahan-kesalahan mereka kerana kasihan belas dan kemaafan-Nya kepada mereka.”

iv. Balasan pahala dan dosa mengikut amalan manusia. 17

Firman Allah

dalam Surah al-Zalzalah: Ayat 7 hingga 8.

Maksudnya: Maka sesiapa berbuat kebajikan seberat zarah, nescaya akan dilihatnya (dalam surat amalnya)! Dan sesiapa berbuat kejahatan seberat zarah, nescaya akan dilihatnya (dalam surat amalnya)!

Mufassir berkata: “Amalan-amalan yang seberat atom ini, sama ada amalan baik mahupun jahat akan dihadirkan kelak dan diperlihatkan kepada yang melakukannya serta diberikan balasannya. Oleh itu, setiap orang tidak seharusnya memperkecil-kecilkan amalannya dengan mengatakan: “Ini cuma kecil sahaja, ia tidak dikira dan ditimbang.” Malah hatinya seharusnya menggeletar di hadapan setiap perbuatan sebagaimana neraca yang halus akan bergerak meninggi atau menurun dengan sebab berat sebiji atom itu.

Neraca yang menimbangkan amalan itu adalah suatu neraca yang tiada tolok bandingnya di dalam dunia ini kecuali neraca di dalam hati mu’min iaitu hati yang terus menggeletar kerana melakukan kebaikan atau kejahatan seberat atom. Di sana ada hati-hati di dunia ini yang tidak tergoncang walaupun oleh dosa-dosa dan maksiat yang sebesar gunung dan tidak merasa apa-apa walaupun ia telah bertindak menghancurkan kebaikan yang lebih teguh dari gunung. Itulah hati-hati yang degil di bumi yang akan hancur luluh pada hari hisab.”

18

PENUTUP
Islam menggalakkan bekerja dengan penuh akauntabiliti kerana ia boleh membawa kejayaan di dunia dan janji syurga di akhirat.

Firman Allah

dalam Surah al-Tin: Ayat 6.

Maksudnya: Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka beroleh pahala yang tidak putus-putus.

Mufassir berkata: “Dari sini jelas ternyata nilai keimanan dalam kehidupan manusia. Keimanan itulah jalan naik yang menyampaikan fitrah manusia kepada matlamatnya yang sempurna. Keimanan itulah tali hubungan di antara fitrah manusia dengan Tuhan Penciptanya. Keimanan itulah nur yang menerangi jalan naik menuju kehidupan orang-orang yang kekal yang dimuliakan di sisi Allah ” .

19

Firman Allah

dalam Surah Ali-Imran: Ayat 198.

Maksudnya: Tetapi orang-orang yang bertaqwa kepada Tuhan mereka, mereka beroleh Syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya, sebagai tempat sambutan tetamu (yang meriah dengan nikmat pemberian) daripada Allah. Dan (ingatlah) apa jua yang ada di sisi Allah adalah lebih bagi orang-orang yang berbakti (yang ta`at dan banyak berbuat kebajikan).

Mufassir berkata: “Aqidah ini ialah pemberian, kesetiaan, keta`atan dan penunaian tugas tanpa balasan dengan kesenangan-kesenangan hidup dunia dan tanpa balasan dengan kemenangan, kedudukan yang kuat dan tinggi kemudian menunggu segala balasan di akhirat sana. Andainya kemenangan, kedudukan yang kuat dan tinggi tercapai, maka ini tidak termasuk dalam perjanjian serta tidak pula merupakan balasan daripada perjanjian, kerana tidak ada di dalam perjanjian ini sesuatu balasan di dunia ini. Tidak ada di dalam perjanjian ini melainkan penunaian tugas, kesetiaan, pemberian dan

menghadapi ujian.”

Imam Ahmad telah meriwayatkan, katanya: “Kami telah diceritakan oleh Sufyan daripada al-Zuhri bahawa dia mendengar `Urwah berkata: “Kami telah diceritakan oleh Abu Humaid al-Sa’di katanya: Rasulullah telah melantik seorang lelaki dari suku kaum al-Azd yang dipanggil Ibn al-Latibah sebagai `amil sedekah (zakat), lalu dia datang dan berkata: “Yang ini untukmu dan yang

20

ini hadiah untuk orangku.” Lalu Rasulullah berucap:

berdiri di atas minbar dan

‫ما باَل العامِل نَبعَُ هُ على عملٍ فيقولُ: هذا لَكُم وهذا ُأهد يَ ِإلَيّ. أفل جلَ س ف بي ت أَبِيْ هِ وُأ ّ هِ فينظر‬ ‫م‬ ِ َ َ ِْ ‫ْث‬ ُ ‫أَُيهدَى إلي هِ أم ل؟ واّلذِي نف سُ ممد بيده، ل َيأْتِي أَح ُ كم من ها بشيءٍ إل جاء به يو مَ القيامةِ على‬ َ ‫َد‬ ٍ ْ .‫رقَبَتهِ، وإن َبعِيرًا له ُغَاء، أو بقرة لا ُوا ٌ، أو شَاةً تَيعَر‬ ْ ‫ً خ ر‬ ‫ر‬ ْ ّ ِ َ
Maksudnya: Mengapa ada `amil yang kami hantar untuk menguruskan kerja (memungut zakat) kemudian dia berkata: “Yang ini untukmu dan yang ini hadiah orang untukku.” Mengapa dia tidak duduk di rumah bapanya dan ibunya supaya dia dapat melihat adakah orang datang memberi hadiah kepadanya atau tidak? Demi Allah yang nyawa Muhammad berada di tangan-Nya, tiada seseorang daripada kamu yang mengambil sesuatu daripada hadiah yang tidak sebenar itu melainkan dia akan memikulnya di atas tengkuknya pada hari qiamat dan jika yang diambilnya itu unta, maka ia akan menguak, atau yang diambilnya itu lembu, maka ia akan bertebuh atau yang diambilnya itu biri-biri maka ia akan mengembek.

Sabda Rasulullah jawatan:

kepada salah seorang sahabatnya berkenaan dengan

‫.إّها لماَن ٌ وإنا لندَامَ ٌ يوم القيامةِ إل مَن أَخذَها بِح ّها‬ ‫َق‬ َ َ ‫َ ة‬ ‫ة‬ ‫ن‬

21

Maksudnya: Sesungguhnya ia

adalah suatu amanah dan ia di hari kiamat akan

menjadi kerugian dan penyesalan, kecuali bagi orang yang mengambilnya dengan cara hak serta menunaikan kewajipan yang terpikul di atas bahunya. Hadith ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di sini dinyatakan daripada buku “Lets be Brave” karangan Ahmad Safuan alKarami: “Kita pernah melihat orang-orang yang tidak boleh meningkatkan taraf hidupnya. Cuba tanyakan tentang liku-liku hidupnya. Tentu mereka enggan menjawab. Sebab dia tidak pernah merasa pahit manisnya mencapai cita-cita. Mereka hanya pasrah dengan yang sedang dihadapi. Mereka tidak pernah mencuba mengembangkan kemampuannya kerana takut gagal. Orang yang takut gagal dalam mencapai cita-citanya lebih senang menjadi penonton dan pengkritik yang handal. Tetapi dia sendiri tidak boleh melakukan apa-apa. Jika ada seorang temannya yang gagal dalam usahanya maka dia akan mengejek habis-habisan, mengkritik dengan matlamat melemahkan keyakinan temannya itu. Pengkritik yang paling lantang biasanya datang daripada orang yang kecewa dan iri hati terhadap kejayaan orang lain. Kekecewaan yang berpanjangan membuatkan dirinya semakin takut gagal setiap kali mencuba untuk bangkit. Akhirnya dia benar-benar gagal.

Akhirnya suka ditegaskan di sini bahawa amanah terhadap masyarakat mempunyai kaitan rapat dengan tanggungjawab manusia terhadap

masyarakatnya yang anggota-anggotanya saling bergantungan dan memerlukan. Apabila pergantungan itu diterjemahkan kepada perkhidmatan, bermakna setiap orang dipertanggungjawabkan untuk memberi perkhidmatan dalam susunan dan kepentingan yang ditetapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Perkhidmatan yang dilaksanakan secara jujur dan ikhlas dalam hubungan manusia bermasyarakat merupakan penghayatan amanah yang besar ertinya 22

dalam hidup dan penghayatan beragama. Masyarakat bermula dengan perhubungan dan komunikasi antara manusia. Perhubungan dan komunikasi yang membentuk keluarga, kelompok, unit-unit masyarakat dan seterusnya bangsa, negara dan ummah. Ketahuilah kebahagiaan adalah kesulitan yang terpecah, permusuhan yang menyurut, kesolehan yang dipraktikkan dan syahwat yang boleh dikalahkan. Inilah kenyataan Syeikh `Aid al-Qarni di dalam kitabnya La Tahzan.

23

RUJUKAN
1. Aqidah Ahl Sunnah wa al-Jamaah, Dr. Abdullah Yasin. Cetakan Pertama 2001, dar al-Furqan Enterprise.

2. Tafsir Fi Zilal al-Quran (terjemahan) Syed Qutub, Cetakan Pertama 2000, Pustaka Aman Press Sdn. Bhd.

3. Huraian kepada Panduan al-Quran dan Hadith, Mohd Nakhaie Hj. Ahmad. Cetakan Kedua 1996, Bahagian Hal Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri.

4. Dosa-dosa Besar (terjemahan) al-Zahabi, cetakan kelima 2004, Pustaka Nasional Pte Ltd.

5. Jangan Takut, Ahmad Safuan al-Karami, cetakan pertama 2005, Jasmin Enterprise.

6. La Tahzan (terjemahan), Dr. `Aidh `Abdullah al-Qarni, cetakan pertama 2004, diterbitkan oleh Klang Book Centre.

7. Kamus Dewan Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga 2000, Dewan Bahasa dan Pustaka. 24

8. Himpunan Risalah Imam Hasan al-Banna (terjemahan), cetakan pertama 2003, Pustaka Salam. 9. Dosa-Dosa Besar, Imam al-hafiz Muhammad bin Ahmad bin Usman alZahabi, Cetakan Kelima 2004, Pustaka Nasional Pte. Ltd, Singapura.

10. Tafsir al-Baghawi, Imam al-Baghawi, cetakan ketiga, 1413H/1992M, Dar alMa`rifah.

11. Safwah al-Tafasir, Muhammad Ali al-Sabuni, Dar al-Sabuni.

12. Ruh al-Ma`ani, Syihabuddin Mahmud al-Alusi, tahqiq Muhammad Ahmad al-Amad dan `Umar `Abd al-Salam al-Sulami, cetakan pertama, 1421H/ 2000M, Dar Ihya’ al-Turath al-`Arabi.

25