Seminar PIPA JPM Ancaman Kepada Kecemerlangan Prestasi Organisasi ______________________________________________________________________________________

ANCAMAN KEPADA KECEMERLANGAN PRESTASI ORGANISASI
Ir Dr Muhamad Fuad Abdullah.

‫" مما تركمت شيئا ممما أمركمم ال بمه إل و قمد أمرتكمم بمه، و ل شيئا ممما‬ ‫نهاكمم عنمه إل وقمد نهيتكمم عنمه و إن الروح الميمن قمد ألقمى فمي روعمي‬ "‫أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها فأجملوا في الطلب‬
“Tidak ada satupun yang kutinggalkan dari apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu, kecuali telah aku perintahkan kepada kamu, dan tidak satu pun dari apa yang dilarang Allah kepada kamu, kecuali aku telah melarangnya kepada kamu. Sesungguhnya Ruh al-Amin (Jibril a.s.) telah menyampaikan dalam nuraniku, bahawasanya jiwa tidak akan mati sehinggalah penuh rezkinya, maka perbaikilah dalam mencari rezki.” (Maksud hadith riwayat Ibnu Hibban, Hakim, Ibnu Majah dan Abu Ya’la) 1.0 Pengenalan Setiap organisasi wujud untuk matlamat dan objektif yang tertentu demi memenuhi fungsinya. Setiap individu yang menganggotai organisasi itu pula, mempunyai peranan dan sumbangan tertentu dalam menggerakkan organisasi tersebut ke arah mencapai matlamat dan objektifnya. Gerak kerja dan amal setiap anggota adalah penting dalam menentukan kejayaan organisasi. Sumber manusia merupakan modal yang amat kritikal dalam era K-economy yang ditunjangi oleh ilmu pengetahuan dan pembangunan penyelidikan. Organisasi yang dipenuhi dengan individu yang tidak berfungsi dalam menggerakkannya ke arah mencapai matlamat akan menjadi sungguh malang sekali. PCG iaitu Jawatankuasa Putrajaya mengenai transformasi Government Linked Companies (GLCs) telah merumuskan dalam buku panduannya mengenai peranan penting sumber manusia (PCG, 2005:37): “In a knowledge-driven world, a company’s human capital will increasingly be the most important competitive advantage and differentiator. GLCs must enhance their approach to human capital management and quickly close the gap between GLCs and the best private sector companies in Malaysia and their peers internationally.”

1

Seminar PIPA JPM Ancaman Kepada Kecemerlangan Prestasi Organisasi ______________________________________________________________________________________

Dalam Surah Al-Kahfi ayat 103-106, Allah Taala telah mengingatkan hamba-Nya supaya melaksanakan amal dan kerjanya dengan baik dan sempurna agar tidak melakukan penipuan dan kerosakan hingga membawa kepada kebinasaan: “Katakanlah, ‘Apakah akan Kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling rugi perbuatannya? Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahawa mereka berbuat sebaikbaiknya. Mereka adalah orang-orang yang kufur terhadap ayatayat Tuhan mereka dan perjumpaan dengan-Nya, maka hapuslah amalan-amalan mereka, dan Kami tidak memberikan suatu penilaian bagi mereka pada hari Kiamat. Demikianlah balasan mereka itu neraka jahannam, disebabkan kekafiran mereka dan disebabkan mereka menjadikanayat-ayat-Ku dan Rasul-Rasul-Ku sebagai olok-olok.” Sebelum menyebut ayat-ayat ini, Dr Wahbah Az-Zuhaili (1997:161): “Al-Quran telah memberi predikat sebagian manusia yang melakukan penipuan melalui amal-amalnya. Dengan arogansinya, mereka menyangka bahwa kekufuran itu sebagai hidayat, kesesatan itu sebagai petunjuk, penyelewengan sebagai hal yang lurus, kesalahan sebagai hal yang benar.” Ayat-ayat di akhir Surah Al-Kahfi ini memberi jawapan kepada ayat 7 di awal Surah yang sama, yang telah menyatakan bahawa segala ciptaan Allah di atas muka bumi sebagai kesenangan dan kebajikan untuk manusia adalah merupakan ujian kepada manusia sendiri dari segi amalannya. Maksud ayat tersebut: “Sesungguhnya Kami telah menjadikan segala yang ada di atas bumi ini perhiasan baginya, agar Kami menguji mereka (manusia) itu untuk diketahui siapa dari kalangan mereka yang lebih baik amalannya.” Malah ciptaan Allah dari segi hidup dan mati juga adalah sebagai ujian kepada manusia agar diketahui siapa yang lebih baik amalannya seperti firman Allah dalam ayat 2, Surah Al-Mulk yang bermaksud: telah menulis

2

Seminar PIPA JPM Ancaman Kepada Kecemerlangan Prestasi Organisasi ______________________________________________________________________________________

“Allah, Dia yang mencipta mati dan hidup agar Dia menguji kamu sekalian, siapakah dari kalian yang lebih baik amalannya, sedangkan Dia adalah Maha Agong Maha Mengampuni.” Di samping amalan manusia dalam ibadat khusus seperti solat, puasa, zakat dan haji, amalannya sebagai anggota dalam organisasi dalam rangka mencari rezki yang halal juga menjadi perkiraan di sisi Allah Taala. Dari perspektif Islam sebagai satu cara hidup yang sempurna, amal ataupun kerja seorang manusia itu menjadi perhitungan tidak kira amal itu dalam lingkungan ibadat mahupun dalam kerja seharian. 2.0 Kecemerlangan Prestasi Organisasi Kecemerlangan prestasi sebuah organisasi adalah bergantung kepada agregat kecemerlangan prestasi individu-individu dalam organisasi tersebut apabila mereka dapat berfungsi sebagai satu badan. Oleh itu kecemerlangan individu haruslah diberi perhatian yang serius jika mahukan kecemerlangan organisasi. Ancaman terhadap prestasi individu bolehlah dianggap sebagai ancaman secara langsung terhadap prestasi organisasi. Andainya setiap individu dalam organisasi berkenaan telah mempunyai prestasi yang cemerlang, ingredient atau bahan tambahan yang diperlukan adalah semangat berpasukan atau team spirit bagi memastikan kecemerlangan organisasi tersebut. Semangat berpasukan ini membuahkan kerja berpasukan atau “amal jama’i”. Pencapaian matlamat dan fungsi organisasi yang dicerminkan oleh pernyataan visi dan misinya secara langsung menjadi pengukur terhadap prestasi kecemerlangan organisasi tersebut. Apapun perkara dan isu yang boleh menjejaskan prestasi pencapaian visi dan misi berkenaan sekaligus boleh dianggap sebagai ancaman terhadap kecemerlangan prestasi organisasi. Di antara kecemerlangan prestasi organisasi yang diketengahkan oleh Syed Omar (1997:9-25) hasil kajian peristiwa-peristiwa dari sejarah Islam adalah:
(i)

Shared Mission – Description of Goals and Objectives: Pemimpin dan pengikut mempunyai matlamat yang sama;

3

Seminar PIPA JPM Ancaman Kepada Kecemerlangan Prestasi Organisasi ______________________________________________________________________________________ (ii) Character-Building: Individu dalam organisasi melaksanakan

tanggungjawab kerana benar-benar menghayati tuntutan iman dan taqwa serta menyedari muraqabah Allah Taala;
(iii)

Putting the Right People in the Right Place: Memilih dan memberikan tugas dan tanggungjawab kepada individu yang layak dan sesuai dapat memastikan wujudnya paukan yang berkesan; Flexible Management System – Permanance and Dynamism: Sistem nilai yang bersifat jangka panjang digabung dengan innovasi dan idea baru dalam pengurusan organisasi; Building Human Relations and A Strong Team: Pentadbiran yang mengutamakan ketelusan, dan keterbukaan bagi mewujudkan suasana saling mempercayai dan saling menghormati serta kestabilan; Decision Making Process Through Group Consultation and Empowerment: Organisasi yang kukuh dan stabil terbina melalui proses syura dalam mencapai keputusan dan tindakan; Controlling: Mekanisme kawalan dipraktikkan walaupun para sahabat dari kalangan manusia yang boleh dipercayai, kerana kelemahan insan tetap wujud; Model of Justice, Tolerance and Selective Adaptation: Keadilan ditegakkan tanpa memilih bulu, walaupun terhadap Khalifah sendiri, bukan Muslim hidup dan sama-sama menyumbang kepada peradaban di bawah Islam dan sistem pentadbiran Rom dan Parsi diterimapakai dalam pemerintahan Islam.

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

(viii)

Begitulah adanya kecemerlangan prestasi organisasi yang pernah ditunjukkan oleh sejarah Islam. Umat Islam hari ini tercabar untuk mengembalikan kecemerlangan tersebut. 2.1 Organisasi Pentadbiran Awam Kerajaan dari perspektif Islam adalah diasaskan di atas konsep ‘amanah’ dan ‘khilafah’ dengan mengutamakan ‘maslahah’ atau kepentingan awam. Tulang belakang sesebuah kerajaan ialah organisasi pentadbiran awam yang melaksanakan urusan pemerintahan negara. Ini ditegaskan oleh Dr Mohammad Hashim Kamali (2005:19):

4

Seminar PIPA JPM Ancaman Kepada Kecemerlangan Prestasi Organisasi ______________________________________________________________________________________

“A perusal of basic evidence that can be found in the Quran, the Sunnah, and valid precedent enables one to identify some of the basic features of the Islamic system of government. The Islamic state may, thus, be said to be rooted in the Quranic concepts of trust (amanah) and vicegerency of man (khilafa) with its principal assignments being to administer justice and secure the welfare (maslaha) of the people.” Pernyataan agar amanah ditunaikan dan dilaksanakan kepada mereka yang berhak tertera dalam ayat 58, Surah An-Nisa’ yang bermaksud (Hamka, Juzuk 4, 1984:134-135): “Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu supaya menunaikan amanah kepada yang berhak, dan apabila kamu menghukum di antara manusia, maka kamu hukumlah dengan adil. Sesungguhnya dengan sebaik-baiknyalah Allah menasihati kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat.” sedangkan ayat seterusnya pula Allah Taala memerintahkan agar taat kepada ‘ulul amri minkum’ iaitu ‘pemimpin dari kalangan kamu.’: “Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan kepada pemimpin dari kalangan kamu. Maka jika kamu bertikaian mengenai sesuatu perkara, maka hendaklah kamu kembalikannya kepada Allah dan Rasul, jika memang kamu beriman kepada Allah dan Hari Akhirat. Itulah sebaik-baik dan seelok-eloknya pengertian.” Justeru itu, objektif utama pentadbiran awam ialah menunaikan amanah untuk membawa kebajikan kepada rakyat, dengan melaksanakan segala urusan yang diperlukan, dalam rangka menjaga amanah sebagai khalifah Allah di atas muka bumi. Sebagai khalifah, pelaksanaan segala urusan haruslah bertepatan dengan tuntutan Islam, atau paling minimumnya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sebagai khalifah Allah di bumi, manusia “dituntut menyemarakkan dunia, memajukan kehidupan manusia dan menciptakan peradaban dan modernisasi.” (Wahbah,1997:201). Menunaikan amanah sebagai khalifah dengan menggarap maslahah untuk manusia adalah matlamat yang basic bagi organisasi awam seperti Jabatan Perdana Menteri. Ia bolehlah dianggap sebagai ruh yang merangkumi Visi dan Misi organisasi awam.

".‫"الخلق كلهم عيال ال و أحبهم إلى ال أنفعهم لعياله‬

5

Seminar PIPA JPM Ancaman Kepada Kecemerlangan Prestasi Organisasi ______________________________________________________________________________________

“Makhluk itu kesemuanya adalah keluarga Allah, dan mereka yang paling dicintai oleh Allah adalah mereka yang lebih bermanfaat untuk keluarga-Nya.” Maksud hadith riwayat Abu Ya’la dan alBazzar. 2.2 Ciri Umum Kecemerlangan Prestasi Seorang Individu Dalam kisah Nabi Musa a.s. dan dua orang gadis dari negara Madyan seperti yang dijelaskan dalam ayat 26 Surah Al-Qasas yang berbunyi:

"‫" قالت إحداهما ياأبت استأجره إن خير من استأجرت القوي المين‬
yang bermaksud (Hamka, Juzuk 20, 1984:88) “Berkata salah seorang dari kedua anak perempuan itu, ‘Ya Ayahku, ambillah dia untuk diberi upah.Sesungguhnya orang yang paling baik untuk ayah beri upah ialah orang yang kuat dan dipercayai.” Dua ciri umum kecemerlangan yang disebut dalam ayat ini ialah “al-qawiy” dan “al-amin.” Hamka telah menterjemahkan “al-qawiy” sebagai orang yang kuat dan “al-amin” yang dipercayai. Oleh itu ciri pertama seorang pekerja yang terbaik ialah kuat dalam erti kata mempunyai kekuatan dari segi mental dan fizikal seperti kelayakan, kemahiran, dan pengalaman serta mempunyai kesihatan, kecerdasan dan kesungguhan dalam menjalankan tugas. Ciri kedua pula ialah boleh dipercayai ataupun beramanah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Dalam konteks yang menyeluruh dari segi tugas dan kerja, kedua ciri ini “al-quwwah” dan “al-amanah” boleh disinonimkan dengan integriti, iaitu dapat berfungsi dan mencapai matlamat dengan sebaiknya. 2.3 Pentingnya Kedua Ciri Kecemerlangan “al-Quwwah” dan “al-Amanah” Setiap individu yang cemerlang harus mempunyai integriti iatu dengan secara serentak kedua ciri di atas. Mempunyai hanya satu ciri sahaja tidak mungkin membawa seseorang itu kepada kecemerlangan prestasi kerja. Ada kelayakan dan kemahiran, umpamanya, tetapi tiada amanah akan mengakibatkan jenayah kolar putih seperti “hacking” komputer institusi kewangan dan mencuri dengan sekelip mata berjuta-juta ringgit. Jika tanpa amanah, mereka yang berkelulusan tinggi dan pandai, lebih pandai dan sophisticated dalam penyelewengan dan
6

Seminar PIPA JPM Ancaman Kepada Kecemerlangan Prestasi Organisasi ______________________________________________________________________________________

penipuan. Di sebaliknya, semata-mata ada amanah tetapi tiada kelayakan dan kemahiran, juga menjadi ancaman kepada kecemerlangan prestasi seseorang itu. Walaupun tiada penyelewengan atau penipuan, tetapi ketepatan dan kecekapan dalam kerja juga tidak wujud mengakibatkan kerosakan, pembaziran dan kelewatan. 2.4 Pentingnya Amal Jama’i Dengan wujudnya kedua ciri penting “al-quwwah” dan “al-amanah”, seseorang individu yang berada dalam organisasi haruslah mempunyai semangat berpasukan, atau team spirit yang boleh membuahkan kerja secara berorganisasi atau berjemaah iaitu “amal jama’i”. Pentingnya “amal jama’i” memang diketahui dan diiktiraf seperti adanya lidi sebatang berbanding dengan lidi seikat, dan juga kata-kata hikmah bersatu teguh, bercerai roboh. Begitu juga kata Sayidina Ali k.a.w.:

" ‫" الحق بل نظام يغلبه الباطل بنظام‬
yang bermaksud: Kebenaran tanpa berorganisasi dapat dikalahkan oleh batil yang berorganisasi (JAKIM,1998:37-38). Setiap individu perlu memahami beberapa unsur yang menjadi asas kepada cara berorganisasi agar kesejahteraan dan keberkesanan organisasi dapat diwujudkan. Unsur-unsur “amal jama’i” itu adalah seperti berikut: 2.4.1 Al-Qiyadah

‫القيادة‬

atau Kepimpinan: Setiap organisasi ada kepimpinan

yang dipilih atau dilantik bagi memimpin organisasi ke arah mencapai visi dan misinya. Pemimpin seharusnya mempunyai ciri integriti yang mantap dari segi “al-quwwah” dan “al-amanah” yang lebih terserlah dari pengikutnya. Dari segi pengetahuan dan pengalaman, pemimpin mestilah lebih cemerlang dari pengikut. Dari segi amanah, kejujuran dan keikhlasan, pemimpin adalah menjadi conton kepada pengikut. 2.4.2 Al-Atba’

‫ التباع‬atau Pengikut: Setiap organisasi ada pengikut atau pekerja

bawahan. Walaupun dari segi pengalaman dan pengetahuan, biasanya mereka

7

Seminar PIPA JPM Ancaman Kepada Kecemerlangan Prestasi Organisasi ______________________________________________________________________________________

berada di tahap yang kurang dari pemimpin. Bagaimanapun dari segi amanah dan kejujuran ataupun keikhlasan, pengikut tidaklah boleh jauh dari pemimpin. 2.4.3 Al-Bai’ah

‫ البيعمة‬atau Akujanji: Di antara pemimpin dan yang dipimpin, ada

perjanjian dalam bentuk akujanji di mana kedua pihak mempunyai hak dan tanggungjawab di antara satu dengan yang lain. 2.4.4 At-Ta’ah

‫ الطاعة‬atau Ketaatan: Hak pemimpin adalah ditaati oleh pengikut

selagi ketaatan itu tidak merupakan maksiat kepada Allah Taala. Dalam perkara yang ijtihadi atau yang berdasarkan pendapat dan pengalaman pemimpin, pengikut wajib menerima keputusan pemimpin walaupun bertentangan dengan pandangan peribadinya. 2.4.5 Asy-Syura ‫ الشورى‬atau Pemesyuaratan: Unsur ini merupakan nadi kepada perjalanan organisasi dalam memenuhi matlamat visi dan misinya di mana pandangan dan sumbangan idea dari setiap anggota diberi pertimbangan. 2.4.6 Al-Nasihah

‫النصمميحة‬atau

Nasihat Menasihati: Pemimpin jika membuat

kesilapan hendaklah dinasihati oleh pengikutnya dalam suasana mahabbah atau kemesraan, begitu juga di sebaliknya. Unsur ini berperanan bagi memastikan kesilapan dan keterlaluan tidak dibiarkan berlarutan. Memahami unsur-unsur ini dalam berorganisasi membolehkan anggota kerja meletakkan asas dan sempadan dalam interaksi seharian sewaktu menjalankan tugas dan tanggungjawab masing-masing, agar tidak melakukan perkara-perkara yang dapat merosakkan organisasi. Sebagai contoh, tidak memahami bahawa dalam hal yang boleh dan layak diijtihad oleh pemimpin iaitu dalam ruang lingkup budibicara, pengikut harus mentaati keputusan pemimpin walaupun tidak menyetujuinya seratus peratus, boleh membawa kepada politiking dalam pejabat sehingga boleh menjejaskan prestasi kerja pejabat. Konsep syura atau bermesyuarat umpamanya menuntut setiap ahli yang bersyura beriltizam dengan keputusan mesyuarat, walaupun ada ahli tertentu yang mengemukakan pandangan yang bertentangan dengan keputusan tersebut semasa perbincangan dalam syura. Tanpa memahami tuntutan ini akan

8

Seminar PIPA JPM Ancaman Kepada Kecemerlangan Prestasi Organisasi ______________________________________________________________________________________

membuka ruang kepada perpecahan dan berpuak-puak dalam organisasi atau pejabat sehingga keputusan syura tidak dihiraukan dan keberkesanan perjalanan organisasi terjejas. 3.0 Ancaman Kepada Prestasi Organisasi Mengikut Tan Sri Ahmad Sarji, Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam (PKPA) telah dikeluarkan dalam tahun 1990an untuk meningkatkan tahap keberkesanan dan kecekapan perkhidmatan awam dari pelbagai aspek pengurusan. Beliau menulis (Ahmad Sarji, 2005:97): “Selain daripada objektif-objektif ini, PKPA juga bertujuan untuk meningkatkan daya saing, membina semangat berpasukan, mengurangkan kos, serta menanam nilai-nilai murni di kalangan penjawat awam. Peningkatan kualiti perkhidmatan awam adalah selaras dengan prinsip Islam seperti sabda Rasulullah saw: Bahawa Allah mencintai seseorang yang apabila ia mengerjakan sesuatu kerja, ia laksanakan dengan cemerlang. (Hadith riwayat AlBaihaqi). Kerja bersungguh-sungguh merupakan sebahagian daripada ciri-ciri kecemerlangan (itqan).” Kecemerlangan prestasi perkhidmatan awam seperti yang telah diperincikan di atas adalah berpaksikan keberkesanan dan kecekapan dengan: 1) meningkatkan daya saing, 2) membina semangat berpasukan, 3) mengurangkan kos dan 4) menanamkam nilai-nilai murni, melalui usaha dan kerja yang bersungguh-sungguh. Justeru itu, sebarang tindakan oleh pejawat awam yang boleh membawa kepada kemelesetan pencapaian objektif tersebut di atas secara otomatik menjadi ancaman kepada prestasi organisasi. Tindakan individu harus diberi perhatian bagi mengelakkan ancaman kepada prestasi organisasi. 3.1 Ancaman Tindakan Individu Kepada Organisasi Pada peringkat individu, tindakan dan kelakuan yang tidak bersesuaian dengan kod etika anggota kerja merupakan ancaman yang direct kepada kecemerlangan prestasi organisasi. Bagi perkhidmatan awam, bekas Ketua Setiausaha Negara, Tan Sri Ahmad Sarji telah menerangkan (2005:110): “Etika dalam perkhidmatan awam kebanyakannya wujud dalam bentuk peraturan-peraturan dan undang-undang bertulis. Di
9

Seminar PIPA JPM Ancaman Kepada Kecemerlangan Prestasi Organisasi ______________________________________________________________________________________

Malaysia, dokumen utama ialah ‘Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tata Tertib 1993). Pegawai-pegawai Kerajaan mesti mematuhi undang-undang awam dan undangundang biasa yang dikenakan ke atas semua rakyat seperti Akta Rahsia Rasmi 1988 dan Akta Pencegah Rasuah 1965 (Pindaan 1970). Kod tatakelakuan ini memerlukan pegawai awam: (ix) (x) pada setiap masa memberi kesetiaan yang tidak berbelah bagi kepada Raja, Negara dan Kerajaan; tidak harus meletakkan tugas awam di bawah kepentingan peribadi; tidak harus bertindak sedemikian cara sehingga mungkin membawa kepentingan persendirian bercanggah dengan tugas awam; mengelak diri daripada kegiatan-kegiatan persendirian yang mungkin membawa keaiban kepada perkhidmatan awam; menunjukkan kecekapan dan kerajinan; harus mempunyai kejujuran dan amanah; harus menunjukkan sikap bertanggungjawab; tidak harus membawa atau cuba membawa sebarang bentuk pengaruh atau tekanan luar untuk menyokong suatu tuntutan berkaitan dengan perkhidmatan awam; tidak harus melawan ketua;

(xi) (xii) (xiii) (xiv)
(xv)

(xvi)

(xvii) tidak harus cuai dalam menjalankan tugas; (xviii) harus memelihara sikap berdiam diri yang sesuai dalam halhal kontroversi umum atau politik supaya sikap terkecuali seseorang itu tidak dipersoalkan langsung; (xix) (xx) harus memelihara kerahsiaan maklumat rasmi; dan tidak harus menerima sebarang hadiah atau pertimbangan sebagai pendorong atau hadiah kerana melaksanakan tanggungjawab rasmi.”

4.0 Bagaimana Mengatasi Ancaman Bagi mengatasi ancaman dari tindakan dan kelakuan individu yang boleh mengancam kecemerlangan prestasi organisasi, bekas Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Ahmad Sarji telah memberikan beberapa kaedah seperti berikut (2005:111): “Tanggungjawab membentuk sikap dan nilai yang sesuai bagi kelakuan yang beretika bergantung terutamanya pada diri
10

Seminar PIPA JPM Ancaman Kepada Kecemerlangan Prestasi Organisasi ______________________________________________________________________________________

seseorang pegawai. Terdapat tiga sifat moral yang boleh ditakrifkan sebagai ‘operations virtues’ yang menyokong sikap beretika, iaitu: (i) mutu optimisme seorang pegawai awam itu bagi menghadapi begitu banyak pilihan tanpa menjadi kaku untuk bertindak, (ii) keberaniannya yang membolehkannya berpegang kepada prinsip bagi mengatasi tekanan daripada kawan, saudara mara dan lain-lain untuk mendapatkan layanan istimewa, dan (iii) sifat keadilan yang membolehkannya bersikap saksama dan meletakkan prinsip di atas keperluan peribadi.” Di antara contoh perbuatan yang dianggap tidak beretika, yang dikemukakan oleh bekas Ketua Setiausaha Negara itu adalah (Ahmad Sarji, 2005:111): “(a) rasuah, sogokan, pilih kasih dan menyalahgunakan pengaruh; (b) bertindak secara yang bercanggah dengan kepentingan awam seperti membuat urusniaga atas tujuan kepentingan diri atau melakukan kerja luar semasa memegang jawatan, (c) menyalahgunakan maklumat kerajaan; (d) menyalahgunakan harta kerajaaan; (e) menggunakan tekanan dengn menggunakan kedudukan rasmi atau menjual pengaruh; dan (f) memberi pengecualian dalam menguatkuasakan undang-undang.” Individu dalam organisasi haruslah memegang teguh kepada kod etika seperti ini. Sememangnya memiliki akhlak Islam dalam rangka menghayati ciri alamanah yang diperlukan dalam organisasi bukanlah senang, seperti yang dikatakan oleh Al-Ustaz Muhammad Uthman El-Muhammady dalam penulisannya (1997:25): “Cabaran yang besar dan penting dalam era sedemikian ialah cabaran menghidupkan akhlak Islamiyah yang berdasarkan nilainilai yang sewajarnya. Suasana yang penuh dengan penghakisan iman, hidup rohaniah dan moral memang dijelaskan dalam Kitab al-Fitan dalam koleksi Hadith.” Ancaman kepada individu dari segi al-quwwah dan al-amanah boleh diringkaskan seperti berikut:

No 1

Ciri Al-Quwwah kompeten, tiada kelayakan, tanpa

Ciri Al-Amanah sifat-sifat mahmudah benar,

Tiada kekuatan aqliyah - Tidak Tiada amanah kepada Allah tiada kemahiran menyebabkan seperti keikhlasan,

11

Seminar PIPA JPM Ancaman Kepada Kecemerlangan Prestasi Organisasi ______________________________________________________________________________________

pembaziran, kelewatan dll 2

taqwa,

ihsan,

muraqabah,

qana’ah, sabar, dll. Tiada kekuatan badan – Tidak Tiada amanah kepada sesama sihat, badan lembab, tiada manusia tanpa sifat-sifat bertenaga dan malas dll mahmudah seperti kejujuran, ketelusan, berlaku benar, ihsan, sabar, dll 3 Tiada kekuatan ruhani – Tiada Pekat hubungan Islam ruhiyah seperti Allah, dengan ibadat dalam dengki, membaca al-Quran, tahajjud dll dengan seperti pecah sifat-sifat hasad, amanah, dengan mazmumah

zikrullah, salahguna kuasa, dll.

5.0 Kesimpulan

Ancaman kepada kecemerlangan prestasi organisasi berpunca dari ancaman kepada integriti individu dalam organisasi tersebut. Integriti boleh dibahagikan kepada dua ciri iaitu al-quwwah dan al-amanah. Kedua ciri ini harus dihayati oleh setiap anggota organisasi agar ancaman kepada kecemerlangan prestasi organisasi dapat diatasi.

12

Seminar PIPA JPM Ancaman Kepada Kecemerlangan Prestasi Organisasi ______________________________________________________________________________________

Ir Dr Muhamad Fuad Abdullah BSc (Hons), BA Syariah, MPhil, PhD dilahirkan di Bagan Datoh Perak adalah Ahli Lembaga Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM). Beliau adalah Pengarah Urusan firma perundingan kejuruteraan Five-H Associates Sdn Bhd.

Rujukan Ahmad Sarji Abdul Hamid. 2005. Sekadar Berpendapat. Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM). Hamka. 1984. Tafsir Al-Azhar. Juzuk 4, 20. Jakarta: Yayasan Nurul Islam. Hans Wehr. 1980. A Dictionary of Modern Written Arabic. Edited by J. Milton Cowan. London: MacDonald & Evans Ltd. Beirut: Librairie Du Liban. JAKIM. 1998. Koleksi Tajuk-Tajuk Ceramah Pengurusan Dari Perspektif Islam. Kuala Lumpur: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). JAKIM. 2005. Modul Pengukuhan Integriti Perkhidmatan Awam (PIPA). Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). Mohammad Hashim Kamali. 2005. Criteria and Characteristics of An Islamic State. dalam Malaysia Sebagai Sebuah Negara Islam. Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM). Muhammad Uthman El-Muhammady. 1997. Peranan Ulama Dalam Pembangunan: Cabaran Abad Ke-21, dalam Peranan Ulama Dalam Pembangunan Menjelang Abad Ke-21. Suntingan Aidit Hj Ghazali dan Dzulfawati Hj Hassan. Kuala Lumpur: Institut Perkembangan Minda (INMIND).

13

Seminar PIPA JPM Ancaman Kepada Kecemerlangan Prestasi Organisasi ______________________________________________________________________________________

PCG.

2005. Catalysing GLC Transformation to Advance Malaysia’s Development: Transformation Manual. Putrajaya: The Putrajaya Committee on GLC High Performance (PCG). Syed Omar Syed Agil. 1997. Lessons on Excellent and Successful Management From Islamic History. Kuala Lumpur: Institut Perkembangan Minda (INMIND). Wahbah Mustofa Az-Zuhaili. 1997. Al-Quran Dalam Melaksanakan Hukum dan Peradaban Manusia. Cetakan pertama. Judul asal, Al-Quran al-Karim Bunyatuhu al-Tasyri’iyat. Batu Caves: Al Baz Publishing & Distribution Sdn Bhd.

14