P. 1
INTEGRITI MENURUT PERSPEKTIF ISLAM - DR ZUL

INTEGRITI MENURUT PERSPEKTIF ISLAM - DR ZUL

4.67

|Views: 2,848|Likes:

More info:

Published by: TUAN ASMAWI TUAN UMAR on May 22, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/21/2012

pdf

text

original

Sections

INTEGRITI MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

Oleh :

DR.ZULKIFLI MOHAMAD AL-BAKRI

Maksud integriti mengikut Kamus Dewan, Edisi Ketiga ialah
kejujuran; mencemarkan nama baik dan jabatan. Ia juga
bermaksud keadaan sempurna dan utuh.

Justeru, objektif umum Pelan Integriti Nasional (PIN) ialah
untuk merealisasikan hasrat wawasan 2020 iaitu menjadi
sebuah negara maju menurut acuan sendiri dengan

“membentuk sebuah masyarakat yang kukuh ciri-ciri moral
dan etikanya, para warganya mempunyai nilai keagamaan
dan kerohanian yang utuh dan ditunjangi oleh budi pekerti
yang luhur.”

Terdapat 5 objektif khusus. Secara ringkasnya seperti
berikut:

1.Memberikan hala tuju dan bimbingan dalam pelbagai
sektor untuk bekerjasama membina masyarakat
yang berintegriti.
2.Meningkatkan kesedaran, komitmen dan kerjasama
pelbagai sektor.

PENGUKUHAN INTEGRITI PERKHIDMATAN AWAM (PIPA)
JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA (JAKIM)
www.islam.gov.my/pipa

1

3.Menggalakkan semangat bertanggungjawab di
kalangan masyarakat.
4.Mengukuhkan asas moral masyarakat dan negara.
5.Meningkatkan daya saing Malaysia menghadapi
cabaran globalisasi.

Al-Syahid Imam Hasan al-Banna berkata: “Islam
menggalakkan manusia bekerja dan mencari rezeki. Malah
Islam menetapkan orang yang berkemampuan wajib
bekerja. Islam amat memuji pekerja-pekerja yang mahir lagi
profesional. Islam juga mengharamkan manusia meminta-
minta. Islam menjelaskan bahawa ibadat yang terbaik ialah
bekerja. Bekerja adalah sunnah para Nabi. Hasil usaha
yang terbaik adalah dengan hasil usaha tangan sendiri.
Islam mengecam mereka yang menganggur dan juga
mengecam mereka yang menjadi beban kepada
masyarakat walau apa alasan sekalipun untuk mereka
menganggur walaupun kerana mereka mahu memberi
tumpuan kepada ibadat. Islam tidak pernah mengenal erti
pengangguran sebegini. Bertawakkal kepada Allah adalah
dengan cara melakukan sesuatu dan yang boleh
mendatangkan hasil. Jika salah satu perkara ini tidak
dilakukan, ia bukan tawakkal. Rezeki yang ditentukan

PENGUKUHAN INTEGRITI PERKHIDMATAN AWAM (PIPA)
JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA (JAKIM)
www.islam.gov.my/pipa

2

dikaitkan dengan usaha yang berterusan. Allah berfirman
dalam Surah al-Taubah: Ayat 105.

Maksudnya: “Dan katakanlah (wahai Muhammad):
Beramallah kamu (akan segala yang diperintahkan), maka
Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang beriman akan
melihat apa yang kamu kerjakan; dan kamu akan
dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui perkara-
perkara yang ghaib dan yang nyata, kemudian Ia
menerangkan kepada kamu apa yang kamu telah kerjakan".

Al-Qurtubi berkata: Mengikut dalam khabar:

.َناَك اَم اًنِئاَك ِساّنلا ىَلِإ ُهُلَمع َجَرخل َةّوُك َلو اهَل َباب َل ٍةرْخَص يِف َلِمَع ًلُجر ّنأ ْوَل

Maksudnya: Kalaulah seseorang melakukan sesuatu
perkara dalam tembok batu, tiada pintu dan tingkap
sekalipun, nescaya keluar amalannya itu kepada manusia.

Ibn Kathir pula menyebut dengan menaqalkan pendapat
Mujahid: “Ini merupakan ancaman yakni daripada Allah
kepada orang yang melanggar segala arahan-Nya di mana

PENGUKUHAN INTEGRITI PERKHIDMATAN AWAM (PIPA)
JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA (JAKIM)
www.islam.gov.my/pipa

3

segala amalannya dibentangkan kepada Allah , Rasul dan
orang yang beriman.

BAB 1

HALANGAN DAN CABARAN DALAM MENCAPAI
INTEGRITI

Terdapat banyak halangan untuk mencapai dan
merealisasikan falsafah (PIN). Antaranya seperti berikut:

1.Rasuah.
2.Khianat.
3.Birokrasi.
4.Pecah amanah.
5.Mengingkari janji.
6.Berdusta atau berbohong.

Pertama: Rasuah

Rasuah mengikut Kamus Dewan ialah pemberian untuk
menumbuk rusuk (menyogok atau menyuap).

Firman Allah dalam Surah al-Baqarah: Ayat 188.

PENGUKUHAN INTEGRITI PERKHIDMATAN AWAM (PIPA)
JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA (JAKIM)
www.islam.gov.my/pipa

4

Maksudnya: “Dan janganlah kamu makan (atau mengambil)
harta (orang-orang lain) di antara kamu dengan jalan yang
salah, dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu
(memberi rasuah) kepada hakim-hakim kerana hendak
memakan (atau mengambil) sebahagian dari harta manusia
dengan (berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui
(salahnya).”

Al-Sabuni berkata dalam Safwah al-Tafasir: “Janganlah
sebahagian daripada kamu memakan harta sebahagian
yang lain dengan cara yang tidak diizinkan Allah seperti
memberi suapan kepada para hakim sebagai rasuah. Ini
bertujuan bagi menolongmu untuk mendapatkan harta
manusia secara batil. Sedangkan kamu tahu perbuatan itu
salah dan kamu memakan secara haram.”

Al-Alusi dalam kitabnya Ruh al-Ma`ani berkata:
“Dikehendaki dengan makan di sini ialah umum sama ada
mengambil, menguasai, dan dita’birkan dengan makan

PENGUKUHAN INTEGRITI PERKHIDMATAN AWAM (PIPA)
JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA (JAKIM)
www.islam.gov.my/pipa

5

kerana ia merupakan sepenting-penting keperluan dan
hajat.”

Al-Qurtubi berkata: “Ayat ini diturunkan kepada `Abdan bin
`Asywa’ al-Hadhrami yang mendakwa harta terhadap Imru
al-Qis al-Kindi sehingga mereka mengadu kepada Nabi.
Imru al-Qis al-Kindi menafikan dan mahu bersumpah,
kemudian turunnya ayat ini. Lantas beliau tidak bersumpah
dan diberikan tanah kepada `Abdan.”

Sabda Rasulullah dalam hadith riwayat Imam Ahmad, Abu
Daud, al-Tirmizi, Ibn Majah dan al-Tabarani, daripada
`Abdullah bin `Amru bin al-`As :

ْيِشَتْرُمْلاو ْيِشاّرلا ُلا ُلوسر َنَعَل

Maksudnya: Allah melaknat orang yang merasuah dan
meminta rasuah.

Hakikat laknat di sini ialah jauh daripada mendapat rahmat
dan thabit laknat Rasulullah dalam pelbagai jenis. Ia
melebihi daripada 20.

يشارلا dengan maksud: Yang memberi harta untuk mencapai
tujuan kebatilan. Sedangkan يشترملا ialah mengambil rasuah.

PENGUKUHAN INTEGRITI PERKHIDMATAN AWAM (PIPA)
JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA (JAKIM)
www.islam.gov.my/pipa

6

Di sana terdapat hadith Thauban yang menambah شئارلا
iaitu orang yang menjadi penghubung antara pemberi dan
penerima rasuah. Ia juga dilaknat.

Apa yang dikatakan rasuah?

Termasuk hal yang boleh dikategorikan rasuah iaitu
sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu
Daud daripada Abu Umamah al-Bahili bahawa Rasululah
bersabda:

.ابّرلا ِباوبأ نِم اًريبك اًباب ىَتَأ دقف ،اهيلع ُهَل َيِدْهُأف ،ًةَعافش ٍلُجَرِل َعَفَش ْنَم

Maksudnya: “Sesiapa yang memberikan jaminan kepada
seseorang, lalu diberikan kepadanya suatu hadiah kerana
jaminan itu, maka dia telah memasuki suatu pintu besar dari
pintu-pintu riba.”

Al-San`ani dalam Subul al-Salam berkata: “Hadith ini
menjadi dalil bahawa haram memberi hadiah bersyaratkan
untuk mendapat syafaat.”

Kedua: Khianat

PENGUKUHAN INTEGRITI PERKHIDMATAN AWAM (PIPA)
JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA (JAKIM)
www.islam.gov.my/pipa

7

Khianat ialah perbuatan jahat yang bertujuan menganiayai
atau mendatangkan kecelakaan kepada orang lain,
melakukan tipu-daya, perbuatan belot atau tidak setia sama
ada kepada negeri, bangsa dan lain-lain.
Firman Allah dalam Surah al-Anfal: Ayat 27.

Maksudnya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah
kamu mengkhianati (amanah) Allah dan Rasul-Nya, dan
(janganlah) kamu mengkhianati amanah-amanah kamu,
sedang kamu mengetahui (salahnya).”
Al-Alusi berkata dalam Ruh al-Ma`ani: “Asal khianat ialah
kekurangan sebagaimana asal menunaikan janji dengan
kesempurnaan. Ianya berlawanan dengan maksud amanah.
Dikehendaki di sini ialah tidak beramal dengan apa yang
disuruh oleh Allah dan Rasulullah .

Al-Wahidi لا هممحر berkata: “Ayat ini diturunkan ke atas Abu
Lubabah ketika beliau diutus Rasulullah kepada suku
kaum Bani Quraizhah setelah mereka dikepung oleh kaum
Muslimin, sedang anak-anak dan isterinya berada di situ.

PENGUKUHAN INTEGRITI PERKHIDMATAN AWAM (PIPA)
JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA (JAKIM)
www.islam.gov.my/pipa

8

Kaum Yahudi yang terkepung itu ditanya: “Hai Abu Lubabah!
Apakah pendapatmu, kalau kita minta agar diputuskan saja
hukuman kita ini oleh Sa`ad?” Lalu Abu Lubabah
mengisyaratkan tangan pada lehernya, yakni maksudnya
bahawa Sa`ad tetap akan memutuskan hukum bunuh ke
atas kamu, jangan kamu buat begitu!
Perbuatan Abu Lubabah itu jelas menunjukkan
pengkhianatannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Abu
Lubabah sendiri berkata selepas itu: “Belum sempat aku
mengangkat kakiku dari tempat itu, melainkan aku telah
sedar bahawa perbuatanku itu adalah mengkhianati Allah
dan Rasul-Nya.”
Maksud daripada firman Allah ‘lalu kamu mengkhianati
amanat-amanat di antara sesama kamu, padahal kamu
mengetahui’
yakni jangan sampai kamu sanggup kamu
mengkhianati amanat-amanat di antara sesama kamu.
Ibn `Abbas berkata: “Amanat itu ialah segala amalan yang
diamanatkan Allah kepada para hamba-Nya, seperti amal
ibadat yang fardhu, jangan kamu batalkan!
Manakala al-Kalbi pula mengatakan bahawa maksud
berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya iaitu membuat
maksiat kepada keduanya. Sedang kepada amanat itu,
maka setiap orang memang diamanahkan untuk
menunaikan apa yang diperintahkan Allah ke atasnya.

PENGUKUHAN INTEGRITI PERKHIDMATAN AWAM (PIPA)
JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA (JAKIM)
www.islam.gov.my/pipa

9

Jika mahu dikhianatinya, dan jika mahu ditunaikannya, tiada
seorangpun yang tahu akan rahsianya ini selain Allah
sahaja.

Sedang maksud daripada ‘padahal kamu mengetahui’ yakni
kamu mengetahui bahawa yang demikian itu adalah amanat
tanpa ragu-ragu lagi.

Ketiga: Birokrasi

Birokrasi ialah sistem pemerintahan dan cara pentadbiran
yang melibatkan berbagai-bagai peringkat atau proses
pengurusan dan banyak peraturan.

Ia juga bermaskud sistem pemerintahan atau pentadbiran
yang dikendalikan atau dijalankan oleh pegawai-pegawai
kerajaan (yang tidak dipilih kerajaan).
Cara pemerintahan atau pentadbiran dengan pegawai-
pegawai kerajaan yang mempunyai kuasa yang besar.
Allah menenggelamkan Qarun ke dalam bumi, apabila dia
mengganggu kaumnya dan mengangkat diri, sebagaimana
yang diceritakan Allah dalam Surah al-Qasas: Ayat 76-81.

PENGUKUHAN INTEGRITI PERKHIDMATAN AWAM (PIPA)
JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA (JAKIM)
www.islam.gov.my/pipa

10

Maksudnya: Sesungguhnya Qarun adalah ia dari kaum Nabi
Musa, kemudian ia berlaku sombong dan zalim terhadap
mereka; dan Kami telah mengurniakannya dari berbagai

PENGUKUHAN INTEGRITI PERKHIDMATAN AWAM (PIPA)
JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA (JAKIM)
www.islam.gov.my/pipa

11

jenis kekayaan yang anak-anak kuncinya menjadi beban
yang sungguh berat untuk dipikul oleh sebilangan orang
yang kuat sasa. (Ia berlaku sombong) ketika kaumnya
berkata kepadanya: "Janganlah engkau bermegah-megah
(dengan kekayaanmu), sesungguhnya Allah tidak suka
kepada orang-orang yang bermegah-megah. (seperti
lagakmu itu). "Dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang
telah dikurniakan Allah kepadamu akan pahala dan
kebahagiaan hari akhirat dan janganlah engkau melupakan
bahagianmu (keperluan dan bekalanmu) dari dunia; dan
berbuat baiklah (kepada hamba-hamba Allah) sebagaimana
Allah berbuat baik kepadamu (dengan pemberian nikmat-
Nya yang melimpah-limpah); dan janganlah engkau
melakukan kerosakan di muka bumi; sesungguhnya Allah
tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerosakan.”
Qarun menjawab (dengan sombongnya): “Aku diberikan
harta kekayaan ini hanyalah disebabkan pengetahuan dan
kepandaian yang ada padaku.” (Kalaulah Qarun bijak
pandai) tidakkah ia mengetahui dan pandai memahami,
bahawa Allah telah membinasakan sebelumnya, dari umat-
umat yang telah lalu, orang-orang yang lebih kuat
daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta
kekayaan? Dan (ingatlah) orang-orang yang berdosa
(apabila mereka diseksa) tidak lagi ditanya tentang dosa-

PENGUKUHAN INTEGRITI PERKHIDMATAN AWAM (PIPA)
JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA (JAKIM)
www.islam.gov.my/pipa

12

dosa mereka, (kerana Allah sedia mengetahuinya).
Kemudian Qarun keluar kepada kaumnya dengan memakai
perhiasannya. (Pada saat itu) berkatalah orang-orang yang
semata-mata inginkan kesenangan kehidupan dunia:
"Alangkah baiknya kalau kita ada kekayaan seperti yang
didapati oleh Qarun! Sesungguhnya dia adalah seorang
yang bernasib baik".
Dan berkata pula orang-orang yang diberi ilmu (di antara
mereka): "Janganlah kamu berkata demikian, pahala dari
Allah lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal
soleh; dan tidak akan dapat menerima (pahala yang
demikian) itu melainkan orang-orang yang sabar.” Lalu
Kami timbuskan dia bersama-sama dengan rumahnya di
dalam tanah, maka tidaklah ia mendapat sebarang
golongan yang boleh menolongnya dari azab Allah" dan ia
pula tidak dapat menolong dirinya sendiri.

Ibn al-Jauzi menyatakan tentang penganiayaan Qarun itu
kepada beberapa pendapat:

i.Memberi upah kepada pelacur supaya menuduh Nabi
Musa berbuat zina dengan wanita tersebut. Nabi Musa
menolak tuduhan tersebut dengan meminta wanita itu
bersumpah terhadap tuduhan itu. Maka wanita itu

PENGUKUHAN INTEGRITI PERKHIDMATAN AWAM (PIPA)
JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA (JAKIM)
www.islam.gov.my/pipa

13

membocorkan rahsianya dengan Qarun yang
menunjukkan bahawa tuduhan itu palsu. Inilah
penganiayaan yang dibuat Qarun, sebagaimana yang
dinukilkan daripada Ibn `Abbas .
ii.Qarun menganiayai dirinya dengan kufur kepada Allah
, yakni tidak percaya akan ketuhanan Allah . Inilah
yang dijelaskan oleh al-Dhahhaq.
iii.Mengkufuri Allah (dengan meremehkan kaumnya
setelah memiliki harta yang banyak mahupun keturunan
yang mulia). Demikian yang dinyatakan oleh Qatadah.
iv.Qarun sengaja memanjangkan pakaiannya sejengkal
dari yang biasa (dengan tujuan membesarkan diri). Hal
itu diberitakan oleh oleh Ata’ al-Khurasani.
v.Qarun menjadi penyokong yang kuat terhadap polisi
Firaun untuk menekan kaum Bani Israel, memusuhi dan
menganiayai mereka. Demikian pendapat Imam al-
Mawardi.

Pada maksud firman-Nya ‘dan Kami membenamkan Qarun
bersama istananya ke dalam bumi’
iaitu setelah Qarun
menghasut seorang wanita pelacur untuk membuat tuduhan
palsu bahawa Nabi Musa telah berzina dengannya,
sebagaimana yang telah dinyatakan di atas tadi. Ini

PENGUKUHAN INTEGRITI PERKHIDMATAN AWAM (PIPA)
JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA (JAKIM)
www.islam.gov.my/pipa

14

menyebabkan Nabi Musa menjadi marah lalu berdoa
kepada Allah untuk mengadukan hal tersebut.

Lalu Allah menurunkan wahyu: “Hai Musa, Aku sudah
memerintahkan bumi supaya mentaatimu, maka
perintahkanlah bumi apa yang engkau pandang patut.”
Maka Nabi Musa pun berkata kepada bumi: “Hai bumi,
telanlah Qarun dan seisi istananya.”
Lalu bumi pun menelan
Qarun dan semua kekayaannya ke dalam perut bumi.

Apabila Qarun melihat istananya mula tenggelam ditelan
bumi, maka Qarun pun merayu-rayu dari atas istananya
kepada Musa memohon belas ihsan kerana adanya
perhubungan kekeluargaan dengan Nabi Musa (kerana
Qarun itu adalah sepupu Musa - anak saudaranya). Tetapi
Nabi Musa tetap mengatakan kepada bumi: “Hai bumi.
Telanlah dia. Telanlah dia sampai habis. Sehingga hilang
lenyap al-Quran dengan istananya sekali.”

Kemudian Allah mewahyukan kepada Musa dengan
firman-Nya: “Hai Musa, demi kemuliaan-Ku dan kebesaran-
Ku, seandainya dia (Qarun) memohon pertolongan kepada-
Ku, nescaya Aku akan menolongnya.”

PENGUKUHAN INTEGRITI PERKHIDMATAN AWAM (PIPA)
JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA (JAKIM)
www.islam.gov.my/pipa

15

Itulah musibahnya orang yang tidak kenal Tuhan, dia
melakukan semua kejahatan dan gangguan kepada
manusia kerana tidak takut kepada Tuhan yang tidak
dikenalinya. Sebab itu apabila bencana datang
menimpanya, dia tidak tahu untuk memohon pertolongan
kepada Tuhan. Begitulah akibatnya orang yang tidak kenal
Tuhan. Tetapi malangnya, ada orang yang kenal Tuhan dan
mempercayai ketuhanan Allah tetapi sikap dan
perbuatannya sama dengan Qarun dan orang yang tidak
mengenali Tuhan, moga-moga mereka dapat menginsafi
diri.

Ibn `Abbas berkata: “Maka tenggelamlah Qarun ditelan
bumi hingga ke perut bumi yang paling bawah sekali.”

Dan berkata pula Samurah bin Jundub: “Tenggelamnya
Qarun itu sebagai seksaan secara terus-menerus ke
atasnya. Setiap hari ia tenggelam satu hasta ke dalam perut
bumi hingga ke hari kiamat.”

Muqatil berkata: “Apabila Qarun mati ditelan bumi, maka
kaum Bani Israel membuat cerita bahawa Musa
membinasakannya kerana ingin merampas harta Qarun

PENGUKUHAN INTEGRITI PERKHIDMATAN AWAM (PIPA)
JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA (JAKIM)
www.islam.gov.my/pipa

16

bersama istananya dalam masa tiga hari. (Dan ini tentulah
dusta semata-mata, termasuk cerita rekaan kaum Bani
Israel saja).”

Sambungan dari ini, maka Allah berfirman dalam Surah al-
Qasas: Ayat 81.

Maksudnya: Maka tidaklah ia mendapat sebarang golongan
yang boleh menolongnya dari azab Allah" dan ia pula tidak
dapat menolong dirinya sendiri.

Keempat: Pecah amanah

Perbuatan mensia-siakan amanah (kepercayaan orang dan
lain-lain) serta penipuan.

Firman Allah dalam Surah Ahzab: Ayat 72.

PENGUKUHAN INTEGRITI PERKHIDMATAN AWAM (PIPA)
JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA (JAKIM)
www.islam.gov.my/pipa

17

Maksudnya: “Sesungguhnya Kami telah kemukakan
tanggungjawab amanah (Kami) kepada langit dan bumi
serta gunung-ganang (untuk memikulnya), maka mereka
enggan memikulnya dan bimbang tidak dapat
menyempurnakannya (kerana tidak ada pada mereka
persediaan untuk memikulnya); dan (pada ketika itu)
manusia (dengan persediaan yang ada padanya) sanggup
memikulnya. (Ingatlah) sesungguhnya tabiat kebanyakan
manusia adalah suka melakukan kezaliman dan suka pula
membuat perkara-perkara yang tidak patut dikerjakan.”

Al-Qurtubi berkata: “Amanah ialah segala fardhu atau
kewajipan yang Allah bentangkan kepada segala langit,
bumi dan gunung-ganang. Kalau mereka menunaikannya
pasti diberi pahala. Sebaliknya jika mengabaikannya, maka
akan diazab. Mereka tidak sanggup kerana membesarkan
agama Allah , kemudian dibentangkan kepada Adam ,
lantas sanggup menerimanya.”

Al-Nuhhas berkata: “Inilah pendapat kebanyakan ahli tafsir.”
Ada pendapat menyatakan, amanah ialah Allah
simpankan kepada segala langit, bumi, gunung-ganang dan
makhluk daripada bukti-bukti rububiyah-Nya supaya mereka

PENGUKUHAN INTEGRITI PERKHIDMATAN AWAM (PIPA)
JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA (JAKIM)
www.islam.gov.my/pipa

18

menzahirkan-Nya. Lantas mereka sanggup kecuali
manusia. Inilah pendapat sebahagian ahli kalam.

Kelima: Mengingkari janji

Ingkar dengan maksud tidak membenarkan, menafikan atau
menyangkal. Ia juga bermaksud tidak mengakui.

Manusia yang mengingkari janji ialah manusia yang tidak
bermaruah. Ini kerana berjanji itu samalah seperti
memberikan harapan kepada orang yang dijanji. Kalau tidak
ditepati janji itu, nescaya betapa pecahnya janji orang yang
dijanjikan itu. Sebab itulah orang yang memungkiri janji
termasuk di kalangan orang munafiq.

Firman Allah dalam Surah al-Isra’: Ayat 34.

Maksudnya: “Dan sempurnakanlah perjanjian (dengan Allah
dan dengan manusia), sesungguhnya perjanjian itu akan
ditanya.”

Al-Samarqandi dalam kitabnya Bahr al-`Ulum berkata: “Iaitu
perjanjian antaramu dan Allah , begitu juga perjanjian

PENGUKUHAN INTEGRITI PERKHIDMATAN AWAM (PIPA)
JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA (JAKIM)
www.islam.gov.my/pipa

19

antaramu dan manusia kerana setiap perjanjian akan
dipersoalkan, apatah lagi mereka yang melanggarinya pada
hari kiamat kelak.”

Al-Zajjaj berkata: “Segala yang diperintahkan Allah
melakukannya dan segala yang ditegah Allah
meninggalkannya adalah termasuk daripada kategori
perjanjian.”

Allah berfirman dalam Surah al-Maidah: Ayat 1.

Maksudnya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhi
serta sempurnakanlah perjanjian-perjanjian.”

Al-Imam al-Nasafi dalam Madarik al-Tanzil wa Haqaiq al-
Ta’wil
berkata: “Dikatakan menunaikan perjanjian iaitu
perjanjian-perjanjian Allah yang dimeterainya dengan
semua hamba-Nya daripada kewajipan taklif dan zahir, juga
termasuk agama-Nya daripada menghalalkan yang halal
dan mengharamkan yang haram.”
Ibn kathir pula berkata: “Ibn `Abbas , Mujahid dan ramai
lagi menyatakan bahawa maksud `uqud (دوقع) dan `uhud (

PENGUKUHAN INTEGRITI PERKHIDMATAN AWAM (PIPA)
JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA (JAKIM)
www.islam.gov.my/pipa

20

دوهع) adalah sama. Sehingga Ibn Jarir menaqalkan secara
ijma’.”

Al-Wahidi berkata: “Ibn Abbas berkata dalam sebuah
riwayat daripada al-Waliy: “Ketika al-`Uhud (دوهعلا) atau janji-
janji yang dimaksudkan daripadanya ialah apa yang
dihalalkan Allah dan apa yang diharamkannya, juga apa
yang dibataskan Allah di dalam al-Quran daripada
perkara-perkara yang wajib.”

Al-Dhahhaq pula mengatakan: “Yang dimaksudkan daripada
kata al-`Uhuud (دوهعلا) iaitu apa yang ditetapkan Allah
kepada umat Islam agar mereka memenuhinya, baik yang
dihalalkan, yang diharamkan dan yang diwajibkan seperti
solat dan semua fardhu-fardhu yang lain termasuk semua
janji-janji hamba kepada Tuhan.

Sedang al-`Uhuud (دوهعلا), plural daripada دممممهع yang
disamakan juga dengan perkataan دوقعلا, plural daripada دمقع
iaitu semua simpulan hukum-hukum yang difardhukan
kepada umat Islam. Semua itu telah diikatkan kepada kita,
dan tidak ada jalan untuk membatalkannya sama sekali.”

PENGUKUHAN INTEGRITI PERKHIDMATAN AWAM (PIPA)
JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA (JAKIM)
www.islam.gov.my/pipa

21

Muqatil bin Hayyan berkata: “Tepatilah janji-janji kamu, yakni
yang telah dijanjikan Allah ke atasmu dalam al-Quran
daripada hal-hal yang diperintahkan kepadamu untuk
mentaati-Nya dengan mengamalkan apa yang diperintahkan
itu dan menjauhi apa yang dilarang-Nya.

Dalam istilah pula, yang dimaksudkan dengan al-`Uhuud (
دوهعلا) iaitu janji-janji yang dibuat antara kamu umat Islam
dengan golongan kaum musyrikin ataupun janji-janji antara
sesama umat manusia. Wallahu `alam.

Sabda Rasulullah , riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim:

نِم ٌةَلصخ هيف تناك ّنُهْنِم ٌةَلْصَخ هيف تناك ْنَمو ،اًصِلاخ اًقِفانُم ناك هيف ّنُك نَم ُعَبْرَأ
َمَصصاخ اذإو ،َرَدَغ َدَهاع اذإو ،َصناخ َصنِمُتْؤا اذإو ،َصبَذَك َصثّدح اذإ :اصهَعَدَي ىصتح ِصقافّنلا
.َرَجَف

Maksudnya: “Ada empat perkara, barangsiapa yang
terjebak di dalamnya menjadikan ia seorang munafiq yang
penuh (asli) dan barangsiapa terdapat pada dirinya salah
satu daripadanya, maka ia memiliki sifat munafiq, sehingga
ia bersegera meninggalkannya iaitu:
Jika berbicara berdusta.
Jika diberikan amanat dia khianat.

PENGUKUHAN INTEGRITI PERKHIDMATAN AWAM (PIPA)
JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA (JAKIM)
www.islam.gov.my/pipa

22

Jika berjanji ia memungkiri janji.
Jika berbantahan suka bertengkar.”

Keenam: Berdusta atau berbohong

Ia bermaksud berkata yang tidak benar.

Firman Allah dalam Surah Ali-`Imran: Ayat 61.

Maksudnya: “Serta kita meminta supaya laknat Allah
ditimpakan kepada orang-orang yang berdusta".

Ibn Kathir berkata: “Sebab nuzul ayat ini ialah masalah
mubahalah tentang rombongan najran di mana orang-orang
Nasara tatkala datang, sentiasa berhujah berkenaan
dengan Isa sehingga membawa ia sebagai anak Tuhan
dan ketuhanan. Lantas Allah menurunkan ayat ini.

Dalam sebuah riwayat daripada Abdullah bin Mas`ud
bahawasanya Nabi bersabda:

PENGUKUHAN INTEGRITI PERKHIDMATAN AWAM (PIPA)
JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA (JAKIM)
www.islam.gov.my/pipa

23

ُقُدْصصصصصَي ُلُجّرلا ُلاَزَي اصصصصمو ،ِةّنجلا ىلإ يدهي ّرِبلا نإو ،ّرِبلا ىلإ يِدْهَي َقْدّصصصصصلا صصصّنإ
ّنإو ،ِرْوُجُفلا ىلإ يدهي َصصبِذَكلا ّنإو .اًقْيّدِصصص لا دصصنع َصصبَتْكُي ىصصتح َقدصصصلا ىّرَحَتَيو
لا دصنع بَتْكُي ىصتح َصبِذَكلا ىّرَحَتَيو ،ُصبِذْكَي ُلُجّرلا لازي اصمو ،ِراّنلا ىلإ يدهي َروُجُفلا
.اًباّذَك

Maksudnya: Sesungguhnya kebenaran itu akan membawa
kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawa kepada
syurga, dan seseorang itu akan sentiasa berkata benar dan
terus-menerus mencari jalan kebenaran, sehingga ia akan
ditulis di sisi Allah sebagai orang yang benar. Dan
sesungguhnya dusta itu akan membawa kepada dosa,
sedang dosa itu akan membawa kepada neraka, dan
seseorang itu akan sentiasa berkata dusta, dan terus-
menerus mencari jalan dusta, sehingga ia akan ditulis di sisi
Allah sebagai seorang pendusta. (Hadith riwayat Imam al-
Bukhari dan Muslim).

Guru kami Syeikh `Uthaimin berkata: “Hadith ini
menunjukkan ancaman daripada berbohong iaitu
mengkhabarkan sesuatu perkara yang menyalahi realiti
sebenarnya sama ada perkataan atau perbuatan.”

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->