BBM422: PRINSIP-PRINSIP PENTERJEMAHAN FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA, UiTM

1

1.0

PENGENALAN

Sifat mudah ubah yang wujud dalam bahasa, serta juga asimilasi bahasa, menyebabkan struktur sesebuah bahasa itu berubah-ubah mengikut peredaran zaman. Disebabkan perubahan bahasa ini, maka wujud kelemahan kepada penutur dari satu generasi untuk memahami bahasa yang dituturkan oleh generasi yang lain, terutama bahasa yang digubakan generasi yang datangnya dari zaman yang berbeza latar masanya.

Penemuan pada awal kurun kesembilan belas mendapati bahawa bahasa Eropah, seperti bahasa Inggeris, Jerman dan Perancis mempunyai perkaitan dengan bahasa-bahasa dari tamadun awal seperti bahasa Latin, Yunani dan Sanskrit; dan ini membawa kepada pengkajian dalam memahami sifat dan sejarah bahasa. Kajian terhadap persamaan bahasa antara bahasa Eropah yang berbeza sebenarnya telah dilakukan sebelum kurun ke sembilan belas (Comrie, 1998) menunjukkan berlaku proses persilangan dan asimilasi bahasa yang mewujudkan pelbagai bahasa yang mempunyai ragam, nahu, tatabahasa dan struktur yang berbeza-beza.

Kepelbagaian bahasa yang wujud di dunia ini menyebabkan ketidakupayaan kepada setiap individu untuk menerima atau menghantar maklumat yang hadir dalam bahasa yang berlainan dengan bahasa yang digunakan individu berkenaan, selain mewujudkan jurang untuk

berkomunikasi kerana batasan atau limitasi berbahasa, dan ini mendorong kepada bercambahan bidang penterjemahan yang membolehkan pemindahan warta dilakukan dalam memastikan proses pertukaran maklumat, pemindahan ilmu dan menjalinkan hubungan melalui bahasa dapat berlaku.

Bidang perterjemahan telah dianggap penting sejak berkurun-kurun lamanya dengan penterjemahan kitab Bible secara besar-besaran pada zaman peluasan dan penyebaran agama Kristian di Eropah, diikuti dengan penterjemahan Al-Quran semasa era kegemilangan Islam, terutamanya dengan peranan institusi seperti Baitul Hikmah dalam zaman pemerintahan kerajaan Abbassiyah di Baghdad, Iraq. Penterjemahan pada zaman dahulu hanya tertumpu kepada kitab-kitab atau bahan bacaan umum yang diperlukan dalam penyebaran agama, penaklukan dan penjajahan kawasan-kawasan baru.

BBM422: PRINSIP-PRINSIP PENTERJEMAHAN FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA, UiTM

2

Berdasarkan penemuan-penemuan artifak di tapak kerajaan Assyria (Babylon Purba) membuktikan bahawa proses penterjemahan terlah berlaku sejak 5000 tahun dahulu semasa kerajaan ini berada di bawah pemerintahan Maharaja Sargon (Norizah Ardi et. al., 2008). Tujuan penterjemahan ini untuk membolehkan pemindahan maklumat dilakukan ke atas wilayah-wilayah pemerintahan kerajaan Assyria dilakukan, selain menjalankan hubungan diplomatik dengan tamadun-tamadun yang lain, dan menyebarkan ajaran atau

fahamanberunsur ketuhanan. Penemuan ini secara tidak langsung menjelaskan bahawa penterjemahan bukanlah satu cabang ilmu linguistik yang baru kerana proses ini telah berlaku semenjak tamadun awal manusia lagi.

Selain itu, penemuan batu bersurat yang mempunyai 2 bahasa yang berlainan di tapak kerajaan Mesir Purba memperkuatkan lagi dakwaan bahawa proses penterjemahan merupakan cabang ilmu yang telah wujud semenjak manusia mula mengenali bahasa dan tulisan. Kini, penterjemahan terus berkembang dan tumpuan telah berubah meliputi pelbagai isu seperti terjemahan sebagai satu keseniaan; kesetiaan kepada penulis, teks atau pembaca; jenis-jenis terjemahan dan kaedah yang berkesan.

Era ini telah mendorong kepada kemunculan dua aliran dalam bidang penterjemahan, iaitu terjemahan semantik (makna) dan terjemahan komunikatif (dinamis).

Terjemahan semantik (makna) pada asasnya adalah terjemahan yang menghuraikan makna konteks setepat-tepatnya seperti yang terdapat di dalam teks asal atau bahasa sumber setakat yang dibenarkan oleh struktur semantik dan sintaksis bahasa sasaran. Manakala terjemahan komunikatif (dinamis) adalah bertujuan untuk menghasilkan pada pembaca teks sasaran kesan yang sehampir mungkin seperti yang diperoleh oleh pembaca teks asal (Newmark, 1981).

Perkembangan bahasa dan budaya serta ilmu dalam era moden ini telah menyebabkan setiap bahasa di dunia ini perlu mewujudkan suatu pertalian yang membolehkan masyarakat berkomunikasi dalam menjana pelbagai bidang ilmu. Justeru itu walaupun sesuatu bahasa itu tidak mempunyai pertalian genetik atau secara ringkasnya; pertalian kekeluargaan, bahasabahasa tersebut masih lagi mampu untuk berkongsi ilmu melalui bidang penterjemahan. Ainon Mohammad, dalam kertasnya ―Pembinaan Bahasa dan Pembangunan Negara‖ yang dikemukakan di Universiti Pertanian Malaysia (1984) telah menyatakan;

BBM422: PRINSIP-PRINSIP PENTERJEMAHAN FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA, UiTM

3

…Meiji telah memilih pemuda-pemuda yang pintar untuk dilatih di negaranegara Eropah dan belajar bahasa-bahasa asing dengan tujuan khusus untuk menterjemahkan ilmu-ilmu Barat ke dalam bahasa Jepun. Pemuda-pemuda itu dihantar ke Russia untuk menterjemahkan bukubuku militer, ke England untuk buku-buku falsafah dan Jerman untuk buku-buku sains dan perubatan. Dalam usaha itu Meiji menubuhkan biro terjemahan yang menjadi asal usul Universiti Imperial Tokyo hari ini. Semenjak Perang Dunia II, negeri Jepun telah menterjemahkan 150,000 tajuk buku dari seluruh dunia. Kenyataan ini membuktikan betapa pentingnya bidang terjemahan dalam usaha menjana ilmu apabila bahasa menjadi faktor penghalang. Penterjemahan amat penting dalam mewujudkan kesefahaman antara bahasa-bahasa yang berbeza. Perkembangan ilmu penterjemahan ini membolehkan pemindahan makna dilakukan tanpa sebarang halangan terutamanya limitasi bahasa.

Bidang penterjemahan memerlukan kepekaan seseorang penterjemah untuk menganalisa teks mencakupi laras bahasa, teknik pengolahan, cara penyampaian serta juga pemilihan perkataaan, selain unsur kebudayaan dan semantik.

1.1

DEFINISI TERJEMAHAN

Penterjemahan selalunya didefinisikan dengan merujuk kepada pertukaran perkataan yang mempunyai makna yang sama dengan teks asal. Larson (1984), mendefinisikan penterjemahan sebagai “… transferring the meaning of the source language into the receptor language‖. Ini jelas menunjukkan bahawa makna menjadi ukuran kepada hasil kerja terjemahan.

Sejak kemunculan linguistik moden maka muncul pendapat seperti Catford (1965:20) dalam Norizah Ardi et. al. (2008), yang mentakrifkan terjemahan sebagai ―The replacement of textual material in one language by equivalent textual material in another language‖. Manakala Nida (1974) pula menyatakan terjemahan sebagai; ―Translating consists in reproducing in the receptor language the closest natural equivalent of the source language message, first in terms of meaning and secondly, in terms of style.‖

BBM422: PRINSIP-PRINSIP PENTERJEMAHAN FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA, UiTM

4

Penterjemahan secara ringkasnya mampu disimpulkan sebagai proses pemindahan makna dan warta melalui pertukaran perkataan-perkataan, pengubahsuaian ragam ayat dll daripada bahasa sumber kepada bahasa sasaran dengan menitikberatkan aspek-aspek yang telah digariskan dalam teori dan amalan penterjemahan agar mutu dan gaya kepengarangan teks asal mampu dikekalkan sebaik mungkin.

Menurut Catford (1996:1), proses penterjemahan merupakan operasi yang dilakukan pada bahasa, iaitu satu proses menggantikan teks dalam satu bahasa kepada satu teks dalam bahasa lain, manakala Kamus Dewan (2007:1670) mendefinisikan terjemahan sebagai ―…pindahan (karangan dll) daripada suatu bahasa ke suatu bahasa yang lain, alihan bahasa…‖. Ainon Mohamad dan Abdullah Hassan (2003) dalam Norizah Ardi et. al. (2008) pula mendefinisikan terjemahan sebagai;

Terjemahan seharusnya memberikan gambaran yang sesuai dan jelas tentang segala maksud dan idea karya dalam bahasa sumber dan seboleh mungkin menyampaikannya dengan gaya dan bentuk yang paling bersahajake dalam bahasa sasaran, tanpa menhelaskan maksud dan mutu teks asal. Asmah Hj. Omar dalam Mohd. Taib Osman (1985) menyatakan bahawa …language is an index to culture. This means that language reflects the culture of its speakers – the way of life they lead as well their physical and social enviroment… Justeru, terjemahan bukan sekadar mengalihkan bahasa tetapi juga menyampaikan maklumatmaklumat kebudayaan yang terkandung dalam teks asal. Oleh itu seandainya sesuatu teks yang diterjemah itu terpisah daripada konteks masyarakatnya maka sukar untuk menghasilkan proses komunikasi yang berkesan.

Walaupun pelbagai definisi diberikan berkenaan proses penterjemahan, namun proses ini merupakan cabang ilmu linguistik yang begitu penting dalam menjadi medium pertukaran maklumat daripada bahasa sumber kepada bahasa sasaran. Penterjemahan tidak lagi tertumpu kepada proses penukaran perkataan semata-mata, sebaliknya aspek penterjemahan meliputi proses pemindahan makna, budaya, aspek kepengarangan dll.

BBM422: PRINSIP-PRINSIP PENTERJEMAHAN FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA, UiTM

5

1.2

PROSES MENTERJEMAH

Proses terjemahan amat penting dalam memastikan pemindahan makna dilakukan secara sistematik dan tepat. Kesilapan atau ralat semasa peringkat-peringkat tertentu dalam proses terjemahan termasuk kesilapan dalam mentafsir, makna yang tidak sampai, kesilapan ejaan dan pemahan teks mampu menyebabkan kesalahfahaman terhadap teks asal kalangan pembaca. Menurut Peter Newmark (1981), secara umum terdapat peringkat-peringkat dalam proses penterjemahan iaitu yang meliputi tiga aspek;

Penafsiran dan Analisis Teks Sumber Pada peringkat ini, penterjemah haruslah membaca teks sumber secara keseluruhan dengan teliti dan memahami isi kandungan teks itu.

Prosedur Terjemahan Di peringkat kedua ini penterjemah perlu membuat rujukan kepada kamus-kamus dan glosari tertentu atau pun sebarang rujukan lain yang difikirkan perlu bagi mendapatkan penerangan yang jelas dan tepat.

Penulisan Semula Teks Pada peringkat ketiga, kerja-kerja terjemahan dimulakan dengan cara menterjemah setiap ayat secara berasingan. Kerja-kerja pemilihan perkataan dan penstrukturan ayat haruslah dilakukan dengan berhati-hati. Penggunaan kata penghubung yang sesuai amat penting bagi mewujudkan sebuah teks yang koherens. Di samping itu penterjemah haruslah amanah dan tidak membuang atau meringkas dan memendekkan sesuatu ayat apatah lagi fakta teks sumber. Akhirnya pembacaan semula teks secara menyeluruh haruslah dilakukan.

Manakala menurut Nida & Tuber (1969: 33) dalam Norizah Ardi et. al. (2008: 33) menyatakan bahawa proses penterjemahan juga meliputi beberapa peringkat;

Menganalisis Teks Langkah ini merupakan langkah pertama untuk menterjemah sesuatu bahan atau teks. Pada peringkat ini, teks asal akan dianalisa untuk mendapatkan pemahaman yang secukupnya

BBM422: PRINSIP-PRINSIP PENTERJEMAHAN FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA, UiTM

6

terhadap teks asal, ini termasuklah; memahami struktur permukaan teks, jenis-jenis frasa, makna atau mesej yang ingin disampaikan, nahu ayat dll.

Analisa teks amat penting dalam memastikan penterjemah benar-benar memahami hasrat penulis, selain menjamin kelancaran proses penterjemahan.

Pemindahan Warta Pada peringkat ini maklumat dan maksud yang telah dianalisis dipindahkan secara berperingkat ke dalam bahasa sasaran. Penterjemah haruslah bijak dalam membuat penyesuaian terhadap warta yang ingin diterjemah supaya maksud dan maklumat yang ingin disampaikan mampu dikembangkan dengan baik dalam bahasa sasaran.

Penyesuaian ini penting supaya teks yang diterjemah menepati keadaan sosio-masyarakat dalam bahasa sasaran dan mempunyai padanan yang difahami oleh pembaca. Seandainya laras bahasa yang digunakan tidak menepati tahap penguasaan bahasa golongan pembaca sasaran, maka penterjemah harus pandai mengasimilasi teks supaya bersesuaian dengan konteks pembaca.

Menstruktur Semula Setelah peringkat pemindahan warta dilakukan, penterjemah harus menstrukturkan semula teks dalam bahasa sasaran. Penstrukturan semula bergantung pada pelbagai gaya bahasa yang dianggap bersesuaian, ciri-ciri utama pada gaya bahasa dan kaedah-kaedah yang tepat untuk mencitrakan teks seperti yang terkandung dalam teks asal. Penstrukturan semula harus meliputi penstrukturan ayat, frasa, nahu, tatabahahasa dll.

Menyemak Teks Terjemahan Penyemakan teks terjemahan dapat memastikan teks yang diterjemah benar-benar menepati panduan teori dan amalan penterjemah. Pada peringkat ini, teks terjemahan disemak supaya keralatan semasa peringkat-peringkat menterjemahan seperti kesilapan dari segi ejaan, penyusunan ayat, tatabahasa dll mampu dikurangkan atau disifarkan supaya kredibiliti penterjemah tidak dapat dipertikaikan.

BBM422: PRINSIP-PRINSIP PENTERJEMAHAN FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA, UiTM

7

1.3

SYARAT PENTERJEMAH

Sebelum kedatangan teori terjemahan moden, seseorang yang mengetahui dua bahasa, telah dianggap berkelayakan untuk menjadi penterjemah tanpa memerlukan pengetahuan lanjut termasuk penguasaan terhadap budaya kedua-dua bahasa. Namun setelah pengenalan konsep teori dan amalan penterjemahan yang menjadi pedoman bagi para penterjemah, maka seseorang yang ingin menjadi penterjemah harus memenuhi syarat-syarat seperti berikut;

Menguasai bahasa sumber secara mendalam Keperluan ini dikehendaki untuk membolehkan seseorang penterjemah mengetahui selokbelok keistimewaan dan kelainan bahasa sumber supaya dapat membezakan makna yang terkandung dalam teks asal agar dapat mentakrifkan maksudnya dengan tepat (Ainon Mohd dan Abdullah Hassan, 2005).

Mengetahui bahasa sasaran Mengikut pakar terjemahan hari ini, seseorang penterjemah harus juga menguasai bahasa penerima dengan sama baik, jika bukan dengan lebih baik, supaya penterjemah dapat mengolah teks sasaran dengan jelas, mudah difahami, struktur ayat yang mantap, elakkan kesamaran dan tiada kesalahan bahasa di samping teks yang dihasilkan juga tidak berbau terjemahan. Semua ini akan membolehkan penterjemah menghasilkan sebuah teks terjemahan dengan bahasa yang indah, halus, berimaginasi dan menjimatkan kata-kata, serta kepakaran menggunakan segala jenis struktur bahasa yang ada padanya dan memiliki perbendaharaan kata yang luas (Ainon Mohd dan Abdullah Hassan, 2005).

Pengetahuan dalam bidang yang diterjemahkan Untuk menjamin supaya makna atau maklumat yang terkandung dalam teks asal dapat dipindahkan dengan tepat dan sempurna daripada bahasa sumber ke dalam bahasa penerima, seseorang penterjemah harus menguasai bidang yang hendak diterjemahkan. Ini adalah penting, bukan sahaja untuk penterjemahan teks-teks khusus dan teknikal, tetapi juga untuk penterjemahan karya-karya kesusasteraan. Ini bukan saja melibatkan soal ilmu malahan turut berkait dengan laras bahasa yang digunakan dan penggunaan pelbagai konsep dan istilahistilah bidang yang diterjemahkannya (Ainon Mohd dan Abdullah Hassan, 2005).

BBM422: PRINSIP-PRINSIP PENTERJEMAHAN FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA, UiTM

8

Mengetahui teori dan amalan terjemahan Pada suatu masa dahulu, penterjemahan dianggap sebagai suatu tugas untuk mencari perkataan-perkataan padanan yang boleh menggantikan perkataan-perkataan asal dalam bahasa sumbernya. Ini tidak lagi dianggap benar kerana penterjemah juga bertanggungjawab untuk memindahkan idea, maklumat dan gaya teks yang diterjemahkan. Ini bermaksud bahawa penterjemahan perlu dibantu oleh ilmu pengetahuan yang mencukupi dalam bidang teori dan kaedah terjemahan semasa menjalankan tugasnya (Ainon Mohd dan Abdullah Hassan, 2005).

Memiliki pengetahuan am Penterjemah haruslah juga seorang yang peka dan memiliki pengetahuan am yang baik. Ini merangkumi peristiwa semasa, suasana politik, ekonomi, geografi, budaya dan adat serta sejarah. Faktor ini juga adalah penyumbang kepada penghasilan teks terjemahan yang baik (Muhammad Bukhari Lubis dll, 1998).

Amanah Ciri amanah ini adalah merupakan ciri yang penting kepada seorang penterjemah, untuk menunjukkan kesetiaan serta kejujurannya dengan tugasan yang dipikul. Penterjemah tidak boleh mengambil jalan pintas dalam kerja-kerja penterjemahannya dengan cara seperti menambah, membuang, meringkas atau memendekkan maksud teks sumber. Namun demikian, penambahan perkataan untuk menjadikan sesuatu ayat betul tata bahasanya dan tidak membawa makna baru bukanlah merupakan satu kesalahan (Muhammad Bukhari Lubis dll, 1998).

1.4

SINOPSIS NOVEL TWILIGHT

Novel Twilight karya Stephenie Meyer merupakan novel pertama dari siri saga Twilight dan merupakan novel bestseller New York Times dan telah difilemkan dengan judul yang sama.

Novel ini meletakkan fokus kepada watak utama, Isabella Swan, seorang anak gadis yang terpaksa berpindah ke sebuah pekan yang suram bernama Forks untuk menetap bersamasama bapanya. Isabella kemudian berkenalan dengan seorang jejaka tampan bernama Edward Cullen yang sangat misteri. Edward yang mempunyai kulit yang putih melepak, mata yang

BBM422: PRINSIP-PRINSIP PENTERJEMAHAN FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA, UiTM

9

memukau, suara yang mempesonakan dan kelebihan luar biasa, amat diminati kalangan pelajar-pelajar wanita di Forks. Perkenalan ini membawakan episod baru dalam kehidupan Isabella.

Di awal perkenalan, Edward yang cuba menyembunyikan identiti sebenarnya, namun akhirnya terpaksa akur apabila rahsianya itu terbongkar, dan apabila Isabella mengetahui kebenaran disebalik insan yang bernama Edward, dia cuba untuk menjauhkan diri daripada Edward. Namun semakin hari perasaannya yang berlainan terhadap Edward gagal dibendung lagi. Perasaan cinta yang menebal menutupi segala kekurangan Edward, kendatipun Isabella mengetahui bahawa Edward bukan manusia biasa sepertinya.

Keluarga Edward dapat menerima kehadiran Isabella dengan baik, tetapi konflik lain pula mengasak pasangan kekasih ini. Pertembungan antara kepercayaan konservatif manusia terhadap pontianak, pemburuan kepompong pontianak lain yang mengejar Isabella dan konflik percintaan 3 segi memperkuatkan lagi perkembangan plot novel ini.

Twilight bukan sekadar kisah percintaan biasa, Twilight kisah percintaan antara 2 bangsa; pontianak dan manusia.

1.5

PENYATAAN MASALAH

Penterjemahan kebiasaannya hanya merujuk kepada penukaran perkataan dalam bahasa sasaran supaya menyamai makna perkataan dalam bahasa asal, walhal penterjemahan sebenarnya harus menjadi lebih luas dengan memahami konteks pemindahan makna daripada teks asal dalam bahasa sumber kepada teks terjemahan dalam bahasa sasaran.

Seandainya proses pemindahan makna ini gagal difahami oleh penterjemah, dikhuatiri teks terjemahan yang dihasilkan akan menyebabkan sesebuah bahan yang diterjemah gagal menyampaikan hasrat penulis, menyebabkan kesalahfahaman kepada pembaca dan melenyapkan makna sebenar yang ingin disampaikan.

Laporan ini akan membentangkan analisa perbandingan terjemahan ekstrak novel Twilight karya Stephenie Meyer dengan melihat pelbagai kaedah seperti yang terkandung dalam teori

BBM422: PRINSIP-PRINSIP PENTERJEMAHAN FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA, UiTM

10

penterjemahan. Kaedah dan anlisis yang dinilai ialah kaedah terjemahan, analisis kontrastif, analisis semantik dan kaedah menterjemah unsur budaya.

Ekstrak novel ini akan digunakan dalam analisis perbandingan untuk menilai aspek-aspek yang telah digunakan untuk menterjemah novel ini.

BBM422: PRINSIP-PRINSIP PENTERJEMAHAN FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA, UiTM

11

2.0

ANALISA PERBANDINGAN TERJEMAHAN

2.1

KAEDAH TERJEMAHAN

Dalam analisis ekstrak novel Twilight ini akan melihat kepada aspek penggunaan kaedah terjemahan yang dibahagikan kepada dua kaedah;  

Kaedah terjemahan lama (Kaedah Formal); Pinjaman (borrowing), literal dan calque. Kaedah terjemahan baru (Kaedah Dinamis); Persamaan, transposisi dll.

2.1.1 KAEDAH LAMA

Dalam ekstrak novel Twilight ini wujud penggunaan kaedah terjemahan lama yang juga dikenali sebagai Kaedah Formal. Kaedah ini meliputi kaedah pinjaman (borrowing, kaedah peniruan (loan translation/calque) dan kaedah penggantian/ harafiah (literal translation). Kaedah pinjaman berlaku hasil daripada pertembungan atau kontak bahasa. Bloomfiled (1933:44) dalam Norizah Ardi et. al., (2008) berkata peminjaman kata boleh dibahagikan kepada peminjaman budaya, peminjaman intimate dan peminjaman dialek.

Kaedah pinjaman ini kebiasaannya berlaku apabila tidak wujud persamaan atau padanan antara sesuatu unsur dalam bahasa sasaran dari segi teknik, konsep, peristilihan dll. Unsurunsur ini akan dipinjam terus dari bahasa sumber tanpa mengalami sebarang bentuk modifikasi. Dalam ekstrak novel Twilight ini, penggunaan Kaedah Pinjaman hanya dilakukan untuk merujuk kepada kepada petempatan bangsa Red Indian, La Push. Penggunaan perkataan La Push amat ketara sebagai terjemahan pinjaman kerana merujuk kepada satu unsur tempat yang sama sekali tidak wujud dalam bahasa Melayu Teks Sumber : ―Do you remember Billy Black down at La Push?‖ La Push is the tiny Indian reservation on the coast. Terjemahan : ―Kamu ingat tak Billy Black yang tinggal di La Push?‖ La Push ialah kawasan penempatan kecil masyarakat Red Indian di pinggir pantai.

BBM422: PRINSIP-PRINSIP PENTERJEMAHAN FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA, UiTM

12

Selain itu, perkataan Red Indian dalam teks terjemahan di atas juga merupakan kata pinjaman kerana istilah berkenaan tidak wujud dalam bahasa Melayu, disebabkan bangsa Red Indian hanya menetap di benua Amerika. Contoh lain Kaedah Pinjaman yang wujud dalam ekstrak novel ini ialah;

Teks Sumber : In the Olympic Peninsula of northwest Washington State, a small town named Forks exists under a near-constant cover of clouds. Terjemahan : Di Peninsula Olimpik ke barat laut Washington, terdapat sebuah bandar kecil dipanggil Forks yang hampir sentiasa diliputi awan. Dalam ekstrak teks di atas, perkataan Peninsula tidak diubah suai oleh penterjemah kerana tidak wujud padanan perkataan yang tepat, kendatipun perkataan Semenanjung dalam bahasa Melayu yang membawa maksud yang hampir sama, namun masih gagal memberikan interpretasi yang berkesan terhadap teks terjemahan.

Kata pinjaman seperti perkataan La Push, Peninsula dan Red Indian ini merupakan kata pinjaman tulen tidak asimilasi kerana tidak wujud sebarang perubahan perkataan atau struktur ejaan untuk disesuaikan dengan bahasa Melayu.

Selain Kaedah Pinjaman, Kaedah Peniruan turut diaplikasikan dalam penterjemahan teks Twilight ini. Kaedah peniruan berlaku apabila kemasukan istilah pinjaman ke dalam bahasa sasaran, namun istilahnya sahaja yang ditiru atau diterjemah. Walaupun terdapat 2 jenis peniruan, namun Kaedah Peniruan yang digunakan dalam ekstrak teks ini menggunakan pendekatan peniruan struktur yang memasukkan atau mewujudkan struktur baru dalam bahasa sasaran.

Teks Sumber : Charlie is Police Chief Swan to the good people of Forks. Terjemahan : Charlie merupakan Ketua Polis di Forks. Perkataan Police Chief diubah dan disesuaikan sebagai Ketua Polis dalam bahasa sasaran kerana disesuaikan dengan pola sintaktik dalam bahasa sasaran. Kata pinjaman peniruan ini digolongkan sebagai kata majmuk yang dipinjam.

BBM422: PRINSIP-PRINSIP PENTERJEMAHAN FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA, UiTM

13

Kaedah terjemahan lama yang sering digunakan penterjemah dalam mana-mana terjemahan termasuklah ekstrak terjemahan novel Twilight ini ialah Kaedah Penggantian atau Literal. Kaedah penterjemahan ini sememangnya digemari kebanyakan penterjemah kerana kaedah ini merupakan kaedah yang ideal dalam proses pemindahan maklumat sama ada pada peringkat leksikal mahupun peringkat sintaksis.

Kaedah ini digunakan dengan menggantikan perkataan tanpa mengalami sebarang perubahan struktur ayat atau susunan ayat yang ketara. Hal ini bermakna proses penterjemahan cuma melibatkan proses pertukaran perkataan daripada bahasa sumber kepada bahasa sasaran. Kaedah ini sering digunakan untuk menterjemah frasa-frasa ayat yang lebih ringkas dan membawa makna yang langsung. Dalam ekstrak novel Twilight, penterjemahan frasa ayat menggunakan Kaedah Literal adalah seperti berikut;

Teks Sumber ( rujuk lampiran teks I) …I loved Phoenix. …Wow. Free. ―I don't mind. I want you to be happy here.‖

Terjemahan (rujuk lampiran teks II) …Aku menyukai Phoenix. …Wah, percuma! ―Ayah tak kisah. Ayah mahu kamu gembira di sini.‖

Kaedah Literal ini merupakan asas kepada penterjemahan yang digunakan oleh kebanyakan penterjemah kerana penterjemahan ini mementingkan penyampaian makna tanpa mengubah struktur ayat sedia ada.

2.1.2

KAEDAH BARU

Kaedah penterjemahan baru atau Kaedah Dinamis yang diperkenalkan dalam memperbaiki kaedah penterjemahan lama supaya proses penterjemahan akan menjadi lancar dan maklumat mampu disampaikan dengan lebih jelas. Kaedah penterjemahan baru boleh dibahagikan kepada; 

Kaedah Transposisi (Transposition)

BBM422: PRINSIP-PRINSIP PENTERJEMAHAN FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA, UiTM

14

     

Kaedah Modulasi (Modulation) Kaedah Persamaan (Equivalence) Kaedah Penyesuaian (Adaptation) Kaedah Penyamaan/Padanan Fungsian Kaedah Pengembangan (Expansion) Kaedah Generalisasi

Hasil analisis dalam terjemahan ekstrak novel Twilight menunjukkan wujudnya penggunaan kaedah penterjemahan baru untuk menterjemah novel ini. Pengaplikasian kaedah penterjemahan baru memastikan mutu penterjemahan diperbaiki supaya pembaca memahami karya ini menyamai atau hampir menyamai karya asal dalam bahasa sumber.

Kaedah Transposisi atau Transposition merupakan kaedah terjemahan yang mengubah atau menukar kedudukan frasa atau klausa dan golongan kata dalam bahasa sasaran tanpa mengubah maksud warta atau maklumat (Norizah Ardi et. al., 2008). Kaedah ini digunakan untuk menyampaikan warta dalam bahasa sasaran supaya kelihatan bersahaja dan memperjelaskan lahi kandungan warta yang mungkin mengelirukan.

Kaedah Transposisi ini meliputi kaedah transposisi golongan kata dan kaedah transposisi dari segi struktur ayat. Menurut Norizah Ardi et. al. (2008);

Kaedah transposisi golongan kata merupakan kaedah terjemahan yang menggantikan kelas sesuatu kata atau elemen dan bahasa sumber dengan kelas kata atau elemen yang lain dalam bahasa sasaran yang mempunyai makna yang sama tetapi tidak mengubah mesej secara keseluruhan. Perkara yang ditukar hanya kelas kata dan bukannya makna kata tersebut. Dalam analisis kedua-dua teks, kaedah transposisi golongan kata ini digunakan seperti contoh yang diberikan; Teks Sumber : ―Mom's fine. It's good to see you, too, Dad. Terjemahan : ―Ibu sihat. Saya juga gembira dapat jumpa ayah.‖

BBM422: PRINSIP-PRINSIP PENTERJEMAHAN FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA, UiTM

15

Penggunaan perkataan fine yang ditransposisikan menjadi sihat dan perkataan good kepada gembira merupakan contoh pengaplikasian kaedah ini. Kelas perkataan ini diubah supaya menepati pemahaman pembaca, tetapi maksud ayat sama sekali tidak diubah.

Manakala kaedah transposisi dari segi struktur kata pula melibatkan kaedah yang menukar struktur tatabahasa bahasa sumber dalam bahasa sasaran tanpa mengubah maksud teks. Kaedah ini boleh digunakan dalam lingkungan bahasa yang sama. Kepentingan kaedah ini menyampaikan maksud teks (dalam konteks ayat) dengan mengaplikasikan perubahan struktur ayat. Contoh seperti yang dinyatakan; Teks Sumber : It’s good to see you, Bells. Terjemahan : Ayah gembira berjumpa dengan kamu, Bella.

Teks Sumber : It was seventy-five degrees in Phoenix, the sky a perfect, cloudless blue Terjemahan : Cuaca amat baik di Phoenix dengan suhu tujuh puluh lima darjah dan langit terhampar kebiruan, cerah tidak berwarna Selain itu, penggunaan Keadah Modulasi turut digunakan untuk menyampaikan warta dalam gaya yang paling bersahaja dan mudah difahami. Kaedah ini diaplikasikan melalui penterjemahan dengan mengubah padanan satu lawan satu perkataan di dalam frasa atau ayat tetapi mengekalkan maksud atau konsep asal (Norizah Ardi et. al., 2008). Kaedah ini digunakan untuk menterjemah peribahasa, ujaran lisan, simpulan bahasa dll. Penyampaiannya mampu mewujudkan 2 variasi; positif atau negatif.

Secara umumnya, keadah ini boleh menunjukkan perbezaan antara dua bahasa dalam situasi yang sama tetapi cara pemikiran yan bertentangan. Kebiasaan ini timbul kerana konflik penyampaian mesej konkrit ke bentuk abstrak, contohnya;

Teks Sumber : In the Olympic Peninsula of northwest Washington State, a small town named Forks exists under a near-constant cover of clouds. Terjemahan : Di Peninsula Olimpik ke barat laut Washington, terdapat sebuah pekan kecil dipanggil Forks yang hampir sentiasa diliputi awan.

BBM422: PRINSIP-PRINSIP PENTERJEMAHAN FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA, UiTM

16

Teks Sumber : Neither of us was what anyone would call verbose, and I didn't know what there was to say regardless. Terjemahan : Kami bukan jenis yang orang panggil kaki borak, malah aku tidak tahu apaapa yang hendak aku cakapkan. Perkataan northwest dapat ditafsirkan sebagai ―utara-barat‖ jika diterjemah secara literal, namun dalam konteks ayat ini, utara-barat sama sekali tidak mewakili apa-apa arah dalam bahasa sasaran. Maka, penterjemah telah menggubah kepada perkataan barat laut sebagai kata ganti dalam ayat ini yang mempunyai arah yang sama seperti nortwest. Selain itu, perkataan verbose yang mempunyai membawa maksud yang hamper kepada perkataan speechless, tidak diterjemah sebagai kelu atau tidak mampu berkata apa-apa, sebaliknya penterjemah menggunakan perkataan kaki borak untuk mengubahsuai ayat supaya warta yang ingin disampaikan dapat diterjemah dengan baik.

Selain penggunaan Kaedah Transposisi dan Modulasi, pengaplikasian Kaedah Persamaan (Equivalence) juga dikesan dalam ekstrak teks ini. Menuru Nida (1969) dalam Norizah Ardi et. al. (2008), persamaan yang perlu dilakukan oleh seseorang penterjemah ialah persamaan yang sehampir mungkin dan persamaan yang lazim. Kaedah Persamaan ini diaplikasikan pada pelbagai peringkat termasuk peringkat leksikal, sintaksikal dan persamaan wacana. Persamaan yang diwujudkan kebiasaannya mengfokuskan kepada aspek norma, stail dan aspek budaya.

Secara amnya, persamaan terdekat dan persamaan sejadi digunakan dalam Kaedah Persamaan dan bergantung kepada konteks dan nilai budaya sepertiyang terdapa dalam ungkapan idiomatik. Kesimpulannya, tiada perkataan yang benar-benar mempunyai makna yang tepat dalam kedua-dua bahasa; bahasa sumber dan bahasa sasaran. Dalam teks ini, Kaedah Persamaan dikesan dalam baris ayat yang berikut; Teks Sumber : ―Ch — Dad, I don't really know anything about cars. I wouldn't be able to fix it if anything went wrong, and I couldn't afford a mechanic…‖ Terjemahan : ―Ch… Ayah, saya tak tahu apa-apa tentang kereta. Saya tak akan dapat betulkan kalau ada apa-apa yang tak kena. Saya juga tak akan mampu upah mekanik…‖

BBM422: PRINSIP-PRINSIP PENTERJEMAHAN FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA, UiTM

17

Persamaan perkataan dad dalam teks sumber mampu disesuaikan maksudnya dengan perkataan ayah dalam teks sasaran, selain itu perkataan cars juga mampu disesuaikan dengan perkataan kereta yang mempunyai fungsi dan rupa yang sama dalam bahasa sasaran.

Kaedah Pengembangan merupakan kaedah yang menghuraikan dan memperincikan lagi warta dengan menambahkan patah-patah perkataan atau baris-baris ayat supaya dapat memperjelaskan lagi kepada pembaca mengenai maklumat-maklumat baru dan tambahan. Kebiasaannya, Kaedah Pengembangan ini dilakukan untuk memperincikan perihal yang tidak wujud dalam bahasa sasaran. Dalam teks ini, berlaku pengembangan beberapa baris ayat., sebagai contoh perkataan just unavoidable dikembangkan sebagai sekadar sesuatu yang tidak dapat dielakkan untuk memberikan kefahaman kepada pembaca dan menyesuaikan dengan konteks bahasa sasaran, seperti berikut; Teks Sumber : I didn't see it as an omen — just unavoidable… Terjemahan : Aku tidak menganggapnya mala petaka – sekadar sesuatu yang tidak dapat dielakkan… Sifat-sifat bahasa yang banyak dipengaruhi oleh aspek sosio-budaya menyebabkan kedangkalan dalam beberapa aspek penterjemahan, secara tidak langsung menyebabkan beberapa perkataan atau ayat tidak boleh diterjemah secara literal, modulasi dll. Maka, kaedah yang paling tepat untuk mendapat padanan perkataan ialah melalui Kaedah Penyamaan atau Padanan Fungsian. Kaedan Penyamaan/Padanan Fungsian merupakan kaedah yang menterjemah fungsi warta supaya dapat memberi reaksi yang sama kepada pembaca terjemahan seperti reaksi yang diterima oleh pembaca teks sumber (Norizah Ardi et. al., 2008).

Dalam penterjemahan novel Twilight ini, penterjemah turut menggunakan Kaedah Penyamaan atau Padanan Fungsian untuk mendapatkan padanan perkataan. Contoh yang dapat diberikan seperti berikut; Teks Sumber : I didn't see it as an omen — just unavoidable… Terjemahan : Aku tidak menganggapnya mala petaka – sekadar sesuatu yang tidak dapat dielakkan…

BBM422: PRINSIP-PRINSIP PENTERJEMAHAN FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA, UiTM

18

Perkataan omen dan mala petaka mempunyai fungsian yang membawa pengertian ―sesuatu perkara yang buruk dan dielak daripada berlaku‖. Padanan fungsian ini terhasil apabila situasi yang berbeza dalam bahasa sumber dan bahasa sasaran, tetapi mampu membawa fungsi yang hampir atau paling serupa digunakan untuk menjadikan padanan perkataan untuk proses terjemahan. Selain itu, dalam ekstrak novel ini, perkataan wow yang digunakan turut digantikan dengan menggunakan perkataan wah yang mempunyai impak atau kesan yang sama seperti teks asal (contoh juga boleh dirujuk seperti yang terdapat dalam jadual contoh yang diberikan dalam Kaedah Penterjemahan Lama – Kaedah Literal).

Kaedah penterjemahan baru yang terakhir dikesan digunakan dalam penterjemahan ekstrak novel Twilight ini adalah Kaedah Penyesuaian atau Adaptasi. Kaedah Penyesuaian merupakan kaedah terjemahan yang dianggap terbebas (Norizah Ardi et. al., 2008). Kaedah ini digunakan untuk menggantikan sesuatu perkataan atau ayat supaya perbezaan antara budaya yang terdapa dalam dua bahasa tidak dikesan oleh pembaca.

Menurut Newmark (1981), adaptasi budaya bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran merupakan ciri unik Kaedah Penyesuaian. Dalam kes yang memerlukan pemaknaan yang paling hampir ke dalam bahasa sasaran, kaedah ini digunakan supaya tidak timbul perbezaan yang ketara. Contoh Kaedah Penyesuaian yang dikesan adalah seperti berikut; Teks Sumber : ―Tell Charlie I said hi.‖ Terjemahan : ―Sampaikan salam ibu pada ayah kamu.‖ Penyesuaian yang dilakukan apabila ayat yang menggunakan panggilan nama seperti yang terdapat di atas digantikan kepada perkataan yang menggunakan panggilan hormat dalam keluarga. Panggilan nama kepada seseorang yang lebih tua, terutamanya kalangan keluarga dianggap kurang sopan dalam budaya bahasa sasaran, sebaliknya panggilan nama dianggap sebagai normal dalam budaya bahasa sumber, menyebabkan penterjemah mengubah struktur teks supaya bersesuaian dan menepati konteks budaya bahasa sasaran.

Kesimpulannya, pemilihan kaedah yang tepat dan sesuai bagi menterjemah sesebuah teks atau warta amat penting supaya penyampaian warta dan makna teks dapat diterjemah dengan baik. Pemilihan ini bergantung kepada pelbagai aspek supaya menepati kehendak budaya

BBM422: PRINSIP-PRINSIP PENTERJEMAHAN FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA, UiTM

19

masyarakat dalam bahasa sasaran dan memberikan reaksi yang sama kepada pembaca warta terjemahan seperti membaca dalam teks dalam bahasa sumber.

2.2

ANALISIS KONTRASTIF

Perbezaan dalam dua bahasa merupakan isu yang harus difahami oleh mana-mana penterjemah. Perbezaan ini mampu dilihat dan dianalisis menggunakan kaedah Analisis Kontrastif. Menurut Norizah Ardi et. al. (2008); …Analisis kontrastif ialah kaedah untuk menganalisis persamaan dan perbezaan antara dua bahasa atau lebih, atau menganalisis dialek-dialek dengan tujuan mencari aturan yang boleh digunakan bagi menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengajaran bahasa (keedua atau asing), terjemahan atau linguistik sejarah/perbandingan. Analisis kontrastif dalam analisa ini akan melihat kepada dua aspek sahaja iaitu; perbandingan pada peringkat kata, frasa dan perbandingan pada peringkat ayat.

2.2.1

PERBANDINGAN PADA PERINGKAT KATA

Nik Safiah Karim et. Al. (1995) dalam buku Tatabahasa Dewan Edisi Baharu mengkategorikan kata dalam bahasa Melayu kepada empat bahagian utama; iaitu kata kerja, kata adjektif, kata nama dan kata tugas. Manakala menurut Noorizah Mohd. Noor dan Rosniah Mustafa (2002) dalam Norizah Ardi et. al. (2008) membahagikan bahasa Inggeris kepada pecahan; nouns, pronouns, verbs, adjectives, adverbs, preposition dan conjuction.

Dalam analisis terhadap ekstrak novel Twilight ini didapati wujud penjamakan ayat yang berlaku dengan mengubah bentuk asal perkataan tersebut daripada bahasa sumber. Perbezaan dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu dari segi pembentukan dan cara penggunaan tatabahasa dan grammar menyebabkan ada ketikanya perkataan tertentu terpaksa diubah supaya menepati konteks makna.

BBM422: PRINSIP-PRINSIP PENTERJEMAHAN FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA, UiTM

20

Dalam ekstrak novel Twilight ini, dikesan beberapa pengubahsuaian melibatkan penjamakan perkataan dilakukan. Kebiasaannya, penjamakan perkataan yang merujuk kepada jumlah atau nisbah melebihi nilai tunggal ini ditandai dengan tambah –s dalam bahasa sumber. Contohnya seperti jadual di bawah;

Teks Sumber ( rujuk lampiran teks I) Of course she had Phil now, so the bills would probably get paid,… My mom looks like me, except with short hair and laugh lines.

Terjemahan (rujuk lampiran teks II) Memanglah dia ada Phil sekarang, jadi mungkin bil-bilnya akan berbayar,… Cuma rambut ibu pendek selain kelihatan garis-garis usia di wajahnya.

Selain itu, perbezaan penggantian kata nama juga merupakan antara kelainan yang wujud antara dua bahasa pada peringkat kata. Penggunaan perkataan he dan she dalam ekstrak novel dalam bahasa sumber merupakan pronoun yang merujuk kepada jantina, manakala dalam bahasa sasaran, kata nama sama sekali tidak merujuk kepada jantina. Contoh ayat seperti berikut; Teks Sumber : ―He used to go fishing with us during the summer,‖ Charlie prompted. Terjemahan : ―Dulu dia selalu pergi memancing dengan kita semasa musim panas,‖ balas ayahku. Perbezaan penggunaan kata nama seperti ini juga merupakan bentuk kebiasaan dalam kaedah Analisis Kontrastif pada peringkat kata kerana wujud perbezaan syntax atau nahu dalam kedua-dua bahasa; bahasa sumber dan bahasa sasaran. Dalam bahasa sasaran (bahasa Melayu), perkataan awak, dia, kamu dll merupakan kata ganti nama yang umum, dan boleh ditujukan kepada kelompok atau individu berdasarkan kesesuaian tanpa mengira jantina.

Selain itu, kata ganti nama yang lain melibatkan penggunaan nama yang diganti dengan kata ganti nama juga dikesan dalam ekstrak teks ini. Teks Sumber : ―Tell Charlie I said hi.‖ Terjemahan : ―Sampaikan salam ibu pada ayah kamu.‖

BBM422: PRINSIP-PRINSIP PENTERJEMAHAN FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA, UiTM

21

Dalam contoh di atas dapat dilihat kata ganti nama I diterjemah kepada ibu. Dalam budaya bahasa sasaran, penggunaan kata ganti nama amat dipengaruhi oleh tatatingkat atau taraf sosial dan juga aspek kesopanan serta kemesraan (Norizah Ardi et. al., 2008). Padanan ganti nama dalam bahasa sasaran (bahasa Melayu) dipengaruhi oleh ciri-ciri seperti taraf penutur, tujuan penutur dan individu yang ditujukan percakapan itu.

2.2.2

PERBANDINGAN PADA PERINGKAT FRASA

Menurut Nik Safiah Karim et. al. (1993), frasa bahasa Melayu boleh dibahagikan kepada empat jenis, iaitu frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendi nama. Manakala dalam bahasa Inggeris pula terdapat enam jenis frasa; noun phase, verb phase, adjectivial pase, adverbial phase, prepositional phase dan conjunctional phase.

Selain itu, harus diingat oleh penterjemah bahawa hukum bahasa Melayu yang menekankan konsep D-M yakni D (diterangkan) dan M (menerangkan) amat berbeza daripada bahasa Inggeris. Unsur yang diterangkan merupakan unsur inti yang hadir pada kedudukan pertama dan disusuli oleh unsur yang menerangkan dalam binaan frasa yang berikut (Norizah Ardi et. al., 2008). Contoh yang dikesan dalam ekstrak novel Twilight ini ialah seperti di bawah;

Teks Sumber : In the Olympic Peninsula of northwest Washington State, a small town named Forks exists under a near-constant cover of clouds. Terjemahan : Di Peninsula Olimpik ke barat laut Washington, terdapat sebuah pekan kecil dipanggil Forks yang hampir sentiasa diliputi awan. Perbandingan antara perkataan small town dan pekan kecil merupakan struktur frasa dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu yang memperlihatkan reversal atau pengubahsuaian susunan perkataan berlaku; jika penterjemah menterjemah secara literal, maka small town akan diterjemahkan sebagai kecil pekan. Seain itu, penukaran struktur frasa Olympic Peninsula kepada Peninsula Olimpik supaya bersesuaian dengan hokum D-M dalam bahasa Melayu merupakan contoh perbandingan yang wujud pada peringkat frasa.

BBM422: PRINSIP-PRINSIP PENTERJEMAHAN FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA, UiTM

22

2.3

ANALISIS SEMANTIK

Penterjemahan mempunyai perkaitan yang sangat rapat dengan pengkajian makna atau bidang semantik. Teori penterjemah perlu digandingkan dengan teori semantik untuk menghasilakn terjemahan yang benar-benar berkualiti dan mampu menyampaikan akal fikiran penulis seperti yang dinyatakan oleh Puteri Roslina (2007) dalam Norizah Ardi et. al. (2008: 66).

Istilah semantik berasal dari pengasimilasian perkataan semantikos dalam bahasa Yunani yang membawa maksud bermakna. Manakala dalam peristilah akademik, semantik merupakan cabang kajian ilmu linguistik yang mengkaji tentang hubungan antara elemenelemen bahasa seperti perkataan, predikat, subjek, dan elemen-elemen berunsurkan alam.

Analisis makna atau analisis semantik merupakan analisa yang dilakukan untuk menghuraikan makna konteks setepat-tepatnya dengan makna yang terdapat dalam teks sumber. Penterjemahan tetap akan berkisar dalam budaya asal. Pada kebiasaannya terjemahan jenis ini akan menghasilkan teks yang lebih rendah mutunya daripada teks asal, akibat daripada kehilangan makna. Penterjemah akan membaca sesuatu ayat dan cuba memahaminya dan kemudian akan menterjemahkannya setepat-tepatnya setakat yang dibenarkan oleh struktur semantik dan sintaksis bahasa sasaran.

Selain itu penterjemah akan cuba sedaya upaya mengekalkan idiomatik dan ideolik serta bentuk ungkapan penulis teks sumber. Dalam penterjemahan ini, kesetiaan penterjemah adalah kepada penulis. Justeru itu terjemahan makna atau semantik ini terpisah dari masa dan ruang tempat (Newmark, 1981).

Setiap perkataan mewakili makna tertentu dalam bahasa. Dalam bahasa Melayu sendiri, wujud makna yang berbeza untuk perkataan yang sama. Tambahan lagi, perkataan tertentu juga tidak disebut kerana mempunyai makna pantangan yang menjadi tabu dalam kehidupan masyarakat Melayu.

Dalam ekstrak novel ini, wujud penterjemahan yang menekan konsep analisis semantik dalam memperlihatkan kredibiliti penterjemah itu supaya menepati kehendak pembaca sasaran.

BBM422: PRINSIP-PRINSIP PENTERJEMAHAN FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA, UiTM

23

Teks Sumber : I didn't see it as an omen — just unavoidable… Terjemahan : Aku tidak menganggapnya mala petaka – sekadar sesuatu yang tidak dapat dielakkan… Perkataan omen merupakan kata-kata yang menunjukan seolah-olah sumpahan atau perkara buruk, dan padanan fungsi yang diterjemah dalam ekstrak ini ialah perkataan mala petaka. Dalam konteks masyarakat Melayu, perkataan mala petaka memberikan makna pantangan kerana mewujudkan perasaan takut dalam masyarakat. Hal seperti ini menyamai perkataan omen yang ditakuti kalangan masyarakat barat kerana membawa makna musibah.

Selain itu, penggunaan perkataan yang membawa maksud yang hampir serupa seperti contoh di bawah;

Teks Sumber : I loved Phoenix. Terjemahan : Aku menyukai Phoenix. Menjadikan terjemahan ini lebih tepat kerana seandainya perkataan loved itu diterjemahkan sebagai menyintai, maka ketepatan konteks makna ayat tersebut akan dipersoalkan, disebabkan perasaan cinta itu sendiri merujuk kepada obsesi yang amat mendalam terhadap sesuatu yang disayangi, sehingga mampu berkorban apa-apa sahaja. Namun dalam kehidupan manusia normal, kita tidak mampu berkorban semua perkara untuk sesebuah bandar atau kawasan tempat tinggal menyebabkan istilah menyintai kurang tepat digunakan dalam baris ayat ini. Perkataan loved juga boleh diterjemahkan sebagai menyayangi, menyenangi dll.

2.4

KAEDAH MENTERJEMAH UNSUR BUDAYA

Bahasa adalah alat atau perwujudan budaya yang digunakan manusia untuk saling berkomunikasi atau berhubung samada dalam bentuk tulisan, lisan, mahu pun bahasa isyarat dengan tujuan menyampaikan sesuatu mesej kepada orang lain. Melalui bahasa, manusia dapat menyesuaikan diri dengan adat istiadat, tingkah laku, peraturan masyarakat, dan seterusnya menyesuaikan dirinya dengan gaya hidup sesebuah masyarakat. Oleh kerana sifat sesuatu bahasa dipengaruhi oleh budaya masyarakat penutur, maka tidak mungkin bahasa

BBM422: PRINSIP-PRINSIP PENTERJEMAHAN FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA, UiTM

24

dipisahkan daripada budayanya. Manakala penterjemahan yang mementingkan perhubungan antara bahasa sudah tentu turut melibatkan budaya.

Penterjemahan merupakan suatu usaha mengalihkan fikiran dan perasaan yan ditulis dalam bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Menterjemah bukanlah sekadar menggantikan perkataan, tetapi sebaliknya suatu usaha memindahkan fikiran dan perasaan penulis ke dalam bahasa sasaran dengan memelihara gaya, buah fikiran dan perasaan dengan latar belakang yang terdapat pada karya asli itu. Ini membuktikkan kepada kita bahawa budaya dan penterjemahan ini mempunyai suatu ikatan yang erat dan saling mempengaruhi serta tidak mungkin dapat dipisahkan. Fenomena ini memberi kesan yang amat besar ke atas teori dan teknik-teknik terjemahan.

Samovar, Porter dan Jain (1981), mendefinisikan budaya sebagai satu kelaziman tingkah laku yang dipersetujui bersama suatu kumpulan manusia dalam sebuah masyarakat pada satu ketika untuk tujuan hidup berharmoni. Manakala Goodenough (1957), pula menyatakan budaya bukan terdiri daripada barang-barang, tingkah laku atau perasaan tetapi ianya adalah cara-cara manusia melihat, mengait dan mentafsir perkara-perkara. Dari itu dapatlah dikatakan bahawa budaya ini adalah cara atau gaya hidup sesuatu masyarakat, di mana sesuatu pengetahuan tentangnya diperolehi secara sosial, dan bukannya hanya sekadar sesuatu yang diwarisi.

Dalam ekstrak teks ini, wujud unsur budaya dalam bahasa sumber seperti panggilan nama hormat yang berbeza dan disesuaikan supaya berpadanan dengan unsur budaya bahasa sasaran. Contohnya; Teks Sumber : ―Tell Charlie I said hi.‖ Terjemahan : ―Sampaikan salam ibu pada ayah kamu.‖ Panggilan nama sahaja untuk ibu bapa merupakan tindakan yang dianggap tidak beradap dalam bahasa Melayu. Penterjemah menukarkan nama Charlie kepada panggilan ayah supaya bersesuaian dengan budaya bangsa Melayu yang menekankan konsep kekeluargaan. Sebaliknya, dalam budaya masyarakat Inggeris, panggilan nama sahaja dianggap kebiasaan dan tidak melanggar adab-adab dalam budaya masyarakat ini.

BBM422: PRINSIP-PRINSIP PENTERJEMAHAN FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA, UiTM

25

Selain itu, terdapat penterjemahan unsur warna dalam ekstrak teks ini, seperti yang berikut; Teks Sumber : It was seventy-five degrees in Phoenix, the sky a perfect, cloudless blue Terjemahan : Cuaca amat baik di Phoenix dengan suhu tujuh puluh lima darjah dan langit terhampar kebiruan, cerah tidak berwarna Warna biru merupakan warna asas dan mudah diterjemah daripada bahasa sasaran kerana mempunyai padanan warna yang bersesuaian. Warna biru atau blue dalam bahasa sumber boleh dipindahkan tanpa diungkapkan mengikur unsur-unsur budaya dalam bahasa tertentu.

BBM422: PRINSIP-PRINSIP PENTERJEMAHAN FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA, UiTM

26

3.0

CADANGAN TERJEMAHAN ALTERNATIF

Penterjemah boleh memperbaiki penterjemahan dengan menggunakan bahasa yang lebih santai berbanding penterjemahan yang banyak menggunakan Kaedah Penterjemahan Lama. Dalam memperbaiki mutu terjemahan, penterjemah boleh menggunakan Kaedah

Penterjemahan Baru yang banyak menekankan konsep penterjemahan secara bersahaja dan sejadi dalam memastikan penterjemahan yang dilakukan bukan sahaja mampu

menyampaikan makna semata-mata, sebaliknya dapat menghasilkan perasaan yang sama kepada pembaca seperti perasaan ketika membaca teks dalam bahasa sumber.

Selain itu, penterjemah juga kurang berjaya memberikan gambaran seperti yang terdapat dalam teks asal, keadaan pekan Folks yang digambarkan sebagai kelam. Sebaliknya penterjemah menterjemahkan keadaan pekan Folks sebagai suram, namun tidak dikembangkan penjelasan mengenai tahap kesuraman menyebabkan pembaca cuma merasai suasana kesuraman seperti kawasan yang tidak mempunyai ramai penduduk.

Penterjemah juga boleh meringkaskan kebanyakan ayat supaya tidak terlalu melewah sehingga membosankan pembaca. Hal seperti ini dianggap penting dalam penterjemahan kerana penyingkatan sesetengah ayat yang dapat menyampaikan maksud yang serupa amat digalak-galakkan supaya tidak mewujudkan perasaan yang membosankan ketika membaca.

4.0

KESIMPULAN

Kesimpulannya, melalui kajian terhadap ekstrak teks ini didapati banyak Kaedah Penterjemahan Lama digunakan kerana kaedah ini sememangnya dianggap kaedah yang paling popular dan digemari kalangan penterjemah untuk menterjemah sesebuah teks.

Selain itu, penggunaan kaedah lain dalam mentafsirkan setiap baris ayat merupakan cara untuk penterjemah mewujudkan jiwa dalam hasil terjemahan ini supaya menjadi karya yang lebih baik, namun begitu masih wujud kekurangan dalam hasil terjemahan menyebabkan sesetengah perkataan atau baris ayat gagal menyampaikan warta harapkan oleh penulis asal. seperti yang diharap-

BBM422: PRINSIP-PRINSIP PENTERJEMAHAN FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA, UiTM

27

5.0

RUJUKAN

Ainon Mohd dan Adullah Hassan (2005). Teori Dan Teknik Terjemahan Edisi Ketiga. Kuala Lumpur : PTS Publications & Distributors Sdn. Bhd. Ainon Mohd dan Adullah Hassan (2003). Teori Dan Teknik Terjemahan Edisi Ketiga. dalam Norizah Ardi et. al. (2008). Pengantar Prinsip Penterjemahan. Petaling Jaya: August Publishing Sdn. Bhd. Asmah Hj. Omar. Language And The World-View Of The Malay Peasants. Dalam Mohd. Taib Osman, ed. (1985). Malaysian World-View. Southeast Asian Studies Program. Norizah Ardi et. al. (2008). Pengantar Prinsip Penterjemahan. Petaling Jaya: August Publishing Sdn. Bhd. Catford, J.C. (1965). A linguistic Theory of Translation. dalam Norizah Ardi et. al. (2008). Pengantar Prinsip Penterjemahan. Petaling Jaya: August Publishing Sdn. Bhd. Nida, E. A. & Taber, C. (1969). The Theory and Practice of Translation, With Special Reference To Principle and Procedure Involved In Bible Translating. dalam Norizah Ardi et. al. (2008). Pengantar Prinsip Penterjemahan. Petaling Jaya: August Publishing Sdn. Bhd. Puteri Roslina Abdul Wahid. (2007). Pengantar Penterjemahan Bahasa Melayu. Norizah Ardi et. al. (2008). Pengantar Prinsip Penterjemahan. Petaling Jaya: August Publishing Sdn. Bhd. Catford, J.C. (1996). Teori Linguistik. Diterjemahkan oleh Uma a/p Iyavoo dan Koh Chung Gaik (1996), Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. Newmark, Peter (1981), Approaches To Translation. Diterjemahkan oleh Zainab Ahmad dan Zaiton Ab. Rahman (1994 ). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. Nik Safiah Karim et al. (1993). Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Muhammad Bukhari Lubis et al. (1998). Penerjemahan Arab Melayu, Peraturan Dan Dasar. Serdang: Universiti Putra Malaysia. Larson, Mildred L. (1984). Meaning-based translation: A guide to cross-language equivalence. Lanham, MD: University Press of America. Comrie, Bernard (1998). Ensaiklopedia Bahasa Utama Dunia. (Aishah Mohd. ed.) Kuala Lumpur: DBP Nida, Eugene A. (1964). Towards a Science of Translating, Leiden : E.J. Brill. Kamus Dewan (2007). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka

BBM422: PRINSIP-PRINSIP PENTERJEMAHAN FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA, UiTM

28

6.0

LAMPIRAN

6.1

LAMPIRAN I

Bahasa Sumber (Versi Inggeris) ________________________________ FIRST SIGHT MY MOTHER DROVE ME TO THE AIRPORT WITH THE WINDOWS rolled down. It was seventy-five degrees in Phoenix, the sky a perfect, cloudless blue. I was wearing my favorite shirt — sleeveless, white eyelet lace; I was wearing it as a farewell gesture. My carryon item was a parka. In the Olympic Peninsula of northwest Washington State, a small town named Forks exists under a near-constant cover of clouds. It rains on this inconsequential town more than any other place in the United States of America. It was from this town and its gloomy, omnipresent shade that my mother escaped with me when I was only a few months old. It was in this town that I'd been compelled to spend a month every summer until I was fourteen. That was the year I finally put my foot down; these past three summers, my dad, Charlie, vacationed with me in California for two weeks instead. It was to Forks that I now exiled myself— an action that I took with great horror. I detested Forks. I loved Phoenix. I loved the sun and the blistering heat. I loved the vigorous, sprawling city. ―Bella,‖ my mom said to me — the last of a thousand times — before I got on the plane. ―You don't have to do this.‖ My mom looks like me, except with short hair and laugh lines. I felt a spasm of panic as I stared at her wide, childlike eyes. How could I leave my loving, erratic, harebrained mother to fend for herself? Of course she had Phil now, so the bills would probably get paid, there would be food in the refrigerator, gas in her car, and someone to call when she got lost, but still… ―I want to go,‖ I lied. I'd always been a bad liar, but I'd been saying this lie so frequently lately that it sounded almost convincing now. ―Tell Charlie I said hi.‖ ―I will.‖ ―I'll see you soon,‖ she insisted. ―You can come home whenever you want — I'll come right back as soon as you need me.‖ But I could see the sacrifice in her eyes behind the promise. ―Don't worry about me,‖ I urged. ―It'll be great. I love you, Mom.‖ She hugged me tightly for a minute, and then I got on the plane, and she was gone. It's a four-hour flight from Phoenix to Seattle, another hour in a small plane up to Port Angeles, and then an hour drive back down to Forks. Flying doesn't bother me; the hour in the car with Charlie, though, I was a little worried about. Charlie had really been fairly nice about the whole thing. He seemed genuinely pleased that I was coming to live with him for the first time with any degree of permanence. He'd already gotten me registered for high school and was going to help me get a car. But it was sure to be awkward with Charlie. Neither of us was what anyone would call verbose, and I didn't know what there was to say regardless. I knew he was more than a little confused by my decision — like my mother before me, I hadn't made a secret of my distaste for Forks. When I landed in Port Angeles, it was raining. I didn't see it as an omen — just

BBM422: PRINSIP-PRINSIP PENTERJEMAHAN FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA, UiTM

29

unavoidable. I'd already said my goodbyes to the sun. Charlie was waiting for me with the cruiser. This I was expecting, too. Charlie is Police Chief Swan to the good people of Forks. My primary motivation behind buying a car, despite the scarcity of my funds, was that I refused to be driven around town in a car with red and blue lights on top. Nothing slows down traffic like a cop. Charlie gave me an awkward, onearmed hug when I stumbled my way off the plane. ―It's good to see you, Bells,‖ he said, smiling as he automatically caught and steadied me. ―You haven't changed much. How's Renée?‖ ―Mom's fine. It's good to see you, too, Dad.‖ I wasn't allowed to call him Charlie to his face. I had only a few bags. Most of my Arizona clothes were too permeable for Washington. My mom and I had pooled our resources to supplement my winter wardrobe, but it was still scanty. It all fit easily into the trunk of the cruiser. ―I found a good car for you, really cheap,‖ he announced when we were strapped in. ―What kind of car?‖ I was suspicious of the way he said ―good car for you” as opposed to just ―good car.‖ ―Well, it's a truck actually, a Chevy.‖ ―Where did you find it?‖ ―Do you remember Billy Black down at La Push?‖ La Push is the tiny Indian reservation on the coast. ―No.‖ ―He used to go fishing with us during the summer,‖ Charlie prompted. That would explain why I didn't remember him. I do a good job of blocking painful, unnecessary things from my memory. ―He's in a wheelchair now,‖ Charlie continued when I didn't respond, ―so he can't drive anymore, and he offered to sell me his truck cheap.‖

―What year is it?‖ I could see from his change of expression that this was the question he was hoping I wouldn't ask. ―Well, Billy's done a lot of work on the engine — it's only a few years old, really.‖ I hoped he didn't think so little of me as to believe I would give up that easily. ―When did he buy it?‖ ―He bought it in 1984, I think.‖ ―Did he buy it new?‖ ―Well, no. I think it was new in the early sixties — or late fifties at the earliest,‖ he admitted sheepishly. ―Ch — Dad, I don't really know anything about cars. I wouldn't be able to fix it if anything went wrong, and I couldn't afford a mechanic…‖ ―Really, Bella, the thing runs great. They don't build them like that anymore.‖ The thing, I thought to myself… it had possibilities — as a nickname, at the very least. ―How cheap is cheap?‖ After all, that was the part I couldn't compromise on. ―Well, honey, I kind of already bought it for you. As a home-coming gift.‖ Charlie peeked sideways at me with a hopeful expression. Wow. Free. ―You didn't need to do that, Dad. I was going to buy myself a car.‖ ―I don't mind. I want you to be happy here.‖ He was looking ahead at the road when he said this. Charlie wasn't comfortable with expressing his emotions out loud. I inherited that from him. So I was looking straight ahead as I responded ―That's really nice, Dad. Thanks. I really appreciate it.‖ No need to add that my being happy in Forks is an impossibility. He didn't need to suffer along with me. And I never looked a free truck in the mouth — or engine. ―Well, now, you're welcome,‖ he mumbled, embarrassed by my thanks. We exchanged a few more comments on the weather, which was wet, and that was pretty much it for conversation. We stared out the windows in silence.

BBM422: PRINSIP-PRINSIP PENTERJEMAHAN FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA, UiTM

30

6.2

LAMPIRAN II

Bahasa Sasaran (Versi Bahasa Melayu) _________________________________ PANDANGAN PERTAMA Ibu menghantar aku ke lapangan terbang dengan menaiki kereta, dengan tingkap yang dibuka sepanjang perjalanan. Cuaca amat baik di Phoenix dengan suhu tujuh puluh lima darjah dan langit terhampar kebiruan, cerah tidak berwarna. Aku memakai baju kegemaranku – baju berenda tanpa lengan yang berlubanglubang; sebagai tanda perpisahan. Barang yang ku bawa di dalam beg di tangan pula ialah sehelai jaket berhud. Di Peninsula Olimpik ke barat laut Washington, terdapat sebuah pekan kecil dipanggil Forks yang hampir sentiasa diliputi awan. Hujan lebih kerap turun di pekan yang tidak penting ini berbanding dengan tempat-tempat lain di Amerika Syarikat. Dari pekan yang suram dan redup inilah ibu dan aku membawa diri ketika aku berusia beberapa bulan. Di pekan ini jugalah aku terpaksa meluangkan setiap cuti musim panasku selama sebulan sehingga usiaku empat belas tahun. Pada usia itulah, aku akhirnya bertegas untuk tidak ke sana lagi. Sejak itu, sudah tiga kali musim panas aku bercuti di California bersama-sama ayahku, Charlie. Aku hendak membuang diri ke Forks sekarang – tindakan yang kuambil dengan rasa penuh takut. Aku amat membenci Forks. Aku menyukai Phoenix. Aku suka akan matahari dan bahang yang membakar. Aku suka akan bandar yang berselerak dan bertenaga. ―Bella,‖ sapa ibuku – yang keseribu kali – sebelum aku menaiki pesawatku. ―Bella tak perlu buat semua ni‖ Wajahku mirip wajah ibu. Cuma rambut ibu pendek selain kelihatan garisgaris usia di wajahnya. Aku diruntun panik

ketika merenung mata besarnya yang seperti anak-anak. Bagaimana aku boleh meninggalkan ibuku yang penyayang , tidak menentu dan gila-gila ini menjaga dirinya sendiri? Memanglah dia ada Phil sekarang, jadi mungkin bil-bilnya akan berbayar, ada makanan di dalam peti sejuk, ada petrol untuk keretanya, dan ada seseorang untuk dihubungi jika dia sesat, begitupun… ―Bella memang nak pergi,‖ aku berbohong. Aku memang tidak pandai berbohong, tetapi kebelakangan ini sudah acapkali aku mengucapkan kebohongan itu sehingga kedengaran begitu meyakinkan sekarang. ―Sampaikan salam ibu pada ayah kamu.‖ ―Yalah.‖ ―Ibu akan jumpa kamu tidak lama lagi,‖ dia berkeras. ―Kamu boleh balik rumah bila-bila masa kamu suka – ibu akan cepat balik bila kamu perlukan ibu nanti.‖ Bagaimanapun , aku melihat riak pengorbanan dalam matanya disebalik janjinya itu. ―Jangan risaukan Bella,‖ gesaku. ―Keadaan tentu seronok. Bella sayang ibu.‖ Ibu merangkulku dengan erat selama seminit, dan sebaik sahaja aku menaiki pesawatku, ibu telah tiada. Penerbangana dari Phoenix ke Seattle mengambil masa empat jam, dan sejam lagi perjalanan menaiki pesawat kecil ke Port Angeles, kemudian sejam lagi menaiki kereta ke Forks. Menaiki pesawat tidak merisaukan aku. Bagaimanapun , sejam di dalam kereta bersama-sama Charlie, ayahku agak merisaukan aku. Selama ini ayahku menerima segala yang berlaku dengan agak baik. Dia kelihatan begitu gembira apabila bersamasamanya buat pertama kali dengan

BBM422: PRINSIP-PRINSIP PENTERJEMAHAN FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA, UiTM

31

kemungkinan akan menetap. Dia telah pun mendaftarkan aku di sebuah sekolah tinggi dan akan membantuku memiliki sebuah kereta. Tetapi sudah tentu aku akan rasa kekok dengan ayahku. Kami bukan jenis yang orang panggil kaki borak, malah aku tidak tahu apa-apa yang hendak aku cakapkan. Aku tahu yang ayahku agak keliru dengan keputusanku – seperti ibu aku tidak pernah merahsiakan rasa benciku akan Forks. Ketika aku mendarat di Port Angeles, hujan sedang turun. Aku tidak menganggapnya mala petaka – sekadar sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Aku telah sedia mengucapkan selamat tinggal kepada matahariku. Ayahku telah sedia menungguku dengan kereta peronda polisnya. Hal ini pun sudahku jangka. Charlie merupakan Ketua Polis di Forks. Niat sebenar aku hendak membeli sebuah kereta pada saat aku kesempitan wang adalah kerana aku tidak mahu dipandu ke sana ke mari di bandar itu di dalam kenderaan yang berlampukan merah biru pada bumbungnya. Tiada apa-apa yang memperlahankan lalu lintas selain polis peronda. Charlie memelukku janggal dengan sebelah tangan sebaik sahaja aku turun dari pesawat. ―Ayah gembira berjumpa dengan kamu, Bella,‖ katanya sambil tersenyum ketika dia spontan mendapatkanku dan menenangkan aku. ― Kamu tak banyak berubah. Apa khabar ibu kamu?‖ ―Ibu sihat. Saya juga gembira dapat jumpa ayah.‖ Cuma beberapa buah beg yang kubawa kebanyakan pakaian Arizonaku terlalu telap untuk Washington. Aku dan ibu telah telah mengumpul semua pakaian musim sejukku, tetapi masih terlalu sedikit. Semuanya mudah dimuatkan di but kereta peronda ayah. ―Ayah dah dapatkan kerata yang sesuai untuk kamu, cukup murah,‖ katanya ketika kami memakai tali pinggang keledar.

―Kereta apa?‘ aku mula curiga denagn cara dia menyebut ‗kereta yang sesuai untuk kamu‘ sebagai sekadar ‗kereta yang sesuai.‘ ―Er, sebenarnya sebuah trak. Chevy.‖ ―Ayah dapat dari mana?‘ ―Kamu ingat tak Billy Black yang tinggal di La Push?‖ La Push ialah kawasan penempatan kecil masyarakat Red Indian di pinggir pantai. ―Tak‖ ―Dulu dia selalu pergi memancing dengan kita semasa musim panas,‖ balas ayahku. Patutlah aku tidak ingat. Aku bijak melupakan perkara pahit yng tidak penting daripada ingatanku. ―Dia sekarang berkerusi roda ,‖ sambung ayahku apabila aku tidak menjawab,‖ Jadi dia tak dapat memandu lagi. Dia hendak jualkan traknya itu dengan harga yang murah kepada ayah.‖ ―Trak itu di kilang tahun berapa?‘ Daripada perubahan riak wajahnya, aku tahu bahawa itulah soalan yang diharapharapnya tidak aku tanyakan. ―Er, Pak Cik Billy dah banyak ubahsuai enjinnya – sebenarnya kereta itu baru beberapa tahun.‖ Aku berharap dia tidak meremehkan aku dengan percaya yang aku akan mengalah dengan mudah. ―Bila dia beli trak tu?‖ ―Ayah rasa dia beli traknya pada tahun 1984.‖ ―Dia beli semasa masih baru ke?‖ ―Er, tak. Ayah rasa kereta itu kereta baru pada awal enam puluhan – atau seawal-awalnya, penghujung lima puluhan,‖ dia tersipu-sipu mengaku. ―Ch… Ayah, saya tak tahu apa-apa tentang kereta. Saya tak akan dapat betulkan kalau ada apa-apa yang tak kena. Saya juga tak akan mampu upah mekanik…‖ ―Betul, Bella. Barang itu masih baik. Mereka tak buat lagi model macam tu.‖ Barang itu, aku memikir-mikir sendiri… ada beberapa kemungkinan –

BBM422: PRINSIP-PRINSIP PENTERJEMAHAN FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA, UiTM

32

sekurang-kurangnya sebagai nama singkatan. ―Berapa murah?‖ apa-apa pun, bahagian itulah yang tidak dapat aku bertolak ansur. ―Sayang, bolehlah dikatakan yang ayah dah belikan untuk kamu. Sebagai hadiah kepulangan kamu.‖ Ayahku melirik ke arahku dengan riak penuh harap. Wah, percuma! ―Ayah tak perlu buat macam tu. Saya baru nak beli kereta sendiri.‖ ―Ayah tak kisah. Ayah mahu kamu gembira di sini.‖ Matanya memandang tegak ke depan ke arah jalan raya ketika mengucapkan kata-katanya itu. Ayahku tidak begitu pandai meluahkan perasaan. Sifat inilah yang aku warisi daripadanya. Jadi, aku pun turut memandang ke depan ketika menjawab. ―Baiklah kalau begitu. Terima kasih. Saya amat menghargai pemberian itu.‖ Tidak perlulah aku menambah bahawa berasa gembira tinggal di Forks adalah perkara mustahil. Dia tidak perlu turut sama menanggungnya. Aku pun tidak menjangkakan akan mendapat trak – atau enjin – percuma. ―Er, yalah, sama-sama,‖ dia mengumam, malu-malu dengan ucapan terima kasihku. Kami berbual seketika tentang cuaca, yang lembap ketika itu, dan perbualan kami sampai di situ sahaja. Kami kemudian duduk seperti tunggul sambil merenung keluar tingkap.