ELEMEN 1

Perayaaninidisambutsecarabesar-besaranolehmasyarakatCina di Malaysia yang menandakankedatangantahunbarumenurutkalendermereka. Orang Cinapercayaada 12 binatang yang menaungikalendermerekaiaitutikus ,lembu, harimau, arnab, naga, ular, kuda, kambing, monyet, ayamjantan, anjingdanbabi. PadamalamTahunBarusemuaahlikeluargaberkumpuluntukmengeratkanperhubungansesamakelua rga.Pemberian µangpau¶ jugadilakukanolehmereka yang sudahberumahtangga.Perayaan Chap Goh Mei diadakansebagaipenutupperayaanTahunBaruCina.

PerayaanKuihBulanmerupakanperayaanmenyambutkemenangan orang Cinamenumpaskanpenjajah Mongol padaakhirDinasti Yuan (120 SebelumMasihi - 1341 Masihi). PerayaanKuihBulandisambutpadaharikelimabelaspadabulankelapanpadakalenderCinaiaitupadaak hirbulanOgosatauawalbulan September.PerayaanKuihBulandisambutdenganperarakantanglungpadamalamperayaan. Salah satuhidanganistimewapadaperayaanKuihBulanmerupakanKuihBulanitusendiri.KuihBulanitudipe rbuatdaripadaadunanmanis yang berintikacangmerah, atauadunanbijiteratai, ataukuningtelurmasin. Menuruttradisi, pesananuntukmemberontaktelahdisebarkanmelaluisurat yang diletakkan di dalamKuihBulan yang akhirnyaberjayamenjatuhkanDinasti Mongol.

Terdapatjugatradisi yang menyatakanKuihBulandibuatsebagaipersembahankepadaDewaDapur.DewaDapur yang makanKuihBulantidakdapatmenyampaikanlapuranburukkepada Maharaja SyurgadisebabkanmulutnyaterkunciolehKuihBulan yang manisitu.

Tanglung- tanglungpelbagaijenisjugadigantung di rumah.Bacaanmentera yang disertaidenganpembakarancolok ,lilin, dankertasadalahamalanmereka di malamini.Selepasitu, kelihatankanak-kanakmembawatanglungmengelilingirumahdengangembira. Kuihbulandantanglungadalahduaaspekpentingdalamperayaanini.KuihBulan yang dibuatbagihariiniadalahmelambangkankesepakatan, keranabentuknya yang bulat.Biasanyaiadiisidenganintikacangmerah, kacanghitamataukacangsoya.Manakalatanglungbagimemeriahkanperayaaniniterdapatdalampelba ibentuk, sepertinaga, rama-rama, arnab, ketamdansebagainya.Bentuk bentukinibagimasyarakatCinaakanmemberituahkepadamereka. Di Malaysia, kemeriahaninidapatdirasaijikakitaberkunjungkePetaling Street padamalamitu.

Lima belashariselepasTahunBaruCinamerupakanhari Chap Goh Mei disambutsebagaimenandakanberakhirnyaperayaanTahunBaruCina. Pesta Chap Goh Mei disambutdenganmengadakanupucarasembahyangsecarabesar-besaran, di manacolokbesarakandibakardanjugadiadakanmakanbesarbersamakeluarga. Bungaapidibakardantanglungdinyalakanbagimeraikan Chap Goh Mei. Chap Goh Mei jugadianggapsebagaimalammencaripasangan di manaparagadisakanberpakaianserbaindahdanmengunjungikuiluntukberdoa agar mendapatpasangan yang secucuk.

Terdapatjugaamalanmelontarbuahlimaukedalamlautatausungaidengandoauntukmendapatpasanga n. Buahlimau yang basahmembawapesanan agar merekamendapatpasangan yang sesuai. PersembahankebudayaanCinaakandiadakanpadawaktumalambagimenandakanperayaan Chap Goh Mei sepertiperarakantanglung, tariannagaatausinga, danmengimbangbenderabesar "Chingay".