1.

0 Analisis Kertas Kerja dan Perjalanan Program Pertandingan Dikir Barat Pertandingan dikir barat yang dianjurkan oleh Jawatankuasa Perwakilan Pelajar berlaku semasa sepanjang bula n Februari.Hasil daripada permerahtian dan pengamatan yang dilakukan, kami ingin menyentuh berkenaan beberapa aspek yang dapat

diadapatasikan daripada pertandingan tersebut. Beberapa aspek yang dikaji dan di utarakan bagi memastikan penambahbaikan dapat dila ksanakan pada masa akan datang. 1.0.1 Penubuhan AJK (AHLI JAWATANKUASA) AJK merupakan tunggak dalam gerak kerja sesebuah pertubuhan atau persatuan.Ia ditubuhkan dengan bermula jawatan pengerusi,naib pengerusi,setiausaha,bendahari dan AJK kecil untuk tugas-tugas khas. Jika kita ambil contoh berkenaan pengurusan pertandingan ini,setiap AJK diberikan tugas yang tertentu.Bagi tugas persiapan tempat, diberikan tugas kepada AJK Tempat, begitu juga AJK Pentas, menyediakan persiapan pentas.Setiap AJK mempunyai b idang tugasan khas yang diberikan. AJK bertindak sebagai kumpulan yang menjalankan urusan gerak kerja bagi setiap program.Pemilihan AJK dalam kalangan individu yang berpotensi serta dapat diharap merupakan satu cara untuk memastikan tugas dilaksanakan den gan baik dan

lancar.Sekiranya AJK tidak menjalankan tugas pasti akan ada kecacatan dalam proses pelaksanaan program.Pengerusi juga berperanan penting dalam memastikan semua

ahlinya melakukan tugasan yang diberikan. Tugas pengerusi bukan sahaja mengarah n amun membantu sekiranya AJK berhadapan dengan masalah dalam melakukan tugas yang diamanahkan.Oleh itu sebuah persatuan yang mempunyai pemimpin yang cekap mampu mencapai matlamat yang mereka harapkan.Kerjasama adalah perkara yang paling utama dalam menjayak an apa jua gerak kerja. Sebuah organisasi yang baik mempunyai pembahagian bidang tugasan yang sememangnya terdiri daripada barisan tenaga kerja yang pakar.Contohnya, dalam organisasi tersebut mempunyai unit fotografi,namun apabila unit tersebut tidak memp unyai tenaga pakar maka unit tersebut tidak dapat melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin.Namun, bagi sesebuah organisasi yang masih belum mantap, mereka wajar mengadakan satu kurus pemantapan dan pendedahan kepada AJK baru.Salah satu contoh kursus kepimpinan dan kursus peningkatan profesionalism.

1

1.0.2 Kertas Kerja Pertamanya berkenaan elemen pengetahuan yang dapat dipelajari dalam

penganjuran program ini.Bermulanya dengan pelaksanaan kertas kerja dan penubuhan organisasi.Para guru pelatih dapat mengetahui cara dan teknik dalam menghasilkan kertas kerja yang baik dan mantap.Selain itu penubuhan organisasi membantu guru pelatih dalam menjayakan program tersebut.Pemilihan individu yang berkemahiran dalam mengendalikan aturcara serta perjalanan program tersebut haruslan bertepatan bagi memastikan

kelancaran program yang dijalankan. Kertas kerja yang baik merangkumi semua perkara yang seharusnya mudah difahami,tepat,berkesan dan rasional.Terdapat beberapa perkara yang seharusnya

diperhatikan dalam usa ha menghasilkan kertas kerja yang mantap. Perincian yang tepat dan berkesan harus dilakukan,ini bagi mengelak berlakunya kelonggaran dalam menguruskan sesuatu perkara.Melalui perbincangan dan persetujuan yang mendapat kata sepakat semua ahli,maka semua tuga s menjadi mudah dan lancar. Perbincangan yang mencakupi semua aspek sangat penting bagi memastikan semua ahli yang bertugas dapat mengetahui semua tugasan dan melaksasnakan dengan betul.Sekiranya ada antara mereka yang lepas tangan dan tidak dapat melaksan akan tugasan dengan baik,maka kejayaan program tersebut tidak akan tercapai.Malah,akan berlakunya kecacatan seperti peralatan yang tidak mencukupi atau berlaku perkara yang mencacatkan perjalanan program.Setiap perkara harus diperincikan bagi memastikan ti ada sebarang kekeliruan yang akan berlaku. Kertas kerja yang kami pilih merupakan satu contoh kertas kerja yang sangat lengkap.Perincian yang dilakukan dan pendekatan yang mudah bagi memudahkan pihak yang menyemaknya faham akan isi -isi yang diutarakan.Seka ligus,penyataan

belanjawan,tempoh masa,garis panduan yang sewajarnya juga turut dinyatakan dalam melaksanakan kertas kerja tersebut.Penyusunan Jawatankuasa yang lengkap dan berkesan merupakan tunjang kepada kejayaan menghasilkan kertas kerja yang berkualit i serta rasional. 1.0.3 MINIT MESYUARAT Dalam apa jua pelaksanaan program mesyuarat dan catatan minit mesyuarat adalah sangat penting.Ia merupakan salah satu item dalam dokumen rasmi yang sangat penting.Setiap minit mesyuarat dicatat bagi setiap kali per jumpaan.Mesyuarat adalah perbincangan formal di antara tiga individu atau lebih untuk mencapai objektif bersama

2

melalui proses komunikasi.Mesyuarat juga berbeza mengikut keahlian , organisasi dan objektifnya Kepentingan setiap minit mesyuarat adalah ia men jadi bukti kepada setiap keputusan yang dikeluarkan dalam perbincangan dalam sesi mesyuarat.Tugas setiausaha adalah mencatat minit mesyuarat.Ia merangkumi semua aspek dalam perbincangan semasa mesyuarat.Bemula dengan ucapan pengerusi,perkara -perkara berbangkit dan sebarang cadangan serta keputusan dalam mesyuarat terbabit. Setiap keputusan dan kata sepakat dicatat dalam minit mesyuarat bagi memastikan ianya dijadikan rekod rasmi perbincangan tersebut.Mengikut prosedur yang ditetapkan minit mesyuarat akan di bentangkan apabila ianya siap dan disahkan oleh ahli mesyuarat bagi memastikan bahawa ia adalah dokumen yang rasmi dan sudah tetap. Dalam dilaksanakan. pertandingan ini mesyuarat diadakan bagi memastikan perjalanan

pertandingan berjalan dengan lancar dan pembahagian

tugasan kepada AJK untuk

1.1 Perkara rasional yang terkandung didalam kertas kerja Perkara rasional yang dapat kami utarakan ialah berkenaan tema persembahan yang mereka ingin ketengahkan iaitu menggunakan medium persembahan tradisional sebagai usaha untuk menyahut seruan Perdana Menteri Malaysia berkenaan konsep 1 Malaysia. Penyenarai tugasan yang diagihkan mengikut jabatan dan penglibatan semua pihak yang bertanggungjawab adalah penting bagi memastikan segala usaha yang diketengahkan dapat dimanfaat oleh semua warga institut.Bermula dengan Jabatan Matematik yang menganjurkan Pertandinga n Dikir Barat yang membawa tema budaya Pantai Timur merupakan satu contoh pendekatan yang sememangnya wajar dan positif. Selain dari mengetengahkan progr am kesenian kebudayaan,Jawatankuasa juga mengeluarkan kertas cadangan yang men gandungi garis panduan dalam

persembahan.Garis panduan ini bertujuan bagi memastikan tiada unsur -unsur yang tidak sesuai dalam norma masyarakat Islam.Sebagai contoh persembahan n yanyian perempuan yang sepatutnya tidak seharusnya dipersembahkan.Jadi,jawatankuasa telah merangka satu garis panduan yang harus dipatuhi dalam melaksanakan persembahan.Kami menyokong sepenuhmnya garis panduan yang dinyatakan dalam memastikan kehormatan na ma baik institut akan terjaga.

3

1.1.1 Surat Menyurat Surat menyurat merupakan perkara yang penting dalam melaksanakan sesuatu program.Pelbagai bentuk surat yang perlu dibuat bagi memastikan kelancaran urusan

mendapatkan pengesahan untuk kertas kerja.Bagi m elicinkan pengurusan kerja yang baik, surat yang digunakan haruslah ringkas dan tepat. Sekiranya pengurusan surat yang tidak lengkap dan salah, maka ia akan melambatkan proses pengrusan yang dilakukan.Contohnya, bagi melaksanakan

pertandingan ini, surat k ebenaran dari pihak atasan iaini Tuan Pengarah institut,seterusnya surat kepada pihak pengurusan kawasan pertandingan,surat kebenaran menggunakan alatan(Pembesar suara,mikrofon dan LCD),alatan muzik seperti gendang dan

sebagainya.Semua urusan tersebut meme rlukan surat sokongan yang mempunyai sistem rujukan yang lengkap. Tujuan menggunakan urusan surat menyurat adalah untuk merekod dan menyimpan semua data dan memastikan kelicinan pelaksanaan program tersebut. Ia juga bertujuan memastikan protokol pengurusan yang sebenar.Setiap pengeluaran surat ia merupakan dokumen rasmi yang akan disahkan oleh pihak yang bertanggungjawab. Setiap kemasukan surat atau pengeluaran haruslah dicatat bagi memastikan rujukan senang dibuat pada masa akan datang kelak.Rasminya sura t rasmi dihantar menggunakan tangan.Ia bermaksud surat tersebut dihantar terus kepada penerimanya.Tidak ada surat rasmi yang menggunakan cara lain untuk dihantar.Ini kerana dalam urusan rasmi sememangnya ia harus dihantar secara tangan. 1.2 Analisis Program Melalui analisis yang dilakukan kami mengambil menilai melalui tiga aspek iaitu, kelancaran program bermula hingga tamat, p englibatan pelajar dan pengelolaan yang dilaksanakan oleh jawatankuasa program. Hasil daripada analisis ini kami dapat mengupa s beberapa aspek yang menjurus kearah kekuatan,kelemahan,peluang dan penambahbaikan. Melalui aspek kelancaran program,kami ingin menyentuh berkenaan peraturan dan terma yang ditakrifkan kepada semua pihak yang terlibat.Jika kita lihat, seharusnya semua jabatan yang ada di institut mengambil bahagian dalam pertandingan ini,namun masih ada jabatan yang tidak menghantar penyertaan sekaligus menyebabkan kesukaran bagi pihak pengurusan untuk melakukan penyusunan program dan pengurusan berkenaan alatan. Sememangnya kami dapat mengenalpasti beberapa aspek yang berkaitan dengan perjalanan program ini. Jabatan yang bertugas menguruskan semua perkara yang berkaitan

4

dengan program terbabit,namun ia juga turut dibantu oleh jabatan yang bertanggungjawab dalam membantu para peserta dalam membekalkan alatan untuk sesi latihan.Pengurusan kumpulan juga ditugaskan oleh penganjur kepada Jabatan yang menghantar

peserta.Sekaligus,semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung perlu mengambil tahu akan perkara terse but.Dari segi pemantauan dan ti njauan, sememangnya agak kurang dari pihak penganjur.Ini kerana, mungkin kerana kekangan masa dan

kesempatan dalam menguruskan perkara yang lain. Namun, hasil daripada inisiatif yang diambil sendiri oleh pihak yang bertanding mereka menggunakan peluang untuk bergerak.Samada dari segi latihan dan peralatan yang diperlukan. Kesukaran kumpulan-kumpulan yang bertanding ketika itu ialah untuk berkongsi alatan yang digunakan untuk latihan.Kekangan masa dan juga kekangan keperluan menjadikan sesi latihan sesetengah kumpulan dilakukan secara bergilir.Malah,ada yang mengambil inisiatif untuk melakukan latihan pada lewat malam kerana ketidakcukupan alatan untuk berlatih.Seharusnya,pihak pengurusan menyediakan satu jadual yang lengkap bagi kumpulan ±kumpulan yang bertanding untuk melakukan latihan.Maka, mudah bagi kumpulan-kumpulann ini melakukan latihan dan mereka hanya perlu menukar jadual untuk menghadiri latihan mereka. 1.2.1 Masa Menyentuh kelemahan dan kekuatan yang terdapat dalam sesuatu

pengurusan,contohny a semasa program berlangsung,masa yang diambil untuk memulakan majlis itu tidak menepati tentatif yang dinyatakan.Majlis yang seharusnya pada malam itu bermula pada jam 8.00 malam bermu la padam 8.45 malam yang menyebabkan peserta terpaksa menunggu lama dan pihak pengurusan terpaksa meminda masa yang mereka rancangkan. Berlakunya kelewatan masa atas sebab kelewatan jemputan yang dijemput untuk hadir.Ini merupakan perkara biasa yang dihad api oleh mana -mana majlis.Jadi, perkara terbaik yang boleh dilakukan ialah memastikan aturcara yang bakal direncanakan berjalan dengan lancar.Persiapan yang terakhir juga boleh dibaikpulih dan disiapkan sementara menunggu jemputan terhormat.Kemudian apabil a semuanya sudah siap maka, bersedialah untuk menyambut kedatangan jemputan.Kelewatan selama beberapa minit adalah perkara biasa.Melaikan jumputan yang ditunggu memberi peluang memulakan majli s terlebih dahulu,sekiranya bel iau tidak dapat sampai pada masa yang ditetapkan. Sekiranya berlaku kel ewatan, pihak penganjur haruslah meminda mana -mana perancangan yang direncanakan.,ini bagi memastikan hadirin tidak menunggu masa yang

5

lama.Ini merupakan cara yang terbaik bagi mengelakkan berlakunya kesuntukan masa.Ba gi memastikan kelancaran program,pengisian masa yang tepat dan baik dapat membantu melancarkan majlis.Jemputan yang hadir juga sewajarnya diberikan peringatan untuk hadir dan memberitahu kepada pihak penganjur lebih awal sekiranya tidak dapat hadir.Jika jemputan tidak mengesahkan kehadiran beliau maka,akan berlakulah situasi majlis terbantut keranamenunggu jemputan.

1.2.2 Tempat Pada pertandingan Dikir Barat yang baru sahaja berlangsung,tempat diadakan majlis tersebut ialah di Dataran Raudah ,ini kerana kekangan tempat disebabkan Dewan Wawasan masih dalam,proses pembikinan penambahbaikkan.Jadi para penonton dan peserta terpaksa duduk di atas lantai.Manakala jemputan yang dijemput duduk di tempat yang disediakan oleh penganjur. Tidak dapat dinafikan,sekira nya kekangan tempat berlangsungnya pertandingan tidak dapat dielakkan.Melainkan terpaksa juga menggunakan kawasan yang lain.Ini salah satu kaedah dalam menyelesaikan masalah untuk menempatkan program.Pihak penganjur sememangnya harus bersedia dalam menghad api apa jua kemungkinan yang bakal berlaku. Bersedia apa jua pelan yang digunakan sebagai pilihan kedua.Contohnya, dewan yang ditempah digunakan oleh pihak yang lain,maka penganjur harus mencari alternatif bagi menjalankan aktiviti yang direncanakan. Ini bagi memastikan perjalanan program dan juga kelancaran program tidak akan terganggu. 1.2.3 Kehadiran Pada ,malam berlangsungnya pertandingan tersebut,kedatangan adalah pada tahap yang baik.Ini kerana sambutan yang baik daripada kalangan guru pelatih dari pada semua opsyen.Mereka berkumpul di tempat berlangsungnya pada jam 8.30 malam.Manakala

peserta yang bertanding dikehendaki hadir awal bagi menghadiri sesi pendaftaran yang diuruskan oleh pihak penganjur. Sehubungan dengan itu, menyentuh berkenaan kehadiran para penonton, kami memberikan dua faktor yang memberi kesan kepada kehadiran pelajar.Pertama,pada ketika itu pelajar masih belum menerima tugasan yang mana ia mengekang pergerakkan

pelajar.Faktor kedua ialah keberkesanan penyampaian maklumat iaini iklaneka berkenaan pertandingan tersebut.Memo rasmi disebarkan kepada semua kelas dan mereka digalakkan menyertai majlis tersebut.

6

1.2.4 Sambutan Penyertaan Pada malam tersebut sebanyak enam kumpulan yang men yertai pertandingan tersebut mewakili enam Jabatan yang menghantar pentyertaan antaranya, Jabatan Sains,Pengajian Melayu,Pendidikan Khas, Jabatan Bahasa,Jabatan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan dan Jabatan Matematik. Manakala jabatan lain tidak menghantar wakil atas sebab ±sebab tertentu.Jika dilihat dari segi sambutan dari para guru pelatih ,tidak mdapat dinafikan mereka menyokong majlis yang dilakukan Lihat sahaja kepada penyertaan hampir semua jabatan yang masuk bertanding membawa penyokong dan peminat masing-masing bagi memeriahkan majlis pada malam tersebut. Pada perspekitf sebagai seorang bakal pendidik,kami melihat kebekesanan sebuah program itu bukan sahaja bergantung kepada peihak pengurusan semata -mata.Namun hasil sokongan daripada pihak lain mem bantu kepada kejayaan sesbuah program.Apa makna sebuah jawatankuasa yang gah namun apa bila program yang mereka tidak mendapat sokongan dan hanya sebilangan kecil yang menyertainya. 1.2.5 Kesesuaian tentatif program Program bermula pada jam 8.00 malam ba gi memberi ruang kepada para peserta untuk mendaftarkan diri.Persembahan pertama bermula pada jam 9.00 malam dan setiap kumpulan diberikan masa selama 10minit untuk melakukan persembahan masing masing.Ini bagi memberi ruang kepada persembahan khas daripad a kumpulan Muzik. Berkenaan tentatif program yang kami analisis, seme mangnya tidak dapat dielakkan berlakunya sedikit penangguhan dari segi masa sebenar yang tercatat didalam tentatif.Selain itu setiap kali selesai persembahan,para peserta akan memngambil masa untuk bersedia selepas kumpulan lain keluar pentas.Maka,akan ada sedikit ruang masa yang digunakan untuk melakukan perkara tersebut.Di sini menunjukkan sebarang persembahan yang melibatkan giliran memerlukan kecekapan dalam menguruskkannya bagi melancarkan perjalanan majlis. Kelancaran majlis juga bergantung kepada para peserta dalam memastikan mereka bergerak dengan lancar pada masa berlangsungnya pertandingan.Dalam pada itu, semua perkara yang berkaitan dengan kelancaran perlu diberi perhatian agar tidak akan berlakunya perkara yang akan mencacatkan majlis. ±

7

2.0 LAPORAN TEMURAMAH PERTANDINGAN DIKIR BARAT Pada 28 Februari telah berlangsung satu pertandingan dikir barat antara jabatan di Institut Pendidikan Guru kampus Kota Bharu. Pertandingan ini telah dianjurkan oleh jabatan matematik dimana setiap jabatan yang ada di institut ini hendaklah menghantar wakil mereka untuk mengambil bahagian dalam pertandingan tersebut. Pertandingan dikir barat tersebut telah berlangsung di dataran pejabat hal ehwal pelajar dimana ianya telah mendapat sambutan yang begitu meriah oleh para pelajar dan para pensyarah. Sehubungan dengan itu, bagi menyiapkan laporan ini, saya menjalankan sedikit temuramah di mana para pelajar dan pensyarah digunakan sebagai model dalam temuramah ini. Hasil daripada temuramah yang dijalankan keatas seorang pelajar dari jabatan matematik, dia mengulas serba sedikit tentang rasional program ini dijalankan. Beliau mengatakan bahawa program ini amatlah baik kerana program seperti ini dapat mencungkil bakat-bakat baru dari pelajar dan pada masa yang sama dapat memberi peluang kepada para pelajar untuk mencuba sesuatu yang baru. Selain itu, dia menambah bahawa pertandingan yang julung -julung kalinya dianjurkan telah memperkenalkan dikir barat kep ada para pelajar yang bukan berasal dari negeri Kelantan Darul Naim. Selain itu, saya juga telah menemuramah beberapa orang pensyarah tentang pandangan mereka tentang pertandingan dikir barat tersebut. Berdasarkan temuramah yang dijalankan, saya dapat merumuskan bahawa pertandingan ini memberikan impak yang postitif kepada warga institut. Program ini juga membantu mengeratkan lagi silaturahim di antara warga institut. selain itu, program ini juga dapat mengisi masa lapang para pelajar sekaligus dapat mengelakkan para pelajar daripada melakukan aktiviti yang tidak bermoral. Disamping itu, aktiviti ini dapat membimbing pelajar untuk menguruskan masa dengan lebih efisen dan juga dapat memberi Kesimpulannya, pada pendapat peribadi saya, program seperti ini perlulah

diperbanyakkan lagi di institut ini bagi melahirkan bakal guru yang serba boleh dimasa hadapan. Dalam masa yang sama, program -program seperti ini dapat membantu bakal guru untuk lebih bersedia pada masa hadapan terutamanya apabila menceburi bidang pendidikan kelak.

8

3.0 Penilaian dan Pelaporan Pertandingan Dikir Barat IPG Kampus Kota Bharu Sepanjang program ini dilancarkan iaitu dari 7 Februari hingga 23 Februari terdapat pelbagai cadangan penambah baikan dan masalah yang perlu dikaji dengan teli ti berkaitan pertandingan dikir barat ini. Antaranya ialah terdapat sedikit masalah pengurusan berkaitan dengan peralatan yang disediakan oleh pihak penganjur. Ramai dari responden dan peserta yang mengadu kerana alatan-alatan muzik yang diperlukan seperti gong dan sebagainya tidak mencukupi. Peserta terpaksa bergilir untuk menggunakan peralatan ketika sesi latihan dan pertandingan. Ini dapat menganggu waktu dan kualiti latihan yang dibuat oleh peserta. Pihak penganju seharusnye menyediakan alatan -alatan muzik dengan mencukupi agar peserta tidak perlu membuang masa untuk latihan tanpa sebarang alatan muzik. Selain daripada itu, kami mendapeti terdapat sedikit tidak ketepatan masa yang berlaku disebabkan penganjur mengambil masa yamg agak lama untuk menyiapk an pentas pertandingan. Ini menjadi satu faktor masa pertandingan yang tidak mencukupi. Hasil daripada kelewatan masa oleh pihak penganjur,pertandingan dimulakan agak begitu lewat dan tamat pada masa yang tidak ada dalam perancangan mereka. Sehubungan deng an itu,penganjur perlulah menepati masa serta membuat perancangan yang lebih awal seperti menyiapkan pentas pertandingan selewat -lewatnya 3 jam sebelum pertandiangan. Langkah ini dapat dilihat sebagai langkah yang baik kerana melalui persiapan yang awal, p enganjur mempunyai masa untuk membuat penilaian pendek sebelum pertsandingan bermula. Ini dapat menjadikan pertandingan berjalan dengan lebih lancar. Masalah sambutan dari penonton juga menjadi salah satu isu yang besar kerana tidak ramai guru pelatih yan g datang untuk menyaksikan pertandingan dikir barat ini. Ini kerana kelemahan pihak penganjur terutamanya dari segi publisiti dan perhubungan. Kurangnya poster dan info serta maklumat terkini mengenai pertandingan dikir barat ini menyumbang kepada jumlah p enonton yang hadir bagi menyaksikan pertandingan dikir barat. Sehubungan dengan itu, penganjur perlulah melantik ahli jawatankuasa publisiti dan perhubungan untuk menyediakan poster,buku program serta menguruskan jemputan kepada tetamu-tetamu kehormat sepe rti Pengarah Institut Pendidikan guru Kampus Kota Bahru dan para pensyarah yang lain. Selain daripada itu, terdapat pelbagai respon yang positif dari responden dan peserta yang hadir. Antaranya ialah pertandingan ini dapat memberi peluang kepada guru pelat ih untuk mencungkil bakat dalam bidang kesenian seperti ini. Ini kerana terdapat ramai guru pelatih yang mempunyai bakat dalam pertandingan dikir barat.

9

Melalui pertandingan dikir barat ini juga dapat mengisi masa terluang guru pelatih. Ini dapat mengelak guru pelatih dari membuang masa melakukan aktiviti -aktiviti yang tidak berfaedah dan tidak sihat. Melalui pertandingan seperti ini yang bukan sahaja menarik malah menyeronokkan mampu menarik guru pelatih untuk menyertai pertandingan seperti ini kelak. Selain daripada itu,melalui pertandingan ini,kita dapat lenih mengenali dengan lebih lanjut tentang kesenian pantai timur terutamanya dikir barat. Walaupun dikir barat berasal dari bumi Kelantan,namun atas dasar dan konsep 1 Malaysia,kesemua kaum dapat menyertai pertandingan ini. Pertandingan seperti ini mampu menjadi wadah untuk membina semangat kerjasama antara guru pelatih disamping memperkenalkan dikir barat kepada masyarakat luar kelantan. Selain daripada itu, peraturan pertandingan juga tidak membebankan guru pelatih. Ini kerana syarat seperti pakainan peserta adalah tertakluk kepada peserta. Pihak penganjur juga telah menyediakan panduan pertandingan menurut Islam yang nyata dapat memberi panduan kepada guru pelatih. Yuran penyertaan juga tidak membebank an guru pelatih dan guru pelatih amat berpuas hati dari segi syarat -syarat pertandingan. Selain daripada itu,majlis penutup pertandingan dikir barat sangat baik kerana mengikut protokol dan melibatkan persembahan 3 finalis serta persembahan dari penganjur. Ini menunjukkan variasi dan komitmen dari penganjur itu sendiri. Hampir kesemua warga IPGKKB berpuas hati dengan pertandingan dikir barat ini dan diharap mampu memvbuat pertandingan seperti ini dari masa ke semasa.

10

Refleksi Individu NAMA:MOHAMAD SYAFIE BIN SAMSIR MATRIC NO: S11S10010108 Alhamdulillah... Akhirnya saya dapat menyiapkan tugasan berkenaan Pengurusan Ko -Kurikulum

pada masa yang jangka.Sememangnya untuk melaksanakan tugasan ini saya harus menguasai segala hal yang sepatut nya.Bermula dengan pemerolehan maklumat,perbincangan bersama rakan -rakan dan kolaborasi bersama pensyarah. Tugasan yang diberikan adalah berdasarkan kajian kes keatas satu program yang dijalankan di intitusi pelajar .Saya dan rakan-rakan dikehendaki membincangkan elemenelemen,konsep dan perkara yang ditekankan dalam melaksanakan sesebuah program.Kami telah memilih satu program iaitu Pertandingan Dikir Barat. Segala aspek harus dikupas dan seterusnya merujuk kepada kertas kerja,buku program,surat menyurat,pe nubuhan AJK dan pelaksanaan program . Hasil daripada tugasan ini saya dapat mempelajari berkenaan kepentingan kertas kerja dan elemen lain dalam menjayakan sesuatu program. Program ko -kurikulum merupakan pelengkap kepada kurikulum.Sekiranya kedua -dua elemen ini dipisahkan maka keseimbangan dalam sistem pendidikan akan terjejas.Semasa berada dalam sistem pendidikan disekolah kelak,penekanan yang sewajarnya harus dilakukan agar murid menjadikan ia sebagai satu wahana untuk menarik mereka datang kesekolah. Baru-baru ini satu cadangan pelaksanaan daripada Kementerian Pelajaran Malaysia menyarankan agar guru -guru dapat menggunakan semua kemahiran mengajar dalam usaha mengubah corak pembelajaran yang lebih ringkas,menyeronokan dan mapan.Ini bagi menarik minat pelajar dan anak murid dalam meneruskan sesi pembelajaran dan pengajaran tanpa rasa bosan dan terkongkong. Tidak semestinya pendekatan bukan akademik tidak seharusnya menerima perubahan. Kegiatan Ko-kurikulum yang mantap dan berkesan mampu menarik minat murid un tuk menyertainya dan bergiat aktif. Saya melihat usaha ini sebagai salah satu keputusan yang baik dalam merangka strategi dalam mencapai hasrat FPK dalam situasi masa kini.Penggunaan ICT dan multimedia dalam sesi P&P juga penting dalam memperkasakan sistem pendidikan dan pendekatan murid kepada ilmu pengetahuan. Begitu juga dengan perkembangan ko kurikulum yang menggunakan aplikasi ICT seb agai satu bentuk bantuan untuk

memantapkan kemahiran murid -murid.Kelab komputer atau Kelab Siber merupakan salah

11

satu wadah pelajar untuk mempelajari kelebihan ICT dan cara penggunaan yang betul.Ini membantu mereka untuk mencari maklumat berkenaan matapelajaran yang mereka pelajari.Jadi tidak dapat dinafikan sememangnya ko -kurikulum adalah pelengkap kepada kurikulum. Kesimpulannya, aktiviti ko-kurikulum merupakan aktiviti yang menjadi wadah pelengkap utama dalam mencapai hasrat FPK.Sehubungan dengan itu peranan

sekolah,guru,pelajar dan pentadbiran merupakan sokonga n dan modal bagi memperkasakan aktiviti tersebut.Kejayaan sesebuah sekolah dapat dilihat dari pelbagai aspek,tidak

semestinya sebuah sekolah yang melahirkan golongan petani dan pekerja awam bukan sekolah yang berjaya.Namun,nilai individu yang dilahirkan dapat dalam segala aspek,dari segi kepimpinan,kerajinan,kesungu han,keimanan dan ketaqwaan dalam melangsungkan hidup sebagai hamba kepada Allah S.W.T.

12

Refleksi-Muhammad Shafiq bin Mohd Shukri

Alhamdulillah, syukur ke hadrat Allah s.w.t. kerana dengan limpah dan kurniaan -Nya saya dapat menyiapkan tugasan ini dengan jayanya. Dalam proses menyiapkan tugasan ini, banyak pengajaran dapat saya ambil untuk dijadikan pedoman dalam mengharungi hidup ini di samping dapat mendalami tentang menguruskan kokurikulum dengan lebih mendalam.. Pada permulaannya,sa ya tidak tahu cara untuk menghurai dan menganalisis tentang sesebuah program. Namun, dari semasa ke semasa dalam masa saya terbabit dalam tugasan ini, saya mula tertarik dengan pembelajaran ini . Walaupun pada permulaannya

agak sukar untuk menghurai dan m enganalisis setiap apa yang terdapat di dalam program yang telah dianjurkan ,namun banyak perkara baru dapat saya pelajari hasil daripada tugasan ini. Selain itu, saya telah dapat mempelajari banyak teknik -teknik menganalisis program dengan betul disampin g menganalisis kelebihan dan kekurangan pprogram yang telah dianjurkan. InsyaAllah,dengan kemahiran menganalisis dengan betul,saya akan dapat menjadi seorang guru yang mampu membuat sesuatu analisis dengan tepat dan berkesan. Walaupun saya perlu banyak menghabiskan masa di perpustakaan dan melayari internet bagi mendapat sumber yang diperlukan, saya berasa amat gembira kerana saya juga dapat menimba pengalaman baru daripada tugasan yang diberi. Secara kesimpulannya, tugasan ini membawa banyak memberi pen gajaran dan faedah kepada saya dalam pelbagai aspek dan menjadikan saya seorang yang lebih peka terhadap menganalisis sesuatu aktiviti kokurikulum yang dijalankan sama ada di sekolah mahupun di institut.

13

Refleksi gerko

Mohd Asrul Hafiz B. Ali@Yusof

Pada tugasan kali ini, saya telah dapat menimba pelbagai ilmu baru dan juga tip -tip untuk menganjurkan sesuatu majlis rasmi. Saya juga telah mendapat gambaran betapa pentingnya kerjasama sesuatu kumpulan bagi memastikan setiap atur cara majlis berjalan d engan lancar. Kumpulan saya telah mengambil kertas kerja daripada kumpulan yang menganjurkan pertandingan dikir barat untuk dijadikan bahan rujukan dalam tugasan kali ini. Saya juga telah mengambil bahagian dalam pertandingan ini yang telah berlangsung pa da awal bulan februari yang lepas. Sepanjang minggu latihan, saya telah menjalani latihan bersama rakan -rakan sekelas saya secara bersungguh-sungguh. Kumpulan kami juga telah mendapat bimbingan daripada beberapa orang senior opsyen sains dalam memastikan latihan kami dapat berjalan dengan baik. Latihan kami berjalan selama seminggu dan kami semua telah memberikan kerjasama yang baik dalam kehadiran. Latihan kami diadakan pada waktu malam iaitu bermula pada pukul 8 malam hingga pukul 11 malam. Selain daripada kumpulan saya, terdapat juga kumpulan daripada opsyen matematik, pemulihan dan pendidikan jasmani yang menjalani kumpulan mengikut opsyen masing-masing. Oleh kerana kelas kami hanya mempunyai 8 orang lelaki, kami terpaksa menggunakan khidmat pelajar perempuan kelas kami secara keseluruhan. Walaubagaimanapun, saya tetap gembira dengan pengajuran pertandingan dikir barat ini keran inilah kali pertama saya menyertainya dan ianya merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi saya sendiri. Saya berharap pertandingan seperti ini dapat diadakan lagi pada masa akan datang supaya setiap pelajar dapat menimba pengalaman baru dalam kehidupan di IPG Kota Bharu ini. (MOHD ASRUL HAFIZ BIN ALI @ YUSOF)

14

Refleksi NAMA : WAN MOHD RIDZAUDIN BIN WAN MAJID NO MATRIK : S11S10010113 Alhamdulillah syukur ke hadarat ilahi keran dengan limpah dan kurnianya dapat juga saya menyiapkan kerja kursus GERKO walaupun sibuk untuk menghasilkan kerja kursus yang lain dimana kerja kurus Pengalaman Berasaskan Sekolah(PBS) juga dimint a supaya dihantar pada hari dan tarikh yang sama. Terlebih dahulu ucapan terima kasih buat pensyarah saya kerana telah banyak tugasan kerja kursus GERKO. Nota -nota

membantu kumpulan saya dalam menyiapkan

yang diberi oleh tuan pensyarah amat berguna sewa ktu kumpulan kami berbincang untuk melaksanakan tugasan ini.Tidak lupa juga kepada rakan -rakan sekelas yang turut serta berkongsi nota dalam sama -sama menyiapkan tugasan ini. Kumpulan kami telah membahagi tugas kepada setiap ahli kumpulan dan saya telah mendapat tugas dimana membuat laporan tentang temuramah yang telah saya jalankan terhadap beberapa orang pelajara dan pensyarah tentang pertandinga dikir barat yang telah dilansungkan oleh jabatan matematik. Pada mulanya, saya juga menghadapi beberapa masalah kerana saya tidak memahami dengan lebih jelas beberapa kehendak soalan.saya juga perlu memahami dengan lebih mendalam kehendak soalan supaya menepati apa yang dimahukan oleh soalan. Nasihat dari beberapa pensyarah turut diambil bagi memudahkan lagi kerja saya. Selain itu,rakan -rakan dari kelas lain turut membantu tentang serba sedikit mengenai cara yang betul dalam melakukan laporan. Saya telah ditugaskan untuk menemuramah beberapa orang pensyarah dan pelajar bagi melaksanakan tugas kerja kursus ini. H asil daripada temuramah ini telah membuatkan saya faham tentang positifnya pertandingan pertandingan seperti ini diadakan baik kepada pensyarah dan juga pelajar. Pada pendapat saya, program seperti ini adalah baik kerana pertandingan dikir barat ini dapat memperkenalkan persembahan tradisional dari negeri Kelantan atau lebih tersohor dengan panggilan negeri che siti wan kembang. Selain itu, program seperti ini juga dapat melahirkan bakal guru yang serba boleh. Sebelum melakukan kerja kursus ini, saya tidak pernah tahu bagaimana untuk melakukan kertas kerja yang baek. Selain itu saya juga memahami cara untuk menguruskan mesyuarat. Sebelum memahami perkara diatas saya juga telah merujuk beberapa orang senior bagi menerangkannya.

15

Akhirnya dapat juga saya menyi apkan,tugasan ini hasil pertolongan dan kerjasama dari ahli kumpulan .Komitmen yang diberikan oleh ahli kumpulan sangat -sangat dihargai.Saya amat berharap semoga kumpulan kami diberikan markah atau gred yang tinggi.Sekian,terima kasih.

16

BIBLIOGRAFI

PANDUAN PENGURUSAN PEJABATPP BIL: 5 Tahun 2007(berkuatkuasa mulai 30 April 2007 &menggantikan Arahan Perkhidmatan 1974) PEMBENTANGAN MESYUARAT ,DALAM PENGURUSAN SESUATU ORGANISASI/JABATAN ,IPG SULTAN MIZAN Pembentangan PENGELOLAAN PERTANDINGAN Norazlan bin Ismail MPKTBR Pembentangan Pengurusan Gerak Kerja Kokurikulum Norazlan bin Ismail MPKTBR Pembentangan PENGURUSAN KEWANGAN Norazlan bin Ismail MPKTBR Pembentangan PENGURUSAN MESYUARAT Norazlan bin Ismail MPKTBR Pembentangan,PENGELO LAAN AKTIVITI, Norazlan bin Ismail MPKTBR Vasudewan T. Arasoo (1987) Kegiatan Ko -Kurikulum Penyeliaan Dan Pentadbiran,Siri Pendidikan Fajar Bakti. http://researchipbmm2008.blogspot.com/2008/01/fokus -kajian-kes.html

tanah.perak.gov.my/hebahan/ minit.ppt web.mit.edu/brlewis/www/minutes/index.html
www.123helpme.com/preview.asp?id=100420 www.exforsys.com/.../the-importance-of-meeting-follow-up.html www.moa.gov.my/html/.../penulisan% 20minit%20mesyuarat.ppt www.moe.edu.my:8080/c/document_library/get_file?folderId

17